Tải bản đầy đủ (.pdf) (97 trang)

thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (18.98 MB, 97 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b>ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA CƠNG NGHỆ ĐIỆN </b>

<b>KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP </b>

<b>THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO XƯỞNG CƠ KHÍ </b>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM

98Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

<b>NHẬN XÉT GIÁO VIÊN HƯỚNG DẨN </b>

<small>982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM

98Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

<b>DANH MỤC BẢNG </b>

Bảng 0.1. Bảng thông số các thiết bị điện trong xưởng cơ khí ... 2

Bảng 3.1. Bảng chiều cao đèn tối đa theo cường độ chói ... 17

Bảng 4.1. Bảng thống kê các thiết trong phụ tải nhóm ... 22

Bảng 4.2.1. Bảng số liệu tâm phụ tải nhóm 1 ... 24

Bảng 4.2.2. Bảng số liệu tâm phụ tải nhóm 2 ... 25

Bảng 4.2.3. Bảng số liệu tâm phụ tải nhóm 3 ... 26

Bảng 4.2.4. Bảng số liệu tâm phụ tải nhóm 4 ... 27

Bảng 4.2.6. bảng số liệu tâm phụ tải tổng phân xưởng ... 28

Bảng 4.3 Bảng số liệu tính tốn tồn phân xưởng ... 30

Bảng 5.2.1 bảng số liệu chọn dây dẫn từ tủ động lực và chiếu sáng đến tủ phân phối tổng ... 43

Bảng 5.2.1. Bảng số liệu lựa chọn dây dẫn từ thiết bị về tủ động lực ... 44

Bảng 6.2.1. Bảng lựa chọn CB cho từng thiết bị theo dòng làm việc định mức ... 49

Bảng 6.2.2 bảng số liệu lựa chọn CB cho các tủ phân phối phụ , tủ động lực và chiếu sáng ... 51

Bảng 7.2.1 bảng số liệu tính tốn dòng ngắn mạch tại các tủ động lực và chiếu sáng ... 57

Bảng 7.2.2 Bảng số liệu tính tốn ngắn mạch từng thiết bị ... 58

Bảng 8.1. bảng số liệu lựa chọn CB kết hợp điều kiện ngắn mạch ... 62

Bảng 8.2. Bảng số liệu lựa chọn CB cho các tủ động lực và chiếu sáng kết hợp điều kiện ngắn mạch ... 65

Bảng 8.3 bảng lựa chọn CB cho tủ phân phối tổng kết hợp điều kiện ngắn mạch ... 66

Bảng 9.2 Bảng số liệu tính tốn ngắn mạch đến từng thiết bị ... 68

Bảng 9.3.1 Bảng kiểm tra dây kết hợp với CB đoạn từ thiết bị đến các tủ động lực 70 Bảng 9.3.2 Bảng kiểm tra dây kết hợp điều kiện CB đoạn từ tủ động lực và chiếu sáng đến thanh cái tủ phân phối tổng ... 73

<small>982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM

98Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

<b>MỤC LỤC </b>

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỒ ÁN ... 1

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ... 4

2.1 Thiết kế chiếu sang ... 4

2.1.1 Đặt vấn đề ... 4

2.1.2 Một số phương pháp tính tốn thiết kế chiếu sáng ... 5

2.1.3 Các loại hình chiếu sáng ... 6

2.2 Tính tốn thực tế chiếu sáng cho xưởng cơ khí ... 7

2.2.1 Tính tốn chiếu sáng cho phân xưởng 1: ... 7

2.2.2 Tính toán chiếu sáng cho phân xưởng 2 ... 11

2.2.3 Tính tốn chiếu sáng cho nhà kho ... 11

2.2.1 Cơng suất chiếu sáng tồn phân xưởng ... 14

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG SỰ CỐ ... 15

3.1 Giới thiệu về hệ thống chiếu sáng sự cố ... 15

3.2.4 Biển báo thoát hiểm ... 19

3.2.5 Vị trí bố trí đèn chiếu sáng sự cố, biển báo lối thốt... 19

CHƯƠNG 4: TÍNH TỐN PHỤ TẢI ... 21

4.1 Chia nhóm các phụ tải xưởng cơ khí ... 21

4.1.1 Nguyên tắc chia nhóm thiết bị... 21

4.1.2 Chia nhóm thiết bị xưởng cơ khí ... 22

4.2 Xác định tâm phụ tải xưởng cơ khí ... 23

4.2.1 Ý nghĩa của việc xác định tâm phụ tải ... 23

4.2.2 Cách xác định tâm phụ tải ... 23

4.2.3 Xác định tâm phụ tải từng nhóm của xưởng cơ khí ... 24

123docz.net - File bi loi xin lienhe:

