Tải bản đầy đủ (.pdf) (77 trang)

thiết kế máy khoan mạch in tự động

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (12.64 MB, 77 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b>ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA CƠNG NGHỆ ĐIỆN </b>

<b>KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ MÁY KHOAN MẠCH IN TỰ </b>

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM

77Thiet ke may khoan mach in tu dongMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

I

<b><small>KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN </small></b>

<b>PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP</b>

<b>1. Họ và tên sinh viên/ nhóm sinh viên được giao đề tài </b>

(1): Dương Ngọc Chiến MSSV: 15025741 (2): Nguyễn Quang Giáp MSSV: 15083641 (3): Lý Ngọc Huân MSSV: 15063651 (4): Lê Hòa Duy Lộc MSSV:15065821

<b>2. Tên đề tài </b>

THIẾT KẾ MÁY KHOAN MẠCH IN TỰ ĐỘNG

<b>3. Nhiệm vụ (Nội dung và số liệu ban đầu) </b>

Dựa trên cơ sở lí thuyết,nhu cầu về khoan mạch in tự động,nhóm đã thiết kế mơ phỏng solidwork, từ đó đưa ra ý tưởng thiết kế máy khoan mạch in tự động

<b>4. Kết quả dự kiến </b>

Thiết kế máy khoan mạch in tự động

<b>Giảng viên hướng dẫn </b> <i>Tp. HCM, ngày tháng năm 20…. </i>

<i>Sinh viên </i>

<b>Trưởng bộ môn </b>

<small>Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM</small>

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM

77Thiet ke may khoan mach in tu dongMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM

77Thiet ke may khoan mach in tu dongMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM

77Thiet ke may khoan mach in tu dongMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

IV

<b>MỤC LỤC </b>

<b>PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ... INHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ... IINHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ... IIIMỤC LỤC ... IVDANH MỤC HÌNH VẼ ... VIIDANH MỤC BẢNG ... IXLỜI CẢM ƠN ... X</b>

<b>TÓM TẮT ĐỀ TÀI ... 1</b>

<b>CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ... 2</b>

1.1 Đặt vấn đề ... 2

1.2 Mục tiêu nghiên cứu ... 2

1.3 Đối tượng nghiên cứu ... 3

1.4 Giới hạn đề tài ... 3

<b>CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ MÁY CNC ... 4</b>

2.1 Sơ lược về máy cnc: ... 4

2.2 Một số máy CNC ngoài thị trường ... 4

2.3 Đặc trưng cơ bản của cnc : ... 5

2.3.1 Tính năng tự động cao ... 5

2.3.2 Tính năng linh hoạt cao ... 6

2.3.3 Tính năng tập trung ngun cơng ... 6

2.3.4 Tính năng chính xác, đảm bảo chất lượng cao ... 6

2.3.5 Gia công biên dạng phức tạp ... 6

2.3.6 Tính năng hiệu quả kinh tế và kỹ thuật cao ... 6

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM

77Thiet ke may khoan mach in tu dongMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

V

3.2.1 Phương án phôi cố định ... 9

3.2.2 Phương án phôi di chuyển trên trục Y, máy gia công theo trục X và Z. ... 9

3.2.3 Phương án trục Z cố định, phôi di chuyển ... 9

4.2 Nội suy đưởng thẳng với thuật toán kenneth and melvin golberg ... 14

4.3 Nội suy đường trịn ... 16

4.4 Thuật tốn tìm hướng đường tròn ... 17

<b>CHƯƠNG 5 VI ĐIỀU KHIỂN ATMEGA328P PU ... 19</b>

5.1 Giới thiệu vi điều khiển Atmega328p PU mạch arduino: ... 19

5.2 Phần điều khiển ... 25

5.2.1 Các thành phần của bộ điều khiển ... 26

5.2.2 Phần chấp hành ... 31

<b>CHƯƠNG 6 ĐỘNG CƠ BƯỚC VÀ ĐỘNG CƠ DC 795 ... 32</b>

6.1 Giới thiệu về động cơ bước ... 32

6.1.1 Hệ thống điều khiển động cơ bước ... 33

6.2 Bước góc của động cơ bước được chế tạo theo bảng tiêu chuẩn sau: ... 34

6.2.1 Nguyên tăc điều khiển động cơ bước đơn cực ... 34

6.2.2 Tín hiệu điều khiển động cơ bước ứng dụng: ... 34

6.2.3 Thông số step size 42 dài 32 ... 34

6.2.4 Các thông số chủ yếu của động cơ bước: ... 35

6.3 Giới thiệu động cơ DC 795 ... 36123docz.net - File bi loi xin lienhe: <small>Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM</small>

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM

77Thiet ke may khoan mach in tu dongMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

VI

7.1 Tính tốn và thiết kế cơ khí: ... 37

7.2 Thiết kế cơ khí trên phần mềm Solidworks: ... 38

7.2.1 Bảng thơng số kỹ thuật máy CNC 3 trục: ... 38

7.3 Đánh giá vật liệu sử dụng : ... 39

7.3.1 Lựa chọn cơ cấu cho máy cnc : ... 40

7.4 Kết quả xây dựng đề tài: ... 46

<b>CHƯƠNG 8 ĐIỀU KHIỂN VÀ XUẤT FILE GCODE ... 47</b>

8.1 Phần mềm điều khiển Bcnc: ... 47

8.1.1 Giao diện kết nối của phần mềm: ... 47

8.1.2 Giao diện điều khiển: ... 47

8.1.3 Thiết lập các thông số vào phần mềm: ... 48

8.1.4 Các mã lệnh Gcode cơ bản trong CNC (GRBL): ... 50

8.1.5 Lưu đồ giải thuật ... 53

8.2 Thiết lập và tạo file Gcode: ... 57

8.2.1 Giới thiệu: ... 57

<b>CHƯƠNG 9 ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN ... 62</b>

9.1 Chạy chương trình G-code ... 62

9.2 Những bước tiến của đề tài ... 62

<b>TÀI LIỆU THAM KHẢO ... 66</b>

<small>Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM</small>

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM

77Thiet ke may khoan mach in tu dongMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

