Tải bản đầy đủ (.pdf) (115 trang)

thiết kế cung cấp điện theo tiêu chuẩn iec cho phân xưởng cơ khí

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (80.4 MB, 115 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b>KHOA CƠNG NGHỆ ĐIỆN </b>

<b>KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN THEO TIÊU CHUẨN IEC CHO PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ </b>

115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM

115Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi115Monday, June 10, 20248:46:22 PM8:46:22 PM115Monday, June 10, 20248:46:22 PM8:46:22 PM115Monday, June 10, 20248:46:22 PM8:46:22 PM

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM

115Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

Bù công suất phản kháng

Chọn MBA và máy phát dự phịng Tính tốn ngắn mạch

115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM

115Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

<small>ii </small>

Cách chon MBA, CB, dây dẫn theo tiêu chuẩn IEC

<b>Giảng viên hướng dẫn </b> <i>Tp. HCM, ngày tháng năm 20…. Sinh viên </i>

115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM

115Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM

115Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

<small>iv </small>

<b>Mục lục </b>

PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ... i

Nhận xét của giảng viên hướng dẫn ... iii

Mục lục ... iv

Danh sách các hình vẽ ... viii

Danh sách các bảng ... ix

PHẦN 1: THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG CHO PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ ...1

CHƯƠNG 1: LÍ THUYẾT TÍNH TỐN CHIẾU SÁNG ...2

CÁC ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐƠN VỊ CƠ BẢN TRONG TÍNH TỐN CHIẾU SÁNG ...2

1.1.1 Quang thông Φ (lm) ...2

1.1.2 Độ rọi E (lx) ...2

GIỚI THIỆU VỀ ĐÈN NATRI CAO ÁP ...2

YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC, TIÊU CHUẨN VÀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ CỦA CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO ...3

1.3.1 Yêu cầu hệ thống chiếu sáng ...3

1.3.2 Các nguyên tắc và tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo trong công nghiệp: ...3

1.3.3 Lựa chọn các thông số ...3

1.3.5 Chọn bộ đèn dựa trên: ...4

1.3.6 Lựa chọn chiều cao treo đèn phụ thuộc vào: ...4

1.3.7 Phân bố các bộ đèn dựa trên các yếu tố :...5

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH TÍNH TỐN CHIẾU SÁNG CHO PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ ...5

123docz.net - File bi loi xin lienhe:

115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM

115Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

1.4.14 Kiểm tra sai số quang thông: ...8

1.4.15 Kiểm tra độ rọi trung bình trên bề mặt làm việc: ...8

115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM

115Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

CHƯƠNG 2: TÍNH TỐN PHỤ TẢI ...27

CHƯƠNG 3: TÍNH TỐN TÂM PHỤ TẢI ...40

115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM

115Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM

115Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

<small>viii </small>

<b>Danh sách các hình vẽ </b>

Hình 1: Chiếu sáng cho phân xưởng ...1

Hình 1.2.1 : Đèn natri áp suất cao ...3

115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM

115Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM

115Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM

115Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM

115Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">

<small>2 </small>

<b>CHƯƠNG 1: LÍ THUYẾT TÍNH TỐN CHIẾU SÁNG </b>

<b> CÁC ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐƠN VỊ CƠ BẢN TRONG TÍNH TỐN CHIẾU SÁNG </b>

Kí hiệu E, đơn vị lux (lx)

<b>GIỚI THIỆU VỀ ĐÈN NATRI CAO ÁP</b>

Đèn natri cao áp cho ánh sáng trắng ấm, nhiệt độ màu từ 2000 – 2500 <small>o</small>K.

Ưu điểm: quang hiệu cao (hiệu xuất phát sáng 80 – 140 lm/W). tuổi thọ lớn 24000 giờ. Nhiệt độ màu thấp,dễ chịu ở mức độ rọi thấp.

Nhược điểm: chỉ số màu (chỉ số phản ánh độ trung thực của màu sắc vật được chiếu sáng) thấp

Ứng dụng: thường được sử dụng ở những nơi yếu tố kinh tế quan trọng hơn sự địi hỏi về cảm nhận màu sắc chính xác

115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM

115Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 15</span><div class="page_container" data-page="15">

<small>3 </small>

<small>Hình 1.2.1 : Đèn natri áp suất cao </small>

<b> YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC, TIÊU CHUẨN VÀ LỰA CHỌN THÔNG SỐ CỦA CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO </b>

<b>1.3.1 Yêu cầu hệ thống chiếu sáng </b>

Độ rọi không đổi trên bề mặt làm việc theo thời gian.

