Tải bản đầy đủ (.pdf) (80 trang)

thiết kế trạm biến áp 110kv bình chánh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (34.53 MB, 80 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b>KHOA CƠNG NGHỆ ĐIỆN </b>

<b>KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ TRẠM BIẾN ÁP </b>

80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

<b>TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN </b>

<b>PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP </b>

<b>1. Họ và tên sinh viên/ nhóm sinh viên được giao đề tài</b>

Họ và tên: TRẦN DUY LỘC MSSV: 15092801

<b>2. Tên đề tài </b>

THIẾT KẾ TRẠM BIẾN ÁP 110/22 kV BÌNH CHÁNH

<b>3. Nhiệm vụ (Nội dung và số liệu ban đầu) </b>

Thiết kế trạm biến áp 110/22 kV có các thơng số như sau:

suất ( %)

80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM

80Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

<b>c. Tự dùng của trạm biến áp: </b>

Tự dùng của trạm có các thơng số như sau: - Công suất: S<small>max </small>= 1 MVA

- Hệ số công suất: cosϕ = 0,83

- Đồ thị phụ tải tự dùng như sau: Thời

Công suất S

80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM

80Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

<b>NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN </b>

80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM

80Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

<b>NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN </b>

<small>Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM

80Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

<b>MỤC LỤC </b>

PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ... 2

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ... 4

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN ... 5

3. Nhận xét chung về NMĐ hoặc TBA đang thiết kế ... 11

CHƯƠNG 2. PHỤ TẢI ĐIỆN ... 13

2. Quá tải của MBA ... 24

CHƯƠNG 5. SƠ ĐỒ NỐI ĐIỆN ... 33

1. Khái niệm ... 33

2. Một số sơ đồ nối điện cơ bản. ... 34

CHƯƠNG 6. TÍNH TỐN DỊNG ĐIỆN NGẮN MẠCH ... 39

1. Khái niệm ... 39

2. Trình tự tính tốn ngắn mạch ba pha ... 41

3. Tính tốn ngắn mạch cho trạm biến áp đã cho. ... 42

CHƯƠNG 7. TÍNH TỐN TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG TRONG MÁY BIẾN ÁP ... 48

1. Tổn thất điện năng trong MBA 3 pha 3 cuộn dây. ... 48123docz.net - File bi loi xin lienhe:

<small>Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM

80Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

CHƯƠNG 8. CHỌN KHÍ CỤ ĐIỆN VÀ CÁC PHẦN DẪN ĐIỆN ... 52

1. Khái niệm chung ... 52

2. Các khí cụ điện ... 52

3. Phần dẫn điện: ... 56

4. Các điều kiện chung để chọn khí cụ và phần dẫn điện ... 57

5. Chọn máy cắt điện, máy cắt phụ tải, dao cách ly ... 59

6. Chọn máy biến dòng điện (BI)... 66

7. Chọn máy biến điện áp (BU) ... 68

80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM

80Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

<b>MỤC LỤC BẢNG </b>

Bảng 1.Khả năng quá tải ngắn hạn của MBA. --- 26

Bảng 2.Công suất phụ tải theo giờ. --- 28

Bảng 3. Công suất phụ tải tự dùng --- 28

Bảng 4.Tổng hợp công suất phụ tải ở hai cấp điện áp 110 và 22kV --- 28

Bảng 5.Thông số MBA 3 pha 3 cuộn dây 110kV --- 29

Bảng 6. Bảng kiểm tra khả năng quá tải sự cố MBA --- 30

Bảng 7. Thông số MBA 3 pha 2 cuộn dây ( phần tự dùng ) --- 31

Bảng 8.Các trị số điện kháng của các phần tử được tính trong hệ cơ bản. --- 41

Bảng 9.Tổng kết các giá trị ngắn mạch đã tính --- 47

Bảng 10.Tổng hợp các điều kiện để chọn thiết bị bảo vệ --- 59

Bảng 11.Điều kiện để chọn máy cắt --- 60

<b>Bảng 12.Thông số máy cắt SF6 loại Я϶ 110-23 --- 61</b>

Bảng 13.Kiểm tra điều kiện vận hành của máy cắt 110kV --- 61

Bảng 14.Thông số máy cắt kiểu BBI- 35 --- 62

Bảng 15.Kiểm tra điều kiện vận hành an toàn của máy cắt 22kV --- 63

Bảng 16.Thông số dao cách ly 110kV đã chọn --- 64

Bảng 17.Kiểm tra điều kiện vận hành của DCL 110kV --- 64

Bảng 18.Thông số DCL 22kV đã chọn --- 65

Bảng 19.Kiểm tra điều kiện vận hành DCL 22kV --- 66

Bảng 20.Các dụng cụ đo trên các pha của BI --- 67

Bảng 21.Thông số kỹ thuật của BI loại TФ3M110B-1 --- 68

Bảng 27.Thông số dây dẫn từ hệ thống đến đầu sơ cấp MBA --- 74

Bảng 28.Thông số dây dẫn từ đầu thứ cấp MBA đến thanh góp 22kV --- 75

Bảng 29.Thơng số dây dẫn từ thanh góp 22kV đến các phụ tải --- 76

<small>Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM

80Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

<b>MỤC LỤC HÌNH ẢNH </b>

Hình 1. Đồ thị phụ tải của trạm biến áp theo tỉ lệ phần trăm ... 27

Hình 2.Đồ thị phụ tải tổng ... 29

Hình 3. Sơ đồ hệ thống 1 thanh góp. ... 34

Hình 4.Sơ đồ hệ thống 1 thanh góp có phân đoạn ... 35

Hình 5.Sơ đồ hai thanh góp ... 37

Hình 6.Sơ đồ tổng qt tồn trạm ... 38

Hình 7. Máy cắt khơng khí Misubishi ... 52

Hình 13.Máy biến dịng đo lường trung thế 1 pha. ... 55

Hình 14.Máy biến áp đo lường 3 pha. ... 56

<small>Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM

80Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

<b>CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THIẾT KẾ NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP </b>

<b>1. Khái niệm </b>

Khi thiết kế nhà máy điện ( NMĐ), người thiết kế nhận được nhiệm vụ có ghi rõ nội dung cần được thực hiện cũng như các số liệu liên quan tối thiểu. Các số liệu và tài liệu khác, người thực hiện có thể tự phân tích suy ra hoặc tham khảo ở các tài liệu khác, phần này cần ghi xuất xứ va giải trình. Tất cả những số liệu này là pháp lý cơ bản và là căn cứ chính để thực hiện thiết kế.

Người thiết kế cũng cần phải trình bày quan điểm của mình về nhiệm vụ khi thực hiện. Khi thiết kế phải luôn luôn bám sát các quan điểm và số liệu trong tính tốn cũng như giải trình, tuyệt đối khơng tự thêm bớt hoặc mâu thuẫn với quan điểm và số liệu cơ bản có tính pháp lý.

Phần tổng quan này rất cần thiết không thể thiếu trong thuyết minh của thiết kế bằng cách tóm tắt và trình bày trong chương tổng quan.

<b>2. Các số liệu cơ bản </b>

<b>2.1 Hệ thống điện </b>

NMĐ được thiết kế nối vào hệ thống điện, còn TBA được nhận điện từ hệ thống, cho nên cần có số liệu sau đây:

<i><b>- Điện áp hệ thống (U<small>HT</small></b>) - là điện áp ở đó NMĐ sẽ liên lạc với hệ thống, </i>

hoặc điện áp mà TBA sẽ nhận điện, thường là điện áp lớn nhất trong phần thiết kế.