Hình 4.1 Thuật tốn điều khiển đường thẳng (Kenneth and Melvin Golberg) .. 15

Hình 4.2 Thuật toán điều khiển đường thẳng (Kenneth and Melvin Golberg) .. 17

Hình 5.1 Vi điều khiển ATmega328P PU ... 19

Hình 5.2 Sơ đồ chân vi điều khiển ATmega328P PU ... 19

Hình 5.3 Vi điều khiển ATmega328P PU tích hợp trên mạch Arduino ... 20

Hình 5.4: Board điều khiển... 25

Hình 5.5 Sơ đồ dây cơng tắc hành trình ... 26

Hình 6.2 Sơ đồ hệ thống có sử dụng động cơ bước ... 33

Hình 6.3 Động cơ bước đơn cực ... 34

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM

77Thiet ke may khoan mach in tu dongMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

Hình 7.13 Máy CNC đã hồn thiện ... 46

Hình 7.14 Máy CNC và bộ điều khiển ... 46

Hình 8.1 Giao diện phần mềm Bcnc ... 47

Hình 8.2 Giao diện điều khiển ... 47

Hình 8.3 Thiết lập thơng số điều khiển ... 48

Hình 8.4 Lưu đồ giải thuật hiển thị hình ảnh từ file G-code. ... 53

Hình 8.5 Lưu đồ giải thuật truyền lệnh. ... 54

Hình 8.6 Lưu đồ giải thuât nhập từng lệnh ... 55

Hình 8.7 Lưu đồ giải thuật chương trình điều khiển bằng tay. ... 56

Hình 8.8 Giao diện Phần mềm Aspire ... 57

Hình 8.9 Tạo file mới ... 58

Hình 8.10 Thiết lập giá trị X Y Z ... 58

Hình 8.11 Mở file có dạng *.BMP ... 59

Hình 8.12 Chuyển đổi File có dạng *.BMP sang dạng vector ... 59

Hình 8.13 File dạng vector ... 60

Hình 8.14 Hiển thị mơ phỏng khi phay 2D ... 60

Hình 8.15 Lưu file dưới dạng *.Gcode ... 61

Hình 8.16 Hiển thị mơ phỏng phay mạch trên Aspire 3D ... 61

Hình 9.1 Các đường tiến dao của máy CNC 3 trục phay trên phím đồng ... 62

<small>Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM</small>

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM

77Thiet ke may khoan mach in tu dongMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

IX

<b>DANH MỤC BẢNG </b>

Bảng 5.1 Thông số vi điều khiển ATmega328 họ 8bit ... 23

Bảng 5.2 Điều khiển bước ... 28

Bảng 6.1 Số bước của từng động cơ theo độ ... 34

Bảng 7.1 Thông số kỹ thuật máy CNC 3 trục ... 39

Bảng 7.2 Thống kê chi tiết máy ... 45

<small>Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM</small>

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM

77Thiet ke may khoan mach in tu dongMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

X

<b>LỜI CẢM ƠN </b>

Luận văn được hoàn thành tại Trường Đại Học Cơng Nghiệp TPHCM . Trong q trình làm khóa luận tốt nghiệp em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ để hoàn tất luận văn.

Xin chân thành cảm ơn:

<b> Ban giám hiệu, quý Thầy Cô trong trường, đặc biệt là quý Thầy Cô Khoa Điều khiển tự động Trường Đại Học Cơng Nghiệp TP.Hồ Chí Minh, đã tận tình chỉ </b>

Điện-dẫn, truyền đạt kiến thức cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho những nghiên cứu sinh trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu vừa qua.

<b> Thầy Th.S Lê Ngọc Tuân, giảng viên hướng dẫn đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ </b>

cũng như tạo điều kiện thuận lợi để chúng em hoàn thành đề tài.

Ngồi ra cịn các bạn sinh viên , nhóm nghiên cứu đã giúp đỡ nhiệt tình, cung cấp những tài liệu, cũng như động viên trong quá trình làm việc.

Và xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình đã sát cánh, theo dõi, hỗ trợ để đề tài được hoàn thành tốt đẹp.

TP.Hồ Chí Minh, Ngày … tháng … năm 2019 Nhóm thực hiện

<small>Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM</small>

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM

77Thiet ke may khoan mach in tu dongMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

1

<b>TÓM TẮT ĐỀ TÀI </b>

Đề tài “ THIẾT KẾ MÁY PHAY MẠCH IN TỰ ĐỘNG “ được dựa trên những mong muốn xây dựng phịng thí nghiệm và thực hành, tạo ra những thiết bị máy CNC để đáp ứng trong việc giảng và dạy cho sinh viên nắm bắt những kiến thức kinh nghiệm thực tế, Giảm kinh phí trong việc mua những máy CNC lớn đắt tiền. Cũng chính vì vậy nhóm đã nghiên cứu đã linh hoạt khi thiết kế chế tạo máy CNC, để đảm bảo chính xác cao về vị trí, hình dáng mẫu mã, cũng như về kĩ thuật điều khiển. Đáp ứng những yêu cầu này thì động cơ bước kết hợp với bộ điều khiển dựa trên nền tảng GRBL là lựa chọn khá phù hợp. Bộ điều khiển động cơ bước sử dụng board CNC shiled V3 và driver A4988 dùng chức năng điều khiển vị trí kết hợp với bộ điều khiển trung tâm Adruino UNO R3 Với khả năng hoạt động liên tục phương pháp nội suy xử lý nhanh chóng, giá thành thấp, cơ động khi vận chuyển, lắp ráp, kết nối bằng cổng usb, nền tảng cho sinh viên mới vào học các mơn về CNC, lập trình C++, Solid Works, Aspire ,Hiểu được G-code, có thể tự viết các chương trình chạy trên máy CNC, đó là những yếu tố để thực hiện đề tài.

<small>Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM</small>

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM

77Thiet ke may khoan mach in tu dongMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

Trên thế giới, công nghệ CNC phát triển từ cuối thế kỷ 20, nhưng chỉ bắt đầu phổ biến ở nước ta trong khoảng 10 năm trở lại đây. Máy CNC xuất hiện đã nhanh chóng thay đổi việc sản xuất cơng nghiệp. Trong các cơng ty, xí nghiệp lớn, vừa và nhỏ, đều cần máy CNC trong các dây truyền sản xuất thủ công, bán thủ công và tự động. Nắm bắt tình hình phát truyển ngồi nước cũng như trong nước việc đào tạo nhân lực bám sát với nhu cầu thực tế, có kinh nghiệm là vơ cùng quan trọng. Vì thế trường ĐH Cơng Nghiệp TP.HCM chú trọng đầu tư phát truyển hạ tầng cơ sở, trang thiết bị, phịng thí nghiệm, các mơ hình thực nghiệm hiện đại. Đó là nền tảng xây dựng và đào tạo chất lượng nguồn nhân lực cho đất nước, trong thời đại cơng nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.

