Tải bản đầy đủ (.pdf) (63 trang)

thiết kế trạm biến áp 220kv cát lái

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (17.26 MB, 63 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b>ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA CƠNG NGHỆ ĐIỆN </b>

<b>KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP </b>

<b>THIẾT KẾ TRẠM BIẾN ÁP 220KV CÁT LÁI </b>

<b>SINH VIÊN : LÊ ỚT </b>

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM

63Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

<b><small>TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN </small></b>

<b>PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP </b>

<b>1. Họ và tên sinh viên/ nhóm sinh viên được giao đề tài </b>

Họ và Tên: Lê Ớt MSSV: 15029341

<b>2. Tên đề tài </b>

THIẾT KẾ TRẠM BIẾN ÁP 220KV CÁT LÁI

<b>3. Nhiệm vụ (Nội dung và số liệu ban đầu) </b>

 Thiết kế trạm biến áp 220kV/110kV/15kV có các thơng số như sau:

+ Số đường dây phụ tải : 5 ( Trong đó gồm 2 đường dây tới trạm 110kV công suất 125MVA )

<b> Phụ tải tự dùng của trạm biến áp : </b>

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM

63Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

- Chọn phương án sơ đồ cấu trúc và sơ đồ nối điện của trạm biến áp - Tính tốn chọn máy biến áp và kiểm tra quá tải máy biến áp - Tính tốn ngắn mạch cho trạm biến áp

- Chọn khí cụ điện và phần dẫn điện + Máy cắt , dao cách ly

+ Chọn dây dẫn , chọn thanh góp + Chọn máy biến áp (BU)

+ Chọn biến dòng (BI)

 Sơ đồ nguyên lý tồn trạm (bao gồm khí cụ điện và phần dẫn điện)

<b>Giảng viên hướng dẫn </b> <i>Tp. HCM, ngày tháng năm 20…. </i>

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM

63Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

<b>NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN </b>

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM

63Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

<b>MỤC LỤC </b>

PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ... i

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ... iii

MỤC LỤC ... iv

DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ ... vii

DANH SÁCH CÁC BẢNG ... viii

CHƯƠNG 1 :TỔNG QUAN VỀ TRẠM BIẾN ÁP ... 1

1.1. Giới thiệu tổng quan về trạm biến áp ... 1

1.1.1. Khái Niệm ... 1

1.1.2. Phân Loại ... 1

1.1.3. Các thành phần chính của trạm biến áp ... 2

1.2 Những vấn đề khi thiết kế trạm biến áp ... 2

1.2.1. Lưu ý khi thiết kế trạm biến áp ... 2

1.2.2. Các bước khi thiết kế trạm biến áp ... 2

1.2.3. Yêu cầu khi thiết kế trạm biến áp ... 3

1.3. Giới thiệu chung về trạm biến áp sẽ thiết kế (Thiết kế trạm biến áp 220kV CÁT LÁI) ... 3

CHƯƠNG 2: TÍNH TỐN CÂN BẰNG CƠNG SUẤT ... 5

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM

63Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

CHƯƠNG 3: CHỌN SƠ ĐỒ CẤU TRÚC VÀ SƠ ĐỒ NỐI ĐIỆN CỦA TRẠM BIẾN

3.2.1. Phương án 1 : Dùng hai biến áp từ ngẫu 220/110/15kV ... 9

3.2.2. Phương án 2: Dùng hai máy biến áp hai cuộn dây 220/110kV và hai máy biến áp hai cuộn dây 110/15kV ... 10

3.2.3. Phương án 3: Dùng hai máy biến áp hai cuộn dây 220/110kV và hai máy biến áp hai cuộn dây 110/15kV ... 11

3.2.4. Phương án 4 : Dùng hai máy biến áp ba cuộn dây 220/110/15kV ... 11

3.4. Chọn sơ đồ nối điện ... 13

3.4.1. Khái niệm: ... 13

3.4.2. Yêu cầu của sơ đồ nối điện : ... 13

3.4.3. Các dạng sơ đồ trong nối điện ... 14

CHƯƠNG 4:TÍNH TỐN CHỌN MÁY BIẾN ÁP VÀ KIỂM TRA QUÁ TẢI MBA ... 18

4.1.Khái niệm ... 18

4.2. Quá tải của máy biến áp ... 19

4.3. Chọn 2 máy biến áp tự ngẫu ... 21

CHƯƠNG 5:TÍNH TỐN NGẮN MẠCH CHO TBA ... 23

5.1 Khái niệm: ... 23

5.2 Tính tốn ngắn mạch cho trạm biến áp ... 24

CHƯƠNG 6: CHỌN KHÍ CỤ ĐIỆN VÀ PHẦN DẪN ĐIỆN ... 28

6.1. Khái niệm chung ... 28

123docz.net - File bi loi xin lienhe: <small>Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai632410068:49:50 PM8:49:50 PM632410068:49:50 PM8:49:50 PM632410068:49:50 PM8:49:50 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM

63Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

6.1.1. Các khí cụ điện : ... 28

6.1.2. Phần dẫn điện ... 29

6.2. Những vấn đề chính có liên quan đến tính tốn để chọn các khí cụ và phần dẫn điện ... 29

6.2.1. Các chế độ làm việc của mạng điện ... 29

6.2.2. Tính tốn xung nhiệt của dòng ngắn mạch ... 29

6.2.3. Các điều kiện để chọn khí cụ điện và phần dẫn điện : ... 30

6.3. Chọn máy cắt, dao cách ly cho phương án tối ưu ... 30

6.5.2. Chọn máy biến điện áp (BU)cho trạm ... 47

6.6 Chọn máy biến dòng điện ... 49

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM

63Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

<b>DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ</b>

Hình 2. 1 Đồ thị phụ tải của cấp 110kV ... 6Hình 3. 1 Dùng hai biến áp từ ngẫu 220/110/15kV ... 9 Hình 3.2 Dùng hai máy biến áp hai cuộn dây 220/110kV và hai máy biến áp hai cuộn dây 110/15kV ... 10Hình 3.3 Dùng hai máy biến áp hai cuộn dây 220/110kV và hai máy biến áp hai cuộn dây 110/15kV ... 11Hình 3.4 Dùng hai máy biến áp ba cuộn dây 220/110/15kV ... 12Hình 6.1 Sơ đồ trạm cần thiết kế ... 32

