Tải bản đầy đủ (.pdf) (16 trang)

tìm hiểu sự hình thành dân tộc các xu hướng phát triển của dân tộc và sự vận dụng của đảng và nhà nước trong quá trình xây dựng phát triển đất nước

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.15 MB, 16 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌCTìm hiểu sự hình thành dân tộc, các xuhướng phát triển của dân tộc và sự vậndụng của Đảng và Nhà nước trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước.

GV: Trần Thị Chữ

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

<small>Trần Thị Kiều Phương</small>

Thành viên nhóm

<small>Nguyễn Văn Huy</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

Quan điểm của CN Mác-Lênin về vấn đề dân tộc

01

<sub>• Định nghĩa</sub>

<small>• Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác- Lênin</small>

<small>• Hai xu hướng khách quan của sự phát triển quan hệ dân tộc</small>

Dân tộc và Chính sách dân tộc ở Việt Nam

02

<sub>• Đặc điểm dân tộc Việt Nam</sub>

<small>• Quan điểm và chính sách dân tộc của Đảng,Nhà nước VN• Sự vận dụng của Đảng và Nhà nước</small>

Kết luận

03

<sub>• Tóm tắt nội dung</sub>

<small>• Quan điểm của nhóm về vấn đề nghiên cứu.</small>

Nội dung

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

01 <sup>Quan điểm của CN Mác-Lênin</sup>• Định nghĩa• Cương lĩnh dân tộc của CN Mác- Lênin• Hai xu hướng khách quan của sự phát

triển quan hệ dân tộc

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

<small>Dân tộc hay quốc gia dân tộc là cộng đồng chính trị xã hội có những đặc trưng cơ bản• Có chung phương thức sinh hoạt kinh tế</small>

<small>• Có lãnh thổ chung ổn định khơng bị chia cắt• Có sự quản lý của một nhà nước</small>

<small>• Có ngơn ngữ chung của quốc gia• Có nét tâm lý</small>

<small>Dân tộc là tộc người. Dân tộc là cộng đồng người được hình thành lâu dài trong lịch sử• Cộng đồng về ngơn ngữ</small>

<small>• Cộng đồng về văn hố• Ý thức tự giác tộc người</small>

1) Định nghĩa về dân tộc

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

2) Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác-Lênin

Thứ nhất, các dân tộc hồn tồn bình đẳng.

➢ Các dân tộc lớn hay nhỏ (kể cả Bộ tộc và chủng tộc) không phân biệt trình độ cao hay thấp đều có nghĩa vụ và quyền lợi ngang nhau,

➢ Trong một quốc gia có nhiều dân tộc, quyền bình đẳng giữa các dân tộc phải được pháp luật bảo vệ như nhau; ➢ Trên phạm vi giữa các quốc gia – dân tộc, đấu tranh

cho sự bình đẳng giữa các dân tộc gắn liền với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, gắn với cuộc đấu tranh xây dựng một trật tự kinh tế thế giới mới,

➢ Thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc là cơ sở để thực hiện quyền dân tộc tự quyết và xây dựng mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các dân tộc.

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

2) Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác-Lênin

Thứ hai, các dân tộc được quyền tự quyết.

➢ Quyền dân tộc tự quyết là quyền làm chủ của mỗi dân tộc đối với vận mệnh của dân tộc mình

➢ Khi giải quyết quyền tự quyết của các dân tộc cần đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân ủng hộ các phong trào đấu tranh tiến bộ phù hợp với lợi ích chính đáng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

Thứ ba, liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc lại

➢ Phản ánh bản chất quốc tế của phong trào công nhân, phản ánh sự thống nhất giữa sự nghiệp giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp.

➢ Là cơ sở vững chắc để đoàn kết các tầng lớp nhân dân lao động trong các dân tộc để đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc vì độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

3) Hai xu hướng khách quan của sự phát triển quan hệ dân tộc

Hạn chế của xu hướng này là việc tách ra có thể gây ra mâu thuẫn, xung đột và không đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội toàn diện cho dân tộc.

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

3) Hai xu hướng khách quan của sự phát triển quan hệ dân tộc

Hạn chế của xu hướng này là việc liên hiệp có thể gây ra sự mất đồng đều trong phát triển và khó khăn trong việc quản lý, điều hành.

