Tải bản đầy đủ (.pdf) (88 trang)

thiết kế cung cấp điện cho nhà xưởng nhà xưởng golden

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (29.12 MB, 88 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b>TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CƠNG NGHỆ ĐIỆN </b>

------

<b>KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC</b>

<b>THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ XƯỞNG GOLDEN </b>

<b>SVTH: VI QUỐC NGHIÊM MSSV: 16024391 </b>

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM

90Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

<b>Loại kết quả Mô tả </b>

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM

90Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

<b>NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN </b>

123docz.net - File bi loi xin lienhe:

<small>Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM

90Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

<b>MỤC LỤC </b>

PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ... i

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ... iii

MỤC LỤC ... iv

DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ ... viii

DANH SÁCH CÁC BẢNG ... ix

GIỚI THIỆU ... 1

Giới thiệu sơ lược cơng trình, tên dự án: ... 1

Tiêu chuẩn thiết kế ... 2

2.3.2.Phần mềm DIAlux ... 4

2.3.3.Tính tốn phụ tải chiếu sáng... 4

2.3.3.1.Khu vực văn phòng tầng 1 ... 9

2.3.3.2.Khu vực văn phòng tầng 2 ... 9

2.3.3.3.Khu vực xưởng sản xuất: ... 10

2.3.3.4.Khu vực nhà xe, phịng bảo vệ, chiếu sáng ngồi ... 10

TÍNH TỐN PHỤ TẢI ... 13

Tính tốn phụ tải cho nhà xưởng ... 13

3.1.1.Chia nhóm phụ tải ... 13

3.1.2.Xác định phụ tải tính tốn ... 13

Tính tốn phụ tải chiếu sáng... 14

Tính tốn cho ổ cắm điện ... 14

123docz.net - File bi loi xin lienhe:

<small>Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM

90Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

Thiết kế hệ thống điều hịa khơng khí ... 15

3.4.1.Giới thiệu ... 15

3.4.2.Tính tốn kiểm tra phần lạnh ... 16

3.4.3.Phương trình cân bằng nhiệt tổng quát ... 16

3.4.3.1.Tính nhiệt tỏa của cơng trình ... 17

3.4.3.2.Ẩm thừa cơng trình ... 22

3.4.3.3.Tính thơng số các điểm trên sơ đồ điều hịa khơng khí ... 23

3.4.4.Lựa chọn máy và thiết bị của hệ thống điều hịa khơng khí ... 26

3.4.4.1.Lựa chọn hãng sản xuất ... 26

3.4.4.2.Tính tốn lựa chọn dàn lạnh ... 26

3.4.5.Tính tốn nhiệt tải cho hệ thống kho lạnh ... 29

3.4.5.1.Dòng nhiệt qua kết cấu bao che Q1 ... 29

3.4.5.2.Dòng nhiệt do sản phẩm và bao bì tỏa ra Q2 ... 30

3.4.5.3.Dịng nhiệt tỏa ra khi vận hành Q4 ... 31

3.4.5.4.Phụ tải nhiệt của thiết bị ... 33

Lựa chọn quạt ... 34

3.5.1.Nhiệm vụ ... 34

3.5.2.Phân loại và chọn quạt ... 34

3.5.2.1.Phân loại ... 34

3.5.2.2.Quạt thơng gió phân xưởng ... 35

Bơm nước sinh hoạt, bơm nước thải ... 36

3.6.1.Tính tốn chọn máy bơm nước sinh hoạt ... 36

3.6.2.Tính tốn hệ thống thốt nước ... 37

3.6.3.Áp dụng tính tốn ... 37

Tính tốn chữa cháy... 39

3.7.1.Chữa cháy cho cơng trình ... 39

3.7.2.Tính tốn cơng suất, chọn máy bơm. ... 39<small>Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM

90Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

Phân pha cho nhà máy ... 41

CHỌN LỰA THIẾT BỊ VÀ KHÍ CỤ ĐIỆN ... 42

Chọn máy biến áp ... 42

4.1.1.Giới thiệu máy biến áp ... 42

4.1.2.Cấu tạo và phân loại : ... 42

4.1.3.Chọn máy biến áp ... 43

Tính tốn chọn dây và CB ... 44

4.2.1.Từ máy biến áp đến tủ phân phối chính ... 45

4.2.2.Từ tủ phân phối chính đế tủ động lực sản xuất ... 46

4.2.3.Từ tủ động lực sản xuất đến các phụ tải sản xuất... 48

4.2.4.Từ tủ phân phối chính đến tủ động lực sinh hoạt ... 50

Tính tốn sụt áp ... 52

4.3.1.Phương pháp tính tốn sụt áp ... 52

4.3.2.Tính tốn sụt áp ... 53

4.3.2.1.Từ máy biến áp đến tủ phân phối chính ... 53

4.3.2.2.Từ tủ phân phối chính đến các tủ sinh hoạt, tải sản xuất ... 54

4.3.2.3.Từ tủ phụ tải sản xuất đến các tải sản xuất ... 54

Tính tốn và kiểm tra ngắn mạch ... 55

4.4.1.Khái Niệm ... 55

4.4.2.Tính tốn ngắn mạch ... 56

4.4.2.1.Tính tốn ngắn mạch tại đầu MBA ... 56

4.4.2.2.Tính tốn ngắn mạch tại MBA đến tủ phân phối chính ... 57

4.4.2.3.Tính tốn ngắn mạch tại tủ phân phối chính đến tủ phụ tải sản xuất, tủ sinh hoạt ... 57

4.4.2.4. Tính toán ngắn mạch tại tủ phụ tải sản xuất đến tải sản xuất ... 58

BÙ CÔNG SUẤT VÀ CHỐNG SÉT ... 60

Bù công suất ... 60<small>Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden</small>

<small>902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM

90Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

5.2.2.Cơ sở để lập thiết kế ... 62

5.2.3.Thiết bị thu sét phóng điện sớm STORMASTER ... 62

5.2.4.Hệ thống nối đất chống sét ... 63

5.2.5.Thiết kế hệ thống nối đất an toàn điện ... 64

5.2.6.Tính tốn hệ thống nối đất bảo vệ ... 65

5.2.7.Áp dụng tính tốn hệ thống nối đất bảo vệ cho nhà máy ... 66

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ... 68

TÀI LIỆU THAM KHẢO ... 69

PHỤ LỤC ... 70

LỜI CẢM ƠN. ... 78<small>Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM

90Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

<b>DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ </b>

Hình 1.1 Mặt bằng tổng thể của nhà xưởng Golden ... 1

Hình 2.1 Phần mềm DIAlux ... 4

Hình 2.2 Tính chiếu sáng bằng DIAlux cho P.Tổng vụ ... 6

Hình 2.3 Tính chiếu sáng bằng DIALUX cho kho vật liệu 1 ... 8

Hình 2.4 Đèn Philips BRP372 ... 11

Hình 2.5 Đèn Philips BVP173 ... 11

Hình 3.1 Sơ đồ t̀n hồn một cấp ... 24

Hình 3.2 Máy bơm nước sinh hoạt ... 38

Hình 3.3 Máy bơm nước thải ... 38

Hình 3.4 Máy bơm PCCC điện ... 41

Hình 3.5 Máy bơm chữa cháy bằng Diesel ... 41

Hình 4.1 Máy biến áp 1500 kVA ... 44

Hình 4.2 Máy cắt khơng khí ACB ... 46

Hình 4.3 Kiểm tra sụt áp ... 53<small>Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden</small>

<small>902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM

90Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

<b>DANH SÁCH CÁC BẢNG </b>

Bảng 2.1 Thống kê chiếu sáng cho khu vực tầng 1 ... 9

Bảng 2.2 Thống kê chiếu sáng cho khu vực tầng 2 ... 9

Bảng 2.3 Thống kê chiếu sáng cho khu vực xưởng sản xuất ... 10

Bảng 2.4 Thống kê chiếu sáng khu vực bảo vệ ... 11

Bảng 2.5 Tổng công suất chiếu sáng: ... 12

Bảng 3.1 Tính tốn phụ tải nhóm MA ... 13

Bảng 3.2 Thống kê tính tốn thơng số cơng suất của phụ tải ... 13

Bảng 3.3 Tổng công suất các phụ tải động lực sản xuất ... 14

Bảng 3.4 Thống kê ổ cắm ... 14

Bảng 3.5 Nhiệt tỏa cho các văn phịng ... 22

Bảng 3.6 Tính tốn năng suất lanh cho các văn phòng ... 26

Bảng 3.7 Năng suất lạnh văn phòng nhà xưởng ... 27

Bảng 3.8 Lựa chọn dàn lạnh ... 28

Bảng 3.9 Cơng suất điện của điều hịa khu vực văn phịng ... 28

Bảng 3.10 Cơng suất điện cho kho lạnh ... 34

Bảng 3.11 Công suất quạt thơng gió cho xưởng , kho ... 36

Bảng 3.12 Phân chia pha tổng của nhà xưởng ... 41

Bảng 4.1 Quy định về mặt cắt ruột dây dẫn nhỏ nhất của lưới điện trong nhà (TCVN) ... 45