Trong việc giảng dạy của khoa Điện-Điều khiển tự động nói chung với trường ĐH Cơng Nghiệp TP.HCM nói riêng cần một số lượng lớn máy CNC phục vụ cho cơng việc giảng dạy. Mà chi phí mua máy CNC khá là đắt đỏ, với những mong muốn thiết kế ra những máy CNC kinh phí đầu tư thấp hơn, vẫn đáp ứng các nhu cầu thực hành của sinh viên cũng như giải quyết những vấn đề đặt ra của phòng thực tập CNC, để giải

<i>quyết mong muốn đó, nhóm nghiên cứu đi đến thực hiện đề tài “Thiết kế máy khoan </i>

<i>mạch in tự động”. </i>

<b>1.2 Mục tiêu nghiên cứu </b>

Đề tài là một tổng thể hoàn chỉnh, kết hợp giữa các kiến thức chuyên ngành về: cơ khí, điện tử, tin học,thiết kế và lý thuyết điều khiển…xây dựng một mơ hình thực hành CNC.

Tìm hiểu về cơng nghệ CNC gồm:

 Nghiên cứu về các dạng của máy phay CNC.

 Chuẩn G-Code tương thích với từng dạng của máy phay.

<small>Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM</small>

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM

77Thiet ke may khoan mach in tu dongMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">

3

 Chuẩn G-code của Aspire.

 Tìm hiểu về thuật tốn nội suy cho máy cnc mini nói riêng và máy cnc cơng nghiệp nói chung.

 Tìm hiểu và ứng dụng động cơ bước ở các chế độ.  Điều khiển vị trí.

 Điều khiển vận tốc.

 Tìm hiểu và ứng dụng truyền động vitme và trượt chuyển động thẳng vào hệ thống.

 Tìm thơng số của động cơ bước và động cơ DC.

<b>1.3 Đối tượng nghiên cứu </b>

 Tìm hiểu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy CNC.

 Nghiên cứu vi điều khiển(ATmega328 họ 8bit) Adruino UNO R3, boar driver CNC shiled v3 và driver A4988

 Nghiên cứu cấu tạo , nguyên lí hoạt động của động cơ bước.  Đọc và xử lí file G-code.

 Thuật toán nội suy về đường thẳng và đường tròn.

<b>1.4 Giới hạn đề tài </b>

Máy CNC là sản phẩm phức tạp đòi hỏi sự kết hợp của nhiều ngành kỹ thuật cao: cơ khí - điện- điện tử - điều khiển - tin học. Ở góc độ đồ án nghiên cứu khoa học cho sinh viên và những hạn chế về thời gian và kinh phí, nhóm sinh viên đề xuất thực hiện đề tài ở các nội dung sau:

 Thiết kế mạch điện tử điều khiển trung tâm và khối công suất điều khiển động cơ.

 Thiết kế bản vẽ kỹ thuật cơ khí và mơ phỏng bằng Phần mềm Solidwork.  Gia công các chi tiết.

 Tìm hiểu về nền tảng GRBL ứng dụng cho máy CNC mini  Lập trình file G-Code dựa trên phần mềm Aspire.

 Tìm hiểu, tính tốn và thiết lập thông số vào phần mềm bCNC điều khiển máy .

<small>Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM</small>

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM

77Thiet ke may khoan mach in tu dongMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 15</span><div class="page_container" data-page="15">

Các thế hệ đầu, máy NC còn sử dụng các cáp logic trong hệ thống. Phương pháp điều khiển theo điểm và đoạn thẳng tức là khơng có quan hệ hàm số giữa các chuyển động theo tọa độ. Việc điều khiển cịn mang tính "cứng" nên chương trình đơn giản và cũng chỉ gia cơng được những chi tiết đơn giản như gia công lỗ, gia công các đường thẳng song song với các chuyển động mà máy có.

Các thế hệ sau, trong hệ thống điều khiển của máy NC đã được cài đặt các cụm vi tính, các bộ vi xử lý và việc điều khiển lúc này phần lớn hoặc hoàn toàn "mềm". Phương pháp điều khiển theo đường biên, tức là có mối quan hệ hàm số giữa các chuyển động theo hướng các tọa độ. Các máy NC này được gọi là CNC (Computer Numerical Control). Chương trình được soạn thảo tỉ mỉ hơn và có thể gia cơng được những chi tiết có hình dáng rất phức tạp. Hiện nay các máy CNC đã được dùng phổ biến.

<b>2.2 Một số máy CNC ngoài thị trường </b>

Những máy cnc mini do trong nước tự sản xuất và lắp đặt Hình 2.1 và Hình 2.2:

<small>Hình 2.1 Máy CNC 4060 </small>

<small>Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM</small>

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM

77Thiet ke may khoan mach in tu dongMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 16</span><div class="page_container" data-page="16">

5

<small> Hình 2.2 Máy CNC 3 trục </small>Giới thiệu về máy:

 Máy cnc mini 2535 Alumium với 3 trục x,y,z điều khiển dùng vitme khá giống với mơ hình ứng dụng CNC, kích thước X350 mm,Y250 mm, Z100 mm, trọng lượng khoảng 30kg. Dùng cổng LPT và phần mềm điều khiển March 3.

Ứng dụng của máy:

 Đọc lệnh từ G-code, xuất tín hiệu điều khiển 3 trục x,y,z, với 3 trục thì máy cnc mini 2535 Alumium có thể làm được những công việc sau, chế tác các sản phẩm điêu khắc 3D, lắm ráp những linh kiện nhỏ, phay, khoan lỗ và khắc laser.

Giá thành 1 bộ sản phẩm như vậy bao gồm mạch điều khiển, phần cứng, khơng có phần chấp hành như khoan, laser.

<small>Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM</small>

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM

77Thiet ke may khoan mach in tu dongMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 17</span><div class="page_container" data-page="17">

6

dao cụ, tự động kiểm tra kích thước chi tiết và qua đó tự động hiệu chỉnh sai lệch vị trí tương đối giữa dao và chi tiết, tự động tưới nguội, tự động hút phôi ra khỏi khu vực cắt.

<b>2.3.2 Tính năng linh hoạt cao </b>

 Chương trình có thể thay đổi dễ dàng và nhanh chóng, thích ứng với các loại chi tiết khác nhau. Do đó rút ngắn được thời gian phụ và thời gian chuẩn bị sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tự động hóa sản xuất hàng loạt nhỏ.