<small>982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM

98Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

4.3.1 Tâm phụ tải nhóm 1: ... 24

4.3.2 Tâm phụ tải nhóm 2: ... 25

4.3.3 Tâm phụ tải nhóm 3: ... 26

4.4 Tâm phụ tải nhóm 4: ... 27

4.5 Tâm phụ tải tổng của 2 xưởng cơ khí: ... 27

4.6 Tính tốn phụ tải xưởng cơ khí ... 29

4.4: bảng hệ số đồng thời cho tủ phân phối (IEC) ... 35

CHƯƠNG 5: LỰA CHỌN SƠ ĐỒ CUNG CẤP ĐIỆN, DÂY DẪN CHO XƯỞNG CƠ KHÍ ... 36

5.1 Chọn sơ đồ cung cấp điện cho xưởng cơ khí ... 36

5.1.1 Yêu cầu đối với sơ đồ cung cấp điện ... 36

5.1.2 Chọn điện áp định mức của dòng điện ... 36

5.1.3 Sơ đồ cung cấp điện mạng hạ áp ... 37

5.2 Tính tốn lựa chọn dây dẫn ... 39

5.2.1 Cơ sở lý thuyết của tính tốn lựa chọn dây dẫn ... 39

5.2.2 Thực hiện tính tốn ... 40

CHƯƠNG 6: LỰA CHỌN THIẾT BỊ BẢO VỆ CB (APTOMAT) ... 48

6.1 Cơ sở lý thuyết của việc lựa chọn CB (Aptomat) ... 48

6.2 Lựa chọn CB cho xưởng cơ khí ... 49

6.2.1 Lựa chọn CB bảo vệ cho các thiết bị ở tủ động lực ... 49

6.2.2 Lựa chọn CB bảo vệ cho các tủ động lực và chiếu sáng đặt tại tủ phân phối.. 51

6.3 Lựa chọn CB bảo vệ cho các đèn chiếu sáng đặt tại tủ chiếu sáng ... 52

CHƯƠNG 7: TÍNH TỐN NGẮN MẠCH ... 53

7.1 Tính tốn ngắn ba pha tại điểm bất kì của lưới hạ thế ... 53

7.1.1 Phương pháp tính tổng trở Z<small>T</small> ... 53

7.1.2 Xác định tổng trở của các phần tử trong tính tốn ngắn mạch ... 53

7.2 Tính tốn ngắn mạch cho hệ thống mạng điện xưởng cơ khí ... 55

7.2.1 Cơ sở dữ liệu của xưởng ... 55

7.2.2 Tính tốn ngắn mạch ... 56

CHƯƠNG 8: KIỂM TRA PHỐI HỢP CB ... 62

8.1. Lựa chọn CB theo điều kiện làm việc sự cố ... 62

8.1.1. Chọn CB bảo vệ cho thiết bị tại các tủ động lực ... 62

8.1.2. Chọn CB bảo vệ cho các tủ động lực và chiếu sáng ... 65 123docz.net - File bi loi xin lienhe:

<small>982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM

98Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

8.1.3. Chọn CB cho đầu vào tủ phân phối tổng ... 66

8.2. Kiểm tra phối hợp CB ... 66

CHƯƠNG 9: KIỂM TRA DÂY DẪN VÀ THIẾT BỊ BẢO VỆ ... 67

9.1 Tính tốn sụt áp ... 67

9.2 Tính tốn sụt áp cho các thiết bị xưởng cơ khí ... 67

9.3 Kiểm tra dây kết hợp với thiết bị bảo vệ (CB) ... 70

CHƯƠNG 10: NÂNG CAO HỆ SỐ CÔNG SUẤT VÀ CHỌN MÁY BIẾN ÁP .. 74

10.1 Nâng cao hệ số công suất ... 74

10.1.1 Cơ sở lý thuyết của việc nâng cao hệ số công suất ... 74

10.1.2 Các phương pháp nâng cao hệ số công suất ... 74

10.1.3 Tính tốn cơng suất phản kháng cần bù ... 75

10.1.4 Lựa chọn phương án cần bù công suất phản kháng ... 75

10.3.1 Cơ sở lý thuyết chọn máy biến áp ... 78

10.3.2 Lựa chọn máy biến áp cho xưởng cơ khí ... 80

CHƯƠNG 11: NỐI ĐẤT CHỐNG SÉT VÀ NỐI ĐẤT AN TỒN ... 81

11.1 Nối đất an tồn ... 81

11.1.1 Cơ sở lý thuyết trong nối đất ... 81

11.1.2 Thiết kế nối đất an toàn cho các thiết bị phân xưởng cơ khí ... 84

11.2 Nối đất chống sét ... 86

11.2.1 Đặt vấn đề ... 86

11.2.2 Cơ sở lý thuyết trong thiết kế hệ thống nối đất chống sét ... 86

11.2.3 Thiết kế hệ thống chống sét cho xưởng cơ khí ... 89

<small>982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM

98Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

<b>CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỒ ÁN </b>

Ngày nay, nền kinh tế nước ta đang phát triển mạnh mẽ, đời sống người dân ngày càng được nâng cao nhanh chóng, cùng với xu thế cơng nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta cũng như các nước trên thế giới ngày càng cao. Ngành cơng nghiệp cơ khí từ lâu là một trong những ngành then chốt của nền kinh tế quốc dân. Với nhiệm vụ sửa chữa, sản xuất phụ tùng thay thế chế tạo các công cụ, máy móc cơ giới, …đáp ứng nhu cầu của sự phát triển kinh tế. Vì thế, việc tính tốn thiết kế cung cấp điện cho xưởng cơ khí là rất cần thiết, nhờ đó mà nguồn năng lượng được truyền tải từ nhà máy và trạm phân phối điện năng đến nơi tiêu tụ một cách an toàn và hiệu quả nhất.

Trong xưởng cơ khi có nhiều thiết bị điện hiện đại khác nhau và đa dạng về cơng suất. Vì vậy việc thiết kế cung cấp điện cho xưởng cơ khí phải đảm bảo chất lượng và độ tin cậy cao. Ngoài ra phải đảm bảo sự gia tăng phụ tải trong tương lai, về mặt kỹ thuật phải đúng tiêu chuẩn và tối ưu về mặt kinh tế.

<b>Dữ liệu: </b>

Xưởng sửa chữa cơ khí có diện tích khoảng 2500 m<small>2</small> bao gồm 2 phân xưởng cơ khí: phân xưởng 1 có diện tích 350 m<small>2</small> và phân xưởng 2 có diện tích 350 m<small>2</small>; ngồi ra cịn 1 nhà kho diện tích 272 m<small>2</small>.

Phụ tải điện trong xưởng cơ khí chia ra làm 2 loại:

- Phụ tải động lực thường có chế độ làm việc dài hạn, điện áp yêu cầu trực tiếp trên thiết bị là 380/220V, công suất các thiết bị nằm trong khoảng 0.4kW – 18kW và được cung cấp bởi dòng điện xoay chiều có tần số 50Hz.

- Phụ tải chiếu sáng là phụ tải 1 pha, công suất nhỏ và dùng dịng điện xoay chiều có tần số 50Hz.

- <b>Sơ đồ mặt bằng xưởng: ( hình vẽ ) </b>

<small>Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM

98Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

<b>Thông số các thiết bị có trong tồn phân xưởng: </b>

<b>Bảng Error! No text of specified style in document..1. Bảng thông số các thiết bị điện trong xưởng cơ khí </b>

<b>STT Tên thiết bị Số lượng Công suất (kW) (1 thiết bị) Phân xưởng 1 </b>

<small>Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM

98Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

<b>Phân xưởng 2 </b>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM

98Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

<b>CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG </b>

<b>2.1 Thiết kế chiếu sang 2.1.1 Đặt vấn đề </b>

Ánh sáng là phần không thể thiếu trong quá trình sản xuất ở nhà máy xí nghiệp cơng nghiệp. Trong bất kỳ một xí nghiệp nào ngồi chiếu sáng tự nhiên cịn chiếu sáng nhân tạo. Sở dĩ như vậy vì chiếu sáng điện có nhiều ưu điểm thiết bị đơn giản, sử dụng thuận tiện, giá thành rẻ và tạo được ánh sáng gần với ánh sáng tự nhiên nhất. Để đảm bảo sản xuất, chất lượng sản phẩm được tốt, năng suất lao động cao, đảm bảo an tồn lao động cho cơng nhân.

Trong xưởng cơ khí nếu ánh sáng không đủ công nhân sẽ làm việc trong trạng thái căng thẳng hại mắt, giảm năng suất lao động, tại nạn lao động,…Ngồi ra cịn có nhiều công việc không thể tiến thành nếu thiếu ánh sáng hoặc ánh sáng không gần giống với ánh sáng tự nhiên.

Trong thiết kế chiếu sáng, vấn đề quan trọng là phải đáp ứng đủ nhu cầu độ rọi và hiệu quả chiếu sáng đối với thị giác, ngồi ra cịn phụ thuộc vào quang thơng, màu sắc ánh sáng, sự lựa chọn hợp lý các chao chụp đèn, sự bố trí chiếu sáng vừa đảm bảo kinh tế vừa – kỹ thuật vừa đảm bảo mỹ quan.

<b>Thiết kế chiếu sáng phải đảm bảo các yêu cầu sau: </b>

❖ Khơng bị lóa mắt: Vì cường độ ánh sáng sẽ làm cho mắt có cảm giác lóa, thần kinh căng thẳng, thị giác thiếu chính xác.

❖ Khoa lóa do phản xạ: Ở một số vật, các tia phản xạ khá mạnh và trực, do đó khi thiết kế phải chú ý điều này.

❖ Khơng có bóng tối: Ở nơi sản xuất các phân xưởng khơng nên có bóng tối mà phải sáng đồng đều, có thể quan sát được toàn bộ phân xưởng. Muốn khử các bóng tối cục bộ thường sử dụng bóng mờ và treo cao.

❖ Phải có độ rọi đều: Để khi quan sát nơi này qua nơi khác mắt không phải

<small>Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM

98Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

❖ Phải tạo được sáng giống với ánh sáng ban ngày: Để thị giác được đánh giá chính xác.

<b>2.1.2 Một số phương pháp tính tốn thiết kế chiếu sáng 1. Phương pháp hệ số sử dụng (Pháp) </b>

Phương pháp này thường dùng để tính tốn chiếu sáng cho các phân xưởng có diện tích lớn hơn 10m<sup>2</sup>, khơng thích hợp để tính chiếu sáng cục bộ và chiếu sáng ngồi trời, khi đó quang thơng tổng được xác định theo công thức sau:

Φ<small>tổng</small> = <sup>Etc.S.d</sup>

<small>U</small> Trong đó:

Φ<small>tổng</small>: Là quang thơng tổng, lm.

