Tải bản đầy đủ (.pdf) (74 trang)

tự động hóa trong hệ thống trồng cây nhà kính sử dụng s7 300

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (5.75 MB, 74 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b><small>Giáo viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Ngọc Anh Tuấn </small></b>

<small>Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hữu Hoàng </small>

<i><b><small>TP.HCM ngày 01 tháng 05 năm 2018 </small></b></i>

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

<small>Nhân dịp này, em xin gửi lòng biết ơn chân thành tới GVHD đã trực tiếp hướng dẫn cho tụi em, cùng các giáo viên bộ mơn, bạn bè đã giúp em có những đóng góp quý báu trong thời gian qua. </small>

<small>Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện báo cáo này, do trình độ và thời gian có hạn, nên khơng thể nào tránh khỏi những thiếu sót. Vì thế em rất mong nhận được sự thông cảm và nhận xét quý báu từ các quý thầy cô. </small>

<small>Và một lần nữa, em thật sự chân thành cảm ơn! </small>

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

<b><small>NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN </small></b>

74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

<b><small>NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN </small></b>

74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

<b><small>MỤC LỤC </small></b>

<small>CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ... 1 </small>

<small>1.1. Thực trạng về sản xuất rau ở Việt Nam ... 1 </small>

<small>1.1.1. Thực trạng ... 1 </small>

<small>1.1.2. Trồng cây sử dụng công nghệ ở Việt Nam và trên thế giới ... 2 </small>

<small>1.1.3 Vai trò của tự động hóa trong sản xuất ... 3 </small>

<small>1.2 Phương pháp trồng cây nhà kính. ... 3 </small>

<small>1.3 Tự động hóa trong công nghiệp. ... 5 </small>

<small>1.4 Khái niệm Hệ thống thời gian thực. ... 7 </small>

<small>1.5 Máy tính cho tự động hóa cơng nghiệp. ... 8 </small>

<small>CHƯƠNG 2: CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG CHO HỆ THỐNG. ... 9 </small>

<small>2.1 Tổng quan về PLC và giới thiệu về PLC s7 300 ... 9 </small>

<small>2.1.1 Giới thiệu chung về PLC ... 9 </small>

<small>2.1.2 Giới thiệu chung về PLC Siemens Simatic S7 300. ... 10 </small>

<small>2.2 Phần mềm STEP7 ... 15 </small>

<small>2.2.1 Sơ lược về phần mềm STEP7 ... 15 </small>

<small>2.2.2 Cách tạo một chương trình ứng dụng với STEP7... 17 </small>

<small>2.3 Làm quen với WinCC. ... 19 </small>

<small>2.3.1 Giới thiệu WinCC. ... 19 </small>

<small>2.3.2 Dự án WinCC (WinCC project). ... 20 </small>

<small>2.4.1 Module Analog. ... 24 </small>

<small>2.4.2 Module analog SM331. ... 24 </small>

<small>2.5 Cảm biến nhiệt độ Pt100( đầu dò nhiệt Pt100). ... 26 </small>

<small>CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG THUẬT TOÁN ... 29 </small>

<small>ĐIỀU KHIỂN. ... 29 </small>

<small>3.1 Công nghệ sản xuất rau an tồn. ... 29 </small>

<small>3.2 Sơ đồ cơng nghệ hệ thống. ... 29 </small>

<small>3.3 Hoạt động của hệ thống ... 29 </small>

<small>3.4 Thuật tốn điều khiển mơ hình. ... 30 </small>

123docz.net - File bi loi xin lienhe:

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

<small>3.4.1 Giới hạn của mơ hình. ... 30 </small>

<small>3.4.2 Hoạt động của mơ hình. ... 30 </small>

<small>3.5 Lưu đồ thuật tốn của mơ hình. ... 31 </small>

<small>CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ MƠ HÌNH HỆ THỐNG. ... 35 </small>

<small>4.1. Thiết bị cho mơ hình. ... 35 </small>

<small>4.2 Cấu hình PLC và viết chương trình. ... 38 </small>

<small>4.2.1 Cấu hình PLC. ... 38 </small>

<small>4.2.3 Ngơn ngữ lập trình. ... 39 </small>

<small>4.3 Thiết kế giao diện WinCC. ... 40 </small>

<small>4.4 Download chương trình và chạy trên PLC thực. ... 44 </small>

<b><small>Chương trình PLC: ... 46 </small></b>

<small>KẾT LUẬN ... 63 </small>

<small>Tài liệu tham khảo ... 64 </small>

123docz.net - File bi loi xin lienhe:

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

<small>Hình 2.3: Ứng dụng PLC trong ngành cơng nghiệp ơ tơ. ... 11 </small>

<small>Hình 2.4: Ứng dụng trong ngành thực phẩm và nước giải khát (điều khiển các dây chuyền rót nước, đóng nắp chai, đóng gói,…) ... 12 </small>

<small>Hình 2.5: Các khối chức năng bên ngồi CPU S7-300. ... 13 </small>

<small>Hình 2.6: Ví dụ ảnh các module mở rộng thực tế. ... 13 </small>

<small>Hình 2.7: Thứ tự sắp xếp trong một thanh Rack. ... 14 </small>

<small>Hình 2.8: Một ví dụ về ngơn ngữ LAD. ... 15 </small>

<small>Hình 2.9: Set giao diện PG/PC. ... 16 </small>

<small>Hình 2.10: Biểu tượng SIMATIC Manager. ... 17 </small>

<small>Hình 2.11: Tạo một project mới. ... 17 </small>

<small>Hình 2.12: Chọn Finish để hồn tất đặt tên. ... 18 </small>

<small>Hình 2.13: Chèn 1 trạm SIMATIC mới. ... 18 </small>

<small>Hình 2.14: Chọn Hardware để bắt đầu cấu hình phần cứng. ... 19 </small>

<small>Hình 2.15: Vị trí của mỗi Slot. ... 19 </small>

<small>Hình 2.16: Biểu tượng WinCc. ... 20 </small>

<small>Hình 2.17: Cửa sổ WInCC. ... 22 </small>

<small>Hình 2.18: Hộp thoại TagManager. ... 23 </small>

<small>Hình 2.19: Dự án WinCC, tạo kết nối mới. ... 23 </small>

<small>Hình 2.20: Ngun lí hoạt động của cảm biến trong cơng nghiệp. ... 24 </small>

