Tải bản đầy đủ (.pdf) (145 trang)

thiết kế cung cấp điện cho xưởng in sử dụng phần mềm ecodial 4 2 theo tiêu chuẩn iec

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (5.11 MB, 145 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b>PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP </b>

<b>1. Họ và tên sinh viên được giao đề tài </b>

<b>A. Áp dụng số liệu ban đầu thiết kế cấp điện cho phân xưởng In. </b>

1. T nh to n phụ tải vẽ sơ đồ mặt bằng, sơ đồ đơn tuyến, dây và vị trí các tủ phân phối, động lưc)

2. họn M , c ng suất phản h ng y u cầu p 85)

3. họn ây ẫn, ây trung t nh, cho hệ thống cấp điện. (thể hiện loại CB, Dây dẫn tr n sơ đồ nguyên lý của từng tủ)

4. Tính ngắn mạch. 5. Tính sụt áp.

<b>B. Thiết kế cấp điện cho xưởng in sử dụng phần mềm Ecodial4.2(Chuyên ngành) </b>

1. Downloa , cài đặt phần mềm. Tìm hiểu và giới thiệu phần mềm. 2. Ứng dụng phần mềm Ecodial4.2

Áp dụng số liệu cụ thể Thiết kế cấp điện cho xưởng in.

145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM

145Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

<b>NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN </b>

145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM

145Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

<b>MỤC LỤC </b>

PHIẾU GI O ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ... i

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ...ii

1.3. Tìm hiểu và giới thiệu phần mềm ... 2

1.3.1 Các tiêu chuẩn kỹ thuật của Ecodial ... 3

1 3 2 c đặc điểm chung và nguyên tắc tính tốn của Ecodial ... 3

HƯƠNG 1: SỐ LIỆU N ĐẦU. ... 4

2.2.2: - Tính tốn phụ tải cho nhóm 2: ... 10

2.2.3- Tính tốn phụ tải cho nhóm 3: ... 12

2.2.4- Tính tốn phụ tải cho nhóm 4: ... 15

<i> HƯƠNG 3: TÍNH TỐN CHỌN MBA VÀ BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG.19</i>3.1 Giới thiệu chung về máy biến áp. ... 19<small>1452410068:46:05 PM8:46:05 PM1452410068:46:05 PM8:46:05 PM1452410068:46:05 PM8:46:05 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC145Monday, June 10, 20248:46:06 PM8:46:06 PM145Monday, June 10, 20248:46:06 PM8:46:06 PM145Monday, June 10, 20248:46:06 PM8:46:06 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM

145Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

3.2. Áp dụng chọn MBA: ... 24

3.3. Áp dụng bù công suất phản kháng: ... 24

hương 4: HỌN DÂY DẪN, CB CHO HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN. ... 26

4.1. Chọn dây dẫn, CB cho hệ thống cấp điện. ... 26

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC145Monday, June 10, 20248:46:06 PM8:46:06 PM145Monday, June 10, 20248:46:06 PM8:46:06 PM145Monday, June 10, 20248:46:06 PM8:46:06 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM

145Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

5.1.3 Sụt áp từ thanh c i nhóm 2 đến từng thiết bị. ... 66

<i>1.2 Sụt áp từ thanh cái nhóm 2 đến máy mài trong ( kí hiệu mb: 2.2) ... 68</i>

<i>1.3 Sụt áp từ thanh cái nhóm 2 đến cưa máy ( kí hiệu mb: 2.3) ... 71</i>

<i>1.4 Sụt áp từ thanh cái nhóm 2 đến máy mài dao cắt gọt ( kí hiệu mb: 2.4) . 731.5 Sụt áp từ thanh cái nhóm 2 đến máy khoan bàn ( kí hiệu mb: 2.5) ... 75</i>

<i>1.6 Sụt áp từ thanh cái nhóm 2 đến máy ép trục khuyển ( kí hiệu mb: 2.6) .. 77</i>

<i>1.7 Sụt áp từ thanh cái nhóm 2 đến máy mài phá ( kí hiệu mb: 2.7) ... 79</i>

<i>1.8 Sụt áp từ thanh cái nhóm 2 đến máy mài ( kí hiệu mb: 2.8) ... 81</i>

5.2.1. Ngắn mạch tại đầu ra thứ cấp của máy biến áp. ... 106

5.2.2. Ngắn mạch tại thanh cái tổng. ... 107

5.2.3. Ngắn mạch tại thanh cái nhóm 5: ... 109

123docz.net - File bi loi xin lienhe: <small>1452410068:46:05 PM8:46:05 PM1452410068:46:05 PM8:46:05 PM1452410068:46:05 PM8:46:05 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC145Monday, June 10, 20248:46:06 PM8:46:06 PM145Monday, June 10, 20248:46:06 PM8:46:06 PM145Monday, June 10, 20248:46:06 PM8:46:06 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM

145Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

5.2.4. Ngắn mạch tại thiết bị 5.1 của nhóm 5: ... 111

5.2.5.Ngắn mạch tại thiết bị 5.2 của nhóm 5: ... 115

5.2.6. Ngắn mạch tại thiết bị 5.3 của nhóm 5: ... 117

5.2.7. Ngắn mạch tại thiết bị 5.4 của nhóm 5: ... 119

123docz.net - File bi loi xin lienhe: <small>1452410068:46:05 PM8:46:05 PM1452410068:46:05 PM8:46:05 PM1452410068:46:05 PM8:46:05 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC145Monday, June 10, 20248:46:06 PM8:46:06 PM145Monday, June 10, 20248:46:06 PM8:46:06 PM145Monday, June 10, 20248:46:06 PM8:46:06 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM

145Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

<b>DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ </b>

Hình 3.1 Thể hiện công suất phản kháng và cos phi sau bù ... 23

Hình 4.2.2a Tính tốn bằng phần mềm Ecodial 4.2 chọn CB cho thanh cái nhóm 2. ... 41

Hình 4.2.2b Tính tốn bằng phần mềm Ecodial 4.2 chọn CB cho thanh cái nhóm 2. ... 42

Hình 4.2.3 Tính toán bằng phần mềm Ecodial 4.2 chọn CB cho thanh cái nhóm 3. ... 46

Hình 4.2.4 Tính tốn bằng phần mềm Ecodial 4.2 chọn CB cho thanh cái nhóm 4. ... 52

Hình 4.2.5 Tính tốn bằng phần mềm Ecodial 4.2 chọn CB cho thanh cái nhóm 5. ... 55

Hình 5.1.1 : Kết quả tính tốn sụt áp tại dây 1 trên phần mềm Ecodial 4.2 ... 63

Hình 5.1.2 : Kết quả tính tốn sụt áp tại dậy 2 trên phần mềm Ecodial 4.2 ... 65

Hình 5.1.3 : Kết quả tính tốn sụt áp tại thiết bị 1 trên phần mềm Ecodial 4.2 ... 68

Hình 5.1.4 : Kết quả tính toán sụt áp tại thiết bị 2 trên phần mềm Ecodial 4.2 ... 70

Hình 5.1.5 : Kết quả tính tốn sụt áp tại thiết bị 3 trên phần mềm Ecodial 4.2 ... 72