E<small>tc</small>: Độ rọi tiêu chuẩn trên bề mặt làm việc, lux. S: Diện tích bề mặt làm việc, m<small>2</small>.

d: Hệ số bù.

U: Hệ số sử dụng (thông thường bộ đèn đã cho theo nhà chế tạo)

Từ cơng thức trên ta có thể xác định độ rọi trung bình trên bề mặt làm việc:

E<small>tb</small> = <sup>N</sup><sup>bộđèn .</sup><sup>Φ</sup><sup>cácbóng/1bộđèn</sup><sup>.U</sup>

Như vậy, theo u cầu cơng nghệ, xác định được độ rọi tối thiểu, căn cứ vào cơng suất thực tế trên ta tìm được trị số quang thông để xác định công suất của mỗi đèn, khi chọn công suất đèn tiêu chuẩn, người ta có thể cho phép quang thơng chênh lệch từ (-10 đến +20%).

<b>2. Phương pháp tính gần đúng </b>

Phương pháp này thích hợp để tính chiếu sáng cho các phòng nhỏ (phòng làm việc) hoặc chỉ số phịng nhỏ hơn 0,5. u cầu tính tốn khơng cần chính xác, theo phương pháp này thì có hai cách tính:

<b>a. Cách thứ nhất: Cách này khá thích hợp trong khi thiết kế và tính tốn sơ bộ, sử </b>

dụng cách này chỉ cần xác định cơng suất chiếu sáng trên đơn vị diện tích W/m2 ,

<small>Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM

98Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

theo từng yêu cầu chiếu sáng khác nhau đó nhân với diện tích mặt bằng cần chiếu sáng thu được cơng suất tổng. Từ đó ta chọn được số đèn, loại đèn.

P<small>tổng</small> = P<small>0</small>. S. Trong đó:

P<small>0</small>: Là suất chiếu sáng trên một đơn vị diện tích, W/m<small>2</small>

S: Diện tích cần chiếu sáng, m<sup>2</sup>.

<b>b. Cách thứ hai: Cách này chủ yếu dựa vào một bảng đã tính sẵn với cơng suất </b>

10W/ m2. Khi tính tốn nếu lấy độ rọi phù hợp với độ rọi trong bảng thì khơng phải hiệu đính nếu khác nhau về độ rọi thì cơng suất phải hiệu đính theo biểu thức sau:

P<small>0</small> = <sup>10.E</sup><sup>min</sup><sup>.k</sup>

<small>E</small> Trong đó:

P<small>0</small>: Suất ánh sáng trên một đơn vị diện tích, W/ m<small>2</small>.

Emin: độ rọi tối thiểu cần có đối với nơi tính tốn chiếu sáng. E: Độ rọi tra trong bảng tính sẵn với tiêu chuẩn 10W/ m<small>2</small>.

k: hệ số an tồn.

Sau khi tính được P<small>0</small> ta phải nhân với diện tích của phịng mà ta cần thiết kế để được cơng suất đặt P<small>đặt</small>.

<b>2.1.3 Các loại hình chiếu sáng </b>

<b>1. Chiếu sáng chung, chiếu sáng cục bộ và chiếu sáng hỗn hợp </b>

<b>a. Chiếu sáng chung: Là hình thức chiếu sáng tạo độ rọi đồng đều trên tồn diện </b>

tích sản xuất của phân xưởng. Trong trường hợp này chiếu sáng các bóng đèn được trêo cao trên trần nhà theo một quy luật nào đó để tạo độ rọi đồng đều trong phân xưởng.

Chiếu sáng chung được dùng trong các phân xưởng có diện tích làm việc rộng, có u cầu độ rọi như nhau trên bề mặt nào đó.

<small>Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM

98Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

Chiếu sáng chung các đèn thường được bố trí theo hai cách: Phân bố đều các bóng đèn được bố trí theo quy luật nhất định để đạt được độ rọi trên tồn bộ diện tích. Cịn phân bố chọn lọc bố trí đèn những nơi có lợi nhất.

<b>b. Chiếu sáng cục bộ: Ở những nơi cần quan sát chính xác, cần phân biệt rõ các </b>

chi tiết vv… Thì cần có độ rọi cao mới làm việc được. Muốn vậy phải sử dụng phương pháp chiếu sáng cục bộ, nghĩa là đặt đèn gần nơi quan sát, do đó giảm được chi phí về vốn đầu tư.

<b>c. Chiếu sáng hỗn hợp: Là hình thức bao gồm chiếu sáng chung với chiếu sáng </b>

cục bộ.

<b>2. Chiếu sáng làm việc và chiếu sáng sự cố: </b>

Ngoài hệ thống chiếu sáng làm việc còn phải đặt thêm hệ thống chiếu sáng sự cố. Độ rọi hệ thống chiếu sáng sự cố lớn hơn độ rọi hệ thống làm việc 10%. ở những nơi chiếu sáng làm việc bị mất điện mà có khả năng phát sinh cháy nổ, gây nhiễm độc hoặc ảnh hưởng tới chính trị, an ninh thì cần có chiếu sáng sự cố.

<b>3. Chiếu sáng trong nhà và chiếu sáng ngoài trời và đặc điểm của phụ tải chiếu sáng: </b>

Chiếu sáng ngoài trời là chiếu sáng khu vực làm việc ngoài trời như sân bãi, đường đi, nơi bốc giỡ hàng hóa vật liệu. Phụ tải chiếu sáng phụ thuộc vào mùa vị trí địa lý. Mùa hè chậm. tối và chóng sáng nên thời gian chiếu sáng dài hơn mùa đơng.

<b>2.2 Tính tốn thực tế chiếu sáng cho xưởng cơ khí </b>

Xưởng cơ khí bao gồm 2 phân xưởng cơ khí có diện tích bằng nhau là 350 m<small>2</small> và 1 nhà kho có diện tích 150 m<small>2</small>.

<b>2.2.1 Tính tốn chiếu sáng cho phân xưởng 1: </b>

1. Kích thướt phân xưởng 1: Chiều dài phân xưởng: a = 10 m Chiều rộng phân xưởng: b = 35 m Chiều cao phân xưởng: h = 6.8 m Diện tích phân xưởng: S= a.b = 350 m<sup>2</sup>

<small>Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM

98Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">

2. Chọn màu sắc và các hệ số phản xạ:

(Tra bảng phụ lục 2 hệ số phản xạ của trần tường sàn) Trần màu vàng kem – hệ số phản xạ trần: p<small>tr </small>= 0,7 Tường màu vàng nhạt – hệ số phản xạ tường: p<small>tg</small> = 0,5

Nền xi măng – hệ số phản xạ nền: p<small>n</small> = 0,4, ta quy về 0,3 để dễ tính tốn. 3. Độ rọi yêu cầu:

Dựa theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng, đối với ngành cơng nghiệp cơ khí nói chung:

E<small>tc</small> = 300 (lux)

4. Chọn hệ chiếu sáng:

Vì yêu cầu độ rọi và khả năng hồn màu khơng cao nên khơng cần chiếu sáng cục bộ, ngồi ra trần xưởng khá cao và phân bố các thiết bị điện tương đối đồng đều nên ta chọn hệ chiếu sáng chung.