<small>Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai632410068:49:50 PM8:49:50 PM632410068:49:50 PM8:49:50 PM632410068:49:50 PM8:49:50 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM

63Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

<b>DANH SÁCH CÁC BẢNG </b>

Bảng 1.1 Đồ thị phụ tải ở cấp 110kV ... 3

Bảng 2.1 Bảng tổng hợp công suất theo đồ thị phụ tải 110kV ... 7

Bảng 4.1 Thông số máy biến áp từ ngẫu ... 22

Bảng 5.1 Trị số tương đối của các điện kháng ... 23

Bảng 5.2 Bảng tổng hợp tính tốn dịng điện ngắn mạch: ... 27

Bảng 6.1 Thông số máy cắt SF6 220 kV ... 33

Bảng 6.2 Thông số máy cắt SF6 220 kV ... 34

Bảng 6.3 Thông số máy cắt SF6 110 kV ... 35

Bảng 6.4 Thông số máy biến áp SF6 110kV ... 35

Bảng 6.5 Thông số máy biến áp SF6 110kV ... 36

Bảng 6. 6 Thơng số dao cách ly đặt ngồi trời 220kV ... 37

Bảng 6.7 Thông số dao cách ly đặt ngồi trời 220kV ... 38

Bảng 6.8 Thơng số dao cách ly đặt ngồi trời 110kV ... 39

Bảng 6.9 Thơng số dao cách ly đặt ngoài trời 110kV ... 39

Bảng 6.9 Thơng số dao cách ly đặt ngồi trời 110kV ... 40

Bảng 6.10 Dụng cu đo lường nối và BU ... 47

Bảng 6.11 Thông số máy biến điện áp BU cấp 220kV ... 47

Bảng 6.12 Dụng cụ đo nối vào BU... 48

Bảng 6.13 Thông số máy biến điện áp cấp 110kV ... 48

Bảng 6.14 Dụng cụ đo nối vào BI ... 51

Bảng 6.15 Thơng số máy biến dịng điện BI cấp 220kV ... 51

Bảng 6.16 Dụng cụ đo nối vào BI ... 52

Bảng 6.17 Thơng số máy biến dịng điện BI cấp 110kV ... 52

<small>Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai632410068:49:50 PM8:49:50 PM632410068:49:50 PM8:49:50 PM632410068:49:50 PM8:49:50 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM

63Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

<b>CHƯƠNG 1 :TỔNG QUAN VỀ TRẠM BIẾN ÁP </b>

<b>1.1. Giới thiệu tổng quan về trạm biến áp </b>

<b>1.1.1. Khái Niệm </b>

 Trạm biến áp: là một trong những phần tử quan trọng nhất trong hệ thống điện, nó có nhiệm vụ là biến điện áp đến một cấp thích hợp nhằm phục vụ cho truyền tải và cung cấp đến phụ tải tiêu thụ.Trạm biến áp nâng điện áp lên cao để truyền đi xa. Ngược lại trạm biến áp giảm điện áp xuống thấp thích hợp để cung cấp cho các phụ tải tiêu thụ.

<b>1.1.2. Phân Loại </b>

 Theo điện áp thì có hai loại:

- Trạm tăng áp: thường đặt ở những nhà máy điện có nhiệm vụ nâng điện áp đầu cực máy phát lên cao để truyền tải đi xa

- Trạm hạ áp: thường đặt ở những trạm phân phối ,nó nhận điện từ hệ thống truyền tải rồi giảm điện áp xuống cấp thích hợp để cung cấp điện cho các phụ tải tiêu thụ.

 Theo mức độ quy mô của trạm biến áp ,người ta chia làm hai loại:

- Trạm biến áp trung gian ( còn gọi là trạm biến áp khu vực) : thường có điện áp sơ cấp lớn, cung cấp điện cho một khu vực phụ tải lớn ở các vùng miền , tỉnh thành, khu công nghiệp lớn… Điện áp ở phía sơ cấp thường là: 500kv; 220kv;110kv,điện áp ở phía thứ cấp là: 110kv; 66kv; 35kv; 22kv; 15kv.

- Trạm biến áp phân phối (còn gọi là trạm biến áp địa phương): nhận điện từ các trạm trung gian để cung cấp trực tiếp cho các phụ tải như xí nghiệp, khu dân cư…qua các đường dây phân phối.

 Theo cấu trúc xây dựng thì có hai loại:

- Trạm biến áp ngồi trời: Phù hợp với các trạm khu vực và trạm địa phương có cơng suất lớn.

- Trạm biến áp trong nhà: Phù hợp với trạm địa phương và các nhà máy có cơng suất nhỏ.

<small>Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai632410068:49:50 PM8:49:50 PM632410068:49:50 PM8:49:50 PM632410068:49:50 PM8:49:50 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM

63Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

<b>1.1.3. Các thành phần chính của trạm biến áp </b>

 Máy biến áp trung tâm.

 Hệ thống thanh cái dao cách ly.  Hệ thống rơ le bảo vệ.

 Hệ thống nối đất.  Hệ thống điện tự dùng.