Hình 5.1.6 : Kết quả tính tốn sụt áp tại thiết bị 4 trên phần mềm Ecodial 4.2 ... 74

Hình 5.1.7 : Kết quả tính tốn sụt áp tại thiết bị 5 trên phần mềm Ecodial 4.2 ... 76

Hình 5.1.8 : Kết quả tính tốn sụt áp tại thiết bị 6 trên phần mềm Ecodial 4.2 ... 78

Hình 5.1.9 : Kết quả tính tốn sụt áp tại thiết bị 7 trên phần mềm Ecodial 4.2 ... 80

Hình 5.1.10 : Kết quả tính tốn sụt áp tại thiết bị 8 trên phần mềm Ecodial 4.2 ... 82

Hình 5.1.11 : Kết quả tính tốn sụt áp tại thanh cái nhóm 3 trên phần mềm Ecodial 4.2 ... 84

Hình 5.1.12 : Kết quả tính tốn sụt áp tại thanh cái nhóm 4 trên phần mềm Ecodial 4.2 ... 90

Hình 5.1.13 : Kết quả tính tốn sụt áp tại thanh cái nhóm 5 trên phần mềm Ecodial 4.2 ... 95<small>1452410068:46:05 PM8:46:05 PM1452410068:46:05 PM8:46:05 PM1452410068:46:05 PM8:46:05 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC145Monday, June 10, 20248:46:06 PM8:46:06 PM145Monday, June 10, 20248:46:06 PM8:46:06 PM145Monday, June 10, 20248:46:06 PM8:46:06 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM

145Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

Hình 5.2.1 tính ngắn mạch của tải 5.1 bằng phần mềm Ecodial 4.2 ... 114

Hình 5.2.2 tính ngắn mạch của tải 5.2 bằng phần mềm Ecodial 4.2. ... 116

Hình 5.2.3 tính ngắn mạch của tải 5.3 bằng phần mềm Ecodial 4.2. ... 118

Hình 5.2.4 tính ngắn mạch của tải 5.4 bằng phần mềm Ecodial 4.2. ... 120<small>1452410068:46:05 PM8:46:05 PM1452410068:46:05 PM8:46:05 PM1452410068:46:05 PM8:46:05 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC145Monday, June 10, 20248:46:06 PM8:46:06 PM145Monday, June 10, 20248:46:06 PM8:46:06 PM145Monday, June 10, 20248:46:06 PM8:46:06 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM

145Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

<b>DANH SÁCH CÁC BẢNG </b>

Bảng 1.1. số liệu thiết bị an đầu đề cho. ... 4

2.1. Bảng thơng số đầy đủ: ... 5

Bảng 2.2.1a. Kết quả tính tốn phụ tải nhóm 1 : ... 7

Bảng 2.2.1b. kết quả tính tốn trên thanh cái nhóm 1: ... 8

Bảng 2.2.2a. kết quả tính tốn phụ tải nhóm 2: ... 10

Bảng 2.2.2b. kết quả tính tốn thanh cái nhóm 2: ... 11

Bảng 2.2.3a. kết quả tính tốn phụ tải nhóm 3: ... 12

Bảng 2.2.3b. kết quả tính tốn thanh cái nhóm 3: ... 13

Bảng 2.2.4a. kết quả tính tốn phụ tải nhóm 4: ... 15

Bảng 2.2.4b. kết quả tính tốn thanh cái nhóm 4: ... 16

Bảng 2.2.5a. kết quả tính tốn phụ tải nhóm 5: ... 18

Bảng 2.2.5b. kết quả tính tốn thanh cái nhóm 5: ... 18

145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM

145Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

Bảng5.1.3c. So sánh kết quả tính sụt áp giữa tính tốn lý thuyết và phần mềm Ecodial 4.2 của thanh c i nhóm 2 đến TB3. ... 72

Bảng5.1.3d. So sánh kết quả tính sụt áp giữa tính tốn lý thuyết và phần mềm Ecodial 4.2 của thanh c i nhóm 2 đến TB4. ... 74

Bảng5.1.3e. So sánh kết quả tính sụt áp giữa tính tốn lý thuyết và phần mềm Ecodial 4.2 của thanh c i nhóm 2 đến TB5. ... 76

Bảng5.1.3f. So sánh kết quả tính sụt áp giữa tính toán lý thuyết và phần mềm Ecodial 4.2 của thanh c i nhóm 2 đến TB6. ... 78

Bảng5.1.3g. So sánh kết quả tính sụt áp giữa tính tốn lý thuyết và phần mềm Ecodial 4.2 của thanh c i nhóm 2 đến TB7. ... 80

Bảng5.1.3h. So sánh kết quả tính sụt áp giữa tính tốn lý thuyết và phần mềm Ecodial 4.2 của thanh c i nhóm 2 đến TB8. ... 82

Bảng5.1.4. So sánh kết quả tính sụt áp giữa tính tốn lý thuyết và phần mềm Ecodial 4.2 từ TPP đến thanh cái nhóm 3. ... 84

Bảng5.1.5. So sánh kết quả tính sụt áp giữa tính tốn lý thuyết và phần mềm Ecodial 4.2 từ thanh c i nhóm 3 đến từng thiết bị. ... 85

Bảng5.1.6. So sánh kết quả tính sụt áp giữa tính tốn lý thuyết và phần mềm Ecodial 4.2 từ TPP đến thanh cái nhóm 4. ... 90

Bảng5.1.7. So sánh kết quả tính sụt áp giữa tính tốn lý thuyết và phần mềm Ecodial 4.2 từ thanh c i nhóm 4 đến từng thiết bị. ... 90

Bảng5.1.8. So sánh kết quả tính sụt áp giữa tính tốn lý thuyết và phần mềm Ecodial 4.2 từ TPP đến thanh cái nhóm 5. ... 95

Bảng5.1.9. So sánh kết quả tính sụt áp giữa tính toán lý thuyết và phần mềm Ecodial 4.2 từ thanh cái nhóm 5 đến từng thiết bị. ... 96

Bảng 5.2.1 So sánh kết quả tính ngắn mạch của tải 5.1 giữa tính tốn lý thuyết và phần mềm Ecodial 4.2 ... 114

Bảng 5.2.2 So sánh kết quả tính ngắn mạch của tải 5.2 giữa tính toán lý thuyết và phần mềm Ecodial 4.2 ... 116

145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM

145Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

Bảng 5.2.3 So sánh kết quả tính ngắn mạch của tải 5.3 giữa tính toán lý thuyết và phần mềm Ecodial 4.2 ... 118

Bảng 5.2.4 So sánh kết quả tính ngắn mạch của tải 5.4 giữa tính tốn lý thuyết và phần mềm Ecodial 4.2 ... 120

145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM

145Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

- ƣớc 2: Support Download Documents and Software

- ƣớc 3: Gõ cụm từ „Eco ial vance alculation 4-International‟vào „Search‟ Sau đó, sẽ hiển thị lin để tải ta sẽ nhấp vào lin đó để tải ile cài đặt về máy. - ƣớc 4: Chạy ile cài đặt.

