Tải bản đầy đủ (.pdf) (22 trang)

báo cáo kỹ thuật phần mềm ứng dụng đề tài phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu trồng trọt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (607.22 KB, 22 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b>ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI </b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

<b>MỤC L C </b>Ụ

DANH SÁCH HÌNH ẢNH ... 4

DANH SÁCH B NG BI U ... 5Ả ỂLỜI MỞ ĐẦU ... 6

I, KHẢO SÁT ... 8

1, Kh o sát hi n tr ng ... 8ả ệ ạ2, Mục đích của dự án ... 8

3, Nhiệm vụ ủa dự án c ... 9

3.1, Qu n lý CSDL v gi ng cây tr ng ... 9ả ề ố ồ3.2, Qu n lý CSDL vả ề thuốc bảo vệ thực vật ... 9

3.3, Qu n lý CSDL v phân bón ... 9ả ề3.4, Qu n lý CSDL v s n xuả ề ả ất trồng tr t ... 10ọ4, Xác l p d ... 10ậ ự ánII, Tổng quan v ph n mề ầ ềm quản lí cơ sở ữ liệ d u tr ng tr t ... 12ồ ọ1, Yêu c u chầ ức năng ... 12

2, Yêu c u phi chầ ức năng ... 12

3, Các công c s dụ ử ụng ... 13

III, Phân tích h ệ thống ... 14

1, Sơ đồ phân cấp chức năng hệ thống ... 14

2, Biểu đồ luồng d u ... 15ữ liệ3, Sơ đồ dữ liệu mức đỉnh ... 16

4, Sơ đồ dữ liệu dưới mức đỉnh ... 17

5, Sơ đồ ERD ... 24

5.1, Sơ đồ ERD người dùng ... 24

5.2, Sơ đồ ERD trồng trọt ... 24

5.3, Mơ tả các thuộc tính ... 25

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

IV, SQL sever ... 35

1, T o b ng Vai trò ... 35ạ ả2, T o bạ ảng người dùng ... 35

3, T o b ng huy n ... 35ạ ả ệ4, T o b ng xã ... 36ạ ả5, T o b ng vùng ... 36ạ ả6, T o b ng danh m c ... 36ạ ả ụ7, T o b ng danh m c vùng ... 37ạ ả ụ8, T o b ng phân bón ... 37ạ ả9, T o bạ ảng cơ sở ả s n xuất phân bón ... 38

10, T o bạ ảng cơ sở bán phân bón ... 38

11, T o b ng gi ng cây chính ... 39ạ ả ố12, Tạo b ng giả ống cây lưu hành tại Vi t Nam ... 39ệ13, T o b ng giạ ả ống cây đầu dòng ... 40

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

<b>DANH SÁCH HÌNH ẢNH</b>

Hình 1 Sơ đồ phân cấp chức năng h th ng ... 14ệ ốHình 2 Biểu đồ luồng dữ liệu ... 15Hình 3 Sơ đồ dữ liệu m c đỉnh ... 16ứHình 4 Sơ đồ ồ lu ng dữ liệu dưới mức đỉnh chức năng quản lý đơn vị hành chính ... 17Hình 5 Sơ đồ ồ lu ng dữ liệu dưới mức đỉnh chức năng quản lý người dùng ... 18Hình 6 Sơ đồ ồ lu ng dữ liệu dưới mức đỉnh chức năng quản lý tài khoản ... 19Hình 7 Sơ đồ ồ lu ng dữ liệu dưới mức đỉnh chức năng quản lý giống cây tr ng ... 20ồHình 8 Sơ đồ ồ lu ng dữ liệu dưới mức đỉnh chức năng quản lý thu c bảố o v thực vật ... 21ệHình 9 Sơ đồ ồ lu ng dữ liệu dưới mức đỉnh chức năng quản lý phân bón ... 22Hình 10 Sơ đồ luồng dữ liệu dưới mức đỉnh chức năng quản lý sản xuất tr ng tr t ... 23ồ ọHình 11 Sơ đồ thực thể người dùng ... 24Hình 12 Sơ đồ thực thể trồng tr t ... 24ọ