Bảng 4.11 Sụt áp từ tủ PP-Chính đến các tủ sinh hoạt,tủ sản xuất ... 54

Bảng 4.12 Sụt áp từ tủ sản xuất đến các tải sản xuất ... 54<small>Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM

90Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

Bảng 4.13 Ngắn mạch từ tủ PP-chính đến các tủ sản xuất,sinh hoạt ... 57Bảng 4.14 Ngắn mạch từ tủ sản xuất đến các phụ tải sản xuất ... 58 Bảng 5.1 Yêu cầu điện trở nối đất ... 65<small>Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden</small>

<small>902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM

90Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

<b> GIỚI THIỆU </b>

<b> Giới thiệu sơ lược cơng trình, tên dự án: </b>

<b>THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ XƯỞNG GOLDEN </b>

Nhà xưởng công ty TNHH GOLDEN PRENE ENTERPRISE có quy mơ 1 tầng và mái lợp tôn tọa lạc tại số 28 đường ĐT 743 Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, diện tích 31974.2 m<sup>2</sup> .

Trong nhà máy có nhiều hệ thống máy móc khác nhau rất đa dạng . Phụ tải điện trong phân xưởng có thể phân ra làm 2 loại phụ tải chính:

Phụ tải động lực thường có chế độ làm việc dài hạn, điện áp yêu cầu trực tiếp đến thiết bị là 380V, cung cấp bởi dòng điện xoay chiều tần số f = 50Hz.

Phụ tải chiếu sáng thường là phụ tải 1 pha, Phụ tải chiếu sáng bằng phẳng, ít thay đổi và dùng dòng điện xoay chiều tần số f = 50 Hz.

<small>Hình 1. 1 Mặt bằng tổng thể của nhà xưởng Golden </small>

<small>Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM

90Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

<b> Tiêu chuẩn thiết kế </b>

TCN 68-174: 2006; Quy phạm chống sét và tiếp đất cho cơng trình.

<small>Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM

90Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

<b> THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG </b>

<b> Mục đích </b>

Tính tốn chiếu sáng nhằm tạo ra lượng ánh sáng thích hợp, phù, đáp ứng được lượng quan thông cũng như màu sác ánh sáng phù hợp với đặc tính, mơi trường làm việc, mà cịn đảm bảo cho người ta có thể quan sát, di chuyển một cách an tồn, hiệu quả, chính xác. Mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu mà không mệt mỏi, khó chịu.

<b>Tính tốn chiếu sáng </b>

<b>2.3.1. Các phương pháp chiếu sáng Phương pháp tính từng điểm: </b>

Phương pháp này để tính tốn cho các phân xưởng có yêu cầu quan trọng. Coi đèn là 1 điểm sáng để áp dụng định luật bình phương khoảng cách.

Phương pháp hệ số sử dụng dùng để xác định quang thông của các đèn .

Sáng chung đồng đều, phịng có kích thước lớn thì kết quả tính tốn đạt được kết quả chính xác.

<b>Phương pháp tính gần đúng: </b>

<small>Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM

90Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">

Phương pháp này thích hợp để tính tốn chiếu sáng cho các phịng nhỏ hoặc chỉ số phịng <0.5, u cầu tính tốn khơng cần chính xác lắm.

Ta chọn phương pháp hệ số sử dụng để tính tốn chiếu sáng cho nhà máy này.Vì từ các thơng số đã có ta có thể xác định được tổng quang thông cần sử dụng từ đó suy ra được số bộ đèn cần thiết .

<b>2.3.2. Phần mềm DIAlux </b>

DIALux là phần mềm thiết kế chiếu sáng độc lập phát triển bởi công ty DIAL GmbH – Đức và cung cấp miễn phí cho người có nhu cầu. DIALux tính tốn chiếu sáng dựa theo tiêu chuẩn châu Âu như EN 12464, CEN 8995.

Một trong các ưu điểm của phần mềm là đưa ra nhiều phương án lựa chọn bộ đèn. Không chỉ các bộ đèn của DIALux mà cịn có thể nhập vào bộ đèn của những hãng khác. DIALux còn đưa ra các thông số kỹ thuật ánh sáng, giúp ta thực hiện nhanh chóng q trình tính tốn hoặc cho phép ta sửa đổi thơng số đó. Cho phép hỗ trợ các file bản vẽ Autocad với định dạng *.DXF và *.DWG.

<small>Hình 2.1 Phần mềm DIAlux </small>

<b>2.3.3. Tính tốn phụ tải chiếu sáng Phịng tổng vụ: </b>

Chiều dài: a = 4.7 m. Chiều rộng:b = 3.9 m. Chiều cao: h = 3.5 m.

Diện tích: S = a × b = 4.7 × 3.9 = 18.33 m<small>2</small>.

<small>Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM

90Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 15</span><div class="page_container" data-page="15">

Khu vực văn phòng nên chọn độ rọi trung bình Etc= 300 - 500 lux . Chọn khoảng cách nhiệt độ màu : Tm = 3000 – 6500 (<small>0</small>K).

Loại: Trắng ban ngày.

Chọn bộ đèn: CR150B PSD W60L60 IP54 1 xLED35S_840 . Tm = 4000 <small>0</small>K.

Pđ = 40 W. Øđ = 3500 lm.

K = 0.8 => hệ số quang thông Ud1 = 0.56. K = 1 => hệ số quang thông Ud2 = 0.64. Hệ số quang thông:

Ud = 0.56 + <sup>0,64 - 0,56</sup>

1 - 0.8 <sup>× (1 - 0.89) = 0.604 </sup>Hệ số duy trì : MF = 0.67.

Quang thơng tổng : ∅<sub>tổng</sub> = Eyc×S

300 × 18.33

0.67 × 0.604 <sup>= 13588.5 (lm) </sup>Trong đó :

Eyc: Độ rọi yêu cầu. Øtổng: Tổng quang thơng.

MF: Hệ số duy trì hệ thống chiếu sáng . Ud: Hệ số sử dụng của đèn.

S: Diện tích cần chiếu sáng. Số bộ đèn :

Nđèn = <sup>∅</sup><b><sup>tổng</sup></b>

13588.5

3500 <sup>= 3.9 ≈ 4 bộ đèn </sup>Công xuất chiếu sáng :

<small>Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM

90Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 16</span><div class="page_container" data-page="16">

Ptt – cs = nđ × Pđ × cosφ = 4 × 40 × 0.95 = 152 (W)

<b>Kiểm tra trên phần mềm Dialux cho phịng tổng vụ </b>

<small>Hình 2. 2 Tính chiếu sáng bằng DIAlux cho P.Tổng vụ </small>

<small>Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM

90Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 17</span><div class="page_container" data-page="17">

<b>Kho vật liệu 1 </b>

Chiều dài: a = 36.4 m. Chiều rộng:b = 15 m. Chiều cao: h =8 m.

Diện tích: S = a x b = 36.4×15= 545.98 m<small>2</small>.

Khu vực kho nên chọn độ rọi trung bình Etc= 125-150 lux . Chọn khoảng cách nhiệt độ màu : Tm = 3000 – 6500 (<small>0</small>K). Loại: Trắng ban ngày.

Chọn bộ đèn: BY120P G3 1xLED105S_840 WB. Tm = 4000 <small>0</small>K.

Pđ = 85 W. Øđ = 10500 lm.

Chiều cao treo đèn so với bề mặt làm việc: h<sup>’</sup> = 6.2 m. Chọn bộ phản xạ 7,5,2:

K = 1.5 => hệ số quang thông Ud1 = 0.86. K = 2 => hệ số quang thông Ud2 = 0.93. Hệ số quang thông:

Ud = 0.86 + <sup>0.93 - 0.86</sup>

2 - 1.5 <sup>× (2 - 1.71) = 0.9 </sup>Hệ số duy trì : MF = 0.67.

Quang thơng tổng : ∅<sub>tổng</sub>= <sup>Eyc×S</sup>

MF×U<sub>d</sub><sup> = </sup>

140 × 545.98

0.67 × 0.9 <sup>= 126760 (lm) </sup>Trong đó :

<i> Eyc: Độ rọi yêu cầu. </i>

Øtổng: Tổng quang thơng.

