Tải bản đầy đủ (.pdf) (12 trang)

thí nghiệm lý thuyết mạch i ncn tính chế độ xác lập điều hòa trong mạch điện tuyến tính bằng máy tính dùng phần mềm matlab

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (311.67 KB, 12 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

---BÁO CÁO THÍ NGHIỆM

Học phần : Lý thuyết mạch điện I – EE2021

BÀI THÍ NGHIỆM SỐ 1 :

TÍNH CHẾ ĐỘ XÁC LẬP ĐIỀU HỊA TRONG MẠCH ĐIỆNTUYẾN TÍNH BẰNG MÁY TÍNH DÙNG PHẦN MỀM MATLAB

I, Mục đích thí nghiệm

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

<small>nghiệm Lý thuyết mạch điện I</small>

- Bài thí nghiệm này giúp sinh viên biết sử dụng chương trình MATLAB để tính chế độ xác lập điều hịa trong mạch điện tuyến tính bằng :1. Phương pháp dòng vòng

2. Phương pháp thế nútII, Nhiệm vụ của sinh viên

Bài 1 : Cho mạch hìnhbên :

a, Tính dịng điện các nhánh.b, Tính điện áp các nhánh.c, Tính tổng cơng suất các nguồn.

<small>2</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

<small> Đại Học Bách Khoa Hà Nội Thí nghiệm Lý thuyết mạch điện I</small>

* Ta có chương trình :

B=[1 0 1 1 0 0;0 1 1 0 1 0 ;1 -1 0 0 0 1];j=sqrt(-1);

Znh=[Z1 0 0 0 0 0;0 Z2 0 0 0 0;0 0 Z3 0 Z35 0;0 0 0 Z4 0 0;0 0 Z53 0 Z5 0;0 0 0 0 0 Z6];

<small>3</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

<small>nghiệm Lý thuyết mạch điện I</small>

* Kết quả :

Zv = 1.0e+02 *

0.5500 + 2.2850i 0.1000 + 1.3938i 0.3000 + 0.4000i 0.1000 + 1.3938i 0.5000 + 3.6415i -0.2000 - 0.1000i 0.3000 + 0.4000i -0.2000 - 0.1000i 0.6000 + 0.7000iEv =

1.0e+02 * 1.0000 + 0.0000i 1.1000 + 1.9053i 0.0340 - 4.1373iIv =

1.2748 - 0.0992i -0.2218 - 0.1132i -4.1369 - 2.9442iInh =

-2.8620 - 3.0434i 3.9151 + 2.8310i 1.0531 - 0.2124i 1.2748 - 0.0992i -0.2218 - 0.1132i -4.1369 - 2.9442iUnh =

1.0e+02 * -0.6413 - 2.0578i -0.6001 - 0.9476i 0.3379 + 0.6309i 0.3034 + 1.4269i 0.2622 + 0.3167i

<small>4</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

<small> Đại Học Bách Khoa Hà Nội Thí nghiệm Lý thuyết mạch điện I</small>

0.0412 + 1.1103i

Stong =

1.4211e-13 + 5.6843e-14iSng =

1.2746e+03 + 1.6798e+03iSz =

1.2746e+03 + 1.6798e+03i

<small>5</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

<small>nghiệm Lý thuyết mạch điện I</small>

- Nguyên tắc sử dụng thiết bị của phịng thí nghiệm

2. Nghiệm chứng các hiện tượng cơ bản trên các phần tử R,L,C. Quan hệ dịng, áp trên các phần tử đó. Các mạch ghép nối tiếp. Quan hệ dịng, áp, cơng suất, hệ số cơng suất khi ta đặt vào nguồn điện áp hình sin có tần số .

II, Nội dung thí nghiệm

Đặt nguồn điện áp với hiệu điện thế hiệu dụng U=12V, tần số f = 50 (Hz)

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

<small> Đại Học Bách Khoa Hà Nội Thí nghiệm Lý thuyết mạch điện I</small>

Kết quả gần giống với lý thuyết, sai số do thiết bị đo.

4. Mạch R – L nối tiếp :

<small>7</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

<small>nghiệm Lý thuyết mạch điện I</small>

R = = 90.84 Ω

Kết quả gần giống với lý thuyết, sai số do thiết bị đo.5. Mạch R – C nối tiếp :

P = S =

Kết quả gần giống với lý thuyết, sai số do thiết bị đo.

6. Mạch R – L - C nối tiếp :

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

<small> Đại Học Bách Khoa Hà Nội Thí nghiệm Lý thuyết mạch điện I</small>

=> P = => S =

<small>9</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

<small>nghiệm Lý thuyết mạch điện I</small>

II, Nội dung thí nghiệm

* Nghiệm chứng hiện tượng hỗ cảm :

Đặt nguồn điện áp với hiệu điện thế hiệu dụng U = 12 , tần số f = V50 (Hz)

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

<small> Đại Học Bách Khoa Hà Nội Thí nghiệm Lý thuyết mạch điện I</small>

Đo lần 2 :

Hai đầu 1 và 2’ cùng cực tính* Truyền cơng suất bằng hỗ cảm :

R = 50.84 Ω

- Mắc điện trở để khép kín mạch chứa cuộn cảm 2 thì điện áp hỗ cảm lên gây ra bởi tạo thành , đo cực tính của hai cuộn dây đã biết xác định được .

- Công suất truyền bằng hỗ cảm từ .

- Coi cuộn dây không tiêu hao năng lượng nên công suất của cuộn dây buộc phải truyền qua 1 cuộn khác có quan hệ hỗ cảm với nó.

- Cơng suất trên :

- Hệ số biến áp khi có tải :

<small>11</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

<small>nghiệm Lý thuyết mạch điện I</small>

<small>12</small>

</div>

×