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

Bảng 14: Giống cây đầu dòng ... 30

Bảng 15: Thuốc bảo vệ thực vật ... 30

Bảng 16: Cơ sở đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật ... 31

Bảng 17: Cơ sở bán thuốc bảo vệ thực vật ... 31

Bảng 18: Cơ sở đủ điều kiện VietGap ... 32

Bảng 19: Vùng tr ng ... 32ồBảng 20: Sinh v t gây h i ... 33ậ ạBảng 21: C p nh t tình hình sinh v t gây h i ... 33ậ ậ ậ ạBảng 22: Tuổi sâu ... 34

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

<b>LỜI MỞ ĐẦU </b>

Ở thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, tất cả nhu cầu quản lý và lưu trữ thông tin được tối ưu hóa trên các phương tiện điệ ử hiệu quả và công tác quản lý n t cơ sở ữ liệu dtrồng trọt cũng không ngoại lệ. Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu trông tr t ọ được xem là giải pháp “toàn diện” cho hoạt động qu n lý, v n hành cho ngành nơng nghi p, giúp ích khơng ả ậ ệnhỏ cho nông dân, đồng thời, nâng cao chất lượng đờ ống, b t ki s ắ ịp thời đại công ngh s ệ ố4.0.

Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu trồng trọt là một công cụ hữu ích để giúp các nhà quản lý nông trại và trang trại quản lý và tối ưu hoá các hoạt động của mình. Phần mềm quản lý cơ sở d ữ liệu trồng trọt giúp cho người dùng quản lý các thông tin về mùa vụ, giống cây trồng, đất đai, giống vật nuôi và các thông tin khác. Điều này giúp cho các nhà quản lý có thể theo dõi các hoạt động của mình và đưa ra quyết định đúng đắn. Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu trồng trọt giúp cho các nhà quản lý tối ưu hố chi phí bằng cách quản lý tốt các tài nguyên như phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn vật nuôi và nước tưới. Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu trồng trọt giúp cho các nhà quản lý cải thiện hiệu suất sản xuất bằng cách phân tích các dữ liệu liên quan đến sản xuất như năng suất cây trồng, tỉ lệ tử vong của vật nuôi và các chỉ tiêu khác. Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu trồng trọt giúp các nhà quản lý dự đoán và quản lý các rủi ro trong sản xuất như thời tiết xấu, dịch bệnh và các yếu tố khác. Điều này giúp cho các nhà quản lý có thể đưa ra các phương án giảm thiểu thiệt hại và tối đa hoá lợi nhuận Phần mềm quản lý cơ sở. dữ liệu trồng trọt giúp cho các nhà quản lý cải thiện tính cạnh tranh bằng cách tối ưu hố chi phí và nâng cao hiệu suất sản xuất. Vì vậy, phần mềm quản lý cơ sở d ữ liệu trồng trọt là cần thiết để các nhà quản lý nông trại và trang trại có thể quản lý và tối ưu hố các hoạt động của mình để đạt được hiệu quả kinh tế cao. Báo cáo bao gồm 5 chương, được sắp xếp theo tiến độ hồn thành cơng việc. Chương đầu tiên tập trung vào khảo sát để xác định nhu cầu, mục đích và nhiệm vụ của phần mềm cần đạt được. Tiếp theo, chương thứ hai sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về phần mềm, bao gồm các yêu cầu chức năng cụ thể và các công cụ sử dụng xuyên suốt trong dự án. Chương thứ ba sẽ đi sâu vào phân tích hệ thống phần mềm, bao gồm các sơ đồ và biểu đồ cần thiết. Chương thứ tư giải thích về phần kho lưu trữ thông tin của từng chức năng. Cuối cùng, chương thứ năm sẽ tổng kết lại phần mềm và đưa ra kết luận.

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

Dự án này tuy còn nhi u h n ch và thiề ạ ế ếu sót nhưng chúng em có cơ hội làm một dựán để tích l y nh ng k ũ ữ ỹ năng cho bản thân. Em xin cảm ơn thầy Vũ Song Tùng đã giúp các thành viên trong nhóm có nh ng ki n thữ ế ức cơ bản v làm m t ph n m m, ki n th c thề ộ ầ ề ế ứ ực tiễn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy!

