Tải bản đầy đủ (.docx) (11 trang)

lựa chọn 01 quy trình của doanh nghiệp thực hiện việc mô phỏng simulation trên phần mềm bizagi và đưa ra các báo cáo hiệu suất của quy trình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (220.69 KB, 11 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b>HỌC VIỆN NGÂN HÀNG</b>

<b>BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN</b>

<b>MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ</b>

<b>Giảng viên hướng dẫn:</b>

<b>Thầy Chu Văn Huy</b>

<b>Danh sách nhóm:</b>

<b>Hà Nội - 6/2024</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

<b>MỤC LỤC</b>

MỤC LỤC...i

MỨC ĐỘ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC THÀNH VIÊN...ii

MINH CHỨNG CHO VIỆC CỘNG TÁC TRÊN MÔI TRƯỜNG SỐ...iii

NỘI DUNG THỰC HIỆN BÀI TẬP LỚN...1

1. Giới thiệu tổ chức/doanh nghiệp...1

2. Lựa chọn 01 quy trình của doanh nghiệp, thực hiện việc mô phỏng (simulation) trênphần mềm Bizagi và đưa ra các báo cáo hiệu suất của quy trình...2

3. Hãy cải tiến quy trình ở câu 2 để đạt được quy trình mới hiệu quả hơn (to-be) so vớiquy trình hiện tại (as-is)...3

4. Thơng tin silo có xuất hiện trong các quy trình của doanh nghiệp khơng?...4

5. Quản lý và lưu trữ dữ liệu của 01 quy trình nghiệp vụ trên một hệ thống phù hợpCRM/ERP/HRM hoặc thu thập dữ liệu thông qua file excel...5

6. Sử dụng PowerBI hoặc Tableau xây dựng 02 báo cáo kinh doanh Report Dashboarddựa trên dữ liệu ở câu 5...6

TÀI LIỆU THAM KHẢO...7

i

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

<b>MỨC ĐỘ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC THÀNH VIÊN</b>

<i>(Lưu ý: Tổng bài là 100%, tính mức độ đóng góp của mỗi thành viên trong 100% này, vídụ: 15%, 17%, 20%,…; số % nguyên, không đánh giá bằng số thập phân)</i>

<b>MỨCĐỘ ĐÓNGGÓP</b>

<b>KÝ TÊN</b>

1 24A4040001

NguyễnVăn A

- … Ví dụ:15%

ii

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

<b>MINH CHỨNG CHO VIỆC CỘNG TÁC TRÊN MÔI TRƯỜNG SỐ</b>

 Liệt kê các cơng cụ, nền tảng, website đã sử dụng để tìm hiểu kiến thức, trao đổi,làm việc cùng nhau (có kèm hình ảnh minh chứng)

o Zaloo Driveo Meet

o Các website đã truy cập để tìm hiểu kiến thức

iii

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

<b>NỘI DUNG THỰC HIỆN BÀI TẬP LỚN</b>

<b>1. Giới thiệu tổ chức/doanh nghiệp </b>

 Giới thiệu về doanh nghiệp;

<b>o Tìm hiểu và chọn 1 tổ chức/doanh nghiệp thực tế mà nhóm có thể tiếp cận</b>

và lấy được thơng tin. Mơ tả ngắn gọn lịch sử ra đời; sứ mệnh, tầm nhìn;địa chỉ; website; fanpage; cơ cấu tổ chức.

<b>o Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của tổ chức/doanh nghiệp đó. Chú ý kèm</b>

theo hình ảnh minh hoạ.

 Phát biểu rõ bối cảnh kinh doanh của doanh nghiệp; Chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp.

iv

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

<b>2. Lựa chọn 01 quy trình của doanh nghiệp, thực hiện việc mô phỏng (simulation)trên phần mềm Bizagi và đưa ra các báo cáo hiệu suất của quy trình.</b>

 Giải thích được lý do chọn quy trình này.

 Xây dựng kịch bản, cài đặt tham số; thực hiện mô phỏng;

o Cài đặt tham số Process Validation, Times Analysis, Resource Analysis,Calendar Analysis.

o Chụp ảnh việc gán các tham số và giải thích chi tiết về các tham số. Giảithích các đối tượng được gán: Role hay Entity…? Lịch làm việc được xâydựng như nào, được gán cho đối tượng nào?

 Phân tích báo cáo hiệu suất của 01 quy trình.

v

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

<b>3. Hãy cải tiến quy trình ở câu 2 để đạt được quy trình mới hiệu quả hơn (to-be) sovới quy trình hiện tại (as-is).</b>

 <i>Ghi rõ cách thức thay đổi (thêm/bớt các tác vụ hoặc thay đổi số nhân viên ở mỗi</i>

<i>nhóm làm việc, thay đổi thời gian, thay đổi chi phí trả lương …). </i>

 Trình bày và giải thích kết quả hiệu suất của quy trình sau khi cải thiện?

vi

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

<b>4. Thơng tin silo có xuất hiện trong các quy trình của doanh nghiệp khơng? </b>

 Mơ tả, phân tích có hay khơng thơng tin silo trong doanh nghiệp? Nếu có hãy đề xuất giải pháp khắc phục thông tin silo?

vii

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

<b>5. Quản lý và lưu trữ dữ liệu của 01 quy trình nghiệp vụ trên một hệ thống phù hợpCRM/ERP/HRM hoặc thu thập dữ liệu thông qua file excel. </b>

 Giải thích được lý do chọn quy trình đi thu thập (lấy) dữ liệu.

 Chụp ảnh hoặc dán bảng dữ liệu (gồm các trường dữ liệu) thu thập liên quan đếnquy trình nghiệp vụ lựa chọn.

 Giải thích ý nghĩa các trường dữ liệu thu thập.

viii

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

<b>6. Sử dụng PowerBI hoặc Tableau xây dựng 02 báo cáo kinh doanh ReportDashboard dựa trên dữ liệu ở câu 5. </b>

 Dựa vào cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, xác định các đối tượng cần sử dụng báo

<i>cáo dashboard (ví dụ Ban giám đốc, Phịng kinh doanh... xác định ít nhất 2 đối</i>

 <i>Với mỗi đối tượng: Xác định tên các báo cáo cần có (ví dụ Danh sách các mặt</i>

<i>hàng bán chạy nhất trong quý; Doanh thu trong ngày/tuần/tháng/quý;...); </i>

 Xây dựng 02 dashboard tương ứng với mỗi đối tượng.

ix

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

<b>TÀI LIỆU THAM KHẢO</b>

 Danh mục các tài liệu tham khảo, trích dẫn theo chuẩn APA

x

</div>

×