Chọn loại đèn: Thủy ngân cao áp “MBF deluxe” Nhiệt độ màu: T<small>m </small>= 3400<sup>o</sup>K

Chỉ số hoàn màu: R<small>a</small> = 60 Công suất đặt: P<small>dm</small> = 250 W Quang thông: Φ = 14000 lm 7. Chọn bộ đèn:

Nhằm tăng hiệu suất chiếu sáng ta chọn bộ đèn như sau: (Tra bảng PL5 các bộ đèn chiếu sáng hãng Claude)

<small>Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM

98Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 15</span><div class="page_container" data-page="15">

10. Cấp hiệu suất bộ đèn: 0,72D 11. L<small>max </small>= 2.15h<small>tt</small>

12. Phân bố các bộ đèn:

Chiều cao của phân xưởng: h = 6.8 m

Khoảng cách từ đèn đến trần xưởng: h<small>c</small> = 0.8 m Khoảng cách từ bề mặt làm việc đến sàn: h<small>cv </small>= 1 m Chiều cao làm việc của đèn:

h<small>tt</small> = h - h<small>c </small>- h<small>cv</small> = 6.8 – 0.8 – 1 = 5 m 13. Chỉ số địa điểm :

K= <sup>𝑎.𝑏</sup>

<small>htt (a+b)</small> = <sup>10.35</sup>

<small>5(10+35)</small> = 1.5 14. Hệ số bù:

(Tra bảng phụ lục 2.2 Hệ số bù tương ứng với mức độ bụi trung bình và đèn thủy ngân cao áp)

Chọn d = 1,3

15. Tỷ số treo: j = <sup>h</sup><sup>c</sup>

<small>h</small><sub>tt</sub><small>+h</small><sub>c</sub> = <sup>0.8</sup>

<small>5+0.8</small> = <sup>4</sup>

<small>29</small> Ta lấy j = 0

16. Hệ số sử dụng: U = 0,72D

Với:

Bộ hệ số phản xạ trần tường sàn: 753 Tỷ số treo: j = 0

<small>Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM

98Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 16</span><div class="page_container" data-page="16">

Φ<small>tổng </small>= <sup>E</sup><sup>tc</sup><sup>.S.d</sup>

<small>U</small> = <sup>300.350.1,3</sup>

<small>0.612</small> = 223039 lm 17. Số bộ đèn:

Bố trí thành 2 dãy đèn , mỗi dãy gồm 8 bộ đèn :

Khoảng cách giữa các đèn theo chiều dài a : L<small>a</small>= <sup>a</sup>

<small>na</small> = <sup>35</sup>

<small>8</small> = 4,375 (m) Khoảng cách giữa đèn đến tường theo chiều dọc : <sup>L</sup><sup>a</sup>

<small>2</small> = 2,1875 (m). Khoảng cách giữa các đèn theo chiều ngang : L<small>b</small>= <sup>b</sup>

<small>n</small><sub>b</sub> = <sup>10</sup>

<small>2</small> = 5 (m) Khoảng cách giữa đèn đến tường theo chiều ngang : <sup>L</sup><sup>b</sup>

<small>2</small> = <sup>5</sup>

<small>2</small> = 2,5 (m) 21. Công suất chiếu sáng của phân xưởng 1:

a. Công suất tác dụng: P<small>cs1</small> = N. P<small>đ</small> (kW)

Tra bảng công suất bộ đèn với ballast: MBF 250W

<small>Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM

98Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 17</span><div class="page_container" data-page="17">

b. Công suất phản kháng: Q<small>cs1</small> = P. tan Φ (kVAr)

Với cos Φ = 0.86 (đối với bộ đèn có tụ bù)  tan Φ = 0.59

Q<small>cs1 </small>= 4,272. 0,59 = 2,52 kVAr 22. Công suất biểu kiến:

S<small>cs1</small> = √P<sub>cs1</sub><sup>2</sup>+ Q<sub>cs1</sub><sup>2</sup> = √4,272<small>2</small>+ 2,52<small>2</small> = 4,96 kVA

<b>2.2.2 Tính tốn chiếu sáng cho phân xưởng 2 </b>

Vì phân xưởng 1 và phân xưởng 2 có cùng diện tích và chiều cao nên ta lấy thơng số tính tốn của phân xưởng 1 làm thơng số tính tốn phân xưởng 2.

Ta có:

P<small>cs2</small> = 4,272 kW Q<small>cs2 </small>= 2,52 kVAr S<small>cs1</small> = 4,96 kVA

<b>2.2.3 Tính tốn chiếu sáng cho nhà kho </b>

1. Kích thướt nhà kho: Chiều dài nhà kho: a = 17 m Chiều rộng nhà kho: b = 16 m Chiều cao nhà kho: h = 5 m

Diện tích nhà kho: S = a.b = 17.16 = 272 m<small>2</small>

2. Chọn màu sắc và các hệ số phản xạ:

(Tra bảng phụ lục 2 hệ số phản xạ của trần tường sàn) Trần màu vàng kem – hệ số phản xạ trần: p<small>tr </small>= 0,7 Tường màu vàng nhạt – hệ số phản xạ tường: p<small>tg</small> = 0,5

Nền xi măng – hệ số phản xạ nền: p<small>n</small> = 0,4, ta quy về 0,3 để dễ tính tốn. 3. Độ rọi u cầu:

Dựa theo tiêu chuẩn kỹ thuật về chiếu sáng đối với nhà kho, ta có: E<small>tc</small> = 100 (lux)

4. Chọn hệ chiếu sáng:

<small>Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM

98Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 18</span><div class="page_container" data-page="18">

Để thuận tiện cho việc tính tốn và lựa chọn nguồn sáng ta chọn hệ chiếu sáng chung đều.

Chọn loại đèn: Đèn huỳnh quang hiệu suất cao – Đèn trắng tiện nghi Nhiệt độ màu: T<small>m </small>= 2700<sup>o</sup>K

Chỉ số hồn màu: R<small>a</small> = 85 Cơng suất đặt: P<small>dm</small> = 36 W Quang thông: Φ = 3250 lm 7. Chọn bộ đèn:

Nhằm tăng hiệu suất chiếu sáng ta chọn bộ đèn như sau: (Tra bảng phụ lục 17 Thông số một số bộ đèn)

Loại bộ đèn: RI - TG

Công suất bộ đèn: P = 36 W Cấp hiệu suất bộ đèn: 0,81E L<small>ngangmax</small>= 1,85h<small>tt</small> ; L<small>dọcmax</small>= 1,6h<small>tt</small> 8. Phân bố các bộ đèn:

Chiều cao của nhà kho: h = 5 m

Khoảng cách từ đèn đến trần nhà kho: h<small>c</small> = 0 m Khoảng cách từ bề mặt làm việc đến sàn: h<small>cv </small>= 1 m Chiều cao làm việc của đèn:

h<small>tt</small> = h - h<small>c </small>- h<small>cv</small> = 5 – 0 – 1 = 4 m 9. Chỉ số địa điểm:

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM

98Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 19</span><div class="page_container" data-page="19">

Chọn d = 1,25

11. Tỷ số treo: j = <sup>h</sup><sup>c</sup>

<small>htt+hc</small> = 0 Ta lấy j = 0

12. Hệ số sử dụng: U = 0,81E

Với:

Bộ hệ số phản xạ trần tường sàn: 753 Tỷ số treo: j = 0

<small>U</small> = <sup>100.272.1,25</sup>

<small>0,72</small> = 47222,2 lm 14. Số bộ đèn:

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM

98Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 20</span><div class="page_container" data-page="20">

Kết luận: Thõa mãn tiêu chuẩn độ rọi trung bình trên bề mặt làm việc. 17. Phân bố các bộ đèn:

Bố trí thành 3 dãy đèn , mỗi dãy gồm 5 bộ đèn : Khoảng cách giữa các đèn theo chiều dài a : L<small>a</small>= <sup>a</sup>

<small>n</small><sub>a</sub> = <sup>17</sup>

<small>3</small> = 5,666 (m) Khoảng cách giữa đèn đến tường theo chiều dọc : <sup>L</sup><sup>a</sup>

<small>2</small> = 2,8333 (m). Khoảng cách giữa các đèn theo chiều ngang : L<small>b</small>= <sup>b</sup>

<small>n</small><sub>b</sub> = <sup>16</sup>

<small>3</small> = 5,333 (m) Khoảng cách từ đèn đến tường theo chiều ngang: <sup>L</sup><small>b </small>

<small>2</small> = <sup>5,333</sup>

<small>2</small> = 2,6665 (m) 18. Công suất chiếu sáng của nhà kho:

▪ Công suất tác dụng: P<small>cs3</small> = N. P<small>đ</small> (kW)

Theo Hướng dẫn lắp đặt thiết bị điện thì bộ đèn khơng cho cơng suất của ballast nên ta cho công suất của ballast bằng 25% công suất bộ đèn.