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

<i><b>2, Mục đích của d ự án</b></i>

Với mong muốn tăng cao năng suất, hi u qu kinh doanh và gi m thi u nh ng mệ ả ả ể ữ ất mát v s n ph m thu ho ch, gi m thi u nhề ả ả ạ ả ể ững tài nguyên như đấ nướt, c, phân bón, hạt giống, chúng em d a trên nhự ững cơ sở trên để tạo ra ph n m m quầ ề ản lý cơ sở d u tr ng ữ liệ ồtrọt. M t ph n m m có th theo dõi và qu n lý t t c các ti n trình tr ng tr t t ộ ầ ề ể ả ấ ả ế ồ ọ ừ đầ ớu t i cuối bằng cách tích h p t t c nh ng dợ ấ ả ữ ữ liệu tr ng tr t vào mồ ọ ột nơi duy nhất. Một ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu tr ng tr t là giúp qu n lý và qu n lý tồ ọ ả ả ốt hơn các dữ liệu liên quan đến việc tr ng tr t, bao g m các thông tin v ồ ọ ồ ề loại cây tr ng, v trí tr ng, th i gian tr ng, chi phí ồ ị ồ ờ ồvà nguồn nước, cho phép phân tích dữ liệu để tìm ra nh ng m u tr ng tr t t t nh t và cữ ẫ ồ ọ ố ấ ải thiện quy trình tr ng tr t, tồ ọ ạo ra các báo cáo định k ho c theo yêu cỳ ặ ầu để giúp cho nhà trồng trọt có thể dễ dàng quản lý và theo dõi tình trạng cây trồng c a h , gủ ọ ửi thông báo đểnhà tr ng tr t bi t khi c n th c hi n các hoồ ọ ế ầ ự ệ ạt động quan trọng như tưới nước ho c bón phân ặ

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

cho cây tr ng. ồ Điều này giúp cho nhà tr ng tr t có th d dàng theo dõi và qu n lý tình ồ ọ ể ễ ảtrạng c a cây tr ng c a hủ ồ ủ ọ, giúp tăng hiệu quả và tăng năng suất của hoạt động tr ng tr t. ồ ọ

<i><b>3, Nhiệm vụ của d ự án</b></i>

<i>3.1, Qu n lý CSDL v gi ng cây tr ng </i>ả ề ố ồa. Quản lý danh m c gi ng cây tr ng chính ụ ố ồb. Tìm kiếm thơng tin gi ng cây trố ồng chính

c. Quản lý danh m c gi ng cây trụ ố ồng được lưu hành tại Việt Nam d. Tìm kiếm thơng tin gi ng cây trố ồng được lưu hành tại Vi t Naệ m e. Quản lý danh mục cây/vườn cây đầu dịng

f. Tìm kiếm thơng tin cây/vườn cây đầu dịng

e. Tìm kiếm thơng tin cơ sở bn bán thuốc bảo vệc th c vự ật

f. Xem bản đồ phân bổ các cơ sở sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

<i>3.3, Qu n lý CSDL v phân bón </i>ả ềa. Quản lý danh mục phân bón b. Tìm kiếm thơng tin phân bón

c. Quản lý tổ ức, cá nhân đủ điều kiện sản xuất phân bón ch

d. Tìm kiếm thơng tin tổ chức, cá nhân đủ điều ki n s n xu t phân bón ệ ả ấe. Quản lý danh mục cơ sở buôn bán phân bón

f. Tìm kiếm thơng tin cơ sở bn bán phân bón

g. Xem bản đồ phân bổ các cơ sở sản xuất, buôn bán phân bón

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

<i>3.4, Qu n lý CSDL v s n xu</i>ả ề ả <i>ất trồng tr t </i>ọ

a. Quản lý danh mục cơ sở đủ điều ki n an toàn thệ ực phẩm VietGap b. Tìm kiếm thơng tin cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm VietGap c. Quản lý danh m c vùng tr ng ụ ồ

d. Tìm kiếm thông tin vùng tr ng ồ

e. Quản lý danh m c tu i sâu, cụ ổ ấp độ ph bi n ổ ếf. So sánh tình hình sinh vật gây hại

g. Xem bản đồ phân bổ các khu vực có sinh vật gây hại h. Tìm kiếm thơng tin sinh vật gây h i trên bạ ản đồ