Đảm bảo trong tầm nhìn khơng có những mặt chói lớn.

<b>1.3.2 Các nguyên tắc và tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo trong cơng nghiệp: </b>

Độ chính xác của cơng việc và hệ số phản xạ của bề mặt làm việc. Hạn chế sự kéo dài độ căng thẳng trong thời gian làm việc. Các thông số kỹ thuật của hệ chiếu sáng.

Các yêu cầu vệ sinh.

Các yêu cầu an tồn lao động.

<b>1.3.3 Lựa chọn các thơng số </b>

<i><b>1.3.3.1 Nghiên cứu về đối tượng chiếu sáng gồm các góc độ : </b></i>

Hình dạng, kích thước, các bề mặt, các hệ số phản xạ các bề mặt, màu sơn, đặc điểm và sự phân bố các đồ đạc, thiết bị,....

Mức độ bụi, ẩm, rung, ảnh hưởng của môi trường

115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM

115Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 16</span><div class="page_container" data-page="16">

<small>4 </small>

Đặc tính cung cấp điện(nguồn một pha, ba pha) Các khả năng và điều kiện bảo trì...

<i><b>1.3.3.2 Chọn hệ chiếu sáng bị ảnh hưởng bởi : </b></i>

Yêu cầu của đối tượng chiếu sáng

Đặc điểm, cấu trúc căn nhà và sự phân bố của thiết bị Khả năng, kinh tế, điều kiện bảo trì

<i><b>1.3.3.3 Lựa chọn độ rọi yêu cầu phụ thuộc vào: </b></i>

Loại công việc, kích thước các vật, sự sai biệt của các vật và hậu cảnh Mức độ căng thẳng của công việc

Lứa tuổi người sử dụng

Hệ chiếu sáng: chung, chung đều, chung cục bộ

<i><b>1.3.4 Chọn nguồn sáng phụ thuộc vào: </b></i>

Nhiệt độ màu được chọn theo biểu đồ Kruithof

Các tính năng của nguồn sáng: đặc tính điện(điện áp, cơng suất), kích thước, hình dạng bóng đèn, đặc tính ánh sáng, màu sắc, tuổi thọ đèn

Mức độ sử dụng (liên tục hay gián đoạn) Nhiệt độ môi trường

Tính kinh tế

<b>1.3.5 Chọn bộ đèn dựa trên: </b>

Tính chất môi trường xung quanh

Các yêu cầu về sự phân bố ánh sáng, sự giảm chói Các cấp độ đèn đã được phân chia theo tiêu chuẩn IEC Tính kinh tế

<b>1.3.6 Lựa chọn chiều cao treo đèn phụ thuộc vào: </b>

Đặc điểm của môi trường Loại công việc

115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM

115Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 17</span><div class="page_container" data-page="17">

<small>5 </small>

Sự giảm chói Bề mặt làm việc

<b>1.3.7 Phân bố các bộ đèn dựa trên các yếu tố : </b>

- Phân bố cho độ rọi đồng đều và tránh chói.

- Đăc điểm kiến trúc của đối tượng và phân bố đồ đạc

- Thỏa mãn yêu cầu về khoảng cách tối đa giữa các dãy và giữa các đèn trong một dãy

- Dễ dàng vận hành và bảo trì

<b> CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG CHO PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ </b>

<b>1.4.1 Xác định kích thước phân xưởng cần tính: </b>

chiều dài , chiều rộng, chiều cao,…

<b>1.4.5 Chọn nhiệt độ màu: </b>

Từ Eyc ta tìm nhiệt độ màu dựa vào biểu đồ Kruithof ( trang 39 quyển 1 )

Theo biểu đồ Kruithof ta thấy các nguồn có nhiệt độ màu thấp chấp nhận được ở mức độ rọi thấp, còn các mức độ rọi cao địi hỏi các nguồn có nhiệt độ màu cao.