<i>- Số đường dây, chiều dài đường dây – là khoảng cách về điện giữa NMĐ </i>

hay TBA với hệ thống điện. Đây là cơ sở để tính điện kháng từ hệ thống đến NMĐ hay TBA.

<i><b>- Tổng công suất của hệ thống ( S<small>HT</small></b>) và hệ số dự phòng của hệ thống </i>

<i><b>( K<small>dpHT </small></b>) – đây là cơ sở để tính cơng suất lớn nhất trong NMĐ và cơng suất có </i>

thể nhận được khi NMĐ bị sự cố. Khi thiết kế NMĐ không có trường hợp sự

<small>Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM

80Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

thống. Công suất của một máy phát điện không được lớn hơn cơng suất dự phịng của hệ thống.

<b>2.3 Các phụ tải điện ở các cấp điện áp </b>

<i>Mỗi cấp điện áp nếu có phụ tải thì cần có: </i>

- Điện áp: U<small>i</small>

- Công suất cực đại: S<small>max.i</small>

- Số đường dây - Đồ thị phụ tải - Tính chất phụ tải.

<b>3. Nhận xét chung về NMĐ hoặc TBA đang thiết kế </b>

3.1 Tóm tắt các số liệu chính: - Các số liệu từ nhiệm vụ

- Các số liệu tự thu thập ( hệ thống điện, đồ thị phụ tải )

<small>Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM

80Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

3.2 Nhận xét về các phụ tải và NMĐ hoặc TBA - Tính chất và mức độ quan trọng của phụ tải. - Tỷ lệ công suất của nhà máy so với hệ thống. 3.3 Những điều kiện hạn chế trong thiết kế:

- Khả năng vận chuyển

- Diện tích xây dựng nhà máy,TBA - Vốn đầu tư.

- Thời gian xây dựng.

<small>Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM

80Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

<b>CHƯƠNG 2. PHỤ TẢI ĐIỆN 1. Khái niệm </b>

Phụ tải điện là các thiết bị hay tập hợp các khu vực gồm nhiều thiết bị sử dụng điện năng để biến đổi thành các dạng năng lượng khác như quang năng, nhiệt năng, cơ năng, hóa năng…

Phụ tải điện có thể biểu diễn dưới dạng tổng quát: 𝑆 = 𝑃 + 𝑗𝑄 Trong đó:

P – Công suất tác dụng( đơn vị: W) Q – Công suất phản kháng ( đơn vị: VAr) S – Công suất biểu kiến ( đơn vị: VA) Về trị số:

𝑆 = √𝑃<small>2</small>+ 𝑄<small>2</small>

𝑃 = 𝑆 cos 𝜑; 𝑄 = 𝑆 sin 𝜑 Điện năng A là công suất tiêu thụ trong thời gian T.

𝐴 = ∫ 𝑃(𝑡)𝑑𝑡 = ∑ 𝑃<sub>𝑖</sub>𝑇<sub>𝑖</sub><small>𝑇</small>

<small>0</small>Đơn vị: Wh, kWh.

Phụ thuộc vào mục đích nghiên cứu, phụ tải có thể phân loại theo tính chất: - Phụ tải động lực

- Phụ tải chiếu sang

Phân loại theo khu vực sử dụng: - Phụ tải công nghiệp - Phụ tải nông nghiệp - Phụ tải sinh hoạt

Phân loại theo mức độ quan trọng:

- Phụ tải loại 1: khi mất điện ảnh hưởng đến tính mạng con người, thiệt hại lớn cho nền kinh tế quốc dân hoặc ảnh hưởng lớn đến chính trị.

<small>Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM

80Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">

- Phụ tải loại 2: khi mất điện có ảnh hưởng đến nền kinh tế, sản xuất nhưng không nghiêm trọng như loại 1.

- Phụ tải loại 3: về nguyên tắc có thể mất điện thời gian ngắn mà khơng ảnh hưởng đến các hộ tiêu thụ.

Từ đồ thị phụ tải hằng ngày suy ra 𝑃<sub>𝑚𝑎𝑥</sub>𝑃<sub>𝑚𝑖𝑛</sub>𝑇<sub>𝑚𝑎𝑥</sub>𝐴<sub>𝑛𝑔à𝑦 đê𝑚</sub>

𝑇<sub>𝑚𝑎𝑥</sub> = 𝐴 𝑃⁄ <sub>𝑚𝑎𝑥</sub>

Đồ thị phụ tải hằng ngày được sử dụng khi thiết kế để chọn cơng suất MBA, tính tốn các phần dẫn điện, để tính tốn tổn thất điện năng MBA. - Đồ thị phụ tải hằng năm: tùy theo mục đích sử dụng, đồ thị phụ tải hằng

năm có thể biểu diễn dưới hai dạng: đồ thị phụ tải theo mùa ( hè và đông ) và đồ thị từ tháng 1 đến tháng 12.

<b>3. Tổng hợp đồ thị phụ tải. </b>

<i> Tổng hợp đồ thị phụ tải là cộng hai hay nhiều đồ thị phụ tải ở các cấp điện áp do </i>

<i>nhà máy hoặc TBA cần cung cấp điện. Phụ tải tổng này bao gồm cả phần tổn hao trong </i>

truyền tải ( qua máy biến áp ) và phần tự dùng phục vụ cho việc sản xuất và truyền tải điện năng ( tự dùng ) P<small>td </small>.

Tự dùng của NMĐ xác định theo biểu thức :

<small>Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM

80Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 15</span><div class="page_container" data-page="15">

𝑃<sub>𝑡𝑑</sub> = 𝛼 ∑ 𝑃<sub>𝑚𝑓</sub>(0.4 + 0.6 <sup>∑ 𝑃</sup><small>𝑡</small>

<small>∑ 𝑃</small><sub>𝑚𝑓</sub>) Trong đó:

α – hệ số tự dùng phụ thuộc vào loại NMĐ và công suất của các tổ máy P<small>mf</small>

∑ 𝑃<sub>𝑚𝑓</sub> – tổng công suất đặc của các tổ máy phát. ∑ 𝑃<sub>𝑡</sub> – tổng công suất phát ra tại các thời điểm.

0.4 là 40% công suất tự dùng không phụ thuộc vào công suất phát ra 0.6 là 60% công suất tự dụng phụ thuộc vào công suất phát ra.

Nếu khơng có các số liệu cụ thể có thể xác định hệ số α một cách gần đúng như sau: - Với NMĐ kiểu tua bin ngưng hơi: α = 8 ÷ 12%

- Với NMĐ kiêu tua bin khí : α = 4 ÷ 6% - Với nhà máy thủy điện : α = 0.5 ÷ 2%

Trị số nhỏ sử dụng cho các nhà máy có cơng suất lớn, thường từ 100MW trở lên Trị số lớn sử dụng cho các nhà máy có cơng suất nhỏ, thường từ 50MW trở xuống Tự dùng của TBA không phụ thuộc hồn tồn vào cơng suất của TBA mà chủ yếu vào TBA có hay khơng có người trực thường xuyên, và vào hệ thống làm lạnh của MBA ( có quạt, có hệ thống bơm dầu, nước cưỡng bức).