<b>1.2 Những vấn đề khi thiết kế trạm biến áp 1.2.1. Lưu ý khi thiết kế trạm biến áp </b>

 Trạm biến áp nên đặt gần phụ tải.

 Đặt ở những nơi thuận tiên giao thông để dễ dàng chuyên chở các thiết bị xay dựng trạm.

 Không nên đặt ở các trung tâm thành phố vì sẽ làm tăng chi phí đầu tư cũng như làm mất mỹ quan đô thị.

 Nên đặt trạm ở những nơi khô ráo, tránh những khu vực ẩm ướt hoặc mức nước ngầm cao hơn đáy móng.

 Tránh đặt trạm ở những nơi dễ sạt lỡ.  Tránh xa khu vực dễ cháy nổ.

Qua đó: Việc chọn vị trí cố định đặt trạm biến áp là khá quan trọng vì nó sẽ quyết định về điều kiện an tồn, chi phí và thuận tiện khi vận hành.

<b>1.2.2. Các bước khi thiết kế trạm biến áp </b>

 Tính tốn cân bằng công suất

 Chọn phương án sơ đồ cấu trúc và sơ đồ nối điện của trạm biến áp  Tính tốn chọn máy biến áp và kiểm tra q tải MBA

 Tính tốn ngắn mạch

 Chọn khí cụ điện và phần dẫn điện: - Máy cắt , dao cách ly

- Chọn máy biến áp (BU) - Chọn biến dòng (BI)

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM

63Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

<b>1.2.3. Yêu cầu khi thiết kế trạm biến áp </b>

 Đảm bảo chất lượng điện năng  Đảm bảo độ tin cậy cao

 An toàn cho người và thiết bị

 Thuận tiện cho việc sữa chữa va vận hành  Có tính khả thi cao

 Đảm bảo được vốn đầu tư tối ưu nhất

<b>1.3. Giới thiệu chung về trạm biến áp sẽ thiết kế (Thiết kế trạm biến áp 220kV CÁT LÁI) </b>

 Thiết kế trạm biến áp 220kV/110kV/15kV có các thơng số như sau:

+ Hệ số công suất: cos = 0,85

+ Số đường dây phụ tải: 5 ( Trong đó gồm 2 đường dây tới trạm 110kV công suất 125MVA.

<small>Bảng 1.1 Đồ thị phụ tải ở cấp 110kV </small>

<small>Thời gian 0--6 6--8 8--12 12--13 13--18 18--22 22--24 Công suất S (%) 65 85 100 90 100 85 70 </small>

<b> Phụ tải tự dùng của trạm biến áp </b>

- Được cung cấp từ trạm biến áp 110kV.

<small>Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai632410068:49:50 PM8:49:50 PM632410068:49:50 PM8:49:50 PM632410068:49:50 PM8:49:50 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM

63Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

<b>CHƯƠNG 2: TÍNH TỐN CÂN BẰNG CÔNG SUẤT </b>

<b>2.1 Khái niệm </b>

 Phụ tải điện là các thiết bị hay tập hợp các khu vực gồm nhiều thiết bị sử dụng điện năng để biến thành các dạng năng lượng khác như quang năng, nhiệt năng, cơ năng, hóa năng.

 Phụ tải điện được biểu diễn dưới dạng tổng quát : S = P + jQ - Trong đó:

- P là cơng suất tác dụng (đơn vị: W, kW, MW)

- Q là công suất phản kháng (đơn vị VAR, kVAR, MVAR) - S là công suất biểu kiến (đơn vị VA, kVA, MVA)

- Công thức: S = √ ; P = S.cos ; Q = S.sin

<b>2.2. Phân loại </b>

 Phân loại theo khu vực sử dụng:

- Phụ tải công nghiệp: cung cấp cho khu vực công nghiệp. - Phụ tải nông nghiệp: cung cấp cho khu vực nông nghiệp. - Phụ tải sinh hoạt: cung cấp cho vùng dân cư.

 Phân loại theo mức độ quan trọng:

- Phụ tải loại 1: Khi mất điện ảnh hưởng đến tính mạng con người , thiệt hại lớn cho nền kinh tế quốc dân hoặc ảnh hưởng lớn đến chính trị .

Ví dụ : khu công nghiệp quan trọng, các hầm mỏ, bệnh viện, hầm giao thông dài…phải đảm bảo liên tục (24/24 giờ) do đó phải có it nhất hai nguồn độc lập hoặc phải có nguồn dự phòng thường trực.

- Phụ tải loại 2: khi mất điện có ảnh hưởng đến nền kinh tế, sản xuất nhưng không nghiêm trọng như loại 1.

Ví dụ: khu cơng nghiệp nhỏ, địa phương, khu vực sinh hoạt đông dân phức tạp …

Khi thiết kế có thể cân nhắc giữa yếu tố kỹ thuật với vốn đầu tư, cũng nên thiết kế hai nguồn cung cấp để chuyển đổi khi có sự cố một nguồn.

- Phụ tải loại 3: về nguyên tắc có thể mất điện thời gian ngắn không ảnh hưởng nhiều đến các hộ tiêu thụ.

<small>Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai632410068:49:50 PM8:49:50 PM632410068:49:50 PM8:49:50 PM632410068:49:50 PM8:49:50 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM

63Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">

Ví dụ: chủ yếu các khu vực dân cư (khi thiết kế có thể chỉ một nguồn cung cấp).

<b>2.3. Tổng hợp đồ thị phụ tải 2.3.1. Khái niệm </b>

 Tổng hợp đồ thị phụ tải là cộng hai hay nhiều đồ thị phụ tải ở các cấp điện áp do trạm biến áp cung cấp điện. Phụ tải này bao gồm cả phần tổn hao trong truyền tải (qua máy biến áp) và phần tự dùng phục vụ cho việc sản xuất và truyền tải điện năng.