<small>Hình 2.21: Module SM331. ... 25 </small>

<small>Hình 2.22: Bốn kênh đo của SM331. ... 26 </small>

<small>Hình 2.23: Nguyên tắc đi dây của bộ chuyển đổi hai dịng. ... 26 </small>

<small>Hình 2.24: Cảm biến nhiệt độ PT100. ... 27 </small>

<small>Hình 2.25: Bộ chuyển đổi nhiệt độ ra 4 – 20mA... 28 </small>

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

<small>Hình 3.1: Sơ đồ cơng nghệ hệ thống. ... 29 </small>

<small>Hình 3.2: Lưu đồ thuật thốn điều khiển theo nhiệt độ. ... 32 </small>

<small>Hình 3.3: Lưu đồ thuật thoán điều khiển theo độ ẩm. ... 33 </small>

<small>Hình 3.4: Lưu đồ thuật thốn điều khiển theo ánh sáng. ... 34 </small>

<small>Hình 4.1: Tổng thể mơ hình. ... 36 </small>

<small>Hình 4.2: Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ và đầu dị nhiệt độ Pt100. ... 36 </small>

<small>Hình 4.3: Bảng nút nhấn điều khiển và đèn làm viêc. ... 37 </small>

<small>Hình 4.4: Tồn bộ hệ thống điều khiển và nguồn ... 37 </small>

<small>Hình 4.5: Đèn chiếu sáng, thiết bị gia nhiệt( đèn đỏ) và 2 quạt thơng gió của hệ thống. ... 38 </small>

<small>Hình 4.6: Cấu hình trạm PLC S7-300 cho dự án. ... 38 </small>

<small>Hình 4.7: Thiết lập để đo nhiệt độ. ... 39 </small>

<small>Hình 4.8: Thiết lập để đo độ ẩm và ánh sáng. ... 39 </small>

<small>Hình 4.9: Giao diện Hệ thống trồng cây nhà kính được thể hiện trên WinCC. .. 40 </small>

<small>Hình 4.10: Chọn biểu tượng Simulation On/Off ... 41 </small>

<small>Hình 4.17: Chọn cổng giao tiếp MPI. ... 44 </small>

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

<b>MỞ ĐẦU </b>

<b><small>1. Đặt vấn đề </small></b>

<small>Rau quả mang lại nhiều lợi ích đối với con người. Tuy nhiên, để trồng được rau quả chúng ta phải mất khá nhiều thời gian chăm sóc (tưới nước, bón phân,..). Nếu áp dụng cơng nghệ cao vào nông nghiệp sẽ là một bước tiến quan trọng đối với một Quốc gia nông nghiệp như nước ta. </small>

<small>Thu nhập bình quân đầu người, Việt Nam đi sau Hàn Quốc khoảng 30-35 năm, sau Malaysia khoảng 25 năm, Thái Lan 20 năm, sau Indonesia và Philippines khoảng 5-7 năm. Với yếu điểm về khả năng tài chính đó, việc sở hữu cơng nghệ - tiến bộ khoa học kỹ thuật của các nước phát triển là một hạn chế. </small>

<small>Với sự phát triển hiện đại hóa, nhiều máy móc, thiết bị nối tiếp nhau ra đời. Chúng kế thừa, phát huy, tích hợp nhiều tính năng mới; mẫu mã đa dạng hơn, kích thước nhỏ gọn, giá cả cạnhtranh. Để hiểu và vận dụng tối đa các ứng dụng trong nhiều trường hợp khác nhau mà nhà sản xuất mang đến là cả một q trình học tập. </small>

<b><small>2. Mục đích đề tài </small></b>

<small>Đối với các trang trại, nông trại chuyên sản xuất thực phẩm sạch quy mô lớn sẽ phải cần một nguồn lực lao động dồi dào hơn nữa cho tất cả các công đoạn, điều đó đồng nghĩa với việc chi sản xuất sẽ tăng lên, sức cạnh tranh của sản phẩm giảm đi. Muốn giảm thiểu chi phí và tăng tính cạnh tranh chúng ta cần áp dụng tự động hóa vào quá trình chăm sóc cây xanh, chỉ cần bàn tay con người can thiệp vào đầu vào và đầu ra sản phẩm. </small>

<small>Học hỏi, tiếp cận công nghệ, sáng tạo; nội địa hóa dây chuyền, hệ thống nhằm giảm chi phí đầu tư ban đầu tăng hiệu quả kinh tế. </small>

<small>Hiểu nguyên lí và cách thức làm việc của các thiết bị sử dụng trong đề tài, có thể áp dụng-ứng dụng trong những trường hợp khác. </small>

<b><small>3. Phương pháp nghiên cứu </small></b>

<small>Để thực hiện đề tài này, em đã tiến hành các phương pháp nghiên cứu sau: </small>

<small> Kết quả kế thừa: </small>

<b><small>Commented [nt1]: PHẦN NÀY VIẾT QUÁ DÀI DÒNG NÊN </small></b>

<small>VIẾT CHỈ KHOẢNG 5 HÀNG </small>

<b><small>Commented [W2R1]: Commented [W3R1]: </small></b>

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

<small>- Kế thừa các cơng trình nghiên cứu của các thế hệ đi trước về cơ sở lý thuyết phần mềm lập trình PLC S7 300 </small>

<small>- Kế thừa các mơ hình sản xuất đã có trong thực tiễn. </small>

<small>Phương pháp thực nghiệm kiểm chứng </small>

<small>Chạy thử mô phỏng nhiều lần, kiểm tra phát hiện lỗi, từ đó hồn thiện hệ thống. </small>

<b><small>4. Đối tượng nghiên cứu: </small></b>

<small>Các mơ hình nhà kính quy mô lớn ở Việt Nam. </small>

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

<small>Do diện tích 2015 so với 2014 tăng khoảng 2.240 ha, sản lượng tăng khoảng 500.000 tấn/năm, tốc độ bình quân 7,9%/năm nên năng suất cũng tăng khoảng 0,75 tấn/ha. Nguyên nhân chủ yếu là do trong năm 2015, rau an tồn hướng tới sản xuất theo cơng nghệ cao, mơ hình hiện đại, đặc biệt mơ hình nhà kính, nhà lưới sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt đã áp dụng phổ biến. </small>

<small>Tuy vậy, để đề phòng sâu hại, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, con người đã nghiên cứu và đưa vào ứng dụng nhiều công thức trồng rau. Con người yêu cầu về rau ngày càng cao nên chủng loại rau cũng ngày càng trở nên phong phú, đa dạng đủ về số lượng, tốt về chất lượng và nhất là phải vệ sinh an toàn thực phẩm </small>