<i>Thường công suất tự dùng của trạm từ 50 ÷ 500kVA. </i>

<small>Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM

80Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 16</span><div class="page_container" data-page="16">

<b>CHƯƠNG 3. SƠ ĐỒ CẤU TRÚC NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP </b>

Đối với TBA nguồn thường là các đường dây cung cấp từ hệ thống đến TBA, có nhiệm vụ đảm bảo cung cấp cho các phụ tải mà TBA đảm nhận. Với các TBA tiêu thụ cũng có thể có máy phát dự phòng để cung cấp cung cấp điện cho các phụ tải khi có sự cố trong hệ thống, trường hợp này các máy phát dự phòng được xem là nguồn. Do đó, hệ thống ln được xem là thành phần quan trọng, cấu trúc của NMĐ hay TBA phải luôn luôn được giữ liên lạc chặt chẽ.

Khi thiết kế NMĐ hay TBA, chọn sơ đồ cấu trúc là phần quan trọng có ảnh hưởng quyết định đến tồn bộ thiết kế. Các u cầu chính khi chọn sơ đồ cấu trúc:

1- Có tính khả thi tức là có thể chọn được các thiết bị chính như: MBA, máy cắt,… cũng như có khả năng thi công, xây lắp và vận hành.

2- Đảm bảo liên hệ chặt chẽ giữa các cấp điện áp đặc biệt với hệ thống khi bình thường cũng như cưỡng bức ( có một phần tử khơng làm việc được ) 3- Tổn hao qua MBA bé, tránh trường hợp cung cấp cho phụ tải qua hai lần MBA không cần thiết.

4- Vốn đầu tư hợp lí, chiếm diện tích càng bé càng tốt.

5- Có khả năng phát triển trong tương lai, không cần thay cấu trúc đã chọn. Thường một NMĐ hay TBA có thể có nhiều phương án cấu trúc khác nhau, để chọn phương án nào cân nhắc các khía cạnh sau đây:

<small>Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM

80Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 17</span><div class="page_container" data-page="17">

- Số lượng MBA

- Tổng công suất các MBA: ∑𝑆<sub>đ𝑚.𝐵</sub>- Tổng vốn đầu tư mua MBA: ∑𝑉<sub>𝐵</sub>

- Tổn hao điện năng tổng qua các MBA: ∑∆𝐸<sub>𝐵</sub>

<b>2. Sơ đồ cấu trúc của TBA </b>

TBA là một cơng trình nhận diện bằng một hay hai nguồn cung cấp với điện áp cao để phân phối cho các phụ tải ở các cấp điện áp bằng hoặc bé hơn điện áp hệ thống. Phần công suất được phân phối ở điện áp bằng điện áp hệ thống khơng qua MBA hạ, phần cịn lại qua MBA giảm có điện áp phù hợp với phụ tải.

Phụ thuộc vào các cấp điện áp, vào công suất của phụ tải có thể sử dụng một trong ba phương án sau:

- Quan MBA giảm dần từ điện áp cao xuống

- Dùng MBA ba cuộn dây ( hay MBA tự ngẫu nếu điện áp trung lớn hơn hoặc bằng 110kV)

- Qua các MBA hai cuộn dây cung cấp cho từng cấp điện áp thấp

<b>3. Phương án thiết kế. </b>

<b>a. Một MBA được dùng trong trường hợp: </b>

- Phụ tải thuộc loại không quan trọng. Trạm thường được cung cấp bằng một đường dây từ hệ thống đến.

- TBA xây dựng thường chia làm hai giai đoạn, giai đoạn đầu đặt một máy, khi phụ tải phát triển ( trong 2,3 năm ) sẽ đặt them MBA thứ hai. Thiết kế như vậy có ưu điểm khơng phải đặt hai máy ngay từ đầu nếu chọn công suất MBA theo phụ tải sau khi phát triển, giai đoạn đầu MBA làm việc non tải, tổn hao khơng tải lớn. Cịn nếu chọn công suất theo phụ tải hiện tại, khi phát triển phải thay MBA lớn hơn. Trường hợp này cho phép giai đoạn đầu vận hành một MBA thường ít có khả năng sự cố MBA, do MBA cịn mới, tuổi thọ còn cao. Hơn nữa thiết kế như vậy vốn đầu tư ban đầu nhỏ, tận dụng vốn đầu tư tốt hơn.

<b>b. Hai MBA là phương án được sử dụng nhiều nhất vì tính đảm bảo cao. </b>

Phương án này được thiết kế khi:

- Có hai đường dây cung cấp từ hệ thống.

<small>Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM

80Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 18</span><div class="page_container" data-page="18">

- Khi khơng có MBA lớn phù hợp với phụ tải.

- Khơng có khả năng chuyên chở và xây lắp MBA lớn.

<b>c. Ba MBA chỉ được sử dụng trong trường hợp đặc biệt: </b>

- Khi khơng có hai MBA phù hợp

- TBA đã xây dựng, khi phát triển phụ tải không có khả năng thay hai máy mới phải đặt them máy thứ ba.

Đặt ba MBA thường đưa đến tăng vốn đầu tư, tăng diện tích xây dựng, phức tạp trong xây lắp. Đặc biệt khi sử dụng MBA ba cuộn dây hay tự ngẫu không nên dùng ba MBA làm việc song song.

<b>+ Phương án 1 </b>

Phương án này được sử dụng:

- Khi phụ tải ở các cấp điện áp thấp hơn phụ tải ở cấp điện áp cao 𝑆𝑇 > 𝑆𝐻

- Khi không có MBA ba cuộn dây thích hợp. MBA ba cuộn dây chỉ chế tạo với điện áp thấp bằng hoặc lớn hơn 6kV, 10kV, 22kV,…Phương án này có nhược điểm là MBA cấp một ( điện áp lớn nhất ) phải tải cả công suất ở các cấp nối tiếp, do đó phải chọn cơng suất lớn hơn, tổn hao có thể lớn vì vậy khơng nên sử dụng khi phụ tải 𝑆<sub>𝐻</sub> ≥ 𝑆<small>𝑇</small>

<i>Chú ý: ở đây không nên sử dụng ≥ 3 MBA ba cuộn dây hay từ ngẫu, vì vậy sẽ </i>

dẫn đến khơng tốt khi bố trí thiết bị phân phối điện.

<i>Phương án này có nhiều ưu điểm: </i>

- Số lượng MBA chỉ có hai, chiếm ít diện tích xây lắp. - Giá thành thấp.

- Tổn hao trong MBA có thể nhỏ hơn các phương án 1, 3 vì khơng phải qua

<small>Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM

80Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 19</span><div class="page_container" data-page="19">

<i>Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng khả thi vì: </i>

- MBA ba cuộn dây chỉ chế tạo với điện áp U<small>H</small> ≥ 6kV - MBA từ ngẫu chỉ chế tạo với điện áp U<small>T</small> ≥ 110kV

- Khi công suất lớn kích thước và trọng lượng MBA lớn có thể không cho phép chuyên chở và xây lắp.

- Khi công suất của các cuộn chênh lệch quá nhiều ( vì MBA chỉ chế tạo ) cơng suất bé nhất cũng bằng 2/3 công suất định mức: 100/100/66,7; 100/66,7/66,7; 100/66,7/100 điều nhày dẫn đến cuộn công suất bé sẽ non tải.

Thích hợp nhất là khi phụ tải ở U<small>T</small> hoặc U<small>H</small> ≥ 20% công suất định mức của MBA: S<small>H</small> ≥ 20% S<small>đmB</small>; S<small>T</small> ≥ 20% S<small>đmB</small>.

