Tải bản đầy đủ (.pdf) (45 trang)

Tài Liệu Xây Dựng Ý Thức Học Tập Tích Cực Cho Học Sinh Trường Thpt Tương Dương 1 Thông Qua Một Số Chủ Đề Hoạt Động Trải Nghiệm.pdf

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.34 MB, 45 trang )

1 of 98.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT TƯƠNG DƯƠNG I

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Đề tài
XÂY DỰNG Ý THỨC HỌC TẬP TÍCH CỰC CHO HỌC SINH
TRƯỜNG THPT TƯƠNG DƯƠNG I THÔNG QUA MỘT SỐ
CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Lĩnh vực: Hoạt động kĩ năng sống

Người thực hiện: Vi Thị Sen – Tổ Ngoại Ngữ -SĐT: 0912101073
Phan Văn Đài- Phó hiệu trưởng- SĐT: 0977866104
Lương Thị Cơng- Tổ Xã Hội- SĐT: 0948252645

Nghệ An – Năm 2023

0

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Công ngh thông tin document, khoa luan, tieu luan, 123


2 of 98.

PHẦN I . ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lí do chọn đề tài:
Đứng trước sự phát triển nhanh chóng của nhiều lĩnh vực xã hội, giáo dục thời
đại mới đã và đang phấn đấu đổi mới về nội dung, chất lượng và phương pháp sao
cho đạt được hai mục tiêu lớn là “Đào tạo nguồn nhân lực” và “Rèn luyện kỹ năng


sống” cho học sinh giúp các em làm chủ bản thân, có khả năng ứng xử phù hợp với
những người khác, với xã hội và khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống
của cuộc sống.
Trường học hiện nay vì thế mà khơng những là nơi cung cấp cho học sinh
những tri thức khoa học một cách có hệ thống, mà còn rèn cho các em những kĩ
xảo, kĩ năng sống cần thiết để hình thành và phát triển những phẩm chất tốt đẹp.
Mục 2.5 Chỉ thị 26/CT-UBND ngày 19/10/2022 của UBND tỉnh về triển khai
nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp năm học 2022-2023 trên địa
bàn tỉnh Nghệ An đề cập về môi trường giáo dục tồn diện có ghi rõ:
“Xây dựng mơi trường giáo dục an toàn lành mạnh, thân thiện, tăng cường
giáo dục đạo dức lối sống, hình thành phẩm chất con người việt nam trong thời đại
mới, tiếp tục phát huy quảng bá những giá trị tốt đẹp của con người quê hương xứ
nghệ ra trường quốc tế.”
“Chú trọng giáo dục mơ hình giáo dục trải nghiệm, phát triển năng lực người
học thông qua liên kết thực hành, tổ chức cho người học có nhiều cơ hội tham gia
hoạt động xã hội, hoạt động cộng đồng, từ thiện nhân đạo, sáng tạo”.
Luật GD, điều 28.2 cũng đã ghi “Phương pháp GD phổ thơng phải phát huy
tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của
từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc nhóm;
rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại
niềm vui, hứng thú học tập”.
Trong thời kì bùng nổ cơng nghệ thơng tin với xu thế hội nhập thế giới, các
trường học hiện nay đang đứng trước nhiều thuận lợi nhưng cũng đầy thách thức là
làm sao truyền thụ tri thức cho học sinh để các em thích nghi với sự phát triển của
xã hội vừa hướng cho học sinh lối sống có văn hố, tích cực, lành mạnh khơng
nhận thức lệch lạc, khơng suy thoái niềm tin theo những mặt trái của xã hội. Đó
chính là nỗi niềm trăn trở mà mỗi giáo viên và nhà quản lí giáo dục ln thường
trực. Dạy chữ - dạy người là 2 nhiệm vụ quan trọng song song, lâu dài, mang tính
chiến lược trong việc phát triển giáo dục và phát triển đất nước bởi không chỉ bồi
dưỡng nhận thức về các chuẩn mực xã hội mà cịn góp phần định hình, phát huy

những phẩm chất cần thiết của nhân cách con người có ích cho bản thân, gia đình,
tổ quốc và cho xã hội.
Cuộc sống ln chuyển động không ngừng, nền giáo dục nước nhà cũng đang
từng bước cải cách đổi mới phù hợp xu thế phát triển của thời đại. Ai cũng hiểu
1

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Cơng ngh thơng tin document, khoa luan, tieu luan, 123


3 of 98.

năng lực để mỗi người vào đời không chỉ bó hẹp trong u cầu ghi nhớ tích luỹ
kiến thức mà cịn để phân tích sâu, vận dụng sáng tạo trong cơng việc và để sống
tốt hơn. Chính vì lẽ đó chưa khi nào yêu cầu trải nghiệm trong dạy và học lại cấp
thiết như vậy.
Trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, hoạt động trải nghiệm, hướng
nghiệp là một hoạt động giáo dục bắt buộc của nội dung chương trình giáo dục nhà
trường nhằm hướng đến mục tiêu hình thành và phát triển phẩm chất nhân cách,
các năng lực tâm lý – xã hội…; giúp học sinh tích luỹ kinh nghiệm riêng cũng như
phát huy tiềm năng sáng tạo của cá nhân mình. Học sinh được chủ động, phấn
khởi, tích cực tham gia trải nghiệm sẽ trở nên tự tin tự lực, biết phản biện gắn kết
với thực tiễn và biết định hướng tương lai. Thông qua hoạt động trải nghiệm giúp
nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới
căn bản toàn diện GD và ĐT theo tinh thần Nghị quyết 29 của TW.
Người xưa có câu: “Đi một ngày đàng học một sàng khơn”. Cái “khơn” chính
là sự hiểu biết về kiến thứ, thấu cảm về những điều thiêng liêng quý giá để hiểu
được dân tộc mình, yêu đất nước mình và chủ động hội nhập quốc tế. Đó là những
thu thập khơng thể có nếu chỉ nghe nói và nhìn qua phim ảnh. Các trường theo xu
hướng tiến bộ đã triển khai nhiều hoạt động đổi mới thúc đẩy chất lượng học tập
để đào tạo nên những con người năng động. Song nếu chỉ dừng ở tính thực tế của

