Tải bản đầy đủ (.pdf) (104 trang)

thiết kế cung cấp điện cho tòa nhà hải âu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (34.4 MB, 104 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b>KHOA CƠNG NGHỆ ĐIỆN </b>

<b>KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP </b>

<b>THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO TÒA NHÀ VĂN PHÒNG HẢI ÂU </b>

<b>SINH VIÊN : HÀ GIA BẢO </b>

TP. HCM, NĂM 2020

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM

104Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO TÒA NHÀ VĂN PHÒNG HẢI ÂU

<b>3. Nhiệm vụ (Nội dung và số liệu ban đầu) </b>

Số liệu ban đầu là bản vẽ CAD chi tiết về tòa nhà văn phòng Hải Âu với yêu cầu của giảng viên là:

 Thiết kế chiếu sáng cho toàn trung tâm bằng phần mềm Dialux.  Bố trí ổ cắm.

 Xác định phụ tải tính tốn (chiếu sáng, ổ cắm, thang máy, bơm nước, điều hịa thơng gió) cho tồn trung tâm.

 Tính tốn chọn máy biến áp, dung lượng tụ bù và nguồn điện dự phòng.  Chọn dây dẫn, Circuit Breaker (CB).

 Tính tốn ngắn mạch và sụt áp cho tất cả các thiết bị.  Chọn sơ đồ an toàn cho trung tâm.

 Tính tốn chống sét, nối đất chống sét và nối đất an toàn.

<b>4. Kết quả dự kiến </b>

Thiết kế các bản vẽ cho cơng trình về:  Chiếu sáng, ổ cắm.

 Bố trí dây dẫn, CB, tủ điện.

 Chống sét, nối đất chống sét và nối đất an toàn.

Bảng thống kê số lượng chi tiết về các thiết bị cần thiết cho cơng trình.

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM

104Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

ii

<i>Sinh viên </i>

<b>Trưởng bộ môn </b>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM

104Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM

104Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

iv

<b>MỤC LỤC </b>

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ... 1

1.1. Giới thiệu về tòa nhà văn phòng Hải Âu ... 1

1.1.1. Quy mô dự án ... 1

1.1.2. Tổng quan về tòa nhà văn phòng Hải Âu ... 1

1.2. Giới thiệu về cung cấp điện ... 1

1.2.1. Sơ lược ... 1

1.2.2. Những yêu cầu chủ yếu khi thiết kế cung cấp điện ... 1

1.2.3. Các bước thực hiện thiết kế cung cấp điện ... 2

1.2.4. Các tiêu chuẩn thiết kế ... 2

CHƯƠNG 2 TÍNH TỐN PHỤ TẢI CHIẾU SÁNG ... 4

2.1. Tổng quan thiết kế chiếu sáng ... 4

2.1.1. Mục đích thiết kế chiếu sáng ... 4

2.1.2. Các tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng ... 4

2.1.3. Các chỉ tiêu của chiếu sáng ... 4

2.1.4. Các phương pháp tính tốn chiếu sáng ... 5

2.2. Phương pháp thiết kế chiếu sáng ... 5

2.3. Tính tốn chiếu sáng cho tòa nhà ... 7

2.3.1. Tầng 1 ... 7

2.3.2. Các khu vực khác ... 8

2.3.3. Thơng kê tính tốn chiếu sáng ... 8

CHƯƠNG 3 TÍNH TỐN PHỤ TẢI ... 12

3.1. Tính tốn phụ tải bơm cấp nước, thốt nước ... 12

3.1.1. Lưu lượng nước cần cung cấp cho chữa cháy ... 12

123docz.net - File bi loi xin lienhe:

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM

104Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

3.1.3. Bơm tăng áp ... 14

3.1.4. Bơm sinh hoạt ... 14

3.1.5. Bơm thoát nước thải ... 15

3.2. Phụ tải thang máy ... 15

3.2.1. Tổng quang về tính tốn phụ tải thang máy ... 15

3.2.2. Tính tốn phụ tải thang máy ... 16

3.3. Tính tốn phụ tải thơng gió ... 17

3.3.1. Tổng quan về hệ thơng gió ... 17

3.3.2. Tính tốn hệ thống thơng gió ... 17

3.4. Phụ tải lạnh ... 19

3.4.1. Tổng quan về phụ tải lạnh ... 19

3.4.2. Phương trình cân bằng nhiệt tổng quát ... 20

3.4.2.1. Nhiệt tỏa từ máy móc Q1 ... 21

3.4.2.2. Nhiệt tỏa ra từ thiết bị chiếu sáng Q2 ... 21

3.4.2.3. Nhiệt tỏa từ người Q3 ... 21

3.4.2.4. Nhiệt tỏa từ bán thành phẩm Q4 ... 22

3.4.2.5. Nhiệt tỏa từ bề mặt thiết bị trao đổi nhiệt Q5 ... 22

3.4.2.6. Nhiệt tỏa do bức xạ mặt trời qua cửa kính Q6 ... 22

3.4.2.7. Nhiệt tỏa do bức xạ mặt trời qua bao che Q7 ... 24

3.4.2.8. Nhiệt tỏa do rị lọt khơng khí qua cửa Q8 ... 24

3.4.2.9. Nhiệt thẩm qua vách Q9 ... 25

3.4.2.10 Nhiệt thẩm qua trần Q10 ... 27

3.4.2.11 Nhiệt thẩm qua nền Q11 ... 27

3.4.2.13 Tơng nhiệt thẩm cơng trình ... 27

3.4.3 Âm thừa cơng trình ... 28

123docz.net - File bi loi xin lienhe:

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM

104Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

5.2.2. Thiết bị thu sét phóng điện sớm STORMASTER ... 75

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM

104Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

5.3. Tính tốn hệ thống nối đất bảo vệ ... 80

5.3.1. Áp dụng tính tốn hệ nối đất bảo vệ cho tòa nhà ... 82

TÀI LIỆU THAM KHẢO ... 85

PHỤ LỤC ... 87

LỜI CẢM ƠN ... 93

<b>MỤC LỤC BẢNG </b>

Bảng 3. 1: Bảng thông số của máy bơm Ebara ... 14

Bảng 3. 2: Bảng thống kê nhu cầu dùng nước ở trung tâm ... 14

Bảng 3. 3: Bảng thống kê thiết bị vệ sinh... 15

Bảng 3. 4: Thông kê phụ tải thang máy... 17

Bảng 3. 5: Mức độ thay đổi khơng khí ... 17

Bảng 3. 6: Thống kê số quạt thơng gió ... 19

Bảng 3. 7: Thơng số tính tốn ngồi nhà ... 19

Bảng 3. 8: Thơng số tính tốn trong nhà ... 20

Bảng 3. 9: Nhiệt tỏa ra từ thiết bị chiếu sáng ... 21

Bảng 3. 10: Nhiệt tỏa ra từ người ... 22

Bảng 3. 11: Nhiệt tỏa do bức xạ qua kính theo hướng Bắc ... 23

Bảng 3. 12: Nhiệt tỏa do bức xạ qua kính theo hướng Đông ... 23

Bảng 3. 13: Nhiệt tỏa do bức xạ qua kính theo hướng Nam ... 23

Bảng 3. 14: Nhiệt tỏa do bức xạ qua kính theo hướng Tây ... 23

Bảng 3. 15: Nhiệt độ do bức xạ qua kính vào phịng ... 24

Bảng 3. 16: Nhiệt thẩm do rị khơng khí ... 25

Bảng 3. 17: Bảng nhiệt thẩm thấu qua hướng Bắc ... 26

Bảng 3. 18: Bảng nhiệt thẩm thấu qua hướng Đông ... 26

Bảng 3. 19: Bảng nhiệt thẩm thấu qua hướng Nam ... 26

Bảng 3. 20: Bảng nhiệt thẩm thấu qua hướng Tây ... 26

Bảng 3. 21: Nhiệt thẩm thấu qua vách ... 26

Bảng 3. 22: Nhiệt thẩm thấu qua nền ... 27

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM

104Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

viii

Bảng 3. 24: Ẩm thừa cơng trình ... 28

Bảng 3. 25: Bảng thông số năng suất lạnh yêu cầu ... 89

Bảng 3. 26: Bảng thơng kê tính tốn phụ tải tầng hầm ... 35

Bảng 3. 27: Bảng thống kê tính tốn phụ tải khu A tầng1 ... 36

Bảng 3. 28: Bảng thống kê tính tốn phụ tải khu B tầng1 ... 36

Bảng 3. 29: Bảng thống kê tính tốn phụ tải khu C tầng1 ... 37

Bảng 3. 30: Bảng thống kê tính tốn phụ tải khu D tầng1 ... 37

Bảng 3. 31: Bảng thống kê tính tốn phụ tải khu E tầng1 ... 37

Bảng 3. 32: Bảng thống kê tính tốn phụ tải khu F tầng1 ... 38

Bảng 3. 33: Bảng thống kê tính tốn phụ tải khu G tầng1 ... 38

Bảng 3. 34: Bảng thống kê tính tốn phụ tải khu H tầng1 ... 39

Bảng 3. 35: Bảng thông kê tính tốn phụ tải tầng 1 ... 39

Bảng 3. 36: Bảng thơng kê tính tốn phụ tải khu A tầng 2 ... 40

Bảng 3. 37: Bảng thông kê tính tốn phụ tải khu B tầng 2 ... 40

Bảng 3. 38: Bảng thơng kê tính tốn phụ tải khu C tầng 2 ... 41

Bảng 3. 39: Bảng thơng kê tính tốn phụ tải khu D tầng 2 ... 41

Bảng 3. 40: Bảng thơng kê tính tốn phụ tải khu E tầng 2 ... 41

Bảng 3. 41: Bảng thơng kê tính tốn phụ tải tầng 2 ... 42

Bảng 3. 42: Bảng thơng kê tính tốn phụ tải khu A tầng 3 ... 42

Bảng 3. 43: Bảng thơng kê tính tốn phụ tải khu B tầng 3 ... 43

Bảng 3. 44: Bảng thông kê tính tốn phụ tải khu C tầng 3 ... 43

Bảng 3. 45: Bảng thơng kê tính tốn phụ tải khu D tầng 3 ... 43

Bảng 3. 46: Bảng thơng kê tính tốn phụ tải khu E tầng 3 ... 44

Bảng 3. 47: Bảng thơng kê tính tốn phụ tải tầng 3 ... 44

Bảng 3. 48: Bảng thơng kê tính tốn phụ tải khu A tầng 4-10 ... 45

Bảng 3. 49: Bảng thơng kê tính tốn phụ tải khu B tầng 4-10 ... 45

Bảng 3. 50: Bảng thơng kê tính tốn phụ tải khu C tầng 4-10 ... 46

Bảng 3. 51: Bảng thông kê tính tốn phụ tải khu D tầng 4-10 ... 46

Bảng 3. 52: Bảng thơng kê tính tốn phụ tải khu E tầng 4-10 ... 47

Bảng 3. 53: Bảng thơng kê tính tốn phụ tải tầng 4 ... 47

Bảng 3. 54: Bảng thơng kê tính tốn phụ tải tầng 5 ... 48 <small>1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM

104Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

Bảng 3. 56: Bảng thơng kê tính tốn phụ tải tầng 7 ... 48

Bảng 3. 57: Bảng thơng kê tính toán phụ tải tầng 8 ... 49

Bảng 3. 58: Bảng thơng kê tính tốn phụ tải tầng 9 ... 49

Bảng 3. 59: Bảng thơng kê tính tốn phụ tải tầng 10 ... 50

Bảng 3. 60: Bảng thông kê tính tốn phụ tải khu A tầng 11 ... 50

Bảng 3. 61: Bảng thơng kê tính tốn phụ tải khu B tầng 11 ... 51

Bảng 3. 62: Bảng thơng kê tính tốn phụ tải khu C tầng 11 ... 51

Bảng 3. 63: Bảng thơng kê tính toán phụ tải khu D tầng 11 ... 51

Bảng 3. 64: Bảng thơng kê tính tốn phụ tải khu E tầng 11 ... 52

Bảng 3. 65: Bảng thông kê tính tốn phụ tải khu F tầng 11 ... 52

Bảng 3. 66: Bảng thơng kê tính tốn phụ tải tầng 11 ... 53

Bảng 3. 67: Bảng thông kê tính tốn phụ tải khu A tầng áp mái ... 53

Bảng 3. 68: Bảng thơng kê tính tốn phụ tải khu B tầng áp mái ... 54

Bảng 3. 69: Bảng thơng kê tính tốn phụ tải khu C tầng áp mái ... 54

Bảng 3. 70: Bảng thơng kê tính tốn phụ tải khu D tầng áp mái ... 55

Bảng 3. 71: Bảng thơng kê tính toán phụ tải tầng áp mái ... 55

Bảng 3. 72: Bảng thơng kê tính tốn phụ tải tầng dàn lạnh ... 56

Bảng 3. 73: Bảng thơng kê tính tốn phụ tải tầng dàn nóng ... 56

Bảng 3. 74: Bảng thơng kê tính tốn phụ tải thang máy ... 57

Bảng 3. 75: Bảng thơng kê tính tốn phụ tải bơm ... 57

Bảng 3. 76: Bảng thông kê tính tốn phụ tải tủ phân phối chinh ... 58

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM

104Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

<b>CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN </b>

<b>1.1. Giới thiệu về tòa nhà văn phòng Hải Âu </b>

<b>1.1.1. Quy mơ dự án </b>

Tịa nhà văn phịng Hải Âu có 12 tầng và 1 hầm với diện tích sàn 1500 𝑚<small>2</small>. Được thiết kế với mục đích cho thuê làm văn phòng kinh doanh.

<b>1.1.2. Tổng quan về tòa nhà văn phòng Hải Âu </b>

 Tầng hầm: Bãi giữ xe, phòng bảo vệ, phòng ME, thang máy, phòng bơm nước, nhà kho.

 Tầng 1: Sảnh, hành lang, nhà vệ sinh, nhà kho, phòng tủ điện, văn phòng, thang máy, thang bộ.

 Tầng 2-11:Hành lang, nhà vệ sinh, nhà kho phòng tủ điện, văn phòng( từ 4đến 5), thang máy, thang bộ.

 Tầng áp mái: Sảnh, nhà vệ sinh, nhà kho, phòng tủ điện, văn phòng, thang máy, thang bộ.

<b>1.2. Giới thiệu về cung cấp điện 1.2.1. Sơ lược </b>

Hiện nay cơng nghiệp hóa điện năng ở nước ta đóng vai trị quan trọng trong cơng cuộc xây dựng hiện đại hóa đất nước. Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đang có những bước nhảy vọt đáng kể, đời sống nhân dân ngày một nâng cao. Nhu cầu điện năng trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và sinh hoạt không ngừng tăng trưởng.

Cùng với xu thế hội nhập quốc tế hiện nay là việc mở rộng quan hệ quốc tế ngày càng có thêm nhiều nhà đầu tư nước ngồi đến với chúng ta. Do vậy vấn đề đặt ra là chúng ta cần phải thiết kế các hệ thống cung cấp điện một cách có bài bản và đúng quy cách, phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

<b>1.2.2. Những yêu cầu chủ yếu khi thiết kế cung cấp điện </b>

Thiết kế hệ thống cung cấp điện như một tổng thể và lựa chọn các phần tử của hệ thống sao cho các phần tử này đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, vận hành an tồn và kinh tế. Trong đó mục tiêu chính là đảm bảo cho hộ tiêu thụ luôn đủ điện năng với chất lượng nằm trong phạm vi cho phép.

<small>1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM

104Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

Trong quá trình thiết kế điện, một phương án lựa chọn được coi là hợp lý khi nó thỏa mãn các yêu cầu:

 Tính khả thi cao.  Vốn đầu tư nhỏ.

 Đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện tùy theo mức độ tính chất phụ tải.  Chi phí vận hành hàng năm thấp.

 Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.  Thuận tiện cho việc bảo dưỡng và sửa chữa.

 Đảm bảo chất lượng điện và nhất là đảm bảo độ lệch và độ dao động điện áp bé nhất và nằm trong giới hạn cho phép so với định mức.

Ngoài ra, khi thiết kế cung cấp điện cũng cần chú ý tới các yêu cầu phát triển phụ tải tương lai, giảm ngắn thời gian thi công lắp đặt và tính mỹ quan của cơng trình.