<b>+ Phương án 3 </b>

Dùng MBA hai cuộn dây để tải công suất từ điện áp cao sang trung và sang hạ. Phương án này có nhược điểm là:

- Tăng số lượng MBA dẫn đến chiếm nhiều diện tích.

- Tách MBA thành hai phần riêng biệt ( hai TBA đặt chung một nơi). Tuy nhiên phương án này sử dụng khi phụ tải U<small>T</small> và U<small>H</small> chênh lệch nhiều mà

<i><b>không thể dùng phương án 1 và 2. Ví dụ, khi điện áp cao là 22kV, điện áp của </b></i>

phụ tải là 6 (15kV) và 0,4 kV …

Nói chung phương án ba có nhiều hạn chế và ít được sử dụng.

<small>Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM

80Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 20</span><div class="page_container" data-page="20">

<i><b>Với những ưu, nhược điểm của những phương án thiết kế kể trên, ta chọn phương án tối ưu nhất là sử dụng 2 MBA vận hành song song </b></i>

<small>Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM

80Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 21</span><div class="page_container" data-page="21">

Ở cuối đường dây cao áp lại cần MBA giảm về điện áp thích hợp với mạng điện phân phối, ví dụ : 22, 15, 0,4 kV …

Trong hệ thống lớn thường phải qua nhiều lần tăng, giảm mới đưa được điện năng từ các máy phát đến hộ tiêu thụ. Vì vậy, tổng cơng suất MBA trong hệ thống điện có thể bằng 4 đến 5 lần tổng công suất của các máy phát điện.

Mặc dù hiệu suất của các MBA tương đối cao, tổn thất qua MBA ( ∆AB) hằng năm vẫn rất lớn.

<i><b>1.1 Các đặc điểm cần lưu ý khi sử dụng MBA </b></i>

- MBA là thiết bị không phát ra điện năng mà chỉ truyền tải điện năng. Trong hệ thống điện chỉ có máy phát điện mới phát ra công suất tác dụng P và công suất phản kháng Q.

- MBA thường chế tạo thành một khối tại nhà máy, phần có thể tháo rời ra trong khi chuyên chở chiếm tỉ lệ rất nhỏ ( khoảng 10% ), cho nên trọng lượng kích thước

<i>chuyên chở rất lớn. Ví dụ, MBA hai cuộn dây 115/38,5 kV ; công suất 80 MVA </i>

trọng lượng tổng là 105 tấn, phần cần chuyên chở không thể tách rời là 91,5 tấn; có kích thước: dài 7,4m; rộng 5,3m; cao 6,8m. Vì vậy sử dụng cần chú ý phương tiện và khả năng chuyên chở khi xây lắp.

- Tiến bộ khoa học về chế tạo ( chủ yếu về vật liệu cách điện, thép từ ) tiến bộ rất nhanh , cho nên các MBA chế tạo càng về sau kích thước, trọng lượn, tổn hao và cả giá thành đều nhỏ hơn. Vì vậy, khi chọn cơng suất MBA cần tính đến khả năng tận dụng tối đa ( xét khả năng quá tải cho phép ) tránh sự vận hành non tải MBA đưa đến tổn hao không tải lớn, kéo dài thời gian sử dụng ( tuổi thọ ) không cần thiết.

<small>Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM

80Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 22</span><div class="page_container" data-page="22">

- Tuổi thọ và khả năng tải của MBA chủ yếu phụ thuộc vào nhiệt độ khi vận hành. Nhiệt độ các phần của MBA không chỉ phụ thuộc vào cơng suất qua MBA mà cịn phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường xung quanh và phương pháp làm lạnh.

- Công suất định mức của MBA được chế tạo theo thang tiêu chuẩn của mỗi nước, thường cách nhau lớn, nhất là khi cơng suất càng lớn. Điều này đưa đến nếu tính

<i>tốn khơng chính xác có thể phải chọn MBA có cơng suất lớn khơng cần thiết. Ví </i>

<i>dụ, khơng chọn được MBA 125 MVA phải chọn 200MVA. </i>

- Khi chọn công suất của MBA phải chú ý đến khả năng phát triển của phụ tải, tránh trường hợp vừa xây dựng xong TBA lại phải thay đổi hay đặt them máy khi phụ tải tăng. Điều này cần cân nhắc rất khoa học và thực tế mới có thể chọn công suất tối ưu cần thỏa mãn tất cả các điều đã tra trên

- MBA hiện nay có nhiều loại:

 MBA một pha, ba pha.

 MBA hai cuộn dây, ba cuộn dây.

 MBA có cuộn dây phân chia.

 MBA tự ngẫu một pha, ba pha.

 MBA tăng, MBA hạ

 MBA có và khơng có điều chỉnh dưới tải.

- MBA lại do nhiều nước chế tạo theo tiêu chuẩn khác nhau, điều kiện làm việc cũng có thể khác nhau khi thiết kế cũng cần chú ý khía cạnh này.

<i><b>1.2 Hệ thống làm lạnh MBA </b></i>

Có nhiều phương pháp, mỗi phương pháp làm lạnh yêu cầu điều kiện vận hành nhất định, khi không thực hiện đúng qui định có thể làm tăng nhiệt độ MBA đưa đến giảm tuổi thọ, thậm chí dẫn đến cháy nổ MBA.

- Làm mát MBA theo qui luật tự nhiên: dầu trong MBA vận động theo qui tắc tự nhiên, nóng bốc lên cao truyền ra ngồi các cánh làm mát và tản ra mơi trường xung quanh chạy về phía dưới vào trong MBA. Cơng suất loại này thường không lớn khoảng 16 MVA trở lại. u cầu khi lắp đặt phải thống, có khơng khí xung quanh liên thơng tốt ( trong nhà, ngồi trười ).

<small>Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM

80Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 23</span><div class="page_container" data-page="23">

- Làm mát MBA bằng dầu có thể thêm quạt để tăng cường khả năng trao đổi nhiệt và tản nhiệt. Nhờ có quạt nên nhiệt độ vỏ của MBA giảm có thể tăng công suất. Yêu cầu khi vận hành với công suất lớn hơn 30% cơng suất định mức phải đóng tất cả quạt thơng gió.

- Làm mát bằng phương pháp tuần hồn cưỡng bức dầu và có tăng thêm quạt. Dầu không phải chuyển vận tự nhiên mà nhờ vào bơm dầu tuần hoàn tạo tốc độ chuyển vận nhanh hơn điều kiện tản nhiệt tốt hơn, có thể chế tạo đến công suất định mức 80 MVA.

- Làm mát dầu bằng nước: dầu trong MBA do bơm tuần hoàn cưỡng bức chuyển vận vào bộ phận làm mát bên ngồi ống dẫn có hệ thống bơm nước do bơm nước cung cấp và dẫn nhiệt lượng ra môi trường khác. Hệ thống làm mát phức tạp cho nên chỉ sử dụng khi công suất định mức lớn.

Trong tất cả MBA trên, dầu đồng thời cách điện và tham gia vào việc làm mát MBA

- Làm sạch kiểu khô: Khi công suất MBA nhỏ, điện áp nhỏ MBA có thể cách điện bằng vật liệu đơn giản không cần dùng dầu, tản nhiệt bằng đối lưu khơng khí có thể thêm quạt tăng cường. Giá thành loại này thường đắt hơn làm lạnh bằng dầu nhưng MBA gọn và sử dụng tiện lợi hơn.