<b>1.2 Cài đặt phần mềm </b>

- Giao diện chính của phần mềm

<b>- Khởi động phần mềm Ecodial sẽ hiện ra của sổ với giao diện gồm 4 thẻ: </b>

145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM

145Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

 About: Các thông tin thêm về phần mềm.  Exit : tho t chương trình

<b>1.3. Tìm hiểu và giới thiệu phần mềm </b>

<b>- Ecodial Advance calculation ( gọi tắt là phần mềm Ecodial) là một trong các chương trình chuyên dụng EDA (Electric Design Automation_Thiết kế mạng điện tự động) được xây dựng và thiết kế bởi tập đoàn Schnaider Electric cho việc thiết kế, lắp đặt mạng điện hạ áp. Nó cung cấp cho người thiết kế đầy đủ các loại nguồn, thư viện linh kiện, các kết quả đồ thị tính tốn…và một giao diện trực quan với đầy đủ </b>

145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM

145Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">

<b>các chức năng cho việc lắp đặt ở mạng hạ áp. Ecodial là chương trình được viết dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế như NFC( Tiêu chuẩn chống sét). UTE-C, IEC( là 2 tiêu chuẩnthiết bị và lắp đặt quốc tê) CENELEC R064-003( Tiêu chuẩn chiếu sáng )... </b>

<b>1.3.1 Các tiêu chuẩn kỹ thuật của Ecodial </b>

 Mức điện áp: từ 220 – 690 V.

 Tần số: từ 50 – 60 Hz.

 c sơ đồ hệ thống nối đất: IT, TT, TN, TNC, TNS.

 Nguồn được sử dụng: 4 nguồn chính và 4 nguồn dự phịng.

 Tính tốn và lựa chọn theo tiêu chuan: NFC 15100, UTE-C 15500, IEC 947-2, CENELEC R064-003.

 Tiết diện dây tiêu chuẩn: 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630 mm<small>2</small>

.

 Sai số khi lựa chọn tiết diện dây: 0-5%.

<b>1.3.2 Các đặc điểm chung và nguyên tắc tính tốn của Ecodial </b>

- Eco ial đưa ra 2 chế độ tính tốn phụ thuộc và nhu cầu người thiết kế:

 T nh to n sơ ộ (Pre-sizing) để tình tốn nhanh thơng số của mạng điện.

 Tính tốn từng ước ( Calculate), ở chế độ này Ecodial sẽ tình tốn các thông số của mạng tứng ước theo c c đặc tính hay các rang buộc o người thiết kế nhập vào.

- Nguyên tắc

Với Ecodial cho phép thiết lập c c đặc tính mạch tải cần yêu cầu:

 Thiết lập sơ đồ đơn tuyến.

 X c định yêu cầu chọn lọc cho các thiết bị bảo vệ.

 Kiểm các tính nhất quán của th ng tin được nhập vào.

 Trong q trình tính tốn, Ecodial sẽ báo lỗi bất kỳ các trục trặc nào gặp phải và đưa ra y u cầu cần thực hiện

 In trực tiếp c c t nh to n như c c ile văn ản khác có kèm theo cả sơ đồ đơn tuyến.

145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM

145Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 15</span><div class="page_container" data-page="15">

<b>CHƯƠNG 1: SỐ LIỆU BAN ĐẦU. </b>

<b>1.1 Bảng số liệu thiết bị: </b>

<b><small>Bảng 1.1. số liệu thiết bị ban đầu đề cho. </small></b>

<b><small>STT Tên thiết bị </small></b>

<b><small>Số lượng </small></b>

145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM

145Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 16</span><div class="page_container" data-page="16">

<b>CHƯƠNG 2: TÍNH TỐN THIẾT KẾ CẤP ĐIỆN CHO XƯỞNG IN.</b>

<small> </small> <sub>Máy bào ngang </sub> <sub>1 </sub> <sub>2 </sub> <sub>400 </sub> <sub>0.8 </sub> <sub>1.6 </sub> <sub>1.2 </sub> <sub>0.75 </sub> <sub>0.6 </sub><small> M y tiện everon 1 5 400 0.8 4 3 0.75 0.6 M y phay vạn năng 1 6 400 0.8 4.8 3.6 0.75 0.6 </small> <sub>Máy phay ngang </sub> <sub>1 </sub> <sub>7 </sub> <sub>400 </sub> <sub>0.8 </sub> <sub>5.6 </sub> <sub>4.2 </sub> <sub>0.75 </sub> <sub>0.6 </sub><small> M y phay đứng 1 9 400 0.8 7.2 5.4 0.75 0.6 </small> <sub>Máy doa ngang </sub> <sub>1 </sub> <sub>9 </sub> <sub>400 </sub> <sub>0.8 </sub> <sub>7.2 </sub> <sub>5.4 </sub> <sub>0.75 </sub> <sub>0.6 </sub><small> M y hoan hướng tâm 1 15 400 0.8 12 9 0.75 0.6 </small>

<small> Máy mài tròn 1 6 400 0.7 4.2 4.32 0.75 0.7 Máy mài trong 1 6 400 0.7 4.2 4.32 0.75 0.7 </small>

<small> M y mài ao cắt gọt 1 8 400 0.7 5.6 5.76 0.75 0.7 Máy khoan bàn 1 20 400 0.7 14 14.4 0.75 0.7 M y ép trục huyểu 1 20 400 0.7 14 14.4 0.75 0.7 Máy mài phá 1 2 400 0.7 1.4 1.44 0.75 0.7 </small>

<small> Lò điện iểu uồng 1 7 400 0.6 4.2 5.6 0.75 0.7 Lò điện iểu đứng 1 1 400 0.6 0.6 0.8 0.75 0.7 Lò điện iểu ể 1 1 400 0.6 0.6 0.8 0.75 0.7 ể điện phân 1 9 400 0.6 5.4 7.2 0.75 0.7 M y điện ren 1 9 400 0.6 5.4 7.2 0.75 0.7 Máy phay ngang 1 10 400 0.6 6 8 0.75 0.7 Máy phay vạn năng 1 6 400 0.6 3.6 4.8 0.75 0.7 </small>

145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM

145Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 17</span><div class="page_container" data-page="17">

<small> Máy mài tròn 1 10 400 0.8 8 6 0.75 0.7 M y hoan đứng 1 10 400 0.8 8 6 0.75 0.7 Búa khí nén 1 8 400 0.8 6.4 4.8 0.75 0.7 </small>

<b>- Tính tốn phụ tải cho nhóm 1: </b>

P<sub>tt</sub> = n<sub>1</sub>*ku<sub>1</sub>*P<sub>đm1</sub> + n<sub>2</sub>*ku<sub>2</sub>*P<sub>đm2</sub> + n<sub>3</sub>*ku<sub>3</sub>*P<sub>đm3</sub> +… + n<sub>n</sub>*ku<sub>n</sub>*P<sub>đmn</sub>Q<sub>tt</sub> = n<sub>1</sub>*ku<sub>1</sub>*Q<sub>đm1</sub> + n<sub>2</sub>*ku<sub>2</sub>*Q<sub>đm1</sub> + n<sub>3</sub>*ku<sub>3</sub>*Q<sub>đm3</sub> +… + n<sub>n</sub>*ku<sub>n</sub>*Q<sub>đmn</sub>