<b>1.2.3. Các bước thực hiện thiết kế cung cấp điện </b>

Các bước chính của công việc thiết kế cung cấp điện cho chung cư này bao gồm:  Thiết kế chiếu sáng cho toàn chung cư bằng phần mềm Dialux.

 Xác định phụ tải tính tốn (chiếu sáng, ổ cắm, thang máy, bơm nước, điều hịa thơng gió) cho tồn tịa nhà.

 Tính tốn chọn máy biến áp, dung lượng tụ bù và nguồn điện dự phòng.  Chọn dây dẫn, Circuit Breaker (CB).

 Tính toán ngắn mạch và sụt áp cho tất cả các thiết bị.  Tính tốn chống sét, nối đất chống sét và nối đất an toàn.

<b>1.2.4. Các tiêu chuẩn thiết kế </b>

 Hướng dẫn Thiết kế lắp đặt điện Theo tiêu chuẩn quốc tế IEC. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2004.

 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7114-1:2008: ECGÔNÔMI - Chiếu sáng nơi làm việc.

 Dự thảo 5 QCVN 2005/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc.

 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3743:1983: Chiếu sáng nhân tạo các nhà cơng nghiệp và cơng trình cơng nghiệp.

<small>1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM

104Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

 Tiêu chuẩn Quốc gia TCXD 16:1986: Chiếu sáng nhân tạo trong cơng trình dân dụng.

 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9206:2012: Đặt thiết bị điện trong nhà ở và cơng trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế.

 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9207:2012: Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và cơng trình cơng cộng - Tiêu chuẩn thiết kế.

 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6395:2008: Thang máy điện - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.

 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5687:1992: Thơng gió, điều tiết khơng khí, sưởi ấm - Tiêu chuẩn thiết kế.

 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4513:1988: Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế.

 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4474:1987: Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế.

 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7336:2003: Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự động - Yêu cầu thiết kế và lắp đặt.

 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2622:1995: Phòng cháy, chống cháy cho nhà và cơng trình - u cầu thiết kế.

 Tiêu chuẩn IEC 60364-5-52.  Tiêu chuẩn IEC 60598-2-17:1984.  Tiêu chuẩn IEC 60364-5-54:2011.  Tiêu chuẩn IEC 60898.

 Tiêu chuẩn IEC 61008-1:2006.  Tiêu chuẩn IEC 61009-1:2003.

 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9385:2012: Chống sét cho cơng trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.

 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9358:2012: Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các cơng trình cơng nghiệp - u cầu chung.

<small>1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM

104Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">

<b>CHƯƠNG 2 TÍNH TỐN PHỤ TẢI CHIẾU SÁNG </b>

<b>2.1. Tổng quan thiết kế chiếu sáng </b>

<b>2.1.1. Mục đích thiết kế chiếu sáng </b>

Tính tốn chiếu sáng nhằm tạo ra lượng ánh sáng thích hợp, đáp ứng được lượng quan thơng cũng như màu sác ánh sáng phù hợp với đặc tính, mơi trường làm việc, mà cịn đảm bảo cho người ta có thể quan sát, di chuyển một cách an tồn, hiệu quả, chính xác. Mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu mà khơng mệt mỏi, khó chịu. Có tính thẩm mỹ cao, tiết kiệm chi phí.

Dựa theo mục đích, u cầu của tính tốn chiếu sáng người ta đã đưa ra các tiêu chuẩn, quy phạm để giúp việc tính tốn chiếu sáng dễ dàng và có hệ thống. Để tránh việc tính tốn chiếu sáng sai, khơng phù hợp với u cầu, tiêu chuẩn thì việc thiết kế tính tốn chiếu sáng rất quan trọng nhằm đáp ứng đủ các yêu cầu nơi cần chiếu sáng.

<b>2.1.2. Các tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng </b>

Hướng dẫn Thiết kế lắp đặt điện Theo tiêu chuẩn quốc tế IEC. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2004.

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7114-1:2008: ECGÔNÔMI - Chiếu sáng nơi làm việc.

Dự thảo 5 QCVN 2005/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc.

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3743:1983: Chiếu sáng nhân tạo các nhà cơng nghiệp và cơng trình cơng nghiệp.

Tiêu chuẩn Quốc gia TCXD 16:1986: Chiếu sáng nhân tạo trong cơng trình dân dụng.

<b>2.1.3. Các chỉ tiêu của chiếu sáng </b>

Chỉ tiêu chiếu sáng: Sử dụng phương pháp chiếu sáng chung đều kết hợp với chiếu sáng cục bộ (những khu vực có nhu cầu về độ rọi đặc biệt). Về phương diện chiếu sáng sử dụng đèn bóng Led: 6W, 40W... nhằm đạt các chỉ tiêu độ rọi dưới đây:

 Phòng đợi, sảnh chính: 75-100 lux.  Các phịng làm việc: 300-500 lux.  Sảnh phụ, hành lang: 75-100 lux.

<small>1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM

104Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 15</span><div class="page_container" data-page="15">

 Tầng hầm: 75-100 lux.  Khu vệ sinh, cầu thang: 50-75 lux.

<b>2.1.4. Các phương pháp tính tốn chiếu sáng </b>

Hiện nay có rất nhiều phương pháp tính tốn chiếu sáng được sử dụng. Trong đó có 3 phương pháp được sử dụng chủ yếu:

 Phương pháp công suất riêng.  Phương pháp điểm.

 Phương pháp hệ số sử dụng.

<b>2.2. Phương pháp thiết kế chiếu sáng </b>

Trong báo cáo này em sử dụng phương pháp hệ số sử dụng để thiết kế chiếu sáng Thiết kế chiếu sáng cho phịng có dạng khối hình hộp có các kích thước dài a(m), rộng b(m), cao c(m).

 Chỉ số địa điểm:

K= <sup>a.b</sup>h<sub>tt</sub>(a+b)

 Tính h<sub>tt</sub>:

h<sub>tt</sub>= H - (h<sub>lv</sub>+h<sup>'</sup>) Trong đó:

 Quang thơng tổng của các đèn được xác định: ∅<sub>tổng</sub>=<sub>d</sub>.U<sup>E</sup><sup>tc</sup><sub>d</sub><sup>.S.d</sup>+<sub>i</sub>.U<sub>i</sub>Trong đó:

Etc: độ rọi tiêu chuẩn bề mặt làm việc (lux). ηd, ηi: hiệu suất trực tiếp và gián tiếp của bộ đèn.

Ud, Ui: hệ số có ích của bộ đèn theo cấp trực tiếp và gián tiếp.

<small>1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM

104Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 16</span><div class="page_container" data-page="16">

S: diện tích bề mặt làm việc (m<small>2</small>). d: hệ số bù.

Thông thường nhà sản xuất cho trực tiếp hệ số sử dụng U= ηd Ud+ ηiUi hoặc hệ số có ích Ud, Ui theo các chỉ số địa điểm và các hệ số bề mặt.

Từ ∅<sub>tổng</sub> ta tính ra được số bộ đèn:

N<sub>bộ đèn</sub>= <sup>∅</sup><sup>tổng</sup>∅<sub>bộ đèn</sub>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM

104Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 17</span><div class="page_container" data-page="17">

<b>2.3. Tính tốn chiếu sáng cho tịa nhà 2.3.1. Tầng 1 </b>

K2= 2,5  Ud2= 1,02

U=Ud1+<sup>Ud2 − Ud1</sup>

K2 − K1 <sup>× (𝐾 − 𝐾1)= 1,018 </sup> Quang thơng tổng:

∅T= <sup>S</sup>MF<sup>= </sup>

300 × 10,8 × 14,6

0,67 × 1,018 = 69355 (lm)  Số bộ đèn:

∅ = <sup>69355</sup>

3500 <sup>= 20 bộ </sup> Bố trí đèn:

10,8 × 14.6

22 <sup>= 0,89< 1,5 </sup> Bố trí theo chiều dài:

0.89= 4 bộ

<small>1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM

104Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 18</span><div class="page_container" data-page="18">

 Bố trí theo chiều rộng: 1h<sup>×</sup>

0,89<sup>= 5 bộ </sup> Khoảng cách giữa các đèn theo chiều dài:

4 <sup>= 2,7 m </sup> P= 1,35 m

 Khoảng cách giữa các đèn theo chiều rộng: 14.6

5 <sup>= 2,92 m </sup> P= 1,475 m

Kiểm tra bằng phần mềm dialux:

<b>Hình 2.1.Kiểm tra bằng phần mềm dialux. 2.3.2. Các khu vực khác </b>

Các khu vực cịn lại tính tốn tương tự khu vực văn phịng 1.

