Tải bản đầy đủ (.pdf) (63 trang)

Tài Liệu Ứng Dụng Thuyết Đa Trí Tuệ Vào Dạy Học Chủ Đề 3 Lịch Sử Địa Phương.pdf

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.86 MB, 63 trang )

1 of 98.

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT TÂN KỲ

SÁNG KIẾN
Đề tài: ỨNG DỤNG THUYẾT ĐA TRÍ TUỆ VÀO DẠY HỌC
CHỦ ĐỀ 3 LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG: NGHỆ AN TRONG
KHÁNG CHIẾN CHỐNG NGOẠI XÂM CỦA DÂN TỘC
LỊCH SỬ 10-THPT.
(Lĩnh vực: Phương pháp dạy học mơn Lịch Sử)

NHĨM TÁC GIẢ:
Nguyễn Thị Kim Dung
Nguyễn Trọng Hòa
Vương Thị Hậu
Đơn vị: Trưởng THPT Tân Kỳ

Năm thực hiện: 2023

1

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chun ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Cơng ngh thông tin document, khoa luan, tieu luan, 123


2 of 98.

DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT
PPDH

Phương pháp dạy họcTHPT

Trung học phổ thông

KTDH

Kĩ thuật dạy học

GV

Giáo viên

HS

Học sinh

QĐDH

Quan điểm dạy học

LLDH

Lí luận dạy học

PT

Phát triển

SGK


Sách giáo khoa

CTTHPT 2018

Chương trình trung học phổ thơng 2018

TĐTT

Thuyết đa trí tuệ

LS

Lịch sử

TN

Thực nghiệm

ĐC

Đối chứng

HV

Học viện.

2

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Cơng ngh thông tin document, khoa luan, tieu luan, 1233 of 98.

MỤC LỤC
PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trang
1

1. Lí do chọn đề tài

1

2. Tính cấp thiết của đề tài.

2

3. Đóng góp mới của đề tài

2

PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

3

I. Cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu

3


1. Cơ sở lý luận

3

2.Cơ sở thực tiễn .

4

4. Một số yêu cầu đặt ra ……………………………………….

9

5.Những lợi ích và hạn chế khi ứng dụng thuyết đa trí tuê…….

9

II. Một số giải pháp ứng dụng thuyết đa trí tuệ ……………………

9

3. Ứng dụng thuyết đa trí tuệ vào phần khởi động……………

9

4. Ứng dụng thuyết đa trí tuệ vào hình thành kiến thức mới……

12

5. Ứng dụng thuyết đa trí tuệ vào phần luyện tập ……………..


23

6. Ứng dụng thuyết đa trí tuệ vào phần kiểm tra đánh giá ……..

24

7. Thiết kế giáo án ứng dụng thuyết đa trí tuệ vào chủ đề 3…………..

28

8. Kết quả khảo sát …………………………………………………

41

III.Thực nghiệm sư phạm …………………………………………….

43

1. Mục đích thực nghiệm sư phạm

43

2. Phương pháp thực nghiệm

44

3. Tổ chức thực nghiệm

44


PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

48

1. Kết luận

48

2 .Kiến nghị

50

PHỤ LUC.

3

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Công ngh thông tin document, khoa luan, tieu luan, 123


4 of 98.

PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng tại Hội nghị Trung ương khóa 8 (Khóa XI) về Đổi mới căn bản và tồn
diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong
điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế, trong
đó nhấn mạnh chuyển từ giáo dục trang bị chủ yếu kiến thức, kĩ năng sang phát
triền năng lực người học, nên giáo dục nước nhà đã có những chuyển biến mạnh
mẽ và sâu sắc. Trải qua nhiều lần chỉnh sửa bổ sung, ngày 25-26/12/2018, Chương

trình giáo dục phổ thơng tổng thể và Chương trình phổ thơng mơn Lịch sử đã
chính thức được ban hành xác nhận mục tiêu, yêu cầu cốt lõi là phát triển năng lực.
Là giáo viên dạy trực tiếp đứng lớp thực hiện chương trình phổ thơng 2018,
nhóm tác giả chúng tơi ln mong mỏi làm thế nào để là người góp phần hình
thành phẩm chất và năng lực cho học sinh theo yêu cầu mới đó. Chúng tơi ln có
những trăn trở, băn khoăn, tìm tịi và sáng tạo trong q trình dạy học của mình,
chúng tơi muốn giúp học trị tự tin và phát triển năng lực của chúng. Tân Kỳ là một
huyện miền núi nghèo, các em đa số xuất phát từ các gia đình có hồn cảnh kinh tế
khó khăn, ít được trải nghiêm như học sinh thành phố. Chúng tôi thực sự quan tâm
đến thuyết đa trí tuệ, học thuyết đã mang lại một cái nhìn nhân bản và cần thiết
nhằm kêu gọi nhà trường và giáo viên coi trọng sự đa dạng về trí tuệ ở mỗi học
sinh, mỗi loại trí tuệ đều quan trọng và mỗi học sinh đều có ít nhiều khả năng theo
nhiều khuynh hướng, chúng tơi ứng dụng thuyết đa trí tuệ vào dạy học lịch sử có
tích hợp liên mơn Văn học để ứng dụng trí tuệ Ngơn ngữ, Tốn học để ứng dụng
trí tuệ tốn học vào học Lịch sử. Chúng tơi nghiên cứu vận dụng thuyết này vào
giảng dạy, giáo dục học trị với niềm tin rằng mọi đứa trẻ đều có những tiềm năng
mà nếu được ni dưỡng thích hợp chúng có thể góp phần làm cho thế giới tốt
hơn, đồng thời thuyết đa trí tuệ cho phép giáo viên sử dụng những hiểu biết sâu
sắc về các loại trí thơng minh khác nhau để hướng dẫn, để thiết lập mục tiêu, đưa
ra nội dung và phương pháp giáo dục nhằm phát triển thế mạnh sẵn có của học
sinh, đồng thời giúp các em khám phá kiến thức và kỹ năng mới để dần hình thành
năng lực. Thơng qua đó chúng tôi mong muốn đưa chất lượng bộ môn Lịch sử
nâng lên. Trong thời gian qua, đội ngũ giáo viên đã rất nỗ lực, cố gắng để triển
khai và thực hiện dạy học chường trình phổ thơng 2018, giáo viên cịn gặp khó
khăn và có sự lung túng trong việc tổ chức các hoạt động dạy học làm sao cho có
hiệu quả đồng thời phát huy được phẩm chất và năng lực của học sinh ,nhất là ở
nội dung Lịch Sử địa phương. Để khắc phục tình trạng trên chúng tơi mạnh dạn đề
xuất ứng dụng thuyết đa trí tuệ vào dạy học Lịch sử, sử dụng kiến thức liên môn để
phát huy trí tuệ Tốn học, Trí tuệ ngơn ngữ…, cách thức tổ chức các hoạt động và
ứng dụng các cơng cụ CNTT vào bài dạy góp phần nâng cao hiệu quả bài học lịch

sử.
Xuất phát từ lý do trên, chúng tôi chọn đề tài : Ứng dụng thuyết đa trí tuệ
vào dạy học chủ đề 3 Lịch sử địa phương: Nghệ An trong kháng chiến chống
ngoại xâm của dân tộc -Lịch Sử 10-THPT.