<i> MF: Hệ số duy trì hệ thống chiếu sáng . Ud: Hệ số sử dụng của đèn. </i>

<i> S: Diện tích cần chiếu sáng. </i>

<small>Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM

90Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 18</span><div class="page_container" data-page="18">

Số bộ đèn :

Nđèn = <sup>∅</sup><sup>tổng</sup>

∅<sub>đ</sub> = <sup>126760</sup>

10500 <sup> = 12.07 ≈ 12 bộ đèn </sup>Công xuất chiếu sáng :

Ptt – cs = nđ × Pđ × cosφ =12 × 85 × 0.95 = 969 (W)

<small>Hình 2. 3 Tính chiếu sáng bằng DIALUX cho kho vật liệu 1 </small>

<small>Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM

90Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 19</span><div class="page_container" data-page="19">

<b> Tương tự ta tính chiếu sáng cho các phịng cịn lại: 2.3.3.1. Khu vực văn phòng tầng 1 </b>

<small>Bảng 2. 1 Thống kê chiếu sáng cho khu vực tầng 1 </small>

<b>2.3.3.2. Khu vực văn phòng tầng 2 </b>

<small>Bảng 2. 2 Thống kê chiếu sáng cho khu vực tầng 2 </small>

<small>1 P.Chủ quản 1 19,54 3 114 2 P.Chủ quản 2 19,31 3 114 3 P.Kế toán 25,74 4 152 4 P.Làm việc 1 29,30 4 152 5 P.Làm việc 2 22,72 4 152 6 P.Tổng giám đốc 46,64 6 228 7 P.Chủ tịch HDQT 47,54 6 228 8 P.Trà nước 18,54 3 114 </small>

<b><small>Đèn CR150B PSD W60L60 IP54 1 xLED35S_840 </small></b>

<small>9 Cầu thang 13,65 4 45,6 10 Hành lang 1 14,76 6 68,4 11 Hành lang 2 15,44 6 68,4 12 Hành lang 3 10,09 4 45,6 13 WC nữ 9,12 2 22,8 14 WC nam 5,75 2 22,8 15 Kho 18,24 6 68,4 </small>

<small>Đèn DN571B PSED-E 1xLED12S_930 M PGO </small>

<small>1 P.Tổng vụ 18,33 4 152 2 P.Khách 15,6 4 152 3 P.Y tế 9,45 3 114 4 P.IT 5,85 2 76 5 P.Trưng bày 37,92 6 228 6 P.Nhân viên 18,905 4 152 7 P.Họp 1 18,905 4 152 8 P.Họp 2 38,5125 8 304 </small>

<b><small>Đèn CR150B PSD W60L60 IP54 1 xLED35S_840 </small></b>

<small>9 P.Chờ 36,855 12 136,8 10 Hành lang 1 11,112 5 57 11 Hành lang 2 11,112 5 57 12 Hành lang 3 29,07 9 102,6 13 Kho 7,084 3 34,2 14 WC nữ 9,12 3 34,2 15 WC nam 5,751 2 22,8 16 Sảnh đón 59,34 15 171 </small>

<b><small>Đèn DN571B PSED-E 1xLED12S_930 M PGO </small></b>

<small>Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM

90Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 20</span><div class="page_container" data-page="20">

<b>2.3.3.3. Khu vực xưởng sản xuất: </b>

<small>Bảng 2. 3 Thống kê chiếu sáng cho khu vực xưởng sản xuất </small>

<small>1 Kho vât liệu xưởng tấm kim loại 878,70 20 1615 2 Khu hệ thống đông lạnh 871,5 25 2018,75 3 Dịng đơng lạnh 499,15 19 1534,25 4 Khu hàng bán thành phẩm 225,3 9 726,75 5 NCT 753,10 24 1938 6 Dập tiện 500,4 20 1615 7 Giường gấp 875,5 25 2018,75 8 Hàn đốt 1 1350 56 4522 9 Hàn đốt 2 210 6 484,5 10 Phun cát, sơn trang trí 801,2 23 1857,25 11 Cắt Lasel 1750 48 3876 12 Khu khuôn dập 249 12 969 13 Khu chuyển tiếp 249 12 969 14 Tán đinh 521,5 20 1615 15 Hàn điểm 396 16 1292 16 Thành phẩm 148,69 6 484,5 17 Khu thành phẩm 2191,72 56 4522 18 Khu vực bọt khung 622,99 24 1938 19 Khu trước khi làm việc 625,5 24 1938 20 Bãi Container 420,99 6 484,5 21 Khu chuyển tiếp,tấm đế 250,2 12 969 22 Kho vật liệu 1 207,28 6 484,5 23 Kho vật liệu 2 545,98 12 969 </small>

<b><small>Đèn BY120P G3 1xLED105S_840 WB </small></b>

<small>24 wc nữ 14,5 4 45,6 25 wc nam 13,34 4 45,6 26 Sảnh 1 119,76 32 364,8 27 Sảnh 2 71,76 20 228 28 Sảnh 3 74,4 20 228 </small>

<b><small>Đèn DN571B PSED-E 1xLED12S_930 M PGO </small></b>

<small>29 VP Xưởng 111,22 16 646 </small>

<b><small>Đèn CR150B PSD W60L60 IP54 1 xLED35S_840 </small></b>

<b>2.3.3.4. Khu vực nhà xe, phòng bảo vệ, chiếu sáng ngoài Chiếu sáng ngoài trời ta tính chiếu sáng đường Chọn đèn Philips BRP372 </b>

<b> Công suất: 140W. </b>

<b>Điện áp, tần số: 110-240, 50/60 . Hệ số công suất: 0,95 . </b>

<b> Quang thông: 12600lm. Tuổi thọ: 40000h. </b>

<b> Màu ánh sáng: trắng, trắng ấm. Nhiệt độ màu: 4000K. </b>

<small>Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM

90Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 21</span><div class="page_container" data-page="21">

<b> Chỉ số hoàn màu: 80Ra. Tiêu chuẩn: IP66. </b>

<small>Hình 2. 4 Đèn Philips BRP372 </small>

<b>Philips BVP173 </b>

<b> Công suất: 70W. </b>

<b>Điện áp, tần số: 110-240, 50/60. Hệ số công suất: 0.95. </b>

<b> Quang thông: 6650 lm. </b>

Tuổi thọ: 40000 h .

<b> Màu ánh sáng: trắng, trắng ấm. Nhiệt độ màu: 4000 K. </b>

<b> Chỉ số hoàn màu: 80 Ra. Tiêu chuẩn: IP66. </b>

<small>2 Nhà vệ sinh phòng bảo vệ 3,77 1 11,4 </small>

<small>Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM

90Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 22</span><div class="page_container" data-page="22">

<small>3 Nhà xe máy 1 62,64 12 136,8 4 Nhà xe máy 2 47,52 12 136,8 5 Nhà xe máy 3 47,52 12 136,8 6 Nhà xe máy 4 8,64 3 34,2 7 Nhà xe máy 5 53,64 10 114 8 Nhà xe oto 213,785 36 410,4 </small>

<b><small>Đèn DN571B PSED-E 1xLED12S_930 M PGO </small></b>

<small>9 Chiếu sáng ngoài 9 1260 Đèn Philips BRP372 </small>

<small>10 Chiếu sáng ngoài 17 1190 Đèn Philips BVP 173 </small>

<small>Bảng 2. 5 Tổng công suất chiếu sáng: </small>

<small>1 Văn phòng tầng 1 89 1945,6 2 Văn phòng tầng 2 63 1596 3 Xưởng sản xuất 577 40398,75 4 Phòng bảo vệ 5 163,4 5 Nhà xe 85 969 6 Chiếu sáng ngoài 26 2450 </small>

<small>Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM

90Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 23</span><div class="page_container" data-page="23">

<small>MA6) </small>

<small>5 7,6 0,81 0,8 30,4 0,95 28,88 35,65 </small>

<b>Khu vực NCT </b>

Ptt-thietbi = n × ku × Pđm = 1 × 0.8 × 5.5 = 4.4 Chọn Ks = 0.95

Cơng suất tính tốn cho khu vực NCT:

Ptt = Ks × Ptt_thietbi = 0.95 × 4.4 = 4.18 Công suất biểu kiến cho khu vực NCT:

Stt = <sup>Ptt</sup>Cosφ<sup>=</sup>

0.8 <sup>= 5.23 (kVA) </sup>

<b>Tương tự ta tính tốn cho các nhóm phụ tải cịn lại: </b>

<small>Bảng 3. 2 Thống kê tính tốn thơng số cơng suất của phụ tải </small>

<small>MA6) </small> <sup>5 </sup> <sup>7,6 </sup> <sup>0,81 </sup> <sup>0,8 0,95 </sup> <sup>30,4 </sup> <sup>28,88 </sup> <sup>35,65 </sup>

<small>MB </small>

<small>Giường gấp </small>

<small>Phụ tải 3 </small>

<small>(MB1-MB4) </small> <sup>4 </sup> <sup>2,2 </sup> <sup>0,8 </sup> <sup>0,8 0,95 </sup> <sup>7,04 </sup> <sup>6,69 </sup> <sup>8,36 </sup><small>Phụ tải 4 (MB5-</small>

<small>MB11) </small> <sup>7 </sup> <sup>5,5 </sup> <sup>0,8 </sup> <sup>0,8 0,95 </sup> <sup>30,8 </sup> <sup>29,26 </sup> <sup>36,58 </sup><small>Hàn đốt </small>

<small>Phụ tải 5 </small>

<small>(MB12-MB13) </small> <sup>2 </sup> <sup>6,1 </sup> <sup>0,81 </sup> <sup>0,8 0,95 </sup> <sup>9,76 </sup> <sup>9,27 </sup> <sup>11,44 </sup><small>Phụ tải 6 (MB14-</small>

<small>MC19) </small> <sup>6 </sup> <sup>6,15 </sup> <sup>0,81 </sup> <sup>0,8 0,95 29,52 </sup> <sup>28,04 </sup> <sup>34,62 </sup><small>MC Cắt Laser Phụ tải 8 (MC1) 1 10 0,82 0,8 0,95 8 7,6 9,27 </small>

<small>Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM

90Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 24</span><div class="page_container" data-page="24">

<small>Phụ tải 9 (MC2) 1 21 0,84 0,8 0,95 16,8 15,96 19 Phụ tải 10 (MC3) 1 15 0,82 0,8 0,95 12 11,4 13,9 </small>

<small>MD </small>

<small>Tán đinh </small>

<small>Phụ tải 11 </small>

<small>(MD1-MD3,MD6-MD9) </small> <sup>7 </sup> <sup>0,6 </sup> <sup>0,8 </sup> <sup>0,8 0,95 </sup> <sup>3,36 </sup> <sup>3,19 </sup> <sup>3,99 </sup><small>Phụ tải 12 (MD4-</small>

<small>MD5) </small> <sup>2 </sup> <sup>15 </sup> <sup>0,82 </sup> <sup>0,8 0,95 </sup> <sup>24 </sup> <sup>22,8 </sup> <sup>27,8 </sup><small>Phụ tải 13 </small>

<small>(MD10) </small> <sup>1 </sup> <sup>6,1 </sup> <sup>0,81 </sup> <sup>0,8 0,95 </sup> <sup>4,88 </sup> <sup>4,64 </sup> <sup>5,73 </sup><small>Hàn điểm </small>

<small>Phụ tải 14 </small>

<small>(MD12-MD13) </small> <sup>2 </sup> <sup>100 </sup> <sup>0,85 </sup> <sup>0,8 0,95 </sup> <sup>160 </sup> <sup>152 </sup> <sup>178,82 </sup><small>Phụ tải 15 </small>

<small>(MD11) </small> <sup>1 </sup> <sup>60 </sup> <sup>0,85 </sup> <sup>0,8 0,95 </sup> <sup>48 </sup> <sup>45,6 </sup> <sup>53,65 </sup><small>ME </small>

<small>Khu vực thành phẩm </small>

<small>Phụ tải 16 </small>

<small>(ME1-ME3) </small> <sup>3 </sup> <sup>24 </sup> <sup>0,84 </sup> <sup>0,8 0,95 </sup> <sup>57,6 </sup> <sup>54,72 </sup> <sup>65,14 </sup>

<small>MF </small>

<small>Phun cát, sơn trang trí </small>

<small>Lị nướng (MF1) 1 18 0,82 0,8 0,95 14,4 13,68 16,68 Phụ tải 7 (MF2) 1 4 0,8 0,8 0,95 3,2 3,04 3,8 </small>

<b><small>Bảng 3. 3 Tổng công suất các phụ tải động lực sản xuất </small></b>

<small>MA 33,06 40,88 0,81 MB 35,95 44,94 0,8 MC 54,03 66,54 0,81 MD 228,23 269,99 0,85 ME 54,72 65,14 0,84 MF 34,96 42,17 0,83 </small>

<b>Tính tốn phụ tải chiếu sáng </b>

Pchiếu sáng = Pchiếu sáng trong + Pchiếu sáng ngồi trời = 47.53 (kW)

<b>Tính tốn cho ổ cắm điện </b>

Mỗi ổ cắm chịu tải 16A, ta có hệ số sử dụng ksd = 0.15. Nên ta ước lượng được công suất 1 ổ cắm là:

P = ksd ×U×I×cosφ = 0.1 × 220 × 16 × 0.8 = 281.6 (W)

<small>Bảng 3. 4 Thống kê ổ cắm</small>

<small>Văn phòng tầng 1 29 Văn phòng tầng 2 32 Phòng bảo vệ 3 </small>

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM

90Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 25</span><div class="page_container" data-page="25">

<b>Thiết kế hệ thống điều hịa khơng khí 3.4.1. Giới thiệu </b>

Hệ thống điều hịa khơng khí được áp dụng lần đầu tiên vào khoảng năm 1920, mục đích của nó là nhằm tạo ra mơi trường thuận lợi cho các hoạt động của con người và thiết lập các điều kiện phù hợp với các nghệ sản xuất, chế biến, bảo quản máy móc thiết bị.Ngồi nhiệm vụ duy trì nhiệt độ trong khơng gian cần điều hòa ở mức yêu cầu, hệ thống điều hịa khơng khí cịn phải giữ độ ẩm khơng khí trong khơng gian đó ổn định ở một mức quy định nào đó.Bên cạnh đó, cũng cần phải chú ý đến vấn đề đảm bảo độ trong sạch của không khí, khống chế độ ồn và tổ chức sự lưu thơng hợp lý của dịng khơng khí.

<b>Các thành phần của hệ thống điều hịa khơng khí </b>

Về mặt thiết bị, hệ thống điều hịa khơng khí là một tổ hợp bao gồm các thành phần như sau:

Máy lạnh: là bộ phận cơ bản của hệ thống, đóng vai trị chủ yếu trong việc khống chế trạng thái của khơng khí trong khơng gian cần điều hịa khơng khí ở trong vùng qui định.

Bộ gia nhiệt và hâm nóng: là bộ phận hỗ trợ máy lạnh trong việc điều chỉnh các thơng số của khơng khí.

Chất tải lạnh: có thể là nước, khơng khí hoặc kết hợp giữa nước và khơng khí.

Hệ thống vận chuyển chất tải lạnh: là hệ thống dùng để vận chuyển chất tải lạnh từ nguồn sinh lạnh (bình bay hơi hay dàn lạnh của hệ thống máy lạnh) đến khơng gian cần điều hịa khơng khí.

Hệ thống phun ẩm: thường dùng cho những nơi có u cầu gia tăng độ chứa hơi của khơng khí trong khơng gian cần điều hịa khơng khí.

Hệ thống phân bố khơng khí: bao gồm các ống dẫn khơng khí và các miệng thổi gió.

Hệ thống giảm ồn, lọc bụi, chống cháy, khử mùi.

Hệ thống thải khơng khí bên trong khơng gian cần điều hịa ra ngồi trời hoặc đưa tuần hoàn trở lại hệ thống.

Bộ điều chỉnh và khống chế tự động để theo dõi và duy trì tự động các thơng số làm việc chính của hệ thống.

<small>Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM

90Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 26</span><div class="page_container" data-page="26">

Hệ thống làm mát nước giải nhiệt bình ngưng.

<b>3.4.2. Tính tốn kiểm tra phần lạnh </b>

<b>3.4.3. Phương trình cân bằng nhiệt tổng quát Xác định nhiệt thừa: </b>

Qt = Qtỏa + Qtt (W) Trong đó:

Qt: nhiệt thừa trong phòng (W). Qtỏa: nhiệt tỏa ra trong phòng (W).

Qtt: nhiệt thẩm thấu từ ngoài vào qua kết cấu bao che do chênh lệch nhiệt độ (W).