<small>Đặc điểm chung của các loại rau là yêu cầu độ ẩm rất cao thường từ 85 – 95%, nếu thiếu nước câu sẽ không sinh trưởng và phát triển được và chúng cần một nhiệt độ ổn định, do vậy đưa rau vào sản xuất thủy canh sử dụng công nghệ sẽ giải quyết rất tốt về vấn đề này. </small>

<b><small>Commented [nt4]: SAI CHÍNH TẢ </small></b>

<b><small>Commented [nt5]: KHOẢNG CÁCH DƯ NHIỀU </small></b>

<b><small>Commented [nt6]: KHOẢNG CÁCH DƯ NHIỀU </small></b>

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

<b><small>1.1.2. Trồng cây sử dụng công nghệ ở Việt Nam và trên thế giới </small></b>

<small>* Trồng cây sử dụng công nghệ cao trên thế giới </small>

<small>- Nông nghiệp công nghệ cao trên thế giới phát triển mạnh mẽ. - Ở Mỹ: Khu công nghệ cao xuất hiện đầu tiên vào năm 1939 . - Ở Anh: năm 1988 đã có 38 khu vườn khoa học. </small>

<small>- Trung Quốc: năm 2002 đã xây dựng 400 khu công nghệ cao, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng42%, gấp 40-50 lần so với mơ hình cũ. </small>

<small>- Nơng nghiệp Israel có năng suất và chất lượng cao nhờ ứng dụng thành công và hiệu quả công nghệ tưới và công nghệ nhà kính, nhà lưới Nơng nghiệp cơng nghệ cao đã và đang trở thành điển hình cho nền nơng nghiệp tri thức của thế kỷ XXI. </small>

<small>* Tại Việt Nam: </small>

<small>- Hiện nay sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam đang được triển khai ở nhiều địa phương ứng dụng công nghệ của nước ngoài như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phịng, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Lạt…. </small>

<small>- Tại Trung Tâm kĩ thuật RHQ Hà nội, đã bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2004 với vốn đầu tư 24 tỉ đồng. Được xây dựng trên diện tích đất gần 16 ha, với các khu nhà kính, nhà điều khiển vi tính trung tâm, trạm xử lý nước, hệ thống mương máng, đường nội bộ... Với thiết bị, công nghệ nhập từ Israel. </small>

<small>Hình 1.1 : Nhà kính trồng rau cơng nghệ từ Israel. </small> <b><small>Commented [nt7]: CẦN GHI CỤ THỂ HÌNH SỐ MẤY VÍ DỤ: </small></b>

<small>HÌNH 1.1 ( TỨC LÀ HÌNH 1 TRONG CHƯƠNG 1 </small>

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

<b><small>1.1.3 Vai trò của tự động hóa trong sản xuất </small></b>

<small>Trong thực tiễn khi áp dụng tự động hóa vào sản xuất sẽ mang lại hiệu quả không nhỏ: cho phép giảm giá thành sản phẩm và nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện sản xuất như ổn định về giờ giấc, chất lượng gia công…., đáp ứng cường độ cao của sản xuất hiện đại, thực hiện chun mơn hóa và hốn đổi sản xuất. Từ đó tăng cao khả năng cạnh tranh, tăng thị phần và khả năng bán hàng cho nhà sản xuất. </small>

<small>Trong một tương lai rất gần, tự động hóa sẽ đóng một vai trị vơ cùng quan trọng và khơng thể thiếu, bởi vì nó khơng chỉ ứng dụng trong sản xuất mà nó cịn ứng dụng để phục vụ đời sống con người. Trong sản xuất nó sẽ thay thế con người trong những công việc cơ bắp nặng nhọc, những công việc nguy hiểm, độc hại hay những công việc tinh vi hiện đại…. </small>

<b><small>1.1.4. Thành tựu của tự động hóa trong quá trình sản xuất </small></b>

<small>Trong gần 50 năm qua, tự động hóa trong sản xuất đã mang lại nhiều thành tựu to lớn: tự động hóa trong sản xuất công-nông nghiệp, từ máy tự động đến mạng tích hợp. Những thiết bị máy tính đã có độ chính xác cao để tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng tốt. </small>

<small>Điều khiển hệ thống truyền thông bao gồm: hệ thống điện thoại và internet. Hệ thống điều khiển có nhiệm vụ kiểm sốt mức năng lượng ở đầu vào, đầu ra và khi truyền dẫn, thông báo những dạng sự cố đa dạng, phức tạp thường xảy ra trong truyền thông. </small>

<b><small>1.2 Phương pháp trồng cây nhà kính. </small></b>

<small>Một trong những biện pháp canh tác rau an toàn được triển khai là trồng rau trong nhà màng nhà kính. Các mơ hình nhà màng nhà kính trồng rau ở ngoại thành TP. Hồ Chí Minh được bắt đầu thực hiện từ năm 2001. Cho đến nay hàng trăm mơ hình nhà màng nhà kính đã được triển khai, một phần là các mơ hình trình diễn khuyến nông do Trung Tâm Khuyến Nông, một số quận </small>

<small>huyện đầu tư hỗ trợ, phần còn lại là do người trồng rau tự đầu tư. </small> <b><small>Commented [nt8]: KHOẢNG CÁCH CỦA CÁC DỊNG TỪ </small></b>

<small>PHẦN NÀY KHÁC HỒN TỒN SO VỚI CÁC TRANG Ở TRÊN </small>

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">

<small>Đối với vùng khí hậu quanh năm nóng ẩm, chỉ có hai mùa mưa và nắng, mơ hình trồng rau trong nhà màng nhà kính ở ngoại thành TP. Hồ Chí Minh cũng đã góp phần giúp cho một số hộ trồng rau ăn lá làm ăn có hiệu quả, tăng được vịng quay của thời vụ trồng rau. </small>

<b><small>Các kiểu nhà kính trồng rau hiện nay: </small></b>

<small>Loại nhà kính kín: Là loại nhà kính được phủ hoàn toàn bằng lưới or nilon cả trên mái cũng như xung quanh, có cửa ra vào cũng được phủ kín bằng lưới. Được sử dụng để che chắn ngăn ngừa côn trùng thâm nhập ( chủ yếu là các loại bướm, bọ cánh cứng, nhóm cơn trùng bay được). Về thiết kế với kiểu mái bằng và mái nghiêng hai bên. Khung nhà được làm bằng cột bê tông hoặc bằng khung sắt hàn hoặc bắt ốc vít. Độ cao chỉ từ 2,0 - 3,9 m. Quy mơ diện tích: từ 500 - 1.000 m2 theo từng hộ gia đình sử dụng canh tác. </small>