S<sub>tt</sub> = √ Cos = <sup> </sup><sub> </sub>

=48 Kw

<small> </small> ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )+(1.0,75.9)+ (1.0,75.6)

145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM

145Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 18</span><div class="page_container" data-page="18">

= 36 Kvar

S<sub>tt1</sub> = √ = 60 (kva) I<sub>tt2 </sub>= <sup> </sup>

<small>√ </small> =86,6 (A)

<b><small>Bảng 2.2.1a. Kết quả tính tốn phụ tải nhóm 1 : </small></b>

<b><small>Tên nhóm </small></b>

<b><small>Tên </small></b>

<b><small>thiết bị lượng </small><sup>Số </sup><small>(KVA) </small><sup>Sđm </sup><small>Cosφ Pđm Qđm </small><sub>Ptt </sub><sup>Phụ tải tính tốn </sup><small>KW </small></b>

<b><small>Qtt kvar </small><sup>Ku </sup></b>

<b><small>Stt kva </small></b>

<b><small>Itt (A) </small></b>

<small>Nhóm 1 </small>

<small>Máy </small>

<small>tiện ren </small> <sup>1 </sup> <sup>12 </sup> <sup>0.8 </sup> <sup>9.6 </sup> <sup>7.2 </sup> <sup>7.2 </sup> <sup>5.4 </sup> <sup>0,75 </sup> <sup>9 </sup> <sup>12.99 </sup><small>Máy </small>

<small>tiện tự động </small>

<small>1 3 0.8 2.4 1.8 1.8 1.35 0,75 2.25 3.25 M y xọc </small> <sup>1 </sup> <sup>2 </sup> <sup>0.8 </sup> <sup>1.6 </sup> <sup>1.2 </sup> <sup>1.2 </sup> <sup>0.9 </sup> <sup>0,75 </sup> <sup>1.5 </sup> <sup>2.17 </sup><small>Máy bào </small>

<small>ngang </small>

<small>1 2 0.8 1.6 1.2 1.2 0.9 0,75 1.5 2.17 Máy </small>

<small>tiện everon </small>

<small>1 5 0.8 4 3 3 2.25 0,75 4.24 5.41 Máy </small>

<small>phay vạn năng </small>

<small>1 6 0.8 4.8 3.6 3.6 2.7 0,75 4.5 6.5 </small>

<small>Máy phay ngang </small>

<small>1 7 0.8 5.6 4.2 4.2 3.15 0,75 5.25 7.58 Máy </small>

<small>phay đứng </small>

<small>1 9 0.8 7.2 5.4 5.4 4.05 0,75 6.75 9.74 Máy doa </small>

<small>ngang </small>

<small>1 9 0.8 7.2 5.4 5.4 4.05 0,75 6.75 9.74 Máy </small>

<small>khoan hướng tâm </small>

<small>1 15 0.8 12 9 9 6.75 0,75 12.7 16.24 Máy </small>

<small>mài phẳng </small>

145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM

145Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 19</span><div class="page_container" data-page="19">

<b>- Tính tốn phụ tải cho thanh cái nhóm 1: </b>

P<sub>ttthanh cái</sub> = k<sub>s</sub> * P<sub>tt</sub>, Q<sub>ttthanh cái</sub> = k<sub>s</sub> * Q<sub>tt</sub>

S<sub>tt thanh cái </sub>= √ Cos <sub>thanh cái </sub>= <sup> </sup>

<small> </small>, I<sub>tt </sub>= <sup> </sup>

<small>√ </small>

Áp dụng thay số ta đƣợc: P<sub>ttthanh cái</sub> = 0.6 * 48 = 28.8 (kw) Q<sub>ttthanh cái</sub> = 0.6 * 36 = 21.6( kvar) S<sub>tt thanh cái </sub>=√ = 36 (KVA) Cos <sub>thanh cái </sub>= <sup> </sup>

<small> </small> = 0.8 I<sub>tt </sub>= <sup> </sup>

<small>√ </small> =51.96 A

<b><small>Bảng 2.2.1b. kết quả tính tốn trên thanh cái nhóm 1: </small></b>

<small>Tên Nhóm </small>

<small>T n Thiết ị </small>

<small>Số Lƣợn</small>

<small>g </small>

<small>Ký Hiệu Trên Mb </small>

<small>Phụ Tải T nh To n Tr n Thanh i </small>

<small>Ptt(thanh cái) </small>

<small>Qtt(thanh cái) </small>

<small>Stt(thanh cái) </small>

<small>Itt(thanh cái) </small>

<small>Ks họn) </small>

<small>Nhóm 1 </small>

<small>m y tiện ren </small>

<small>1 1.1 4.32 3.24 5.4 7.79 0.6 m y tiện </small>

<small>tự động </small> <sup>1 </sup> <sup>1.2 </sup> <sup>1.08 </sup> <sup>0.81 </sup> <sup>1.35 </sup> <sup>1.95 </sup> <sup>0.6 </sup><small>máy xóc </small> <sup>1 </sup> <sup>1.3 </sup> <sup>0.72 </sup> <sup>0.54 </sup> <sup>0.9 </sup> <sup>1.3 </sup> <sup>0.6 </sup><small>máy bào </small>

<small>ngang </small>

<small>1 1.4 0.72 0.54 0.9 1.3 0.6 M y tiện </small>

<small>everon </small>

<small>1 1.5 1.8 1.35 2.25 3.25 0.6 Máy phay </small>

<small>vạn năng </small> <sup>1 </sup> <sup>1.6 </sup> <sup>2.16 </sup> <sup>1.62 </sup> <sup>2.7 </sup> <sup>3.9 </sup> <sup>0.6 </sup><small>Máy phay </small> <sup>1 </sup> <sup>1.7 </sup> <sup>2.52 </sup> <sup>1.89 </sup> <sup>3.15 </sup> <sup>4.55 </sup> <sup>0.6 </sup>

145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM

145Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 20</span><div class="page_container" data-page="20">

<small>ngang Máy phay </small>

<small>đứng </small> <sup>1 </sup> <sup>1.8 </sup> <sup>3.24 </sup> <sup>2.43 </sup> <sup>4.05 </sup> <sup>5.85 </sup> <sup>0.6 </sup><small>Máy doa </small>

<small>ngang </small>

<small>1 1.9 3.24 2.43 4.05 5.85 0.6 Máy </small>

<small>khoan hướng tấm </small>

<small>1 1.1 5.4 4.05 6.75 9.74 0.6 </small>

<small>Máy mài </small>

<small>phẳng </small> <sup>1 </sup> <sup>1.11 </sup> <sup>3.6 </sup> <sup>2.7 </sup> <sup>4.5 </sup> <sup>6.5 </sup> <sup>0.6 </sup><small> ộng </small>

<small>nhóm 1 </small>

<small>11 28.8 21.6 36 51.96 0.6 </small>

<b>- Tính bằng Ecodial trên các thánh cái nhóm 1: </b>

<b><small>Hình 2.2.1 Tính bằng Ecodial trên thanh cái nhóm 1. </small></b>

145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM

145Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 21</span><div class="page_container" data-page="21">