 Bất cứ lúc nào cũng có thể sản xuất nhanh chóng những chi tiết đã có chương trình. Vì thế, khơng cần phải sản xuất chi tiết dự trữ, mà chỉ giữ lấy chương trình của chi tiết đó.

 Máy CNC gia cơng được những chi tiết nhỏ, vừa, phản ứng một cách linh hoạt khi nhiệm vụ công nghệ thay đổi và điều quan trọng nhất là việc lập trình gia cơng có thể thực hiện ngồi máy, trong các văn phịng có sự hỗ trợ của kỹ thuật tin học thông qua các thiết bị vi tính, vi xử lí…

<b>2.3.3 Tính năng tập trung ngun cơng </b>

Đa số các máy CNC có thể thực hiện số lượng lớn các nguyên cơng khác nhau mà khơng cần thay đổi vị trí gá đặt chi tiết. Từ khả năng tập trung các nguyên công, các máy CNC đã được phát triển thành các trung tâm gia cơng CNC.

<b>2.3.4 Tính năng chính xác, đảm bảo chất lượng cao </b>

 Giảm được hư hỏng do sai sót của con người.

 Có khả năng gia cơng chính xác hàng loạt. Độ chính xác lặp lại, đặc trưng cho mức độ ổn định trong suốt q trình gia cơng là điểm ưu việt tuyệt đối của máy CNC.

 Máy CNC với hệ thống điều khiển khép kín có khả năng gia cơng được những chi tiết chính xác cả về hình dáng đến kích thước.

<b>2.3.5 Gia cơng biên dạng phức tạp </b>

Máy CNC là máy duy nhất có thể gia cơng chính xác và nhanh các chi tiết có hình dáng phức tạp như các bề mặt 3 chiều (đối với máy CNC 3 trục trở lên).

<b>2.3.6 Tính năng hiệu quả kinh tế và kỹ thuật cao </b>

 Cải thiện tuổi bền dao nhờ điều kiện cắt tối ưu. Tiết kiệm dụng cụ cắt gọt, đồ gá và các phụ tùng khác.

<small>Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM</small>

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM

77Thiet ke may khoan mach in tu dongMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 18</span><div class="page_container" data-page="18">

 Thời gian sử dụng máy nhiều hơn nhờ vào giảm thời gian dừng máy.

 Giảm thời gian kiểm tra vì máy CNC sản xuất chi tiết chất lượng đồng nhất.  CNC có thể thay đổi nhanh chóng từ việc gia cơng loại chi tiết này sang loại khác

với thời gian chuẩn bị thấp nhất.

Tuy nhiên máy CNC không phải khơng có những hạn chế. Dưới đây là một số hạn chế:

 Sự đầu tư ban đầu cao: Nhược điểm lớn nhất trong việc sử dụng máy CNC là tiền vốn đầu tư ban đầu cao cùng với chi phí lắp đặt.

 Yêu cầu bảo dưỡng cao: Máy CNC là thiết bị kỹ thuật cao và hệ thống cơ khí, điện của nó rất phức tạp. Để máy gia cơng được chính xác cần thường xun bảo dưỡng. Người bảo dưỡng phải tinh thông cả về cơ và điện.

 Hiệu quả thấp với những chi tiết đơn giản.

<b>2.4 Mơ hình máy cnc </b>

<small>Hình 2.3 Mơ hình máy CNC tham khảo </small>

<small>Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM</small>

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM

77Thiet ke may khoan mach in tu dongMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 19</span><div class="page_container" data-page="19">

 Thường được sử dụng trong các hệ thống máy CNC. Nhược điểm :

 Phạm vi ứng dụng là ở vùng cơng suất nhỏ và trung bình. Việc nghiên cứu nâng công suất động cơ bước đang là vấn đề rất được quan tâm hiện nay.  Hiệu suất động cơ bước thấp hơn các loại động cơ khác.

Động cơ một chiều (DC motor). Ưu điểm:

 Momen xoắn lớn, giá thành rẻ. Nhược điểm:

 Đáp ứng chậm trong khi mạch điều khiển lại phức tạp.  Phải có mạch phản hồi thì mới nâng cao độ chính xác.

Động cơ SERVO: Ưu điểm:

 Momen xoắn lớn, có cả 2 loại AC và DC.  Tốc độ đáp ứng nhanh, độ chính xác cao. Nhược điểm:

 Driver phức tạp, giá thành cao.

<small>Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM</small>

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM

77Thiet ke may khoan mach in tu dongMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 20</span><div class="page_container" data-page="20">

 Loại động cơ lai. đơn cực, hai pha.

<b>3.2 Lựa chọn phương án di chuyển của các trục 3.2.1 Phương án phôi cố định </b>

động, động cơ ... tất cả các bộ phận này chuyển động cùng với trục Y.  Trên trục Z có bắt các cơ cấu bắt động cơ chạy di chuyển bút vẽ. Trục Z

trượt trên trục X nên trên bộ phận trượt trục X có các thanh trượt, động cơ, cơ cấu truyền động cho trục Z.

 Trên bệ đỡ có các thanh trượt trục Y và phơi cần gia công.

<b>3.2.2 Phương án phôi di chuyển trên trục Y, máy gia công theo trục X và Z. </b>

Đặc điểm:

 Phần cố định bao gồm khung máy ( hay bệ đỡ), các trục trượt, động cơ và cơ cấu truyền động của trục X và trục Y gắn cố định và khung máy.  Trục X và trục Y đều trượt trên các thanh trượt gắn cố định ở khung, trục

Z trượt trên trục X, nên trên trục X có gắn các thanh trượt, động cơ và cơ cấu truyền động của trục Z.

<b>3.2.3 Phương án trục Z cố định, phôi di chuyển </b>

Đặc điểm

<small>Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM</small>

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM

77Thiet ke may khoan mach in tu dongMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 21</span><div class="page_container" data-page="21">

<b>3.3 Lựa chọn cơ cấu truyền động </b>

 Có 2 phương án chính là dùng vit me đai ốc và dùng đai:

<b>3.3.1 Vít me đai ốc </b>

<small> Hình 3.1 Vitme đai ốc </small> Vít me đai ốc thường:

 Vít me được gắn đồng trục với động cơ, khi động cơ quay, vít me quay, động cơ và vít me gắn cố định, làm cho đai ốc sẽ di chuyển dọc theo trục vít me. Đai ốc thì được gắn chặt vào bộ phận cần chuyển động ( trục X, Y, Z).