“giờ học thực tế” thì chưa đủ. Trải nghiệm sáng tạo khác với trải nghiệm đơn thuần
vì trong đó cần hiệu quả sáng tạo của việc tổ chức đi và thu kết quả khi về. Dạy
học gắn liền với hoạt động trải nghiệm qua hình thức tham quan tìm hiểu các di
sản lịch sử văn hố, tìm hiểu phong tuc tập quán bản sắc văn hoá dân tộc, trải
nghiệm qua giờ sinh hoạt lớp, sinh hoạt đầu tuần, ngoại khố…là một trong những
phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục góp phần quan trọng trong
việc tạo hứng thú, tính tích cực, hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của
người học. Chính từ những hoạt động như: lao động, sinh hoạt tập thể, hoạt động
xã hội đã góp phần rất lớn trong việc hình thành nhân cách của học sinh. Giúp các
em biết tự giáo dục, tự rèn luyện, tự hồn thiện mình. Từ đó góp phần đổi mới dạy
học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện tốt mục tiêu giáo dục của
nhà trường.
Dạy học gắn liền với hoạt động trải nghiệm còn giúp giảm lối mòn nhàm chán
kiểu dạy kiến thức hàn lâm đơn thuần trong các tiết dạy trên lớp, làm thay đổi quan
niệm giảng dạy cũ, thúc đẩy tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh.
Trường THPT Tương Dương 1 nằm trên địa bàn miền núi vùng cao huyện
Tương Dương với phần đa học sinh là con em các dân tộc thiểu số Thái, Khơ Mú,
Mông, Ơ du, Tày Poọng... Các em chủ yếu là học sinh ở vùng sâu, vùng xa, bố mẹ
làm nông nên điều kiện kinh tế khó khăn. Hành trang bước vào cuộc sống xa gia
đình người thân của các em cịn q ít, nhận thức về xã hội ,kỹ năng sống còn
nhiều hạn chế, hầu hết các em đều ngoan nhưng do học yếu, bị hổng kiến thức cơ
bản nên khó tiếp thu bài dẫn đến thái độ chán nản khi phải đến lớp, phải tiếp nhận
2

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Công ngh thông tin document, khoa luan, tieu luan, 123


4 of 98.

lượng kiến thức lớn với mức độ khó hơn ở bậc THPT, vì vậy việc học sinh lười

học, ể oải, học đối phó chưa xác định được mục tiêu của việc học , bỏ học giữa
chừng là hiện trạng phổ biến hiện nay ở trường . Đây chính là bài tốn khó giải, là
nỗi niềm mà mỗi cá nhân giáo viên và Ban giám hiệu trường THPT Tương Dương
1 luôn trăn trở.
Làm sao đảm bảo được yêu cầu chất lượng giáo dục chung với trình độ đầu
vào của học sinh thấp như thế. Làm sao để học sinh thay đổi được thái độ học tập,
ý thức được tầm quan trọng của việc học, có niềm say mê với việc học. Làm sao để
tìm ra phương pháp hữu hiệu tạo được sự hứng thú tìm hiểu khoa học, xây dựng
được ý thức học tập tích cực cho học sinh. Làm sao để tạo cho các em môi trường
học tập thân thiện gần gũi và gắn kết, giúp giảm áp lực trong những giờ học và học
sinh được hồ mình trong khơng gian học tập mới ở ngồi lớp với điều kiện cơ sở
vật chất nhà trường có hạn, làm thế nào để tạo ra sự “đổi gió” đáp ứng nhu cầu
chính đáng “Trăm nghe khơng bằng một thấy” của học sinh. Làm sao để học sinh
thụ hưởng triết lý giáo dục: “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”… Chỉ khi học
sinh thích đến lớp đến trường thì các em mới tự giác học tập và rèn luyện hay nói
cách khác, khi các em nhận thức được tầm quan trọng và lợi ích của viêc học và
rèn luyện thì các em mới có động lực có ý thức học tập tích cực. Và với việc giáo
dục thơng qua hoạt động trải nghiệm được xem như là một luồng gió mới cùng với
nhiều biện pháp khác thu hút học sinh đến trường dươc xem như là một trong
những chìa khố xây dựng ý thức học tập tích cực giúp học sinh tự giác nỗ lực học
tập để đạt kết quả cao như chúng ta mong muốn.
Với những lí do trên chúng tôi đã chọn đề tài: “Xây dựng ý thức học tập tích
cực cho học sinh Trường THPT Tương Dương 1 thông qua một số chủ đề hoạt
động trải nghiệm” để viết sáng kiến kinh nghiệm với hi vọng góp phần vào việc
nâng cao chất lượng giáo dục của trường THPT Tương Dương 1 và hi vọng đề tài
này cũng có thể áp dụng cho các trường khác.
2. Mục đích nghiên cứu:
Đề tài tập trung nghiên cứu các lí luận chung về xây dựng ý thức học tập tích
cực, phân tích đánh giá thái độ học tập của học sinh và trên cơ sở kế hoach dạy học
của nhóm, chúng tôi thực hiện các biện pháp thông qua một số chủ đề hoạt động

trải nghiệm hướng nghiệp xây dựng ý thức học tập tích cực cho học sinh.
Qua q trình thực hiện sẽ đúc rút được các biện pháp hiệu quả nhất về việc
xây dựng ý thức học tập tích cực cho học sinh.
Giúp học sinh ý thức được tầm quan trọng của việc học, nâng cao ý thức trách
nhiệm bản thân, thúc đẩy tinh thần tự học tự nghiên cứu và chủ động lĩnh hội
Kiến thức của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
Giúp cho việc xây dựng mục tiêu “một ngày đến trường là một ngày vui,
trường học thân thiện học sinh tích cực” thành hiện thực. Nâng cao chất lượng giáo
3

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Công ngh thông tin document, khoa luan, tieu luan, 123


5 of 98.