<b>2.2.2: - Tính tốn phụ tải cho nhóm 2: </b>

<b><small>Bảng 2.2.2a. kết quả tính tốn phụ tải nhóm 2: </small></b>

<small>Tên Nhóm </small>

<small>Tên Thiết </small>

<small> ị </small>

<small>Số Lƣợng </small>

<small>Ký Hiệu Trên Mb </small>

<small>Sđm Kva </small>

<small>Pđm Kw </small>

<small>Qđm Kvar </small>

<small>Phụ Tải T nh To n </small>

<small>Ptt KW </small>

<small>Máy mài tròn </small>

<small>1 2.1 6 4.2 4.32 3.15 2.7 0.75 4.15 5.99 Máy </small>

<small>mài trong </small>

<small>1 2.2 6 4.2 4.32 3.15 2.7 0.75 4.15 5.99 ƣa </small>

<small>máy </small> <sup>1 </sup> <sup>2.3 </sup> <sup>10 </sup> <sup>7 </sup> <sup>7.2 </sup> <sup>5.25 </sup> <sup>4.5 </sup> <sup>0.75 </sup> <sup>6.91 </sup> <sup>9.98 </sup><small>Máy </small>

<small>mài dao cắt gọt </small>

<small>1 2.4 8 5.6 5.76 4.2 3.6 0.75 5.53 7.98 </small>

<small>Máy khoan bàn </small>

<small>1 2.5 20 14 14.4 10.5 9 0.75 13.83 19.96 Máy ép </small>

<small>trục khuyểu </small>

<small>1 2.6 20 14 14.4 10.5 9 0.75 13.83 19.96 Máy </small>

<small>mài phá </small>

<small>1 2.7 2 1.4 1.44 1.05 0.9 0.75 1.38 2 Máy </small>

<small>mài </small> <sup>1 </sup> <sup>2.8 </sup> <sup>2 </sup> <sup>1.4 </sup> <sup>1.44 </sup> <sup>1.05 </sup> <sup>0.9 </sup> <sup>0.75 </sup> <sup>1.38 </sup> <sup>2 </sup><small> ộng </small>

145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM

145Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 22</span><div class="page_container" data-page="22">

<b>- Tính tốn phụ tải cho thanh cái nhóm 2: </b>

<b><small>Bảng 2.2.2b. kết quả tính tốn thanh cái nhóm 2: </small></b>

<small>Tên Nhóm </small>

<small>Tên Thiết ị </small>

<small>Số Lƣợng </small>

<small>Ký Hiệu Trên Mb </small>

<small>Phụ Tải T nh To n Tr n Thanh i </small>

<small>Ptt Thanh </small>

<small>Cái </small>

<small>Qtt (Thanh </small>

<small>Cái) </small>

<small>Stt (Thanh </small>

<small>Cái) </small>

<small>Itt Thanh </small>

<small>Cái </small>

<small>Ks họn) </small>

<small>NHÓM 2 </small>

<small>Máy </small>

<small>mài tròn </small> <sup>1 </sup> <sup>2.1 </sup> <sup>2.21 </sup> <sup>2.25 </sup> <sup>3.15 </sup> <sup>4.55 </sup> <sup>0.7 </sup><small>Máy </small>

<small>mài trong </small>

<small>1 2.2 2.21 2.25 3.15 4.55 0.7 ƣa </small>

<small>máy </small> <sup>1 </sup> <sup>2.3 </sup> <sup>3.68 </sup> <sup>3.75 </sup> <sup>5.25 </sup> <sup>7.58 </sup> <sup>0.7 </sup><small>Máy </small>

<small>mài dao cắt gọt </small>

<small>1 2.4 2.94 3 4.2 6.06 0.7 Máy </small>

<small>khoan bàn </small>

<small>1 2.5 7.35 7.5 10.5 15.15 0.7 Máy ép </small>

<small>trục khuyểu </small>

<small>1 2.6 7.35 7.5 10.5 15.15 0.7 Máy </small>

<small>mài phá </small> <sup>1 </sup> <sup>2.7 </sup> <sup>0.74 </sup> <sup>0.75 </sup> <sup>1.05 </sup> <sup>1.52 </sup> <sup>0.7 </sup><small>Máy </small>

<small>mài </small> <sup>1 </sup> <sup>2.8 </sup> <sup>0.74 </sup> <sup>0.75 </sup> <sup>1.05 </sup> <sup>1.52 </sup> <sup>0.7 </sup><small> ộng </small>

145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM

145Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 23</span><div class="page_container" data-page="23">

<b>- Tính bằng Ecodial trên các thánh cái nhóm 2: </b>

<b>2.2.3- Tính tốn phụ tải cho nhóm 3: </b>

<b><small>Bảng 2.2.3a. kết quả tính tốn phụ tải nhóm 3: </small></b>

<small>Tên Nhóm </small>

<small>Tên Thiết </small>

<small> ị </small>

<small>Số Lƣợng </small>

<small>Ký Hiệu Trên Mb </small>

<small>Sđm Kva </small>

<small>Pđm Kw </small>

<small>Qđm Kvar </small>

<small>Phụ Tải T nh To n </small>

<small>Ptt KW </small>

<small>Lò điện kiểu buồng </small>

<small>1 3.1 7 4.2 5.6 3.15 4.2 0.75 5.25 7.58 </small>

<small>Lò điện kiểu </small>

145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM

145Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 24</span><div class="page_container" data-page="24">

<b>- Tính tốn phụ tải cho thanh cái nhóm 3: </b>

<b><small>Bảng 2.2.3b. kết quả tính tốn thanh cái nhóm 3: </small></b>

<small>Tên Nhóm </small>

<small>Tên Thiết </small>

<small> ị </small>

<small>Số Lƣợng </small>

<small>Ký Hiệu Trên Mb </small>

<small>Phụ Tải T nh To n Tr n Thanh i </small>

<small>Ptt Thanh </small>

<small>Cái </small>

<small>Qtt (Thanh </small>

<small>Cái) </small>

<small>Stt (Thanh </small>

<small>Cái) </small>

<small>Itt Thanh Cái </small>

<small>Ks họn) </small>

<small>NHĨM 3 </small>

<small>Lị điện kiểu buồng </small>

<small>1 3.1 2.21 2.94 3.68 5.3 0.7 </small>

<small>Lò điện kiểu </small>

<small>1 3.2 0.32 0.42 0.53 0.76 0.7 đứng </small>

<small>Lò điện kiểu bể </small>

<small>1 3.3 1 0.6 0.8 0.45 0.6 0.75 0.75 1.08 </small>

<small>Bể điện phân </small>

<small>1 3.4 9 5.4 7.2 4.05 5.4 0.75 6.75 9.74 Máy </small>

<small>điện ren </small>

<small>1 3.5 9 5.4 7.2 4.05 5.4 0.75 6.75 9.74 Máy </small>

<small>phay ngang </small>

<small>1 3.6 10 6 8 4.5 6 0.75 7.5 10.83 Máy </small>

<small>phay vạn năng </small>

<small>1 3.7 6 3.6 4.8 2.7 3.6 0.75 4.5 6.5 </small>

<small> ộng nhóm 3 </small>

145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM

145Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 25</span><div class="page_container" data-page="25">