115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM

115Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 18</span><div class="page_container" data-page="18">

<b>1.4.8 Chọn chiều cao đèn: </b>

Gọi h là chiều cao từ sàn nhà tới trần Gọi h′ là chiều cao từ tâm đèn tới trần

Gọi htt là chiều cao từ đèn tới mặt hữu ích

Gọi hv là chiều cao từ sàn tính lên bề mặc làm việc

115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM

115Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 19</span><div class="page_container" data-page="19">

<small>7 </small>

<b>h</b>

<b><small>tt</small></b>

<b>=h-h’-h</b>

<b><small>lv </small></b>

Chiều cao treo đèn được ñặc trưng bởi tỉ số treo

𝒋 =<sup>𝒉′</sup>𝒉

<sub>𝒕𝒕</sub>

+ 𝒉′

Điều kiện h<sub>tt</sub> <b>≥ 2h' nên chỉ số treo chỉ có giá trị trong khoảng 0 ≤ j ≤</b> <sup>1</sup>

<b>1.4.10 Chọn hệ số bù d (hệ số dự trữ) </b>

<b>Nguyên nhân chính làm giảm E là: </b>

<b>o Giảm quang thơng của nguồn sáng trong q trình làm việc </b>

o

Giảm hiệu suất của đèn khi thiết bị chiếu sáng, tường và trần bị bẩn

<b>. </b>

115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM

115Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 20</span><div class="page_container" data-page="20">

Với: η<sub>d</sub>, η<sub>i</sub><b> – hiệu suất cấp bộ đèn trực tiếp và gián tiếp </b>

u<sub>d</sub>, u<sub>i</sub><b> – hệ số có ích cấp bộ đèn trực tiếp và gián tiếp </b>

<b> 1.4.12 Quang thông tổng </b>

<sub>𝒕ổ𝒏𝒈</sub>

=<sup>𝑬</sup>

<sup>𝒕𝒄</sup>

<sup>𝑺. 𝒅</sup>𝒖

<b>1.4.13 Xác định số bộ đèn: </b>

𝑵

<sub>𝒃ộ đè𝒏</sub>

=<sup>∅</sup>

<sup>𝒕ổ𝒏𝒈</sup>

<sub>𝒃ộ đè𝒏</sub>

Chọn số bộ đèn N

<small>bộ đèn </small>

=…

<b> 1.4.14 Kiểm tra sai số quang thông: </b>

∆∅ =<sup>𝑵</sup>

<sup>𝒃ộ đè𝒏</sup>

<sup>∅</sup>

<sup>𝒃ộ đè𝒏</sup>

<sup>− ∅</sup>

<sup>𝒕ổ𝒏𝒈</sup>

<sub>𝒕ổ𝒏𝒈</sub>

Thông thường giá trị quang thơng tính được so với giá trị quang thơng tiêu chuẩn

<b>của đèn có sai số khơng vượt q (10% ÷ 20%) </b>

<b> 1.4.15 Kiểm tra độ rọi trung bình trên bề mặt làm việc: </b>

𝑬

<sub>𝒕𝒃</sub>

=<sup>𝑵</sup>

<sup>𝒃ộ đè𝒏</sup>

<sup>∅</sup>

<sup>𝒃ộ đè𝒏</sup>

<sup>𝑼</sup>𝑺

<sub>𝒅</sub>

115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM

115Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 21</span><div class="page_container" data-page="21">

<small>9 </small>

DB : khoảng cách giữa 2 bộ đèn theo chiều dọc Đảm bảo tính đồng đều khi chiếu sáng

Với phân bố theo hình chữ nhật DA/DB ≤ 1,5

Độ đồng đều còn phụ thuộc vào khoảng cách từ dãy đèn ngoài cùng đến tường bằng 0,25 ÷ 0,3 khoảng cách giữa các dãy đèn, cịn nếu khơng thì bằng 0,4 ÷0,5 khoảng cách giữa các dãy đèn

<i>Dịng điện tính tốn : </i>

𝑰

<sub>𝒕𝒕𝒄𝒔</sub>

=<sup>𝑺</sup>

<sup>𝒕𝒕</sup>

√𝟑. 𝑼

<sub>đ𝒎</sub>

<sup>=</sup>

𝑷

<sub>𝒕𝒕𝒄𝒔</sub>

√𝟑. 𝑼

<sub>đ𝒎</sub>

. 𝒄𝒐𝒔𝝋

115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM

115Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 22</span><div class="page_container" data-page="22">