<small>+Ưu điểm: Do nhà kính kín ngăn ngừa được cơn trùng phá hoại nên giảm được tối đa lượng thuốc trừ sâu sử dụng, sản phẩm rau an toàn hơn. Tăng được số vòng quay thời vụ cho rau ăn lá do trồng được cả mùa mưa mà chất lượng mẫu mã rau vẫn đảm bảo. Do diện tích ít, người trồng rau tập trung đầu tư thâm canh nên năng suất vẫn đảm bảo, thậm chí năng suất rau mùa mưa còn cao hơn so với trồng ngồi đồng ruộng. Bên cạnh đó ta có thể dễ dàng diều khiển nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng theo từng loại cây khác nhau. </small>

<small>+ Nhược điểm: Do việc thâm canh tăng vụ liên tục trên một diện tích nhỏ hẹp nên phát sinh một số loại bệnh trên rau nhiều: héo rũ, thối cổ rễ… Hoặc một số loại côn trùng sống trong đất: bọ nhảy … có thể phát sinh mật độ cao. Lưới che chất lượng không đảm bảo, mau hư rách dẫn đến côn trùng dễ dàng thâm nhập vào nhà màng nhà kính nếu không bảo dưỡng thường xuyên. </small>

<b><small>Commented [nt9]: FONT CHỮ SAI </small></b>

<b><small>Commented [nt10]: CHƯA CANH LỀ TRANG NÀY </small></b>

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 15</span><div class="page_container" data-page="15">

<small>Loại nhà kính hở: là loại “nhà kính ” chỉ được che chủ yếu trên mái hoặc một phần bao xung quanh. </small>

<small>Hình 1.2: Ví dụ về mẫu nhà kính dạng hở. </small>

<small>+ Ưu điểm: do chỉ làm mái che phần trên nên thơng thống, có thể trồng rau quanh năm cả về mùa mưa, vòng quay các vụ rau cao đối với rau ăn lá. Thiết kế đơn giản, chỉ có cột chống, căng dây kẽm và kéo lưới nên chi phí giá thành nhà màng nhà kính thấp hơn nhiều so với nhà màng nhà kính kín, giảm hơn 50% chi phí. Quy mơ diện tích có thể mở rộng, nhiều hộ liên kết lại với nhau, thuận tiện cho việc canh tác và phân cơng lao động. </small>

<small>+ Nhược điểm: màng kính này khơng có tác dụng ngăn ngừa cơn trùng. Bị ảnh hưởng nhiều vào mơi trường bên ngồi. </small>

<b><small>1.3 Tự động hóa trong cơng nghiệp. </small></b>

<small>Tự động hóa cơng nghiệp là tự động hóa các q trình kỹ thuật Cấu trúc của hệ thống tự động hóa cơng nghiệp: </small>

<b><small>Commented [nt11]: CẦN GHI CỤ THỂ HÌNH SỐ MẤY </small></b>

<b><small>Commented [nt12]: CHƯA CANH LỀ </small></b>

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 16</span><div class="page_container" data-page="16">

<small> Hệ thống tự động hóa cơng nghiệp: </small>

<small>Hình 1.3: Hệ thống tự động hóa trong cơng nghiệp. Con người </small>

<small>(người điều khiển q trình) Để quản lí và điều hành các quy trình kỹ thuật cũng như can thiệp </small>

<small>vào các tình huống đặc biệt. </small>

<small>Tín hiệu điều khiển </small>

<small>Tín hiệu hồi tiếp Máy tính và hệ thống thơng tin liên lạc bao gồm </small>

<small>ví dụ như bộ điều khiển logic lập trình (PLC), máy tính cơng nghiệp (IPC), vi điều khiển (MC), </small>

<small>hệ thống sơ đồ kết nối,v.v.. </small>

<small>Hệ thống kỹ thuật (sản phẩm kỹ thuật hoặc nhà máy kỹ thuật), trong đó một quy trình kỹ thuật diễn ra. Ảnh hưởng của </small>

<small>quá trình </small>

<small>Kết quả của quá trình </small>

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 17</span><div class="page_container" data-page="17">

<small>• Mục tiêu là tự động hóa các hoạt động trong quá trình kỹ thuật với sự giúp đỡ của các đơn vị xử lý thơng tin phù hợp </small>

<small>• Con người chỉ phải cung cấp giá trị mong muốn và phương thức hoạt động </small>

<small> Hệ thống điều khiển q trình: </small>

<small>• Mục tiêu là quản lý các thủ tục quy trình kỹ thuật của người vận hành, được hỗ trợ bởi sự tự động hóa </small>

<small>• Quản lý đề cập đến việc kiểm soát và điều tiết các hoạt động trong các vấn đề xung quanh. </small>

<small> Khoa học máy tính của q trình </small>

<small>• Mục tiêu là một hệ thống phần mềm tự động hóa • Hệ thống thời gian thực và mạng truyền thông </small>

<b><small>1.4 Khái niệm Hệ thống thời gian thực. </small></b>

<small>Hệ thống máy tính tương tác với hệ thống kỹ thuật bên ngồi và phải đồng bộ hố việc xử lý các chương trình với thời gian thực của những hệ thống bên ngoài được gọi hệ thống thời gian thực. </small>

<small>Hoạt động theo thời gian thực là hoạt động của một hệ thống máy tính, trong đó các chương trình cần thiết cho việc xử lý dữ liệu đến những hoạt động liên tục để các kết quả xử lý có sẵn trong một thời gian nhất định. </small>

<small>Những thông tin này có thể xuất hiện theo một phân bố thời gian ngẫu nhiên hoặc định kỳ. </small>

<small>Các tính năng của một hệ thống thời gian thực: - Phần cứng/mềm. </small>

<small>- Dữ liệu, xử lý dữ liệu, cung cấp dữ liệu cho quá trình này trong một khoảng thời gian nhất định. </small>

<small>- Sự kiện bên ngồi. - Xử lí ưu tiên. </small>

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 18</span><div class="page_container" data-page="18">

<b><small>1.5 Máy tính cho tự động hóa cơng nghiệp. </small></b>

<small>Đặc điểm: </small>

<small>• Máy tính phải thực hiện đầy đủ theo nhu cầu hoạt động thời gian thực. Chúng phải có khả năng có được dữ liệu trong quá trình và dữ liệu đầu ra của q trình </small>