 Tự dùng của trạm biến áp không phụ thuộc hồn tồn vào cơng suất của trạm biến áp mà chủ yếu phụ thuộc vào hệ thống làm mát của máy biến áp (làm mát tự nhiên, quạt gió, hệ thống bơm dầu, …)

 Để tổng hợp đồ thị phụ tải dùng phương pháp vẽ tổng hợp các đồ thị phụ tải đã cho hay thành lập bảng tổng hợp đồ thị phụ tải theo phương pháp lập bảng P và Q tính S nếu cos khác nhau.

<b>2.3.2. Đồ thị phụ tải của cấp 110kV </b>

<small>Hình 2. 1 Đồ thị phụ tải của cấp 110kV </small>

 Ta có cơng thức:

<small>-</small> S<sub>i</sub>= <sup> </sup><sub> </sub><sup> </sup> ;<sub> </sub> ; - = 0.52678

 Từ thơng số của cấp 110kV ta tính được các giá trị sau:

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM

63Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 15</span><div class="page_container" data-page="15">

<small>Bảng 2.1 Bảng tổng hợp công suất theo đồ thị phụ tải 110kV </small>

<small>STT Thời gian(h) S(%) S(MVA) P(MW) Q(MVAR) 1 1--6 65 227.5 193.38 119.84 2 6--8 85 297.5 252.88 156.72 3 8--12 100 350 297.50 184.37 4 12--13 90 315 267.75 165.94 5 13--18 100 350 297.50 184.37 6 18--22 85 297.5 252.88 156.72 7 22--24 70 245 208.25 129.06 </small>

- <sub> </sub> = <sub> </sub> * sin

= 350 * 0.52678 = 184.37(kVAR)

<b> Nhận xét: Trên đồ thị phụ tải của trạm ta thấy phụ tải tiêu thụ không đều , đồ thi </b>

không cân bằng , thời gian phụ tải tiêu thụ điện năng cao nhất vào lúc 8h đến 18h . Công suất cực đại là 350 (MVA) và cực tiểu là 227.5 (MVA) , độ chênh lệch giữa hai giá trị là tương đối cao . Do đó khi chọn máy biến áp cần lưu ý đến khả năng quá tải và tuổi thọ của máy biến áp.

<small>Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai632410068:49:50 PM8:49:50 PM632410068:49:50 PM8:49:50 PM632410068:49:50 PM8:49:50 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM

63Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 16</span><div class="page_container" data-page="16">

<b>CHƯƠNG 3: CHỌN SƠ ĐỒ CẤU TRÚC VÀ SƠ ĐỒ NỐI ĐIỆN CỦA TRẠM BIẾN ÁP </b>

<b>3.1. Giới thiệu sơ đồ cấu trúc 3.1.1. Khái niệm </b>

 Sơ đồ cấu trúc của trạm biến áp là sơ đồ diễn tả sự liên quan giữa nguồn, tải và hệ thống.

 Đối với trạm biến áp nguồn thường là các đường dây cung cấp từ hệ thống đến trạm biến áp, có nhiệm vụ đảm bảo cung cấp cho các phụ tải mà trạm biến áp đảm nhận .

 Khi thiết kế trạm biến áp, sơ đồ cấu trúc là phần quan trọng có ảnh hưởng quyết định đến tồn thiết kế.

<b>3.1.2. Các yêu cầu chính khi chọn sơ đồ cấu trúc </b>

 Có tính khả thi tức là có thể chọn được các thiết bị chính như: máy biến áp, máy cắt điện …, cũng như có khả năng thi công, xây lắp và vận hành.

 Đảm bảo liên hệ chặt chẽ giữa các cấp điện áp đặc biệt với hệ thống khi bình thường cũng như cưỡng bức (có một phần tử không làm viêc được).

 Tổn hao qua máy biến áp nhỏ, tránh trường hợp cung cấp cho phụ tải qua hai lần máy biến áp không cần thiết.

 Vốn đầu tư hợp lý,chiếm diện tích xây dựng càng bé càng tốt.

 Có khả năng phát triển trong tương lai gần, không cần thay cấu trúc đã chọn.  Đảm bảo tính kĩ thuật, kinh tế.

 Thông thường nhà máy điện hay trạm biến áp có thể có nhiều phương án cấu trúc khác nhau, để chọn phương án nào cần cân nhắc các khía cạnh sau đây:

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM

63Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 17</span><div class="page_container" data-page="17">

 Trong đó cấp 110kV thường là phụ tải loại 1 và cấp 15kV thường là phụ tải loại 3 nên không thể dùng chung một máy biến áp chính vì khi sự cố sẽ mất điện hồn tồn.

 Do đó ta cần dùng hai máy biến áp chính để đảm bảo cấp điện liên tục cho phụ tải loại 1 và cũng khơng thể dùng nhiều hơn vì sẽ tăng chi phí khi xây dụng.

<b>3.2.1. Phương án 1 : Dùng hai biến áp từ ngẫu 220/110/15kV </b>

 Khi có điện áp: - 220kV - 110kV

- 10kV; 22kV; 35kV; 110kV

<small>Hình 3. 1 Dùng hai biến áp từ ngẫu 220/110/15kV </small>

 Ưu điểm:

- Độ tin cậy cao.

- Đảm bảo cung cấp điện liên tục. - Sơ đồ cấu trúc rõ ràng.

- Số lượng máy biến áp ít. - Tổn thất điện năng bé. - Vốn đầu tư thấp.