<b>2.3.3. Thơng kê tính tốn chiếu sáng </b>

<small>1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM

104Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 19</span><div class="page_container" data-page="19">

<small>Tầng Khu vực </small> <sup>Chiều </sup><small>dài(m) </small>

<small>Chiều rộng </small>

<small>(m) </small>

<small>Chiều cao(m) </small>

<small>Độ rọi yêu cầu (lux) </small>

<small>1 </small>

<small>Sảnh 8,6 14 3,6 75 RS060B 1xled5-36-/840 29 Hành lang 39,3 2,4 3,6 75 RS060B 1xled5-36-/840 29 Kho,WC 6,1 5,2 3,6 75 </small> <sub>RS060B 1xled5-36-/840 </sub> <sub>18 </sub><small>Phòng tủ điện 1,1 1,9 3,6 75 RS060B 1xled5-36-/840 2 Phòng nội bộ 5,3 18,3 3,6 100 </small> <sub>RS060B 1xled5-36-/840 </sub> <sub>32 </sub><small>Văn phòng 1 10,8 14,6 3,6 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>20 </sup><small>Văn phòng 2 8,5 13,8 3,6 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>15 </sup><small>Văn phòng 3 7,8 14,7 3,6 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>14 </sup><small>Văn phòng 4 8,9 4 3,6 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>6 </sup><small>Văn phòng 5 16,6 13,3 3,6 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>30 </sup><small>Văn phòng 6 15,8 13,3 3,6 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>34 </sup>

<small>2 </small>

<small>Hành lang 25,5 2,4 3,55 75 RS060B 1xled5-36-/840 36 Kho,WC 6,1 5,2 3,55 75 </small> <sub>RS060B 1xled5-36-/840 </sub> <sub>18 </sub><small>Phòng tủ điện 1,1 1,9 3,55 75 RS060B 1xled5-36-/840 2 Văn phòng 1 10,7 14,6 3,55 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>25 </sup><small>Văn phòng 2 16,6 13,9 3,55 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>35 </sup><small>Văn phòng 3 8,8 7,2 3,55 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>9 </sup><small>Văn phòng 4 44 16 3,55 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>99 </sup>

<small>3 </small>

<small>Hành lang 25,5 2,4 3,55 75 </small> <sub>RS060B 1xled5-36-/840 </sub> <sub>36 </sub><small>Kho,WC 6,1 5,2 3,55 75 </small> <sub>RS060B 1xled5-36-/840 </sub> <sub>18 </sub><small>Phòng tủ điện 1,1 1,9 3,55 75 RS060B 1xled5-36-/840 2 Văn phòng 1 10,7 14,6 3,55 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>25 </sup><small>Văn phòng 2 16,6 13,9 3,55 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>35 </sup><small>Văn phòng 3 8,8 7,2 3,55 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>9 </sup><small>Văn phòng 4 44 19 3,55 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>99 </sup><small>Hành lang 25,5 2,4 3,4 75 </small> <sub>RS060B 1xled5-36-/840 </sub> <sub>36 </sub>

<small>1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM

104Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 20</span><div class="page_container" data-page="20">

<small>4 </small>

<small>Kho,WC 6,1 5,2 3,4 75 RS060B 1xled5-36-/840 18 Phòng tủ điện 1,1 1,9 3,4 75 </small> <sub>RS060B 1xled5-36-/840 </sub> <sub>2 </sub><small>Văn phòng 1 10,7 13,8 3,4 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>25 </sup><small>Văn phòng 2 16 13,8 3,4 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>35 </sup><small>Văn phòng 3 8,8 7,2 3,4 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>9 </sup><small>Văn phòng 4 44 16,4 3,4 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>91 </sup>

<small>5 </small>

<small>Hành lang 25,5 2,4 3,4 75 RS060B 1xled5-36-/840 36 Kho,WC 6,1 5,2 3,4 75 </small> <sub>RS060B 1xled5-36-/840 </sub> <sub>18 </sub><small>Phòng tủ điện 1,1 1,9 3,4 75 RS060B 1xled5-36-/840 2 Văn phòng 1 10,7 13,8 3,4 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>25 </sup><small>Văn phòng 2 16 13,8 3,4 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>35 </sup><small>Văn phòng 3 8,8 7,2 3,4 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>9 </sup><small>Văn phòng 4 44 16,4 3,4 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>91 </sup>

<small>6 </small>

<small>Hành lang 25,5 2,4 3,4 75 RS060B 1xled5-36-/840 36 Kho,WC 6,1 5,2 3,4 75 RS060B 1xled5-36-/840 18 Phòng tủ điện 1,1 1,9 3,4 75 RS060B 1xled5-36-/840 2 Văn phòng 1 10,7 13,8 3,4 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>25 </sup><small>Văn phòng 2 16 13,8 3,4 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>35 </sup><small>Văn phòng 3 8,8 7,2 3,4 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>9 </sup><small>Văn phòng 4 44 16,4 3,4 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>91 </sup>

<small>7 </small>

<small>Hành lang 25,5 2,4 3,4 75 RS060B 1xled5-36-/840 36 Kho,WC 6,1 5,2 3,4 75 RS060B 1xled5-36-/840 18 Phòng tủ điện 1,1 1,9 3,4 75 </small> <sub>RS060B 1xled5-36-/840 </sub> <sub>2 </sub><small>Văn phòng 1 10,7 13,8 3,4 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>25 </sup><small>Văn phòng 2 16 13,8 3,4 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>35 </sup><small>Văn phòng 3 8,8 7,2 3,4 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>9 </sup><small>Văn phòng 4 44 16,4 3,4 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>91 </sup>

<small>8 </small>

<small>Hành lang 25,5 2,4 3,4 75 RS060B 1xled5-36-/840 36 Kho,WC 6,1 5,2 3,4 75 </small> <sub>RS060B 1xled5-36-/840 </sub> <sub>18 </sub><small>Phòng tủ điện 1,1 1,9 3,4 75 RS060B 1xled5-36-/840 2 Văn phòng 1 10,7 13,8 3,4 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>25 </sup><small>Văn phòng 2 16 13,8 3,4 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>35 </sup><small>Văn phòng 3 8,8 7,2 3,4 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>9 </sup>

<small>1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM

104Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 21</span><div class="page_container" data-page="21">

<small>Văn phòng 4 44 16,4 3,4 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup><small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>91 </sup>

<small>9 </small>

<small>Hành lang 25,5 2,4 3,4 75 RS060B 1xled5-36-/840 36 Kho,WC 6,1 5,2 3,4 75 </small> <sub>RS060B 1xled5-36-/840 </sub> <sub>18 </sub><small>Phòng tủ điện 1,1 1,9 3,4 75 RS060B 1xled5-36-/840 2 Văn phòng 1 10,7 13,8 3,4 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>25 </sup><small>Văn phòng 2 16 13,8 3,4 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>35 </sup><small>Văn phòng 3 8,8 7,2 3,4 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>9 </sup><small>Văn phòng 4 44 16,4 3,4 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>91 </sup>

<small>10 </small>

<small>Hành lang 25,5 2,4 3,4 75 </small> <sub>RS060B 1xled5-36-/840 </sub> <sub>36 </sub><small>Kho,WC 6,1 5,2 3,4 75 RS060B 1xled5-36-/840 18 Phòng tủ điện 1,1 1,9 3,4 75 RS060B 1xled5-36-/840 2 Văn phòng 1 10,7 13,8 3,4 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>25 </sup><small>Văn phòng 2 16 13,8 3,4 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>35 </sup><small>Văn phòng 3 8,8 7,2 3,4 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>9 </sup><small>Văn phòng 4 44 16,4 3,4 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>91 </sup>