4

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Công ngh thông tin document, khoa luan, tieu luan, 123


5 of 98.

2.Tính cấp thiết của đề tài
Đề tài đề cập tới phương pháp dạy học hiện đại nhằm phát huy nặng lực cho
học sinh trong chương trình THPT mới 2018
3. Đóng góp mới của đề tài
Đề tài giúp hiểu rõ thuyết đa trí tuệ và áp dụng nó vào các hoạt động, bài
học nhằm để phát huy “năng lực chung” cho học sinh, là mục tiêu mới trong
chương trình phổ thông sắp được áp dụng cho THPT.
Đề xuất một số giải pháp ứng dụng thuyết đa trí tuệ trong dạy học góp phần
nâng cao hiệu quả bài học lịch sử ở trường THPT. Đặc biệt đề tài giúp Học sinh sẽ
vận dụng kiến thức liên mơn Văn, Sử, Tốn để đóng vai làm hướng dẫn viên du
lịch thuyết minh di sản, dùng tư duy toán học để vẽ lược đồ, tạo các mơ hình về
trận đánh và mơ hình về đền thờ vua Quang Trung… Đề tài đã tiến hành khảo sát,
đánh giá thực trạng việc dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực
trong bộ môn Lịch sử hiện nay ở địa bàn huyện Tân Kỳ, từ đó đưa ra kinh nghiệm,
định hướng cho GV dạy học tiếp cần chương trình GDPT năm 2018 thơng qua các
chủ đề dạy học cụ thể.
Thông qua đề tài cũng làm rõ những thuận lợi và khó khăn việc tổ chức dạy
học vận dung thuyết đa trí tuệ trong mơn Lịch sử, trên cơ sở đó thiết kế kế hoạch

dạy học phù hợp, điều chỉnh dạy học đúng tinh thần đổi mới của Bộ Giáo dục và đào
tạo yêu cầu.
Đề tài đưa ra một số kinh nghiệm và định hướng cho GV khi xây dựng và tổ
chức dạy học vận dụng các phương pháp hiện đại tiếp cận chương trình mới.
Mặt khác, đề tài đã đưa ra định hướng cụ thể về phương pháp, kỉ thuật dạy học
tích cực phù hợp với phương pháp vận dụng thuyết đa trí tuệ vào dạy học Lịch sử
như: tính định hướng thực tiễn, tính định hướng hành động, định hướng hứng thú,
tính tự lực cao của người học, tính cộng tác trong làm việc và định hướng sản phẩm.
Giúp học sinh (HS) phát triển rất nhiều năng lực chuyên biệt của môn Lịch sử.
Đưa ra cho giáo viên một cái nhìn mới mẻ về việc đổi mới phương phương pháp
dạy học và tạo điều kiện cho học sinh có mơi trường học tập thú vị hơn. Góp phần thúc
đẩy q trình học tậ bộ môn Lịch Sử, trau dồi kiến thức Lịch Sử cho mỗi cá nhân nói
chung và những học sinh là những chủ nhân tương lai của đất nước nói riêng.
Đề tài nghiên cứu, phân tích một cách cụ thể, rõ ràng và đầy đủ nội dung của
thuyết đa trí tuệ cũng như các khả năng vận dụng thuyết đa trí tuệ cũng như khả
năng vận dụng thuyết đa trí tuệ vào dạy học nói chung và dạy học bộ mơn Lịch Sử
rnói riêng. Đưa ra một số gợi ý lớn về các mơ hình, phương pháp phù hợp với thuyết
đa trí tuệ trong dạy học Lịch sử nhằm phục vụ cho quá trình dạy học Lịch sử của
giáo viên, góp phần tạo hứng thú cho học sinh trong quá trình tự học mơn Lịch sử
trong trường THPT.
Đây là mục tiêu mà Bộ giáo dục đang hướng tới trong sự nghiệp đào tạo con
người; các nhà trường và giáo viên đang cần.

5

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Cơng ngh thông tin document, khoa luan, tieu luan, 123


6 of 98.


PHẦN II: NỘI DUNG
I. Cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu
1. Cơ sở lý luận
Thuyết đa trí tuệ hay cịn có thể được dịch là thuyết đa trí thơng minh là học
thuyết về trí thơng minh của con người được nhìn nhận trên nhiều phương diện, đa
dạng, được nghiên cứu và công bố bởi Tiến sĩ Howard Gardner.
Năm 1983, sau một thời gian nghiên cứu trên nhiều mặt về trí tuệ Howard
Gadner (Giáo sư Tâm lý học, Đại học Harvard) đã đưa ra một lý thuyết tâm lý học
mới, đó là lý thuyết về nhiều dạng trí tuệ mà ơng gọi tắt là MI “Theory of Multipe
intelligences”. Theo Gardner, trí thơng minh là “khả năng giải quyết các vấn đề
hoặc tạo ra các sản phẩm mới có giá trị trong một hoặc nhiều mơi trường văn hóa
khác nhau”. Ơng đưa ra 8 dạng thơng minh và chúng tơi sơ đồ hóa bằng sơ đồ sau
đây:
 Trí thơng minh logic - tốn học (Logical - Mathematical): Đó là những năng
lực làm việc với các con số, trí thơng minh này được thể hiện ở các khả năng tính
tốn phân tích, tổng hợp và nhận định… Những người có trí tuệ logic - tốn học
thường có trí nhớ rất tốt, thích lí luận, giỏi làm việc với những con số, nhìn nhận
vấn đề logic, khoa học…
 Trí thơng minh về ngơn ngữ (verbal/ linguistic): Đó là năng lực làm việc với
các con chữ, có khả năng lĩnh hội tinh tế về ngôn ngữ, nhạy cảm và thơng minh
trong sử dụng từ ngữ, ưa thích sáng tạo các tầng ý nghĩa của câu chữ. Người vượt
trội về trí thơng minh ngơn ngữ này thường dùng sức mạnh của ngôn từ để tranh
luận, diễn thuyết và hùng biện.
 Trí thơng minh về khơng gian (visual/spatial): Đó là năng lực làm việc với
các vật thể, khơng gian, có khả năng cảm giác tốt, chuẩn xác về không gian, giỏi
vẽ, thích tơ màu,… Những người này thường có thiên hướng học tập qua hình ảnh,
đồ vật, sử dụng tốt bản đồ và định hướng tốt trong khơng gian,…
 Trí thơng minh âm nhạc (musical/rhythmic): Đó là năng lực cảm nhận và
thưởng thức âm nhạc. Những người có trí thơng minh này có thiên hướng học tập
thơng qua các giai điệu, âm nhạc, thích bắt chước hoặc sáng tạo các tổ hợp âm

thanh, thích chơi nhạc cụ, hát, đọc truyền cảm các tác phẩm…
 Trí thơng minh về vận động cơ thể (bodily/ kinesthetic): Đó là năng lực làm
việc với các bộ phận cơ thể. Những người có trí thơng minh này có thiên hướng
học tập thơng qua cách vận động và sử dụng các động tác, cảm thấy thích thú khi
vận động cơ thể, chơi thể thao…
 Trí thơng minh giao tiếp (interpersonal): Đó là năng lực làm việc với người
khác, tinh tế và nhạy cảm trong nhìn nhận, đánh giá con người và sự việc, nắm bắt
đúng những xúc cảm của người khác. Những người sở hữu trí thơng minh giao tiếp
có thiên hướng học tập thơng qua sử dụng các kĩ năng xã hội, giao tiếp, hợp tác
làm việc với người khác, thích gặp gỡ và trị chuyện,…
 Trí thơng minh nội tâm (intrapersonal): Đó là năng lực làm việc với chính
mình, rất am hiểu bản thân, đánh giá chính xác cảm xúc và hành vi của mình.
Những người này thường thích suy tư, có khả năng tập trung cao độ, làm việc độc
lập một cách hiệu quả và thường nhìn nhận sự việc sâu sắc…

6

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Cơng ngh thơng tin document, khoa luan, tieu luan, 123


7 of 98.