 Tốc độ di chuyển phụ thuộc vào tốc độ động cơ và bước ren của trục vit, một vòng quay của động cơ sẽ làm đai ốc di chuyển một đoạn bằng bước ren của trục vít, vì vậy tốc độ di chuyển của bộ phận trượt ở phương

<small>Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM</small>

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM

77Thiet ke may khoan mach in tu dongMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 22</span><div class="page_container" data-page="22">

11

án này là chậm và có độ chính xác khi chuyển động khơng cao vì có độ rơ của đai ốc. Dùng động cơ bước có bước góc càng nhỏ và trục ren có bước ren càng nhỏ thì độ chính xác di chuyển càng cao.

 Một số ưu điểm khác là tạo ra lực đẩy lớn khi gia công mẫu vật. Phương án này được dùng trong các máy CNC cơng nghiệp, gia cơng các loại vật liệu cứng, kích thước lớn …

Vít me đai ốc bi.

 Đây là dạng vít me đai ốc thay vì ma sát trượt thơng thường tiếp xúc giữa vit me và đai ốc thông qua các viên bi, được chuyển thành ma sát lăn. Điều này đem đến một ưu điểm: chỉ cần một lực quay rất nhỏ đã có thể làm cho đai ốc chuyển động.

 Độ chính xác di chuyển cao, do khơng có độ rơ giữa vitme và đai ốc.

<small>Hình 3.2 Vitme bi </small>

 Trên đây là kết cấu của bộ truyền vít me đai ốc bi. Tuy có kết cấu đa dạng nhưng các thành phần chủ yếu của bộ truyền bao gồm: vít me; đai ốc ; các viên bi; và rãnh hồi bi .

<small>Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM</small>

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM

77Thiet ke may khoan mach in tu dongMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 23</span><div class="page_container" data-page="23">

12

 Vấn đề quan tâm trong bộ truyền vit me – đai ốc bi đó là dạng profin răng vit me và đai ốc. profin răng vít me dạng chữ nhật và hình thang là chế tạo đơn giản hơn cả nhưng khả năng chịu tải kém. Để tăng khả năng chịu tải, người ta tăng bề mặt làm việc bằng cách chế tạo profin dạng tròn.

 Một vấn đề cũng rất quan trọng trong kết cấu của bộ truyền đó là kết cấu của rãnh hồi bi; rãnh hồi bi có thể là dạng ống, hoặc là dạng theo lỗ khoan trong đai ốc hoặc là dạng rãnh hồi bi giữa hai vòng ren kế tiếp.

 Rãnh hồi bi dạng ống có nhược điểm là tăng kích thước bộ chuyền, độ bền mịn của đầu ống thấp, kẹp chặt ống có độ tin cậy khơng cao.

 Rãnh hồi bi theo lỗ khoan trên đai ốc có ưu điểm là kết cấu gọn và tính cơng nghệ tốt song khả năng tách thành nhiều nhóm hồi bị khó khăn.  Rãnh hồi bi giữa hai vòng ren kế tiếp: là dạng hồi bi được dung nhiều hơn

cả, có kích thước gọn nhất, khơng bị mịm nhanh, độ tin cậy cao và chiều dài rãnh hồi bi lớn

<b>3.3.2 Phương án dùng đai. </b>

<small>Hình 3.3 Dây đai GT </small>

 Hai đầu của đai được dặt vừa vào hai puli có cùng kích thước răng với đai. Một cái bắt chặt vào trục động cơ, còn cái còn lại bắt vào trục quay tự do ở phía dọc theo chiều của trục được dẫn động. Một phần của đai được gắn

<small>Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM</small>

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM

77Thiet ke may khoan mach in tu dongMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 24</span><div class="page_container" data-page="24">

 Nhưng đổi lại, độ chính xác di chuyển sẽ thấp có thể những sai lệch khi gia công. Và lực đẩy nhỏ nên khi gặp tải lớn sẽ bị trượt bước hoắc dãn đai

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM

77Thiet ke may khoan mach in tu dongMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 25</span><div class="page_container" data-page="25">

<b>4.1.1 Chạy nhanh (hay còn gọi là định vị) </b>

Hầu như tất cả các máy CNC đều dùng lệnh G00 (hoặc G0) để thực hiện chạy nhanh. Trong lệnh phải có tọa độ đích của chuyển động. Với lệnh này chuyển động tuyến tính của bàn (hoặc đầu dao) sẽ đạt giá trị tối đa có thể có của máy. Được lập trình để giảm thiểu thời gian chạy không tải (không cắt) trong q trình gia cơng. Các ví dụ của chuyển động nhanh như định vị dao vào và ra khỏi vị trí cắt, chạy tránh đồ kẹp và các chướng ngại khác hay nói chung, các chuyển động khơng tải trong chương trình. Các máy CNC hiện đại có thể đạt tốc độ chạy nhanh rất cao, có máy tới 250m/phút.

<b>4.1.2 Chuyển động thẳng </b>

Lệnh G01 (hoặc G1) được dùng để xác định tốc độ cắt (ăn dao hay chạy bàn) theo đường thẳng (feed rate). Trên trung tâm gia công tốc độ cắt (lưu ý phân biệt với vận tốc cắt là vận tốc dài của mũi dao so với phôi) được đo bằng mm/phút (mm/min) hoặc inch/phút (in/min, IPM). Với trung tâm tiện, tốc độ cắt còn được đo bằng mm/vòng hay inch/vòng (mm/rev, in/rev)

<b>4.1.3 Chuyển động tròn </b>

Hai lệnh G được dùng cho chuyển động tròn. G02 chỉ chuyển động tròn thuận chiều kim đồng hồ (TCKĐH) và G03 thực hiện chuyển động tròn ngược chiều kim đồng hồ (NCKĐH). Trong dòng lệnh này, giá trị đi sau R chỉ bán kính cung trịn thay vì dùng ký hiệu bán kính R, trên một số bộ điều khiển CNC cũ, các véc tơ hướng (ký hiệu bới I, J, K) cho biết vị trí tâm của cung trịn.

<b>4.2 Nội suy đưởng thẳng với thuật toán kenneth and melvin golberg </b>

Định nghĩa điểm bắt đầu (x1, y1) và điểm kết thúc (x3, y3). Định nghĩa tốc độ chạy dao F. F là tốc độ di chuyển dụng cụ cắt.

<small>Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM</small>

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM

77Thiet ke may khoan mach in tu dongMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 26</span><div class="page_container" data-page="26">

15

<i>Lưu đồ thuật tốn nội suy đường thẳng: </i>

<small>Hình 4.1 Thuật toán điều khiển đường thẳng (Kenneth and Melvin Golberg) </small>

Ban đầu, đặt tọa độ (x2, y2) của dao đến giá trị (0, 0). Đây là điểm bắt đầu, đặt số bước đếm về 0.