<small>11 </small>

<small>Hành lang 2,4 113,8 4 75 RS060B 1xled5-36-/840 61 Kho,WC 6,1 5,2 4 75 RS060B 1xled5-36-/840 18 Phòng tủ điện 1,1 1,9 4 75 </small> <sub>RS060B 1xled5-36-/840 </sub> <sub>2 </sub><small>Văn phòng 1 24 13,2 4 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>49 </sup><small>Văn phòng 2 5,3 11,9 4 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>13 </sup><small>Văn phòng 3 8,25 13,5 4 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>16 </sup><small>Văn phòng 4 8,25 13,5 4 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>16 </sup><small>Văn phòng 5 19,2 16,4 4 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>49 </sup>

<small>Áp mái </small>

<small>Kho,WC 6,1 5,2 4 75 RS060B 1xled5-36-/840 18 Phòng tủ điện 1,1 1,9 4 75 </small> <sub>RS060B 1xled5-36-/840 </sub> <sub>2 </sub><small>Văn phòng 1 24 13,7 4 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small>

<small>50 </small>

<small>Văn phòng 2 5,5 12,2 4 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup><small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>13 </sup><small>Văn phòng 3 14,3 7,8 4 300 </small> <sup>LED250B PSD W60L60 IP65 </sup>

<small>1XLED35S/840 OC </small> <sup>16 </sup><small>Sảng tầng 23,6 14,3 4 75 RS060B 1xled5-36-/840 49 Tổng </small>

<small>1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM

104Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 22</span><div class="page_container" data-page="22">

<b>CHƯƠNG 3 TÍNH TỐN PHỤ TẢI </b>

<b>3.1. Tính tốn phụ tải bơm cấp nước, thoát nước </b>

Lưu lượng chữa cháy cho hệ thống Sprinkler: 240×0.24  57.6 (l/s)

Thời gian chữa cháy tối thiểu: 60 phút.  Hệ thống hong nước vách tường:

Theo tiêu chuẩn TCVN 2622:1995 thì với mỗi đám cháy được chữa bằng họng vách tường là 2.5 l/s. Do đó, khi 2 đám cháy xảy ra cũng lúc thì lưu lượng cần thiết cho hệ thống là 5 l/s.

Lưu lượng cần thiết cho chữa cháy là:

57,6 + 5 = 62,6 (l/s)  225,36 (m<small>3</small>/h)

<b>3.1.2. Tính tốn cột áp cho máy bơm PCCC </b>

Tính tốn cột nước máy bơm cần thiết khi có cháy: H<sub>cc</sub>= h<sub>hh</sub>+ h<sub>ct</sub>+ ∑ h<sub>dđ</sub>+h<sub>cb</sub>Trong đó:

<small>1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM

104Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 23</span><div class="page_container" data-page="23">

 hhh: Chiều cao hình học tính từ tâm máy bơm đến van chữa cháy ở vị trí cao và nhất (m).

 hct: áp lực cần thiết ở van chữa cháy (m).

 hdđ: Tổng tổn thất áp lực dọc đường từ trạm bơm đến van chữa cháy ở vị trí cao và nhất (m).

 hcb: tổn thất cục bộ qua các van, lấy bằng 20% hdđ. Ta có hhh= 45m

hct= ho + hv Trong đó:

 hv: áp lực cần thiết ở miệng vòi phun, hv = 20m  ho: tổn thất áp lực theo chiều dài ống vải gai.  ho: được tính theo cơng thức:

 D: đường kính ống (D= 0.15m).

 V: lưu tốc nước chảy trong ống (V= 3.54 m/s).  L: chiều dài đường ống (L= 80m).

 hdđ = 0.00107 x 80 x 3.54<small>2</small> / 0.15<small>1.3 </small>= 12.6 (m).  hcb= 20% x 12.6 = 2.52 (m).

 Hcc= 45+ 20.94 + 12.6 + 2.52 = 81.06 (m). Chọn cột áp cho bơm là 82m.

<small>1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM

104Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 24</span><div class="page_container" data-page="24">

Với yêu cầu về lưu lượng và cột áp như vậy ta chọn bơm Ebara có thơng số:

<small>Bảng 3. 1: Bảng thông số của máy bơm Ebara. </small>

<small>Công suất (kW/Hp) 110/150 Lưu lượng (m3/h) 150 - 330 Cột áp (m) 118 - 70 </small>

<small>Hãng sản xuất đầu bơm Ebara - Indonesia </small>

<small>Hãng sản xuất động cơ ATT – ELEKTRIM – TECO – MOTIVE – SIEMEN Điện áp (V) 380 </small>

<small>Nhiệt độ chất lỏng 25842 </small>

<b>3.1.3. Bơm tăng áp </b>

Để phịng trường hợp có cháy bất ngờ, ta cần sử bơm điều áp để giữ cho nước ln có trong hệ thống chữa cháy. Cơng suất bơm thường khoảng 3-5% công suất của bơm PCCC.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều hãng cung cấp loại bơm như yêu cầu như Ebara, Matra, Sear, v.v… Ở đây ta chọn máy bơm tăng áp điện tử APP HI-200 1/4HP.

<b>3.1.4. Bơm sinh hoạt </b>

Người dùng Số lượng Lượng nước tiêu thụ <b><small>(m3/ngđ)</small></b>

<b><small>Tổng lượng nước tiêu thụ (m3/ngđ)</small></b>

<small>Bảng 3. 2: Bảng thống kê nhu cầu dùng nước ở trung tâm. </small>

Chọn bơm Ebara 3D 50-125/3.0 có thơng số: Lưu lượng: 27-50m<small>3</small>/h.

Cột áp: 50m.

Đường kính miệng bơm: 50mm. Cơng suất: 7.5Hp  5.625 kW.

<small>1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM

104Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 25</span><div class="page_container" data-page="25">

<b>3.1.5. Bơm thoát nước thải </b>

Dựa vào tiêu chuẩn TCVN 4474:1987 (bảng 1) và bảng thống kê các dụng cụ vệ sinh cho trung tâm ta có:

<small>STT Tên thiết bị </small> <sup>Số </sup><small>lượng </small>

<small>Lưu lượng cho 1 thiết bị (l/s/tb) </small>

<small>Tổng lưu lượng (m3/h) 1 Xí bệt (cả vịi xịt) 40 1,2 172,8 2 Chậu rửa mặt (cả vòi) 40 0,07 10,08 </small>

<small>Bảng 3. 3: Bảng thống kê thiết bị vệ sinh. </small>

Với lưu lượng tính được và cột áp được cung cấp từ cơng trình ta chọn bơm:  Tên bơm: Tsurumi KTZ 611.

 Công suất: 11 kW.  Lưu lượng: 102 m3/h.  Cột áp: 20m.

 Độ đặt sâu tối đa: 25m.

<b>3.2. Phụ tải thang máy </b>

Phần này em áp dụng tiêu chuẩn:

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6395:2008: Thang máy điện - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.

<b>3.2.1. Tổng quang về tính tốn phụ tải thang máy </b>

Cơng suất tĩnh của động cơ khi nâng tải có là: 𝑃<sub>𝑡ả𝑖</sub> = 𝐹. 𝑉 = 𝑚. 𝑎. 𝑉 = |𝑚<sub>𝑡</sub>|. 𝑔. 𝑉, (𝐾𝑊) Trong đó: 𝑚<sub>𝑡</sub>=𝑚<sub>𝑏𝑡</sub> + 𝑚<sub>𝑘ℎá𝑐ℎ</sub>

 𝑚<sub>𝑏𝑡</sub>:Khối lượng buồng thang.

 𝑚<sub>𝑘ℎá𝑐ℎ</sub>:Khối lượng hành khách trên thang máy.  V: Tốc độ nâng.

 g: gia tốc trọng trường (g= 9.8 m/s2).

<small>1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM

104Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 26</span><div class="page_container" data-page="26">

<small>3.2.1 Bảng tra trọng tải thang máy theo kích thước cabin. </small>

<small>Tải định mức (Kg) </small> <sup>Diện tích lớn nhất sàn cabin </sup>

<small>(m2) </small> <sup>Tải định mức (Kg) </sup>

<small>Diện tích lớn nhất sàn cabin (m2) </small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM

104Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 27</span><div class="page_container" data-page="27">

<small>Bảng 3. 4: Thông kê phụ tải thang máy. </small>

<b>3.3. Tính tốn phụ tải thơng gió </b>

Phần này em áp dụng tiêu chuẩn:

 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5687:1992: Thơng gió, điều tiết khơng khí, sưởi ấm - Tiêu chuẩn thiết kế.