<small>• Máy tính phải có khả năng kết nối chặt chẽ tới q trình tín hiệu như, tín hiệu điện, hoặc tín hiệu vào ra thơng qua một hệ thống giao tiếp để nhận dạng những kết nối đến q trình kỹ thuật. </small>

<small>Ngồi khả năng xử lý chữ số và ký tự thông thường của máy tính. Chúng cũng phải có khả năng xử lý các bit riêng lẻ để truy vấn vị trí tiếp xúc và đóng ngắt cơ cấu chấp hành. </small>

<small>Bốn xu hướng phát triển dựa trên máy tính đang vận hành trong hệ thống tự động hóa cơng nghiệp có thể được phân biệt như sau: </small>

<small>• Thiết bị điều khiển lập trình logic (PLC–programmable logic controllers) • Vi xử lý (Micro controllers) </small>

<small>• Máy tính cá nhân (PC – personal computers) </small>

<b><small>• Hệ thống điều khiển phân tán (Distributed control system) </small></b>

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 19</span><div class="page_container" data-page="19">

<b>CHƯƠNG 2: CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG CHO HỆ THỐNG. </b>

<b><small>2.1 Tổng quan về PLC và giới thiệu về PLC s7 300 2.1.1 Giới thiệu chung về PLC </small></b>

<small> Khái niệm: </small>

<small>- PLC là bộ điều khiển lập trình “ Programmable Logic Controller” . - Bộ điều khiển lập trình là một thiết bị mà người sử dụng có thể lập trình để thực hiện một loạt hay trình tự các sự kiện. Các sự kiện này được kích hoạt bởi tác nhân kích thích “ngõ vào” tác động vào PC hoặc qua các hoạt động trễ như thời gian định thì hay các sự kiện được đếm. Một khi sự kiện được kích hoạt, nó ở trạng thái ON hoặc OF. Một bộ điều khiển lập trình sẽ liên tục “lặp” trong chương trình do “người sử dụng lập trình ra” chờ tín hiệu ở ngõ vào và xuất tín hiệu ở ngõ ra tại thời điểm đã lập trình. </small>

<small>- Cấu trúc của bộ điều khiển lập trình có thể được phân thành các thành phần. Bộ phận mà chương trình được nạp vào lưu trữ và xử lý thường được gọi là Main processing hay cịn gọi là CPU. </small>

<small>Vậy, lập trình cho một PLC là đi tìm điều kiện tín hiệu ngõ vào tác động lên đối tượng điều khiển cho tín hiệu ngõ ra tương ứng. </small>

<small>Hình 2.1: Ví dụ dụ về PLC S-300. </small>

<b><small>Commented [nt13]: CHƯƠNG NÀY QUÁ DÀI 29 TRANG </small></b>

<small>.TUY NHIÊN ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ PHẦN TRỌNG TÂM CỦA ĐỒ ÁN NÊN EM CẦN RÚT GỌN LẠI. </small>

<b><small>Commented [nt16]: TẠI SAO LẠI CHỪA KHỎANG TRỐNG </small></b>

<small>NHIỀU QUÁ!!! </small>

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 20</span><div class="page_container" data-page="20">

<small>Hình 2.2: Hệ thống điều khiển sữ dụng PLC. </small>

<b><small>2.1.2 Giới thiệu chung về PLC Siemens Simatic S7 300. </small></b>

<small>PLC Siemens Simatic S7 300 là một dòng PLC mạnh của Siemens. 300 phù hợp chó các ứng dụng lớn và vừa với các yêu cầu cao về các chức năng đặc biệt như truyền thông mạng công nghiệp, chức năng công nghệ, và các chức năng an toàn yêu cầu độ tin cậy cao. PLC S7-300 là thiết bị điều khiển logic khả trình cỡ trung bình, thiết kế dựa trên tính chất của PLC S7-200 và bổ sung các tính năng mới, có kết cấu theo kiểu các module sắp xếp trên các thanh rack. Ưu điểm: </small>

<small>S7-- Tốc độ xử lý nhanh </small>

<small>- Cấu hình các tín hiệu I/O đơn giản </small>

<small>- Có nhiều loại module mở rộng cho CPU và cả cho các trạm remote I/O </small>

<small>- Cổng truyền thơng Ethernet được tích hợp trên CPU, hổ trợ cấu hình mạng và truyền dữ liệu đơn giản. </small>

<small>- Kích thước CPU và Module nhỏ giúp cho việc thiết kế tủ điện nhỏ hơn. </small>

<b><small>Commented [nt14]: CẦN GHI CỤ THỂ HÌNH SỐ MẤY Commented [nt15]: TẠI SAO LẠI CHỪA KHOẢNG TRỐNG </small></b>

<small>Ở ĐÂY??? </small>

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 21</span><div class="page_container" data-page="21">

<small>- Có các loại CPU hiệu suất cao tích hợp cổng profinet, tích hợp các chức năng công nghệ, và chức năng an toàn (fail-safe) cho các ứng dụng cao. </small>

<small>- Bao gồm 7 loại CPU tiêu chuẩn, 7 loại CPU tích hợp I/O, 5 loại CPU fail-safe cho chức năng an tồn, 3 loại CPU cơng nghệ </small>

<small>Ứng dụng: </small>

<small>- Sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau đặc biệt trong ngành công nghiệp tự động ví dụ như ngành công nghiệp thực phẩm và nước giải khát, cơng nghiệp đóng gói, cơng nghiệp nhựa, thép,…. </small>

<small>- Ngồi ra, đối với các mơi trường hoạt động đặc biệt như nhiệt độ, độ ẩm cao, hay nơng độ hóa chất cao thì S7-300 có dịng sản phẩm SIPLUS cho các môi trường đặc biệt. </small>

<small>- Các ngành công nghiệp tiêu biểu: công nghiệp oto, cơng nghiệp kỹ thuật cơ khí, máy móc trong xây dựng, các nhà chế tạo máy, ngành nhựa, Đóng gói, thực phẩm và nước giải khát, cơng nghiệp xử lý,… </small>

<small>Hình 2.3: Ứng dụng PLC trong ngành công nghiệp ô tô. </small>

<b><small>Commented [nt17]: CHƯA CANH LỀ</small></b>

<b><small>Commented [nt18]: TẠI SAO LẠI CHỪA KHỎANG TRỐNG </small></b>

<small>NHIỀU QUÁ!!! </small>

<b><small>Commented [nt19]: CẦN GHI CỤ THỂ HÌNH SỐ MẤY </small></b>

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 22</span><div class="page_container" data-page="22">

<small>Hình 2.4: Ứng dụng trong ngành thực phẩm và nước giải khát (điều khiển các dây chuyền rót nước, đóng nắp chai, đóng gói,…)</small>