<b>Cụ thể, nhiệt tỏa ra trong phòng và nhiệt thẩm thấu được tính tốn như sau: </b>

Qtỏa = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 + Q7 + Q8 (W) Trong đó:

Q1: Nhiệt toả từ máy móc. Q2: Nhiệt toả từ đèn chiếu sáng. Q3: Nhiệt toả từ người.

Q4: Nhiệt tỏa từ bán thành phẩm.

Q5: Nhiệt tỏa từ bề mặt thiết bị trao đổi nhiệt. Q6: Nhiệt tỏa do bức xạ mặt trời qua cửa kính. Q7: Nhiệt tỏa do bức xạ mặt trời qua bao che. Q8: Nhiệt tỏa do rị lọt khơng khí qua cửa.

<b>Nhiệt thẩm thấu từ ngồi : </b>

Qtt = Q9 + Q10 + Q11 + Qbs (W) Q9: Nhiệt thẩm thấu qua vách.

Q10: Nhiệt thẩm thấu qua trần mái. Q11: Nhiệt thẩm thấu qua nền.

Qbs: Nhiệt tổn thất bổ sung do gió và hướng vách.

<b>Ẩm thừa được xác định: </b>

Wt = W1 + W2 + W3 + W4 +W5 (kg/s) W1: Lượng ẩm do người toả vào phòng (kg/s). W2: Lượng ẩm bay hơi từ bán thành phẩm (kg/s). W3: Lượng ẩm do bay hơi từ sàn ẩm (kg/s).

<small>Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM

90Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 27</span><div class="page_container" data-page="27">

W4: Lượng ẩm do hơi nước nóng toả vào phịng (kg/s). W5: Lượng ẩm do khơng khí lọt mang vào (kg/s).

<b>3.4.3.1. Tính nhiệt tỏa của cơng trình Nhiệt tỏa từ máy móc Q1 </b>

Khu vực thiết kế là văn phịng do đó khơng có những máy móc tỏa nhiệt lớn trong khơng gian điều hịa.

Nhiệt độ phịng 25<small>0</small>C, mơi trường tĩnh tại:

Nhiệt tỏa từ người đàn ông trưởng thành: q = 80 W/người. Nhiệt tỏa từ phụ nữ: q = 68 W/người (nhân hệ số 0.85). Nhiệt tỏa từ trẻ em: q = 60 W/người (nhân hệ số 0.75).

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM

90Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 28</span><div class="page_container" data-page="28">

Với cơng trình là văn phịng nên khơng có bán thành phẩm thải ra nhiệt thừa như các phân xưởng chế biến sản xuất. Q4 = 0 W.

<b>Nhiệt tỏa từ bề mặt thiết bị trao đổi nhiệt Q<small>5</small></b>

Với cơng trình là trường học nên khơng có các thiết bị trao đổi nhiệt trong khơng gian điều hịa (trừ dàn lạnh của máy điều hịa khơng khí). Q5 = 0 W

<b>Nhiệt tỏa do bức xạ mặt trời qua cửa kính Q<small>6</small></b>

Q6 = Isd ×Fk×τ1×τ2×τ3×τ4 (W) Trong đó:

Isd: Cường độ bức xạ mặt trời trên mặt đứng phụ thuộc hướng địa lý, W/m<small>2</small>. Fk: Diện tích cửa kính chịu bức xạ tại thời điểm tính tốn, m<small>2</small>.

τ1: Hệ số trong suốt của cửa kính, với kính 1 lớp chọn τ1 = 0.90. τ2: Hệ số bám bẩn, với kính 1 lớp đặt đứng chọn τ2 = 0.80. τ3: Hệ số khúc xạ, với kính 1 lớp khung kim loại chọn τ3 = 0.75. τ4: Hệ số tán xạ do che nắng, với kính có rèm che trong chọn τ4 = 0.6. Ta có: τ1×τ2×τ3×τ4 = 0.9 × 0.8 × 0.75 × 0.6 = 0.324

TP HCM nằm ở cực bắc miền Đơng Nam Bộ, có toạ độ địa lý từ 10°46′10″B 106°40′55″Đ, nên ta tra bảng 4.2 trang 152 ứng với vĩ độ 10<small>0</small> bắc ta được giá trị như trong bảng dưới:

<b>Nhiệt tỏa do bức xạ mặt trời qua bao che Q<small>7</small></b>

Theo công thức 3.20 của tài liệu [3] trang 107 Ta có cơng thức :

<small>Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM

90Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 29</span><div class="page_container" data-page="29">

Q7 = 0,055×k×F×ɛs ×Is (w) Theo công thức 3.21 của tài liệu [3] trang 107

λi - hệ số dẫn nhiệt lớp vật liệu thứ i của cấu trúc tường, W/mK. F : diện tích nhận bức xạ bao che ( m<small>2</small>).

<i>ɛ s</i>

: hệ số hấp thụ bức xạ mặt trời của vật liệu kết cấu bao.

<i>I<sub>s</sub></i>: cường độ bức xạ mặt trời (W/ m<small>2</small>).

Thành phần nhiệt này chủ yếu từ mái.Xét tổng thể cơng trình khơng có mái mà

<i>chỉ là sân thượng .Vậy nên khơng có quá nhiều ảnh hưởng nên cho Q</i><sub>7 = 0 W</sub><small> .</small>

<b>Nhiệt tỏa do rị lọt khơng khí qua cửa Q<small>8</small></b>

Thành phần nhiệt tỏa này sinh ra do độ chênh lệch nhiệt độ và áp suất trong và ngoài nhà gây ra dịng khơng khí rị lọt qua khe cửa hoặc khi cửa mở:

Q8 = G8 (IN – IT) W Trong đó:

<b>G<small>8</small></b><i>: lượng khơng khí rị lọt qua khe ca hoc ca m, kg/s; </i>

G8 = ìL=1.2(1.5ữ2)V, kg/h

(𝜌 là mật độ khơng khí , 𝜌 = 1.2 kg/m3. Cửa ít mở lấy 1.5, cửa mở nhiều lấy 2.)

<b>I<small>N</small>, I<small>T</small></b><i><b>:Entanpy khơng khí ngồi nhà và trong nhà, J/kg. </b></i>

Các thông số nhiệt độ và độ ẩm cho hệ thống điều hòa ở cấp 3 trong nhà và ngoài nhà, ta tra theo đồ thị t – d (27/[3]) có được các thơng số .

Thơng số ngồi nhà :

Nhiệt độ: t = 35.6 <small>o</small>C. Độ ẩm: φ =55 %.

Dung ẩm: d = 18.8 g/kg.

<small>Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM

90Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 30</span><div class="page_container" data-page="30">

Entanpy: I = 82.9 kJ/kg. Thông số trong nhà :

Nhiệt độ: t = 25 <small>o</small>C. Độ ẩm: φ = 60 %. Dung ẩm: d = 12 g/kg. Entanpy: I = 55 kJ/kg.

(IN – IT) = 82.9 – 55 = 27,9kJ/kg = 27900 J/kg Suy ra: Q8 = G8 (IN – IT) =<sup>1.2∗1.5</sup>

<small>3600</small> × 64.16 × 27900=895 W

<small>1 P.Tổng Vụ 18,33 64,16 1,5 895 </small>

<b>Nhiệt thẩm thấu qua vách Q<small>9</small></b>

Phần nhiệt lượng này do chênh lệch nhiệt độ bên ngồi và bên trong nhà tính theo biểu thức tổng qt:

Q9 = ∑ ki ×Fi×∆ti Trong đó:

ki : hệ số truyền nhiệt qua kết cấu bao che thứ i, W/(m2K);

α<sub>T</sub><sup> + ∑</sup><sup>δ</sup>λ<sup>i</sup><sub>i</sub><sup>+ </sup>α<sup>1</sup><sub>N</sub>

(Lấy αT = 10 W/(m2K); αN = 20 W/(m2K) theo bảng 3.4 trang 110

<b>Hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hịa Nguyễn Đức Lợi . Tường bằng gạch 200mm có trát vữa: k = 1.48 W/(m2K)). </b>

Fi : diện tích bề mặt kết cấu bao che thứ i, (m2) ..

