Tải bản đầy đủ (.pdf) (92 trang)

thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng may

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (25.86 MB, 92 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b>KHOA CƠNG NGHỆ ĐIỆN </b>

<b>KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP </b>

<b>THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG MAY </b>

<b>SINH VIÊN: ĐỖ TRUNG HIẾU - 16059251 </b>

92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM

92Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

<b>LỜI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN </b>

92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM

92Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

<b>LỜI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN </b>

92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM

92Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

<b>Mục lục </b>

LỜI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ...i

LỜI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ... ii

Mục lục ... iii

Danh sách hình vẽ ...vi

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CUNG CẤP ĐIỆN ... 1

1.1. Tổng quan về cung cấp điện ... 1

1.2. Tổng quan về phân xưởng may ... 1

1.2.1. Giới thiệu về phân xưởng ... 1

1.2.2. Thông số các thiết bị trong phân xưởng ... 2

1.2.3. Phân chia các nhóm phụ tải ... 2

CHƯƠNG 2 LÝ THUYẾT TÍNH TỐN CHIẾU SÁNG ... 4

2.1. Lý thuyết tính tốn chiếu sáng ... 4

2.1.1. Các yêu cầu đối với hệ thống chiếu sáng ... 4

2.1.2. Các đại lượng kĩ thuật ánh sáng ... 4

2.1.3. Chọn hệ chiếu sáng ... 5

2.1.4. Chọn bóng đèn và bộ đèn ... 7

2.2. Phương pháp tính ... 8

2.2.1 Xác định các thơng số kĩ thuật chiếu sáng ... 8

CHƯƠNG 3 LÝ THUYẾT TÍNH TỐN CUNG CẤP ĐIỆN ... 12

3.1. Mục đích thiết kế ... 12

3.2. Giới thiệu phương pháp tính tốn phụ tải ... 12

3.3 . chọn CB, dây dẫn ... 13<small>Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may922410068:43:42 PM8:43:42 PM922410068:43:42 PM8:43:42 PM922410068:43:42 PM8:43:42 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM

92Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

3.6.1. Ý nghĩa của bù công suất phản kháng ... 21

3.6.2. Các cách lắp đặt tụ bù cải thiện cơng suất. ... 22

Chương 4 TÍNH TỐN CHIẾU SÁNG CHO PHÂN XƯỞNG ... 24

4.1. Hướng dẫn tính tốn chiếu sáng theo phương pháp hệ số sử dụng: ... 24

Chương 5 TÍNH TỐN CUNG CẤP ĐIỆN ... 28

5.1. Tính tốn phụ tải ... 28

5.2. Tính tốn tâm phụ tải ... 33

Chương 6 CHỌN DÂY DẪN CHỌN CB ... 38

6.1. Lựa chọn CB, dây dẫn cho mạch chiếu sáng ... 38

6.1.1. Lựa chọn CB cho mạch chiếu sáng ... 38

6.1.2. Lựa chọn dây dẫn cho mạch chiếu sáng ... 38

6.2. Chọn dây dẫn và CB cho phụ tải ... 40

6.2.1. Lựa chọn CB cho phụ tải ... 42

6.2.2. Lựa chọn dây dẫn cho phụ tải ... 43

Chương 7 TÍNH SỤT ÁP, NGẮN MẠCH ... 47

7.1. Tính tốn sụt áp... 47

7.1.1. Tính tốn sụt áp cho tải xưởng may ... 47

7.1.2. Tính tốn sụt áp cho tải chiếu sáng ... 48

92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM

92Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

7.2.1. Tính tốn ngắn mạch cho tải may ... 49

7.2.2. Tính toán ngắn mạch cho tải chiếu sáng ... 71

Chương 8 BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG ... 74

8.1. Yêu cầu ... 74

8.2. Tính tốn ... 74

chương 9 CHỌN MÁY BIẾN ÁP VÀ MÁY PHÁT ĐIỆN DỰ PHÒNG ... 76

9.1. Chọn máy biến áp cho phân xưởng ... 76

9.2. Lựa chọn máy biến phát dự phòng ... 77

Chương 10 KẾT LUẬN ... 80

10.1 Kết quả đạt được ... 80

10.2 Hướng phát triển cho đề tài ... 80

Chương 11 TÀI LIỆU THAM KHẢO ... 81

LỜI CẢM ƠN ... 82

123docz.net - File bi loi xin lienhe:

<small>Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may922410068:43:42 PM8:43:42 PM922410068:43:42 PM8:43:42 PM922410068:43:42 PM8:43:42 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM

92Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

<b>Danh sách hình vẽ </b>

Hình vẽ [1]: bản vẽ phân bố đèn chiếu sáng phân xưởng. Hình vẽ [2]: bản vẽ ngun lí chiếu sáng của phân xưởng. Hình vẽ [3]: bản vẽ đi dây chiếu sáng của phân xưởng. Hình vẽ [4]: bản vẽ ngun lí chia pha của tải phân xưởng.

Hình vẽ [5]: bản vẽ ngun lí pha A đến các tủ MB của phân xưởng. Hình vẽ [5.1]: bản vẽ nguyên lí của tủ MB pha A đến tải của phân xưởng. Hình vẽ [6]: bản vẽ nguyên lí pha B đến các tủ MB của phân xưởng. Hình vẽ [6.1]: bản vẽ ngun lí của tủ MB pha B đến tải của phân xưởng. Hình vẽ [7]: bản vẽ nguyên lí pha C của tải phân xưởng.

Hình vẽ [7.1]: bản vẽ ngun lí của tủ MP pha C đến tải của phân xưởng. Hình vẽ [8]: bản vẽ phân bố tải của phân xưởng.

Hình vẽ [9]: bản vẽ đi dây của tải phân xưởng

Hình vẽ [10]: bản vẽ mạch điều khiển, động lực bù công suất phản kháng.

<small>922410068:43:42 PM8:43:42 PM922410068:43:42 PM8:43:42 PM922410068:43:42 PM8:43:42 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM

92Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

<b>CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CUNG CẤP ĐIỆN </b>

<b>1.1. Tổng quan về cung cấp điện </b>

Trong quá trình thiết kế cung cấp điện, một phương án lựa chọn được coi là hợp lý khi

<b>nó thoả mãn các yêu cầu : </b>

 Vốn đầu tư nhỏ.