<small>đứng Lò điện kiểu bể </small>

<small>1 3.3 0.32 0.42 0.53 0.76 0.7 </small>

<small>Bể điện phân </small>

<small>1 3.4 2.84 3.78 4.73 6.82 0.7 Máy </small>

<small>điện ren </small>

<small>1 3.5 2.84 3.78 4.73 6.82 0.7 Máy </small>

<small>phay ngang </small>

<small>1 3.6 3.15 4.2 5.25 7.58 0.7 Máy </small>

<small>phay vạn năng </small>

<small>1 3.7 1.89 2.52 3.15 4.55 0.7 </small>

<small> ộng nhóm 3 </small>

145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM

145Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 26</span><div class="page_container" data-page="26">

<b>2.2.4- Tính tốn phụ tải cho nhóm 4: </b>

<b><small>Bảng 2.2.4a. kết quả tính tốn phụ tải nhóm 4: </small></b>

<small>Tên Nhóm </small>

<small>Tên Thiết </small>

<small> ị </small>

<small>Số Lƣợng </small>

<small>Ký Hiệu Trên Mb </small>

<small>Sđm (Kva) </small>

<small>Pđm Kw </small>

<small>Qđm Kvar </small>

<small>Phụ Tải T nh To n </small>

<small>Ptt KW </small>

<small>Qtt </small>

<small>KVAR </small> <sup>Ku </sup><small>Stt </small>

<small>KVA </small> <sup>Itt(A) </sup>

<small>NHÓM 4 </small>

<small>Máy phay răng </small>

<small>1 4.1 4 3.2 2.4 2.4 1.8 0.75 3 4.33 Máy </small>

<small>xọc </small> <sup>1 </sup> <sup>4.2 </sup> <sup>2 </sup> <sup>1.6 </sup> <sup>1.2 </sup> <sup>1.2 </sup> <sup>0.9 </sup> <sup>0.75 </sup> <sup>1.5 </sup> <sup>2.17 </sup><small>Máy </small>

<small>bào ngang </small>

<small>1 4.3 2 1.6 1.2 1.2 0.9 0.75 1.5 2.17 Máy </small>

<small>mài tròn </small>

<small>1 4.4 10 8 6 6 4.5 0.75 7.5 10.83 Máy </small>

<small>khoan đứng </small>

<small>1 4.5 10 8 6 6 4.5 0.75 7.5 10.83 Búa </small>

145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM

145Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 27</span><div class="page_container" data-page="27">

<small>nén </small>

<small>Quạt 1 4.7 19 15.2 11.4 11.4 8.55 0.75 14.25 20.57 Biến </small>

<small>áp hàn </small>

<small>1 4.8 13 10.4 7.8 7.8 5.85 0.75 9.75 14.07 Máy </small>

<small>mài phá </small>

<small>1 4.9 20 16 12 12 9 0.75 15 21.65 ộng </small>

<small>nhóm 4 </small>

<small>9 88 70.4 52.8 52.8 39.6 66 95.26 </small>

<b>- Tính tốn phụ tải cho thanh cái nhóm 4: </b>

<b><small>Bảng 2.2.4b. kết quả tính tốn thanh cái nhóm 4: </small></b>

<small>Tên Nhóm </small>

<small>Tên Thiết ị </small>

<small>Số Lƣợng </small>

<small>Ký Hiệu Trên Mb </small>

<small>Phụ Tải T nh To n Tr n Thanh i </small>

<small>Ptt Thanh </small>

<small>Cái </small>

<small>Qtt (Thanh </small>

<small>Cái) </small>

<small>Stt (Thanh </small>

<small>Cái) </small>

<small>Itt Thanh </small>

<small>Cái </small>

<small>Ks họn) </small>

<small>NHÓM 4 </small>

<small>Máy phay răng </small>

<small>Máy </small>

<small>Máy bào ngang </small>

<small>1 4.3 0.84 0.63 1.05 1.52 0.7 Máy </small>

<small>mài tròn </small> <sup>1 </sup> <sup>4.4 </sup> <sup>4.2 </sup> <sup>3.15 </sup> <sup>5.25 </sup> <sup>7.58 </sup> <sup>0.7 </sup><small>Máy </small>

<small>khoan đứng </small>

145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM

145Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 28</span><div class="page_container" data-page="28">

<small>Quạt </small> <sup>1 </sup> <sup>4.7 </sup> <sup>7.98 </sup> <sup>5.99 </sup> <sup>9.98 </sup> <sup>14.4 </sup> <sup>0.7 </sup><small>Biến áp </small>

<small>Máy </small>

<small>mài phá </small> <sup>1 </sup> <sup>4.9 </sup> <sup>7.2 </sup> <sup>6.3 </sup> <sup>10.5 </sup> <sup>15.16 </sup> <sup>0.7 </sup><small> ộng </small>

145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM

145Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 29</span><div class="page_container" data-page="29">

2.2.5 - Tính tốn phụ tải cho nhóm 5:

<b><small>Bảng 2.2.5a. kết quả tính tốn phụ tải nhóm 5: </small></b>

<small>Tên Nhóm </small>

<small>Tên Thiết </small>

<small> ị </small>

<small>Số Lƣợng </small>

<small>Ký Hiệu Trên Mb </small>

<small>Sđm (Kva) </small>

<small>Pđm Kw </small>

<small>Qđm Kvar </small>

<small>Phụ Tải T nh To n </small>

<small>Ptt KW </small>

<small>khoan </small>

<small>điện </small> <sup>1 </sup> <sup>5.1 </sup> <sup>35 </sup> <sup>24.5 </sup> <sup>25.2 </sup> <sup>18.38 </sup> <sup>18.7425 </sup> <sup>0.75 </sup> <sup>26.25 </sup> <sup>37.88 </sup><small>Máy </small>

<small>cắt </small> <sup>1 </sup> <sup>5.2 </sup> <sup>35 </sup> <sup>24.5 </sup> <sup>25.2 </sup> <sup>18.38 </sup> <sup>18.7425 </sup> <sup>0.75 </sup> <sup>26.25 </sup> <sup>37.88 </sup><small>Bàn </small>

<small>nguội </small> <sup>1 </sup> <sup>5.3 </sup> <sup>30 </sup> <sup>21 </sup> <sup>21.6 </sup> <sup>15.75 </sup> <sup>16.065 </sup> <sup>0.75 </sup> <sup>22.5 </sup> <sup>32.47 </sup><small>Máy </small>