P<small>ballast</small>= 25% .36=9 W

P<small>bộ đèn</small> = P<small>ballast</small>+ P<small>đèn</small>= 9+36=45 W P<small>cs3</small> = 15.45 = 0,675 kW

▪ Công suất phản kháng: Q<small>cs3</small> = P. tan Φ (kVAr)

Với cos Φ = 0.96 (đối với bộ đèn có ballast điện tử)  tan Φ = 0.292

Q<small>cs3 </small>= 0,675.0,292 = 0,1971 kVAr 19. Công suất biểu kiến:

S<small>cs3</small> = √P<sub>cs3</sub><sup>2</sup>+ Q<sub>cs3</sub><sup>2</sup> = √0,675<small>2</small>+ 0,1971<small>2</small> = 0,703kVA

<b>2.2.1 Cơng suất chiếu sáng tồn phân xưởng </b>

• <b>Cơng suất tác dụng chiếu sáng phân xưởng: </b>

P<small>cspx</small> = P<small>cs1</small> + P<small>cs2</small> + P<small>cs3</small> = 4,272 + 4,272 + 0,675 = 9.219 (kW) • <b>Công suất phản kháng chiếu sáng phân xưởng : </b>

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM

98Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 21</span><div class="page_container" data-page="21">

<b>CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG SỰ CỐ </b>

<b>3.1 Giới thiệu về hệ thống chiếu sáng sự cố </b>

Chiếu sáng sự cố, hay chiếu sáng khẩn cấp là một phần quan trọng của hệ thống chiếu sáng trong các cơng trình xây dựng, khu vực tập trung đông người như chung cư, nhà máy xí nghiệp giúp cung cấp lượng chiếu sáng vừa đủ để sơ tán người ra khỏi khu vực sự cố một các an toàn.

<b>3.1.1 Các loại hệ thống chiếu sáng khẩn cấp </b>

Chiếu sáng khẩn cấp sử dụng khi nguồn cung cấp cho chiếu sáng thông thường bị sự cố; chiếu sáng khẩn cấp bao gồm chiếu sáng thoát hiểm khẩn cấp, chiếu sáng trong khu vực rủi ro cao và chiếu sáng sự phịng.

- Chiếu sáng thốt hiểm khẩn cấp: Một phần của chiếu sáng khẩn cấp dùng để chiếu rọi an toàn cho người rời khỏi khu vực hoặc cố gắng giải quyết tình huống nguy hiểm trước khi sơ tán khỏi khu vực đó.

- Chiếu sáng dự phòng: Phần của chiếu sáng khẩn cấp cho phép liên tục các hoạt động bình thường mà khơng có sự thay đổi đáng kể.

- Chiếu sáng khu vực làm việc rủi ro cao: Phần của chiếu sáng khẩn cấp được cung cấp để đảm bảo an toàn cho người liên quan trong một quy trình hay tình huống nguy hiểm có khả năng xảy ra và đảm bảo các quy trình tắt nguồn đúng để an tồn cho người vận hành và những người có mặt trong khu vực đó.

<b>3.1.2 Phạm vi áp dụng </b>

Theo tiêu chuẩn Việt Nam số 10.1.4 TCVN PCCC 3890 – 2009 quy định phạm vi áp dụng phương tiện chiếu sáng sự cố, đèn chiếu sáng sự cố áp dụng cho những cơng trình trong các khu vực sau:

- Ở các chỗ nguy hiểm cho sự di chuyển của người.

- Ở các lối đi và cầu thang bộ dùng để thoát nạn cho người khi số lượng người cần thoát nạn lớn hơn 50 người.

- Theo các lối đi chính và cửa ra vào các gian phòng sản xuất, trong đó số người làm việc lớn hơn 50 người.

- Ở các vị trí cầu thang bộ trong các nhà ở có chiều cao hơn 6 tầng.

<small>Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM

98Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 22</span><div class="page_container" data-page="22">

- Trong các gia phịng cơng cộng và các nhà phụ trợ của các xí nghiệp cơng nghiệp, nếu ở đó khả năng tụ tập đồng thời hơn 100 người.

- Ở các gian phòng sản xuất khơng có ánh sáng tự nhiên.

<b>3.1.3 Các quy định về hệ thống chiếu sáng sự cố </b>

Cũng như bất kỳ hệ thống chiếu sáng nào, chiếu sáng sự cố cần đảm bảo được các chỉ tiêu về định lượng và chất lượng chiếu sáng theo một quy chuẩn quy định phù hợp đặc thù của hoạt động thị giác.

- Tiêu chuẩn về độ rọi:

o Đèn chiếu sáng sự cố có cường độ chiếu sáng ban đầu trung bình là 10 lux và cường độ chiếu sáng nhỏ nhất tại bất kỳ điểm nào dọc theo đường thốt nạn đo được khơng được nhỏ hơn 1 lux.

o Đèn chỉ dẫn thoát nạn phải được nhìn thấy rõ ràng các chữ cái hiển thị trong khoảng cách tối thiếu là 30m trong điều kiện chiếu sáng bình thường (300 lux) và khi có sự cố (10 lux).

- Chỉ tiêu về độ chói lóa: Trong chiếu sáng sự cố, các nguồn sáng chói như đèn có mặt trong trường nhìn có khả năng gây hiện tượng chói lóa mất khả năng, làm xuất hiện hiệu ứng màng mờ của mắt gây nên sự suy giảm độ tương phản độ chói của hình ảnh trên võng mạc dẫn đến làm giảm độ nhìn rõ cũng như giảm tốc độ phân biệt các chi tiết, giảm tốc độ di chuyển và khả năng an tồn thốt hiểm trong trường hợp có sự cố.

o Để đảm bảo độ chói, hạn chế chói lóa, thiết nên tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc tế về chiếu sáng sự cố như ISO 30061: 2007 hoặc tiêu chuẩn quốc gia của các nước về giới hạn giá trị cười độ ánh sáng lớn nhất theo chiều cao treo đèn quy định ở bảng sau:

<small>Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM

98Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 23</span><div class="page_container" data-page="23">

<b>Bảng 3.1. Bảng chiều cao đèn tối đa theo cường độ chói </b>

Chiều cao treo đèn (m)

Cường độ ánh sáng của nguồn chói (cd) Lối thoát nạn và

khu vực đệm

Khu vực sản xuất có các yếu tố nguy hiểm

- Yêu cầu về phân biệt màu sắc: Trong trường hợp xảy ra sự cố, để xác định rõ màu sáng an toàn của các biển báo, thiết bị an toàn, các nguồn sáng có chỉ số R<small>a</small> > 40 là thích hợp.

<b>3.2 Giải pháp chiếu sáng sự cố cho xưởng cơ khí 3.2.1 Lựa chọn hệ thống chiếu sáng sự cố </b>

Khi xảy ra sự cố dẫn đến nguồn sáng ngừng cung cấp, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này như cháy nổ, chạm chập, thiên tai, … Đối với phân xưởng cơ khí nói riêng và trong cơng nghiệp nói chung thì hiện tượng cháy nổ, hỏa hoạn là nguyên nhân số 1 dẫn đến hiện tượng này. Khi xảy ra cháy nổ thì điều đầu tiên là phải ngắt nguồn điện ra khỏi hệ thống, lúc này các thiết bị dừng hoạt động và hệ thống chiếu sáng cũng vậy. Để khởi động hệ thống chiếu sáng sự cố có nhiều phương án như sử dụng hệ thống chiếu sáng sự cố độc lập và hệ thống chiếu sáng sự cố trung tâm.