<b>3.3.1. Tổng quan về hệ thơng gió </b>

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5687:1992 ta có lượng khí lưu thơng là: Lượng khơng khí cần = Thể tích x Số lần đổi gió .

Tra cứu mức độ thay đổi khơng khí cần thiết mỗi giờ (lần/giờ) theo bảng sau:

<small>Bảng 3. 5: Mức độ thay đổi khơng khí. </small>

<b>3.3.2. Tính tốn hệ thống thơng gió + Phịng ME </b>

 Thể tích phịng: 119,07 (m<small>3</small>).  Số lần đổi gió: 6 lần.

 Lượng khơng khí cần thiết= 119,07*6=714,42 (m<small>3</small>/h).

 Chọn quạt hút hãng TICO TC-25AV6 với lượng không cần thiết = 1080 (m<small>3</small>/h).

<b>+ Các khu vực khác: </b>

Các khu vực khác làm tương tự như trên. + Thống kê phụ tải quạt:

<small>1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM

104Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 28</span><div class="page_container" data-page="28">

<small>Tầng Phòng Lưu lượng khơng khí cần </small>

<small>(m3/h) </small>

<small>Lưu lượng khơng khí của quạt </small>

<small>(m3/h) </small>

<small>Model quạt hút Số lượng quạt </small>

<small>Phụ tải (W) </small>

<small>Hầm </small>

<small>Bãi đậu xe 19951,56 1440 Quạtlưuchuyển 14 490 Phòng ME 714,42 1440 TC-30AV6 1 35 Phòng bơm 604,8 1440 TC-30AV6 1 35 Phòng bảo vệ 672 1440 TC-30AV6 1 35 </small>

<small>Tầng 2 </small>

<small>Hành lang 869,04 486 TC-20AV6 2 62 Nhà vệ sinh và kho 1126,06 486 TC-20AV6 3 93 Phòng tủ điện 44,517 210 TC-12AV6 1 18 Văn phòng 1 3327,486 1440 TC-30AV6 3 105 Văn phòng 2 4914,762 1440 TC-30AV6 4 140 Văn phòng 3 1349,568 1440 TC-30AV6 1 35 Văn phòng 4 14995,2 1440 TC-30AV6 11 385 </small>

<small>Tầng 3 </small>

<small>Hành lang 869,04 486 TC-20AV6 2 62 Nhà vệ sinh và kho 1126,06 486 TC-20AV6 3 93 Phòng tủ điện 44,517 210 TC-12AV6 1 18 Văn phòng 1 3327,486 1440 TC-30AV6 3 105 Văn phòng 2 4914,762 1440 TC-30AV6 4 140 Văn phòng 3 1349,568 1440 TC-30AV6 1 35 Văn phòng 4 17806,8 1440 TC-30AV6 13 455 </small>

<small>Tầng 10 </small>

<small>4-Hành lang 832,32 486 TC-20AV6 2 62 Nhà vệ sinh và kho 1078,48 486 TC-20AV6 3 93 Phòng tủ điện 42,636 210 TC-12AV6 1 18 Văn phòng 1 3012,264 1440 TC-30AV6 3 105 Văn phòng 2 4504,32 1440 TC-30AV6 4 140 Văn phòng 3 1292,544 1440 TC-30AV6 1 35 Văn phòng 4 14720,64 1440 TC-30AV6 11 385 </small>

<small>Tầng 11 </small>

<small>Hành lang 4369,92 486 TC-20AV6 9 279 Nhà vệ sinh và kho 1268,8 486 TC-20AV6 3 93 Phòng tủ điện 50,16 210 TC-12AV6 1 18 Văn phòng 1 7603,2 1440 TC-30AV6 6 210 Văn phòng 2 2673 1440 TC-30AV6 2 70 Văn phòng 3 2673 1440 TC-30AV6 2 70 Văn phòng 4 7280,64 1440 TC-30AV6 6 210 Văn phòng 5 7557,12 1440 TC-30AV6 6 210 </small>

<small>Áp mái </small>

<small>Nhà vệ sinh và kho 1268,8 486 TC-20AV6 3 93 Phòng tủ điện 50,16 210 TC-12AV6 1 18 Văn phòng 1 7891,2 1440 TC-30AV6 6 210 Văn phòng 2 16104 1440 TC-30AV6 12 420 </small>

<small>1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM

104Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 29</span><div class="page_container" data-page="29">

<small>Văn phòng 3 2676,96 1440 TC-30AV6 2 70 Sảng tầng 8099,52 1440 TC-30AV6 6 210 </small>

<small>Bảng 3. 6: Thống kê số quạt thơng gió. </small>

<b>3.4. Phụ tải điều hịa </b>

Áp dụng tiêu chuẩn và tài liệu:

 Giáo trình thiết kế hệ thống điều hịa khơng khí tác giả Nguyễn Đức Lợi.  Thiết kế hệ thống điều hòa khơng khí VRV tác giả Nguyễn Đức Lợi.  Giáo trình điều hịa khơng khí tác giả GS.TS Lê Chí Hiệp.

 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5687:1992: Thông gió, điều tiết khơng khí, sưởi ấm - Tiêu chuẩn thiết kế.

<b>3.4.1. Tổng quan về phụ tải lạnh </b>

Việt Nam là nước nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm gió mùa nhiệt độ và độ ẩm cao, điều này làm cho con người khi sinh hoạt và việc không được thoải mái dẫn đến chất lượng khơng đuọc tốt đa, mặt khác khơng khí ơ nhiễm dễ mắc phải các bệnh liên quan đến hô hấp. Để giải quyết vấn đề nảy chỉ có điều hịa khơng khí mới có thể tạo ra mơi trường khơng khí trong lành tạo sự thoải mái dễ chịu cho sức khỏe con người.

3.4.1.1. Chọn thơng số tính tốn:

a. Thơng số tính tốn ngồi nhà:

Theo số liệu về khí hậu Việt Nam của tổng cục thống kê, ta có các thơng số tính tốn ngồi nhà tại Tp.HCM như sau:

<b><small>Bảng 3. 7: Thơng số tính tốn ngồi nhà. </small></b>

b. Thơng số tính tốn trong nhà:

Theo TCVN mới về điều kiện tiện nghia với trạng thái lao động khác nhau của con người ta có các thơng số tính tốn ngồi nhà như sau:

Ta xác định đây là văn phịng nên mơi trường sẽ là tĩnh tại .

<small>1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM

104Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 30</span><div class="page_container" data-page="30">

<small>Nhiệt độ </small> <sub>25 oC </sub>

<small>Bảng 3. 8: Thông số tính tốn trong nhà. </small>

<b>3.4.2. Phương trình cân bằng nhiệt tổng quát Nhiệt thừa được xác định như sau: </b>

Qt = Qtỏa + Qtt, (W) Với:

 𝑄<sub>𝑡</sub> : nhiệt thừa trong phòng, W.  𝑄<sub>𝑡ỏ𝑎</sub> : nhiệt tỏa ra trong phòng,W.

 𝑄<sub>𝑡𝑡</sub>: nhiệt thẩm thấu từ ngoài vào qua kết cấu bao che do chênh lệch nhiệt độ, W.

Cụ thể, nhiệt tỏa ra trong phịng và nhiệt thẩm thấu được tính tốn như sau: Qtỏa = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 + Q7 + Q8, (W).

Với:

 Q<sub>1</sub>: Nhiệt tỏa từ máy móc.  Q<sub>2</sub>: Nhiệt tỏa từ đèn chiếu sáng.  Q<sub>3</sub>: Nhiệt tỏa từ người.

 Q<sub>4</sub>: Nhiệt tỏa từ bán thành phẩm.

 Q<sub>5</sub>: Nhiệt tỏa từ bề mặt thiết bị trao đổi nhiệt.  Q<sub>6</sub>: Nhiệt tỏa do bức xạ mặt trời qua bao che.  Q<sub>7</sub>: Nhiệt tỏa do bức xạ mặt trời qua bao che.  Q<sub>8</sub>: Nhiệt tỏa do rị lọt khơng khí qua cửa. Nhiệt thẩm thấu từ ngoài:

Qtt = Q9 + Q10 + Q11 + Qbs, (W).  Q9 : Nhiệt thẩm thấu qua vách.  Q10: Nhiệt thẩm thấu qua trần mái.  Q11: Nhiệt thẩm thấu qua nền.