 Trí thơng minh về tự nhiên (naturalist): Đó là khả năng nắm bắt, nhận dạng và
phân loại đơng đảo (thực vật và động vật) có mặt trong mơi trường sống của chúng ta.
Trí thơng minh này cũng bao gồm sự nhảy cảm đối với các hiện tượng tự nhiên.

Tuy nhiên, ứng với mỗi cá nhân sẽ có những loại trí thơng minh vượt trội,
phát triển hơn những trí thơng minh cịn lại. Việc tồn tại cả tám trí thơng minh với
mức độ cao thấp khác nhau sẽ ảnh hưởng đến thiên hướng tiếp thu năng lực trí tuệ
nào hiệu quả hoặc kém hiệu quả.

2. Cơ sở thực tiễn
2.1. Cơ sở thực tiễn vận dụng thuyết đa trí tuệ vào dạy học bộ môn Lịch sử ở
trường THPT
Qua những nghiên cứu cụ thể về TĐTT, các loại hình thơng minh, các dạng
hoạt động có thể vận dụng trong quá trình giảng dạy đã phần nào cho thấy được
vai trị, ý nghĩa và tính cấp thiết của đề tài.
Hiện nay, việc vận dụng TĐTT vào dạy học bộ môn Lịch sử ở trường THPT
còn chưa thực sự phổ biến. Trong khi đó, các hoạt động giảng dạy trên cơ sở vận
dụng TĐTT lại đem đến nhiều lợi ích và hiệu quả, đặc biệt là việc giúp học sinh dễ
dàng tiếp thu kiến thức, chủ động tìm hiểu nội dung và phát triển trí thơng minh
cho học sinh.
Để làm rõ những vấn đề nêu trên, việc tiến hành điều tra, khảo sát thực trạng
dạy học Lịch sử cho HS THPT được tiến hành dựa trên cơ sở vận dụng TĐTT là
vô cùng cần thiết. Kết quả điều tra, khảo sát là cơ sở đưa ra những kết luận chung
cũng như yêu cầu đặt ra cần giải quyết để nâng cao chất lượng giáo dục mơn Lịch
sử nói chung mà dạy học mơn Lịch sử ở trường THPT nói riêng. Việc tiến hành
điều tra, khảo sát được tiến hành ở trường THPT Tân Kỳ
Phương pháp tiến hành: Điều tra khảo sát được tiến hành thông qua phỏng
vấn một số giáo viên, học sinh trong trường, thực hiện khảo sát bằng phiếu thăm
dò ý kiến và google form của 40 giáo viên (các bộ môn ) và 100 học sinh lớp 10
trường THPT Tân Kỳ Nghệ An.
Nội dung điều tra khảo sát tập trung vào các vấn đề sau:
-Tìm hiểu quan niệm của giáo viên về các vấn đề trong dạy học vận dụng
TĐTT:

7

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Cơng ngh thông tin document, khoa luan, tieu luan, 1238 of 98.

+ Mức độ cần thiết hiểu biết của việc vận dụng thuyết đa trí tuệ vào dạy học.
+ Mức độ thường xuyên của việc thiết kết hoạt động giáo dục trên cơ sở vận
dụng TĐTT cho học sinh THPT
+ Các hình thức giảng dạy được áp dụng trên cơ sở vận dụng TĐTT
+ Mức độ cần thiết và hiệu quả của việc vận dụng TĐTT vào dạy học bộ mơn
nói chung và dạy học bộ mơn Lịch sử THPT nói riêng.
+ Những thuận và khó khăn trong việc thiết kế hoạt động giáo dục trên cơ sở
ứng dụng TĐTT.
+ Những ý kiến đề xuất để việc vận dụng TĐTT vào dạy học bộ mơn lịch sử
đạt hiệu quả.
-Tìm hiểu quan niệm của học sinh về dạy học vận dụng TĐTT thơng qua tìm
hiểu về trí thơng minh của học sinh
- Tìm hiểu mong muốn, nguyện vọng của học sinh trong việc cải thiện môi
trường học tập đối với giờ học Lịch sử.
2.2. Kết quả khảo sát
a. Quan điểm của giáo viên về mức độ cần thiết của việc thiết kế hoạt động
giảng dạy lịch sử cho học sinh trên cơ sở vận dụng thuyết đa trí tuệ vào dạy học
lịch sử địa phương
Tìm hiểu quan điểm của giáo viên về mức độ cần thiết của việc vận dụng
TĐTT vào dạy học bộ mơn Lịch sử nói chung và và chủ đề Lịch sử địa phương nói
riêng nói riêng cho kết quả:
Mức độ cần thiết của việc thiết kế hoạt động dạy học
Lịch sử địa phương trên cơ sở vận dụng TĐTT cho HS
THPT
5%

5%
Rất cần thiết

30%

60%

Cần thiết
Bình Thường
Khơng có ý kiến

Qua biểu đồ ta thấy, 60% giáo viên cho rằng việc vận dụng TĐTT vào dạy
học rất cần thiết. Chỉ có 30% giáo viên cho rằng cần thiết phải vận dụng TĐTT
vào dạy học Lịch sử địa phương, 5% giáo viên cho cho rằng việc vận dụng thuyết
đa trí tuệ vào dạy học lịch sử địa phương là bình thường và 5% giáo viên được
khảo sát khơng có ý kiến về vấn đề này. Điều này cho thấy, hầu hết hết giáo viên
đều có nhận thức đúng đắn về nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học. Với nhận
thức đúng đắn, GV sẽ là người chủ động trong việc tìm hiểu, thiết kế hoạt động

8

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Công ngh thông tin document, khoa luan, tieu luan, 123


9 of 98.

dạy học cho học sinh định hướng cho giáo viên quá trình thực hiện các bài dạy sao
cho hiệu quả trên cơ sở vận dụng TĐTT vào dạy học Lịch sử địa phương, góp
phần nâng cao hứng thú cho học sinh trong quá trình tìm hiểu nội dung đồng thời
phát huy trí tuệ của HS, đặc biệt là đối với phần kiến thức Lịch sử địa phương
Nghệ An.
b.Mức độ thường xuyên của việc thiết kế hoạt động giáo dục trên cơ sở vận
dụng TĐTT cho học sinh THPT.