- Điều chỉnh điện áp dễ dàng do điện kháng cuộn cao , cuộn trung nhỏ. - Trọng lượng kích thước bé hơn khi dùng hai máy biến áp ba cuộn dây.  Khuyết điểm:

<small>Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai632410068:49:50 PM8:49:50 PM632410068:49:50 PM8:49:50 PM632410068:49:50 PM8:49:50 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM

63Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 18</span><div class="page_container" data-page="18">

- Cơng suất lớn kéo theo kích thước và trọng lượng máy biến áp lớn có thể gặp khó khăn khi vận chuyển và lắp đặt.

- Do mạng cao áp, trung áp trực tiếp nối đất và có sự liên hệ về điện giữa cuộn cao và cuộn trung trong máy biến áp nên phải có chơng sét van bố trí ở đầu vào ra máy biến áp.

- MBA từ ngẫu chỉ chế tạo với điện áp 110kV

<b>3.2.2. Phương án 2: Dùng hai máy biến áp hai cuộn dây 220/110kV và hai máy biến áp hai cuộn dây 110/15kV </b>

 22kV

 Điện áp phụ tải là 6kV; 15kV và 0,4kV

<small>Hình 3.2 Dùng hai máy biến áp hai cuộn dây 220/110kV và hai máy biến áp hai cuộn dây 110/15kV </small>

 Ưu điểm:

- Độ tin cậy cao.

- Đảm bảo cung cấp điện liên tục. - Cấu trúc rõ ràng.

- Phù hợp với những nơi vận chuyển khó khăn.  Khuyết điểm:

- Số lượng máy biến áp nhiều, chiếm nhiều diện tích - Giá thành cao

- Tổn thất điện năng lớn vì cấp 220kV phải qua hai lần máy biến áp.

<small>Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai632410068:49:50 PM8:49:50 PM632410068:49:50 PM8:49:50 PM632410068:49:50 PM8:49:50 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM

63Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 19</span><div class="page_container" data-page="19">

<b>3.2.3. Phương án 3: Dùng hai máy biến áp hai cuộn dây 220/110kV và hai máy biến áp hai cuộn dây 110/15kV </b>

 22kV

 Điện áp phụ tải là: 6kV; 15kV và 0,4kV

<small>Hình 3.3 Dùng hai máy biến áp hai cuộn dây 220/110kV và hai máy biến áp hai cuộn dây 110/15kV </small>

 Ưu điểm:

- Độ tin cậy cao.

- Đảm bảo cung cấp điện liên tục. - Cấu trúc rõ ràng.

- Phụ tải mỗi cấp chỉ qua một lần máy biến áp.  Nhược điểm:

- Số lượng máy biến áp nhiề, chiếm nhiều diện tích - Vốn đầu tư lớn

- Tổn thất điện năng lớn

- Khó chọn được máy biến áp 220/15kV

<b>3.2.4. Phương án 4 : Dùng hai máy biến áp ba cuộn dây 220/110/15kV </b>

 Khi điện có áp: - 110kV - 22kV; 35kV - 6kV

<small>Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai632410068:49:50 PM8:49:50 PM632410068:49:50 PM8:49:50 PM632410068:49:50 PM8:49:50 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM

63Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 20</span><div class="page_container" data-page="20">

<small>Hình 3.4 Dùng hai máy biến áp ba cuộn dây 220/110/15kV </small>

 Ưu điểm:

- Độ tin cậy cao.

- Đảm bảo cung cấp điện liên tục. - Cấu trúc rõ ràng.

- Số lượng máy biến áp ít. - Tổn thất điện năng bé - Vốn đầu tư thấp.  Khuyết điểm:

- Khó chọn máy biến áp có cơng suất phù hợp

- Cơng suất lớn kéo theo kích thước và trọng lượng máy biến áp lớn có thể gặp khó khăn khi vận chuyển.

<b> Nhận xét: </b>

- Phương án 1 và 4 đơn giản vì chỉ sử dụng hai máy biến áp nên tổn hao điện năng sẽ nhỏ hơn phương án 2 và 3, hơn nữa khi sử dụng ít máy biến áp thì số lượng máy cắt sẽ ít và chiếm diện tích xây dựng sẽ nhỏ hơn.

- Phương án 2 sử dụng bốn máy biến áp nên sẽ tốn nhiều diện tích khi xây dựng trạm, chi phí cao, phụ tải 15kV phải chịu tổn thất qua 2 lần máy biến áp nên hiệu xuất truyền tải giảm.

- Phương án 3 ngoài việc sử dung bốn máy biến áp nó cịn có nhược điểm lớn là chênh lệch điện áp sơ cấp và thứ cấp lớn ( 220/15kV) làm tính khả thi của phương án này giảm vì hầu hết khơng chọn được máy biến áp thích hợp.

<small>Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai632410068:49:50 PM8:49:50 PM632410068:49:50 PM8:49:50 PM632410068:49:50 PM8:49:50 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM

63Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 21</span><div class="page_container" data-page="21">

Qua 4 phương án ta chọn phương án 1 vì có nhiều ưu điểm và phù hợp với yêu cầu thiết kế trạm biến áp, đáp ứng được yêu cầu kĩ thuật và cũng như về kinh tế đầu tư.

<b>3.4. Chọn sơ đồ nối điện 3.4.1. Khái niệm: </b>

 Sơ đồ nối điện là một hình vẽ biểu diễn quan hệ giữa các thiết bị, khí cụ điện có nhiệm vụ nhận điện từ các nguồn điện để cung cấp phân phối cho các phụ tải cùng một cấp điện áp.

 Nguồn điện có thể là máy phát điện, máy biến áp, đường dây cung cấp…  Phụ tải có thể là máy biến áp, đường dây…

 Mỗi nguồn hay tải gọi là phần tử của sơ đồ nối điện.

