Tải bản đầy đủ (.pdf) (13 trang)

proejct ii xây dựng hệ thống quản lý sinh viên làm projec

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (773.32 KB, 13 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b>ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI</b>

<b>TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG</b>

<b>PROEJCT II</b>

<b>Xây dựng hệ thống quản lý sinh viên làm Project</b>

<b>Giang Trung Nghĩa </b>

<b>Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Trương Thị Diệu Linh</b>

Chữ kí GVHD

<b>Trường:</b> Công nghệ thông tin và Truyền thông

<b>HÀ NỘI, 04/2023</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

<b>MỤC LỤC</b>

<b>CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT BÀI TOÁN ... 1</b>

1.1 Mơ tả u cầu bài tốn ... 1

1.2 Khảo sát bài tốn ... 1

1.3 Một số thơng tin cơ bản... 2

1.4 Xây dựng biểu đồ nghiệp vụ và biểu đồ phân cấp chức năng ... 3

<b>CHƯƠNG 2. ĐẶT TẢ BÀI TOÁN ... 4</b>

2.1 Giới thiệu chung ... 4

2.2 Biểu đồ use case ... 4

2.2.1 Biểu đồ use case A ... 4

2.2.2 Biểu đồ use case B ... 4

2.3 Đặc tả chức năng ... 4

2.3.1 Đặc tả use case A ... 4

2.3.2 Đặc tả use case B ... 4

2.4 Yêu cầu phi chức năng ... 4

<b>CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU... 5</b>

3.1 Xác định lớp phân tích ... 5

3.2 Xây dựng biểu đồ trình tự ... 5

3.3 Xây dụng biểu đồ phân tích lớp... 5

3.4 Xây dựng biểu đồ thực thể liên kết ... 5

<b>CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ... 6</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

4.2 Thiết kế chi tiết... 6

4.2.1 Thiết kế giao diện ... 6

4.2.2 Thiết kế lớp ... 6

4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu ... 6

<b>CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MINH HỌA... 7</b>

5.1 Xây dựng ứng dụng... 7

5.1.1 Thư viện và công cụ sử dụng... 7

5.1.2 Kết quả đạt được ... 7

5.1.3 Minh họa các chức năng chính ... 7

<b>CHƯƠNG 6. KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH ... 8</b>

6.1 Kiểm thử chức năng ... 8

6.2 Kiểm thử phi chức năng ... 8

6.3 Hướng dẫn cài đặt... 9

6.4 Đối tượng, phạm vi sử dụng... 9

6.5 Xác định các yêu cầu cài đặt ... 9

6.6 Hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt ... 9

<b>TÀI LIỆU THAM KHẢO... 10</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

<b>CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT BÀI TOÁN1.1 Mơ tả u cầu bài tốn</b>

Ứng dụng giao diện web quản lý sinh viên làm project là một công cụ hữu íchcho giảng viên và sinh viên trong việc quản lý và tiến hành các dự án nghiên cứu.Với chức năng quản lý thơng tin sinh viên, giảng viên có thể dễ dàng truy cập vàcập nhật thông tin về tên, mã số, thông tin liên lạc của sinh viên, cũng như thôngtin về đề tài và mã môn học của sinh viên đang thực hiện.

Giảng viên cũng có thể ghi chép thơng tin tóm tắt cho mỗi lần gặp sinh viên, vàlên kế hoạch cho các cuộc hẹn tiếp theo thơng qua chức năng đặt lịch hẹn. Ngồira, giảng viên cịn có thể mở lịch hẹn cho sinh viên để giúp sinh viên dễ dàng liênlạc và trao đổi thơng tin về đề tài một cách thuận tiện.

Về phía sinh viên, ứng dụng này cho phép sinh viên xem được lịch sử cuộc gặpcũ, bao gồm thông tin về đề tài, lịch sử cuộc gặp và ghi chú, cũng như chỗ nộp báocáo cho mỗi lần gặp. Sinh viên cũng có thể đặt lịch hẹn mới theo lịch rỗi của giảngviên và yêu cầu hủy lịch nếu có sự cố.

Tóm lại, ứng dụng giao diện web quản lý sinh viên làm project là một cơngcụ hữu ích cho giảng viên và sinh viên trong việc quản lý và tiến hành các dự ánnghiên cứu. Nó cung cấp cho giảng viên một công cụ để quản lý thông tin sinh viênvà lên kế hoạch cho các cuộc hẹn tiếp theo, và cho sinh viên một cách để tiếp cậnthông tin lịch sử cuộc gặp và nộp báo cáo một cách thuận tiện.

<b>1.2 Khảo sát bài toán</b>

Hiện nay các giảng viên dạy môn đồ án thường quản lý nhiều sinh viên. Trongđó, mỗi sinh viên được giao một đề tài khác nhau, tiến độ học tập của từng sinhviên cũng khác nhau, gây nên khó khăn trong việc quản lý.