Diện tích S = a.b =40x50=2000m<sup>2</sup>

<b>Bước 2: Màu sơn : Trần : thạch cao </b> hệ số phản xạ trần : ρtr = 0,85 Tường : vàng kem hệ số phản xạ tưởng : ρtg = 0,7 Sàn : xi măng hệ số phản xạ sàn : ρlv = 0,4 ( tra từ bảng hệ số phản xạ tưởng, trần và sàn trang 192 quyển 1 )

<b>Bước 3: Độ rọi yêu cầu : Etc = 400 lux </b>

(tra từ bảng Các giá trị độ rọi theo tiêu chuẩn các nước từ trang 214 – 216 quyển 1)

<b>Bước 4: Chọn hệ chiếu sáng : chiếu sáng trực tiếp ( chung đều ) Bước 5: Chọn khoảng nhiệt độ màu : </b>

( theo biểu đổ kruithof trang 39 quyển 1 )

<b>Bước 6 : Chọn bóng đèn : </b>

Loại : natri cao áp , Tm = 2050 (<small>o</small>k)

Ra = 25 Pđ = 250 (w) ∅d = 26000 (lm) chọn tùy ý Lngangmax = 1,75. 5 = 8,75 Ldocmax= 1,75.5 = 8,75 ( theo bảng đèn natri cao áp trang 191 quyển 1 )

<b>Bước 7: Chọn bộ đèn loại : natri cao áp </b>

115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM

115Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 23</span><div class="page_container" data-page="23">

<small>11 </small>

Chiều cao treo đèn sao với bề mặt làm việc : htt = 5m

<b>Bước 9: Chỉ số địa điểm </b>

<b>Bước 15: Kiểm tra sai số quang thông : </b>

 DA : khoảng cách giữa 2 bộ đèn theo chiều ngang 6.5

 DB : khoảng cách giữa 2 bộ đèn theo chiều dọc 7.5

 q :khoảng cách giữa bộ đèn với tường theo chiều ngang 2.25

115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM

115Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 24</span><div class="page_container" data-page="24">

<small>12 </small>

 p :khoảng cách giữa bộ đèn với tường theo chiều dọc 1.25 D<sub>A</sub> ≤ L<sub>ngangmax</sub> = 1,75. h<sub>tt</sub>

D<sub>B</sub> ≤ L<sub>dọcmax</sub> = 1,75. q = 0,25 DA ÷ 0,5 DA

p = 0,25 DB ÷ 0,5 DB

Với chiều rộng a =40, ta chọn khoảng cách giữa 2 bộ đèn là: DA =6.5 m ta sẽ phân bố được 6 bộ đèn và cách tường q = 2.25m Chọn số bộ đèn N bộ đèn =48 bộ

<b> Bước 18: Xác định phụ tải chiếu sáng : </b>

Cơng suất tác dụng tính tốn tổng :

Pttcs = Nbộđèn nbóng/1bộđèn (Pđèn + Pballast) =48.(250+250.0,2)=14400W

Công suất phản kháng tổng : cos phi =0.85 Qttcs = Pttcs tgφ =14400.0,62=8928(VAr) Cơng suất tính tốn tồn phần tổng

S<sub>ttt</sub> = √P<sub>ttcs</sub><sup>2</sup>+ Q<sub>ttcs</sub><sup>2</sup> = √14400<small>2</small>+ 8928<small>2</small> = 16943,11 (VA) Dịng điện tính tốn tổng:

I<sub>ttt</sub> = <sup>P</sup><sup>tt</sup>

√3U<sub>đm</sub>cosφ <sup>=</sup>

√3 ∗ 220 ∗ 0.85<sup>= 44,46(𝐴) </sup>Cơng suất tác dụng tính toán nhánh:

Pttcs = Nbộđèn nbóng/1bộđèn (Pđèn + Pballast) =12.(250+250.0,2)=3600W Cơng suất phản kháng nhánh :

Qttcs = Pttcs tgφ=3600.0,62=2232VAr Cơng suất tồn phần nhánh :

115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM

115Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 25</span><div class="page_container" data-page="25">

Itt= Itt nhánh = 19,25 (A)

Chọn cáp ruột đồng CXV, cách điện XLPE, vỏ PVC lớp bảo vệ, lắp trên trần nhà (trên không), phương thức đi dây kiểu E, cáp 2 lõi.