 <b>Đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện tùy theo mức độ tính chất phụ tải. </b>

<b> Chi phí vận hành hàng năm thấp. </b>

 <b>Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị </b>

<b> Thuận tiện cho vận hành và sửa chữa. </b>

 Đảm bảo chất lượng điện nhất là đảm bảo độ lệch và độ dao động điện áp bé nhất

<b>và nằm trong giới hạn cho phép so với định mức. </b>

 Ngoài ra khi thiết kế cung cấp điện cũng cần chú ý tới các yêu cầu phát triển phụ

<b>tải tương lai, giảm ngắn thời gian thi cơng lắp đặt và tính mỹ quan cơng trình. </b>

Các bước chính của việc thiết kế bao gồm :  Khảo sát đối tượng cung cấp điện. Tính phụ tải tính tốn của phân xưởng . Thiết kế mạng hạ áp của phân xưởng . Thiết kế hệ thống chiếu sáng phân xưởng .

<b>1.2. Tổng quan về phân xưởng may 1.2.1. Giới thiệu về phân xưởng </b>

Phân xưởng may là một trong những phân xưởng trực thuộc nhà máy dệt Đơng Á, có nhiệm vụ may những sản phẩm theo yêu cầu của thị trường và đơn đặt hàng trong và ngoài nước.

<small>922410068:43:42 PM8:43:42 PM922410068:43:42 PM8:43:42 PM922410068:43:42 PM8:43:42 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM

92Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

<b>1.2.2. Thông số các thiết bị trong phân xưởng </b>

<small>STT Tên thiết bị Số lượng Pcơ (kW) Cosµ Ksd Hiệu suất Điện áp (V) 1 Máy may 120 2 0,65 0,8 0,8 220 2 Bàn ủi 60 2 1 0,8 1 220 3 Máy đóng nút 60 3 0,7 0,8 0,75 220 4 Máy giặt sấy 10 5 0,65 0,8 0,8 220 5 Quạt hút 10 5 0,6 0,8 0,85 220 6 Máy bơm 3 10 0,7 0,8 0,8 220 7 Máy bơm 4 5 0,75 0,8 0,75 220 </small>

<b>1.2.3. Phân chia các nhóm phụ tải </b>

phân chia nhóm phụ tải dựa vào vị trí phân bố thiết bị, các thiết bị giống nhau, theo công suất,…

ở đây ta chia phân xưởng may thành 15 nhóm phụ tải :

<small>922410068:43:42 PM8:43:42 PM922410068:43:42 PM8:43:42 PM922410068:43:42 PM8:43:42 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM

92Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

<small>STT nhóm Tên thiết bị Số lượng Pcơ (kW) Cosµ Hiệu suất Điện áp (V) Nhóm 1 Máy may 20 2 0,65 0,8 220 </small>

<small>Nhóm 2 Máy may 20 2 0,65 0,8 220 Nhóm 3 Máy may 20 2 0,65 0,8 220 Nhóm 4 Máy may 20 2 0,65 0,8 220 Nhóm 5 Máy may 20 2 0,65 0,8 220 Nhóm 6 Máy may 20 2 0,65 0,8 220 </small>

<small>Nhóm 10 Máy đóng nút 20 3 0,7 0,75 220 Nhóm 11 Máy đóng nút 20 3 0,7 0,75 220 Nhóm 12 Máy đóng nút 20 3 0,7 0,75 220 Nhóm 13 Máy giặt sấy 10 5 0,65 0,8 220 Nhóm 14 Quạt hút 10 5 0,6 0,85 220 Nhóm 15 Máy bơm 3 10 0,7 0,8 220 </small>

92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM

92Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

<b>CHƯƠNG 2 LÝ THUYẾT TÍNH TỐN CHIẾU SÁNG </b>

<b>2.1. Lý thuyết tính toán chiếu sáng </b>

<b>2.1.1. Các yêu cầu đối với hệ thống chiếu sáng </b>

Hệ thống chiếu sáng phải đảm bảo các yêu cầu sau :

 Các vật chiếu sáng phải có huy độ vừa đủ để phát hiện và phân biệt chúng.  Đảm bảo không có sự khác biệt lớn giữa huy độ bề mặt làm việc và không

gian xung quanh.

 Độ rọi không đổi trên bề mặt không thay đổi theo thời gian.

 Khơng có vết tối lớn trên bề mặt làm việc và khi chiếu sáng phải phân biệt được hình dạng của chúng.

 Đảm bảo tầm nhìn khơng có mảng chói lớn

 Hệ thống chiếu sáng thẩm mỹ, vận hành dễ dàng, an toàn và có độ tin cậy cao

 Hệ thống chiếu sáng phải tiết kiệm điện , hiệu quả và kinh tế.

<b>2.1.2. Các đại lượng kĩ thuật ánh sáng </b>

 Quang thông ∅ (lumen – lm) : là lượng ánh sáng do một nguồn sáng phát ra. Nên chọn bóng đèn có quang thơng càng lớn càng tốt.

 Hiệu suất ánh sáng H (lm/W) : là tỉ số lượng quang thông phát ra trên công suất đèn, nên chọn đèn có hiệu suất phát sáng cao.

 Cường độ sáng I<small>α</small> (candels – cd) : là độ lớn ánh sáng của nguồn sáng về một phương nào đó. Dựa trên đường phân bố cường độ sáng để chọn bộ đèn thích hợp.

 Độ rọi E(lux – lx) : là độ sáng trên bề mặt được chiếu sáng.

<small>922410068:43:42 PM8:43:42 PM922410068:43:42 PM8:43:42 PM922410068:43:42 PM8:43:42 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM

92Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

 Độ chói L(cd/m<small>2</small>) : độ chói của nguồn sáng cao ảnh hưởng không tốt cho mắt.

 Nhiệt độ màu Tm (K) : nói lên màu sáng của bóng đèn.

 Chỉ số màu R<small>a</small> nói lên khả năng thể hiện trung thực của màu sắc.

<b>2.1.3. Chọn hệ chiếu sáng </b>

 Hệ số chiếu sáng chung : Không những bề mặt làm việc được chiếu sáng mà tất cả mọi nơi trong phòng được chiếu sáng. Trong trường hợp này đèn được phân bố phía trên với độ cao cách sàn tương đối lớn. Trong hệ số chiếu sáng này gồm có hai phương thức đi đèn: chung đều và khu vực.

 Trong hệ sáng chung đều: Khoảng cách giữa các đèn trong một dây và giữa các dãy được đặt cách đều nhau, đảm bảo các điều kiện chiếu sáng mọi nơi như nhau.

 Trong hệ chiếu sáng khu vực: Khi cần phải thêm những phần chiếu sáng, mà những phần này chiếm diện tích khá lớn, tại chỗ làm việc không thể sử dụng các đèn chiếu sáng tại chỗ. Các đèn được chọn đặt theo sự lựa chọn hướng phân bố có lợi của quang thơng và khắc phục các bóng bối trên bề mặt được chiếu do các đồ vật đặt gần nhau.

