Tải bản đầy đủ (.pdf) (53 trang)

tiểu luận cuốối kỳ cơ sở dữ liệu thiết lập mối trường làm việc mysql

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (17.4 MB, 53 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b> ĐẠ H CIỌ BÁCH KHOA HÀ N IỘ </b>

<b>——————– o0o ———————</b>

<b>TI UỂ LU NẬ CUỐỐI KỲ CƠ Ở Ữ S DLI UỆ</b>

<b>Giáo viên hướ dẫẫn: TS. Nguyêẫn Danh TúngSinh viên th cự hi n ệ : Phan Thanh Đ o-20216808ạ</b>

<b>Hà N iộ - 2023</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

<b>L iờ nói đẫầu</b>

Khoa h cọ đang không ng ngừ phát tri nể và đang dầần thay thếế con ngườ trong cácicông vi c địi h i tính khoa h c và chính xác cao. S phát tri n c a xã h i kéo theo m tệ ỏ ọ ự ể ủ ộ ộlượng l nớ dữ li uệ đượ t oc ạ ra yếu cầầu các đ nơ vị qu nả lý chúng ph iả có cách th cứ qu nả trịm tộ cách h pợ lý.

C s d li u là m t phầần quan tr ng c a h thôếng thông tin hi n đ i. Trong th i đ i sôếơ ở ữ ệ ộ ọ ủ ệ ệ ạ ờ ạhóa, thơng tin tr thành m t tài nguy n q giá và đóng vai trị quan tr ng trong quyếết đ nhở ộ ể ọ ịvà qu n lý c a t ch c, cũng nh đ i sôếng cá nhần c a chúng ta. Tuy nhiến , trong m t thếếả ủ ổ ứ ư ờ ủ ộgiướ ữ ệi d li u ngày càng phát tri n và ph c t p , vi c x lý và qu n lý thông tin tr nến tháchể ứ ạ ệ ử ả ởth c h n bao gi hếếtứ ơ ờ

Hệ qu nả lý c sơ ở dữ li uệ (Database Management System - DBMS) là phầần mếầm tươngtác v iớ ngườ dùng cuôếi, ngi ứ d ngụ và chính c sơ ở d li uữ ệ để thu th pậ và phần tích d li u.ữ ệPhầần mếầm DBMS bao gơầm các ti nệ ích côết lõi đượ cung cầếp để qu nc ả tr c s dị ơ ở ữ li u.ệT ngổ c ngộ c a c s d li u, DBMS và các ng d ng liến quan có th đủ ơ ở ữ ệ ứ ụ ể ượ ọc g i là "h thôếng cệ ơs d li u".ở ữ ệ Thông thườ thu tng ậ ngữ "cơ s dở ữ li u"ệ cũng đượ sử d ngc ụ để nói đếến bầết kỳDBMS, h thôếng c s d li uệ ơ ở ữ ệ ho cặ ngứ d ngụ nào đượ liến kếết v ic ớ c sơ ở dữ li u.ệ

Bài báo cáo dướ đầy là t ngi ổ h pợ tầết c các bài t pả ậ th cự hành trong 10 tuầần liến tiếếph cọ môn Database c aủ em.

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

2.4.2 TABLE AND COLUMN ALIASES . . . . 13

2.5

INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, SELF JOIN, CROSSJOIN

. . . . 13

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

Nguyếễn Văn Thanh Tùng - 20195940 Cơ s dở ữ ệ

<b>3TÌM HI UỂ ĐƯỢC CẤỐU TRÚC CỦA MỘT CSDL21</b>

3.1 Xầy d ngự lược đôầ (diagram)...21

3.1.1 Sử d ngụ công cụ veễ được lược đôầ ...21

4.2 Thiếết l p ậ quan hệ dữ li uệ (Relationship)...25

4.3 Thiếếtl p ậ khung nhìn (Views)...25

4.4 Thiếết l p ậ thủ t cụ và hàm (procedure and function)...26

4.4.1 Procedure...26

4.4.2 Function...26

<b>5THỰC HÀNH CÁC CẤU L NHỆ THAO TÁC DỮ LI UỆ27</b>5.1 Th cự hi nệ các cầu l nhệ c pậ nh tậ (insert,update, delete dữ li u)ệ ...27