Tìm K1: với T=40<small>0 </small>C  K1=0,87

Tìm K2:

Số dây 1(2 lỗi), khay dặt ngang  K2=1

𝐼<sub>𝑧</sub> ≥ <sup>𝐼</sup><sup>𝑡𝑡</sup>𝐾<sub>1</sub>. 𝐾<sub>2</sub> <sup>=</sup>

0.87 ∗ 1 <sup>= 22,12(A) </sup>Dựa vào bảng tra Cadivi (tra bảng 1/ catalogue2)

cáp 2 lõi CXV

I<sub>Z</sub> ≥22,12 A Tiết diện Snhánh =2.5 và Iđm = 29 A

115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM

115Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 26</span><div class="page_container" data-page="26">

<small>14 </small>

Itt= Itt tổng = 44,46A

Chọn cáp ruột đồng CVV, cách điện XLPE, vỏ PVC có lớp bảo vệ, lắp trên trần nhà (trên không), phương thức đi dây kiểu E, cáp 4 lõi

Tìm K1: Với T=40<small>0 </small>C

 K1=0,87 Tìm K2:

Số dây 1 dây(3 dây pha,1 dây trung tính),khay đặt ngang  K2 = 1

Tiết diện Stổng = 10 mm<small>2</small> và Iđịnh mức =60(A)

<i>Kết luận: Chọn dây CXV-4x2.5 (điện áp 300/500V) </i>

(tra bảng 4 trang 7 catalogue 3) Icb= Itt.1,2= 44,46.1,2=53,35(A)

Chọn CB: MCCB 4P với dòng định mức là 60A loại EasyPact EZC 100 Type H, 415VAC mã hàng EZC100H4060 Icu= 30kA

(tra bảng EasyPact EZC100 trang 50 catalogue1)

115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM

115Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 27</span><div class="page_container" data-page="27">

<small>15 </small>

<b>PHẦN 2: TÍNH TỐN PHỤ TẢI </b>

<b><small>Bảng 2: Thiết bị phân xưởng </small></b>

<small>11 Máy khoan hướng </small>

115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM

115Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 28</span><div class="page_container" data-page="28">

<b>Việc phân nhóm phụ tải phụ thuộc vào các yếu tố sau : </b>

Các thiết bị trong cùng một nhóm (cùng tủ động lực) phải được đặt gần nhau , để thuận tiện cho việc đi dây.

Cơng suất của các nhóm thiết bị không được chênh nhau quá lớn. Điều này thuận tiện cho việc chọn thiết bị (CB) đơn giản và việc chọn dây cũng đơn giản và gọn hơn.

 Tuy nhiên thường rất khó thỏa mản các nguyên tắc trên. Do vậy tùy thuộc vào điều kiện mà người thiết kế lựa chọn phương án tối ưu và phù hợp.

<b>1.1.2 Công thức liên quan </b>

<b> Công suất điện (P</b>

<b><small>điện</small></b>

<b>) : </b>

P

<sub>điện</sub>

=

<sup>P</sup><sup>đm</sup>

 Pđiện: công suất điện, công suất đầu vào của thiết bị [KW]  Pđm: công suất cơ, công suất đầu ra khi kéo tải [KW]  η : hiệu suất của thiết bị

<b> Công suất biểu kiến (S): </b>

<b> </b>S =

<sup>P</sup><sup>điện</sup>

cosφ S: công suất biểu kiến [KVA]  Cos φ : hệ số công suất

115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM

115Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 29</span><div class="page_container" data-page="29">

Khi tính ảnh hưởng của mơi trường và các điều kiện lắp đặt khác nhau, các hệ số hiệu chỉnh được đưa vào.

Tiết diện của cáp được xác định dựa vào dòng định mức của tải I chia cho các hệ số hiệu chỉnh K1, K2, …

115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM

115Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 30</span><div class="page_container" data-page="30">

<small>18 </small>

𝐼

<sup>′</sup>

= <sup>𝐼</sup>

<b> 1.1.3.4 Chọn CB </b>

CB là thiết bị đóng cắt duy nhất cho phép thỏa mãn đồng thời tất cả các chức năng cơ bản của một hệ thống điện. Nó đảm bảo một số chức năng khác nhờ các thiết bị bổ trợ: Tác động đống cắt khi gặp sợ cố, tác động bảo vệ điện áp thấp, điều khiển từ xa. Các thuộc tính này làm cho CB trở thành thiết bị cơ bản của tất cả lưới hạ thế.