<small>Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM

98Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 24</span><div class="page_container" data-page="24">

Ta chọn hệ thống chiếu sáng sự cố độc lập bao gồm các đèn sự cố và đèn chỉ dẫn có nguồn riêng tích hợp trên đèn vì khi xảy ra sự cố chỉ cần có đủ lượng sáng và thời gian để di chuyển người ra khỏi vùng nguy hiểm nên chỉ cần hệ thống chiếu sáng độc lập. Ưu điểm của hệ thống này là tiết kiệm chi phí nhưng thời gian chiếu sáng ngắn (< 2 tiếng).

<b>3.2.2 Lựa chọn nguồn sáng </b>

Đèn chiếu sáng sự cố nguồn sáng chủ yếu là các đèn nung sáng, halogen nung sáng, huỳnh quang hoặc LED. Các bóng LED, nung sáng và halogen nung sáng có ưu điểm là bật tắt tưc thời, thích hợp sử dụng trong các hệ thống đèn chiếu sáng sự cố độc lập.

Vì vậy ta chọn đèn LED hoặc đèn nung sáng cho hệ thống chiếu sáng sự cố nhà xưởng vì khả năng bật tắt tức thời, đảm bảo độ cấp thiết cho việc di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

<b>3.2.3 Chọn loại đèn chiếu sáng </b>

Đèn chiếu sáng sự cố cần đảm bảo các chức năng sau:

- Cung cấp 50% chỉ tiêu ánh sáng tiêu chuẩn trong khoảng thời gian 5s sau khi sự cố xảy ra và đạt 100% sau 60s và tiếp tục đến hết trong suốt thời gian xảy ra sự cố.

- Chiếu sáng sự cố sử dụng cho khu vực có nguy cơ cao cần phải đạt được các chỉ tiêu ánh sáng tiêu chuẩn trong vòng 0,25s sau khi nguồn bị sự cố và đến hết thời gian sự cố tối thiểu là 60 min.

- Đèn chiếu sáng sự cố không bị ảnh hưởng bởi ngắn mạch, chạm đất hoặc gián đoạn trong hệ thống đi dây của nguồn.

- Đảm bảo các tiêu chuẩn độ bền cơ học và các thành phần của đèn phải phòng chống cháy nổ.

Hầu hết các sản phẩm chế tạo cho hệ thống chiếu sáng sự cố đều đảm bảo các yêu cầu trên, chỉ khác nhau về nhu cầu sử dụng và dung lượng của bộ nguồn đèn tùy theo mục đích thiết kế.

<small>Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM

98Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 25</span><div class="page_container" data-page="25">

Đối với phân xưởng cơ khí ta chọn loại đèn chiếu sáng sự cố có thời gian bật tắt nhanh, đạt tiêu chuẩn 50% độ chiếu sáng trong vòng 5s và thời gian hoạt động liên tục trong 2 tiếng để đảm bảo thời gian di tản người và tài sản trong thời gian sự cố.

<b>3.2.4 Biển báo thốt hiểm </b>

- Về hình dáng, biểu tượng và thơng tin chữ của biển báo lối thốt được quy định theo tiêu chuẩn ISO 7010: 2003 E

- Về màu sắc của biển báo được quy định theo tiêu chuẩn ISO 3864-1: 2002. Trong đó quy định tiêu chuẩn màu của biển báo là xanh lục, tương phản là màu trắng.

- Điều kiện chiếu sáng biển báo được quy định trong tiêu chuẩn ISO 36001: 2007 E. Tiêu chuẩn quy định độ chói nhỏ nhất của vùng màu xanh của biển báo là 2 cd/ m<small>2</small> và 10 cd/ m<small>2</small> trong mơi trường có xét đến khói cháy.

<b>3.2.5 Vị trí bố trí đèn chiếu sáng sự cố, biển báo lối thoát </b>

Các biển báo an tồn bố trí tại các cửa thốt dùng trong trường hợp khẩn cấp và dọc theo lối thốt nhằm chỉ dẫn rõ ràng tới vị trí an tồn.

Các đèn chiếu sáng phải có ở những vị trí sau:

- Tại mỗi cửa thốt sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

- Tại cầu thang, sao cho mỗi bậc thang đặc biệt là bậc đầu tiên và bậc cuối cùng được chiếu sáng trực tiếp từ đèn.

- Các cửa thoát khẩn cấp bắt buộc và các vị trí có biển báo an tồn. - Những nơi rẽ hướng, chuyển hướng thoát.

- Các chỗ giao của hành lang.

- Nhưng nơi bố trí cửa thốt cuối cùng. - Tại các điểm cấp cứu.

- Tại những nơi có thiết bị báo cháy và điện thoại khẩn cấp.

- Những nơi có nguy cơ có khói khi cháy cao, khi đó đèn được khuyến nghị treo cách trần nhà 0,5m.

Đối với xưởng cơ khí có 2 cửa vào nằm ở vị trí 2 bên hơng xưởng ta bố trí 2 đèn báo chỉ dẫn hướng ra 2 bên cửa và treo cách đỉnh cửa 0.5m. Đối với 4 góc xưởng bố

<small>Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM

98Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 26</span><div class="page_container" data-page="26">

trí 4 đèn chỉ dẫn hướng ra 2 cửa, treo sát tường và có cùng độ cao với đèn báo chỉ dẫn lối thốt.

Đối với đèn sự cố bố trí 8 đèn đối xứng hai bên xưởng cách nhau 10 m theo chiều dọc và chiều ngang.

<small>Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM

98Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 27</span><div class="page_container" data-page="27">

<b>CHƯƠNG 4: TÍNH TỐN PHỤ TẢI </b>

Khi thiết kế cung cấp điện cho một cơng trình nào đó, nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là xác định phụ tải điện của công trình ấy. Tùy theo quy mơ của cơng trình mà phụ tải điện phải được xác định theo phụ tải thực tế, hoặc còn phải kể đến khả năng phát triển của cơng trình, trong tương lai 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa. Như vậy xác định phụ tải điện là giải bài toán dự báo phụ tải ngắn hạn hoặc dài hạn. Dự báo phụ tải ngắn hạn tức là xác định phụ tải cơng trình ngay sau khi cơng trình đi vào vận hành, phụ tải đó thường được gọi là phụ tải tính tốn. Người thiết kế cần biết phụ tải tính tốn để chọn các thiết bị điện như: Máy biến áp, dây dẫn, các thiết bị đóng cắt, thiết bị bảo vệ, … Tính tổn thất cơng suất, điện áp để cải thiện và nâng cao hệ số cơng suất.

Như vậy phụ tải tính tốn là số liệu quan trọng để thiết kế cung cấp điện. Phụ tải điện phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Công suất, sô lượng máy, chế độ vận hành của chúng, quy trình cơng nghệ sản xuất,… Vì vậy xác định chính xác phụ tải tính tốn là một nhiệm vụ khó khăn nhưng rất quan trọng , vì nếu xác định phụ tải tính tốn mà nhỏ hơn phụ tải thực tế thì sẽ làm giảm tuổi thọ các thiết bị điện, có khi dẫn đến cháy, nổ rất nguy hiểm, cịn nếu phụ tải tính tốn lớn hơn phụ tải thực tế nhiều thì các thiết bị điện được chọn sẽ quá lớn so với yêu cầu do đó gây lãng phí.