Hiện tại, khi một sinh viên muốn báo cáo tiến độ làm đồ án, hoặc đặt lịch hẹngặp mặt, xin hủy buổi hẹn, sẽ thường gửi email hoặc tin nhắn qua các ứng dụngnhư Teams, Zalo cho giảng viên. Vì vậy, trong một ngày giảng viên sẽ nhận đượcrất nhiều các thông báo khác nhau, chỉ tính riêng từ sinh viên làm đồ án. Việc kiểmtra các thông báo từ nhiều sinh viên mỗi ngày sẽ mất nhiều thời gian, đồng thời khóđể nắm bắt một cách có hệ thống đồ án của từng sinh viên.

Bên cạnh đó, khi giảng viên và sinh viên muốn chọn 1 thời gian để gặp mặt bànbạc về đồ án, thì khó để tìm ra được thời gian cả giảng viên và sinh viên đều rảnh,khi hai bên không biết lịch giảng dạy và học tập của nhau.

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT BÀI TỐN

<b>1.3 Một số thơng tin cơ bản</b>

Bài tốn quản lý sinh viên và giảng viên trong việc thực hiện dự án nghiên cứubao gồm các thông tin cơ bản như sau:

Thông tin sinh viên: (i) Họ tên: là tên đầy đủ của sinh viên. (ii) MSSV: là mãsố sinh viên, một mã định danh duy nhất cho từng sinh viên. (iii) SDT: là số điệnthoại của sinh viên để liên lạc trong quá trình thực hiện dự án. (iv) Email: là địachỉ email của sinh viên, cũng để liên lạc và nhận thông tin từ giảng viên. (v) Tênproject: là tên đề tài mà sinh viên đang thực hiện. (vi) Mã môn học: là mã số củahọc phần.

Lịch sử các lần gặp: (i) Thông tin đề tài: là nội dung chính của cuộc gặp giữasinh viên và giảng viên. (ii) Ghi chú: là những ghi chép, chú ý hoặc đánh giá củagiảng viên về cuộc gặp và tiến độ thực hiện đề tài của sinh viên. (iii) Thời gian: làthời điểm và thời lượng của cuộc gặp. (iv) Các bản báo cáo: là những bản báo cáomà sinh viên đã hồn thành và nộp cho giảng viên trong q trình thực hiện đề tài.Thông tin giảng viên: (i) Họ tên: là tên đầy đủ của giảng viên. (ii) Môn học phụtrách: là môn học mà giảng viên phụ trách, liên quan đến đề tài nghiên cứu của sinhviên. (iii) Thông tin liên lạc: bao gồm số điện thoại và địa chỉ email để sinh viêncó thể liên lạc với giảng viên khi cần thiết. (iv) Thông tin lịch gặp: là lịch trình củagiảng viên, bao gồm những thời điểm mà giảng viên có thể hẹn gặp và tiếp nhậnsinh viên để thảo luận và giúp đỡ trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu.

Từ các thông tin cơ bản này, bài toán quản lý sinh viên và giảng viên có thể xâydựng một ứng dụng quản lý thơng tin và lịch trình cho việc thực hiện dự án nghiêncứu, giúp các bên liên quan có thể dễ dàng theo dõi tiến độ và đạt được mục tiêucủa dự án một cách hiệu quả.

2

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT BÀI TOÁN

<b>1.4 Xây dựng biểu đồ nghiệp vụ và biểu đồ phân cấp chức năng</b>

<b>Hình 1.1: Sơ đồ nghiệp vụ</b>

<b>Hình 1.2: Sơ đồ phân rã chức năng</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

<b>CHƯƠNG 2. ĐẶT TẢ BÀI TOÁN2.1 Giới thiệu chung</b>

<b>2.2 Biểu đồ use case2.2.1 Biểu đồ use case A2.2.2 Biểu đồ use case B2.3 Đặc tả chức năng</b>

<b>2.3.1 Đặc tả use case A2.3.2 Đặc tả use case B2.4 Yêu cầu phi chức năng</b>

4

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

<b>CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU3.1 Xác định lớp phân tích</b>

<b>3.2 Xây dựng biểu đồ trình tự3.3 Xây dụng biểu đồ phân tích lớp3.4 Xây dựng biểu đồ thực thể liên kết</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

<b>CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH4.1 Thiết kế kiến trúc</b>

<b>4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm4.1.2 Thiết kế tổng quan</b>

<b>4.1.3 Thiết kế chi tiết gói4.2 Thiết kế chi tiết</b>

<b>4.2.1 Thiết kế giao diện4.2.2 Thiết kế lớp4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu</b>

6

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

<b>CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MINH HỌA5.1 Xây dựng ứng dụng</b>

<b>5.1.1 Thư viện và công cụ sử dụng5.1.2 Kết quả đạt được</b>

<b>5.1.3 Minh họa các chức năng chính</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

<b>CHƯƠNG 6. KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH6.1 Kiểm thử chức năng</b>

<b>6.2 Kiểm thử phi chức năng</b>

8

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

<b>HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG6.3 Hướng dẫn cài đặt</b>

<b>6.4 Đối tượng, phạm vi sử dụng6.5 Xác định các yêu cầu cài đặt6.6 Hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

<b>PHỤ LỤC</b>

10

</div>

×