Mức độ thường xuyên của việc thiết kế hoạt động giáo
dục trên cơ sở vận dụng TĐTT cho học sinh THPT
15%
20%
15%
Chưa bao giờ
Hiếm khi
Thỉnh thoảng
Thường xuyên

50%

Dựa trên cơ sở về vài trò quan trọng của việc vận dụng TĐTT vào dạy học
Lịch sử THPT, tiến hành khảo sát, tìm hiểu về mức độ thường xuyên của việc thiết
kế hoạt động giáo dục trên cơ sở vận dụng TĐTT cho học sinh THPT. Qua khảo
sát cho kết quả 15% giáo viên chưa bao giờ vận dụng TĐTT vào dạy học cho HS
THPT, 15% giáo viên hiếm khi thực hiện, 50% giáo viên thỉnh thoảng thực hiện và
20% giáo viên thường xuyên thiết kế các hoạt đọng trong tiết dạy của mình trên cơ
sở vận dụng TĐTT.
c. Khảo sát về mức độ hiệu quả vận dụng thuyết đa trí tuệ vào dạy học.
Biểu đồ 2: Đánh giá mực độ hiểu quả của vận dụng
thuyết đa trí tuệ cho học sinh tại trường THPT Tân
Kỳ
( Tỷ lệ %)
Rất hiệu quả

Hiệu quả

Thiếu hiệu quả


Không hiệu quả

3% 10%
36%
51%

Qua khảo sát đánh giá về tính hiệu quả của một số hoạt động nhằm vận dụng
thuyết đa trí tuệ thơng minh tại trường THPT Tân Kỳ, chỉ có 2.83% HS được khảo
sát cho rằng việc áp dụng thuyết đa trí tuệ vào dạy học mơn Lịch sử tại Trường
THPT Tân Kỳ được tổ chức rất hiệu quả; 10.01% cho rằng hiệu quả; 36.31% cho
rằng không hiệu quả. Trong khi đó có tới 50.85% HS đánh giá thiếu hiệu quả.

9

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Cơng ngh thơng tin document, khoa luan, tieu luan, 123


10 of 98.

Qua tìm hiểu thực trạng, khảo sát, chúng tơi nhận thấy được những thuận lợi
và khó khăn trong việc thiết kế hoạt động giáo dục trên cơ sở ứng dụng TĐTT
-Những thuận lợi: + Được sự hỗ trợ, động viên của nhà trường và bộ giáo dục
đào tạo trong việc đổi mới phương pháp dạy học.
+ Trường có đầy đủ điều kiện khoa học kĩ thuật trong từng lớp học.
-Những khó khăn: + Diện tích lớp học chưa đảm bảo việc thực hiện nhiều loại
hình hoạt động
+ Thời gian mỗi tiết học không đảm bảo đủ cho việc thực hiện hoạt động dạy
học dự án cùng một số hoạt động khác.
Mặt khác, chúng tôi nhận thấy, sở dĩ một số HS tại trường THPT Tân Kỳ đạt
kết quả chưa cao là do những nguyên nhân chủ yếu sau:

Thứ nhất: Một số GV chưa nhận thức được vai trò của vận dụng thuyết đa
trí tuệ vào dạy học .
Thứ hai: Các tiết học Lịch sử , chưa sinh động, nội dung chưa phù hợp nên
gây nhàm chán cho các em HS.
Thứ ba: HS chưa hứng thú với môn học lịch sử
Thứ tư: Nguồn kinh phí cho hoạt động TVTL cịn eo hẹp, chủ yếu là trích từ
ngân sách chi thường xuyên của nhà trường. cho nên gây khó khăn không nhỏ cho
cho việc nâng cao chất lượng các hoạt động ngoại hoá ,trải nghiệm cho HS.
c. Mức độ hứng thú của học sinh với việc vận dụng TĐTT trong dạy học
Lịch Sử
Mức độ hứng thú của học sinh trong việc vận
dụng TĐTT trong dạy học Lịch sử
0%

0%
Thích

17%

Bình thường
83%

Khơng thích
Khơng có ý kiến

c. Sự mong muốn của HS vận dụng thuyết đa trí tuệ vào dạy học mơn Lịch Sử .
Để góp phần nâng cao hiệu quả và sự tin tưởng của các em HS, chúng tôi đã
nghiên cứu, đã thiết kế các câu hỏi thăm dò và thu được một số ý kiến đề xuất. Có
75 % các em học sinh cho rằng “ Việc vận dụng thuyết đa trí tuệ vào học mơn Lịch
sử ” là rất quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả ,chất lượng bộ môn Lịch sử. Bên

cạnh đó, 21% HS “ vận dụng thuyết đa trí tuệ vào học mơn Lịch sử ” là góp phần
quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả ,chất lượng bộ môn Lịch sử , 1% HS cho
rằng“ vận dụng thuyết đa trí tuệ vào học mơn Lịch sử” ít quan trọng trong việc
hình thành năng lực và phẩm chất cho học sinh. Tuy nhiên, cũng có 3% HS khơng
có ý kiến gì.

10

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chun ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Cơng ngh thông tin document, khoa luan, tieu luan, 123


11 of 98.

Vai trò của việc vận dụng TĐTT trong dạy học Lịch
sử địa phương
1% 3%
21%
75%

Rất quan trọng, nâng cao hiệu
quả, chất lượng bộ mơn Lịch
sử
Góp phần quan trọng trong
việc nâng cao hiệu quả, chất
lượng bộ mơn Lịch Sử
Ít quan trọng trong việc nâng cao
hiệu quả, chất lượng bộ môn Lịch
sử

Ngoài ra, qua việc tiến hành khảo các khảo sát như trên, chúng tôi cũng nhận

được những ý kiến đề xuất để việc vận dụng TĐTT vào dạy học bộ môn Lịch Sử
đạt hiệu quả:
-Tổ chức nhiều hơn các giờ học sân trường hoặc tham quan, dã ngoại,
-Xây dựng phòng học chuyên biệt dành cho các tiết học yêu cầu diện tích lớn.
-Tích hợp các tiết học trong bộ mơn để đảm bảo yêu cầu về mặt thời gian.
Kết luận: Với kinh nghiệm 22 năm là GV giảng dạy bộ môn Lịch sử tại trường
THPT Tân Kỳ, xác định rõ thực trạng trên, bản thân tôi nỗ lực học hỏi và tìm kiếm
nhiều cách để giúp đỡ các học trị nhằm nâng cao hiệu quả của việc dạy và học
môn lịch sử, đồng thời truyền đồng lực để các em thêm yêu đất nước yêu tổ quốc,
sống có trách nhiệm với bản thân với xã hội, góp phần hình thành nhân cách và
phẩm chất cho các thế hệ học trò.
3. Một số yêu cầu đặt ra trong việc ứng dụng thuyết đa trí tuệ vào dạy học
mơn Lịch sử
Việc thiết kế hoạt động giáo dục là việc làm thường xuyên của giáo viên
trong quá trình chuẩn bị bài giảng và quá trình lên lớp cũng như giao nhiệm vụ cho
học sinh. Trong đó, người giáo viên có vai trị là người thiết kế, sáng tạo và hướng
dẫn học sinh trong quá trình thực hiện và cùng học sinh đánh giá quá trình và sản
phẩm để đạt được mục tiêu mong muốn. Trong quá trình thiết kế hoạt động giáo
dục, đặc biệt là các hoạt động giáo dục vận dụng thuyết đa trí tuệ cho HS THPT,
GV cần chú ý đến một số yêu cầu như sau:
- Hoạt động giáo dục được GV thiết kế phải phù hợp với mục tiêu bài học về
kiến thức, kĩ năng, thái độ. Đặc biệt, hoạt động giáo dục phù hợp với hướng phát
triển trí tuệ nổi trội ở phong cách cụ thể của HS.
- Hoạt động giáo dục được thiết kế phải có hệ thống, được sử dụng thường
xuyên trong quá trình dạy học. Tính hệ thống và tính thường xuyên này thể hiện
qua thời gian, khơng gian, tiến trình giảng dạy,...Điều này thể hiện qua các đề
mục, bài học và chương học.
. - Khi thiết kế hoạt động giáo dục, GV cần xác định rõ nội dung kiến thức với
hoạt động dạy học sao cho phù hợp với nội dung bài học Thông qua hoạt động giáo
dục phải phát huy được tính tích cực, kích thích sự sáng tạo và tìm tịi kiến thức LS