<i><b>1.3 Các thông số định mức MBA </b></i>

- Công suất định mức 𝑆<sub>đ𝑚𝐵</sub> là công suất liên tục truyền của MBA trong thời hạn phục vụ ( tuổi thọ ) ứng với các điều kiện tiêu chuẩn do nhà chế tạo qui định như điện áp định mức, tần số định mức đặc biệt là nhiệt độ mơi trường làm mát. Ví dụ, MBA do Nga chế tạo có qui định

- Nhiệt độ của mơi trường xung quanh là +20<small>o</small>C.

- Độ tăng nhiệt của cuộn dây so với môi trường xung quanh là +65<small>o</small>C. - Độ tăng nhiệt của lớp dầu trên bề mặt so với môi trường xung quanh với MBA có hệ thống làm lạnh tự nhiên và có quạt là +55<small>o</small>C. Với MBA có hệ thống làm lạnh cưỡng bức là +40<sup>o</sup>C.Phụ thuộc vào điều kiện môi trường và tuổi thọ yêu cầu công suất định mức của MBA có thể thay đổi, tuy nhiên khơng được vượt q

<small>Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM

80Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 24</span><div class="page_container" data-page="24">

điều kiện giới hạn về nhiệt độ của vật liệu dẫn điện và vật liệu cách điện trong MBA. Với các MBA hiện nay 𝜗<sub>𝑐𝑝đ𝑚</sub> = 98<small>𝑜</small>𝐶

- Khả năng quá tải của MBA: thực tế vận hành, môi trường xung quanh không thể luôn giống như qui định. Phụ tải qua MBA cũng không thể giữ hằng số bằng định mức mà luôn thay đổi, phần lớn thời gian thấp hơn định mức, do đó tuổi thọ của MBA bị kéo dài. Chú ý, kéo dài tuổi thọ không phải lúc nào cũng tốt vì như vậy sẽ khơng kịp thời thay thế MBA mới. Với sự tiến bộ công nghệ chế tạo hiện nay, MBA cũng như các thiết bị khác luôn luôn cải tiến về kích thước, trọng lượng, tổn hao trong MBA, ngay cả giá thành cũng ngày càng hạ. Để tận dụng khả năng tải của MBA có khoảng thời gian cho phép vận hành với công suất lớn hơn định mức gọi là quá tải MBA:

𝐾

<sub>𝑞𝑡</sub>

=

<sup>𝑆</sup><sup>𝑣ậ𝑛 ℎà𝑛ℎ</sup>

𝑆<sub>đị𝑛ℎ 𝑚ứ𝑐</sub><sup> </sup> trong đó 𝐾<sub>𝑞𝑡</sub>: là hệ số quá tải.

<b>2. Quá tải của MBA </b>

MBA có những lúc vận hành non tải, thì cũng có thể vận hành quá tải trong một khoảng thời gian mà không làm hỏng ngay MBA. Từ quan hệ về sự hao mịn của MBA trong thời gian vận hành có thể tính được khả năng quá tải cho phép của MBA khi biết đồ thị phụ tải, để cho sự hao mịn trong thời gian tổng khơng vượt q định mức.

<b>2.1 Quá tải một cách hệ thống (hay cịn gọi là q tải bình thường của MBA) : </b>

Quy tắc này được áp dụng khi chế độ bình thường hằng ngày có những lúc MBA vận hành non tải ( K<small>1</small> > 1).

Trình tự tính toán như sau:

- Căn cứ vào đồ thị phụ tải qua MBA chọn MBA có cơng suất bé hơn S<small>max</small>, lớn hơn S<small>min</small>. : 𝑆<sub>𝑚𝑖𝑛</sub> < 𝑆<sub>𝐵</sub> < 𝑆<sub>𝑚𝑎𝑥</sub>

- Đẳng trị đồ thị phụ tải qua MBA thành đồ thị phụ tải chỉ có 2 bậc K<small>1</small> và K<small>2 </small>

với thời gian quá tải T<small>2</small>

- Từ đường cong khả năng tải của MBA có cơng suất và nhiệt độ đẳng trị mơi trường xung quanh tương ứng xác định khả năng quá tải cho phép K<small>2cp</small>

<small>Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM

80Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 25</span><div class="page_container" data-page="25">

Nếu K<small>2cp</small> > K<small>2</small> nghĩa là MBA đã chọn có khả năng vận hành với đồ thị phụ tải đã cho mà không lúc nào 𝜗<sub>𝑐𝑑</sub> > 140<sup>0</sup>𝐶 và tuổi thọ của MBA vẫn đảm bảo.

Nếu 𝐾<sub>2𝑐𝑝</sub> < 𝐾<sub>2</sub> tức là MBA đã chọn khơng có khả năng đảm bảo 2 điều kiện trên. Do đó phải chọn MBA có cơng suất lớn hơn.

Khi chọn công suất MBA lớn hơn S<small>max</small> của đồ thị phụ tải không cần phải kiểm tra khả năng này.

Cách đẳng trị đồ thị phụ tải nhiều bậc về đồ thị phụ tải có 2 bậc

- Căn cứ vào SđmB đã chọn tính hệ số tải K<small>1</small> của các bậc đồ thị phụ tải.

𝐾<sub>1</sub> = <sup>𝑆</sup><small>𝑖</small>

<small>𝑆đ𝑚𝐵</small> {<sup>𝐾</sup><sup>𝑖</sup> <sup>> 1: 𝑞𝑢á 𝑡ả𝑖</sup>𝐾<sub>𝑖</sub> < 1: 𝑛𝑜𝑛 𝑡ả𝑖}

- Xác định K<small>2</small>, T<small>2</small> bằng cách đẳng trị vùng có K<small>i</small> > 1 theo công thức

𝐾<sub>𝑖</sub> = √∑(𝐾<sub>𝑖</sub><small>2</small>𝑇<sub>𝑖</sub>)∑ 𝑇<sub>𝑖</sub>Nếu:

 𝐾<sub>đ𝑡</sub> ≥ 0,9𝐾<sub>𝑚𝑎𝑥</sub> thì K<small>2</small> = K<small>2đt</small> và T<small>2</small> =∑T<small>i</small>

 𝐾<sub>đ𝑡</sub> < 0,9𝐾<sub>𝑚𝑎𝑥</sub>; K<small>2</small>= 0,9 K<small>max</small> và xác định lại T<small>2</small> theo biểu thức

𝑇<sub>2</sub> = ∑(𝐾<sub>𝑖</sub><small>2</small>𝑇<sub>𝑖</sub>)(0,9𝐾<sub>𝑚𝑎𝑥</sub>)<small>2</small>

Trường hợp có nhiều vùng khơng liên tục có K > 1 chỉ lấy vùng cao có ∑ 𝐾<sub>𝑖</sub><sup>2</sup>𝑇<sub>𝑖</sub> lớn nhất để tính K<small>2</small> như trên.

Các vùng cịn lại sẽ xét khi xác định K<small>1</small>

Trường hợp đặc biệt chỉ có một bậc K > 1; K<small>2 </small>= K<small>max</small> và T<small>2</small> = T<small>i</small>.