 Qbs: Nhiệt tổn thất bổ sung do gió và hướng vách. Ẩm thừa được xác định như sau:

<small>1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM

104Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 31</span><div class="page_container" data-page="31">

Wt = W1 + W2 + W3 + W4 +W5, (kg/s).  W1: Lượng ẩm do người toả vào phòng, kg/s.

 W2: Lượng ẩm bay hơi từ bán thành phẩm, kg/s.  W3: Lượng ẩm do bay hơi từ sàn ẩm, kg/s.

 W4: Lượng ẩm do hơi nước nóng toả vào phịng, kg/s.  W5: Lượng ẩm do khơng khí lọt mang vào, kg/s.

<b>1. Nhiệt tỏa từ máy móc Q<small>1 </small></b>

<b> Cơng trình là trường học do đó khơng có những máy móc tỏa nhiệt lớn trong </b>

khơng gian điều hịa. Q1= 0 (W).

<b>2. Nhiệt tỏa ra từ thiết bị chiếu sáng Q<small>2 </small></b>

Q2 = Ncs = q.F

 Ncs: Tổng công suất của tất cả các đèn chiếu sáng, W.  F: diện tích sàn, m2.

 Theo tiêu chuẩn chiếu sáng, lấy trên mỗi m2 là q = 10 W/m2.

<small>Tầng Tên Phịng Chiều cao (m) Diện tích (𝑚2) Q2 (KW) </small>

<small>Bảng 3. 9: Nhiệt tỏa ra từ thiết bị chiếu sáng. </small>

<b>3. Nhiệt tỏa từ người Q<small>3 </small></b>

Q3 = n.q, (W)  q: Nhiệt tỏa từ một người, W/người. <b> n: Số người ở trong phòng điều hòa. </b>

 Nhiệt độ phòng 25 oC, môi trường tĩnh tại:

 Nhiệt tỏa từ người đàn ông trưởng thành: q=80 W/người.  Nhiệt tỏa từ phụ nữ: q=68 W/người (nhân hệ số 0.85).  Nhiệt tỏa từ trẻ em: q=60 W/người (nhân hệ số 0.75).

Nếu khơng biết chính xác số người trong phịng lấy các giá trị điịnh hướng theo

<i><b>bảng 4.17. (Trang 174 sách HDTKHTDHKK-ts Nguyễn Đức Lợi). </b></i>

<small>1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM

104Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 32</span><div class="page_container" data-page="32">

<small>Phòng điều hòa Văn phòng Cửa hàng Nhà hàng </small>

<b>5. Nhiệt tỏa từ bề mặt thiết bị trao đổi nhiệt Q<small>5 </small></b>

Với cơng trình là trường học nên khơng có các thiết bị trao đổi nhiệt trong không gian điều hịa (trừ dàn lạnh của máy điều hịa khơng khí). Q5 = 0 W.

<b>6. Nhiệt tỏa do bức xạ mặt trời qua cửa kính Q<small>6</small></b>

Q6 = Isd .Fk.τ1.τ2.τ3.τ4, (W) Với:

 Isd: Cường độ bức xạ mặt trời trên mặt đứng phụ thuộc hướng địa lý, W/m<small>2</small>

<small></small> Fk: Diện tích cửa kính chịu bức xạ tại thời điểm tính tốn, m<small>2 </small> τ1: Hệ số trong suốt của cửa kính, với kính 1 lớp chọn τ1 = 0,90.  τ2: Hệ số bám bẩn, với kính 1 lớp đặt đứng chọn τ2 = 0,80.  τ3: Hệ số khúc xạ, với kính 1 lớp khung kim loại chọn τ3 = 0,75.

 τ4: Hệ số tán xạ do che nắng, với kính có rèm che trong chọn τ4 = 0,60.  Ta có: τ1.τ2.τ3.τ4 = 0,9 x 0,8 x 0,75 x 0,6 = 0,324.

 TP.HCM nằm ở bán cầu bắc ứng với vĩ độ 10<small>0</small>24’, nên ta tra bảng 8.14 tài liệu [3] trang 382 ứng với vĩ độ 10<sup>0</sup> bắc ta được giá trị như trong bảng dưới:

<small>1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM

104Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 33</span><div class="page_container" data-page="33">

Hng Đơng Tây Nam Bắc

<small>Bảng 3. 11: Nhiệt tỏa do bức xạ qua kính theo hướng Bắc. </small>

<b>Nhiệt tỏa do bức xạ qua kính theo hướng Đơng. Isd = 517 (W/m2) </b>

Q6 = Isd .Fk.τ1.τ2.τ3.τ4

<small>Tầng Tên Phòng Fk (m2) Q6 (KW) </small>

<small>Bảng 3. 12: Nhiệt tỏa do bức xạ qua kính theo hướng Đơng. </small>

<b>Nhiệt tỏa do bức xạ qua kính theo hướng Nam. Isd = 88 (W/m2) </b>

Q6 = Isd .Fk.τ1.τ2.τ3.τ4

<small>Tầng Tên Phòng Fk (m2) Q6 (KW) </small>

<small>Bảng 3. 13: Nhiệt tỏa do bức xạ qua kính theo hướng Nam. </small>

<b>Nhiệt tỏa do bức xạ qua kính theo hướng Tây. Isd = 517 (W/m2) </b>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM

104Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 34</span><div class="page_container" data-page="34">

Vậy nhiệt độ do bức xạ qua kính vào phịng

<small>Bảng 3. 15: Nhiệt độ do bức xạ qua kính vào phịng. </small>

<b>7. Nhiệt tỏa do bức xạ mặt trời qua bao che Q7 </b>

Theo công thức 3.20 của tài liệu [1] trang 95 Ta có cơng thức:

<i>Q</i><sub>7 </sub><i>= 0,055.k.F.ɛ<small>s </small>.I<sub>s </sub></i>(w) Theo công thức 3.21 của tài liệu [1] trang 95.

11

<i><sub>i</sub></i>

1

Với:

 αN- hệ số tỏa nhiệt phía ngồi tường, αN = 20 W/m<small>2</small>K.  αT- hệ số tỏa nhiệt phía trong tịa nhà, αT = 10 W/m<small>2</small>K.  δi- độ dày lớp vật liệu thứ i của cấu trúc tường, m.

 λi- hệ số dẫn nhiệt lớp vật liệu thứ i của cấu trúc tường, W/mK.  F: diện tích nhận bức xạ bao che ( m<small>2</small>).

<i>ɛ s</i>

: hệ số hấp thụ bức xạ mặt trời của vật liệu kết cấu bao.  <i>I<sub>s</sub></i>: cường độ bức xạ mặt trời (W/ m<small>2</small>).

Thành phần nhiệt này chủ yếu từ mái.Xét tổng thể công trình khơng có mái mà

<i>chỉ là sân thượng .Vậy nên khơng có q nhiều ảnh hưởng nên cho Q</i><sub>7 = 0 W. </sub>

<b>8. Nhiệt tỏa do rị lọt khơng khí qua cửa Q8 </b>

Thành phần nhiệt tỏa này sinh ra do độ chênh lệch nhiệt độ và áp suất trong và ngồi nhà gây ra dịng khơng khí rị lọt qua khe cửa hoặc khi cửa mở:

Q8 = G8 (IN – IT) W Với:

 G8: lượng khơng khí rị qua khe cửa hoặc cửa mở, kg/s;

<small>1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM

104Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 35</span><div class="page_container" data-page="35">

 G8 = 𝜌 .L=1,2(1,5÷2)V, kg/h 𝜌 là mật độ khơng khí , 𝜌 = 1,2 kg/m<small>3</small> Cửa ít mở lấy 1.5, cửa mở nhiều lấy 2.

 IN, IT: Entanpy khơng khí ngồi nhà và trong nhà, J/kg.

 Các thông số nhiệt độ và độ ẩm cho hệ thống điều hòa ở cấp 3 trong nhà và ngoài nhà, ta tra theo đồ thị t – d ( trang 27 TL1) có được các thơng số Thơng số ngồi nhà:

 Nhiệt độ: t = 35.6 <small>o</small>C.  Độ ẩm: φ =49.7 %.  Dung ẩm: d = 18.8 g/kg.  Entanpy: I = 82.9 kJ/kg.  Thông số trong nhà:  Nhiệt độ: t = 25 <small>o</small>C.  Độ ẩm: φ =60 %.  Dung ẩm: d = 12 g/kg.  Entanpy: I = 55 kJ/kg.