Các điều kiện chọn CB:

* I<sub>tt</sub> ≤ I<sub>CB</sub> ≤ I<sub>z</sub> * ICB= Itt.K

* I<sub>SC-CB</sub> ≥ I<sub>SC-TT</sub>Trong đó

115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM

115Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 31</span><div class="page_container" data-page="31">

<small>19 </small>

<b>1.1.4 Tâm Phụ tải </b>

Tâm phụ tải điện là vị trí mà khi đặt máy biến áp, tủ phân phối điện sẽ đảm bảo tổn thất công suất và tổn thất điện năng là bé nhất. Do đó, xác định tâm phụ tải điện là nhằm mục đích xác định vị trí đặt máy biến áp, tủ phân phối điện.

Tuy nhiên, tuỳ theo mặt bằng thực tế, nhu cầu sử dụng điện mà khi chọn vị trí đặt máy biến áp hoặc tủ phân phối chúng ta có thể dịch chuyển vị trí các thiết bị sao cho hợp lý, thuận tiện lắp đặt, vận hành sửa chữa, không gây cản trở lối đi và phải an tồn cho người sử dụng.

Cơng thức xác định tâm phụ tải :

<i>X</i><sup>.</sup>

<sub> ; </sub>

Trong đó :

+ Pi: Cơng suất biểu kiến tính tốn của lơ thứ i.

+ Xi, Yi : Hồng độ và tung độ của thiết thứ i trên trục toạ độ đã được chọn.

<small>S (tiết diện dây,mm2</small> đối với dây nhôm

Chú ý: R được bỏ qua khi tiết diện dây dẫn lớn hơn 500 mm<sup>2 </sup><small> ` </small> X : là cảm kháng của dây dẫn (Ω/km)

Chú ý: X được bỏ qua khi tiết diện dây dẫn nhỏ hơn 50 mm<small>2</small>. Khi khơng có thơng tin nào khác, ta sẻ lấy X bằng giá trị 0,08 (Ω/km)

115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM

115Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 32</span><div class="page_container" data-page="32">

<small>20 </small> Sụt áp 3 Pha:

ΔU = √3I<sub>B</sub>(R cos φ + X sin φ)L Δ𝑈 = <sup>100. Δ𝑈</sup>

𝑈<sub>𝑛</sub>Trong đó:

L: là chiều dài dây dẫn (Km) IB: dòng làm việc lớn nhất (A) Un: Điện áp dây (V)

<b>1.1.6 Tính tốn ngắn mạch </b>

<b><small>Bảng 1.1.6.1 : Công thức ngắn mạch </small></b>

Các phần tử của hệ thống cung cấp điện

Lưới cung cấp (xem bảng G34-IEC)

Máy biến áp

Rtr =<sup>𝑃𝑐𝑢 . 10</sup><small>3</small>3 . 𝐼𝑛<small>2</small>

√Ztr<small>2</small>− Rtr<small>2</small>VớiZtr = <sup>U</sup><small>20 </small><sup>2</sup>

<small>Pn</small> .<sup>Usc</sup><small>100</small>

115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM

115Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 33</span><div class="page_container" data-page="33">

<i>- Về kinh tế: chúng ta phải trả tiền cho lượng công suất phản kháng tiêu thụ. </i>

<i>- Về kỹ thuật: công suất phản kháng gây ra sụt áp trên đường dây và tổn thất công suất </i>

trên đường truyền.

Vì vậy, ta cần có biện pháp bù cơng suất phản kháng Q để hạn chế ảnh hưởng của nó. Cũng tức là ta nâng cao hệ số cosφ.

 <i><b>Lợi ích khi nâng cao hệ số cơng suất cosφ: </b></i>

- Giảm tổn thất công suất trên phần tử của hệ thống cung cấp điện (máy biến áp, đường dây …).

- Giảm tổn thất điện áp trên đường truyền tải.

- Tăng khả năng truyền tải điện của đường dây và máy biến áp.