Tính tốn hướng dịch chuyển dao. Khi dịch chuyển thẳng từ một điểm này đến một điểm khác, toàn bộ chuyển động của trục X theo một hướng, khi đó tồn bộ chuyển động của Y theo một hướng. Hướng được xác định bởi sự khác nhau giữa Dx và Dy là điểm đầu và điểm cuối. Dx= x3-x1, Dy= y3-y1.

Tính giá trị tuyệt đối giữa Dx và Dy, xác định Fxy, là giá trị dùng để điều khiển chuyển động dọc trục x và y. Fxy= |Dx|-|Dy|.

<small>Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM</small>

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM

77Thiet ke may khoan mach in tu dongMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 27</span><div class="page_container" data-page="27">

16

Phát xung điều khiển dao chạy đến điểm cuối cho đến khi điểm cuối được phát hiện. Đây là trọng tâm của chương trình. Tỷ lệ dịng xung được phát ra cho hai trục X và Y bởi biến Fxy. Mỗi thời gian một bước cấp cho trục X, giá trị tuyệt đối Dy được trừ bởi Fxy. Khi Fxy âm, một bước sẽ được cấp cho trục y, và trị tuyệt đối Dx được thêm vào Fxy. Dấu hiệu của Fxy xác định bước cần để xấp xỉ một đường thẳng.

Một vòng delay điều khiển tốc độ chạy dao. Vòng delay này thêm cả vòng delay cho bước ban đầu. Đường dốc lên federate trong vòng điều khiển này hữu ích cho vị trí thực lúc máy bắt đầu khởi động, điều này có thể có hiệu ứng quan trọng trên hệ thống.

Về nội suy đường thẳng: nội suy đường thẳng trong G-code được lập trình bằng lệnh G01.

Với cấu trúc lệnh như sau: G01 X...Y...Z...F

Trong đó: x,y,z là tọa độ điểm đích F là tốc độ tiến dao.

Ví dụ: muốn dịch chuyển từ tọa độ A(0,0) đến tọa độ B(5,5) thì dạng G-code: G01 X50 Y50 F1000; thì các thơng số X<small>1</small>=0,Y<small>1</small>=0<small>,</small> X<small>2</small>=5,Y<small>2</small>=5 sẽ được xét cho điểm đầu và điểm cuối di chuyển, các giá trị sẽ được tính tốn bởi Fxy điều khiển 2 trục x, y khi Fxy <0 cấp 1 xung lệnh dịch chuyển trục y, khi Fxy >=0 sẽ cấp 1 xung lệnh dịch chuyển trục x, đến khi X<small>1</small>=<small>,</small>X<small>2</small> , Y<small>1</small>=Y<small>2</small> thì thốt khỏi vịng lệnh thực thi.

<b>4.3 Nội suy đường tròn </b>

Dựa trên khái niệm khơng thơng số thuật tốn có cung cấp những bước XY cần thiết để xấp xỉ một đường dẫn đường trịn. Cơng thức của đường trịn là:

Tác giả đưa ra bước mà dao chạy quanh đường tròn bởi so sánh vị trí dao hiện tại và vị trí lý tưởng của dao. Tác giả thực hiện phép so sánh này bởi sự theo dõi giá trị của Fxy. Tác giả biết rằng dụng cụ cắt đã qua đường tròn và phải đúng khi Fxy thay đổi. Sự xấp xỉ đúng ( X, Y) phụ thuộc vào phần tư của dao đã được định vị.

<small>Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM</small>

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM

77Thiet ke may khoan mach in tu dongMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 28</span><div class="page_container" data-page="28">

17

Sự sai của thuật tốn ở chỗ là chỉ có thơng tin về Fxy, phải thêm vào đó nữa là hướng của đường tròn. (0 = clockwise, 1=counterclockwise). Nếu chúng ta biểu hiện vị trí bởi 0 và 1, thì tất cả ta sẽ có 16 vị trí kết hợp của giá trị .( Thật sự là một điểm ở trong 4 mặt phẳng tọa độ. Trong mỗi mặt phẳng xác định hai h ướng chuyển động (CK hoặc CCK), mỗi hướng lại có hai lựa chọn là X chuyển động trước hay Y chuyển động trước, do vậy mà kết hợp có 16 giá trị tạo ra)

<b>4.4 Thuật tốn tìm hướng đường trịn </b>

<i>Lưu đồ thuật tốn nội suy đường trịn: </i>

<small>Hình 4.2 Thuật tốn điều khiển đường thẳng (Kenneth and Melvin Golberg) </small>

Về nội suy cung tròn: nội suy cung tròn trong file G-Code được thực hiện bằng lệnh G02(cùng chiều kim đồng hồ) hoặc lệnh G03 (ngược chiều kim đồng hồ).

<small>Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM</small>

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM

77Thiet ke may khoan mach in tu dongMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 29</span><div class="page_container" data-page="29">

18

Cấu trúc lệnh G02, G03 như sau:

G02 X…Y…J…I…R…F quay ngược chiều kim đồng hồ. G03 X…Y…J…I…R…F quay thuận chiều kim đồng hồ. Với : X,Y là tọa độ điểm đích

J, I là tọa độ tâm cung tròn tính cho điểm xuất phát của cung theo trục x hoặc y.

R là bán kính cung trịn. F là tốc độ tiến dao.

Giả sử ta cần vẽ cung trịn có tâm là điểm xc, yc từ góc chắn cung thứ nhất đến góc chắn cung thứ hai theo chiều nào đó (cùng chiềukim đồng hồ hoặc ngược lại).

Phương pháp tính tốn là cộng vào 1 góc anpha một gia số nhỏ, điều khiển trục x,y chuyển động.

Ví dụ: muốn vẽ một cung tròn thuận chiều kim đồng hồ với bán kính R=20, tọa độ tâm A(0,0) điểm xuất phát trên trục x, với tốc độ F1000 .

G03 X00Y00I20J00 F1000;

Từ G-code sẽ được lấy các thơng số tính tốn cho giá trị Fxy điều khiển trục x, y xét cho 4 mặt trong hệ trục tọa độ Oxy, Ox’y, Oxy’, Ox’y’, với bán kính cung trịn là 20, khi đó nội suy với giá trị trong từng mặt của hệ trục tọa độ, ở ¼ cung trịn trong mặt phẳng Oxy giá trị y giảm, x tăng đến khi X=R thì xét Fxy để nội suy mặt phẳng tiếp theo.