<b><small>Commented [nt20]: CẦN GHI CỤ THỂ HÌNH SỐ MẤY </small></b>

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 23</span><div class="page_container" data-page="23">

<small>Hình 2.5: Các khối chức năng bên ngoài CPU S7-300. </small>

<small>b) Các module mở rộng. </small>

<small>Các module mở rộng của PLC S7-300 chia làm 5 loại: </small>

<small>- Power Supply (PS): module nguồn nuôi, có 3 loại là 2A, 5A và 10A. - Signal Module (SM): module tín hiệu vào ra số, tương tự. </small>

<small>- Interface Module (IM): module ghép nối, ghép nối các thành phần mở rộng lại với nhau. Một CPU có thể làm việc trực tiếp nhiều nhất 4 rack, mỗi rack tối đa 8 Module mở rộng và các rack được nối với nhau bằng Module IM. </small>

<small>- Function Module (FM): module chức năng điều khiển riêng. Ví dụ module điều khiển động cơ bước, module điều khiển PID </small>

<small>- Communication Processor (CP): Module phục vụ truyền thông trong mạng giữa các bộ PLC với nhau hoặc giữa PLC với máy tính.</small>

<small>Hình 2.6: Ví dụ ảnh các module mở rộng thực tế. </small>

<b><small>Commented [nt21]: CẦN GHI CỤ THỂ HÌNH SỐ MẤY </small></b>

<b><small>Commented [nt22]: CẦN GHI CỤ THỂ HÌNH SỐ MẤY </small></b>

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 24</span><div class="page_container" data-page="24">

<small>Hình 2.7: Thứ tự sắp xếp trong một thanh Rack. </small>

<small>Dạng FBD: Phương pháp hình khối. Là kiểu ngơn ngữ đồ họa dành cho người có thói quen thiết kế mạch điều khiển số. </small>

<small>Dạng SCL: Có cấu trúc gần giống với ngôn ngữ dạng STL nhưng được phát triển nhiều hơn. Nó gần giống với các ngôn ngữ bậc cao như Pascal để người lập trình dễ thao tác. </small>

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 25</span><div class="page_container" data-page="25">

<small>Hình 2.8: Một ví dụ về ngơn ngữ LAD. </small>

<b><small>2.2 Phần mềm STEP7 </small></b>

<b><small>2.2.1 Sơ lược về phần mềm STEP7 </small></b>

<small>STEP7 là một phần mềm dùng để phục vụ cho việc cài đặt cấu hình là lập trình cho các bộ điều khiển lập trình được (PLC). Đây là một phần mềm do hãng Siemens thiết kế, bao gồm các version cơ bản sau: </small>

<small>- STEP 7 Micro/Dos và STEP 7 Micro/Win dành cho các ứng dụng chuẩn, đơn giản như SIMATIC s7-200. </small>

<small>- STEP7 Mini dành cho các ứng dụng chuẩn, đơn giản trên S7-300 và C7-620. </small>

<small>- STEP7 dành cho các ứng dụng trên SIMATIC S7-300/ S7-400, SIMATIC M7-300/M7-400 và C7 với các chức năng rộng hơn: </small>

<small> Có khả năng gán các thông số cho các module hàm và các bộ xử lý truyền thơng. </small>

<small> Có thế hoạt động ở chế độ nhiều máy tính. </small>

<small> Truyền thơng dữ liệu tồn cục. </small>

<small> Truyền dữ liệu theo sự kiện sử dụng các khối hàm truyền thông ( Communication fuction blocks). </small>

<small>Đặt cấu hình kết nối. </small>

<b><small>Commented [nt23]: CẦN GHI CỤ THỂ HÌNH SỐ MẤY </small></b>

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 26</span><div class="page_container" data-page="26">

<small>Các công việc khi làm việc với phần mềm STEP7. - Lập kế hoạch cho bộ điều khiển. </small>

<small>- Thiết kế cấu trúc chương trình. - Khởi động STEP7. </small>

<small>- Tạo cấu trúc project. - Đặt cấu hình cho trạm. </small>

<small>- Đặt cấu hình mạng và kết nối truyền thơng. - Định nghĩa các kí hiệu. </small>

<small>- Tạo chương trình. </small>

<small>- Đối với S7: tạo và đánh giá các dữ liệu tham chiếu. - Đặt cấu hình các thơng điệp. </small>

<small>- Đặt cấu hình các biến điều khiển. </small>

<small>- Download chương trình xuống bộ điều khiển. - Kiểm tra chương trình. </small>

<small>- Quan sát hoạt động và chuẩn đoán lỗi. Set giao diện PG/PC. </small>

<small>Đối với việc thiết lập này, giúp bạn thiết kiểu kết nối giao tiếp giữa các thiết bị lập trình (PC) và bộ điều khiển logic khả trình (PLC). </small>

<small>- Khi Ste PG/PC Interfaces lần đầu tiên, ta phải cài đặt module giao tiếp như sau: </small>

<small>Hình 2.9: Set giao diện PG/PC. </small> <b><small>Commented [nt24]: CẦN GHI CỤ THỂ HÌNH SỐ MẤY </small></b>

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 27</span><div class="page_container" data-page="27">

<small>- Trong hộp thoại Set PG/PC Interfaces ta chọn loại card phù hợp chuẩn giao tiếp hệ thống mạng và click vào nút Properties… </small>

<small>- Hộp thoại Properties – PC Adapter hiện ra, ta thiết lập các thông số giao tiếp như: địa chỉ, tốc độ truyền,… </small>

<b><small>2.2.2 Cách tạo một chương trình ứng dụng với STEP7. </small></b>

<small>Thiết lập phần cứng cho trạm </small>

<small>Bước 1. Khởi động phần mềm SIMATIC Manager. </small>

<b><small>Start → SIMATIC Manager hoặc nhấp Double lick vào biểu tượng: </small></b>

<small>Hình 2.10: Biểu tượng SIMATIC Manager. Bước 2. Tạo một project mới. </small>

<b><small>File → New Project Wizard </small></b>

<small>Hình 2.11: Tạo một project mới. </small>

<b><small>Commented [nt25]: CẦN GHI CỤ THỂ HÌNH SỐ MẤY </small></b>

<b><small>Commented [nt26]: CẦN GHI CỤ THỂ HÌNH SỐ MẤY </small></b>

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 28</span><div class="page_container" data-page="28">

<b><small>Bước 3. Đặt tên cho project sau đó nhấn Finish là ta đã hồn thành. </small></b>