3 Mô t yêu c u ả ầ 8/1/2023 13/1/2023 <sup>Bản liệt kê u </sup><sub>cầu </sub> Hồn Thành

4 Phân tích h ệ thống 15/1/2023 19/1/2023 <sup>Bản mô t yêu </sup>ảcầu chức năng và

phi chức năng <sup>Hồn Thành </sup>

5 <sup>Thiết kế và chuẩn </sup><sub>hóa cơ sở dữ liệu </sub> 27/1/2023 2/2/2023 <sup>Hiể</sup>ngôn ng trong <sup>u và s d ng </sup>ữ<sup>ử ụ</sup>làm website

Hoàn Thành

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

<i><b>4, T o b ng xã</b></i>ạ ảcreate table Xa(

MaXa int primary key,

TenXa nvarchar( )50 not null,

MaHuyen int FOREIGN KEY REFERENCES Huyen(MaHuyen),)

--Thêm b n ghi ả

insert into Xa values(1,'Dan Chu',1)

insert into Xa values(2,'Binh Lang', )

<i><b>5, T o b ng vùng</b></i>ạ ảcreate table Vung (

MaVung int primary key,

TenVung nvarchar(50)notnull,

ToaDo varchar(255)null,

DienTich float null,

MaXa int FOREIGN KEY REFERENCES Xa(MaXa),)

create table DanhMuc (

MaDanhMuc int primary key,

TenDanhMuc nvarchar(50)notnull)

--Thêm b n ghi ả

insert into DanhMuc values( ,1'Giong cay trong')

insert into DanhMuc values( ,2'Thuoc bao ve thuc vat')

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

insert into DanhMuc values( ,4'San xuat trong trot')

<i><b>7, T o b ng danh m c vùng</b></i>ạ ả ụ

MaDMV int primary key,

MaVung int FOREIGN KEY REFERENCES Vung(MaVung),

MaDanhMuc int FOREIGN KEY REFERENCES DanhMuc(MaDanhMuc),)

--Thêm b n ghi ả

insert into DanhMuc_Vung values(1,1,1)

insert into DanhMuc_Vung values(2,1,2)

insert into DanhMuc_Vung values(3,1,3)

insert into DanhMuc_Vung values(4,1,4)

insert into DanhMuc_Vung values(5,2,1)

insert into DanhMuc_Vung values(6,2,2)

insert into DanhMuc_Vung values(7,2,3)

insert into DanhMuc_Vung values(8,2,4)

<i><b>8, T o b ng phân bón</b></i>ạ ảcreate table PhanBon (

MaPhanBon int primary key,

TenPhanBon nvarchar(50)notnull,

PhanLoai nvarchar(50)notnull,

NgaySX_PB date null,

HanSD_PB date null,

MaDMV int FOREIGN KEY REFERENCES DanhMuc_Vung(MaDMV),)

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

insert into PhanBon values( ,4'NPK','Nhanh' '2019- -12', 12 ,'2019- -1212',7)

--Tìm ki m phân bón ế

select from* dbo.PhanBon

<i><b>9, T o b ng c</b></i>ạ ả ơ sở ả<i><b> sn xu t phân bón </b></i>ấcreate table CoSoSX (

MaCSSX int primary key,

TenCSSX nvarchar(50)notnull,

DiaChiCSSX nvarchar(50)null,

MaDMV int FOREIGN KEY REFERENCES DanhMuc_Vung(MaDMV),)

--Thêm b n ghi ả

insert into CoSoSX values(1,'Co so 1','Ha Noi', )3 insert into CoSoSX values(2,'Co so 2','Ha Noi', )3 insert into CoSoSX values(3,'Co so 3','Ha Noi', )7 insert into CoSoSX values(4,'Co so 4','Ha Noi',7) --Tìm kiếm cơ sở ả s n xu t phân bón ấ

select from* dbo.CoSoSX where MaCSSX ='1'

<i><b>10, T o b ng c</b></i>ạ ả <i><b>ơ sở bán phân bón </b></i>

create table CSBanPB (

MaCSPB int primary key,

TenCSPB nvarchar(50)notnull,

DiaChiCSPB nvarchar(50)null,

MaDMV int FOREIGN KEY REFERENCES DanhMuc_Vung(MaDMV),)