<small>Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM</small>

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM

77Thiet ke may khoan mach in tu dongMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 30</span><div class="page_container" data-page="30">

19

<b>CHƯƠNG 5 VI ĐIỀU KHIỂN ATMEGA328P PU </b>

<b>5.1 Giới thiệu vi điều khiển Atmega328p PU mạch arduino: </b>

<small>Hình 5.1 Vi điều khiển ATmega328P PU </small>

<small>Hình 5.2 Sơ đồ chân vi điều khiển ATmega328P PU </small>

<small>Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM</small>

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM

77Thiet ke may khoan mach in tu dongMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 31</span><div class="page_container" data-page="31">

Arduino thực ra là một bo mạch vi xử lí được dùng để tương tác với các thiết bị phần cứng như cảm biến, động cơ, đèn hay các thiết bị khác. Đặc điểm nổi bật của Arduino là môi trường phát triển ứng dựng cực kì dễ sử dụng. Với ngơn ngữ lập trình có thể học nhanh chóng ngay cả khi người học ít hiểu biết về điện tử và lập trình. Và điều làm nên Arduino chính là mức giá rất thấp và tính chất nguồn mở từ cứng tới mềm. Chỉ với , người dùng đã có thể sở hữu một board Arduino có 20 ngõ I/O có thể tương tác và điều khiển chừng đấy thiết bị.

Thế mạnh của arduino so với các nền tảng vi điều khiển khác :

- Chạy trên đa nền tảng : Việc lập trình có thể thực hiện trên các hệ điều hành khác nhau như Window, Mac Os, Linux trên destop, android trên di động.

- Ngơn ngữ lập trình đơn giản, dễ hiểu.

<small>Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM</small>

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM

77Thiet ke may khoan mach in tu dongMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 32</span><div class="page_container" data-page="32">

- Đơn giản và nhanh: Rễ dàng lắp ráp, lập trình và sử dụng thiết bị .

- Dễ dàng chia sẻ : Mọi người dễ dàng chia sẻ mã nguồn với nhau mà không lo lắng về ngơn ngữ hay hệ điều hành mình đang sử dụng.

Những ứng dụng nổi bật của Arduino là: máy in 3d, robot, thiết bị bay không người lái UAV, game tương tác, điều khiển ánh sáng, kích hoạt chụp ảnh tốc độ cao...Một hệ thống Arduino có thể cung cấp cho bạn rất nhiều sự tương tác với môi trường xung quanh với:

Hệ thống cảm biến đa dạng về chủng loại (đo đạc nhiệt độ, độ ẩm, gia tốc, vận tốc, cường độ ánh sáng, màu sắc vật thể, lưu lượng nước, phát hiện chuyển động, phát hiện kim loại, khí độc,…),…

 Các thiết bị hiển thị (màn hình LCD, đèn LED,…).

 Các module chức năng (shield) hỗ trợ kêt nối có dây với các thiết bị khác hoặc các kết nối không dây thông dụng (3G, GPRS, Wifi, Bluetooth, 315/433Mhz, 2.4Ghz,…). Định vị GPS, nhắn tin SMS, và nhiều thứ thú vị khác.

 Cấu trúc phần cứng

Một mạch Arduino bao gồm một vi điều khiển AVR với nhiều linh kiện bổ sung giúp dễ dàng lập trình và có thể mở rộng với các mạch khác. Một khía cạnh quan trọng của Arduino là các kết nối tiêu chuẩn của nó, cho phép người dùng kết nối với CPU của board với các module thêm vào có thể dễ dàng chuyển đổi, được gọi là shield. Vài shield truyền thông với board Arduino trực tiếp thông qua các chân khác nhau, nhưng nhiều shield được định địa chỉ thơng qua serial bus I²C-nhiều shield có thể được xếp chồng và sử dụng dưới dạng song song. Arduino chính thức thường sử dụng các dòng chip megaAVR, đặc biệt là ATmega8, ATmega168, ATmega328, ATmega1280, và ATmega2560. Một vài các bộ vi xử lý khác cũng được sử dụng bởi các mạch Arduino tương thích. Hầu hết các mạch gồm một bộ điều chỉnh tuyến tính 5V và một thạch anh giao động 16 MHz (hoặc bộ cộng hưởng ceramic trong một vài biến thể), mặc dù một

<small>Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM</small>

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM

77Thiet ke may khoan mach in tu dongMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 33</span><div class="page_container" data-page="33">

22

vài thiết kế như LilyPad chạy tại 8 MHz và bỏ qua bộ điều chỉnh điện áp onboard do hạn chế về kích cỡ thiết bị. Một vi điều khiển Arduino cũng có thể được lập trình sẵn với một boot loader cho phép đơn giản là upload chương trình vào bộ nhớ flash on-chip, so với các thiết bị khác thường phải cần một bộ nạp bên ngoài. Điều này giúp cho việc sử dụng Arduino được trực tiếp hơn bằng cách cho phép sử dụng 1 máy tính gốc như là một bộ nạp chương trình.

Theo nguyên tắc, khi sử dụng ngăn xếp phần mềm Arduino, tất cả các board được lập trình thơng qua một kết nối RS-232, nhưng cách thức thực hiện lại tùy thuộc vào đời phần cứng. Các board Serial Arduino có chứa một mạch chuyển đổi giữa RS232 sang TTL. Các board Arduino hiện tại được lập trình thơng qua cổng USB, thực hiện thơng qua chip chuyển đổi USB-to-serial như là FTDI FT232. Vài biến thể, như Arduino Mini và Boarduino khơng chính thức, sử dụng một board adapter hoặc cáp nối USB-to-serial có thể tháo rời được, Bluetooth hoặc các phương thức khác. (Khi sử dụng một cơng cụ lập trình vi điều khiển truyền thống thay vì ArduinoIDE, cơng cụ lập trình AVR ISP tiêu chuẩn sẽ được sử dụng.)

Board Arduino sẽ đưa ra hầu hết các chân I/O của vi điều khiển để sử dụng cho những mạch ngoài. Diecimila, Duemilanove, và bây giờ là Uno đưa ra 14 chân I/O kỹ thuật số, 6 trong số đó có thể tạo xung PWM (điều chế độ rộng xung) và 6 chân input analog, có thể được sử dụng như là 6 chân I/O số. Những chân này được thiết kế nằm phía trên mặt board, thông qua các header cái 0.10-inch (2.5 mm). Nhiều shield ứng dụng plug-in cũng được thương mại hóa. Các board Arduino Nano, và Arduino-compatible Bare Bones Board và Boarduino có thể cung cấp các chân header đực ở mặt trên của board dùng để cắm vào các breadboard.