dục toàn diện cho học sinh đặc biệt góp phần thu hút học sinh đến trường, làm
giảm tỉ lệ học sinh bỏ học giữa chừng.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
Nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động trải nghiệm trong giáo dục
Nghiên cứu các hình thức trải nghiệm
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các hoạt động trải nghiệm lên sự hình thành
ý thức học tập tích cực cho học sinh THPT.
3. Đối tượng nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu: Một số hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp giúp
tạo động lực, xây dựng thái độ học tập tích cực cho học sinh.
3.2. Phạm vi nghiên cứu: hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THPT.
4. Phương pháp nghiên cứu.
Phương pháp nghiên cứu lí thuyết
Phương pháp phân tích và tổng hợp lí thuyết: Sau khi thu thập tài liệu tham
khảo, tiến hành đọc và phân tích để hiểu một cách đầy đủ về các nội dung cần thiết

liên quan; chọn lọc và tập hợp theo từng nội dung cụ thể. Tổng hợp các thơng tin
từ tài liệu thành một hệ thống tồn diện ở mức độ khái quát hơn.
Phương pháp thực nghiệm sư phạm:
Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, ngoại khoá nhằm giáo dục đạo đức, lối
sống, củng cố thái độ học tập tích cực cho học sinh
Phương pháp điều tra:
Thiết kế phiếu điều tra khảo sát đối với giáo viên và học sinh. Đối với giáo
viên thiết kế phiếu khảo sát thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm trong công
tác giáo dục. Song song với phiếu điều tra là phỏng vấn trực tiếp để làm sáng tỏ
thêm một số vấn đề liên quan đến đề tài. Đối với học sinh thì thiết kế phiếu điều tra
khảo sát về mức độ đạt được về ý thức học tập chủ động tích cực được hình thành
thơng qua các hoạt động trải nghiệm.
5. Những điểm mới của sáng kiến kinh nghiệm:
Trên thực tế đã có nhiều hoạt động trải nghiệm, ngoại khố được tổ chức ở
trường nhưng chưa có đề tài nào được nghiên cứu một cách khoa học, đưa ra các
biện pháp cụ thể để xây dựng ý thức học tập tích cực cho học sinh thơng qua các
tiết học trải nghiệm ở lớp cũng như các hoạt động thực tế ngoài trường. Các đề tài
tạo động lực học tập cho học sinh phần lớn chỉ tập trung vào môn học cụ thể trên
lớp ví dụ như: đề tài hoạt động trải nghiệm của học sinh trong giờ học ngữ văn,
hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong giờ sinh hoạt lớp, một số kinh nghiệm dạy
học trải nghiệm sáng tạo trong tiết dạy speaking …
4

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Công ngh thông tin document, khoa luan, tieu luan, 123


6 of 98.

Đề tài đề xuất các giải pháp tổ chức giáo dục đạo đức, lối sống, thái độ học
tập tích cực cho học sinh bằng các hoạt động trải nghiệm, ngoại khoá ở

trườngTHPT nhằm mang lại hiệu quả giáo dục thiết thực, phát huy sức mạnh tổng
hợp của các tổ chức trong nhà trường, giáo viên, học sinh. Giúp học sinh luôn nêu
cao ý thức tự nguyện, tự giác, tự chủ, phát huy tính tích cực trong các hoạt động
giáo dục. Giáo viên chủ nhiệm phát huy được vai trò cố vấn cho học sinh, phát huy
được khả năng sáng tạo, có ý thức tự giác của học sinh trong học tập cũng như
trong hoạt động. Luôn lễ phép với thầy cô giáo, biết vâng lời cha mẹ, ông bà, …
Đề tài giúp xây dựng mối quan hệ tốt giữa giáo viên với học sinh, giữa gia
đình – nhà trường – xã hội. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong
nhà trường, phát triển kỹ năng sống, nhân cách cho học sinh trở thành con người
mới, biết u thương, chia sẻ, đồn kết và khơng ngừng phấn đấu, cống hiến sức
trẻ của mình cho quê hương, đất nước.
Vì thế chúng tơi khẳng định tính mới của đề tài mà chúng tơi nghiên cứu trên
cơ sở tìm hiểu nghiên cứu cách làm mới từ các đồng nghiệp và từ thực tế cách tổ
chức dạy học của thành viên trong nhóm trong các hoạt động giáo dục, hoạt động
trải nghiệm, sinh hoạt lớp…
Mỗi giải pháp trình bày đều có ý nghĩa riêng và cách làm cụ thể chi tiết phù
hợp và dễ áp dụng không chỉ trong trường mà là các trường THPT.
PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
I. Cơ sở lí luận.
1. Tổng quan về hình thành ý thức học tập tích cực.
Ý thức học tập là quá trình bản thân tự nhận thức, tự tư duy về vai trị, lợi ích
của việc học đối với tương lai của mình. Ý thức học tập được thể hiện qua nhiều
phương diện như là mục tiêu phấn đấu, cách thức học tập sao cho hiệu quả trong
trường lớp, trong xã hội. Ý thức học tập tự giác, tích cực là chủ động thực hiện đầy
đủ và hiệu quả nhiệm vụ học tập đề ra. Rèn luyện được tính tự lập, tự chủ, kiên
cường, bền bỉ, có kỷ luật với bản thân.
Ý thức tự giác học tập và rèn luyện là yếu tố bên trong, là cơ sở để các yếu tố
khác phát huy tác dụng. Mọi tác động của các yếu tố khách quan bên ngồi như
mơi trường học tập, đội ngũ giáo viên đều phải được thông qua yếu tố chủ quan
bên trong là ý thức tự giác học tập và rèn luyện mới tạo ra được sức mạnh thúc đẩy

tinh thần hăng say học tập, rèn luyện. Do vậy, xây dựng ý thức học tập tích cực và
rèn luyện cho học sinh là yếu tố quan trọng nhất, bởi vì, cho dù việc dạy học có
hay, có tốt đến đâu nhưng nếu học sinh không tập trung, không tích cực, khơng tự
giác học tập và rèn luyện thì khơng thể có kết quả học tập và rèn luyện tốt. Do đó,
xây dựng ý thức tự giác học tập và rèn luyện cho học sinh chính là nâng cao kết
quả học tập, nhằm phát triển phẩm chất nhân cách cho người học, biến quá trình
đào tạo thành quá trình tự đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường.
5

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Cơng ngh thông tin document, khoa luan, tieu luan, 123


7 of 98.

