Tải bản đầy đủ (.pdf) (26 trang)

báo cáo thiết kế và xây dựng phần mềm đề tài xây dựng phần mềm quản lý cho cửa hàng tiện lợi s mart

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.13 MB, 26 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

Nguy n Quang Nh t ễậ Nguy n M nh Kiên ễạ Nguy n Lê Anh ễ

MSSV 20207676 MSSV 20207661 MSSV 20207696 MSSV 20207682 MSSV 20207655

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

<b>LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI</b>

Bán l , bn bán hiẻ ện đại dưới hình th c siêu th t ứ ị ự chọn các c a hàng trung ửtâm thương mại xu t hiấ ện ở Việt Nam t ừ 1994 và tăng trưởng mạnh trong các năm gần đây. Mức sống của người dân ngày càng cao dẫn đến xu hướng thích mua hàng ở cửa hàng, siêu th hị ơn ở chợ vì y u t ế ố chất lượng an toàn v sinh th c phệ ự ầm, hơn nữa các m t hàng này ph c v cho nhu c u thi t y u c a cu c s ng. Ta nh n thặ ụ ụ ầ ế ế ủ ộ ố ậ ấy các kênh phân ph i hiố ện đại đang dần chiếm ưu thế, đặc biệt là tại các đơ thị lớn. Trong đó, các kênh bán lẻ ện đạ hi i ( siêu thị, trung tâm thương mại, … ) đã phát triển chóng mặt. Và có th ể thấy các hình thức phân phối này đã dần trở nên quen thuộc v i nhớ ững người dân thành th và các t nh l n. M t chu i kênh phân ph i, ở ị ỉ ớ ộ ỗ ốbán l ẻ hiện đại đang dần mọc lên như là xu thế tất yếu trên con đường thương mại hoá hiện đại hoá của Việt Nam v i nhiớ ều thương hiệu như Shop&Go, Family Mart, Co.op Mart, Winmart, CirleK … Theo công ty nghiên cứu thị trường Kantar Worldpanel, mức tăng trưởng của mơ hình c a hàng tiử ện l i so v i cùng k ợ ớ ỳ năm trước lên đến 80%, g n v i nhu cắ ớ ầu v s ề ự tiện l i cợ ủa người tiêu dùng thành th . ị

Đồng th i v i s bùng n c a hình th c bn bán hiờ ớ ự ổ ủ ứ ện đại đó, xu hướng tin học hố, áp d ng cơng ngh máy tính vào trong mụ ệ ọi lĩnh vực hoạt động c a xã hủ ội đương thời, với thế m nh và tính c p thi t cạ ấ ế ủa ứng d ng tin h c thì vi c phát triụ ọ ệ ển các ứng d ng t ụ ự động là m t lợi thế ộ để tiết ki m chi phí, ph c v nhu cệ ụ ụ ầu cuộc sống con người.

Do v y mà h u hậ ầ ết các lĩnh vực trong xã h i hiộ ện nay đều sử dụng phần mềm tự động để thuận tiện cho nhân viên, qu n lý và khách hàng. Vì v y mà viả ậ ệc đầu tư phần mềm h ỗ trợ quản lý là r t c n thi t cho hi n nay. ấ ầ ế ệ

Phần m m qu n lý là m t hình th c qu n lý linh ho t, ti n dề ả ộ ứ ả ạ ệ ụng cho người sử d ng. Vụ ới ph n mầ ềm thì vi c nh p, xu t d u và qu n lý hàng hoá s ệ ậ ấ ữ liệ ả ẽ trở nên dễ dàng hơn. Bên cạnh đó việc này giúp ti t ki m th i gian, ti n bế ệ ờ ề ạc hơn cho chủ cửa hàng đáp ứng được mọi yêu cầu mà người sử dụng đặt ra.

<b>1. Giới thiệu địa điểm khảo sát </b>

- Cửa hàng ti n lệ ợi S mart địa chỉ số 25 Ngõ 298 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà N ội.

- Thời gian hoạt động: t 7h30 22h00 các ngày trong tuừ–ần

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

- Lợi nhu n c a cậủửa hàng đế ừ ựn t s chênh l ch gi a giá nh p ệữậsản ph m và giá bán thẩực t t i cế ạ ửa hàng.