<small>cuốn dây </small>

<small>1 5.4 10 7 7.2 5.25 5.355 0.75 7.5 10.82 ộng </small>

<small>nhóm 5 </small>

<small>4 110 77 79.2 57.75 58.905 82.49 119.07 </small>

<b>- Tính tốn phụ tải cho thanh cái nhóm 5: </b>

<b><small>Bảng 2.2.5b. kết quả tính tốn thanh cái nhóm 5: </small></b>

<small>TÊN NHĨM </small>

<small>TÊN THIẾT Ị </small>

<small>SỐ LƢỢNG </small>

<small>KÝ HIỆU TRÊN MB </small>

<small>PHỤ TẢI TÍNH TỐN TRÊN TH NH ÁI </small>

<small>Ptt thanh </small>

<small>cái </small>

<small>Qtt (thanh </small>

<small>cái) </small>

<small>Stt (thanh </small>

<small>cái) </small>

<small>Itt thanh </small>

<small>cái </small>

<small>Ks chọn) </small>

<small>NHÓM 5 </small>

<small> hoan điện </small> <sub>1 </sub> <sub>5.1 </sub> <small>14.7 14.99 21.00 30.31 0.8 Máy cắt </small> <sup>1 </sup> <sup>5.2 </sup> <small>14.7 14.99 21.00 30.31 0.8 Bàn nguội </small> <sub>1 </sub> <sub>5.3 </sub> <small>12.6 12.85 18.00 25.98 0.8 Máy cuốn </small>

<small>dây </small> <sup>1 </sup> <sup>5.4 </sup> <small>4.2 4.28 6.00 8.66 0.8 ộng </small>

145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM

145Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 30</span><div class="page_container" data-page="30">

<b>- Tính bằng Ecodial trên các thánh cái nhóm 5: </b>

<i><b>CHƯƠNG 3: TÍNH TỐN CHỌN MBA VÀ BÙ CƠNG </b></i>

<b>SUẤT PHẢN KHÁNG. </b>

<b>3.1 Giới thiệu chung về máy biến áp. </b>

<b>- MÁY BIẾN ÁP : Tổng quan về trạm biến áp: </b>

Trạm biến p ng để biến đổi điện áp từ cấp điện áp này sang cấp điện áp khác. Nó đóng vai trị rất quan trọng trong hệ thống cung cấp điện.

Về phương iện cấu trúc, người ta chia ra trạm trong nhà và trạm ngoài trời. + Trạm BA ngoài trời: Ở trạm này các thiết bị ph a điện p cao đều đặt ở ngồi

trời, cịn phần phân phối điện áp thấp thì đặt trong nhà hoặc trong các tủ sắt chế tạo sẵn chuy n ng để phân phối cho phía hạ thế. Các trạm biến áp có cơng suất nhỏ ( 300 V ) được đặt trên trụ, cịn trạm có cơng suất lớn thì được đặt trên nền bê tông hoặc nền gỗ. Việc xây dựng trạm ngồi trời sẽ tiết kiệm chi phí so với trạm trong nhà.

+ Trạm BA trong nhà: Ở trạm này thì tất cả các thiết bị điện đều được đặt trong nhà.

145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM

145Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 31</span><div class="page_container" data-page="31">

<b> - Chọn vị trí, số lượng và cơng suất trạm biến áp: </b>

Nhìn chung vị trí của trạm biến áp cần thỏa các yêu cầu sau:

 Gần trung tâm phụ tải, thuận tiên cho nguồn cung cấp điện đưa đến.  Thuận tiên cho vận hành, quản lý.

 Tiết kiệm chi ph đầu tư và chi ph vận hành,v v…

Tuy nhiên, vị tr được chọn lựa cuối cùng còn phụ thuộc vào c c điều kiện h c như: Đảm bảo không gian khơng cản trở đến các hoạt động khác, tính mỹ quan,v v…

 Chọn cấp điện áp: Do xưởng cơ h được cấp điện từ đường dây 22kV, và phụ tải của xưởng cơ h chỉ sử dụng điện áp 380V và 400V. Cho nên ta sẽ lắp đặt trạm biến áp giảm p 22/ 4 V để đưa điện vào cung cấp cho phụ tải của xưởng cơ h

<b>Chú ý : Khi c ng suất phản h ng cần vượt qu 8 KV r và tải có t nh li n tục và ổn </b>

<i>định, việc lắp đặt ộ tụ ở ph a trung p thường có hiệu quả inh tế tốt hơn </i>

<i>- Tại vị tr đấu nối của thiết ị ti u thụ điện có t nh cảm động cơ điện và m y iến p ) </i>

- Tại vị tr thanh góp cấp nguồn cho nhiều động cơ nhỏ và c c phụ tải có t nh cảm h ng đối với chúng việc từng thiết ị một tỏ ra qu tốn kém. - Trong c c trường hợp hi tải h ng thay đổi

145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM

145Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 32</span><div class="page_container" data-page="32">

- Thiết ị này được lắp đặt tại c c vị tr mà c ng suất t c ụng và c ng suất phản h ng

<i>thay đổi trong phạm vi rất rộng </i>

<i>ví ụ: tại thanh góp của tủ phân phối ch nh, tại đầu nối của c c c p trục chịu tải lớn </i>

<b> Các nguyên lý và lý do sử dụng bù tự động:</b>

- ộ tụ gồm nhiều phần và mỗi phần được điều hiển ằng contactor Việc đóng một contactor sẽ đóng một số tụ song song với c c tụ vận hành Vì vậy lượng c ng suất có thể tăng hay giảm theo từng cấp ằng c ch thực hiện đóng hoặc cắt contactor điều hiển tụ Một rơle điều hiển iểm so t hệ số c ng suất của mạng điện sẽ thực hiện đóng và mở c c contactor tương ứng để hệ số c ng suất cả hệ thống thay đổi với sai số o điều chỉnh từng ậc ) Để điều hiển rơle m y iến òng phải đặt l n một pha của ây c p ẫn điện cung cấp đến mạch được điều hiển Khi thực hiện ch nh x c ằng c c gi trị tải y u cầu sẽ tr nh được hiện tượng qu điện p hi tải giảm xuống thấp và o đó hử ỏ c c

điều iện ph t sinh qu điện p và tr nh c c thiệt hại xảy ra cho trang thiết ị

- Qu điện p xuất hiện o hiện tượng ư phụ thuộc một phần vào gi trị tổng trở nguồn

<b>Bù tập trung : p ụng cho tải ổn định và li n tục </b>

Nguy n lý : ộ tụ đấu vào thanh góp hạ p của tủ phân phối ch nh và được đóng trong thời gian tải hoạt động

145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM

145Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 33</span><div class="page_container" data-page="33">

Nguy n lý : ộ tụ được đấu vào tủ phân phối hu vực hiệu quả o nhóm mang lại cho ây ẫn xuất ph t từ tủ phân phối ch nh đến c c tủ hu vực có đặt tụ được thể hiện rõ nhất

- Khi có sự thay đổi đ ng ể của tải, lu n lu n tồn tại nguy cơ ư và èm theo hiện tượng qu điện p

<b> Bù riêng: </b>

Bù riêng n n được xét đến hi c ng suất động cơ lớn đ ng ế so với mạng điện

Nguy n lý: ộ tụ mắc trực tiếp vào đầu ây nối của thiết ị ng điện có t nh cảm chủ yếu là c c động cơ )

ộ tụ định mức V r) đến hoảng 25% gi trị c ng suất động cơ ổ sung tại đầu nguồn điện cũng có thể mang lại hiệu quả tốt

Việc t nh to n định c p, m y iến p sau hi mức tối ưu cho một mạng đã tồn tại có thể thực hiện theo những lưu ý sau:

145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM

145Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 34</span><div class="page_container" data-page="34">

145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM

145Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 35</span><div class="page_container" data-page="35">

=137.4345(KW)

<small> </small>( ) ( <sub> </sub>( ) <sub> </sub>( ) <sub> </sub>( ) <sub> </sub>( ) <sub> </sub>( )) = (21.6 + 27.74 + 18.06 + 27.72 + 47.12).0.9

= 128.016 (kVAr)

<small> </small>( ) √ <sub> </sub> <sub> </sub> = √ = 187.8(kVA) Cung cấp điện cho phân xưởng cơ h cần đặt 1MBA làm việc.