Ngày nay, sự phát triển nhanh chóng của xã hội hiện đại đã đặt ra những yêu
cầu cao về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Tổ chức UNESCO đã khẳng định:
“Nền giáo dục hôm nay và tương lai phải dựa trên 04 trụ cột: Learning to know học để biết; Learning to do - học để làm; Learning to be - học để khẳng định mình
và Learning to live together - học để cùng chung sống”. Vì thế, làm thế nào để học
sinh có hứng thú tập trung chú ý trong học tập, nắm được những tri thức khoa học
cơ bản, đặc biệt, có khả năng tự học, tự nghiên cứu, có kỹ năng, kỹ xảo để đáp ứng
được sự phát triển nhanh chóng của thực tế, là vấn đề ln được coi trọng. Do đó,
thái độ học tập tích cực giữ một vai trị đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao
hiệu quả của các quá trình học tập. Với châm ngơn “Học, học nữa, học mãi”, học
là một hoạt động không thể thiếu đối với tất cả mọi người từ khi sinh ra cho đến
suốt cuộc đời. Ý thức học tập tích cực giúp học sinh lĩnh hội tri thức một cách chủ
động, toàn diện, có hứng thú. Tự học giúp ta nhớ lâu và vận dụng những kiến thức
đã học một cách hữu ích hơn trong cuộc sống. Khơng những thế tự học cịn giúp
con người trở nên năng động, sáng tạo, không ỷ lại, khơng phụ thuộc vào người
khác. Từ đó biết tự bổ sung những khiếm khuyết của mình để tự hồn thiện bản
thân. Tự học hay ý thức học tập tích cực là con đường ngắn nhất và duy nhất để

hoàn thiện bản thân và biến ước mơ thành hiện thực. Thêm vào đó, người có ý thức
học tập tích cực ln chủ động, tự tin trong cuộc sống. vì vậy mà ý thức, động cơ
và tính tích cực, chủ động trong học tập sẽ giúp cho học sinh phát triển tồn diện
nhân cách của chính bản thân mình.
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến nhân cách, thái độ học tâp của học sinh.
Những yếu tố trong môi trường giáo dục bao gồm cả yếu tố khách quan lẫn
chủ quan có tác động tới thái độ học tập của học sinh đầu tiên là người giáo viên.
Để thiết lập môi trường học tập, ngoài những yếu tố khách quan như điều kiện
phịng học, cơ sở vật chất, ... thì giáo viên phải đóng vai trị quan trọng trong sự
phát triển nhận thức của học sinh.
Trong quá trình học tập, giáo viên với phương pháp giảng dạy của mình cần
hành động giúp học sinh tập trung vào môn học và giúp đỡ học sinh tiến hành thảo
luận. Mặt khác, với vai trò là người truyền đạt kiến thức mới bằng việc truyền cảm
hứng, sự say mê học tập cho mỗi học sinh thì sự ảnh hưởng của giáo viên đến học
sinh là vô cùng lớn. Cụ thể, một số yếu tố liên quan đến giáo viên có thể kể đến
như:
+ Trình độ giảng dạy, phương pháp truyền đạt tốt, dễ hiểu
+ Thái độ gần gũi, thân thiện, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức với
học sinh
Ngoài ra sự tác động đến ý thức học tập của học sinh còn phải kể đến các yếu
tố bên trong, quyết định trực tiếp đến hoạt động tự học, bao gồm yếu tố về thể chất
và tâm lý của học sinh:
6

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Công ngh thông tin document, khoa luan, tieu luan, 123


8 of 98.

- Ý thức và động cơ tự học của học sinh

- Vốn tri thức hiện có của các em
- Năng lực trí tuệ và tư duy
- Phương pháp tự học của học sinh.
Nhận thức và tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập của học sinh
không chỉ làm thay đổi cách dạy của GV mà còn làm thay đổi cách học của các
em. Mọi sự đổi mới trong giáo dục có thành cơng hay khơng đều phụ thuộc vào
người học. Bản thân học sinh cũng phải nhận thức được rằng, việc học tập không
phải chỉ để thi mà để phát triển toàn diện nhân cách của chính bản thân mình.
3. Hoạt động trải nghiệm.
3.1. Khái niệm hoạt động trải nghiệm
Hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo dục mà người học được trực tiếp
tham gia vào các hoạt động thực tiễn trong môi trường nhà trường cũng như mơi
trường gia đình và xã hội dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhà giáo dục.
3.2. Đặc điểm của hoạt động trải nghiệm .
HĐTN là một loại hình hoạt động dạy học có mục đích, có tổ chức được thực
hiện trong hoặc ngồi nhà trường.
HĐTN có nội dung rất đa dạng và mang tính tích hợp, ngồi kiến thức về SH,
HĐTN còn tổng hợp kiến thức, kĩ năng của nhiều môn học, nhiều lĩnh vực học tập
và giáo dục.
HĐTN được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau như: thí nghiệm, hoạt
động câu lạc bộ, tổ chức trò chơi, diễn đàn, sân khấu tương tác, tham quan dã
ngoại, các hội thi, hoạt động giao lưu, hoạt động tình nguyện, hoạt động cộng
đồng, lao động cơng ích, sân khấu hóa, tổ chức các ngày hội...
HĐTN có thể tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau ở trong hoặc ngồi nhà
trường như: lớp học, thư viện, phịng đa năng, phịng truyền thống, sân trường,
vườn trường, cơng viên, vườn hoa, viện bảo tàng, các di tích lịch sử và văn hóa,
các danh lam thắng cảnh, các cơng trình cơng cộng, nhà các nghệ nhân, các làng
nghề, cơ sở sản xuất,... hoặc ở các địa điểm khác ngồi nhà trường có liên quan
đến chủ đề hoạt động
3.3. Vai trò của hoạt động trải nghiệm trong chương trình giáo dục phổ

thơng.
Trong chương trình giáo dục phổ thơng, có nhiều giải pháp khác nhau để nâng
cao chất lượng giáo dục học sinh, trong đó hoạt động trải nghiệm là một trong
những hình thức mang lại hiệu quả giáo dục cao.

7

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Công ngh thông tin document, khoa luan, tieu luan, 123


9 of 98.

Trước hết, hoạt động trải nghiệm góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở
trường phổ thông, giáo dục đạo đức, hình thành nhân cách, bổ sung kiến thức, rèn
luyện các kĩ năng, tính tự chủ, năng động, sáng tạo của học sinh.
Hoạt động trải nghiệm không chỉ giúp các em nhanh nhẹn, hoạt bát hơn mà
thông qua những hoạt động giáo dục, giúp các em phát triển thêm những kĩ năng
mềm khác như kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình, kĩ năng xử lý tình
huống, kĩ năng tổ chức, quản lí, năng lực định hướng nghề nghiệp, tư duy và sáng
tạo, vận dụng kiến thức vào thực tế.
Hoạt động trải nghiệm là cầu nối nhà trường với gia đình, xã hội một cách có
tổ chức, có định hướng… góp phần tích cực vào hình thành và củng cố năng lực và
phẩm chất nhân cách của học sinh, giúp giáo dục thực hiện được mục đích tích hợp
và phân hóa nhằm phát triển năng lực thực tiễn và cá nhân hóa, đa dạng hóa tiềm
năng sáng tạo, ni dưỡng và phát triển đời sống tình cảm, ý chí tạo động lực hoạt
động, tích cực hóa bản thân…
Như vậy, trong chương trình giáo dục phổ thơng, hoạt động trải nghiệm có
vai trị quan trọng nhằm định hướng, tạo điều kiện cho học sinh quan sát, suy nghĩ
và tham gia các hoạt động thực tiễn; qua đó tổ chức, khuyến khích, động viên và
tạo điều kiện cho các em tích cực nghiên cứu và tìm ra những giải pháp mới, thực