- Xác định K<small>1</small>: chỉ cần đẳng trị đồ thị phụ tải trong khoảng thời gian 10h trước vùng đã tính K<small>2</small> ( kể cả phần có K > 1 ) không được xét trong trường hợp trên nếu xảy ra trong khoảng 10h, cũng theo biểu thức:

𝐾<sub>1đ𝑡</sub> = √∑(𝐾<sub>𝑖</sub><small>2</small>𝑇<sub>𝑖</sub>)10

<small>Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM

80Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 26</span><div class="page_container" data-page="26">

Ở đây ∑ 𝑇<sub>𝑖</sub> = 10 𝑔𝑖ờ. Nếu vùng trước K<small>2</small> không đủ 10h có thể lấy 10h sau vùng K<small>2</small>.

Nếu cả trước và sau K<small>2</small> đều bé hơn 10h thì gộp cả phần phía sau ra phía trước cho đủ 10h vì đây là đồ thị phụ tải hằng ngày phần này sẽ là phần đầu của ngày trước.

Nếu cả hai phần trước và sau không đủ 10h nghãi là phần quá tải đã có T<small>2</small> > 14h, nên MBA khơng có khả năng tải với đồ thị phụ tải đã cho, khơng cần tiếp tục tính mà phải nâng cơng suất MBA lên và tính lại từ đầu.

<b>2.2 Quá tải sự cố MBA </b>

Khi hai MBA vận hành song song mà một trong hai bị sự cố phải nghỉ, MBA cịn lại có thể vận hành với phụ tải lớn hơn định mức không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường xung quanh lúc sự cố trong thời gian năm ngày đêm nếu thỏa mãn các điều kiện:

Theo đồ thị phụ tải đẳng trị về hai bậc trong đó K<small>1</small> < 0,93; K<small>2</small> < 1,4 đối với MBA đặt ngoài trời và K<small>2</small> < 1,3 với MBA đặt trong nhà, T<small>2</small> < 6h, chú ý theo dõi nhiệt độ của cuộn dây không được vượt quá 140<small>o</small>C và tốt nhất là tăng cường tối đa biện pháp làm lạnh MBA.

<b>2.3 Quá tải ngắn hạn MBA </b>

Trong trường hợp đặc biệt, để hạn chế cắt phụ tải, có thể vận hành theo khả năng quá tải ngắn hạn của MBA khơng cần phải tính K<small>1</small>, K<small>2</small> và T<small>2</small> như trên mà sử dụng bảng sau đây:

<i>Bảng 1.Khả năng quá tải ngắn hạn của MBA. </i>

Khả năng

Thời gian quá tải(phút)

<b>2.4 Trình tự tiến hành khi chọn công suất MBA. </b>

<i>Trước khi tiến hành chọn cơng suất MBA cần có các thơng số: </i>

<small>Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM

80Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 27</span><div class="page_container" data-page="27">

- Phụ tải và đồ thị phụ tải công suất các cuộn dây của MBA, (đối với MBA hai cuộn dây chỉ cần đồ thị phụ tải chung qua MBA ).

- Khả năng ứng dụng loại MBA ( một pha, hai pha, bap ha, từ ngẫu, ba cuộn dây, tăng, hạ,…).

- Thông số giới hạn của các loại MBA do các hãng sản xuất.

Khi khơng có MBA cơng suất thích hợp có thể dùng hai MBA song song thành một và được xem là một MBA, không giả thiết vận hành một máy khi máy kia nghỉ, khi gặp sự cố, khi sửa chữa… nghỉ cả hai máy.

<i><b> Giải quyết bài toán: </b></i>

<b>1. Chọn MBA phần cao của trạm </b>

Bước 1: Chọn MBA theo đồ thị phụ tải đã cho. Theo yêu cầu đề bài, ta có

Từ đồ thị phụ tải ta tính được cơng suất theo giờ:

<i>Hình 1. Đồ thị phụ tải của trạm biến áp theo tỉ lệ phần trăm </i>

<small>Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM

80Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 28</span><div class="page_container" data-page="28">

<i>Bảng 2.Công suất phụ tải theo giờ. </i>

80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM

80Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 29</span><div class="page_container" data-page="29">

Từ bảng tổng hợp công suất ta có đồ thị phụ tải tổng như hình:

Từ đồ thị phụ tải ta có:

𝑆<sub>đ𝑚𝐵</sub> ≥ <sup>𝑆</sup><sup>𝑚𝑎𝑥</sup>𝐾<sub>𝑞𝑡𝑠𝑐</sub> <sup>=</sup>

80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM

80Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 30</span><div class="page_container" data-page="30">

- Giá tiền: 72 300 ( rúp ) / 1 máy tương đương 26.000.000 VND( giá tham khảo)

<b>- Xuất sứ: Nga </b>

- Lưu ý: ta chọn MBA 3 cuộn dây nhưng thực chất chỉ sử dụng 2 cuộn dây vì chỉ có

<b>2 cấp điện áp (110/22kV). Cuộn còn lại ta nối đất mục đích để triệt tiêu sóng hài bậc cao. </b>

Bước 2: Kiểm tra quá tải MBA.

- Ta không kiểm tra q tải làm việc bởi vì tổng cơng suất 2 MBA 3 pha 3 cuộn dây mà ta đã chọn là 50 MVA. Trong khi 𝑆<sub>𝑚𝑎𝑥 </sub> = 35 𝑀𝑉𝐴 nên trạm hầu như chỉ vận hành ở chế độ non tải.

- Kiểm tra quá tải sự cố MBA: Ta có bảng giá trị như sau:

<i>Bảng 6. Bảng kiểm tra khả năng quá tải sự cố MBA </i>

Thời

gian <sup>0 – 6h </sup> <sup>6 – 8h 8 – 12h </sup>

12 – 13h

13 – 18h

18 – 22h

22 – 24h

𝑆<sub>𝑖</sub> 17.7 29.7 31.5 24.8 35 29.7 24.6

𝐾<sub>𝑖</sub>= <sup>𝑆</sup><sup>𝑖</sup>

lượng tổng

80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM

80Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 31</span><div class="page_container" data-page="31">

Thời gian cho phép quá tải đối với MBA đặt ngoài trời là 6h. So sánh đối chiếu với bảng tính tốn quá tải sự cố. Ta có kết luận:

<i><b>- Máy biến áp 25MVA mà ta đã chọn không thể vận hành quá tải với đồ thị phụ </b></i>

<i><b>tải đã cho . Bởi vì thời gian quá tải liên tục theo tính tốn lên đến 8h. </b></i>

<b>2. Chọn MBA cho phần tự dùng trong trạm biến áp. </b>

Phụ tải địa phương có các thơng số sau: - Công suất: S

<small>max </small>

= 1 MVA

- Hệ số công suất: cosφ = 0,83 - Đồ thị phụ tải tự dùng như sau:

Với S<small>đmB</small> như trên ta chọn 1 MBA 3 pha 2 cuộn dây làm việc có thông số như sau:

<i>Bảng 7. Thông số MBA 3 pha 2 cuộn dây ( phần tự dùng ) </i>

Kiểu 𝑆<sub>đ𝑚</sub>(MVA)

Điện áp (kV)

𝑈<sub>𝑁</sub>% ∆𝑃<sub>0</sub>(kW)

(kW) <sup>I% </sup>Cao Hạ

- Xuất xứ: Nga - Giá tiền: 4000 rup ( tham khảo )

<small>Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM

80Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 32</span><div class="page_container" data-page="32">

- Kích thước: 2.7 x 1.6 x 3.15 (m) - Trọng lượng: 6 tấn

<i><b>Vì chỉ có máy có </b></i>𝑺<sub>đ𝒎𝑩</sub><i><b> ln lớn hơn hoặc bằng </b></i>𝑺<sub>𝒎𝒂𝒙</sub><i><b> nên ta không cần kiểm tra quá tải làm việc bình thường cũng như quá tải sự cố. </b></i>

<b>Trong trường hợp cần sửa chữa hoặc bảo trì MBA ta dùng lưới điện từ địa phương </b>

80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM

80Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 33</span><div class="page_container" data-page="33">

<b>CHƯƠNG 5. SƠ ĐỒ NỐI ĐIỆN 1. Khái niệm </b>

Sơ đồ nối điện là một hình vẽ biểu diễn quan hệ giữa các thiết bị, khí cụ điện có nhiệm vụ nhận điện từ các nguồn để cung cấp phân phối cho các phụ tải cùng một cấp điện áp.