 Hệ chiếu sáng hỗn hợp gồm các đèn chiếu sáng chung và các đèn đặt trực tiếp tại chỗ làm việc khi cần nâng cao độ rọi. Các yếu tố sau sẽ ảnh hưởng tới sự lực chọn hệ chiếu sáng :

+ Yêu cầu của đối tượng chiếu sáng.

+ Đặc điểm, cấu trúc căn nhà và sự phân bố của thiết bị. + Khả năng, kinh tế, điều kiện bảo trì.

 Chọn nguồn sáng phụ thuộc:

+ Nhiệt độ màu của nguồn sáng theo biểu đồ Kruithof.

+ Các tính năng của nguồn sáng: Đặc tính điện( điện áp, cơng suất). Kích thước, hình dạng bóng đèn, đặc tính ánh sáng, màu sắc, tuổi thọ đèn. + Chọn nhiệt đồ màu T<small>m</small> : Biều đồ Kruithof cho phép lựa chọn bóng đèn theo

độ rọi yêu cầu.

<small>Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may922410068:43:42 PM8:43:42 PM922410068:43:42 PM8:43:42 PM922410068:43:42 PM8:43:42 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM

92Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

+ Độ rọi được chọn phải đảm bảo nhìn rõ mọi chi tiết mà mắt nhìn khơng bị mệt mỏi. Theo tiêu chuẩn “Chiếu sáng nhân tạo trong cơng trình dân dụng”, Việt Nam, TCXD 16: 1989 các giá trị độ rọi tiêu chuẩn chọn theo thang độ rọi :

<small>Bậc thang I II III IV V VI VII VIII IX E (lux) 0,2 0,3 0,5 1 2 3 5 7 10 Bậc thang X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVII E (lux) 20 30 40 75 100 150 200 300 400 Bậc thang XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII E (lux) 500 600 750 1000 1250 1500 2000 2500 3000 </small>

 Chỉ số màu R<small>a</small> : Chiếu các nguồn sáng khác nhau lên cùng một vật ta sẽ thấy vật có các màu khác nhau. Sự biến đổi này do sự phản xạ phổ khác nhau được đánh giá từ các độ sai lệch màu và gán cho nguồn sáng một chỉ số màu R<small>a</small> hay CRI. Hay nói một cách khác , R<small>a </small>thể hiện sự phản ánh màu sáng trung thực của một nguồn sáng ( R<small>a</small> càng cao thì càng tốt). Với các đèn có:

<small>922410068:43:42 PM8:43:42 PM922410068:43:42 PM8:43:42 PM922410068:43:42 PM8:43:42 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM

92Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">

 Nhiệt độ màu của nguồn sáng theo biểu đồ kruithof.

 Các tính năng của nguồn sáng: đặc tính điện, kích thước, hình dạng bóng đèn, đặc tính ánh sáng, màu sắc, tuổi thọ..

 Mức độ sáng nhiều hay ít, liên tục hay khơng liên tục.  Nhiệt độ môi trường

 Điều kiện kinh tế Chọn bộ đèn dựa trên :

 Tính chất môi trường xung quanh.

 Các yêu cầu về sự phân bố độ sáng, sự giảm chói.  Tính thẩm mĩ.

 Điều kiện kinh tế.

 Các cấp bộ đèn đã được phân chia theo tiêu chuẩn IEC.

 Tùy theo đặc điểm đối tượng, loại cơng việc, loại bóng đèn, sự giảm chói, <small>Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may</small>

<small>922410068:43:42 PM8:43:42 PM922410068:43:42 PM8:43:42 PM922410068:43:42 PM8:43:42 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM

92Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 15</span><div class="page_container" data-page="15">

một khoảng. Chiếu cao bề mặt làm việc có thể trên 0,8 m so với sàn hoặc ngay trên sàn tùy theo công việc. Khi đó độ cao treo đèn so với bề mặt làm việc h<small>tt </small>= H – h<sup>’</sup> – 0,8.

 Cần chú ý chiều cao h<small>tt</small> đối với đèn huỳnh quang không vượt quá 4m, nếu không độ sáng trên bề mặt làm việc sẽ không đủ, còn với đèn thủy ngân cao áp, đèn halogen,… Nên treo đèn trên độ cao từ 5m để tránh chói.

<b> 2.2. Phương pháp tính </b>

Tính tốn chiếu sáng theo hướng dẫn tính tốn chiếu sáng theo phương pháp hệ số sử dụng của Dương Lan Hương

<b>2.2.1 Xác định các thông số kĩ thuật chiếu sáng </b>

 Chỉ số địa điểm: Đặc trưng cho kích thước hình học của địa điểm. 𝐾 = <sup>𝑎𝑏</sup>

<small>ℎ𝑡𝑡(𝑎+𝑏)</small> Với :

+ a, b là chiều dài và chiều rộng của căn phòng, h<small>tt</small> là chiều cao tính tốn. + h<small>tt </small>là chiều cao tính tốn.

 Hệ số bù: Có thê chọn hệ số bù theo bảng tra tùy thuộc vào loại bóng đèn hoặc tính theo cơng thức:

𝑑 = <sup>1</sup>𝛿<sub>1</sub>𝛿<sub>2</sub>Với :

+ 𝛿<sub>1</sub> - hệ số suy giảm quang thông.

+ 𝛿<sub>2</sub> - hệ số suy giảm do các bề mặt phản xạ bị bẩn. Hệ số suy giảm do các bề mặt phản xạ bị bẩn:

Địa điểm sạch (văn phịng, lớp học,…) δ<sub>2</sub>=0,9 Địa điểm cơng nghiệp (cơ khí, kho,…) δ<sub>2</sub>=0,8

Khơng khí ơ nhiễm (xưởng cưa, nơi có khói bụi) δ<sub>2</sub>=0,7  Tỉ số treo:

92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM

92Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 16</span><div class="page_container" data-page="16">

 Hệ số sử dụng:

+ Dựa trên các thông số: Loại bộ đèn, tỷ số treo, chỉ số địa điểm, hệ số phản xạ trần tường sàn ta trra giá trị hệ số sử dụng trong các bảng đo nhà sản xuất cung cấp.

+ Trong trường hợp loại bộ đèn khơng có các bảng tra hệ số sử dụng, thi ta xác định cấp bộ đèn đó rồi tra giá trị có ích trong bảng tra. Từ đó ta xác định được hệ số sử dụng U :

U = u<small>d</small><small>d</small> + u<small>i</small><small>i </small>Với :

+ <small>d</small>, <small>I</small> – Hiệu suất trực tiếp và gián tiếp của bộ đèn.