hiện khám phá phát hiện, sáng tạo những cái mới trên cơ sở kiến thức đã học trong
nhà trường và những gì đã trải qua trong thực tiễn cuộc sống.
4. Các văn bản chỉ đạo của cấp trên về giáo dục đạo đức, lối sống, củng cố
ý thức học tập tích cực cho học sinh.
Cơng văn số 4020/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
giáo dục trung học năm học 2022-2023.
Quyết định số 3577/QĐ.UBND của UBND tỉnh Nghệ An ngày 25/7/2016 về
việc phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách
mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng” trên địa bàn tỉnh
Nghệ An giai đoạn 2016 – 2020
Hàng năm, Sở giáo dục đào tạo Nghệ An đều có các văn bản chỉ đạo, hướng
dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho
học sinh.
Quyết định số 2124 ngày 22 /7/2022 phê duyệt Chiến lược phát triển bền
vững giáo dục và đào tạo Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
II. Cơ sở thực tiễn.
1.Thực trạng công tác giáo dục, rèn luyện ý thức học tập cho học sinh
trong trường THPT Tương Dương 1 trong thời gian qua
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, nhà trường đã có nhiều giải pháp
để nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống và ý thức học tập tích cực cho học
8

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Công ngh thông tin document, khoa luan, tieu luan, 123


10 of 98.

sinh. Để có cơ sở cho việc đề xuất một số kinh nghiệm trong đề tài, chúng tôi đã
tiến hành tìm hiểu thực tế và lấy ý kiến tham khảo của 50 giáo viên từ các trường
THPT huyện Tương Dương.

Phiếu khảo sát giáo viên về công tác giáo dục, xây dựng ý thức học tập
tích cực cho học sinh.
( Tổng số giáo viên: 50 người)

TT
Nội dung trao đổi
SL %
1 Thầy (cô) hãy cho biết công tác giáo dục, xây dựng ý thức học tập cho học
sinh trong trường THPT hiện nay có cần thiết khơng?
a. Khơng cần thiết
0
0
b. Cần thiết
10
20%
c. Rất cần thiết
40 80%
2 Thực trạng về giáo dục đạo đức, xây dựng ý thức học tập tích cực cho học
sinh trong các trường THPT như thế nào?
a. Chưa hiệu quả
30 60%
b. Hiệu quả
18 36%
c. Rất hiệu quả
2
4%
3 Công tác giáo dục, xây dựng ý thức học tập tích cực cho học sinh qua hoạt
động trải nghiệm, hướng nghiệp có được tiến hành khơng?
a. Có tổ chức
33 66%

b. Tổ chức không thường xuyên
12 24%
c. Thường xuyên
5
10%
4 Theo thầy cơ hình thức nào dưới đây hiệu quả nhất nhằm xây dựng lối sống
tích cực cho học sinh THPT hiện nay.
a. Chủ yếu qua phát thanh tuyên truyền
5
10%
b. Qua môn học, tiết chủ nhiệm lớp
5
10%
c. Đa dạng, qua ngoại khoá, trải nghiệm
40 80%
5 Nguyên nhân dẫn đến tình trạng bỏ bê việc học, đạo đức xuống cấp của một
bộ phận học sinh
15
30%
a. Gia đình khơng quan tâm
30%
b. Chất lượng giáo dục đạo đức trong nhà trường hiệu 15
quả mang lại chưa cao.
c. Cả hai ý trên
20 40%
Qua kết quả khảo sát chúng tôi nhận thấy rằng, công tác giáo dục đạo đức,
xây dựng ý thức học tập tích cực cho học sinh là rất quan trọng. Nhà trường đã
triển khai giáo dục vấn đề này cho học sinh, song chưa được tổ chức thường
xuyên, hình thức tổ chức chưa đa dạng, chủ yếu mang tính lý thuyết, giáo huấn nên
hiệu quả mang lại chưa cao. Nguyên nhân dẫn đến đạo đức xuống cấp của một bộ

9

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Công ngh thông tin document, khoa luan, tieu luan, 123


11 of 98.

phận học sinh có lối sống bng thả, bỏ bê việc học là do gia đình chưa quan tâm,
chất lượng giáo dục ý thức tự giác học tập trong nhà trường mang lại hiệu quả chưa
cao.
2. Thực trạng đạo đức, ý thức học tập của học sinh trong trường PTTH
Tương Dương 1 trong thời gian qua.
Để tìm hiểu thực trạng nhận thức của học sinh về vấn đề giáo dục đạo đức,
xây dựng tính tự giác tích cực học tập trong thời gian qua, chúng tôi đã tiến hành
một cuộc khảo sát kiểm tra 100 học sinh từ các trườngTHPT huyện Tương Dương.
Sau khi phát phiếu thăm dò, chúng tôi nhận được kết quả như sau:
Nội dung

Kết quả
SL

TL

Theo em giáo dục đạo đức, lối sống tích cực chủ Rất quan
động học tập trong trường học cho học sinh có trọng
quan trọng khơng?

10

34


34%

14%

20% 59

59%

Giúp em
Khơng ảnh
thay đổi 1 ít
hưởng đến
về nhận thức. em

40

34
Thích

Em có thích nhà trường tổ chức nhiều hoạt động Rất thích

Thích

72%

56%

Vì bản thân, Vì bắt buộc
gia đình va

cộng đồng,
xã hội

Em có thích được giáo dục và rèn luyện đạo đức, Rất thích
kĩ năng sống và học tập bằng hình thức ngoại
khóa, trải nghiệm khơng?