Cơng suất tính tốn của phân xưởng là: S<sub>tt</sub> =188 KVA S<sub>đm </sub> S<sub>tt</sub> =250 (KVA)

Suy ra : S<sub>đm </sub> = 250 (KVA)

Ta chọn MBA 250 – 22/0.4 có S<sub>đm </sub> = 250 KVA Vậy trạm biến p đặt 1 MBA, có S<sub>đm </sub> = 250 KVA

145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM

145Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 36</span><div class="page_container" data-page="36">

Trong đó:

P<sub>ttnm</sub> - phụ tải tính tốn của xưởng cơ h , w

<small>1</small> - góc lệch ứng với cơng suất trung ình trước bù, cos <sub>1</sub> = <sup> </sup><sup> </sup>

<small> </small> = <sup> </sup><sub> </sub>

<small>2</small> – góc ứng với hệ số cơng suất sau bù, cos <sub>2</sub> = 0.85

Cos 1 =0.732 suy ra: tg <sub>1</sub> =0.93, Cos 2 =0.9 suy ra: tg <sub>1</sub> =0.484 Vậy ta x c định được ung lượng bù cần thiết:

Q<sub>bù</sub> = 137.7*(0.93 – 0.484) = 61.37 (Kvar) Vậy ta chọn Q<sub>bù</sub> = 70(Kvar)

145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM

145Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 37</span><div class="page_container" data-page="37">

<b>Chương 4: CHỌN DÂY DẪN, CB CHO HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN. </b>

<b>4.1. Chọn dây dẫn, CB cho hệ thống cấp điện. 4.1.1.Lý thuyết về chọn dây dẫn. </b>

- Xác định tiết diện dây dẫn theo điều kiện sụt áp cho phép phương ph p này chỉ sử ụng cho hu ân cư)

- Xác định tiết diện dây dẫn mà khối lượng kim loại màu là nhỏ nhất Phương pháp này áp dụng cho khu vực nông thôn ).

- Xác định tiết diện dây dẫn theo điều kiện ph t nóng cho phép Phương ph p này được sử ụng rộng rãi và p ụng cho mạng hạ p )

- Trong 3 phương ph p phương ph p thứ 3 là phổ biến nhất vì các lý do sau: + Dịng điện trong mạng điện hạ áp lớn nên phát nóng nhiều.

+ Dây trong mạng điện hạ p thường sử dụng là dây bọc vì dễ bị hư

+ Thường đi trong nhà là chủ yếu, nhiều tuyến, nhiều sợi nên dễ bị chập cháy. - Phương ph p này tận dụng hết khả năng của dây dẫn và c p, thường áp dụng chọn dây dẫn cho c c lưới hạ áp của đ thị, công nghiệp và dân dụng.

<b>- Phân loại dây dẫn điện: dây dẫn điện có nhiều loại nhưng có thể được phân loại như sau: </b>

<b>+ Theo chất dẫn điện của lõi: </b>

<b>Cáp Cu: có lõi dẫn làm bằng đồng. Cáp Al: có lõi dẫn làm bằng nhơm. </b>

+ Theo cấu tạo lõi dẫn:

145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM

145Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 38</span><div class="page_container" data-page="38">

Dây điện lõi cứng: Lõi dẫn điện là một lõi đơn, thường là hình trụ. p điện: Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi ây đồng nhỏ kết xoắn lại. + Theo chất bọc c ch điện:

Cáp PVC: bọc c ch điện bằng nhựa PVC thông dụng.

Cáp XLPE: bọc c ch điện bằng XLPE, có tính chất chịu nhiệt và dẫn điện cao hơn PV

+ Theo số lớp bọc c ch điện

p c ch điện đơn: chỉ có một lớp bọc c ch điện, ví dụ cáp PVC/CU p c ch điện kép: bên ngoài lớp bọc c ch điện cịn có một lớp bọc bảo vệ ví dụ PVC/ PVC/Cu hoặc PVC/XLPE/CU.

+ Theo số lõi dẫn: Cáp một lõi.

Cáp nhiều lõi: thường là 2 lõi, 3 lõi, hoặc 4 lõi.

- Tr n cơ sở phụ tải t nh to n x c định dòng làm việc lớn nhất I<sub>lvmax</sub> , ây được chọn theo điều kiện: I<small>Z</small> ≥

Với K là tích các hệ số hiệu chỉnh:

Với K1 là hệ số nhiệt độ . K2 là hệ số mạch đi chung

<b>4.1.2. Lý thuyết chọn CB. </b>

<b>- Đ p ứng những địi hịi về an tồn ngày càng cao của con người, các nhà </b>

sản xuất thiết bị điện đã cho ra đời rất nhiều thiết bị bảo vệ mạng điện dân dụng nhằm đảm bảo sự an toàn tối đa cho người sử dụng, tiêu biểu và thông dụng nhất là MCB (Miniature Circuit Breaker) và MCCB (Molded Case Circuit Breaker), RCD (residual

<b>current device), cầu chì... </b>

- Cách lựa chọn: Có nhiều cách lựa chọn MCB, MCCB. Tuy nhiên, dù cách nào thì chúng cũng phải thỏa mãn điều kiện sau:

145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM

145Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 39</span><div class="page_container" data-page="39">

<b>4.2. Tính toán chọn dây dẫn và CB. 4.2.1 Từ TĐL đến thiết bị. </b>

- Hệ số k = k<sub>1 </sub>* k<sub>2</sub> = 1 * 0.76 = 0.76 ( 8 thiết bị đầu) k = k<sub>1 </sub>* k<sub>2 </sub>= 1*0.79 = 0.79 (3 thiết bị sau)

145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM

145Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 40</span><div class="page_container" data-page="40">

<b>Tính máy: Thiết bị 1 </b>

<b>Thiết bị 2: </b>

<b><small>STT </small><sup> Tên </sup><small>máy </small></b>

<b><small>K/H trên mặt bằng </small></b>

<b><small>Ib </small></b>

<b><small>Iz = Ib / K(A) </small></b>

<b><small>Tiết diện (mm2) </small></b>

<b><small>Chọn CB (A) </small>(A) </b>

<b><small>1 </small></b>

<small>Máy tiện tự </small>

145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM145Monday, June 10, 20248:46:07 PM8:46:07 PM

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECThiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IEC

145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM145Monday, June 10, 20248:46:09 PM8:46:09 PM

145Thiet ke cung cap dien cho xuong in su dung phan mem ecodial 4 2 theo tieu chuan IECMonday, June 10, 2024

</div>

×