Tải bản đầy đủ (.pdf) (9 trang)

bài tập dài microprocessor ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (339.26 KB, 9 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b>TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ</b>

<b>Bài tập dài MicroProcessor</b>

<b>Lê Huy Hoàng</b>

: 20200239

<b>Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa</b>

<b>Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Tuấn Ninh</b>

<b>Trường:</b> Điện - Điện tử

Hà Nội, 11/2023

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

3.1 Viết chương trình xóa 10byte trong vùng nhớ RAM trong có địa chỉđầu là 6CH . . . . 4

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

Hình 1.1. Lưu đồ thuật tốn bài 1 . . . . 2Hình 2.1. Lưu đồ thuật tốn bài 2 . . . . 4Hình 3.1. Lưu đồ thuật toán bài 3 . . . . 6

i

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

Chọn R0 làm biến điếm số dương, R1 làm biến đếm số vòng lặp.Listing 1: Code bài 11 ORG 0

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

<b>Bài 2</b>

<b>2.1 Viết chương trình chuyển 2 mảng dữ liệu. Biết mảng 1 có địa chỉ từ 1000Hđến 1009H trong RAM ngoài và mảng 2 có địa chỉ từ 50-59H trong RAMtrong</b>

Ta sử dụng:

2

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

1. R0 - con trỏ cho mảng RAM trong2. R1 - biến đếm vòng lặp

3. DPTR - con trỏ mảng RAM ngoài

Listing 2: Code bài 21 ORG 0

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

Listing 3: Code bài 31 ORG 0

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

6

</div>

×