 Thanh góp là nơi tập trung các nguồn điện và phân phối cho các phụ tải.

 Sơ đồ nối điện có nhiều dạng khác nhau phụ thuộc vào cấp điện áp, số phần tử nguồn và tải, cơng suất, tính quan trọng của các phụ tải…

<b>3.4.2. Yêu cầu của sơ đồ nối điện : </b>

 Tính đảm bảo cung cấp điện theo yêu cầu hay sự quan trọng của phụ tải mà ức đảm bảo cần đáp ứng. Tính đảm bảo của sơ đồ nối điện có thể đánh giá qua độ tin cậy cung cấp điện, điện năng không cấp đủ cho các hộ tiêu thụ hay là sự thiệt hại của phụ tải do khơng đảm bảo cung cấp điện.

 Tính linh hoạt là sự thích ứng với các chế độ làm việc khác nhau.

 Tính phát triển: sơ đồ nối điện cần thõa mãn không những hiện tại mà cả trong tương lai gần khi tăng thêm nguồn hay phụ tải. Khi phát triển khơng bị khó khăn hay phải phá bỏ thay đổi cấu trúc sơ đồ.

 Tính kinh tế: thể hiện ở vốn đầu tư ban đầu và các chi phí hằng năm. Ví dụ tổn thất điện năng qua MBA. Cũng cần quan tâm tính hiện đại của sơ đồ cũng như xu thế chung, đặt biệt sự tiến bộ trong chế tạo, cấu trúc của các khí cụ điện như máy cắt điện.

<small>Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai632410068:49:50 PM8:49:50 PM632410068:49:50 PM8:49:50 PM632410068:49:50 PM8:49:50 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM

63Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 22</span><div class="page_container" data-page="22">

<b>3.4.3. Các dạng sơ đồ trong nối điện </b>

<b>3.4.3.1. Sơ đồ hệ thống một thanh góp khơng phân đoạn </b>

<small>Hình 3.5 Sơ đồ hệ thống một thanh góp khơng phân đoạn </small>

phụ tải phải ngừng làm việc.

- Ngắn mạch trên thanh góp cũng gây mất điện tồn bộ. - Khơng có tính linh hoạt trong hệ thống điện.

<small>Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai632410068:49:50 PM8:49:50 PM632410068:49:50 PM8:49:50 PM632410068:49:50 PM8:49:50 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM

63Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 23</span><div class="page_container" data-page="23">

Lĩnh vực sử dụng: Do những khuyết điểm trên sơ đồ hệ thống một thanh góp khơng phân đoạn được sử dụng khi yêu cầu cung cấp điện không cao , dùng chủ yếu trong hệ thống có các cơng suất nhỏ khơng quan trọng (các hộ tiêu thụ loại 3 có thể mất điện trong một thời gian ngắn).

- Ví dụ: khu nhà ở, các nhà kho, các trường học hoặc mạng lưới cung cấp điện cho nông nghiệp…

<b>3.4.3.2. Sơ đồ hệ thống một thanh góp có phân đoạn </b>

<small>Hình 3.6 Sơ đồ hệ thống một thanh góp có phân đoạn </small>

- Khi phân đoạn một mất điện, phân đoạn hai làm việc bình thường.

<small>Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai632410068:49:50 PM8:49:50 PM632410068:49:50 PM8:49:50 PM632410068:49:50 PM8:49:50 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM

63Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 24</span><div class="page_container" data-page="24">

 Khuyết điểm:

- Số mạch không nhiều ( sử dụng khi có 2 mạch nguồn và 2 mạch đường dây). - Trong thời gian bị sự cố một phân đoạn, tính đảm bảo cung cấp điện có giảm,

vì một số phụ tải phải ngừng hoạt động khi sự cố ở phân đoạn

Lĩnh vực sử dụng: với những ưu điểm trên, sơ đồ một thanh góp có phân đoạn bằng máy cắt được sử dụng rộng rãi trong các trạm biến áp cũng như nhà máy điện khi điện áp không cao (10, 22, 35, 110kV).

<b>3.4.3.3. Sơ đồ hệ thống hai thanh góp </b>

<small>Hình 3.7 Sơ đồ hệ thống hai thanh góp </small>

- Có thể làm việc đồng thời hai thanh góp.

- Khi có sự cố ở thanh góp 1, thì tải sẽ được chuyển qua thanh góp 2, chỉ mất điện trong thời gian ngắn (thời gian thao tác).

- Khi sự cố ở máy cắt, thì ta dùng máy cắt liên lạc thay cho máy cắt bằng cách chuyển qua thanh góp 2 và ngược lại.

- Độ tin cậy cung cấp điện cao.

<small>Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai632410068:49:50 PM8:49:50 PM632410068:49:50 PM8:49:50 PM632410068:49:50 PM8:49:50 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM

63Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 25</span><div class="page_container" data-page="25">

 Khuyết điểm:

- Dao cách ly phải thao tác lúc có điện. - Chi phí lắp đặt cao.

- Xây dựng cũng như vận hành phức tạp.

- Đóng nhầm dao cách ly có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Lĩnh vực sử dụng: Sử dụng sơ đồ hệ thông hai thanh góp cho các trường hợp sau: - Điện áp 35kV có số mạch đường dây trên 2 đến 7.

- Điện áp 110kV có số mạch đường dây từ trên 2 đến 5. - Điện áp 220kV có số mạch đường dây từ trên 2 đến 2.

Trạm cần thiết kế có điện áp cao là 220kV, trung là 110kV (có số mạch đường dây là 5), nếu xét về phương diện ưu nhược điểm thì sơ đồ hệ thống hai thanh góp là phù hợp hơn, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cung cấp điện, tính linh hoạt của sơ đồ trạm đang thiết kế.