<small>Hình 2.12: Chọn Finish để hoàn tất đặt tên. </small>

<b><small>Bước 4. Chèn Simatic S7-300 Station : Insert → Station →SIMATIC 300 </small></b>

<b><small>Station. </small></b>

<small>Hình 2.13: Chèn 1 trạm SIMATIC mới. </small> <b><small>Commented [nt27]: CẦN GHI CỤ THỂ HÌNH SỐ MẤY </small></b>

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 29</span><div class="page_container" data-page="29">

<b><small>Bước 5. Chọn SIMATIC 300(1), Sau đó Click doule vào Hardwave. </small></b>

<small>Hình 2.14: Chọn Hardware để bắt đầu cấu hình phần cứng. </small>

<b><small>Bước 6. Lấy thanh Rail ở Slot 0 nằm dưới dấu + của RACK: </small></b>

<b><small>SIMATIC 300 → RACK 300→ doub click Rail. </small></b>

<small>Hình 2.15: Vị trí của mỗi Slot. </small>

<b><small>2.3 Làm quen với WinCC. 2.3.1 Giới thiệu WinCC. </small></b>

<small>WinCC (Windows Control Center) là phần mềm tích hợp giao diện người máy IHMI (Intergrated Human Machine Interface) đầu tiên cho phép kết hợp phần mềm điều khiển với q trình tự động hóa. Những thành phần dễ sữ dụng </small>

<b><small>Commented [nt28]: CẦN GHI CỤ THỂ HÌNH SỐ MẤY </small></b>

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 30</span><div class="page_container" data-page="30">

<small>của WinCC giúp tích hợp những ứng dụng mới hoặc có sẵn mà khơng gặp bất kì trở ngại nào. </small>

<small>Đặc biệt, với WinCC, người sử dụng có thể tạo ra một giao diện điều khiển giúp quan sát hoạt động của quá trình tự động hóa một cách dễ dàng. </small>

<small>Ngồi khả năng thích ứng cho việc xây dựng các hệ thống có quy mô lớn nhỏ khác nhau, WinCC cịn có thể dễ dàng thích hợp với những ứng dụng có quy mơ tồn cầu như việc tích hợp những hệ thống cấp cao như MES (Manufacturing Excution System – Hệ thống quản lý việc thực hiện sản xuất) và ERP ( Enterprise Resource Planning). WinCC cũng có thể sữ dụng trên cơ sở quy mơ tồn cầu nhờ hệ thống trợ giúp của Siemens có mặt trên khắp thế giới. </small>

<b><small>2.3.2 Dự án WinCC (WinCC project). </small></b>

<small>Bước 1: Khởi động WinCC </small>

<small>Để khởi động WinCC, nhấn doub lick vào biểu tượng : </small>

<small>Hình 2.16: Biểu tượng WinCc. </small>

<small>Bước 2: Tạo dự án mới: Ngay sau khi khởi động WinCC, hộp thoại tạo dự án </small>

<b><small>xuất hiện. Bạn có ba lực chọn để tạo một dự án mới : “Single-User project”, “Multi-User project”, “ Multi-Client project” hoặc chọn “Open” để mở một </small></b>

<small>dự án có sẵn. </small>

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 31</span><div class="page_container" data-page="31">

<b><small>Ta chọn “Single-User project” và nhấn OK để xác nhận. Sẽ xuất hiện cửa sổ: </small></b>

<b><small>Ở phần Project name, ta nhập tên dự án và chọn đường dẫn ở mục Project path. Để mở một dự án có sẵn, tại hộp thoại “Open”, bạn tìm kiếm những tập </small></b>

<small>tin có đi mở rộng là “.mcp”. Nếu một dự án được thực thi khi bạn thốt WinCC, nó sẽ tự động mở lại khi bạn kích hoạt WinCC lần tiếp theo. </small>

<small>Hình bên dưới chính là cửa sổ chính của WinCC, nó cho phép bạn quan sát toàn bộ các thành phần của dự án. </small>

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 32</span><div class="page_container" data-page="32">

<small>Hình 2.17: Cửa sổ WInCC. </small>

<b><small>Cửa sổ con bên trái cho thấy cầu trúc của dự án. Nhấn vào kí hiệu “+” để </small></b>

<small>xem những phần ẩn của tác vụ. </small>

<small>Cửa sổ bên phải sẽ hiện nội dung của tác vụ được chọn. </small>

<b><small>Nhấp chuột vào biểu tượng “Computer” trong cửa sổ bên trái. Ở cửa sổ </small></b>

<small>bên phải, bạn sẽ thấy một sever với tên là tên máy tính của bạn. Nhấp chuột vào </small>

<b><small>biểu tưỡng “Sever” và chọn “ Properties”. Trong hộp thoại tiếp theo, bạn thiết </small></b>

<small>lập thuộc tính thời gian thực thi cho hệ thống (bao gồm: những chương trình sẽ được thực thi, ngôn ngữ sữ dụng, nhũng thành phần không hoạt động (deactivated)). </small>

<small>Bước 3: Cài đặt bộ điều khiển cho PLC. </small>

<small>Trong bước tiếp theo, chúng ta sẽ cấu hình cho hệ thống để hệ thống tự động (AS) có thể giao tiếp với WinCC thông qua bộ điều khiển giao tiếp. Việc chọn bộ điều khiển (Driver) phụ thuộc vào PLC sử dụng. Với dịng SIMATIC PLC của Siemens, có khoảng vài trăm đến vài nghìn điểm nhập xuất I/O. </small>

<b><small>Commented [nt29]: CẦN GHI CỤ THỂ HÌNH SỐ MẤY Commented [nt30]: CHỪA NHIỀU KHOẢNG TRỐNG </small></b>

<small>QUÁ!!!!! </small>

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 33</span><div class="page_container" data-page="33">

<b><small>Trong cửa sổ con bên trái, ta nhấp chọn “TagManager” và chọn “Add </small></b>

<b><small>New Driver”. </small></b>

<small>Hình 2.18: Hộp thoại TagManager. </small>

<b><small>Trong hộp thoại “Add New driver”, ta chọn Driver thích hợp (VD: “SIMATIC S7 Protocol Suite”) và nhấn Open để xác nhận. Bạn sẽ thấy biểu tượng của Driver sẽ xuất hiện bên dưới biểu tượng “TagManager”. </small></b>

<b><small>Để tạo một kết nối, nhấp chuột lên kí hiệu “+” phía trước Driver, tất cả các kênh có thể kết nói được sẽ được hiển thị. Nhấp phải chuột lên kênh MPI và chọn “New Connection”. </small></b>