- Nhóm nước uống giải khát như nướ ọc, nước có ga, …c l- Nhóm đồ ăn vặt như bánh ạo, bim bim,… g

b. Nguồn nh p hàng hoá ậ

- Nguồn nh p chậủ yếu đế ừ các nhà cung c p ln tấ ớn như công ty TNHH pepsico Vi t Nam, Công ty c ph n s a Việổầữệt Nam,…

<b>3. Đối tượng kinh doanh </b>

- Do c a hàng to l c gửạ ạần trường học và chung cư nên nguồn khách hàng ch yủ ếu đế ừ ọc sinh, giáo viên cũng như n t hcác hộ dân cư đế ừ chung cư… Trong đó nhóm khách n thàng thường xuyên đến mua hàng nhất là học sinh.

<b>4. Yêu c</b>ầu ngườ<b>i dùng </b>

- Quản lý l ch làm vi c, ca làm vi c nhân viên làm vi c theo ịệệệca.

- Lưu trữ thông tin của các nhân viên

- Quản lý việc xuất/nhập hàng hoá t i c a hàng ạ ử- Hỗ trợ đa dạng hình thức thanh tốn

- Thống kê hàng hoá đã bán được trong ngày cũng như theo các m c thốời gian như theo tháng, theo quý, …

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

- Cho phép người quản lý thống kê và xử lý các thống kê của cửa hàng.

- Giao di n d s d ng. ệễ ử ụ

<b>PHẦN II: XÁC L P YÊU C U </b>ẬẦ

<b>1. Khảo sát hi n tr</b>ệ<b>ạng </b>

<b>a, Cơ cấu tổ chức của cửa hàng </b>

- Nhân s t i c a hàng: qu n lý và m t nhân viên bán hàng. ự ạ ửảộMô t v nhân s : ả ềự

o Quản lý: Giám sát quá trình hoạt động c a c a hàng, ủửđưa ra quyết định nhập hàng hoá cũng như quản lý lịch làm vi c c a các nhân viên. Ngoài ra quệủản lý cũng tham gia vào việc thanh toán hoá đơn cho khách hàng.o Nhân viên: M i ca làm viỗệc thường s có 1 nhân viên ẽ

và 1 qu n lý. Nhân viên làm vi c s ph trách viảệ ẽụệc thanh toán và th ng kê các mốặt hàng bán được trong ngày

<b>b, Các ho</b>ạt độ<b>ng c a c a hàng </b>ủử- Hoạt động bán hàng:

o Sau khi vào c a hàng, khách hàng s l a ch n các s n ửẽ ựọảphẩm cần mua và mang đến qu y thanh toán, nhân ầviên s quét mã v ch s n phẽạảẩm để tính ti n cho khách ềhàng.

- Hoạt động nhập hàng hoá:

o Dựa vào thống kê từ hoạt động kinh doanh của cửa hàng người quản lý sẽ liên hệ tới các cơng ty cung cấp hàng hố để thơng báo về số lượng hàng hố cần đểnhập trung bình s nh p hàng hoá 2 lẽậần/tuần.

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

o Sau khi nh p hàng hoá, nhân viên s có trách nhiậẽệm kiểm tra hàng hố để rà soát lại số lượng sao cho khớp với hoá đơn và quản lý sẽ thanh toán tiền hàng hoá. o Sau khi nh p li u hàng hố nhân viên s t ng kậệẽ ổết

thơng tin v các m t hàng vào s sách th ng kê cềặổốủa cửa hàng.