của học sinh GV cần vận dụng linh hoạt, đa dạng các hoạt động dạy học và nhiệm
vụ học tập.

11

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Cơng ngh thơng tin document, khoa luan, tieu luan, 123


12 of 98.

4.Những lợi ích và hạn chế khi ứng dụng thuyết đa trí tuệ

II. Một số giải pháp ứng dụng thuyết đa trí tuệ trong dạy học dạy học lịch
sử địa phương chủ đề 3: Nghệ An trong kháng chiến chống ngoại xâm của dân
tộc, góp phần nâng cao hiệu quả bài học lịch sử ở trường THPT

1. Ứng dụng thuyết đa trí tuệ vào phần khởi động của bài học
Khởi động, thực chất không phải là hoạt động mới. Trong dạy học truyền
thống, hoạt động này thường được thể hiện trong giáo án của giáo viên (GV) dưới
dạng: Lời vào bài, lời dẫn dắt vào bài mới với dung lượng khoảng 5-10 dịng dẫn
nhập. GV khơng mất nhiều thời gian chuẩn bị và hầu như chỉ làm việc “một
chiều”. Chủ động viết, chủ động dẫn dắt khi bắt đầu giờ học. Vậy nên, sự tương tác
giữa thầy và trị ở hoạt động này thường khơng có hoặc rất ít. Dạy học phát huy
tính tích cực chủ động của học sinh (HS) hiện nay đòi hỏi HS cũng phải được tham
gia khám phá bài học ngay từ những giây phút đầu tiên. Do đó, GV cần xây dựng
giáo án kĩ càng để thu hút, tạo hấp lực cho người học ngay từ hoạt động khởi động.
Thông tin cơ bản cho hoạt động khởi động Khởi động là “thực hiện những động
tác nhẹ trước khi bắt đầu”.
Hoạt động khởi động hấp dẫn sẽ đem đến cho lớp học một bầu sinh khí mới. Ở
đó, khoảng cách thầy - trị dường như được rút ngắn, bởi hoạt động này thường

được tổ chức linh hoạt dưới các hình thức game show (phỏng theo các trị chơi trên
truyền hình) như Đuổi hình bắt chữ, Chiếc nón kì diệu, Ai là triệu phú, Trị chơi
âm nhạc,… GV có thể là người “dẫn chương trình”, chủ trì tổ chức trị chơi hoặc
chuyển giao nhiệm vụ này cho một HS có khả năng, GV vào vai “người cố vấn”.
Ngồi ra, GV cũng có thể chủ động chuẩn bị các phương tiện dạy học khác như
tranh, ảnh, video phỏng vấn, các đoạn phim ngắn, hệ thống câu hỏi, phiếu học tập,
nghe một ca khúc…nhằm tạo sự kết nối giữa vấn đề đặt ra trong bài học với trải
nghiệm đời sống ở HS. Với chủ đề 3: Nghệ An trong kháng chiến chống ngoại xâm
của dân tộc, chúng tơi vận dụng thuyết đa trí tuệ thơng qua các dạng tư duy nhất là
tư duy ngôn ngữ để tạo nên sự hứng thú của các em.
Một số ví dụ minh họa dưới đây, chúng tôi giới thiệu về hoạt động khởi
động bài học trong dạy học chủ đề 3 Lịch sử địa phương: Nghệ An trong kháng
chiến chống ngoại xâm của dân tộc -Lịch Sử 10-THPT, để tham khảo.

12

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Cơng ngh thơng tin document, khoa luan, tieu luan, 123


13 of 98.

Ví dụ 1: GV mời 1 em học sinh lên hát bài : Về xứ Nghệ cùng anh của nhạc
sĩ Xuân Hoà.
1) Mục tiêu của hoạt động: Tạo hứng thú, dẫn dắt HS có tâm thế tốt nhất để
khám phá bài học.
2) Phương pháp: Thảo luận nhóm và báo cáo kết quả.
3) Phương tiện: Máy chiếu, máy chiếu vật thể (nếu có), laptop, các slides,
USB, phiếu học tập khổ giấy A3 hoặc A4, bút dạ, nam châm dạng nhỏ
4) Tiến trình hoạt động:
* Bước 1. Chia lớp làm 4 nhóm và giao nhiệm

vụ: Hãy nghe Về xứ Nghệ cùng anh của nhạc sĩ
Xn Hồ và sau đó hồn thành trong phiếu học
tập dưới đây. Thời gian trình bày cho mỗi nhóm
sau khi bài hát kết thúc tối đa là 1 phút. Nhóm
nào làm tốt nhất và đảm bảo thời gian, sẽ thắng
cuộc và nhận “mặt cười” khen ngợi.
GV cho 1 em HS lên thể hiện bài bát và kết hợp phát phiếu học tập (Vận
dụng kĩ thuật dạy học KWLH ). Học sinh trao đổi thảo luận với bạn và hoàn thiện
vào phiếu học tập.
BẢNG HỎI THEO KĨ THUẬT DẠY HỌC “KWLH”
Họ và tên học sinh:…………………………………………Lớp:……….
Câu hỏi:
1. Bài hát đó gợi cho em liên tưởng đến nội dung gì của bài học ngày hơm nay ? Em
biết gì về nội dung đó? (Học sinh điền vào cột K) 2. Em mong muốn tìm hiểu những nội
dung gì liên quan đến chủ đề này?
(Học sinh điền vào cột W)
3.
Em hi vọng học thêm được những gì sau khi học xong chủ đề/ bài học này? (Học sinh
điền vào cột L)
4.
Em có thể vận dụng vào thực tiễn những kiến thức nào và vận dụng như thế nào?
(Học sinh điền vào cột H)
K
W
L
H

GV thu thập thông tin phản hồi trên cột K và cột W, vận dụng PPDH giải
quyết, giải mã tư liệu để hưỡng dẫn học sinh nghien cứu, tìm hiểu nội dung của
chủ đề.

* Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: HS xem các slides và clip, trao đổi nhanh
với bạn trong nhóm để trả lời câu hỏi dưới sự quan sát, định hướng của GV.
* Bước 3. Báo cáo kết quả: GV chia bảng làm 4 phần, mời đại diện của các
nhóm lên bảng, trình bày sản phẩm theo thời gian quy định. Các nhóm khác nhận xét
và phản biện. GV khích lệ khi HS làm tốt, tạo khơng khí vui vẻ, phấn khởi. HS làm
chưa tốt, GV động viên kịp thời, tuyệt đối tránh tâm lí “xấu hổ”, “mất hứng” ở HS.
* Bước 4. Đánh giá, chốt kiến thức: GV đánh giá hoạt động của HS; từ kết
quả làm việc của các nhóm, GV dẫn dắt tạo nên tình huống có vấn đề để định
hướng vào bài mới.

13

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Cơng ngh thơng tin document, khoa luan, tieu luan, 123


14 of 98.

Mỗi HS có thể trình bày sản phẩm với các mức độ khác nhau. GV dẫn dắt gợi
mở nêu những nhiệm vụ của bài học mà các em phải tìm hiểu và dẫn dắt HS vào
bài mới. Sản phẩm của HS có thể được gợi ý như sau.
BẢNG HỎI THEO KĨ THUẬT DẠY HỌC “KWLH” Họ và tên học
sinh:……………………………………Lớp:……….
K
W
L
H
Từng học sinh ……………..
……………..
Bài hát nói về quê
sẽ


……………...
……………...
hương Nghệ an ,1 vùng
khác
qua được mệnh danh là mong muốn
vùng đất địa linh sinh nhau với câu hỏi
2,GV dự vào phần
nhân kiệt.
-Bài hát nói lên tình cảm momg muốn này
dẫn
dắt
của con người xứ Nghệ
giành cho quê hương sang bài mới với các
mục tiêu tìm hiểu
……….

Ý nghĩa: Trong quá trình dạy học ở trường phổ thơng, vận dụng trí thơng
minh là một phương pháp dạy học nhất là trong hoạt động khởi động ,tạo tình
huống dẫn dắt học sinh vào bài mới tạo hứng thú học tập giúp hình thành và phát
triễn kĩ năng cho học sinh có vị trí quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu bộ
mơn và góp phần đào tạo thế hệ trẻ có tri thức sâu, rộng, có năng lực tự chủ, sáng
tạo. Chúng tôi dã rất nỗ lực thiết kế bài học áp dụng thuyết đa trí tuệ thơng qua đó
làm mới cách tiếp cận và điểm của giáo viên và học sinh về cách học vàv dạy mơn
Lịch sử. Những hình ảnh mà chúng tơi chia sẻ ở sáng kiến này một phần nào đó đã
phản ánh sự hứng thú và sinh động của HS khi học tiết Lịch sử tại Trường THPT
Tân Kỳ.
Khởi động trước hết có thể được “nảy sinh từ sự khám phá sâu sắc, có dấu
ấn riêng của người dạy về nội dung học tập”. Tiếp đến, là sự gặp gỡ, giao thoa giữa
nội dung bài học và trải nghiệm đời sống của HS. Bên cạnh đó, tình u nghề, lịng

đam mê, khát vọng thay đổi thực tại và mơ ước chiếm lĩnh cái độc đáo; những liên
tưởng về các trò chơi, các chương trình giải trí trên truyền hình, các hoạt động
ngoại khóa; cách tổ chức dẫn dắt chương trình; những câu chuyện thú vị, khôi hài;
tốc độ phát triển của cuộc Cách mạng khoa học 4.0… đều có thể là những gợi ý
hấp dẫn để GV Lịch sử nảy sinh ý tưởng, thiết kế hoạt động khởi động phong phú,
mới mẻ.

14

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Cơng ngh thơng tin document, khoa luan, tieu luan, 123


15 of 98.

2. Ứng dụng vào thiết kế hoạt động hình thành kiến thức mới
Xuất phát từ cách nhìn nhận mỗi người đều sở hữu tất cả những trí thơng
minh kể trên, chỉ là mỗi người sẽ có những phương thức vận dụng các trí thơng
minh này khơng giống nhau. Thuyết đa trí tuệ đã phá vỡ những lý thuyết trí tuệ
truyền thống, các khái niệm về thơng minh sẽ khơng cịn phụ thuộc vào chỉ số
thơng minh được đánh giá thông qua những bài trắc nghiệm IQ nữa. Thuyết đa trí
tuệ sẽ cung cấp cho mỗi người khơng gian trí tuệ rộng lớn hơn, mỗi học sinh đều
có điểm mạnh, các phương thức học tập không giống nhau, kể cả tiềm năng học
tập cũng có sự khác biệt. Việc ứng dụng thuyết đa trí tuệ vào giảng dạy LS sẽ
giúp học sinh của chúng ta trở nên thông minh hơn, thậm chí sự thơng minh của
họ cịn vượt q những gì chúng ta có thể tưởng tượng.
Từ thực tế đó chúng tơi đã liên mơn cùng nhau để phát huy tối đa thuyết đa trí
tuệ vận dụng nhiều trí tuệ mà tiêu biểu là trí tuệ ngơn ngữ, trí tuệ logic, trí tuệ
tốn học, trí tuệ khơng gian để thực hiện giải quyết một vấn đề Lịch Sử chủ đề 3:
Nghệ An trong kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc, khi tiến hành thực
hiện tại trường THPT Tân Kỳ chúng tơi đã có sự liên mơn giữa mơn Lịch sử, mơn

Ngữ Văn và đặc biệt là mơn Tốn học để cùng nhau phát huy tối đa khả năng tư
duy trí tuệ ở HS và trong q trình hình thành kiến thức mới dưới sự hướng dẫn
liên môn của giáo viên Ngữ văn thì tư duy ngơn ngữ đặc biệt là ngơn ngữ Lịch sử
và thâm chí là ngơn ngữ tiếng Anh của các em đã được phát huy năng động và
sáng tạo. Trong chủ đề 3, giáo viên mơn Tốn cũng đã giúp các em phát huy cao
độ tư duy toán học để giải quyết vấn đề Lịch sử, các em đã hoàn thành các sản
phẩm học tập như : Làm mơ hình bằng chất bìa cáttơng về đền Thờ Vua Quang
Trung ở trên đỉnh núi Dũng Quyết, mơ hình bằng đất sét về vai trị của các dân
tộc Kinh, Thanh, Thái, Thổ…trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, các em đã phát huy
1 cách ấn tượng và sâu sắc nhân văn khi vận dụng các trí tuệ thơng minh của
mình để học và tiếp cận mơn Lịch Sử. Bằng tư duy logic toán học các em đã dùng
các con số 1 cách chính xác, phân tích lập luận để tạo nên các sản phẩm mang
tính tư duy tốn học và lịch sử cao.
Chính vì vậy mà chúng tôi đã mạnh dạn chia sẻ những kinh nghiệm trong quá
trình dạy học tới các đồng nghiệp và các em học sinh như sau:
a.Ứng dụng tư duy ngôn ngữ vào hình thành kiến thức mới
Howard Gardner đưa ra 7 trí thơng minh, 2 trí thơng minh đầu tiên có giá
trị điển hình trong trường học, 3 trí thơng minh tiếp theo thường được gắn với
nghệ thuật và 2 trí thơng minh cuối được ơng xếp vào “trí thơng minh cá nhân”,
đó là: thơng minh về ngơn ngữ, thơng minh tốn học, thông minh âm nhạc, thông
minh thể chất, thông minh hội họa không gian, thông minh nội tâm, thông minh
về giao tiếp xã hội.
Trí thơng minh về ngơn ngữ/lời nói (verbal/linguistic): những người có trí
thơng minh này có thiên hướng học tập thơng qua việc nói và viết, thích đọc, chơi

15

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Cơng ngh thơng tin document, khoa luan, tieu luan, 12316 of 98.