7.2 Xầy d ngự lược đôầ E-R...38

7.3 Thiếết kếế trến hệ qu nả trị CSDL...38

7.4 In diagram CSDL...39

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

Nguyếễn Văn Thanh Tùng - 20195940 Cơ s dở ữ ệ

9.1.1 Start . . . . 45

9.1.2 Stop . . . . 46

9.1.3 Restart . . . . 46

9.2 Users, Roles, and Privileges . . . . . 47

9.2.1 Users . . . . . 47

9.2.2 Roles . . . . . 47

9.2.3 Privileges . . . . . 48

9.3 Show commands . . . . . 48

9.4 Backup and Restore . . . . 49

9.5 Database maintenance . . . . 49

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

<b>THIẾỐT LẬ MỐI TRPƯỜNG LÀM VI CỆ MYSQL</b>

<b>Thiêết l p đậược h qu n tr c s d li u trên máy tính cá nhẫn ệảị ơ ở ữ ệ</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

<b>Thiêết l p đậược môi trường làm vi c v i c s d li u t máy ch ệ ớ ơ ở ữ ệ ừủ</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

<b>Chươ ng</b>

<b>THỰ HI NCỆ TRUY VẤỐN SQL</b>

<b>2.1SELECT, ORDER BY, WHERE, SELECT DISTINCT2.1.1SELECT</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

Nguyếễn Văn Thanh Tùng - 20195940 Cơ s dở ữ ệ

<b>2.1.2ORDER BY</b>

<b>2.1.3WHERE</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

<b>2.1.4SELECT DISTINCT</b>

<b>2.2AND, OR, IN</b>

<b>2.2.1AND</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

<b>2.2.3IN</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

<b>2.3BETWEEN,LIKE, LIMIT</b>

<b>2.3.2LIKE</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

<b>2.4IS NULL, Table Column Aliases</b>

<b>2.4.1IS NULL</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">

<b>2.4.2TABLE AND COLUMN ALIASES</b>

<b>2.5INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, SELF JOIN, CROSS JOIN</b>

<b>2.5.1INNER JOIN</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 15</span><div class="page_container" data-page="15">

<b>2.5.2LEFT JOIN</b>

<b>2.5.3RIGHT JOIN</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 16</span><div class="page_container" data-page="16">

<b>2.5.4SELF JOIN</b>

<b>2.5.5CROSS JOIN</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 17</span><div class="page_container" data-page="17">

<b>2.6GROUP BY, HAVING, ROLLUP</b>

<b>2.6.1GROUP BY</b>

<b>2.6.2HAVING</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 18</span><div class="page_container" data-page="18">

<b>2.6.3ROLL UP</b>

<b>2.7SUBQUERY, DERIVED TABLE, EXISTS2.7.1SUBQUERY</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 19</span><div class="page_container" data-page="19">

<b>2.7.2DERIVED TABLE</b>

<b>2.7.3EXISTS</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 20</span><div class="page_container" data-page="20">

<b>2.8UNION, MINUS, INTERSECT</b>

<b>2.8.2MINUS</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 21</span><div class="page_container" data-page="21">

<b>2.8.3INTERSECT</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 22</span><div class="page_container" data-page="22">

<b>Chươ 3ng</b>

<b>TÌM HI UỂ ĐƯỢ CẤỐU TRÚC C ACỦ M TỘ CSDL</b>

<b>3.1Xẫy d ngự lượ đôầ (diagram)c</b>

<b>3.1.1Sử d ngụ công cụ veẫ đượ lcượ đôầc</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 23</span><div class="page_container" data-page="23">

Nguyếễn Văn Thanh Tùng - 20195940 Cơ s dở ữ ệ

<b>3.1.2Đ cọ và phẫn tích lượ đơầc</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 24</span><div class="page_container" data-page="24">

<b>3.2Truy vẫến các b ngả h thôếng trong ệCSDL</b>

<b>3.2.1Tên các b ngả</b>

<b>3.2.2Tên các c tộ c aủ m tộ b ngả và tính chẫết các c tộ đó</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 26</span><div class="page_container" data-page="26">