--Thêm b n ghi ả

insert into CSBanPB values( ,1'Co so ban 1','Ha Noi',3)

</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">

insert into CSBanPB values( ,2'Co so ban 2','Ha Noi',3)

insert into CSBanPB values( ,3'Co so ban 3','Ha Noi',7)

insert into CSBanPB values( ,4'Co so ban 4','Ha Noi',7) --Tìm kiếm cơ sở bán phân bón

select from* dbo.CSBanPB where MaCSPB ='2'

<i><b>11, T o b ng gi</b></i>ạ ả <i><b>ống cây chính </b></i>

create table GiongCayChinh (

MaGCChinh int primary key,

TenGCChinh nvarchar(50)notnull,

PhanLoaiGCC nvarchar( )50 null,

NoiTrongGCC nvarchar( )50 null,

MaDMV int FOREIGN KEY REFERENCES DanhMuc_Vung(MaDMV),)

<i><b>12,Tạo b ng gi</b></i>ả <i><b>ống cây lưu hành tại Việt Nam </b></i>

MaGCLH int primary key,

TenGCLH nvarchar(50)notnull,

PhanLoaiGCLH nvarchar( )50 null,

NoiTrongGCLH nvarchar(50)null,

MaDMV int FOREIGN KEY REFERENCES DanhMuc_Vung(MaDMV),

</div><span class="text_page_counter">Trang 15</span><div class="page_container" data-page="15">

--Tìm ki m giế ống cây lưu hành tại Viêt nam

<i><b>13, T o b ng gi</b></i>ạ ả <i><b>ống cây đầu dòng </b></i>

MaGCDD int primary key,

TenGCDD nvarchar(50)notnull,

PhanLoaiGCDD nvarchar( )50 null,

NoiTrongGCDD nvarchar( )50 null,

MaDMV int FOREIGN KEY REFERENCES DanhMuc_Vung(MaDMV),)

</div><span class="text_page_counter">Trang 16</span><div class="page_container" data-page="16">

select from* dbo.GiongCayDauDong

<i><b>14, T o b ng t</b></i>ạ ả <i><b>huốc b o v</b></i>ả <i><b>ệ thực vật </b></i>

create table ThuocBVTV (

MaThuoc int primary key,

TenThuoc nvarchar(50)notnull,

PhanLoaiThuoc nvarchar( )50 null,

NgaySX_Thuoc date null,

HanSD_Thuoc date null,

MaDMV int FOREIGN KEY REFERENCES DanhMuc_Vung(MaDMV),)

<i><b>15, T o b ng c</b></i>ạ ả <i><b>ơ sở đủ điều ki n s n xu</b></i>ệ ả <i><b>ất thu c b o v </b></i>ố ả <i><b>ệ thực v t </b></i>ậ

MaSXBVTV int primary key,

TenSXBVTV nvarchar(50)notnull,

DiaChiSXBVTV nvarchar( )50 null,

MaDMV int FOREIGN KEY REFERENCES DanhMuc_Vung(MaDMV),)

--Thêm b n ghi ả

</div><span class="text_page_counter">Trang 17</span><div class="page_container" data-page="17">

insert into CSSX_BVTV values(1,'Công ty CP Vagritex','Ha Noi',2)

insert into CSSX_BVTV values(3,'Công ty TNHH Sơn Thành','Ha Noi',6)

insert into CSSX_BVTV values(4,'Cơng ty CP Nơng Việt','Ha Noi', ) 6

--Tìm kiếm cơ sở đủ điều ki n s n xuệ ả ất thuốc b o v ả ệ thực vật

<i><b>16, T o b ng c</b></i>ạ ả <i><b>ơ sở bán thuốc b o v </b></i>ả <i><b>ệ thực vật </b></i>

MaBanBVTV int primary key,

TenBanBVTV nvarchar(50)notnull,

DiaChiBanBVTV nvarchar( )50 null,

MaDMV int FOREIGN KEY REFERENCES DanhMuc_Vung(MaDMV),)