+ u<small>d</small>, u<small>i</small> – Hệ số hữu ích ứng với nhóm trực tiếp và gián tiếp.  Xác định quang thông tổng:

∅<sub>𝑡ổ𝑛𝑔</sub> = <sup>𝐸</sup><sup>𝑡𝑐</sup><sup>𝑆𝑑</sup>𝑈Trong đó:

+ 𝐸<sub>𝑡𝑐</sub> : độ rọi lựa chọn theo tiêu chuẩn (lux). + S : diện tích làm việc (m).

+ d : hệ số bù.

+ ∅<sub>𝑡ổ𝑛𝑔</sub>- quang thông tổng các bộ đèn (lm)  Xác định số bộ đèn :

Số bộ đèn được xác định bằng cách chia quang thông toonggr cho quang thông một bộ đèn. Tùy thuộc vào số bộ đèn tính được mà ta có thể làm trịn lớn hơn ( -10% - 20%), nếu không số bộ đèn lựa chọn sẽ không đảm bảo đủ độ rọi hay nhỏ hơn để tiện phân chia thành các dãy. Tuy nhiên sự làm tròn này không vượt quá khoảng cho phép yêu cầu.

𝑁<sub>𝑏ộ đè𝑛</sub> = <sup>∅</sup><sup>𝑡ổ𝑛𝑔</sup>∅<sub>𝑐á𝑐𝑏ó𝑛𝑔 / 1𝑏ộ đè𝑛</sub>Kiểm tra sai số quang thông:

92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM

92Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 17</span><div class="page_container" data-page="17">

Dựa trên các yếu tố :

+ Phân bố cho độ rọi đồng đều và tránh chói: Đặc điểm kiến trúc của đối tượng phân bố vật dụng.

+ Thỏa mãn các yêu cầu về khoảng cách tối đa giữa các dây và giữa các đèn trong cùng dãy, dễ dàng vận hành và bảo trì.

+ Ta phân bố các bộ đèn sao cho khoảng cách giữa các dãy đèn L<small>nganng</small> < L<small>ngang max</small>, khoảng cách giữa các đèn trong cùng một dãy L<small>dọc</small> < L<small>dọc max</small>. Nếu khoảng cách đó vượt quá mức cho phép thì phải phân bố lại. Nên nhớ chọn khoảng cách từ dãy đèn ngoài đến tường bằng (0,3 ÷ 0,5) khoảng cách giữa các đèn.

 Kiểm tra độ rọi trung bình trên bề mặt làm việc :

Cần kiểm tra độ rọi trung bình trên bề mặt làm việc ban đầu và sau một năm ứng với số bộ đèn đã chọn :

𝐸<sub>𝑡𝑏</sub> =<sup>𝑁</sup><sup>𝑏ộ đè𝑛</sup><sup>∅</sup><sup>𝑐á𝑐 𝑏ó𝑛𝑔/ 1𝑏ộđè𝑛</sup><sup>𝑈</sup>𝑆𝑑

+ Chọn loại đèn ballast:…………., cos = ……., P<small>ballast</small>= ………. + Công suất bộ đèn: P<small>bộ đèn</small> = ………

+ Cơng suất tác dụng tính toán: P<small>ttcs</small> = N<small>bộ đèn</small> P<small>bộ đèn </small>= ………. + Công suất phản kháng:

Q<small>ttcs</small> = P<small>ttcs</small> tg = ………. + Công suất biểu kiến:

<small>922410068:43:42 PM8:43:42 PM922410068:43:42 PM8:43:42 PM922410068:43:42 PM8:43:42 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM

92Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 18</span><div class="page_container" data-page="18">

92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM

92Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 19</span><div class="page_container" data-page="19">

<b>CHƯƠNG 3 LÝ THUYẾT TÍNH TỐN CUNG CẤP ĐIỆN </b>

<b>3.1. Mục đích thiết kế </b>

Khi thiết kế cung cấp điện cho một cơng trình nào đó, nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta phải xác định phụ tải điện của cơng trình ấy. Tùy theo quy mơ của cơng trình mà phụ tải điện cần được xác định theo phụ tải thực tế hoặc còn phải kể đến khả năng phát triển của cơng trình, trong 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa. Như vậy xác định phụ tải điện là giải bài toán dự báo phụ tải ngắn hạn hoặc dài hạn. Dự báo phụ tải ngắn hạn tức là xác định phụ tải công trình ngay sau khi cơng trình đi vào vận hành, phụ tải đó thường được gọi là phụ tải tính tốn. Người thiết kế cần biết về phụ tải tính toán để chọn các thiết bị điện như : máy biến áp, dây dẫn, các thiết bị đóng cắt, bảo vệ..v.v Như vậy phụ tải tính tốn đó là số liệu quan trọng để thiết kế cung cấp điện.

Phụ tải điện phụ thuộc vào nhiều yếu tố như : công suất, số lượng máy, chế độ vận hành của chúng, quy trình cơng nghệ sản xuất… Vì vậy xác định chính xác phụ tải tính tốn là một nhiệm vụ khó khan nhưng rất quan trọng, vì nếu xác định chính xác phụ tải tính tốn mà nhỏ hơn phụ tải thực tế thì sẽ làm giảm tuổi thọ các thiết bị điện, có khi dẫn đến cháy, nổ rất nguy hiểm. Cịn nếu phụ tải tính tốn lớn hơn phụ tải thực tế thì các thiết bị điện được chọn sẽ quá lớn so với yêu cầu do đó gây lãng phí.

Có nhiều phương pháp xác định phụ tải điện nhưng do tính phức tạp của phụ tải nên chưa có phương pháp nào hồn tồn chính xác. Sau đây sẽ trình bày một số phương pháp tính phụ tải thường dùng nhất trong thế kế cung cấp điện.

<b>3.2. Giới thiệu phương pháp tính tốn phụ tải </b>

Tính tốn cung cấp điện theo hướng dẫn thiết kế lắp đặt theo tiêu chuẩn IEC P<small>điện </small>= <sup>Pcơ</sup>

<small>η </small> S = <sup> Pđiện</sup>

<small>Cosφ</small> Q = √𝑆<small>2</small>− 𝑃<small>2</small>

92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM

92Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 20</span><div class="page_container" data-page="20">

S<small>nhóm</small> = k<small>s</small>.∑<sup>𝑛</sup><sub>𝑖=0</sub>𝑆<sub>𝑖</sub>. 𝑛. 𝑘<sub>𝑢𝑖</sub>Trong đó :

k<small>s </small>: hệ số đồng thời n : số lượng

k<small>u</small> : hệ số sử dụng Cos <small>tb</small> = <sup>∑</sup> <sup>𝑃</sup><sup>𝑖</sup><sup>.cos φ</sup><sup>𝑖</sup>

<b>3.3 . chọn CB, dây dẫn </b>

 Tiêu chuẩn chọn CB : I<small>B</small> < I<small>n</small> < I<small>Z</small>

Trong đó :

+ I<small>B </small>– Dòng điện định mức của dây. + I<small>n</small> – Dòng điện định mức của CB. + I<small>Z</small> – Dòng điện kiểm tra.