Có nhiều biến thể như Arduino-compatible và Arduino-derived. Một vài trong số đó có chức năng tương đương với Arduino và có thể sử dụng để thay thế qua lại. Nhiều mở rộng cho Arduino được thực thiện bằng cách thêm vào các driver đầu ra, thường sử dụng trong các trường học để đơn giản hóa các cấu trúc của các 'con rệp' và các robot nhỏ. Những board khác thường tương đương về điện nhưng có thay đổi về hình dạng-đơi khi cịn duy trì độ tương thích với các shield, đơi khi khơng. Vài biến thể sử dụng bộ vi xử lý hoàn toàn khác biệt, với các mức độ tương thích khác nhau

<small>Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM</small>

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM

77Thiet ke may khoan mach in tu dongMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 34</span><div class="page_container" data-page="34">

23

 Giới thiệu thông tin về Atmega328 thể hiện ở Bảng 5.1

<b><small>Bảng 5.1 Thông số vi điều khiển ATmega328 họ 8bit </small></b>

Điện áp hoạt động 5V DC (chỉ được cấp qua cổng USB)

Số chân Digital I/O 14 (6 chân hardware PWM) Số chân Analog 6 (độ phân giải 10bit)

+ Các chân năng lượng:

GND (Ground) : cực âm của nguồn điện cấp cho Arduino UNO. Khi dùng các thiết bị sử dụng những nguồn điện riêng biệt thì những chân này phải được nối với nhau.

5 V: cấp điện áp 5V đầu ra. Dòng tối đa cho phép ở chân này là 500mA. 3.3 V: cấp điện áp 3.3V đầu ra. Dòng tối đa cho phép ở chân này là 50mA.

<small>Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM</small>

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM

77Thiet ke may khoan mach in tu dongMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 35</span><div class="page_container" data-page="35">

RESET: việc nhấn nút Reset trên board để reset vi điều khiển tương đương với việc chân RESET được nối với GND qua 1 điện trở 10KΩ.

+ Các cổng vào/ra:

Arduino UNO có 14 chân digital dùng để đọc hoặc xuất tín hiệu. Chúng chỉ có 2 mức điện áp là 0V và 5V với dòng vào/ra tối đa trên mỗi chân là 40mA. Ở mỗi chân đều có các điện trở pull-up từ được cài đặt ngay trong vi điều khiển ATmega328 (mặc định thì các điện trở này khơng được kết nối).

+ Các chân đặc biệt:

2 chân Serial: 0 (RX) và 1 (TX): dùng để gửi (transmit – TX) và nhận (receive – RX) dữ liệu TTL Serial. Arduino Uno có thể giao tiếp với thiết bị khác thơng qua 2 chân này. Kết nối bluetooth thường thấy nói nơm na chính là kết nối Serial khơng dây. Nếu khơng cần giao tiếp Serial, không nên sử dụng 2 chân này nếu không cần thiết

Chân PWM (~): 3, 5, 6, 9, 10, và 11: cho phép xuất ra xung PWM với độ phân giải 8bit (giá trị từ 0 → 28-1 tương ứng với 0V → 5V) bằng hàm analogWrite(). Nói một cách đơn giản, bạn có thể điều chỉnh được điện áp ra ở chân này từ mức 0V đến 5V thay vì chỉ cố định ở mức 0V và 5V như những chân khác.

Chân giao tiếp SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Ngồi các chức năng thơng thường, 4 chân này còn dùng để truyền phát dữ liệu bằng giao thức SPI với các thiết bị khác.

LED 13: trên Arduino UNO có 1 đèn led màu cam (kí hiệu chữ L). Khi bấm nút Reset, bạn sẽ thấy đèn này nhấp nháy để báo hiệu. Nó được nối với chân số 13. Khi chân này được người dùng sử dụng, LED sẽ sáng.

Arduino UNO có 6 chân analog (A0 → A5) cung cấp độ phân giải tín hiệu 10bit (0 → 210-1) để đọc giá trị điện áp trong khoảng 0V → 5V. Với chân AREF trên board, bạn có thể để đưa vào điện áp tham chiếu khi sử dụng các chân analog. Tức là nếu bạn <small>Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong</small>

<small>772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM</small>

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM

77Thiet ke may khoan mach in tu dongMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 36</span><div class="page_container" data-page="36">

<small>Hình 5.4: Board điều khiển </small>

<small>Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM</small>

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM

77Thiet ke may khoan mach in tu dongMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 37</span><div class="page_container" data-page="37">

26

 Đối với bộ điều khiển cho máy CNC, ta dùng 1 bộ nguồn tổ ong 12v_20a, cấp nguồn cho board cnc shield v3.cùng với đó cấp nguồn cho dimmer điều khiển động cơ phay.

 Động cơ bước của mỗi trục X Y Z , được nối theo thứ tự được kí hiệu trên board cnc shield. Được điều khiển hỗ trợ nhờ driver A4988.

 Ngồi ra máy có sử dụng cơng tắc hành trình để báo lỗi máy khi hoạt động sai hoặc quá kích thước cho phép

<small> Hình 5.5 Sơ đồ dây cơng tắc hành trình </small>

<b>5.2.1 Các thành phần của bộ điều khiển </b>

-Board Driver động cơ bước A4988:

<small>Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM</small>

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM

77Thiet ke may khoan mach in tu dongMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 38</span><div class="page_container" data-page="38">

27

<small>Hình 5.6 Driver A4988 </small>

<small> Hình 5.7 Sơ đồ chân Driver A4988 </small>

A4988 là một bộ điều khiển DMOS cực nhỏ với bộ chuyển đổi và bảo vệ q dịng. A4988 có thể điều khiển được động cơ bước lưỡng cực với dòng điện lên đến 2A với mỗi cuộn dây.

<small>Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM772410068:48:05 PM8:48:05 PM</small>

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM77Monday, June 10, 20248:48:05 PM8:48:05 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM77Monday, June 10, 20248:48:06 PM8:48:06 PM

Thiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dongThiet ke may khoan mach in tu dong77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM77Monday, June 10, 20248:48:07 PM8:48:07 PM

77Thiet ke may khoan mach in tu dongMonday, June 10, 2024

</div>

×