72

TL

Khơng

34% 56

40% 26

Ở trường em có hình thức tổ chức giáo dục đạo Thông qua
Phát thanh
đức, rèn luyện học tập, kĩ năng sống nào?
môn học, tiết tuyên truyền
sinh hoạt lớp

14

SL

quan
trọng


20 % 20

Hiệu quả của việc tổ chức các hoạt động giáo Có hiệu quả
dục đạo đức, kĩ năng, tạo động lực học tập tích trong việc
cực cho học sinh.
nâng cao
nhận thức

TL

Quan trọng

10 % 34

Vì sao học sinh phải được giáo dục và rèn luyện Vì bản thân
tính tích cực chủ động học tập, tác phong đạo
đức, lối sống ?

20

SL

26

26%

Tất cả các
hình thức

34% 52


52%

Khơng
thích

26% 2

2%

Khơng
10

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chun và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Cơng ngh thơng tin document, khoa luan, tieu luan, 123


12 of 98.

giáo dục đạo đức, lối sống tích cực chủ động
khơng?

thích

76

76%

24

Tốt


Nhận định của em về việc đổi mới hình thức
giáo dục bằng trải nghiệm, ngoại khoá trong nhà
trường?

86

86%

24% 0
TB

14

0

Chưa
Đạt

14% 0

0

Thông qua phiếu khảo sát trên chúng ta thấy rằng, nhiều học sinh chưa nhận
thức được tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức, rèn luyện ý thức học tập tích
cực trong nhà trường, một bộ phận khơng quan tâm đến nội dung giáo dục, cho đó
là hình thức bắt buộc, khơng ảnh hưởng gì đến các em. Từ nhận thức đó mà dẫn
đến một số em cịn vi phạm nội quy, quy định của nhà trường, có hành vi vi phạm
đạo đức, có lối sống bng thả. Thậm chí một số em khơng biết mình đã vi phạm.
Bên cạnh đó, hình thức tun truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cũng là điều

đáng quan tâm. Đa số các trường học chú trọng giáo dục thơng qua hình thức phát
thanh, dạy học trên lớp, qua tiết sinh hoạt lớp. Vì vậy hiệu quả giáo dục chưa cao,
nhận thức của học sinh còn thấp, học sinh vi phạm đạo đức, lối sống vẫn còn gia
tăng. Ban giám hiệu nhà trường cũng chưa quan tâm, chỉ đạo và triển khai các văn
bản của cấp trên đầy đủ, chưa có hình thức giáo dục phù hợp, hiệu quả.
Phiếu khảo sát cũng cho thấy đa số học sinh thích được tham gia các hoạt
động trải nghiệm, ngoại khoá và mong muốn được nhà trường tổ chức thường
xuyên.
Vì vậy, việc tìm ra những giải pháp phù hợp để giáo dục đạo đức, xây dựng ý
thức tự giác học tập cho học sinh là vấn đề cấp bách có ý nghĩa vơ cùng quan trọng
Phần III. BIỆN PHÁP – GIẢI PHÁP.
Nhằm củng cố đam mê, xây dựng ý thức học tập tích cực và giáo dục đạo
đức cho học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm chúng tôi thực hiện
những biện pháp sau đây.
1. Giáo dục đạo đức, xây dựng ý thức học tập tích cực cho học sinh thơng
qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường.
Các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm trong nhà trường có thể tổ chức:
tổ chức tọa đàm, tổ chức các cuộc thi như thi thuyết trình, thì sáng tạo khởi nghiệp,
thi ẩm thực, thi tài năng, ….
Thời gian tổ chức: 1 tiết học (lồng ghép trong các giờ sinh hoạt lớp), hoặc có
thể tổ chức 1 buổi riêng ngồi giờ học.
Khơng gian tổ chức: khơng gian tổ chức có thể tại lớp học, hoặc phòng sinh
hoạt tập thể của trường hoặc sân vận động của nhà trường hoặc có thể tổ chức bất
11

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Cơng ngh thơng tin document, khoa luan, tieu luan, 123


13 of 98.


kì ở một khơng gian nào trong nhà trường tùy thuộc vào nội dung của hoạt động
mà giáo viên chuẩn bị.
1.1. Tọa đàm, diễn đàn theo chủ đề trong tiết sinh hoạt lớp, tiết dạy
hướng nghiệp.
Tọa đàm, diễn đàn là hình thức họp mặt để trao đổi, nói chuyện về một
chuyên đề hay chủ đề nào đó liên quan đến cuộc sống, thời sự, công việc.
Mục tiêu của tọa đàm, diễn đàn là để làm sáng tỏ một vấn đề nào đó được mọi
người quan tâm.
Chuẩn bị cho một buổi tọa đàm, diễn đàn:
+ Chủ đề: Để tổ chức được một buổi tọa đàm hay diễn đàn cho học sinh,
giáo viên cần xác định chủ đề của buổi tọa đàm hay diễn đàn, Từ đó xác định nội
dung chính của nó. Chủ đề và nội dung của buổi tọa đàm hướng đến những vấn đề
mà học sinh quan tâm, hoặc giáo viên muốn thơng qua đó để giáo dục tư tưởng,
định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh. Ví dụ: “Tình bạn, tình
u trong học sinh”; “Nữ sinh với văn hóa học đường”; “Học sinh với văn hóa giao
thơng” , “Học sinh với định hướng nghề trong tương lai”, “Học sinh với nội quy
của trường , lớp ”……
+ Địa điểm tổ chức: địa điểm tổ chức có thể tại lớp học hoặc phịng học chức
năng của trường.
+ Thời gian dự kiến: Thời gian có thể là 1 tiết sinh hoạt hoặc có thể 1 buổi
tùy vào chủ đề và nội dung hoặc tính chất của buổi tọa đàm hoặc diễn đàn.
+ Thành phần tham gia: Có thể có khách mời đến dự và tập thể lớp hoặc chỉ
tập thể lớp.
+ Người dẫn chương trình: có thể chon 1 hoặc 2 học sinh tham gia, lựa chọn
những học giao tiếp lưu loát, ứng biến nhanh trong các tình huống.
+ Nội dung chương trình :
Kịch bản cho một buổi tọa đàm
+ Tuyên bố lí do
+ Giới thiệu đại biểu và thành phần tham gia
+ Giới thiệu nội dung chương trình và hình thức tọa đàm

+ Trao đổi, thảo luận về chủ đề: đây là nội dung quan trọng nhất của buổi tọa
đàm, hình thức trao đổi có thể dưới dạng bài phát biểu, hoặc chuẩn bị các câu hỏi
hình thức tổ chức hái hoa dân chủ để học sinh có thể trình bày ý kiến cá nhân về
nội dung mà buổi tọa đàm hướng tới.
+ Tổng kết
12

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Cơng ngh thơng tin document, khoa luan, tieu luan, 123


14 of 98.