<b>4.1 Chia nhóm các phụ tải xưởng cơ khí 4.1.1 Nguyên tắc chia nhóm thiết bị </b>

Trong quá trình thiết kế đã cho ta biết các thơng tin chính xác về mặt bằng bố trí thiết bị máy móc, cơng suất và q trình cơng nghệ của từng thiết bị trong phân xưởng. Do đó ta có thể chia phụ tải thành các nhóm và xác định phụ tải cho từng nhóm sau đó ta xác định phụ tải tổng của tồn phân xưởng sữa chữa cơ khí.

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM

98Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 28</span><div class="page_container" data-page="28">

+ Các thiết bị đặt gần nhau để giảm chiều dài đường dây hạ áp nhờ vậy có thể tiết kiệm được vốn đầu tư và tổn thất trên các đường dây hạ áp trong phân xưởng.

<b>4.1.2 Chia nhóm thiết bị xưởng cơ khí </b>

Dựa vào những nguyên tắc trên và căn cứ vào sơ đồ phân bố thiết bị trên mặt bằng phân xưởng sửa chữa cơ khí, ta chia các thiết bị trong 2 phân xưởng thành 4 nhóm.

Bảng thống kê phụ tải nhóm:

<b>Bảng 4.1. Bảng thống kê các thiết trong phụ tải nhóm </b>

Nhóm Tên thiết bị Số lượng Công suất P<small>đm</small> (kW) Công suất tổng của nhóm

(kW) 1 Thiết bị Tổng

2 Máy phay CNC đứng lớn

Máy phay CNC đứng nhỏ

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM

98Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 29</span><div class="page_container" data-page="29">

<b>4.2.2 Cách xác định tâm phụ tải </b>

Để xác định tâm của phụ tải điện, ta dựa trên cơ sở xác định điểm tựa tối ưu của các lực cơ học trên mặt phẳng đồng nhất, có dạng phức tạp theo lý thuyết cơ học, để nâng một vật nặng sao cho tốn lực ít nhất.

Ở đây ta quan niệm phụ tải của các phân xưởng hoặc các địa danh là lực, điểm tựa hay điểm kê là trạm biến áp hoặc trạm phân phối trung gian, cánh tay đòn là khoảng cách từ phụ tải tới điểm cấp nguồn.

Theo quan niệm này, bài toán được đặt ra là tìm vị trí đặt trạm BA trung gian hoặc trạm phân phối trung gian sao cho tổn thất công suât, tổn thất điện năng, và tổn thất điện áp trong lưới điện xí nghiệp hoặc lưới điện của địa bàn là nhỏ nhất.

Tâm phụ tải điện được xác định theo các công thức sau theo hệ trục toạ độ x, y, z tự chọn:

X<small>0</small> = <sup>∑</sup> <sup>𝑆</sup><sup>𝑖</sup><sup>𝑥</sup><sup>𝑖</sup>

<small>∑</small><sup>𝑛</sup><sub>𝑖=1</sub><small>𝑆𝑖</small> ; Y<small>0</small> = <sup>∑</sup> <sup>𝑆</sup><sup>𝑖</sup><sup>𝑦</sup><sup>𝑖</sup>

<small>∑</small><sup>𝑛</sup><sub>𝑖=1</sub><small>𝑆𝑖</small> ; Z<small>0</small> = <sup>∑</sup> <sup>𝑆</sup><sup>𝑖</sup><sup>𝑧</sup><sup>𝑖</sup>

<small>Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM

98Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 30</span><div class="page_container" data-page="30">

Trong đó:

X<small>0</small>, Y<small>0</small>, Z<small>0</small> – các kích thướt tọa độ của tâm phụ tải A(X<small>0</small>,Y<small>0</small>,Z<small>0</small>)

S<small>i</small> – phụ tải của hộ tiêu thụ thứ i

x<small>i</small>, y<small>i, </small>z<small>i </small> - kích thướt các tọa độ trên mặt bằng của phụ tải thứ i

Trong thực tế thiết kế và vận hành hệ thống cung cấp điện, việc xét tới toạ độ thứ 3 z<small>i</small> cho phép bỏ qua do độ cao các toà nhà nhỏ hơn chiều dài khoảng cách giữa các phụ tải S<small>i</small> (l ≥ 1,5h). Đối với chung cư cao tầng cần xét tới toạ độ này.

<b>4.2.3 Xác định tâm phụ tải từng nhóm của xưởng cơ khí 4.3 Xác định tâm phụ tải các nhóm thiết bị </b>

<b>Tọa độ Y (m) </b>

Từ bảng số liệu phụ tải nhóm 1 ta suy ra các tọa độ trục X, Y của tâm phụ tải

<small>Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM

98Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 31</span><div class="page_container" data-page="31">

X<small>1</small>= <sup>∑</sup> <sup>𝑃</sup><sup>𝑖</sup><sup>𝑥</sup><sup>𝑖</sup>

<small>∑</small><sup>𝑛</sup><sub>𝑖=1</sub><small>𝑃</small><sub>𝑖</sub> = <sup>501.25</sup>

<small>86.5</small> = 5.8 (m) Y<small>1</small> = <sup>∑</sup> <sup>𝑃</sup><sup>𝑖</sup><sup>𝑦</sup><sup>𝑖</sup>

<b>Tọa độ Y (m) </b>

<small>∑</small><sup>𝑛</sup><sub>𝑖=1</sub><small>𝑃</small><sub>𝑖</sub> = <sup>615.75</sup>

<small>105,5</small> = 5.8 (m) Y<small>2</small> = <sup>∑</sup> <sup>𝑃</sup><sup>𝑖</sup><sup>𝑦</sup><sup>𝑖</sup>

<small>∑</small><sup>𝑛</sup><sub>𝑖=1</sub><small>𝑃</small><sub>𝑖</sub> = <sup>2955.75</sup>

<small>105,5</small> = 28 (m)

<small>Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM

98Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 32</span><div class="page_container" data-page="32">

<b>Tọa độ Y (m) </b>

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM

98Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 33</span><div class="page_container" data-page="33">

<b>(m) </b>

<b>Tọa độ Y (m) </b>

<small>∑</small><sup>𝑛</sup><sub>𝑖=1</sub><small>𝑃𝑖</small> = <sup>2841.25</sup>

<small>111,5</small> = 25,48 (m)

<b>4.5 Tâm phụ tải tổng của 2 xưởng cơ khí: </b>

Từ kết quả tính tâm các nhóm phụ tải ta tổng hợp thành bảng sau:

<small>Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM

98Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 34</span><div class="page_container" data-page="34">

<b>Bảng 4.2.6. bảng số liệu tâm phụ tải tổng phân xưởng </b>

<b>Nhóm phụ tải <sup>Cơng suất P</sup><sup>đm</sup><sup> (kW) Tọa độ trục X Tọa độ trục </sup>Y </b>

<small>∑</small><sup>𝑛</sup><sub>𝑖=1</sub><small>𝑃𝑖</small> = <sup>6882</sup>

<small>377</small> = 18.25 (m)

Dựa vào tọa độ tâm phụ tải ta có thể lựa chọn vị trí tối ưu để đặt máy biến áp và tủ phân phối tổng (TPPT) ở tọa độ ( 33;35)

<b>a. Tâm phụ tải chiếu sáng của phân xưởng: </b>

• Để đảm bảo tính mỹ quan và thuận tiện cho việc thao tác và kiểm tra ta đặt. - Tủ chiếu sáng tổng tại vị trí (33;38)

Ta có sơ đồ tâm các phụ tải như sau: ( Sơ đồ)

<small>Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM

98Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 35</span><div class="page_container" data-page="35">

<b>4.6 Tính tốn phụ tải xưởng cơ khí </b>

Các thơng số ở dưới được tính như sau:

P<small>đm</small> (Tổng) = P<small>đm</small> (1 thiết bị) x Số lượng

P<small>điện</small> = <sup>P</sup><sup>đm</sup><sup>(tổng)</sup>

<small>η</small> I<small>đm</small> = <sup>P</sup><sup>điện</sup>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM

98Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 36</span><div class="page_container" data-page="36">

k<small>u</small> =1.