--Thêm b n ghi ả

insert into CSBan_BVTV values(1,'Cong ty A','Ha Noi',2)

insert into CSBan_BVTV values(2,'Cong ty B','Ha Noi',2)

insert into CSBan_BVTV values(3,'Cong ty C','Ha Noi',6)

insert into CSBan_BVTV values(4,'Cong ty D','Ha Noi',6) --Tìm kiếm cơ sở bán thu c bố ảo v ệ ực vật th

<i><b>17, T o b ng c</b></i>ạ ả <i><b>ơ sở đủ điều ki n VietGap</b></i>ệcreate table CS_VG (

MaVG int primary key,

TenVG nvarchar( )50 not null,

DiaChiVG nvarchar(50)null,

QuyMoVG float null,

MaDMV int FOREIGN KEY REFERENCES DanhMuc_Vung(MaDMV),)

</div><span class="text_page_counter">Trang 18</span><div class="page_container" data-page="18">

--Thêm b n ghi ả

insert into CS_VG values( ,1'VietGap 1','Ha Noi', 1000 4 , )

insert into CS_VG values( ,2'VietGap 2','Ha Noi', 1000 4 , )

insert into CS_VG values( ,3'VietGap 3','Ha Noi', 1000 8 , )

insert into CS_VG values( ,4'VietGap 4','Ha Noi', 1000 8, ) --Tìm kiếm cơ sở đủ điều ki n VietGap ệ

select from* dbo.CS_VG

<i><b>18, T o b ng vùng tr</b></i>ạ ả <i><b>ồng </b></i>

create table VungTrong (

MaVungTrong int primary key,

QuyMoVT float null,

DiaChiVT nvarchar(50)null,

MaDMV int FOREIGN KEY REFERENCES DanhMuc_Vung(MaDMV),)

--Thêm b n ghi ả

insert into VungTrong values(1, 1000,'Ha Noi', 4)

insert into VungTrong values(2, 2000,'Ha Noi', 4)

insert into VungTrong values(3, 3000,'Ha Noi', 8)

insert into VungTrong values(4, 4000,'Ha Noi', 8) --Tìm kiếm vùng trồ ng

select from* dbo.VungTrong

<i><b>19, T o b ng sinh v t gây h</b></i>ạ ả ậ <i><b>ại </b></i>

create table SV_GayHai (

MaSV int primary key,

TenSV nvarchar( )50 not null,

PhanLoaiSV nvarchar(50)null,

CayAH nvarchar(50)null,

</div><span class="text_page_counter">Trang 19</span><div class="page_container" data-page="19">

MaDMV int FOREIGN KEY REFERENCES DanhMuc_Vung(MaDMV),)

--Thêm b n ghi ả

insert SV_GayHai values(1,'Chau chau','Con trung','Lua', 4 )

insert SV_GayHai values(2,'Sau rom','Con trung','Lua', 4 )

insert SV_GayHai values(3,'Rep','Con trung','Lua', 8)

insert SV_GayHai values(4,'Sau la','Con trung','Lua', 8)

<i><b>20, T o b ng c</b></i>ạ ả ậ<i><b>p nh t tình hình sinh v t gây h</b></i>ậ ậ <i><b>ại </b></i>

MaCapNhat int primary key,

NgayGioCN datetime null,

TienDo nvarchar( )50 null,

MaSV int FOREIGN KEY REFERENCES SV_GayHai(MaSV),

MaDMV int FOREIGN KEY REFERENCES DanhMuc_Vung(MaDMV),)

--Thêm b n ghi ả

insert CapNhat_SVGH values( ,1 '2023-12-12 4:30:30','Nhanh', ,1 4)

insert CapNhat_SVGH values( ,2 '2023-12-13 4:30:30','Nhanh', ,2 4)

insert CapNhat_SVGH values( ,3 '2023-12-14 4:30:30','Nhanh', ,3 8)

insert CapNhat_SVGH values( ,4 '2023-12-15 4:30:30','Nhanh', ,4 8)

<i><b>21, T o b ng tu</b></i>ạ ả <i><b>ổi sâu </b></i>

create table TuoiSau (

MaSau int primary key,

TenSau nvarchar( )50 notnull,

TuoiSau int notnull,

DoPhoBien nvarchar(50)null,

MaDMV int FOREIGN KEY REFERENCES DanhMuc_Vung(MaDMV),)

--Thêm b n ghi ả

</div>

×