ơ chữ, đóng vai, hướng dẫn viên du lịch …..Vì vậy chúng tơi ứng dụng tư duy
ngơn ngữ vào hình thành kiến thức mới của chủ đề 3 qua các ví dụ sau:
Ví dụ 1 . MỞ ĐẦU
“ … Nơi hiểm yếu như thành đồng ao nóng của nước, và là then chốt của các
triều đại...”1.
Phan Huy Chú đã từng viết như vậy về địa thế
và vai trò của vùng đất Nghệ An. Quả đúng như
vậy, Nghệ An vừa có địa lợi hiểm trở, lại vừa có
yếu tố nhân hịa, nhân kiệt. Trong tiến trình lịch
sử dân tộc, Nghệ An luôn chứng tỏ vị thế địa chiến lược, địa - quân sự quan trọng của nhiều
cuộc kháng chiến, khởi nghĩa chống ngoại
Sơng Lam Núi Ngự
xâm,…
Vậy, những đóng góp cụ thể của Nghệ An trong lịch sử chống ngoại xâm
của dân tộc như thế nào?
Để dạy học phần mở đầu của chủ đề, GV sẽ thức hiện các bước sau:
*Bước 1. GV chia lớp thành 2 nhóm: Nhóm 1: Làm bản video giới thiệu
về vị trí địa lí ,vai trò của Nghệ An trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc
Nhóm 2: Nhóm đóng vai hưỡng dẫn viên du lịch với các em HS.
Bản video và lời thuyết minh của nhóm hưỡng dẫn viên du lịch sẽ hỗ trợ cho nhau
thống nhất về nội dung và hình thức .
* Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: HS chuẩn bị sản phẩm học tập ở nhà hai
nhóm có sự thống nhất về nội dung và hình ảnh.
Nhóm 1 : Em Hiệp và Hào phụ trách chính .
Yêu cầu :
-Sản phẩm là bản video 2 phút giới thiệu về vị trí địa chiến lược -địa quân sự của
Nghệ An.
-Sản phẩm sau khi hoàn thành và báo cáo trước lớp sẽ đăng lên Youtobe để

quảng bá thêm về Vùng đất Nghệ An giàu truyền thống cách mạng .
Nhóm 2 : em Yến Nhi phụ trách chính .
u cầu :
-Nhóm sẽ lên kịch bản dưới hình thức đóng vai hướng dẫn viên du lịch dẫn các
em học sinh của lớp 10B1 tham quan qua màn ảnh nhỏ vùng đất xứ Nghệ( Hưỡng
dẫn viên du lịch sẽ giới thiệu về vùng đất Nghệ an thơng qua bản video sản phẩm
của nhóm 1 )
- Bản thuyết minh được tiến hành bằng bản thuyết minh tiếng Việt đậm chất
giọng Nghệ an ngọt ngào và tình cảm và thông qua bản tiếng Anh để giới thiệu về
Nghệ An tới bạn bè quốc tế.

16

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Công ngh thông tin document, khoa luan, tieu luan, 123


17 of 98.

* Bước 3. Báo cáo kết quả
Sản phẩm của nhóm 1 được các em lớp 10B1 đăng lên youtube

Sản phảm nhóm 2 :
Kịch bản của nhóm 2: Do 1 em đóng vai hướng dẫn viên du lịch và 5 em
đóng vai Hs và khách du lịch quốc tế.
Quy trình báo cáo sản phẩm:
- Các em chào cả lớp nhóm trưởng giới thiệu thành viên
- Hướng dẫn viên du lịch vào vai của mình với trang phục áo dài thuyết minh qua
Micrơ kết hợp bản video được trình chiếu qua màn hình tivi sẽ đưa các bạn vào
tiết học 1 cách lơi cuốn và rất thú vị.Bản thuyết trình có nội dung như sau:
Bản tiếng việt

“… Nơi hiểm yếu như thành đồng ao nóng của nước và là then chốt của các triều đại”.
Phan Huy Chú đã từng viết như vậy về địa thế và vai trò của vùng đất Nghệ An. Quả đúng như
vậy, Nghệ An vừa có địa lợi hiểm trở, lại vừa có yếu tố nhân hịa, nhân kiệt. Trong tiến trình lịch
sử dân tộc, Nghệ An luôn chứng tỏ vị thế địa - chiến lược, địa - quân sự quan trọng của nhiều
cuộc kháng chiến, khởi nghĩa chống ngoại xâm,… Thời Bắc thuộc, Nghệ An là địa bàn quan
trọng ban đầu của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan, Dương Thanh. Thời Lý - Trần, nhân dân
Nghệ An cũng tích cực tham gia các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống, quân xâm
lược Mông - Nguyên.
Thế kỉ XV, Nghệ An trở thành địa bàn chiến lược trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Những thắng
lợi trên đất Nghệ An như Bồ Đằng, Trà Lân, Khả Lưu, Bồ Ải,… đã góp phần mở rộng địa bàn
của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, là bàn đạp quan trọng để nghĩa quân Lam Sơn tiến ra Bắc giành
thắng lợi.
Nghệ An cũng là địa bàn quan trọng của các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương,
phong trào chống Pháp của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh. Nghệ An cũng nhiệt tình hưởng
ứng cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trong thế kỉ XX.

Bản tiếng anh
… The dangerous place is like a hot water citadel, and the key point of dynasties”.
Phan Huy Chu once wrote about the terrain and role of Nghe An land. Indeed, Nghe An has both
advantages and disadvantages, as well as elements of peace and genius. In the course of

17

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chun ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Cơng ngh thông tin document, khoa luan, tieu luan, 123


18 of 98.

national history, Nghe An has always proved its important geo-strategic, geo-military position in
many resistance wars, uprisings against foreign invaders, etc.

During the Northern domination, Nghe An was the initial important area of the Mai Thuc
Loan and Duong Thanh uprisings. During the Ly - Tran dynasties, Nghe An people also actively
participated in the resistance wars against the Song invaders and the Mong - Nguyen invaders.
In the 15th century, Nghe An became a strategic area during the Lam Son uprising. The victories
in Nghe An such as Bo Dang, Tra Lan, Kha Luu, Bo Ai, etc. contributed to expanding the area of
Lam Son uprising, and was an important stepping stone for Lam Son insurgents to move to the
North to win.
Nghe An is also an important area of uprisings in the Can Vuong movement, the anti-French
movement of Phan Boi Chau and Phan Chau Trinh. Nghe An also enthusiastically responded to
the resistance wars against the French and the Americans in the twentieth century.