∆ti : hiệu nhiệt độ trong nhà và ngoài nhà của kết cấu bao che thứ i, (K). Vách tiếp xúc với khơng khí ngồi trời:

∆t = tN – tT = 35.6 – 25 = 10.6 (K) Vách tiếp xúc với không gian đệm:

∆t = 0.7×(tN – tT) = 0.7 × (35.6 – 25) = 7.42 (K) Vách tiếp xúc với khơng gian điều hịa:

<small>Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM

90Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 31</span><div class="page_container" data-page="31">

∆t = 0

<b><small>1 </small></b> <small>P.Tổng vụ 55,04 10,6 1,48 667,7 </small>

<b>Nhiệt thẩm thấu qua trần Q<small>10</small> </b>

Nhiệt thẩm thấu qua trần tính tương tự như Q9 : Q10 = ∑ ki ×Fi×∆ti

Chọn k = 1.88 tra bảng 3.4/110 [3] Fi : diện tích trần

∆ti: chọn giống ∆ti Khi tính Q9

<small>Tầng 1 P.Tổng vụ 4,8 10,6 1,88 95,6 </small>

<b>Nhiệt thẩm thấu qua nền Q<small>11</small> </b>

Nhiệt thẩm thấu qua nền được tính : Q11 = ∑ ki Fi∆ti

Do nền đặt trực tiếp trên nền đất lấy ∆t = tN – tT nhưng áp dụng phương pháp tính theo dải nền rộng 2 m tính từ ngồi vào trong phịng với hệ số trùn nhiệt quy ước cho từng dải , cụ thể :

Dải 1 rộng 2 m theo chu vi buồng với k1 = 0.47 W/m<small>2</small>K Dải 2 rộng 2 m tiếp theo với k2 = 0.23 W/m<small>2</small>K

Dải 3 rộng 2 m tiếp theo với k3 = 0.12 W/m<small>2</small>K

Dải 4 là phần còn lại của buồng với k4 = 0.07 W/m<small>2</small>K

<b>Diện tích các dải nền được xác định như sau : </b>

F1 = 4 × (a +b) F2 = F1 – 48 F3 = F1 – 80

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM

90Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 32</span><div class="page_container" data-page="32">

Nền tiếp xúc trực tiếp với nền đất:

∆t = tN – tT = 35.6 – 25 = 10.6 (K)

Q11 = k1 × F1 × ( tN – tT) = 0.47 × 34.4 × 10.6 = 171.4W

<small>1 P.Tổng vụ 4,70 3,90 10,6 1195,68 </small>

Tương tự ta tính nhiệt tỏa cơng trình cho các phịng cịn lại

<small>Bảng 3. 5 Nhiệt tỏa cho các văn phòng </small>

<b><small>Khu vực </small></b>

<b><small>Tên phòng </small></b>

<b><small>Diện tích sàn </small></b>

<b><small>(W) </small></b>

<b><small>Q3 </small></b>

<b><small>(W) </small><sup>Q</sup><sup>6</sup><sup> (W) </sup><sup>Q</sup><sup>8</sup><sup> (W) </sup><sup>Q</sup><sup>9</sup><sup> (W) </sup><small>Q10</small></b>

<small>P.Tổng </small>

<small>vụ </small> <sup>18,3 </sup> <sup>183,3 </sup> <sup>148 </sup> <sup>1438,6 </sup> <sup>895,0 </sup> <sup>667,7 </sup> <sup>95,6 </sup> <sup>171,4 </sup> <sup>3,6 </sup><small>P.Khách 15,6 156,0 148 1438,6 761,7 823,3 0 163,4 3,5 P.Y tế 9,5 94,5 148 1438,6 461,4 459,3 0 122,6 2,7 P.IT 5,9 58,5 148 0 285,6 346,4 0 98,6 0,9 P.Trưng </small>

<small>bày </small> <sup>37,9 </sup> <sup>379,2 </sup> <sup>296 </sup> <sup>4373,2 </sup> <sup>1851,4 </sup> <sup>1034,2 </sup> <sup>0 </sup> <sup>253,1 </sup> <sup>8,2 </sup><small>P.Nhân </small>

<small>viên </small> <sup>18,9 </sup> <sup>189,1 </sup> <sup>14 </sup> <sup>805,6 </sup> <sup>923 </sup> <sup>381,5 </sup> <sup>0 </sup> <sup>174,9 </sup> <sup>2,6 </sup><small>P.Họp 1 18,9 189,1 148 805,6 923 381,5 0 174,9 2,6 P.Họp 2 38,5 385,1 296 2186,6 1880,4 1034,2 362 254,6 6,4 P.Chờ 36,9 368,6 296 3452,5 1799,4 783,1 0 249,6 6,9 </small>

<small>Tầng 2 văn phòng </small>

<small>P.Chủ </small>

<small>quản 1 </small> <sup>19,5 </sup> <sup>195,4 </sup> <sup>148 </sup> <sup>2129,1 </sup> <sup>953,8 </sup> <sup>760,1 </sup> <sup>0 </sup> <sup>183,7 </sup> <sup>4,4 </sup><small>P.Chủ </small>

<small>quản 2 </small> <sup>19,3 </sup> <sup>193,1 </sup> <sup>148 </sup> <sup>2129,1 </sup> <sup>942,6 </sup> <sup>753,0 </sup> <sup>0 </sup> <sup>182,3 </sup> <sup>4,3 </sup><small>P.Kế </small>

<small>toán </small> <sup>25,7 </sup> <sup>257,4 </sup> <sup>296 </sup> <sup>2877,1 </sup> <sup>1256,8 </sup> <sup>1114,5 </sup> <sup>0 </sup> <sup>221,2 </sup> <sup>6 </sup><small>P.Làm </small>

<small>việc 1 </small> <sup>29,3 </sup> <sup>293 </sup> <sup>296 </sup> <sup>0,0 </sup> <sup>1430,7 </sup> <sup>792,2 </sup> <sup>0 </sup> <sup>216,8 </sup> <sup>3 </sup><small>P.Làm </small>

<small>việc 2 </small> <sup>22,7 </sup> <sup>227,2 </sup> <sup>148 </sup> <sup>0,0 </sup> <sup>1109,5 </sup> <sup>681,7 </sup> <sup>0 </sup> <sup>194,9 </sup> <sup>2,4 </sup><small>P.Tổng </small>

<small>giám đốc </small>

<small>46,6 466,4 444 0,0 2277,4 783,1 0 274,6 4,2 P.Chủ </small>

<small>tịch HDQT </small>

<small>47,5 475,4 444 0,0 2321,2 249,4 0 277,6 3,8 P.Trà </small>

<small>nước </small> <sup>18,5 </sup> <sup>185,4 </sup> <sup>148 </sup> <sup>863,1 </sup> <sup>905,4 </sup> <sup>626,5 </sup> <sup>0 </sup> <sup>173,0 </sup> <sup>2,9 </sup>

<small>Văn phòng xưởng </small>

<small>Khu hàng bán thành phẩm </small>

<small>225,3 2253 2072 </small> <sup>0 </sup> <small>11000,3 3014,1 0 921,0 19,3 Văn </small>

<small>phòng xưởng </small>

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM

90Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 33</span><div class="page_container" data-page="33">

W1: Lượng ẩm thừa do người tỏa ra (kg/s). W2: Lượng ẩm bay hơi từ bán thành phẩm (kg/s). W3: Lượng ẩm bay hơi đoạn nhiệt từ sàn ẩm (kg/s). W4: lượng ẩm bay hơi từ thiết bị (kg/s).

Trong đó W2, W3, W4 đối với dành cho người cơng trình văn phịng, phân xưởng khơng có tải là khơng đáng kể, ta bỏ qua trong tính tốn. Nên ta có:

WT = W1= n.qn (kg/s).

n: số người trong không gian điều hòa.

qn: lượng ẩm mỗi người tỏa ra trong một đơn vị thời gian, kg/s. Nhiệt độ phịng 25 oC, mơi trường lao động nhẹ.

Nhiệt tỏa từ người đàn ông trưởng thành:

q = 115 g/h.người = 3.2×10<small>-5</small> kg/s.người Nhiệt tỏa từ phụ nữ:

q = 97.75 g/h.người = 2.72×10<small>-5</small> kg/s.người (nhân hệ số 0.85) Nhiệt tỏa từ trẻ em:

q = 86.25 g/h.người = 2.4×10<small>-5</small> kg/s.người (nhân hệ số 0.75)

<small>1 P.Tổng vụ 1 1 5,92 </small>

<b>3.4.3.3. Tính thơng số các điểm trên sơ đồ điều hịa khơng khí </b>

Trên sơ đồ t̀n hồn khơng khí ta có các điểm cần xác định sau: Điểm N: Trạng thái khơng khí ngồi trời.

Điểm T: Trạng thái khơng khí trong khơng gian cần điều hịa. Điểm C: Trạng thái khơng khí tại điểm hịa trộn.