 Tiêu chuẩn chọn dây : I<small>dây</small>>I<small>đm tải </small> và I<small>Z</small> > I<small>n</small>

I’<small>B</small> = <sup>𝐼</sup><sup>𝐵</sup>

I<small>Z</small> = I<small>dây</small>.k<small>1</small>.k<small>4</small>Trong đó :

+ I’<small>B</small> – dịng điện hiệu chỉnh, nó tương đương với khả năng mang dòng điện của cáp.

+ I<small>Z</small> – dòng điện kiểm tra.

+ I<small>n</small> – dòng điện định mức của CB.

+ k<small>1 </small>– hệ số hiệu chỉnh của nhiệt độ môi trường.

+ k<small>4 </small>- hệ số suy giảm đối với nhóm có hơn một mạch hoặc nhiều hơn một cáp đa lõi.

+ I<small>dây</small> – dòng điện định mức của dây đã chọn.

92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM

92Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 21</span><div class="page_container" data-page="21">

tủ động lực cấp điện cho các thiết bị, nhằm giảm chiều dài dây dẫn từ tủ điện tới thiết bị nhằm giảm chi phí đầu tư và giảm thất điện năng.

 Ngoài ra trọng tâm phụ tải nhà máy còn giúp cho nhà máy quy hoạch việc phát triển và sản xuất trong tương lai nhằm có các sơ đồ cung cấp điện hợp lí tránh lãng phí và đạt được các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật mong muốn. Tuy nhiên vị trí lắp đặt tủ còn phụ thuộc vào yếu tố mỹ quan.

<b>3.4. Xác định độ sụt áp </b>

Các phương pháp xác định độ sụt áp sẽ được trình bày nhằm kiểm tra :  Độ sụt áp phù hợp với tiêu chuẩn đặc biệt và các luật hiện hành.  Độ sụt áp là chấp nhận đối với tải.

 Thỏa các yêu cầu về vận hành. Độ sụt áp lớn nhất :

<small>Các cách lắp đặt Chiếu sáng Các loại tải khác ( sưởi …) </small>

<small>Từ trạm hạ áp công cộng 3% 5% Trạm khách hàng trung/hạ được cung cấp từ lưới trung </small>

92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM

92Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 22</span><div class="page_container" data-page="22">

Bảng 3.1 : độ sụt áp lớn nhất cho phép từ điểm nối vào lưới đến điểm sử dụng điện (Bảng G25 trang 20 quyển 2)

Khi vượt quá giá trị ở bảng G25 thì cần phải chọn cáp ( dây ) có tiết diện lớn hơn.  Nếu sụt áp 8% được cho phép thì sẽ gây ra hang loạt vấn đề sau cho động cơ

 Sụt áp 8% sẽ gây tổn thất công suất đáng kể nhất là cho các tải làm việc liên tục, do vậy sẽ gây nên sự lãng phí năng lượng.

Tính tốn sụt áp ở điều kiện làm việc ổn định của tải

Cơng thức sử dụng : Trong đó :

I<small>a</small> : dòng làm việc lớn nhất (A). L : chiều dài dây dẫn (km)

µ : góc lệch pha giữa điện áp và dòng trên dây dẫn, trong đó

+ đèn nung sáng cosµ = 1

+ động cơ : khi khởi động cosµ = 0,35 + ở chế độ bình thường cosµ = 0,8 U<small>n</small> : điện áp dây (V)

92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM

92Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 23</span><div class="page_container" data-page="23">

 Đối với dây nhôm :

<small>𝑉𝑛3 pha cân bằng : 3 pha (có hoặc </small>

Ngắn mạch là tình trạng sự cố nghiêm trọng và thường xảy ra trong hệ thống cung cấp điện. Các số liệu về tình trạng ngắn mạch là căn cứ quan trọng để lựa chọn thiết bị bảo vệ cho thiết bị điện làm việc trong hệ thống được an toàn . Vì vậy tính tốn mạch là một phần khơng thể thiếu trong thiết kế cung cấp điện.

Các dạng ngắn mạch thường xảy ra trong hệ thống cung cấp điện là ngắn mạch hai pha, bap ha, một pha chạm đất. Trong đó ngắn mạch ba pha là nghiêm trọng nhất. Vì vậy căn cứ vào ngắn mạch ba pha để lựa chọn các khí cụ điện.

<small>922410068:43:42 PM8:43:42 PM922410068:43:42 PM8:43:42 PM922410068:43:42 PM8:43:42 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM

92Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 24</span><div class="page_container" data-page="24">

Tính tốn ngắn mạch rất phức tạp. Vì vậy đối với cấp điện áp trung và hạ thế được coi là ở xa nguồn đồng thời có cơng suất nhỏ với hệ thống điện quốc gia, ta có thể dùng phương pháp đơn giản để tính tốn dịng ngắn mạch.

<b>3.5.2. Tính tốn dịng ngắn mạch tại thanh cái hạ áp của máy biến áp phân phối trung hạ áp </b>

 Trường hợp một máy biến áp :

Để cho việc tính tốn đơn giản, chúng ta bỏ qua tổng trở của hệ thống lưới trung thế.

I<small>sc</small> : dòng ngắn mạch (A).

U<small>sc</small> : điện áp ngắn mạch của máy biến áp (%)

<small>Công suất định mức máy biến áp (kVA) </small>

92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM

92Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 25</span><div class="page_container" data-page="25">

Bảng 0.5.3: Bảng tổng trở của lưới sơ cấp quy đổi về phía thứ cấp của máy biến áp phân phối (bảng G34/G25 quyển 2)

<b> Phía thứ cấp của máy biến áp được tính như sau: </b>

92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM

92Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 26</span><div class="page_container" data-page="26">

Trong đó:

U<small>20</small> – Điện áp dây thứ cấp khi không tải (V) P<small>n</small> – Công suất định mức máy biến áp (kVA) U<small>sc</small> – Điện áp ngắn mạch của máy biến áp (V)

<b> Trở kháng của các cuộn dây R<small>tr</small> có thể tính theo tổn thất cơng suất. </b>

P<small>cu</small> = 3In<sup>2</sup>× 𝑅<small>tr</small> nên R<small>tr</small> = <sup>𝑃𝑐𝑢×10</sup>