<b>2. Phỏng v</b>ấn ngườ<b>i dùng </b>

Các thông tin thu được từ việc phỏng vấn nhân viên của cửa hàng (Các câu h i khỏảo sát đượ ắc s p x p theo th t ếứ ựchiến lược đặt câu hỏi - từ diện rộng đến hẹp):

<b>Câu h ỏi Trả l i </b>ờ

và thông thường 1 ca làm việc

hàng hoá …

nhiên để cạnh tranh với các cửa hàng khác thì chức năng mong

đăng ký thành viên cho khách hàng để kích cho nhu cầu mua

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

như để tri ân khách hàng đã đến

<b>4. Các ch</b>ức năng đề<b> xu ất </b>

<b>- Thanh toán: </b>

o Thêm thành viên

<b>- Quản lý nhân viên </b>

o Thay đổi lịch làm việc của nhân viên o Quản lý nhân viên theo ca

<b>- Quản lý hàng hóa </b>

o Nhập hàng

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

o Xuất hàng

o Thống kê hàng hoá

<b>- Quản lý doanh thu </b>

o Quản lý doanh thu theo ngày o Thống kê doanh thu

<b>- Đả</b>m b o h thống ph n hồi nhanh, chính xác, thơng tin hi n thị ảệảể

<b>- Có thể</b> nâng cấp thay đổi hệthống trong tương lai.

<b>- Giao di</b>ện đơn giản, dễ ử s dụng.

<b>PHẦN III: THIẾT K HẾ Ệ THỐNG </b>

<b>1. </b>

<b>Biểu đồ use case tổng quan hệ thống</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

<b>2. </b>

Biểu đồ use case phân rã

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

1 Khách hàng Đưa sản phầm 2 Nhân viên Tính ti n ề3 Khách hàng Lựa ch n hình ọ

thức thanh tốn 4 Nhân viên Xác nh n thanh ậ

tốn 5 Nhân viên Xuất hóa đơn 6 Nhân viên Hoàn thành thanh

toán

3a Khách hàng Thanh toán bằng thẻ tín d ng ụUse case ti p tế ục bước 5

4a Nhân viên Không nhận được tiền

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

Use case quay lại bước 1 Non-functional

requirement <sup>yêu c u tính chính xác cao </sup><sup>ầ</sup>

Use case ID 02 Use case name Quản lý doanh thu Description Nhân viên bán hàng và quản lý thực hiện các hành vi quản lý

<small>thu </small>

<small>cần xem doanh thu </small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

Use case ID 03 Use case name Quản lý nhân viên Description Quản lý c a hàng th c hi n hành vi qu n lý nhân viên trong ử ự ệ ả

Post-condition Nhân viên điểm danh và có ca làm vi c ệ

Use case ti p tế ục bước 5

Use case quay lại bước 3 Non-functional

requirement

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

Use case ID 04 Use case name Quản lý hàng hóa Description Nhân viên bán hàng và quản lý thực hiện các hành vi quản lý

1 Nhân viên & quản lý

Chọn vào mục hàng hóa 2 Nhân viên & quản

Sử dụng các chức năng trong mục hàng hóa

Alternative flow

Exception flow Hàng hóa chưa có đầy đủ thơng tin Quay lại bước 2 Non-functional

requirement

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

<b>4. </b>

<b>Biểu đồ trình tự </b>

4.1 Quản lý thanh tốn

4.2 Quản lý nhân viên

</div><span class="text_page_counter">Trang 15</span><div class="page_container" data-page="15">

<b>5. </b>

<b>Biểu đồ hoạt động </b>

<i>Biểu đồ hoạt động mô tả chức năng thanh toán </i>

</div><span class="text_page_counter">Trang 16</span><div class="page_container" data-page="16">

Biểu đồ hoạt động tra c thông tin ứ

Biểu đồ quản lý hàng hóa

</div><span class="text_page_counter">Trang 17</span><div class="page_container" data-page="17">

Chức năng thống kê

</div><span class="text_page_counter">Trang 18</span><div class="page_container" data-page="18">

Chức năng quản lý doanh thu

</div><span class="text_page_counter">Trang 19</span><div class="page_container" data-page="19">

<b>6. Biểu đồ lớp </b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 20</span><div class="page_container" data-page="20">

<b>7. Thiết k CSDL </b>ế

Bảng tài khoản

Stt Tên c t ộ Kiểu d ữ liệu Rằng bu c ộ Ghi chú

EMENT 2 TenTaiKhoan Varchar NOT NULL

Bảng nhân viên

Stt Tên c t ộ Kiểu d ữ liệu Rằng bu c ộ Ghi chú

EMENT 2 TenNhanVien Varchar NOT NULL

4 SoGioLamThem Time NOT NULL

</div><span class="text_page_counter">Trang 21</span><div class="page_container" data-page="21">