(Hình ảnh nhóm 2 báo cáo sản phẩm của mình tại lớp học
10B1 Trường THPT Tân Kỳ )

- 1 em HS đại diện cho nhóm du lịch nói lời cảm ơn tới chị hướng dẫn viên
du lịch và thể hiện ý chí quyết tâm của giới trẻ trong việc giữ gìn và phát huy
truyền thống của quê hương đất nước
* Bước 4. Đánh giá, chốt kiến thức: GV đánh giá, nhận xét, khích lệ, động
viên sự nỗ lực của HS và chốt kiến thức, bắt nhịp vào bài học .
* Bước 5. Đưa sản phẩm của cả 2 nhóm lên Youtube.
Thơng qua kịch bản này đã giúp các em phát triển được tư duy ngơn ngữ vận
dung các dạng tư duy trí tuệ vào giải quyết 1 vấn đề sẽ đem đến tính hiệu quả cao
của tiết học đồng thời định hướng được khả năng phát triển nghề nghiệp tương lai
của các em như : Nhà văn/nhà báo, Luật sư, Giáo viên…Đồng thời thơng qua
thuyết đa trí tuệ có thể kiểm tra xem năng lực thật sự của bản thân, tìm ra phương
pháp giảng dạy hiệu quả hơn cho giáo viên ; hai là thơng qua việc hiểu biết về năng
lực trí tuệ của học sinh để hiểu hơn về sức học của người học, ba là người dạy cần
tự nghĩ ra cách thức, quá trình giảng dạy đặc biệt để dạy, cũng như để phù hợp yêu
cầu cho những học sinh có trí tuệ đặc thù, bốn là có thể bồi dưỡng, hoặc tư vấn kế
hoạch học tập cho học sinh, năm là có thể đánh giá trình độ của người học một

cách hợp lý hơn.

Ví dụ 2. Khi dạy mục I. Nghệ An với các cuộc khởi nghĩa, kháng chiến
chống ngoại xâm từ thời Bắc thuộc đến đầu thế kỉ XV. Phần 2. Nghệ An
trong các cuộc khởi nghĩa chống Minh thế kỉ XV.
18tieu luan, 123
Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Công ngh thông tin document, khoa luan,


19 of 98.

Giáo viên ứng dụng tư duy ngôn ngữ ,tư duy không gian lôgics,tư duy vận
động, tư duy không gian ,tốn học….để xây dựng nội dung hình thành kiến thức
mới thơng qua phương pháp và kĩ thuật đóng vai. Quy trình thực hiện:
* Bước 1. Giao nhiệm vụ.
- GV chuẩn bị kịch bản
Nhân vật
1. Lê Lợi: do học sinh Đào Trọng Hậu đóng.
2. Nguyễn Trãi: do học sinh Phạm Hồng Anh đóng.
3. Nguyễn Chích: do học sinh Phạm Huy Hồng đóng.
4. Lo Khăm Hoa: do học sinh Nguyễn Đinh Phương Thảo đóng.
5. Các nhân vật quần chúng.
Vật dụng: Bàn và lược đồ
I. Nội dung
Cảnh 1:
- Lê Lợi: Tình hình của qn ta vơ cùng khó khăn, các tướng sĩ và binh lính chiến
đấu trong thời gian dài thiếu quân lương, ta e không trụ nổi.
- Nguyễn Trãi: Bẩm chủ tướng: Theo tôi, nghĩa quân Lam Sơn ta nên chuyển địa
bàn để mở rộng căn cứ và có hướng phát triển mới.
- Nguyễn Chích: Theo tơi, nghĩa qn chuyển chuyển vào Nghệ An, biến Nghệ An

thành địa bàn then chốt quan trọng.
- Nguyễn Trãi: Ý của tướng Nguyễn Chích rất đúng vì:
+ Nghệ An có vị trí địa – qn sự hết sức quan trọng, lại có yếu tố nhân hoà, nhân
kiệt.
+ Từ 1407 – 1414, Nghệ An trở thành địa bản doanh của cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi
và Trần Quý Khoáng, tướng Nguyễn Cảnh Chân quê ở Thanh Chương trở thành tướng
lĩnh chủ chốt dưới ngọn cờ của Trần Ngỗi chống lại quân Minh.
Bẩm chủ tướng, mong chủ tướng quyết định.
- Lê Lợi: (Trầm tư) sau đó khẳng định:
Ta quyết định chuyển địa bàn về Nghệ An,
Quân đâu?
- Quần chúng: Dạ.
- Lê Lợi: Chuẩn bị lên đường.
(Đi ra cửa lớp).
Cảnh 2:
Đi vào, bàn trận đánh.
- Nguyễn Trãi: Bẩm chủ tướng: Chúng ta sẽ đánh vào Bồ Đằng (Quỳ Châu), đánh
vào Trà Lân, Thành Nghệ An bởi đây là vị trí trọng yếu của quân Minh, đánh thắng sẽ
mở ra một giai đoạn mới cho nghĩa quân.
- Quần chúng: Bẩm chủ tướng có Tạo mường Lo Khăm Hoa xin gặp.
- Lê Lợi: Mời vào.

19

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Công ngh thông tin document, khoa luan, tieu luan, 123


20 of 98.

- Lo Khăm Hoa: Tôi là Tạo mường Lo Khăm Hoa – lãnh đạo đội quân áo đỏ và

đồng bào các dân tộc miền núi Nghệ An, xin được cùng chủ tướng đánh quân Minh và
xin được cung cấp lương thực nuôi quân.
- Lê Lợi: Xin đa tạ.
Các tướng lĩnh
- Quần chúng: (Đồng thanh): Dạ!
- Lê Lợi: Chúng ta quyết định giành chiến thắng.
- Quần chúng: (Đồng thanh): Rõ!
Cảnh 3:
- Nguyễn Trãi: Đọc đoạn trích trong Bình Ngơ Đại Cáo:
“Trọn hay:
Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
Lấy chí nhân để thay cường bạo.
Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật,
Miền Trà Lân trúc chẻ tro bay.
Sĩ khí đã hăng,
Quân Thanh càng mạnh.
Trần Trí, Sươn Thọ nghe hơi mà mất vía,
Lý An, Phương Chính nín thở cầu thốt thân.
Thừa thắng ruổi dài, Tây Kinh quân ta chiếm lại;
Tuyển binh tiến đánh, Đông Đô đất cũ thu về.”
Kết thúc: chào lớp.

- HS dựa vào kịch bản hoàn thành nhiệm vụ của mình
- Thời gian : 3 phút
* Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: HS chuẩn bị sản phẩm học tập ở nhà.
* Bước 3. Báo cáo kết quả
Nhóm HS đóng vai báo cáo kết quả trước lớp, các em đã thực hiện sân khấu hoá
lớp học phát huy hết khả năng đa trí tuệ của mình tạo nên 1 tiết học hết sức ý nghĩa
hiệu quả và sống động . Sau đây là một vài hình ảnh của các em tại tiết học :


( Hình ảnh minh hoạ cho sự yêu thích của các em dành
cho nhóm đóng vai về Khởi Nghĩa Lam Sơn )

* Bước 4. Đánh giá, chốt kiến thức: GV đánh giá, nhận xét, khích lệ, động
viên sự nỗ lực của HS và chốt kiến thức.

20

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Cơng ngh thơng tin document, khoa luan, tieu luan, 123×