<small>Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai632410068:49:50 PM8:49:50 PM632410068:49:50 PM8:49:50 PM632410068:49:50 PM8:49:50 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM

63Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 26</span><div class="page_container" data-page="26">

<b>CHƯƠNG 4:TÍNH TỐN CHỌN MÁY BIẾN ÁP VÀ KIỂM TRA QUÁ TẢI MBA </b>

<b>4.1.Khái niệm </b>

 Máy biến áp là thiết bị truyền tải điện năng từ điện áp này sang điện áp khác. Điện năng sản xuất từ NMĐ được truyền tải đén các hộ tiêu thụ ở xa phải qua đường dây cao thế 500kV, 220kV, 110kV…, thương qua MBA tăng từ điện áp máy phát (U<sub>mf</sub>) lên điện áp tương ứng.

 Ở cuối đường dây cao áp lại cần máy biến áp giảm về điện áp thích hợp với mạng phân phối 22kV, 15kV, 0.4kV…

 Trong các hệ thống lớn phải qua nhiều lần tăng, giảm mới đưa điện năng từ các máy phát điện đến hộ tiêu thụ. Vì vậy tổng cơng suất MBA trong hệ thống điện có thể bằng 4 đến 5 lần tổng công suất máy phát điện.

 Máy biến áp thường chế tạo thành một khối tgaij nhà máy, phần có thể tháo rời ra trong khi chuyên chở chiếm tỉ trọng rất nhỏ (khoảng 10%) cho nên trọng lượng kích thước chuyên chở rất lớn.

 Chọn máy biến áp là một khâu quan trọng trong việc cung cấp điện liên tục cho các phụ tải. Vì khi có sự cố xảy ra với máy biến áp thì dẫn đến thất thốt về kinh tế - vật chất…

 Chọn máy biến áp phải đảm bảo cung cấp điện trong khi làm việc bình thường cũng như lúc quá tải, khả năng phát triển chủa phụ tải. Tránh trường hợp sau khi xây dựng xong phải thay đổi hay đặt thêm máy biến áp khi phụ tải tăng.

 Số lượng máy biến áp được xác định theo các tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật sau: - An toàn đảm bảo tính cung cấp điện.

- Vốn đầu tư thấp nhất. - Chi phí vận hành nhỏ nhất.

- Dung lượng máy biến áp trong một trạm nên đồng nhất.

 Chọn số lượng máy biến áp cho từng cấp điện áp của trạm phải căn cứ vào những điều kiện:

- Độ tin cậy cung cấp điện

- Công suất của phụ tải cần cung cấp

<small>Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai632410068:49:50 PM8:49:50 PM632410068:49:50 PM8:49:50 PM632410068:49:50 PM8:49:50 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM

63Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 27</span><div class="page_container" data-page="27">

- Đảm bảo kĩ thuật – kinh tế

 Các phương án lựa chọn máy biến áp như sau:

+ Thiết kế như vậy vố đầu tư ban đầu nhỏ, tận dụng được vốn đầu tư ban đầu tốt hơn. Tuy nhiên tính liên tục trong cung cấp điện trong trường hợp này là không cao.

<b>- Hai máy biến áp </b>

+ Là phương án được sử dụng nhiều nhất vì tính đảm bảo liên tục trong cung cấp điện cao.

+ Có hai đường dây cung cấp từ hệ thống

+ Khi khơng có một máy biến áp lớn phù hợp với phụ tải.

+ Không có khả năng chun chở và diện tích nhỏ để lắp máy biến áp lớn.

<b>- Ba máy biến áp </b>

+ Phương án này chỉ sử dụng khi không có hai máy biến áp phù hợp hoặc trạm đã xây dựng muốn phát triển thêm phụ tải mà không có khả năng thay thế hai máy biến áp mới nên phải đặt thêm máy biến áp thứ ba.

+ Đặt ba máy biến áp ngay từ đầu thường ít sử dụng vì vốn đầu tư cao, tăng diện tích xây dựng , phức tạp khi xây lắp.

<b>4.2. Quá tải của máy biến áp </b>

 Máy biến áp có thể vận hành khi non tải, vận hành quá tải trong thời gian cho phép mà không làm hỏng máy biến áp. Từ quan hệ về sự hao mòn của máy biến áp trong thời gian vận hành có thể tính được khả năng quá tải cho phép khi biết đồ thị phụ tải, sự hao mòn trong thời gian tổng không vượt quá định mức.

 Quá tải bình thường của máy biến áp.

<small>Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai632410068:49:50 PM8:49:50 PM632410068:49:50 PM8:49:50 PM632410068:49:50 PM8:49:50 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM

63Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 28</span><div class="page_container" data-page="28">

- Quy tắc này được áp dụng khi chế độ bình thường hằng ngày có những lúc máy biến áp vận hành non tải (k<sub>1</sub><1) và có những lúc vận hành quá tải (k<sub>2</sub>>1).

- Căn cứ vào đồ thị phụ tải qua MBA chon MBA có cơng suất bé hơn S<sub>max </sub>, lớn hơn S<sub>min </sub>: S<sub>min</sub> < S<sub>B</sub> < S<sub>max</sub>

- Đẳng trị đồ thị phụ tải qua MBA thành đồ thị phụ tải chỉ có hai bậc và với thời gian quá tải .

- Từ đường cong khả năng tải của máy biến áp có cơng suất và nhiệt độ đẳng trị môi trường xung quanh tương ứng xác định khả năng qua tải cho phép

 Quá tải sự cố của máy biến áp

- Khi hai máy vận hành song song mà một máy bị sự cố phải nghỉ , máy biến áp cịn lại có thể vậ hành với phụ tải lớn hơn định mức không phụ thuộc vào nhiệt độ mơi trường xung quanh lúc đó sự cố trong khoang thời gian 5 ngày đêm nếu thõa mãn các điều kiện.