<small>3𝐼𝑛2</small> (mΩ) Với:

P<small>cu</small> – Tổn thất đồng (W) I<small>n</small> – Dòng định mức (A)

R<small>tr</small> – Điện trở trên mỗi pha của máy biến áp (mΩ)

<i>Cho các tính tốn gần đúng R<small>tr</small> có thể bỏ qua vì X~ Z trong các máy biến áp phân </i>

92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM

92Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 27</span><div class="page_container" data-page="27">

<small>Công suất định </small>

<small>mức Máy biến </small>

Bảng 0.1.3: Bảng trở kháng, cảm kháng và tổng trở của các máy biến áp phân

<i>phối 400v có điện áp sơ cấp nhỏ hơn 20kV (bảng G35/G26 quyển 2) </i>

<b>Máy cắt: Trong lưới hạ thế, tổng trở của các CB nằm phía trước vị trí sự cố cần </b>

phải được tính đến. Giá trị cảm kháng cho mỗi CB là 0,15mΩ, trong khi trở kháng có thể được bỏ qua.

<b>Thanh góp: Trở kháng của thanh góp được bỏ qua và tổng trở (cảm kháng) đạt </b>

giá trị 0,15mΩ cho 1 mét chiều dài (f=50 Hz), (0,18mΩ/m chiều dài khi f=60 Hz). Khi khoảng cách giữa các thanh dẫn tăng gấp 2 thì cảm kháng sẽ tăng khoảng 10%.

<b>Dây dẫn: Trở kháng của dây dẫn sẽ được tính theo cơng thức: R</b><small>c</small> =ᵖ<sup>𝐿</sup>

<small>𝑆</small> Với:

ᵖ - Điện trở suất của vật liệu dây khi có nhiệt độ vận hành bình thường và bằng 22,5 mΩ.mm<small>2</small>/m đối với đồng

36 mΩ.mm<small>2</small>/m đối với Nhôm L – Chiều dài dây dẫn (m)

S - Tiết diện cắt ngang của dây dẫn (mm<sup>2</sup>)

<small>922410068:43:42 PM8:43:42 PM922410068:43:42 PM8:43:42 PM922410068:43:42 PM8:43:42 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM

92Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 28</span><div class="page_container" data-page="28">

Chú ý: Đối với tiết diện dây nhỏ hơn 50mm<small>2</small> cảm kháng có thể được bỏ qua. Nếu khơng có s ố liệu nào khác, có thể lấy bằng 0,08 mΩ/m (f=50 Hz) hoặc 0,09mΩ/m (f=60Hz).

<b>Động cơ: Tại thời điểm đang ngắn mạch động cơ vận hành sẽ giống như 1 máy </b>

phát và cung cấp dòng đổ về chỗ ngắn mạch. Ta có thể tính theo cơng thức: I<small>sc</small> = 3,5I<small>n</small>cho mỗi động cơ, có nghĩa là 3,5mI<small>n</small> cho m động cơ giống nhau (trong đó m là số động cơ giống nhau vận hành đồng thời), các động cơ này phải là 3 pha, còn các động cơ 1 pha ảnh hưởng không lớn.

<b>3.6. Bù công suất phản kháng </b>

<b>3.6.1. Ý nghĩa của bù cơng suất phản kháng </b>

Cơng thức tính cơng suất phản kháng: Q = UISin Trong đó:

+ Q: Công suất phản kháng (Var) + P: Công suất tác dụng (W) + U: Điện áp (V)

+ I: Dòng điện (A)

+ : Góc lệch pha giữa hiệu điện thế U(t) và dịng điện I(t)

Giản đồ thể hiện nguyên tắc bù công suất: Q<small>C</small> = P(tan - tan’)

<b>Trong thực tế công suất phản kháng Q không sinh công nhưng lại gây ra những </b>

ảnh hưởng xấu về kinh tế và kỹ thuật:

<small>Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may922410068:43:42 PM8:43:42 PM922410068:43:42 PM8:43:42 PM922410068:43:42 PM8:43:42 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM

92Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 29</span><div class="page_container" data-page="29">

- Về kinh tế: Chúng ta phải trả chi phí tiền điện cho lượng cơng suất phản kháng tiêu thụ trong khi thực tế nó khơng đem lại lợi ích gì.

<b>- Về kỹ thuật: Cơng suất phản kháng là nguyên nhân gây ra hiện tượng sụt áp và </b>

tiêu hao năng lượng trong quá trình truyền tải điện năng.

<b>Lợi ích khi nâng cao hệ số cơng suất phản kháng cosφ: </b>

- Giảm tổn thất công suất trên phần tử của hệ thống cung cấp điện (máy biến áp, đường dây …), tiết kiệm được chi phí lựa chọn MBA và đường dây tải.

- Giảm tổn thất điện áp trên đường truyền tải.

- Tăng khả năng truyền tải điện của đường dây và máy biến áp.

<b>Vì vậy, ta cần có biện pháp bù cơng suất phản kháng Q để hạn chế ảnh hưởng </b>

<i><b>của nó. Cũng tức là ta nâng cao hệ số cơng suất phản kháng cosφ. </b></i>

<b>3.6.2. Các cách lắp đặt tụ bù cải thiện công suất. </b>

<b> Bù tập trung: Áp dụng khi tải ổn định và liên tục </b>

Bộ tụ bù đấu vào thanh góp hạ áp của tủ phân phối chính và được đóng trong thời gian tải hoạt động.

92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM

92Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 30</span><div class="page_container" data-page="30">

- Giảm tổn hao công suất trên dây dẫn.

<i><b>Nhược điểm: khi có sự thay đổi đáng kể của tải, xuất hiện nguy cơ bù dư và kèm </b></i>

theo hiện tượng quá điện áp. <b> Bù riêng: </b>

Bù riêng nên được xét đến khi công suất động cơ đáng kể so với công suất mạng điện;

Bộ tụ bù mắc trực tiếp vào đầu dây nối của thiết bị dùng điện có tính cảm;

Cơng suất của bộ tụ bù phải được giới hạn phù hợp với công suất (kW) của động cơ.

92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM

92Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 31</span><div class="page_container" data-page="31">

<b>Chương 4 TÍNH TỐN CHIẾU SÁNG CHO PHÂN XƯỞNG </b>

<b>4.1. Hướng dẫn tính tốn chiếu sáng theo phương pháp hệ số sử dụng: </b>

1/Kích thước:

Phân xưởng May có kích thước như sau : + Chiều dài a= 80 (m)

+ Chiều rộng b= 40 (m) + Chiều cao H= 5 (m) + Diện tích S= 3200 (m<small>2</small>) 2/ Màu sơn

(bảng PL2.1 trang 251 quyển 1)

Trần: Trắng hệ số phản xạ trần <small>tr</small>= 0,8 Tường: Vàng nhạt hệ số phản xạ tường <small>tg</small>= 0,7 Sàn: Xám nhạt hệ số phản xạ sàn <small>lv</small>= 0,3 3/ Độ rọi yêu cầu: E<small>TC </small><i>= 350 (lux) </i>

4/ Chọn hệ chiếu sáng: hệ chiếu sáng chung đều.