Bảng Quản lý

Stt Tên c t ộ Kiểu d ữ liệu Rằng bu c ộ Ghi chú

2 TenQuanLy Varchar NOT NULL

Bảng Thủ Kho

Stt Tên c t ộ Kiểu d ữ liệu Rằng bu c ộ Ghi chú

2 TenThuKho Varchar NOT NULL

2 TenKhachHang Varchar NOT NULL

</div><span class="text_page_counter">Trang 22</span><div class="page_container" data-page="22">

Bảng Hóa Đơn Stt Tên c t ộ Kiểu d ữ

Varchar NOT NULL

</div><span class="text_page_counter">Trang 23</span><div class="page_container" data-page="23">

Bảng Phiếu ki m kê ểStt Tên c t ộ Kiểu d ữ

liệu <sup>Rằng bu c </sup><sup>ộ</sup> <sup>Ghi chú </sup>1 idPhieuKiemKe Int AUTO_INCREMENT

Bảng Phiếu xuất hàng Stt Tên c t ộ Kiểu d ữ

liệu <sup>Rằng bu c </sup><sup>ộ</sup>

Ghi chú 1 idPhieuXuatHang Int AUTO_INCREMENT Id c a tài ủ

khoản 2 LoaiHangXuat Time NOT NULL

Khóa

Khóa

</div><span class="text_page_counter">Trang 24</span><div class="page_container" data-page="24">

<b>PHẦN IV: THI T K KIỂN TRÚC </b>ẾẾ

<b>- Tiêu chí đóng gói: Theo vai trị người dùng </b>

Giải thích: Vì mỗi ngườ ử ụng (nhân viên, người s di qu n ảlý) đều có nghiệp vụ riêng, việc phân chia các gói theo vai trị người dung sẽ giúp tách biệt các lớp liên quan đến người dung tương ứng, sau này việc bảo trì bảo dưỡng cũng sẽ trở nên dễ dàng tránh được trường hợp các lớp

<b>có liên quan đến nhau khó có thể giao tiếp với nhau </b>

Bảng Phiếu nhập hàng Stt Tên c t ộ Kiểu d ữ

liệu <sup>Rằng bu c </sup><sup>ộ</sup> <sup>Ghi chú </sup>1 idPhieuNhapHang Int AUTO_INCREMENT Id c a tài ủ

khoản 2 LoaiHangNhap Time NOT NULL

Khóa chính

idPhieuNhapHang Khóa

</div><span class="text_page_counter">Trang 25</span><div class="page_container" data-page="25">

- Lý do bài toán này được áp d ng mơ hình MVC mà ụkhơng ph i các mơ hình khác: ả

+ MVC là m t mơ hình v i k t cộớ ế ấu tương đối đơn giản đối với những nhóm phát triển chưa có nhiều kinh nghi m v ệềthiết kế và xây dựng ph n m m, khơng có q nhi u ầềềchun mơn cũng có thể sử dụng được trong khi MVP và MVVM l i phù h p cho nh ng d án có mạợữựức độ ph c tứ ạp cao. 

+ MVC cho phép phân tách gi a Model, View, Controller. ữ

</div><span class="text_page_counter">Trang 26</span><div class="page_container" data-page="26">

Mỗi thành ph n có mầột nhi m vệụ riêng biệt và độ ậc l p với các thành ph n khác. ầ

+ MVC dễ cài đặt cho các bài tốn có mơ hình thương mại tương tự như nhau. Do đó, việc phát triển dựa trên

mơ hình này cũng trở nên đơn giản hơn.

<b>PHẦN V: THI T K GIAO DI N </b>ẾẾỆ

<b>1. Giao di</b>ện đăng nhậ<b>p </b>

<b>2. Giao di n th ng kê thu nh p </b>ệốậ

<b>Bảng th ng kê doanh thu </b>ố<b>Quản lý: </b>

<b>Tổng thu </b>

<b> </b>

</div>

×