Điểm O: Trạng thái khơng khí sau khi được xử lý nhiệt ẩm. Điểm V: Trạng thái khơng khí thổi vào khơng gian điều hịa.

Trong các điểm trên cần xác định trên đồ thị I – d trên, ta đã biết trạng thái của hai điểm T và N với các thông số như sau:

Điểm N:

Nhiệt độ tN = 36.5 oC

<small>Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM

90Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 34</span><div class="page_container" data-page="34">

Độ ẩm φN = 49.7 %

Suy ra: Căn cứ theo đồ thị I-d: dN = 18.8 g/kgk

IN = 82.9 kJ/kg Điểm T:

Nhiệt độ tT = 25 oC Độ ẩm φT = 60 %

Suy ra: Căn cứ theo đồ thị I-d: dT = 12 g/kgk

IT = 55 kJ/kg Ta có:

GN: lưu lượng gió tươi cần cung cấp xác định theo điều kiện vệ sinh (kg/s)

<b>G: lưu lượng gió tổng t̀n hồn qua thiết bị xử lý khơng khí (kg/s) </b>

GT: lưu lượng gió tái t̀n hồn (kg/s)

Điểm hịa trộn H nằm trên đoạn TN nên có tỷ lệ như sau: TN

NH<sup>= </sup>G<sub>N</sub>G<sub>T</sub><sup>= </sup>

G<sub>N</sub>G- G<sub>N</sub><sup> </sup>

<b><small>Hình 3. 1 Sơ đồ tuần hoàn một cấp </small></b>

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM

90Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 35</span><div class="page_container" data-page="35">

ε<sub>T</sub> = <sup>Q</sup><sup>T</sup>W<sub>T</sub><sup> =</sup>

Lưu lượng khơng khí cần thiết để triệt tiêu toàn bộ ẩm thừa và nhiệt thừa: G= <sup>Q</sup><sup>T</sup>

I<sub>T</sub>- I<sub>V</sub><sup>= </sup> 3.6

Vk là lượng khơng khí tươi cần cung cấp cho một người, (m<small>3</small>/s).

Tra bảng 1.4 trang 18 Hướng dẫn thiết kế điều hịa khơng khí Nguyễn Đức Lợi Với P.Tổng vụ ta lấy Vk = 25 (m<small>3</small>/h.người) GN = 2×1.2× <sup>25</sup>

<small>3600</small> = 0.02 kg/s Lưu lượng gió tái t̀n hoàn:

GT = G – GN =0.4– 0.02= 0.38 (kg/s) Xác định IH, dH:

I<sub>H</sub> = I<sub>T</sub> × <sup>G</sup><sup>T</sup>

G <sup>+ I</sup><sup>N</sup><sup> × </sup>G<sub>N</sub>

G <sup>= 55 × </sup>0.38

0.4 <sup>+ 84 ×</sup>0.02

0.4 = 56.45 (kJ/kg)

D<sub>H</sub> = d<sub>T</sub> × <sup>G</sup><sup>T</sup>

G <sup>+ d</sup><sup>N</sup><sup> × </sup>G<sub>N</sub>

G <sup>= 12 ×</sup>0.38

0.4 <sup>+ 18.8×</sup>0.02

0.4=12.34 (g/kg<sub>k</sub>)

Vậy ta có năng suất lạnh:

QO = G × (IH – IO) = 0.4 × (56.45 – 46) = 4.18(kW) Năng suất làm khơ thiết bị:

WO = G × (dH – dO) = 0.4 × (12.34 -11.5) = 0.336 (g/s) = 3.36 ×10<small>-4</small> (kg/s)

Tương tự ta tính cho các phòng khác

<small>Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM

90Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 36</span><div class="page_container" data-page="36">

<small>Bảng 3. 6 Tính tốn năng suất lanh cho các văn phịng </small>

<b><small>Wt , W1.10-5</small></b>

<b><small>kg/s </small></b>

<b><small>(kW) </small></b>

<small>Tầng 1 văn phòng </small>

<small>P.Tổng vụ 5,92 0,4 0,02 0,38 56,45 12,34 4,18 P.Khách 5,92 0,4 0,02 0,38 56,45 12,34 4,18 P.Y tế 5,92 0,3 0,02 0,28 56,93 12,45 3,28 P.IT 5,92 0,1 0,02 0,08 60,8 13,36 1,48 P.Trưng </small>

<small>bày </small> <sup>11,84 </sup> <sup>0,9 </sup> <sup>0,03 </sup> <sup>0,87 </sup> <sup>55,97 </sup> <sup>12,23 </sup> <sup>8,97 </sup><small>P.Nhân </small>

<small>viên </small> <sup>5,92 </sup> <sup>0,3 </sup> <sup>0,02 </sup> <sup>0,28 </sup> <sup>56,93 </sup> <sup>12,45 </sup> <sup>3,28 </sup><small>P.Họp 1 5,92 0,3 0,02 0,28 56,93 12,45 3,28 P.Họp 2 11,84 0,7 0,03 0,67 56,24 12,29 7,17 P.Chờ 11,84 0,8 0,03 0,77 56,09 12,26 8,07 </small>

<small>Tầng 2 văn phòng </small>

<small>P.Chủ quản </small>

<small>1 </small> <sup>5,92 </sup> <sup>0,5 </sup> <sup>0,02 </sup> <sup>0,48 </sup> <sup>56,16 </sup> <sup>12,27 </sup> <sup>5,08 </sup><small>P.Chủ quản </small>

<small>2 </small> <sup>5,92 </sup> <sup>0,5 </sup> <sup>0,02 </sup> <sup>0,48 </sup> <sup>56,16 </sup> <sup>12,27 </sup> <sup>5,08 </sup><small>P.Kế toán 11,84 0,7 0,03 0,67 56,24 12,29 7,17 P.Làm việc </small>

<small>1 </small> <sup>11,84 </sup> <sup>0,3 </sup> <sup>0,03 </sup> <sup>0,27 </sup> <sup>57,9 </sup> <sup>12,68 </sup> <sup>3,57 </sup><small>P.Làm việc </small>

<small>2 </small> <sup>5,92 </sup> <sup>0,3 </sup> <sup>0,02 </sup> <sup>0,28 </sup> <sup>56,93 </sup> <sup>12,45 </sup> <sup>3,28 </sup><small>P.Tổng </small>

<small>giám đốc </small> <sup>17,76 </sup> <sup>0,5 </sup> <sup>0,05 </sup> <sup>0,45 </sup> <sup>57,9 </sup> <sup>12,68 </sup> <sup>5,95 </sup><small>P.Chủ tịch </small>

<small>HDQT </small> <sup>17,76 </sup> <sup>0,4 </sup> <sup>0,05 </sup> <sup>0,35 </sup> <sup>58,63 </sup> <sup>12,85 </sup> <sup>5,05 </sup><small>P.Trà nước 5,92 0,3 0,02 0,28 56,93 12,45 3,28 Khu vực </small>

<b>3.4.4.2. Tính tốn lựa chọn dàn lạnh </b>

Dàn lạnh được đặt bên trong phòng, là dàn trao đổi nhiệt kiểu ống đồng cánh nhơm. Dàn lạnh có trang bị quạt kiểu ly tâm (lồng sóc). Dàn lạnh có nhiều dạng khác nhau cho phép người sử dụng có thể lựa chọn kiểu phù hợp với kết cấu tòa nhà và không gian lắp đặt.

<small>Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM

90Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 37</span><div class="page_container" data-page="37">

Do công trình nằm ở Tp Hồ Chí Minh khơng có mùa đơng, nên hệ thống điều hịa khơng khí ở đây chỉ sử dụng với mục đích làm lạnh. Vậy các dàn lạnh mà ta lựa chọn chỉ có chức năng làm lạnh phịng mà khơng cần chức năng để sưởi ấm.

<b>Tính tốn lựa chọn dàn lạnh </b>

Máy điều hịa VRV giải nhiệt gió là loại một dàn nóng với nhiều dàn lạnh của Daikin.Tất cả các loại máy này đều có catalog kỹ thuật do đó khi thiết kế phải tính hiệu chỉnh năng suất lạnh theo đúng chỉ dẫn.Năng suất lạnh thực của mỗi dàn lạnh cũng như dàn nóng đều được tính hiệu chỉnh.

Năng suất lạnh thực tế được tính hiệu chỉnh như sau: Q0t = Q0TC × α , ta chọn α = 0.97

Khi chọn máy và thiết bị cần thỏa mãn điều kiện : Q0t = Q0TC × α ≥ Q0yc

Q0TC1: Tổng năng suất lạnh tiêu chuẩn của các dàn lạnh.