 <b>Cách tính cơng suất phản kháng cần bù: </b>

Muốn tính cơng suất phản kháng cần bù để chọn tụ bù cho tải nào đó thì ta cần biết cơng suất (P) và hệ số cơng suất (Cosφ) của tải đó: Giả sử ta có cơng suất của tải là P, hệ số công suất của tải là Cosφ1 → tgφ1 (trước khi bù), hệ số công suất sau khi bù là Cosφ2 → tgφ2. Công suất phản kháng cần bù là:

<b> Q<small>bù</small> = P*(tgφ1 – tgφ2) </b>

<b>1.1.7.2 Các biện pháp nâng cao hệ số công suất phản kháng: </b>

 <b>Phương pháp nâng cao hệ số cosφ tự nhiên: </b>

Nâng cao cosφ tự nhiên có nghĩa là tìm các biện pháp để hộ tiêu thụ điện giảm bớt được lượng công suất phản kháng mà chúng cần có ở nguồn cung cấp.

- Thay đổi và cải tiến q trình cơng nghệ để các thiết bị điện làm việc ở chế độ hợp lý nhất.

115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM

115Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 34</span><div class="page_container" data-page="34">

<small>22 </small>

- Thay thế các động cơ làm việc non tải bằng những động cơ có công suất nhỏ hơn.

- Hạn chế động cơ chạy không tải.

- Ở những nơi cơng nghệ cho phép thì dùng động cơ đồng bộ thay cho động cơ không đồng bộ.

- Thay biến áp làm việc non tải bằng máy biến áp có dung lượng nhỏ hơn.

 <b>Phương pháp nâng cao hệ số cosφ nhân tạo: Phương pháp này được thực hiện </b>

bằng cách đặt các thiết bị bù công suất phản kháng ở các hộ tiêu thụ điện. Các thiết bị bù công suất phản kháng bao gồm:

<b>a. Máy bù đồng bộ: chính là động cơ đồng bộ làm việc trong chế độ không tải. </b>

* Ưu điểm: máy bù đồng bộ vừa có khả năng sản xuất ra cơng suất phản kháng, đồng thời cũng có khả năng tiêu thụ công suất phản kháng của mạng điện.

* Nhược điểm: máy bù đồng bộ có phần quay nên lắp ráp, bảo dưỡng và vận hành phức tạp.Máy bù đồng bộ thường để bù tập trung với dung lượng lớn.

<b>b. Tụ bù điện: làm cho dòng điện sớm pha hơn so với điện áp do đó, có thể sinh ra </b>

công suất phản kháng cung cấp cho mạng điện. * Ưu điểm:

- Công suất nhỏ, khơng có phần quay nên dễ bảo dưỡng và vận hành. - Có thể thay đổi dung lượng bộ tụ bù theo sự phát triển của tải. - Giá thành thấp hơn so với máy bù đồng bộ.

* Nhược điểm:

- Nhạy cảm với sự biến động của điện áp và kém chắc chắn, đặc biệt dễ bị phá hỏng khi ngắn mạch hoặc điện áp vượt quá định mức. Tuổi thọ tụ bù có giới hạn, sẽ bị hư hỏng sau nhiều năm làm việc.

- Khi đóng tụ bù vào mạng điện sẽ có dòng điện xung, còn lúc cắt tụ điện khỏi mạng trên cực của tụ vẫn cịn điện áp dư có thể gây nguy hiểm cho người vận hành.

115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM

115Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 35</span><div class="page_container" data-page="35">

<small>23 </small>

- Sử dụng tụ bù điện ở các hộ tiêu thụ công suất phản kháng vừa và nhỏ (dưới 5000 kVAr).

 <b>Các phương thức bù công suất phản kháng bằng tụ bù: </b>

Có hai phương thức bù công suất phản kháng bằng tụ bù:

<b>a. Bù tĩnh (bù nền): bố trí bù gồm một hoặc nhiều tụ bù tạo nên lượng bù không đổi. </b>

Việc điều khiển có thể thực hiện bằng các cách sau: - Bằng tay: dùng CB

 <b>Các phương pháp bù công suất phản kháng bằng tụ bù: a. Bù riêng : </b>

Bù riêng nên được xét đến khi công suất động cơ đáng kể so với công suất mạng điện; Bộ tụ bù mắc trực tiếp vào đầu dây nối của thiết bị dùng điện có tính cảm;

Cơng suất của bộ tụ bù phải được giới hạn phù hợp với công suất (kW) của động cơ. *Ưu điểm:

115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM

115Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 36</span><div class="page_container" data-page="36">

Áp dụng khi tải ổn định và liên tục;

Bộ tụ bù đấu vào thanh góp hạ áp của tủ phân phối chính và được đóng trong thời gian tải hoạt động.