 Nguồn điện có thể là MBA, máy phát điện, đường dây cung cấp.

 Phụ tải có thể là MBA, đường dây …

 Mỗi nguồn hay tải gọi là một phần tử của sơ đồ nối điện.

 Thanh góp là nơi tập trung các nguồn điện và phân phối cho các phụ tải. Sơ đồ nối điện có nhiều dạng khác nhau phụ thuộc vào cấp điện áp, số phần tử nguồn và tải, cơng suất tổng, tính chất quan trọng của các phụ tải…Sơ đồ nối điện cần thỏa mãn các yêu cầu sau:

1- <i>Tính đảm bảo cung cấp điện theo yêu cầu hay sự quan trọng của phụ tải mà </i>

mức đảm bảo cần đáp ứng. Tính đảm bảo của sơ đồ nối điện có thể đánh giá qua độ tin cậy cung cấp điện, thời gian ngừng cung cấp điện, điện năng không cung cấp đủ cho các hộ tiêu thụ hay là sự thiệt hại của phụ tải do không đảm bảo cung cấp điện.

2- <i>Tính linh hoạt, là sự thích ứng với các chế độ làm việc khác nhau. </i>

3- <i>Tính phát triển: sơ đồ nối điện cần thỏa mãn không những hiện tại mà cả </i>

trong tương lai gần khi tăng thêm nguồn hay tải. Khi phát triển khơng bị khó khăn hay phá bỏ thay đổi cấu trúc sơ đồ.

4- <i>Tính kinh tế: thể hiện ở vốn đầu tư ban đầu và các chi phí hằng năm. Ví dụ, </i>

tổn thất điện năng qua MBA. Cũng cần quan tâm tính hiện đại của sơ đồ cũng như xu thế chung, đặc biệt sự tiến bộ trong chế tạo, cấu trúc của các khí cụ điện như máy cắt, dao cách ly …

<small>Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM

80Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 34</span><div class="page_container" data-page="34">

<b>2. Một số sơ đồ nối điện cơ bản. </b>

<b>a. Sơ đồ một hệ thống thanh góp. </b>

Đặc điểm sơ đồ này là tất cả các phần tử ( nguồn, tải ) đều được nối vào thanh góp chung qua một máy cắt. Hai bên máy cắt nói chung có hai dao cách ly, trừ mạch máy phát điện có thể khơng cần dao cách ly về phía máy phát.

- Ưu điểm: đơn giản, rõ ràng, mỗi phần tử được thiết kế riêng cho mạch đó khi vận hành sửa chữa,…mạch này khơng ảnh hưởng trực tiếp đến các mạch khác.

- Khuyết điểm:

 Khi sửa chữa máy cắt điện trên mạch nào, các phụ tải nối vào mạch đó cũng bị mất điện. Thời gian ngừng cung cấp điện phụ thuộc vào thời gian sửa chữa máy cắt.

 Ngắn mạch trên thanh góp đưa đến cắt điện tồn bộ các phần tử. Ngay cả khi cần sửa chữa thanh góp hay các dao cách ly về phía thanh góp ( hay cịn gọi là dao cách ly thanh góp ) cũng sẽ bị mất điện tồn bộ trong thời gian sửa chữa.

Do những khuyết điểm trên, sơ đồ này chỉ được sử dụng khi yêu cầu về đảm bảo tính cung cấp điện khơng cao, các hộ tiêu thụ thuộc loại 3. Trong trường hợp chỉ có một nguồn cung cấp, để tăng cường tính đảm bảo cho sơ đồ này người ta thường dùng biện pháp sau:

80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM

80Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 35</span><div class="page_container" data-page="35">

Thanh góp được phân thành đoạn bằng một dao cách ly, một máy cắt hoặc một máy cắt và 2 dao cách ly. Số phân đoạn được phân theo số nguồn cung cấp. Mỗi phân đoạn có một nguồn cung cấp và một phần các mạch tải.

Máy cắt điện hay dao cách ly phân đoạn có thể đóng hay cắt khi vận hành bình thường. Điều này phụ thuộc vào sự lựa chọn cân nhắc của bộ phận vận hành, vì đóng hay cắt đều có ưu khuyết điểm riêng của nó.

Dùng dao cách ly phân đoạn rẻ tiền hơn nhưng không linh hoạt và đảm bảo bằng dùng máy cắt.

Khi đã phân đoạn bằng máy cắt thì các phụ tải loại một sẽ được cung cấp điện từ hai đường dây nối vào hai phân đoạn khác nhau, do đó khơng còn mất điện do bất kỳ nguyên nhân nào cần cắt, nghỉ một đường dây hay một phân đoạn.

Khi sửa chữa chỉ tiến hành cho từng phân đoạn, việc cung cấp điện được chuyển cho phân đoạn kia.

Khi sự cố trên một phân đoạn nào, máy cắt phân đoạn đó sẽ cắt cùng với máy cắt của các mạch trên phân đoạn đó, phân loại cịn lại đảm bảo cung cấp điện bình thường. Tất nhiên trong thời gian này tính đảm bảo có giảm nhưng xác suất xuất hiện sự cố trong thời gian này thấp.

<i><b>Hình 4.Sơ đồ hệ thống 1 thanh góp có phân đoạn </b></i>

<small>Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM

80Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 36</span><div class="page_container" data-page="36">

Sơ đồ này được sử dụng rộng rãi trong các TBA như NMĐ khi điện áp thấp ( 10, 22, 35, 110kV ) và số mạch khơng nhiều. Đặc biệt hiện nay máy cắt SF6 có độ tin cậy cao, thời gian cần sửa chữa ( hay bảo quản ) ngắn, thời gian ngừng cung cấp điện do máy cắt rất bé

<b>b. Sơ đồ hai thanh góp. </b>

<i>- Một thanh góp làm việc, một thanh góp dự phịng: các phần tử nối vào thanh góp </i>

làm việc qua máy cắt và dao cách ly thuộc thanh góp đó đóng, cịn dao cách ly kia cắt. Với chế độ làm việc này, sơ đồ trở thành sơ đồ tương đương hệ thống thanh góp khơng phân đoạn, do đó có các ưu khuyết điểm đã nêu trên. Tuy nhiên, với sơ đồ này có ưu điểm hơn ở chỗ một khi thanh góp bị sự cố, hay sửa chữa, toàn bộ được chuyển sang làm việc ở thanh góp thứ hai, chỉ mất điện trong thời gian thao tác đóng – cắt.