<small>Bảng 3. 7 Năng suất lạnh văn phòng nhà xưởng </small>

<small>Tầng 1 </small>

<small>P.Tổng vụ 4,18 P.Khách 4,18 P.Y tế 3,28 </small>

<small>P.Trưng bày 8,97 P.Nhân viên 3,28 P.Họp 1 3,28 P.Họp 2 7,17 </small>

<small>Tầng 2 </small>

<small>P.Chủ quản 1 5,08 P.Chủ quản 2 5,08 P.Kế toán 7,17 P.Làm việc 1 3,57 P.Làm việc 2 3,28 P.Tổng giám đốc 5,95 P.Chủ tịch HDQT 5,05 P.Trà nước 3,28 Xưởng Văn phòng xưởng 13,38 </small>

<small>Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM

90Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 38</span><div class="page_container" data-page="38">

<b>Ta tính tốn cho Phòng tổng vụ: </b>

Năng suất lạnh tiêu chuẩn yêu cầu:

Để tính gần đúng năng suất lạnh cần chọn có thể sử dụng hệ số hiệu chỉnh bảng 5.9 trang 245 TL [3] .Tra tN = 35 <small>o</small>C , tT = 27<small>o</small>C , φ =55 % , tư = 19<small> o</small>C có α = 0,97

Q<sub>0TCYC</sub>=<sup>Q</sup><sup>o</sup><small> α</small> <sup>= </sup>

0,97 <sup>= 4.31 </sup>

Năng suất lạnh tiêu chuẩn cho trong catalogue :

Tra catalogue chọn máy lạnh treo tường của Mitsubishi :

<b>Chọn máy lạnh Multi Mitsubishi Heavy FDT50CR-S5 Công suất làm lạnh : Q0TC = 5 kW (17100 Btu/h) </b>

Do là máy lạnh có dàn nóng và lạnh riêng nên tỷ lệ kết nối : <sup>𝑄</sup><small>0𝑇𝐶𝑙</small>

<small>𝑄0𝑇𝐶𝑛</small> = 1 Tra đồ thị 5.4 trang 140 TL[2] ta được α4 = 1

Suy ra năng suất lạnh thực tiêu chuẩn : Q0T = 5 (kW)

So sánh năng suất lạnh thực với năng suất lạnh tiêu chuẩn yêu cầu. Điều kiện: Q0T ≥ Q0Tcyc

Q0T = 5 kW ≥ Q0Tcyc =4.31 kW (Thỏa điều kiện)

<small>Tầng 2 </small>

<small>P.Chủ quản 1 5,24 7,1 1 FDT71CR-S5 P.Chủ quản 2 5,24 7,1 1 FDT71CR-S5 P.Kế toán 7,39 5 2 FDT50CR-S5 P.Làm việc 1 3,68 5 1 FDT50CR-S5 P.Làm việc 2 3,38 5 1 FDT50CR-S5 P.Tổng giám đốc 6,13 7,1 1 FDT71CR-S5 P.Chủ tịch HDQT 5,21 7,1 1 FDT71CR-S5 P.Trà nước 3,38 5 1 FDT50CR-S5 Xưởng Văn phòng xưởng 13,79 7,1 2 FDT71CR-S5 </small>

<b>Tủ phân phối lạnh: </b>

<small>Bảng 3. 9 Cơng suất điện của điều hịa khu vực văn phòng </small>

<small>Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM

90Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 39</span><div class="page_container" data-page="39">

<b><small>Tên phòng Công suất lạnh (kW) Công suất lạnh (Btu/h) Công suất điện (kW) </small></b>

<small>P.Tổng vụ 5 17100 1,42 P.Khách 5 17100 1,42 P.Y tế 5 17100 1,42 P.IT 5 17100 1,42 P.Trưng bày 10 34200 2,84 P.Nhân viên 5 17100 1,42 P.Họp 1 5 17100 1,42 P.Họp 2 10 34200 2,84 P.Chờ 10 34200 2,84 P.Chủ quản 1 7.1 24200 2,01 P.Chủ quản 2 7.1 24200 2,01 P.Kế toán 10 34200 2,84 P.Làm việc 1 5 17100 1,42 P.Làm việc 2 5 17100 1,42 P.Tổng giám đốc 7.1 24200 2,01 P.Chủ tịch HDQT 7.1 24200 2,01 P.Trà nước 5 17100 1,42 Văn phịng xưởng 14.2 48500 4,02 </small>

<b>3.4.5. Tính tốn nhiệt tải cho hệ thống kho lạnh </b>

Mục đích cuối cùng của việc tính tốn nhiệt tải kho lạnh là để xác định năng suất lạnh của máy lạnh cần lắp đặt. Nhiệt tải Q của kho lạnh sẽ được tính theo cơng thức sau:

Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 (W) Trong đó:

Q1 – dòng nhiệt đi qua kết cấu bao che của kho lạnh.

Q2 – dòng nhiệt do sản phẩm và bao bì tỏa ra trong quá trình xử lý lạnh. Q3 – dịng nhiệt từ khơng khí bên ngồi do thơng gió buồng lạnh, ở đây

Q3 = 0 do Khu hệ thống đông lạnh khơng thơng gió buồng lạnh. Q4 – dòng nhiệt từ các nguồn khác nhau khi vận hành kho lạnh.

Q5 – dòng nhiệt từ sản phẩm tỏa ra khi sản phẩm hơ hấp, nó chỉ có ở kho lạnh bảo quản rau quả, Q5 = 0.

<b>3.4.5.1. Dòng nhiệt qua kết cấu bao che Q<small>1</small></b>

Dòng nhiệt Q1 được xác định theo công thức: Q1 = Q11 + Q12 (W).

Trong đó:

Q11 – dòng nhiệt qua tường bao, trần và nền do chênh lệch nhiệt độ. Q12 – dòng nhiệt qua tường bao và trần do ảnh hưởng của bức xạ mặt trời. <small>Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden</small>

<small>902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM

90Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 40</span><div class="page_container" data-page="40">

Kho lạnh được thiết kế vách và trần kho đều có tường bao và mái che nên bỏ qua dòng nhiệt qua tường và trần do ảnh hưởng của bức xạ mặt trời, Q<small>12</small> = 0.

Dòng nhiệt qua tường bao, trần và nền do chênh lệch nhiệt độ được xác định theo biểu thức:

Q11 = Kt × F × (t1 – t2) (W) Trong đó:

Kt – hệ số truyền nhiệt thực của kết cấu bao che xác định theo chiều dài cách nhiệt thực, Kt=0.198 W/m<small>2</small>K.

F – diện tích bề mặt kết cấu bao che.

t1 – nhiệt độ mơi trường bên ngồi kho (<small>0</small>C). t2 – nhiệt độ khơng khí trong kho (<small>0</small>C).

<small>Vách đông 0,83 87,2 24 1736,0 Vách Tây 0,83 87,2 24 1736,0 Vách Nam 0,83 123 24 2440,2 Vách Bắc 0,83 123 24 2440,2 Trần 0,88 871,5 28 21473,8 Nền 0,88 871,5 24 18406,1 </small>

Do Khu hệ thống đơng lạnh được đặt trong xưởng chế biến có tường bao xung quanh và có mái che nên nhiệt độ khơng khí xung quanh kho lạnh sẽ lấy bằng nhiệt độ của khu thành phẩm, t1 = 26<small>0</small>C. Chỉ có trần kho lạnh có nhiệt độ cao hơn ta lấy nhiệt độ khơng khí phía trên trần là 30<small>0</small>C.

Vậy dòng nhiệt xâm nhập qua kết cấu bao che là Q1 = Q11 =48232.3 W

<b>3.4.5.2. Dòng nhiệt do sản phẩm và bao bì tỏa ra Q<small>2</small></b>

Dịng nhiệt do bao bì và sản phẩm tạo ra xác định theo cơng thức: Q2 = Q21 + Q22 (W)

Trong đó:

Q21 – dòng nhiệt do sản phẩm tỏa ra (W) Q22 – dòng nhiệt do bao bì tỏa ra (W)

<b>Dịng nhiệt do sản phẩm tỏa ra </b>

<small>Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM902410068:42:52 PM8:42:52 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM90Monday, June 10, 20248:42:53 PM8:42:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM90Monday, June 10, 20248:42:54 PM8:42:54 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenThiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong Golden

90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM90Monday, June 10, 20248:42:56 PM8:42:56 PM

90Thiet ke cung cap dien cho nha xuong nha xuong GoldenMonday, June 10, 2024

</div>

×