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

Dân tộc và Chính sách dân tộc ở Việt Nam

• Đặc điểm dân tộc Việt Nam

• Quan điểm và chính sách dân tộc của Đảng,Nhà nước VN

• Sự vận dụng của Đảng và Nhà nước

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

Có sự chênh lệch về số dân giữa các tộc ngườiCác dân tộc cư trú xen kẽ nhau

Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam phân bố chủ yếu ở địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng

Các dân tộc ở Việt Nam có trình độ phát triển khơng đềuCác dân tộc Việt Nam có truyền thống đồn kết, gắn bó lâu

<b>đời trong cộng đồng dân tộc-quốc gia thống nhất</b>

Mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa riêng, góp phần tạo nên sự phong phú, đa dạng của nền văn hóa Việt Nam thống nhất.

1) Đặc điểm dân tộc Việt Nam

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

Quan điểm cơ bản của Đảng ta về vấn đề dân tộc

• Vấn đề dân tộc và đồn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, đồng thời cũng là vấn đề cấp bách hiện nay của cách mạng Việt Nam.• Các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam bình đẳng, đồn kết,

tương trợ, giúp nhau phát triển, cùng nhau phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

• Cơng tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của các cấp, các ngành và tồn bộ hệ thống chính trị.

2) Quan điểm và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước Việt Nam

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

Chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc trong quá trình xây dựng và phát triển đất nướcVề chính trị

<small>Củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; </small>

<small>động viên, phát huy vai trò của những người </small>

<small>tiêu biểu trong các dân tộc, kiên quyết đấu tranhmọi âm mưu chia rẽ dân tộc</small>

Về kinh tế

<small>Tập trung vào phát triển giao thơng và cơ sở hạ </small>

<small>tầng, xóa đói, giảm nghèo; khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, bảo vệ bền vững môi trường sinh thái.</small>

Về văn hóa

<small>Giữ gìn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc, phát triển ngôn ngữ, ở cơ sở, nâng cao trình độ văn hóa cho các dân tộc. Đào tạo cán bộ văn hóa, xây dựng mơi trường, phù hợp với điều </small>

<small>kiện của từng dân tộc trong quốc gia đa dân tộc.</small>

Về xã hội

<small>Thực hiện tốt chính sách dân tộc; quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc, đặc biệt là những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. </small>

<small>quy hoạch, phân bổ, sắp xếp lại dân cư.</small>

Về an ninh - quốc phòng

<small>Phối hợp chặt chẽ các lực lượng trên từng địa bàn. Tăng </small>

<small>cường quan hệ quân dân, tạo thế trận quốc phịng tồn dân trong vùng đồng bào dân tộc sinh sống. </small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">

Xác định đường lối, chủ trương đúng đắn

<small>• Căn cứ trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.• Tuỳ vào giai đoạn, điều kiện lịch sử Đảng và Nhà nước có những </small>

Phát huy sức mạnh đại đồn kết dân tộc

<small>• Xây dựng môi trường giao tiếp và hợp tác chặt chẽ giữa các dân tộc.• Tăng cường giáo dục về ý thức đồn kết và tơn trọng đa dạng dân </small>

3) Sự vận dụng của Đảng và Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước

</div><span class="text_page_counter">Trang 15</span><div class="page_container" data-page="15">

Xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh

<small>• Hồn thiện hệ thống pháp luật, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong quản lý xã hội.</small>

<small>• Pháp luật là cơng cụ để Nhà nước quản lý và cũng là công cụ để nhân dân làm chủ, giám sát.</small>

<small>• Quản lý đất nước theo pháp luật, đồng thời coi trọng xây dựng nền tảng đạo đức xã hội.</small>

Hoàn thiện hệ thống pháp luật

<small>• Tơn trọng, đảm bảo, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ của cơng dân.</small>

<small>• Xây dựng hệ thống pháp luật phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.</small>

3) Sự vận dụng của Đảng và Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước

</div><span class="text_page_counter">Trang 16</span><div class="page_container" data-page="16">

03 <sup>Tổng kết</sup>• Tóm tắt nội dung

• Quan điểm của nhóm về vấn đề nghiêncứu

</div>

×