<small>Hình 2.19: Dự án WinCC, tạo kết nối mới. </small> <b><small>Commented [nt31]: CẦN GHI CỤ THỂ HÌNH SỐ MẤY </small></b>

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 34</span><div class="page_container" data-page="34">

<b><small>Trong hộp thoại “Connection properties” xuất hiện sau đó, đánh “PLC1” vào ơ điền tên. Sau đó nhấn “OK”. </small></b>

<b><small>2.4 Giới thiệu chung về module Analog và tìm hiểu về SM331. 2.4.1 Module Analog. </small></b>

<small> Khái niệm: Module analog là một công cụ để xử lí tín hiệu tương tự thơng qua việc xử lí tín hiệu số. </small>

<small> Nguyên lí hoạt động chung của các cảm biến và tín hiệu đo chuẩn trong công nghiệp. </small>

<small>Điện áp: 0 - 10V, 0 -5 V, 5V… </small>

<small>Dòng điện: 4 – 20mA, 0 – 20mA, 10mA… </small>

<small>Hình 2.20: Ngun lí hoạt động của cảm biến trong công nghiệp. </small>

<b><small>2.4.2 Module analog SM331. </small></b>

<small>Giới thiệu: SM331 là một module đầu vào tương tự có: hai kênh đầu vào tương tự, tạo thành nhóm. Nó hỗ trợ bạn trong việc cài đặt và cấu hình phần cứng của cảm biến 4-20mA và cấu hình với SIMATIC S7 Manager. </small>

<small>Thành phần: Một mô-đun tương tự chức năng bao gồm các thành phần sau: TÍN HIỆU VÀO </small>

<small>ANALOG OUTPUT(D/A)</small>

<small><- các con số0 -10V</small>

<small>4 -20mA</small>

<small>TÍN HIỆU RA TƯƠNG TỰ0-10V4-20mATHIẾT BỊ CẢM BIẾN</small>

<b><small>Commented [nt32]: CHỪA NHIỀU KHOẢNG TRỐNG </small></b>

<b><small>Commented [nt33]: CẦN GHI CỤ THỂ HÌNH SỐ MẤY </small></b>

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 35</span><div class="page_container" data-page="35">

<small>- Mơ-đun SM331 (trong ví dụ của chúng tơi 6ES7331-7KF02-0AB0) - Đầu nối phía trước 20 chân Có hai loại đầu nối trước khác nhau: </small>

<small> Với địa chỉ liên lạc mùa xuân (số thứ tự 6ES7392-1BJ00-0AA0) - </small>

<small> Với các tiếp điểm vít (số thứ tự 6ES7392-1AJ00-0AA0) </small>

<small>Hình 2.21: Module SM331. Đặc điểm: </small>

<small>- 8 đầu vào trong 4 nhóm kênh (mỗi nhóm có hai đầu vào cùng loại). - Độ phân giải đo có thể điều chỉnh cho từng nhóm kênh. </small>

<small>- Chế độ đo được xác định bởi người dùng cho mỗi nhóm kênh: </small>

<b><small>Commented [nt34]: CẦN GHI CỤ THỂ HÌNH SỐ MẤY </small></b>

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 36</span><div class="page_container" data-page="36">

<small>Phạm vi đo: Module SM331 có 4 mơ-đun phạm vi đo (một mô-đun cho mỗi nhóm kênh). Mơ-đun phạm vi đo có thể được đặt thành 4 vị trí khác nhau (A, B, C hoặc D). </small>

<small>Hình 2.22: Bốn kênh đo của SM331. Nguyên tắc dây của bộ chuyển đổi hai dòng. </small>

<small>Loại đầu dò này được cung cấp nguồn điện từ mô đun đầu vào tương tự. </small>

<small>Hình 2.23: Nguyên tắc đi dây của bộ chuyển đổi hai dòng. </small>

<b><small>2.5 Cảm biến nhiệt độ Pt100( đầu dị nhiệt Pt100). </small></b>

<small>Với u cầu độ chính xác càng cao thì việc đo nhiệt độ bằng các loại đồng hồ cơ khí đã khơng cịn khả thi nữa. Chính vì vậy các thiết bị đo nhiệt độ ngày </small>

<b><small>Commented [nt35]: CẦN GHI CỤ THỂ HÌNH SỐ MẤY </small></b>

<b><small>Commented [nt36]: CẦN GHI CỤ THỂ HÌNH SỐ MẤY </small></b>

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Monday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 37</span><div class="page_container" data-page="37">

<small>càng được cải tiến hơn chính xác hơn. Trong đó phải kể đến Cảm biến nhiệt độ Pt100. </small>

<small>Hình 2.24: Cảm biến nhiệt độ PT100. </small>

<small>Pt (Platinum resistance thermometers) có nghĩa là nhiệt điện trở bạch kim. Vì bạch kim có tính chất thay đổi điện trở theo nhiệt độ tốt hơn các loại kim loại khác nên chúng được sử dụng rộng rãi trong các nhiệt điện trở. Pt100 là một đầu dò cảm biến nhiệt bên trong có các lõi được làm bằng bạch kim. Bên ngồi có bọc một số lớp bảo vệ cho phần lõi bên trong nhưng vẫn truyền nhiệt tốt cho phần lõi. </small>

<small>Nguyên lý hoạt động: Nguyên lý hoạt động của Pt100 đơn giản dựa trên mối quan hệ mật thiết giữa kim loại và nhiệt độ. Khi nhiệt độ tăng, điện trở của kim loại cũng tăng. Bạch kim cũng tương tự như vậy. Theo tiêu chuẩn thì khi nhiệt độ là 00C điện trở của Pt-100 sẽ là 100Ω. Bạch kim được sử dụng rộng rãi là do các yếu tố sau: </small>

<small>- Trơ về mặt hóa học có nghĩa là nó rất ít hoặc khơng tác dụng với những chất ăn mịn hay phá hủy. </small>

<small>- Điện trở có quan hệ gần như tuyến tính với nhiệt độ. </small>

<small>- Hệ số tăng nhiệt độ của điện trở đủ lớn để cho việc lấy kết quả đo dễ dàng. </small>

<small>- Có độ ổn định cao. </small>

<b><small>Commented [nt37]: </small></b>

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM74Monday, June 10, 20248:58:31 PM8:58:31 PM

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300

74Tu dong hoa trong he thong trong cay nha kinh su dung S7 300Monday, June 10, 2024

</div>

×