Nguyếễn Văn Thanh Tùng - 20195940 Cơ s dở ữ ệ

<b>4.2Thiêết l pậ quan hệ d li uữ ệ (Relationship)</b>

<b>4.3Thiêết l p khung nhìn (Views)ậ</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 27</span><div class="page_container" data-page="27">

<b>4.4Thiêết l pậ th t củ ụ và hàm (procedure and function)</b>

<b>4.4.2Function</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 28</span><div class="page_container" data-page="28">

<b>Chươ 5ng</b>

<b>THỰ HÀNH CÁC CẤU L NHCỆ THAO TÁC DỮ LI UỆ</b>

<b>5.1Th cự hi nệ các cẫu l nhệ c pậ nh tậ (insert,update, delete dữ li u)ệ</b>

<b>5.1.1Insert</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 29</span><div class="page_container" data-page="29">

Nguyếễn Văn Thanh Tùng - 20195940 Cơ s dở ữ ệ

<b>5.1.3Delete</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 30</span><div class="page_container" data-page="30">

<b>5.2C pậ nh tậ d li uữ ệ t 1 b ngừả excel qua sinh t ựđ ngộ SQL Script</b>

<b>5.3C pậ nh tậ dữ li uệ t m từộ b ngả khác</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 31</span><div class="page_container" data-page="31">

<b>5.4C pậ nh tậ dữ li uệ qua m tộ procedure</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 32</span><div class="page_container" data-page="32">

<b>Chươ 6ng</b>

<b>THỰ HÀNH CÁC CẤU L NHCỆ SỬ D NGỤ HÀM TRONG TRUY VẤỐN VÀ ĐÁNH CH MỈỤ DỮ LI UCỆ</b>

<b>6.1Aggregate Functions, Math Functions, ComparisonFunctions</b>

<b>6.1.1Aggregate Functions</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 33</span><div class="page_container" data-page="33">

Nguyếễn Văn Thanh Tùng - 20195940 Cơ s dở ữ ệ

<b>6.1.2Math Functions</b>

<b>6.1.3Comparison Functions</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 34</span><div class="page_container" data-page="34">

<b>6.2Control Flow Functions and Expressions</b>

<b>6.3Window Functions</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 35</span><div class="page_container" data-page="35">

<b>6.4Date Functions, String Functions</b>

<b>6.4.1Date Functions</b>

<b>6.4.2String Functions</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 36</span><div class="page_container" data-page="36">

<b>6.5Đánh ch m cỉụ dữ li uệ m tộ b ngả</b>

<b>6.6Th cự hi nệ cẫu l nhệ truy vẫến trướ và sau khi cđánh ch m cỉụ và so sánh</b>

<b>6.6.1Trướ khi đánh chỉ m ccụ</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 37</span><div class="page_container" data-page="37">

<b>6.6.2Sau khi đánh ch m cỉụ</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 38</span><div class="page_container" data-page="38">

<b>Chươ 7ng</b>

<b>THỰ HÀNH THIẾỐT KẾỐ CSDL L UCƯ TRỮ Đ NƠ HÀNG VÀ THỰ HÀNH CẤU L NHCỆ SQL</b>

<b>7.1Xẫy d ngự lượ đôầ R-Ec</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 39</span><div class="page_container" data-page="39">

Nguyếễn Văn Thanh Tùng - 20195940 Cơ s dở ữ ệ

<b>7.2Xẫy d ngự lượ đôầ E-Rc</b>

<b>7.3Thiêết kêế trên h qu nệả trị CSDL</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 40</span><div class="page_container" data-page="40">

<b>7.4In diagram CSDL</b>

<b>7.5Viêết cẫu l nhệ thêm dữ li uệ và b ngả</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 41</span><div class="page_container" data-page="41">

<b>7.6Viêết cẫu l nhệ truy vẫến</b>

<b>7.7Thay đ iổ cẫếu trúc CSDL</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 42</span><div class="page_container" data-page="42">