115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM

115Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 37</span><div class="page_container" data-page="37">

Các điện cực đứng được chôn trực tiếp vào trong đất. Điện cực ngang được chôn ngầm ở độ sâu nhất định.

 Dây nối đất dùng để nối liền các bộ phận được nối với các điện cực.

 Trong hệ thống cung cấp điện có 3 loại nối đất chính:

 Nối đất an tồn : Trang bị nối đất được nối với vỏ của thiết bị điện.

 Nối đất làm việc : Trang bị nối đất được nối với dây trung tính của máy biến áp, trung tính của máy phát.

 Nối đất chống sét : Trang bị nối đất được nối với bộ phận chống sét như kim lôi.

Khi có trang bị nối đất thì dịng ngắn mạch sẽ xuất hiện do cách điện vỏ và thiết bị hỏng nó sẽ qua thiết bị theo dây dẫn chạy tản xuống đất.

Do lưới điện của phân xưởng có U <1000 (V) nên khi tính chọn cọc phải đảm bảo điện trở không vượt quá 4 (Ω).

115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM

115Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 38</span><div class="page_container" data-page="38">

<small>26 </small>

<b>1.1.9 Tính tốn chống sét: </b>

Sử dụng kim chống sét Stormaster-ese-30, đỉnh kim thu sét vật liệu làm bằng Inox,

<b>bầu kim thu sét Stormaster-ese-30 vật liệu từ nhôm hơn kim hoặc thép không gỉ, bầu kim được chế tạo từ các tấm Panel tạo ra khoảng đánh lửa giúp cho đầu kim thu sét Stormaster-ese-30 tạo ra được tia tiên đạo sớm hơn các loại kim thông thường. </b>

Kìm chống sét stormaster-ese-30 có đường kính bầu kim là 106mm, chiều cao kim là 344mm, nặng khoảng 1,8kg.

Bán kính bảo vệ (Rp) của kim thu sét phóng điện sớm Stormaster được tính theo cơng thức áp dụng tiêu chuẩn của Pháp NF C17-102 (tháng 07/1995).

𝑅<sub>𝑝</sub> = √ℎ(2𝐷 − ℎ) + Δ𝐿(2𝐷 + Δ𝐿)

Ta có:

h : độ cao (m) kim thu sét Stormaster trên phạm vi bảo vệ

D (m) phụ thuộc vào mức độ chọn bảo vệ, mức độ bảo vệ được tính theo phần B trong tiêu chuẩn NF

C17-102.

D :20m cho mức bảo vệ 1 (cấp bảo vệ cao nhất) D : 45m cho mức bảo vệ 2 (cấp bảo vệ cao) D : 60m cho mức bảo vệ 3 (cấp bảo vệ tiêu chuẩn) ∆L=10<small>6</small>.∆T: Đường dẩn chủ động.

115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM

115Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 39</span><div class="page_container" data-page="39">

<small>27 </small>

<b>CHƯƠNG 2: TÍNH TỐN PHỤ TẢI </b>

Với bảng phụ tải của phân xưởng, ta chia thành 7 nhóm. Sau đây là phần tính tốn phụ tải cho 7 nhóm:

<b><small>Bảng 2.1: Phụ tải nhóm 1 </small></b>

Với:

<b>Tên thiết </b>

<b>bị </b>

<b>Số lượng </b>

<b>Pđm (KW) η </b>

<b>Hệ số sử dụng </b>

<b>Ku </b>

<b>Cosφ <sup>U </sup>(KV) </b>

<b>Pđiện(KW) </b>

<b>S (KVA) </b>

<b>Q (KVAR) </b>

<b>I (A) </b>

<b>Máy mài </b>

<b>sắt </b>

2 12 0.7 0.75 0.65 0.38 17.14 26.37 20.04 40.07

<b>Lò rèn </b> 3 30 0.75 0.7 0.65 0.38 40.00 61.54 46.77 93.50

<b>Búa hơi để </b>

115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM

115Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 40</span><div class="page_container" data-page="40">

115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM115Monday, June 10, 20248:46:24 PM8:46:24 PM

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiThiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khi

115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM115Monday, June 10, 20248:46:28 PM8:46:28 PM

115Thiet ke cung cap dien theo tieu chuan IEC cho phan xuong co khiMonday, June 10, 2024

</div>

×