(IN – IT) = 82.9 – 55 = 27,9kJ/kg = 27900 J/kg

<small>Tầng Tên Phòng Diện tích (𝑚2) </small> <sup>Thể tích </sup><small>(m3) </small>

<small>Hệ số mở </small>

<small>của </small> <sup>Q</sup><sup>8</sup><sup>(KW) </sup><small>Tầng 1 Phòng 1 157,58 567,65 2 10,56 </small>

 ki : hệ số truyền nhiệt qua kết cấu bao che thứ i, W/(m<small>2</small>K);  k = <sub>1</sub> <sup>1</sup>

<small>𝛼𝑇</small><sup> + ∑</sup><small>𝛿𝑖𝜆𝑖</small><sup>+ </sup>

 <i>Lấy α<small>T</small> = 10 W/(m<sup>2</sup>K); α<small>N</small> = 20 W/(m<sup>2</sup>K) </i>

 <i>Tường bằng kính 5mm 2 lớp k= 2.84 W/(m</i><small>2</small>K);

<small>1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM

104Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 36</span><div class="page_container" data-page="36">

 Fi : diện tích bề mặt kết cấu bao che thứ i, (m<small>2</small>);

 ∆ti : hiệu nhiệt độ trong nhà và ngoài nhà của kết cấu bao che thứ i, (K)

<i>Vách tiếp với không khí ngồi trời: </i>

∆t = tN – tT = 35.6 – 25 = 10.6 (K)  Vách tiếp xúc với khơng gian đệm:

 ∆t = 0.7×(tN – tT) = 0.7×(35.6 – 25) = 7.42 (K)  Vách tiếp xúc với khơng gian điều hịa:  ∆t = 0

<small> Bảng 3. 17: Bảng nhiệt thẩm thấu qua hướng Bắc. </small>

<small>Tầng Tên Phòng </small> <sup>F</sup><sup>k </sup><small>(m2) </small>

<small>K W/(m2K) </small>

<small>∆t (K) </small>

<small>K W/(m2K) </small>

<small>∆t (K) </small>

<small>K W/(m2K) </small>

<small>∆t (K) </small>

<small>K W/(m2K) </small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM

104Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 37</span><div class="page_container" data-page="37">

<small>Tầng 1 Phòng 1 3,79 </small>

<b>10 Nhiệt thẩm qua trần Q<small>10 </small></b>

Nhiệt thẩm thấu qua trần tính tương tự như Q9. Q10 = ∑ ki Fi∆ti  Chọn k = 1,88 tra bảng 3.4 TL1.

 Fi : diện tích trần.

 ∆ti: chọn giống ∆ti Khi tính Q9.

Do trần tầng 12 tiếp xúc với khơng khí ngồi trời nên: ∆t12 = tN – tT = 35.6 – 25 = 10.6

Các tầng cịn lại, trần tiếp xúc với khơng gian điều hòa nên ∆t10 = 0 và Q10 = 0 (W).

<b>11. Nhiệt thẩm qua nền Q<small>11</small></b>

Nhiệt thẩm thấu qua trần tính tương tự như Q9. Q11 = ∑ ki Fi∆ti  Chọn k = 1,88 tra bảng 3.4 TL1.

Nhiệt thẩm thấu qua nền tầng 1:

<small>Bảng 3. 22: Nhiệt thẩm thấu qua nền. Tầng Tên Phòng Fk </small>

<small>(m2) </small>

<small>K W/(m2K) </small>

<small>∆t (K) </small>

<small>(KW) </small>

<small>1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM

104Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 38</span><div class="page_container" data-page="38">

<small>Tầng 1 Phòng 1 29.212 </small>

<b>3.4.3 Âm thừa cơng trình </b>

WT = W1 + W2 + W3 + W4, kg/s Với:

 W1: Lượng ẩm thừa do người tỏa ra, kg/s.  W2: Lượng ẩm bay hơi từ bán thành phẩm, kg/s.  W3: Lượng ẩm bay hơi đoạn nhiệt từ sàn ẩm, kg/s.  W4: lượng ẩm bay hơi từ thiết bị, kg/s.

Trong đó, W2, W3, W4 đối với dành cho người cơng trình tịa nhà là khơng đáng kể, ta bỏ qua trong tính tốn.

Nên :

WT = W1, kg/s Với:

W1 = n.qn, kg/s  n: số người trong không gian điều hòa.

 qn: lượng ẩm mỗi người tỏa ra trong một đơn vị thời gian, kg/s. Nhiệt độ phòng 25 oC, môi trường lao động nhẹ.

Nhiệt tỏa từ người đàn ông trưởng thành:

q = 115 g/h.người = 3.2×10<small>-5</small> kg/s.người Nhiệt tỏa từ phụ nữ:

q = 97.75 g/h.người = 2.72×10<small>-5</small> kg/s.người (nhân hệ số 0.85) Nhiệt tỏa từ trẻ em:

q = 86.25 g/h.người = 2.4×10<small>-5</small> kg/s.người (nhân hệ số 0.75)

<i>Chú thích: xét mơi trường tĩnh tại, ta chọn các thông số như sau (Bảng 3.5/trang 103, giáo trình Thiết Kế Hệ Thống Điều Hịa Khơng Khí-Nguyễn Đức Lợi). </i>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM

104Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 39</span><div class="page_container" data-page="39">

<small>Tầng 1 </small> <sup>Phòng 1 </sup> <sup>13 </sup> <sup>13 </sup> <sup>76,96 </sup>

<b>3.4.4 Tính thơng số các điểm trên điều hịa khơng khí </b>

Trên sơ đồ điều hịa khơng khí ta có các điểm cần xác định sau:  Điểm N: Trạng thái khơng khí ngồi trời.

 Điểm T: Trạng thái khơng khí trong khơng gian cần điều hịa.  Điểm C: Trạng thái khơng khí tại điểm hịa trộn.

 Điểm O: Trạng thái khơng khí sau khi được xử lý nhiệt ẩm.  Điểm V: Trạng thái khơng khí thổi vào khơng gian điều hòa.

Trong các điểm trên cần xác định trên đồ thị I – d trên, ta đã biết trạng thái của hai điểm T và N với các thông số như sau:

Điểm N:

 Nhiệt độ tN = 36.5 oC.  Độ ẩm φN = 49.7 %.

 Căn cứ theo đồ thị I-d:  dN = 18.8 g/kgk.

 IN = 82.9 kJ/kg. Điểm T:

 Nhiệt độ tT = 25 oC.  Độ ẩm φT = 60 %.

 Căn cứ theo đồ thị I-d:  dT = 12 g/kgk.

 IT = 55 kJ/kg. Ta có:

 GN: lưu lượng gió tươi cần cung cấp xác định theo điều kiện vệ sinh, kg/s.  G: lưu lượng gió tổng tuần hồn qua thiết bị xử lý khơng khí, kg/s.

 GT: lưu lượng gió tái tuần hồn, kg/s.

Điểm hòa trộn H nằm trên đoạn TN nên có tỷ lệ như sau:

<small>1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM

104Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 40</span><div class="page_container" data-page="40">

𝑇𝑁𝑁𝐻 <sup>= </sup>

𝐺<sub>𝑁</sub>𝐺<sub>𝑇</sub> <sup>= </sup>

𝐺<sub>𝑁</sub>𝐺 − 𝐺<sub>𝑁</sub><sup> </sup>

<b>Hình 2.1 Sơ đồ tuần hồn một cấp. </b>

Tầng 1: Phịng 1có: - QT = 29.212 (kW) - WT = 76.96×10<sup>-5</sup> (kg/s)

 𝜀

<sub>𝑇</sub>

=

<sup>𝑄</sup><sup>𝑇</sup>

<small>1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM1042410068:44:32 PM8:44:32 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM104Monday, June 10, 20248:44:33 PM8:44:33 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM104Monday, June 10, 20248:44:34 PM8:44:34 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuThiet ke cung cap dien cho toa nha Hai Au

104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM104Monday, June 10, 20248:44:36 PM8:44:36 PM

104Thiet ke cung cap dien cho toa nha Hai AuMonday, June 10, 2024

</div>

×