Một số kĩ năng, phẩm chất và năng lực được hình thành thơng qua hoạt
động
-Kĩ năng được hình thành: kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng làm MC, kĩ năng
thiết kế và tổ chức các hoạt động, lên kịch bản cho một chương trình…
- Phẩm chất được hình thành: nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
- Năng lực được hình thành: năng lực hợp tác và giao tiếp, năng lực tự chủ và
tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
Một số kế hoạch thiết kế tổ chức tọa đàm, diễn đàn.
Kế hoạch tổ chức tọa đàm 8/3 chủ đề: “Tình bạn, tình yêu trong học sinh”
TRƯỜNG THPT TƯƠNG DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LỚP 10C5

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tương Dương, ngày 01 tháng 03 năm 2023


KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM 8/3
TÌNH BẠN, TÌNH YÊU TRONG HỌC SINH THPT
- Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 của trường
THPT TD1
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của lớp chi đoàn 10C5 năm học 2022 - 2023
I. MỤC ĐÍCH, U CẦU
1. Mục đích
- Giúp học sinh hình thành một số kĩ năng: có thêm kiến thức về tình bạn, tình
yêu ở lứa tuổi học sinh.
- Tạo sân chơi bổ ích cho học sinh, giải bớt áp lực căng thẳng của việc học
tập, giúp học sinh có tinh thần đồn kết thơng qua hiệu quả hoạt động nhóm.
2. Yêu cầu
- Tất cả học sinh trong lớp tham gia đầy đủ, nhiệt tình.
II. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
1. Thời gian - Tiết 4, 5 ngày 8/3/2023
2. Địa điểm - Tại lớp học 10C5
III. THÀNH PHẦN THAM GIA
1. Khách mời
- BGH nhà trường
13

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Công ngh thông tin document, khoa luan, tieu luan, 123


15 of 98.

- BCH Đoàn Trường
- Các giáo viên bộ môn
- Giáo viên chủ nhiệm
2. Tập thể lớp 10c5

- Tất cả thành viên của tập thể lớp 10C5
IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
- Tun bố lí do
- Giới thiệu đại biểu
- Thơng qua chương trình
- Tiến hành hoạt động
+ Hái hoa dân chủ: các câu hỏi liên quan đến vấn đề nữ sinh với văn hóa học
đường như: nữ sinh với việc bảo vệ vệ sinh nhà trường, ứng xử với các mối quan
hệ, ăn mặc…
+ Công bố video các bạn nam làm tặng các bạn nữ trong lớp.
+ Các tiết mục văn nghệ đan xen.
- Phát biểu của khách mời
- Tổng kết tọa đàm
V. PHÂN CƠNG NHIỆM VỤ
1. Lơ Thị Tâm Đoan dẫn chương trình.
2. Nguyễn Thị Thùy Dương quán xuyến chung các hoạt động
3. Lương Thị Y Ba phụ trách văn nghệ.
4. Lương Trung Tài chuẩn bị bàn ghế
5. Lương Thị Hợi chuẩn bị hoa
6. Lô Thành Trung chuẩn bị trò chơi trên máy
7. Các tổ trưởng triển khai đến các tổ viên đặt các câu hỏi tọa đàm. Mỗi tổ
chuẩn bị 10 câu hỏi
VI. TỔNG KẾT RÚT KINH NGHIỆM

14

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Cơng ngh thơng tin document, khoa luan, tieu luan, 123


16 of 98.


Một số hình ảnh giờ sinh hoạt lớp, tiết dạy hướng nghiệp của một số tập thể lớp học trường
THPT Tương Dương 1 Năm học 2022-2023.

Tọa đàm 8/3- 10C5

Diễn đàn “nói cho nhau nghe”

Diễn đàn chủ đề “ Nghề tơi u”

Tọa đàm 8/3 12G

Trị chơi ‘đốn ý đồng đội” – tiết hướng nghiệp 11D

Tuyên dương học sinh ngoan- 10C5

15

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Cơng ngh thơng tin document, khoa luan, tieu luan, 123


17 of 98.

1.2. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo chủ đề trong tiết sinh hoạt dưới cờ
đầu tuần.
Giáo án sinh hoạt dưới cờ
Chủ đề: trách nhiệm với gia đình
1. Mục tiêu: - Nội dung:
Giúp HS hiểu được trách nhiệm của bản thân với bố mẹ, người thân; Thể hiện được
trách nhiệm đối với các hoạt động lao động trong gia đình.

Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng thuyết trình, kĩ năng tổ chức hoạt động, kĩ năng hợp tác
Về năng lực, phẩm chất: Rèn luyện năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp tác, giải
quyết vấn đề sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, tin học. Phẩm chất trách nhiệm, chăm chỉ.
2. Nội dung hoạt động:
Đánh giá hoạt động tuần qua và triển khai kế hoạch tuần tới
- Tổ chức hoạt động trải nghiệm thông qua sinh hoạt chủ đề 5.
- Thời gian, địa điểm tổ chức và đối tượng tham gia:
- Thời gian: Tiết 1, thứ 2
- Địa điểm: Sân trường
- Thành phần tham gia: Học sinh và giáo viên tồn trường
3. Chuẩn bị:
- Dẫn chương trình :1. Lơ Thị Tâm Đoan ( lớp10C5)
2. Nguyễn Văn Phú

( lớp10A1 )

- Lớp trực tuần: chuẩn bị cơ sở vật chất: Loa máy, bàn ghế, tiết mục văn nghệ…
4. Hình thức tổ chức: Hình thức sân khấu hố, hình thức hội thi.
5. Tiến trình tổ chức hoạt động
- Ổn định tổ chức.
- Tiến hành buổi sinh hoạt
Phần 1: Nghi lễ (Phần hành chính)
Cách thực hiện Hoạt động.
1. Lễ chào cờ
2. Nhận xét đầu tuần.
3. Sinh hoạt chủ đề: Diễn đàn “Trách nhiệm với gia đình”
Nội dung:
16

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Công ngh thông tin document, khoa luan, tieu luan, 12318 of 98.