5/ Chọn khoảng nhiệt độ màu: T<small>m </small>= 4000<small>0</small><i> (K) theo đồ thị đường cong Kruitthof. </i>

(trang 46 quyển 1)

6/ Chọn bóng đèn : Đèn huỳnh quang T<small>m </small>= 4000<small>0</small> (K)

R<small>a </small>= 76 (Ω) P<small>đèn </small>= 36 (W) <small>đèn</small><i>= 2500 (lm) </i>

(bảng PL3.1 trang 254 quyển 1) 7/ Chọn bộ đèn:

Mã hiệu: RI-GT 0,81E (trang 266 quyển 1)

<small>922410068:43:42 PM8:43:42 PM922410068:43:42 PM8:43:42 PM922410068:43:42 PM8:43:42 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM

92Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 32</span><div class="page_container" data-page="32">

Hiệu suất, cấp bộ đèn: Số đèn/ 1 bộ: 3 bóng/bộ

<i>Quang thơng các bóng/1 bộ : 2500x3 (lm) </i>

8/ Phân bố các bộ đèn: Cách trần h’ = 1 (m) Bề mặt làm việc : 1(m)

Chiều cao treo đèn so với bề mặt làm việc h<small>tt </small>= 3 (m) 9/ Chỉ số địa điểm:

92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM

92Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 33</span><div class="page_container" data-page="33">

Vì phân xưởng cần thiết kế có mức độ bụi là ít bụi  𝑑 =1,25

(bảng PL2.2 trang 252 quyển 1) 11/ Tỉ số treo:

𝑗 = <sup>ℎ′</sup>ℎ<small>′</small>+ ℎ<sub>𝑡𝑡</sub> <sup>=</sup>

<sub>𝑡ổ𝑛𝑔</sub> =<sup>𝐸</sup><sup>𝑡𝑐</sup><sup>𝑆𝑑</sup>

350 × 40 × 20 × 1,25

0,9396 <sup>= 379034 (𝑙𝑚) </sup>14/ Xác định số bộ đèn:

𝑁<sub>𝑏ộ đè𝑛</sub> = <sub>𝑡ổ𝑛𝑔</sub>

<sub>𝑐á𝑐 𝑏ó𝑛𝑔𝐼1𝑏ộ đè𝑛</sub> <sup>=</sup>

7500 <sup>= 50 (𝑏ộ) </sup>Chọn số bộ đèn N<small>bộ đèn</small>= 48 bộ

Số bộ đèn trên tổng S : 48 × 4 = 192 (bộ) 15/ Kiểm tra sai số quang thông:

<i><b>Kết luận: Sai số giới hạn nằm trong giới hạn cho phép (-10% - 20%) </b></i>

16/ Kiểm tra độ rọi trung bình trên bề mặt làm việc sau 1 năm: 𝐸<sub>𝑡𝑏</sub> =<sup>𝑁</sup><sup>𝑏ộ đè𝑛</sup><sub>𝑐á𝑐 𝑏ó𝑛𝑔𝐼 1 𝑏ộ đè𝑛</sub>𝑈

192 × 7500 × 0,9234

3200 × 1,25 <sup>= 332 (𝑙𝑢𝑥) </sup>17/ Phân bố các bộ đèn:

<small>922410068:43:42 PM8:43:42 PM922410068:43:42 PM8:43:42 PM922410068:43:42 PM8:43:42 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM

92Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 34</span><div class="page_container" data-page="34">

Khoảng cách giữa các đèn theo chiều a: 𝑙<sub>𝑎</sub> = 1.2 (𝑚) Khoảng cách giữa các bộ đèn các chiều b: 𝑙<sub>𝑏</sub> = 0.6 (𝑚) Chọn la phơng có chiều dài = 1.2 (m)

Chọn la phơng có chiều rộng = 0.6 (m) Phân bố đèn theo S = 3200m<small>2</small>

Vẽ hình phân bố các bộ đèn:

Sơ đồ phân bố chiếu sáng : bản vẽ 1 Sơ đồ nguyên lí chiếu sáng : bản vẽ 2 Sơ đồ đơn đi dây chiếu sáng : bản vẽ 3 18/ Xác định phụ tải chiếu sáng:

Chọn loại ballast: đèn điện tử,cos = 0,95 P<small>balast</small>= 10% P<small>đèn</small> = 3,6 (W) P<small>đèn</small>= 36(W)

Công suất bộ đèn: P<small>bộ đèn</small>= P<small>đèn </small>+ P<small>balast </small>= (36+3,6)x3 = 118.8 (W) Công suất tác dụng tính tốn:

P<small>ttcs</small>=N<small>bộ đèn</small>P<small>bộ đên</small>= 192.118 = 22809 (W) Công suất phản kháng:

Q<small>ttcs</small>=P<small>ttcs</small> tan  = 22809 x tan (cos<small>-1</small>) =7497 (Var) với (cos = 0,95) Công suất biểu kiến:

𝑆<sub>𝑡𝑡𝑐𝑠</sub> = √𝑃<sub>𝑡𝑡𝑐𝑠</sub><sup>2</sup> + 𝑄<sub>𝑡𝑡𝑐𝑠</sub><sup>2</sup> = √22809<small>2</small>+ 7497<small>2</small> = 24010 (𝑉𝐴) 𝐼<sub>𝐶𝑆</sub> =<sup>𝑆</sup><small>𝑡𝑡𝑐𝑠</small>

92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM

92Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 35</span><div class="page_container" data-page="35">

<b>Chương 5 TÍNH TỐN CUNG CẤP ĐIỆN </b>

<b>5.1. Tính tốn phụ tải </b>

Phân xưởng may gồm có :

<small>Tên thiết bị Số lượng Pcơ (kW) Hiệu suất cosφ Ksd U (V) Máy may 120 0,4 0,8 0,65 0,8 220 </small>

<small>Máy đóng nút 60 3 0,75 0,7 0,8 220 </small>

<small>Máy giặt sấy 10 5 0,8 0,65 0,8 220 Quạt hút 10 5 0,85 0,6 0,8 220 Máy bơm 3 10 0,8 0,7 0,8 220 Máy bơm 4 5 0,8 0,75 0,8 220 </small>