<b>Chươ 8ng</b>

<b>BÀI THỰ HÀNH TUẤẦN 8C</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 43</span><div class="page_container" data-page="43">

Nguyếễn Văn Thanh Tùng - 20195940 Cơ s dở ữ ệ

<b>8.1Bài 1</b>

<b>8.2Bài 2</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 44</span><div class="page_container" data-page="44">

<b>8.3Bài 3</b>

<b>8.4Bài 4</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 45</span><div class="page_container" data-page="45">

<b>8.5Bài 5</b>

<b>8.6Bài 6</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 46</span><div class="page_container" data-page="46">

<b>Chươ 9ng</b>

<b>THỰ HÀNH QU NCẢ TRỊ CSDL</b>

<b>9.1Start, Stop, and Restart MySQL Server</b>

<b>9.1.1Start</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 47</span><div class="page_container" data-page="47">

Nguyếễn Văn Thanh Tùng - 20195940 Cơ s dở ữ ệ

<b>9.1.3Restart</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 48</span><div class="page_container" data-page="48">

<b>9.2Users, Roles, and Privileges</b>

<b>9.2.2Roles</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 49</span><div class="page_container" data-page="49">

<b>9.3Show commands</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 50</span><div class="page_container" data-page="50">

<b>9.4Backup and Restore</b>

<b>9.5Database maintenance</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 51</span><div class="page_container" data-page="51">

<b>T ngổ </b>

Trong quá trình h cọ môn Cơ ở s dữ li u,ệ em đã làm đượ và h cc ọ đượ nh ngc ữ điếầu sau:<small> </small>Th cự hành SQL trến hệ cơ sở dữ li uệ MySQL: thiếết l pậ đượ cơ sở dữ li u,c ệ môi trườ ng

làm vi cệ trến MySQL Workbench, th cự hi nệ các cầu l nhệ truy vầến,. . .

<small> </small>Biếết đượ cầếu trúc c ac ủ m tộ c s dơ ở ữ li uệ và từ đó khai thác nó qua các cầu l nhệ truy vầến<small> </small>Chuy nể đ iổ đượ dữ li uc ệ từ c s dơ ở ữ li uệ (Import - Export, copypaste, . . . )

<small> </small>T oạ đượ các cầếu trúc dữ li uc ệ trến c sơ ở dữ li uệ

<small> </small>Tôếi uư đượ th ic ờ gian th cự hi nệ truy vầến băầng đánh chỉ m cụ (Index) và Partition.<small> </small>Biếết đượ thếm nhiếầu ngc ứ d ngụ c aủ CSDL trong đ iờ sôếng th cự tếế

<small> </small>C iả thi nệ kyễ năng làm vi cệ nhóm

<small> </small>C iả thi nệ kyễ năng tìm hi uể và tra c uứ thông tin cầần thiếết

</div><span class="text_page_counter">Trang 52</span><div class="page_container" data-page="52">

<b>L iờ c mả </b>

Em xin chần thành c mả nơ ThS. Nguyếễn Danh Tú – giáo viến hướ dầễn bộ môn đãngtruyếần t i nh ng kiếến th c b ích và t n tình ch b o. Qua mơn h c này em đã hi u rõ h nả ữ ứ ổ ậ ỉ ả ọ ể ơvếầ c sơ ở dữ li uệ cũng như hệ qu nả trị cơ ở s dữ li u.ệ

Trong quá trình h c và làm bài t p hàng tuầần cũng nh báo cáo còn nhiếầu thiếếu sót mongọ ậ ưđ c thầầy góp ý. Em xin kính chúc thầầy và gia đình nhiếầu s c kh e và thành công trong côngượ ứ ỏvi cệ và cu cộ sôếng!

</div><span class="text_page_counter">Trang 53</span><div class="page_container" data-page="53">

<b>Tài li uệ tham ả</b>

<small> </small>Slide bài gi ngả chính mơn Cơ sở dữ li u,ệ thầầy Nguyếễn Danh Tú<small> </small>Slide bài gi ngả Cơ sở dữ li uệ tham kh o,ả thầầy Nguyếễn Danh Tú<small> </small>Web hướ dầễn thao tác MySQL: ng

</div>

×