- Theo đồ thị phụ tải đẳng trị về hai bậc trong đó : < 0.93 ; < 1.4 đối với máy biến áp đặt ngoài trời và < 1.3 đối với máy biến áp đặt trong nhà ,

<small>Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai632410068:49:50 PM8:49:50 PM632410068:49:50 PM8:49:50 PM632410068:49:50 PM8:49:50 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM

63Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 29</span><div class="page_container" data-page="29">

+ k<sub>qtsc</sub>*S<sub>đm.B</sub> S<sub>max </sub>; Suy ra <sub> </sub> <sup> </sup>

<small> </small>

+ Theo điều kiện này không cần xét điều kiện bình thường vì k<sub>qtsc</sub> lớn nhất chỉ bằng 1,4 (máy biến áp đặt ngoài trời).

+ Trong khi điều kiện bình thường chỉ cần: <sub> </sub> 0,5 * <sub> </sub>

+ Chọn theo điều kiện trên công suất MBA quá lớn do chế tạo máy biến áp nhảy vọt, có thể khơng cần chọn công suất quá lớn mà xét khi sự cố một máy có thể cắt một phần phụ tải loại 3, nếu cho phép như vậy hợp lý hơn.

<b>4.3. Chọn 2 máy biến áp tự ngẫu </b>

- Suy ra: chọn máy biến áp tự ngẫu có cơng suất 250(MVA)

- Ở đây ta không cần kiểm tra quá tải thường xuyên do <sub> </sub> = 350(MVA) nhưng ta dùng 2 máy biến áp có cơng suất mỗi máy là 250(MVA) nên cho dù làm việc ở công suất lớn nhất thì 2 máy biến áp vẫn làm việc ở chế độ non tải.

 Kiểm tra quá tải sự cố:

- Điều kiện quá tải sự cố: < 0,93 ; < 6h; thời gian quá tải nhỏ hơn 5 ngày. - Từ đồ thị phụ tải với <sub> </sub>= 250 (MVA) thời gian quá tải từ 6 22 giờ, lớn

hơn 6h cho nên máy biến áp không cho làm việc qua tải sự cố.

- Công suất đã chọn là 250 (MVA) không đáp ứng với thời gian làm việc quá tải của đồ thị phụ tải.

 Nên ta chọn lại máy biến áp theo điều kiện dịng cơng suất lớn nhất của phụ tải: - Công thức :

<small> </small>

<sup> </sup>

175 (MVA)

- Tra catalogue máy biến áp ta chọn:

<sub> </sub>= 180 (MVA)

- Với công suất đã chọn vẫn đáp ứng được quá tải thường xuyên vì

bằng 350 (MVA), = 360 (MVA) vì chọn hai máy biến áp làm việc song song với nhau.

<small>Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai632410068:49:50 PM8:49:50 PM632410068:49:50 PM8:49:50 PM632410068:49:50 PM8:49:50 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM

63Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 30</span><div class="page_container" data-page="30">

<b>Chọn máy biến áp từ ngẫu ba pha 180 (MVA) do Nga sản suất có thơng số: </b>

<small>Bảng 4. 1 Thông số máy biến áp từ ngẫu </small>

<small>Sđm(MVA) Điện áp (kV) % % %(kW) (kW) 180 </small>

<small>Cao Trung Hạ C/T C/H T/H </small>

<small>0.5 85 </small>

<small>C/T C/H T/H 230 121 39 11 32 20 380 </small>

<small>235 230 Kích thước 9.3x3.74x7.57 </small>

<small>Trọng lượng 49/197 Giá 150 (rúp) </small>

(Tra bảng trang 251 Sách Thiết kế NMĐ & TBA của Thầy Huỳnh Nhơn)

<small>Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai632410068:49:50 PM8:49:50 PM632410068:49:50 PM8:49:50 PM632410068:49:50 PM8:49:50 PM</small>

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM63Monday, June 10, 20248:49:50 PM8:49:50 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM

63Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 31</span><div class="page_container" data-page="31">

<b>CHƯƠNG 5:TÍNH TỐN NGẮN MẠCH CHO TBA </b>

<b>5.1 Khái niệm: </b>

 Ngắn mạch là hiện tượng 3 pha, 2 pha chạm nhau hoặc pha chạm đất trong hệ thống điện có trung điểm nối đất trực tiếp. Ngắn mạch xảy ra gây nguy hiểm cho các thiết bị điện vì khi đó dịng ngắn mạch có trị số lớn có thể làm hư hỏng nghiêm trọng cho hệ thống điện.

 Mục đích tính tốn dịng ngắn mạch để phục vụ cho việc chọn khí cụ điện (máy cắt, kháng điện, biến dòng, biến áp) và các phần dây dẫn điện (dây dẫn, thanh dẫn, cáp).

<small>Bảng 5. 1 Trị số tương đối của các điện kháng </small>

<small>Phần tử Thông số xuất phát Trị số trong hệ tương đối cơ bản </small>

<small>Hệ thống </small>

<small> ∑ </small>

<small> </small> <sup> </sup>

<small> </small> <sup> </sup><small>√ </small><sub> </sub><small>Máy biến áp </small> <sub> </sub><small>; % </small> <sup> </sup><small> </small>

<small> </small>

<small> </small>

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM63Monday, June 10, 20248:49:51 PM8:49:51 PM

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai

Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiThiet ke tram bien ap 220KV Cat Lai63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM63Monday, June 10, 20248:49:52 PM8:49:52 PM

63Thiet ke tram bien ap 220KV Cat LaiMonday, June 10, 2024

</div>

×