Với K<small>s </small>= 0,2 ( Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện iec B36)

Để dễ tính tốn ta chọn Cosφ = 0,85 => Tan𝜑 = 0,6197, k<small>u</small> =1

P<small>ttoc</small> = K<small>s</small>.P<small>đm</small>.= K<small>s</small><b>.(n.U.I</b><small>oc</small><b>. Cos</b>φ . K<small>u </small><b>) = 0,2.(6.220.10.0,85.1)= 2,244 (kW) </b>

<b>Bảng 4.3 Bảng số liệu tính tốn tồn phân xưởng </b>

<small>Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM

98Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 37</span><div class="page_container" data-page="37">

<small>31 </small>

<b><small>Stt Tên thiết bị Số lượng </small></b>

<b><small>Pđm1 thiết bị (kW) </small></b>

<b><small>tổng (kW) </small></b>

<b><small>(V) </small></b>

<b><small>Hiệu suất (%) </small></b>

<b><small>Cosφđm Ku Pđ1 thiết bị (KW) </small></b>

<b><small>Pđ tổng (kW) </small></b>

<b><small>Ptt(kW) Stt(KVA)</small></b>

<b><small>Iđm1 thiết bị (A) </small></b>

<b><small>Iđm tổng (A) </small></b>

<b><small>Phụ tải nhóm 1 </small></b>

<small>1 Máy phay CNC ngang </small>

<b><small>Phụ tải nhóm 3 </small></b>

<small>982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM

98Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 38</span><div class="page_container" data-page="38">

<small>32 </small>

<small>1 Máy EDM KTC 1 5 5 380 85 0.85 1 5.882 5.882 5.882 6.92 18.16 18.16 2 Lị tơi cao tầng 1 18 18 380 85 0.85 1 21.176 21.176 21.176 24.91 37.85 37.85 3 Máy EDM thường 9 5 45 380 85 0.85 1 5.882 52.941 52.941 62.28 10.51 94.62 4 Quạt hút bụi 1 0.5 0.5 220 85 0.85 1 0.588 0.588 0.588 0.69 3.144 3.144 </small>

<b><small>Phụ tải nhóm 4 </small></b>

<small>1 Máy CNC KTC 1 12 12 380 85 0.85 1 14.117 14.117 14.117 16.6 25.23 25.23 2 Lò RAM 1 15 15 380 85 0.85 1 17.647 17.647 17.647 20.76 31.54 31.54 3 Lị tơi bùn 1 18 18 380 85 0.85 1 21.176 21.176 21.176 24.9 37.85 37.85 4 Máy cắt dây 3 12 36 380 85 0.85 1 14.117 42.352 42.352 49.82 25.23 75.7 5 Máy EDM thường 6 5 30 380 85 0.85 1 5.882 35.294 35.294 41.52 10.51 63.083 6 Quạt hút bụi 1 0.5 0.5 220 85 0.85 1 0.588 0.588 0.588 0.69 3.144 3.144 </small>

<small>982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM982410068:42:59 PM8:42:59 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM

98Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 39</span><div class="page_container" data-page="39">

<b>1. Tính tốn phụ tải động lực 1: </b>

K<small>utb</small> = <sup>∑</sup> <sup>P</sup><sup>i</sup>

<small>ni=1.k</small><sub>u</sub><small>∑</small><sup>n</sup><sub>i=1</sub><small>Pi</small> = 1 Cosφ<small>tb</small> = <sup>∑</sup> <sup>P</sup><sup>đi</sup>

<small>Cosφ</small><sub>tb</sub> = <sup>104.006 </sup>

<small>0,85</small> = 122.36 (kVA)

Q<small>dl1</small> = P<small>dl1</small> . Tanφ<sub>tb</sub>= 104.006 . 0,6197 = 64.45 (kVAr) I<small>dl1</small> = <sup>S</sup><sup>dl1</sup>

<small>∑</small><sup>n</sup><sub>i=1</sub><small>P</small><sub>i</sub> = 1 Cosφ<small>tb</small> = <sup>∑</sup> <sup>P</sup><sup>đi</sup>

<small>∑</small><sup>n</sup><sub>i=1</sub><small>P</small><sub>đi</sub> = 0,85 => Tanφ<sub>tb</sub>= 0,6197

P<small>dl2 </small>= P<small>tt1</small>+ P<small>tt2</small>+ P<small>tt3</small> + P<small>ổ cắm </small>= 52.941+ 70.588 + 0.588 + 2,244 =126.361 (kW) S<small>dl2 </small>= <sup>P</sup><sup>dl2</sup>

<small>Cosφtb</small> = <sup>126.361</sup>

<small>0,85</small> = 148.66(kVA)

Q<small>dl2</small> = P<small>dl2</small> . Tanφ<sub>tb</sub>= 126.361. 0,6197 = 78.3 (kVAr) I<small>dl2</small> = <sup>S</sup><sup>dl2</sup>

<small>∑</small><sup>n</sup><sub>i=1</sub><small>P</small><sub>i</sub> = 1 Cosφ<small>tb</small> = <sup>∑</sup> <sup>P</sup><sup>đi</sup>

<small>∑</small><sup>n</sup><sub>i=1</sub><small>P</small><sub>đi</sub> = 0,85 => Tanφ<sub>tb</sub>= 0,6197

P<small>dl3 </small>= P<small>tt1</small>+ P<small>tt2</small>+ P<small>tt3 </small>+ P<small>tt4</small> +P<small>ổ cắm</small> = 5.882 + 21.176+ 52.941+0.588+ 2,244 = 82.831(kW)

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM

98Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 40</span><div class="page_container" data-page="40">

Q<small>dl3</small> = P<small>dl3</small> . Tanφ<sub>tb</sub>= 82.831.0,6197 = 51.33 (kVAr) I<small>dl3</small> = <sup>S</sup><sup>dl3</sup>

<small>∑</small><sup>n</sup><sub>i=1</sub><small>P</small><sub>i</sub> = 1 Cosφ<small>tb</small> = <sup>∑</sup> <sup>P</sup><sup>đi</sup>

<small>∑</small><sup>n</sup><sub>i=1</sub><small>P</small><sub>đi</sub> = 0,85 => Tanφ<sub>tb</sub>= 0,6197

P<small>dl4 </small> = P<small>tt1</small>+ P<small>tt2</small>+ P<small>tt3 </small> + P<small>tt4</small> +P<small>tt5 </small> + P<small>tt6</small>+ P<small>ổ cắm</small> = 14.117+ 17.647+ 21.176+ 42.352+35.294+0.588+ 2,244

= 133.418(kW) S<small>dl4 </small>= <sup>P</sup><sup>dl4</sup>

<small>Cosφ</small><sub>tb</sub> = <sup>133.418</sup>

<small>0,85</small> = 156.96 (kVA)

Q<small>dl4</small> = P<small>dl4</small> . Tanφ<sub>tb</sub>= 133.418.0,6197 = 82.68 (kVAr) I<small>dl4</small> = <sup>S</sup><sup>dl4</sup>

<small>√3.Uđm</small> = <sup>156.96</sup>

<small>√3.0,38</small> = 238.5 (A)

<i>Bảng tổng hợp nhóm phụ tải tính toán </i>

Nhóm P<small>tt</small> (kW) Q<small>tt</small> (kVAr) S<small>tt</small> (kVA) I<small>tt</small> (kA) Cos

98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM98Monday, June 10, 20248:43:00 PM8:43:00 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM98Monday, June 10, 20248:43:02 PM8:43:02 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2

98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM98Monday, June 10, 20248:43:03 PM8:43:03 PM

98Thiet ke cung cap dien cho phan xuong co khi 2Monday, June 10, 2024

</div>

×