Sơ đồ này có ưu điểm nổi bật là khi cần sửa chữa một máy cắt của phần tử nào đó, dùng máy cắt liên lạc MCG thay cho máy cắt này bằng cách chuyển đường đi qua thanh cái thứ hai, qua MCG đi tắt qua máy cắt cần sửa chữa. Tất nhiên phải ngừng thời gian ngắn để cách ly máy cắt cần sửa chữa và nối tắt lại

<i>- Đồng thời làm việc cả hai thanh góp: trong chế độ này các mạch nguồn cũng như </i>

các mạch tải được phân đoạn đều trên hai thanh góp, máy cắt liên lạc đóng làm nhiệm vụ của máy cắt phân đoạn tương ứng với sơ đồ một hệ thống thanh góp có phân đoạn. Khi sự cố trên thanh góp chỉ mất một phần trong thời gian và ngắn chuyển sang vận hành trên thanh góp kia.

Sơ đồ hai thanh góp khắc phục được một số khuyết điểm của sơ đồ một thanh góp nhưng để nâng cao hơn tính đảm bảo cũng có thể

 Phân đoạn một thanh góp: thanh góp này trở thành thanh góp chính, thanh góp kia trở thành phụ. Với sơ đồ thanh góp có phân đoạn có thể là hai hay một máy cắt liên lạc MC<small>G</small> và thanh góp phụ chỉ thay một phân đoạn khi cần sữa chữa, lúc này MC<small>G</small> nối vào phân đoạn được thay thế đóng vai trị máy cắt phân đoạn, nghĩa là ln ln làm việc trong chế độ có hai phân đoạn, do đó có tính đảm bảo cao.

<small>Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM

80Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 37</span><div class="page_container" data-page="37">

 Đặt thêm thanh góp vịng (sơ đồ hai hệ thống thanh góp có thanh góp vịng ). Máy cắt vịng MCV và thanh góp vịng có nhiệm vụ tương tự như trong sơ đồ một thanh góp có thanh góp vịng. Ở đây máy cắt vịng và máy cắt liên lạc có nhiệm vụ trùng nhau. Trường hợp số đường dây khơng nhiều lắm có thể bỏ bớt máy cắt liên lạc, nhưng cần thêm dao cách ly phụ để có thể làm nhiệm vụ máy cắt liên lạc giữa hai hệ thơng thanh góp chính.

<i>Hình 5.Sơ đồ hai thanh góp </i>

<small>Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM

80Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 38</span><div class="page_container" data-page="38">

Với 2 MBA mà ta đã chọn và yêu cầu của tải ta có được sơ đồ nối điện dạng tổng qt như sau:

<i>Hình 6.Sơ đồ tổng qt tồn trạm </i>

<small>Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM

80Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 39</span><div class="page_container" data-page="39">

<b>CHƯƠNG 6. TÍNH TỐN DỊNG ĐIỆN NGẮN MẠCH 1. Khái niệm </b>

Mục đích tính tốn dịng ngắn mạch (I<small>N</small>) để phục vụ cho việc chọn các khí cụ điện (máy cắt, kháng điện, biến dòng, biến điện áp) và các phần dẫn điện (dây dẫn, thanh dẫn, cáp). Có nhiều phương pháp tính dịng ngắn mạch nhưng với yêu cầu trên chỉ cần dùng phương pháp đơn giản, nếu cần và khi có yêu cầu, có thời gian có thể áp dụng chương trình mẫu và thực hiện trên máy tính.

<b>a. Nguyên nhân gây ra ngắn mạch: </b>

Nguyên nhân chủ yếu gây ra ngắn mạch là do cách điện bị hỏng. Lý do làm cách điện bị hỏng chủ yếu là do sét đánh, quá điện áp nội bộ, cách điện dùng lâu quá già cỗi, trông nom các thiết bị không chu đáo…

Do những nguyên nhân cơ học trực tiếp như: Thả diều, chim đậu, cây đổ vào đường dây điện…

<b>b. Hậu quả của việc ngắn mạch: </b>

Dòng điện gia tăng đột ngột phá hỏng các thiết bị điện, phần dẫn điện. Do tác dụng nhiệt và lực điện động của dịng ngắn mạch lớn có thể phá huỷ trụ điện, sứ đỡ, hoặc uốn cong thanh góp.

Gây sụt áp trong hệ thống điện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các thiết bị điện .Phá hủy tính ổn định của hệ thống.

<b>c. Mục đính tính tốn ngắn mạch: </b>

Mục đích tính dịng ngắn mạch là để chọn các khí cụ và các phần tử có dịng điện chạy qua để tính được dịng ngắn mạch trước hết phải lập sơ đồ tính điện kháng phần tử, chọn các đại lượng cơ bản như công suất cơ bản và điện áp cơ bản. Chọn các đại lượng cơ bản lên xuất phát từ yêu cầu đơn giản nhất cho việc tính tốn. Thường người ta chọn công suất cơ bản là 100, 1000 ( MVA ) hoặc một trong những công suất của nguồn cung cấp. Còn điện áp cơ bản lấy theo định mức của cấp điện áp đó là: 110 ; 37 ; 22 ; 18 ;15,75 ; 13,8 ; 6,3; 3,15 ;0,4.

<small>Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM

80Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 40</span><div class="page_container" data-page="40">

Chỉ tính ngắn mạch ba pha (N<sup>(3)</sup>) vì thường dịng ngắn mạch ba pha lớn hơn dòng ngắn mạch 2 pha (N<small>(2)</small>) và một pha (N<small>(1)</small>).

Nguồn cung cấp cho dòng ngắn mạch là hệ thống, các máy phát nhiệt và thủy điện. Máy bù đồng bộ, động cơ điện chỉ xét khi ngắn mạch trên cực của nó vì khi ngắn mạch qua điện kháng lớn, các dòng ngắn mạch này nhỏ và đã tắt.

Sức điện động của các nguồn khi ngắn mạch ở xa qua điện kháng lớn (x<sub>∗đm </sub> > 3)được coi là khơng đổi.

Khi tính tốn ngắn mạch trong hệ thống 𝑈 > 1000 𝑉 có thể bỏ qua thành phần điện trở R mà chỉ xét điện kháng X, vì R thường nhỏ hơn X nhiều. Khi tính ngắn mạch trong mạng 𝑈 < 1000 mới xét đến R.

Tính ngắn mạch trong hệ tương đối với cơng suất cơ bản (S<small>cb</small>), điện áp cơ bản (U<small>cb</small>) và suy ra dòng cơ bản (I<small>cb</small>) ở từng cấp điện áp (khi chỉ có một hoặc hai cấp điện áp mới tính trong hệ có tên):

𝐼

<sub>𝑐𝑏</sub>

=<sup>𝑆</sup>

<sup>𝑐𝑏</sup>

 S<small>cb </small>- chọn tùy ý, có thể là 100MVA, 1000MVA hay bằng công suất tổng hệ thống (S<small>HT</small>)

 U<small>cb </small>- chọn bằng điện áp trung bình của các cấp tương ứng: 500; 230; 115;

<small>Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM802410068:49:29 PM8:49:29 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM80Monday, June 10, 20248:49:29 PM8:49:29 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM80Monday, June 10, 20248:49:30 PM8:49:30 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM80Monday, June 10, 20248:49:31 PM8:49:31 PM

Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhThiet ke tram bien ap 110KV Binh Chanh

80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM80Monday, June 10, 20248:49:32 PM8:49:32 PM

80Thiet ke tram bien ap 110KV Binh ChanhMonday, June 10, 2024

</div>

×