Ta chia phân xưởng may thành 15 nhóm thiết bị

<small>922410068:43:42 PM8:43:42 PM922410068:43:42 PM8:43:42 PM922410068:43:42 PM8:43:42 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM

92Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 36</span><div class="page_container" data-page="36">

<small>STT Tên thiết bị Số lượng Pcơ (kW) Hiệu suất </small>

<small>cosφ Ksd U (v) </small>

<small>Nhóm 1 Máy may 20 0,4 0,8 0,65 0,8 220 Nhóm 2 Máy may 20 0,4 0,8 0,65 0,8 220 Nhóm 3 Máy may 20 0,4 0,8 0,65 0,8 220 Nhóm 4 Máy may 20 0,4 0,8 0,65 0,8 220 Nhóm 5 Máy may 20 0,4 0,8 0,65 0,8 220 Nhóm 6 Máy may 20 0,4 0,8 0,65 0,8 220 Nhóm 7 Bàn ủi 20 2 1 1 0,8 220 Nhóm 8 Bản ủi 20 2 1 1 0,8 220 Nhóm 9 Bàn ủi 20 2 1 1 0,8 220 Nhóm 10 Máy đóng nút 20 3 0,75 0,7 0,8 220 Nhóm 11 Máy đóng nút 20 3 0,75 0,7 0,8 220 Nhóm 12 Máy đóng nút 20 3 0,75 0,7 0,7 220 Nhóm 13 Máy giặt sấy 10 5 0,8 0,65 0,8 220 Nhóm 14 Quạt hút 10 5 0,85 0,6 0,8 220 Nhóm 15 Máy bơm 3 10 0,8 0,75 0,8 220 4 5 0,8 0,75 0,8 220 </small>

Nhóm 1 : Máy may 1: P<small>điện </small>= <sup>Pcơ</sup>

<small>η </small> = <sup>0,4</sup>

<small>0,8</small> = 0.5 KW S = <sup> Pđiện</sup> = <sup>0,5</sup> = 0.8 𝐾𝑉𝐴

<small>Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may922410068:43:42 PM8:43:42 PM922410068:43:42 PM8:43:42 PM922410068:43:42 PM8:43:42 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM

92Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 37</span><div class="page_container" data-page="37">

Q = √𝑆<small>2</small>− 𝑃<small>2</small>= √0,8<small>2</small>− 0,5<small>2</small> =0,6 KVAr I = <sup>S</sup>

Cos <small>TC1-1</small> = <sup>∑</sup> <sup>𝑃</sup><sup>𝑖</sup><sup>.cos φ</sup><sup>𝑖</sup>

<small>220</small> = <sup>2,5</sup><sup></sup><sup>1000</sup>

<small>220</small> = 11 A.

Tính tương tự cho 3 TC 1-2, 1-3, 1-4 ta được kết quả ở phụ lục 1

Sau khi tính cơng suất của 4 thanh cái thì tính được cơng suất của tủ Động lực 1 Công suất tổng tủ động lực 1

S<small>Động lực 1 </small>= ks<small>nhóm</small> (S<small>TC1-1</small> + S<small>TC1-2 </small>+ S<small>TC1-3</small> + S<small>TC1-4</small>) Với K<small>s</small> = 0,8 (Tra hình A12, trang A18, quyển 2 S<small>Động lực 1</small> =0.8  (2,5+2,5+2,5+2,5)

= 8 KVA

<small>922410068:43:42 PM8:43:42 PM922410068:43:42 PM8:43:42 PM922410068:43:42 PM8:43:42 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM

92Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 38</span><div class="page_container" data-page="38">

Cos<small>Độnglực1 </small>=<sup>∑</sup> <sup>𝑃</sup><sup>𝑇𝐶1−𝑖</sup><sup>.cos φ</sup><sup>𝑇𝐶1−𝑖</sup>

= <sup>1,6 </sup><sup></sup><sup> 0,65+1,6 </sup><sup></sup><sup> 0,65+1,6 </sup><sup></sup><sup> 0,65+1,6 </sup><sup></sup><sup> 0,65</sup>

<small>1,6+1,6+1,6+1,6</small> = 0,65 P<small>Động lực 1 </small>= S<small>Động lực 1 </small> Cos<small>Động lực 1 </small>

<small> </small>= 8  0,65 = 5 Kw

Q<small>Động lực 1 </small>= √𝑆<sub>Độ𝑛𝑔 𝑙ự𝑐 1</sub><sup>2</sup>−𝑃<sub>Độ𝑛𝑔 𝑙ự𝑐 1</sub><sup>2</sup> = √8<small>2</small>− 5<small>2</small> = 6 KVar I<small>Động lực 1 </small>= <sup>𝑆</sup><sup>Độ𝑛𝑔 𝑙ự𝑐 1</sup>

<small>Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may922410068:43:42 PM8:43:42 PM922410068:43:42 PM8:43:42 PM922410068:43:42 PM8:43:42 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM

92Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 39</span><div class="page_container" data-page="39">

Từ những nhóm 1,2,7,10,14 của pha A suy ra công suất của tủ động lực pha A cho phần phụ tải

<small>220</small> = <sup>129 </sup><sup></sup><sup> 1000</sup>

<small>220</small> = 550 A

Ta tính tương tự cho pha B và C kết quả phụ lục 1

<small>pha S (kVA) </small> <sub>Cos</sub><small>P (kW) Q (kVAr) I (A) </small>

= 355.0,75

<small>922410068:43:42 PM8:43:42 PM922410068:43:42 PM8:43:42 PM922410068:43:42 PM8:43:42 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM

92Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 40</span><div class="page_container" data-page="40">

= 267 (kW)

Q<small>tổng </small>= √𝑆𝑡ổ𝑛𝑔<small>2</small>− 𝑃𝑡ổ𝑛𝑔<small>2</small>

= √355<small>2</small>− 267<small>2</small>

= 234 (kVAr) I<small>tổng</small> = <sup>Stổng</sup>

<small>3.220</small> = 538 (A)

<b>5.2. Tính tốn tâm phụ tải </b>

<small>Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may922410068:43:42 PM8:43:42 PM922410068:43:42 PM8:43:42 PM922410068:43:42 PM8:43:42 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM92Monday, June 10, 20248:43:42 PM8:43:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM92Monday, June 10, 20248:43:43 PM8:43:43 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM92Monday, June 10, 20248:43:44 PM8:43:44 PM

Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong mayThiet ke cung cap dien cho phan xuong may

92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM92Monday, June 10, 20248:43:46 PM8:43:46 PM

92Thiet ke cung cap dien cho phan xuong mayMonday, June 10, 2024

</div>

×