Tải bản đầy đủ (.pdf) (6 trang)

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh doc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (163.46 KB, 6 trang )

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt
Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và
g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh
Trình tự thực hiện
Bước 1: Người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề
gửi hồ sơ về Sở Y tế;
Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ
sơ cho người đề nghị
Bước 3: Trong thời hạn 60 ngày, Sở Y tế sẽ xem xét
và thẩm định hồ sơ để cấp lại chứng chỉ hành nghề
khám bệnh, chữa bệnh:
- Trường hợp đủ hồ sơ và điều kiện theo quy
định sẽ cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh,
chữa bệnh.
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời
hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu
tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông
báo cho người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành
nghề để hoàn chỉnh hồ sơ.
- Trường hợp không đủ điều kiện để cấp lại
chứng chỉ hành nghề, Sở Y tế có văn bản trả lời
và nêu lý do.
Bước 4 : Trả chứng chỉ hành nghề cho người đề nghị
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải
quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc
Sở Y tế Vĩnh Phúc
Thành phần, số lượng
Hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ bao gồm:
1) Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề
theo mẫu 02 - Phụ lục 02 kèm theo Thông tư


41/2011/TT-BYT
2) Bản sao có chứng thực văn bằng hoặc giấy
chứng nhận trình độ chuyên môn đối với lương y
hoặc giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc
phương pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ trưởng Bộ
Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là tỉnh) cấp;
3) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân
dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) nơi
cư trú hoặc xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công
tác;
4) Phiếu lý lịch tư pháp (chỉ áp dụng khi Bộ
trưởng Bộ Tư pháp có hướng dẫn triển khai thực hiện
theo quy định của Luật lý lịch tư pháp);
5) Giấy chứng nhận đã cập nhật kiến thức y
khoa liên tục theo quy định của Bộ Y tế.
6) Hai ảnh 04 x 06 cm được chụp trên nền
trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến
ngày nộp đơn;
2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện
thủ tục hành chính
Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ
tục hành chính
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:
Sở Y tế Vĩnh Phúc.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền

hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Vĩnh
Phúc.
c) Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Kết quả của việc thực
hiện thủ tục hành
chính
chứng chỉ hành nghề
Phí, lệ phí (nếu có) Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ
khai
Mẫu 02: Mẫu đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành
nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phụ lục 02 kèm theo
Thông tư 41/2011/TT-BYT)
Yêu cầu hoặc điều
kiện để thực hiện thủ
tục hành chính
1- Đối tượng : Người Việt Nam làm việc tại cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý (trừ
trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ
Quốc phòng)
2- Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề đối với
người Việt Nam
2.1. Có một trong các văn bằng, giấy chứng nhận sau
đây phù hợp với hình thức hành nghề khám bệnh,
chữa bệnh:
a) Văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế
được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam;
b) Giấy chứng nhận là lương y;
c) Giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia

truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.
2.2. Có văn bản xác nhận quá trình thực hành, trừ
trường hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền
hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.
2.3. Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề
khám bệnh, chữa bệnh.
2.4. Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị
cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến
chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa
án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong
thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình
sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử
lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa
bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức
cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám
bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi
dân sự.
Căn cứ pháp lý của
thủ tục hành chính
- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày
23/11/2009, Hiệu lực thi hành từ 01/01/2011
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của
Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh.
- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của
Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với
người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Hiệu lực thi hành từ
01/01/2012


Mẫu 02
Áp dụng đối với trường hợp người hành nghề là người Việt Nam bị thu hồi
theo quy định tại Điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa
bệnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


1
, ngày tháng năm 20

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Kính gửi:
2


Họ và tên:
Ngày, tháng, năm sinh:
Chỗ ở hiện nay:
3

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số:……Ngày cấp: …… …… Nơi
cấp:……… …Điện thoại: Email ( nếu
có):
Văn bằng chuyên môn:
4


Lý do bị thu hồi chứng chỉ hành nghề:
Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:
1.

Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn
2.

Văn bản xác nhận quá trình thực hành
3.

Phiếu lý lịch tư pháp (được thực hiện khi Bộ trưởng Bộ Tư
pháp hướng dẫn triển khai thực hiện Luật lý lịch tư pháp)

4.

Sơ yếu lý lịch
5.

Giấy chứng nhận đã cập nhật kiến thức y khoa liên tục
6.

Hai ảnh 04cm x 06cm

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp lại chứng chỉ hành nghề khám
bệnh,
chữa bệnh cho tôi.

1
Địa danh
2

Tên cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề
3
Ghi rõ địa chỉ theo nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú.
4
Văn bằng chuyên môn ghi theo đối tượng xin cấp chứng chỉ hành nghề qui định tại Điều 17 Luật khám
bệnh, chữa hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn đối với lương y hoặc giấy chứng nhận bài thuốc gia
truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ Y tế cấp hoặc Sở Y tế cấp phù hợp để đề nghị cấp
chứng chỉ hành nghề

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký và ghi rõ họ, tên)


×