– Tổ chức thực hiện.
- NDCT giới thiệu mục tiêu, ý nghĩa của diễn đàn “Trách nhiệm với gia đình”
- NDCT yêu cầu lần lượt đại diện lớp lên tham gia tham luận về nội dung được phân
công
- Yêu cầu những HS khác lắng nghe và phát biểu ý kiến về chủ đề của diễn đàn hoặc
đặt câu hỏi cho tác giả tham luận.
- NDCT giới thiệu lần lượt các tiết mục văn nghệ biểu diễn xen lẫn các ý kiến tham
luận, các ý kiến phát biểu để khơng khí diễn đàn sơi nổi, hấp dẫn
- Bí thư đoàn trường chốt lại những điểm quan trọng trong các tham luận và ý kiến
trao đổi
3. Giao lưu những tấm gương thành cơng về phat triển kinh tế gia đình
Nội dung – Tổ chức thực hiện:
- NDCT/ đại diện lớp trực tuần lần lượt giới thiệu các khách mời lên sân khấu và giới
thiệu Bí thư Đồn trường chủ trì buổi tọa đàm
- Bí thư đồn trường đặt câu hỏi cho khách mời và nêu vấn đề để tọa đàm theo nội
dung đã chuẩn bị
- Yêu cầu toàn bộ HS của trường lắng nghe nội dung trao đổi của các khách mời, đưa
ra quan điểm, ý kiến bản thân hoặc những ứng xử đáng học tập mà em biết.
-NDCT giới thiệu xen kẽ các tiết mục văn nghệ để thay đổi khơng khí của buổi tọa
đàm
- Sau khi khách mời và HS hết ý kiến trao đổi, Bí thư Đồn trường chốt một số nội
dung
- NDCT mời đại diện nhà trường lên cảm ơn, tặng hoa, quà lưu niệm cho các khách
mời
- NDCT cảm ơn các thầy cô và các bạn trong trường đã tích cực tham gia


17

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Cơng ngh thơng tin document, khoa luan, tieu luan, 123


19 of 98.

Học sinh lắng nghe nhận xét đầu tuần

Lãnh đạo và đồn trường trao giải thi” tìm kiếm tài năng”

Giao lưu gương làm kinh tế giỏi

Màn múa chào mừng của lớp trực tuần

1.3. Tổ chức câu lạc bộ, các cuộc thi.
Việc tổ chức các câu lạc bộ trong nhà trường sẽ giúp giáo dục kỹ năng sống
và phát hiện bồi dưỡng tài năng trong tập thể học sinh. Để tổ chức các hoạt động
câu lạc bộ, trải nghiệm trước hết phải xây dựng kế hoạch cho hoạt động, chọn chủ
đề, nội dung tổ chức trải nghiệm.
Cuộc thi cũng là một trong những hình thức tổ chức hoạt động hấp dẫn, lôi
cuốn hoc sinh và đạt hiệu quả cao trong học tập, giáo dục, rèn luyện và định hướng
giá trị cho tuổi trẻ. Cuộc thi mang tính chất thi đua giữa các cá nhân, nhóm, tập thể
để vươn lên đạt được điều mong muốn. Chính vì vậy tổ chức hội thi cho học sinh
là một yêu cầu quan trọng, cần thiết của nhà trường, của giáo viên trong quá trình
tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo
Mục đích của việc tổ chức cuộc thi nhằm lôi cuốn học sinh tham gia một cách
chủ động tích cực vào các hoạt động giáo dục của nhà trường, đáp ứng nhu cầu vui
chơi, giải trí cho học sinh, thu hút tài năng và sự sáng tạo của học sinh, phát triển
khả năng hoạt động tích cực và tương tác của học sinh, kích thích sự hứng thú

trong quá trinh nhận thức
Các bước triển khai:
Bước 1: Xây dựng kế hoạch tổ chức và thể lệ cuộc thi.

18

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chun ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Cơng ngh thông tin document, khoa luan, tieu luan, 123


20 of 98.

Kế hoạch tổ chức hội thi cần thể hiện được các nội dung cơ bản sau: Mục
đích, yêu cầu, thời gian, địa điểm, nội dung, biện pháp, tổ chức thực hiện, thể lệ
cuộc thi: Bước 2: Công tác chuẩn bị:
Chuẩn bị về nhân sự.
Chuẩn bị về nội dung: Phù hợp với trình độ, khả năng của học sinh, phát huy
được khả năng sáng tạo nghệ thuật của học sinh, phát huy phẩm chất, năng lực học
sinh - Chuẩn bị về điều kiện, cơ sở vật chất.
Bước 3: Tổ chức cuộc thi
Thiết kế tổ chức cuộc thi câu lạc bộ liên môn English - Chesmistry
I. Mục tiêu:
- Giúp học sinh hình thành một số kĩ năng: giao tiếp, kỉ năng thuyết trình, kỉ
năng trình bày một vấn đề khoa học, kỉ năng tư duy sáng tao, kĩ năng biểu diễn ,
giúp học sinh hình thành, phát triển năng lực ngơn ngữ tiếng Anh . Thực hiện mục
tiêu có thể ứng dụng sử dụng Tiếng Anh vào việc nâng cao chất lượng học tập
những mơn học khác trong chương trình giáo dục phổ thơng hiện hành, đặc biệt
mơn Hóa học.
- Tạo sân chơi bổ ích cho học sinh, giải bớt áp lực căng thẳng của việc học
tập, giúp học sinh có tinh thần đồn kết thơng qua hiệu quả hoạt động nhóm.
II. Nội dung và cách thức thực hiện:

1. Yêu cầu
- Tất cả học sinh các lớp tham gia đầy đủ, nhiệt tình
2. Chuẩn bị:
GV: Nghiên cứu kĩ và triển khai đến hs kế hoạch thực hiện câu lạc bộ.
Hs: Phải đc biết kế hoạch và được chia nhóm thành 3 đội thi đấu và chuẩn bị
những kiến thức cần thiết theo yêu cầu của ban tổ chức.
Các câu hỏi và bài tập tình huống đảm bảo các mức độ: khó –trung bình – dễ
- Người dẫn chương trình: 1. Thầy Dương Phúc Thịnh
2. cô Lô Thị Huyền
- Lớp trực chuẩn bị cơ sở vật chất: loa, đài, máy chiếu, bàn ghế, phông màn.
- Giải thưởng:
Giải nhất: 400.000đ và quà tặng
Giải nhì: 300.000đ và quà tặng
Giải ba: 200.000đ và quà tặng
3. Thời gian, địa điểm:
19

Tng hp các án, khóa lun, tiu lun, chuyên và lun vn tt nghip i hc v các chuyên ngành: Kinh t, Tài Chính & Ngân Hàng, Công ngh thông tin document, khoa luan, tieu luan, 123×