Tải bản đầy đủ (.pdf) (7 trang)

Cấp lại chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền tư nhân (Cơ sở dịch vụ Y học cổ truyền không dùng thuốc) ppt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (94.03 KB, 7 trang )

Cấp lại chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền tư nhân
(Cơ sở dịch vụ Y học cổ truyền không dùng thuốc)
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:Y dược cổ truyền
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Y tế tỉnh An Giang
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Y tế tỉnh An Giang , Các Phòng Y tế huyện, thi, thành phố trong tỉnh An
Giang.
Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện:Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định

1.

Phí thẩm định hồ sơ cấp
chứng chỉ hành nghề y
y học cổ truyền tư
nhân: x
Phí thẩm định hồ sơ cấp
chứng chỉ hành nghề y y
học cổ truyền tư nhân:
150.000đ
Quyết định số
44/2005/QĐ-BTC,

Kết quả của việc thực hiện TTHC:Chứng chỉ hành nghề
Các bước
Tên bước


Mô tả bước

1.


Cá nhân đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền tư
nhân (Cơ sở dịch vụ Y học cổ truyền không dùng thuốc) : nộp hồ
sơ tại Phòng Y tế;
Phòng y tế huyện, thị, thành phố tiếp nhận hồ sơ theo ủy quyền
của Sở Y tế (02 bộ) và chuyển 01 bộ về Sở Y tế trong thời hạn
10-15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ.

2.


Sở Y tế kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu tiếp nhận hồ sơ và thu lệ phí,
vào Sổ tiếp nhận hồ sơ.

3.


Xử lý hồ sơ :
Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ,
các hồ sơ sẽ được tổng hợp đưa ra Hội đồng tư vấn xét duyệt
hành nghề. Những hồ sơ đủ tiêu chuẩn sẽ được chuyển sang bộ
phận lập Chứng chỉ hành nghề. Những hồ sơ không đủ tiêu
chuẩn sẽ được trả lời bằng văn bản

4.Trả Chứng chỉ
Các Chứng chỉ hành nghề được giám đốc Sở Y tế ký duyệt sẽ

Tên bước

Mô tả bước

được giao trả cho nhân viên của các phòng y tế.
5.


Lưu trữ
Các hồ sơ đã được xét duyệt và bản lưu của Chứng chỉ hành
nghề được lưu tại Phòng Nghiệp vụ Y dược.

6.


Sau 30 ngày làm việc (kể từ ngày nộp hồ sơ) căn cứ vào ngày
hẹn trả kết quả trên Phiếu tiếp nhân hồ sơ, cá nhân đến phòng y
tế huyện, thị, thành phố (nơi nộp hồ sơ ban đầu) nhận giấy chứng
chỉ .

Hồ sơ
Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền tư nhân;

2.

Giấy báo mất chứng chỉ hành nghề có xác nhận của cơ quan công an cấp
phường nơi người đó mất chứng chỉ hành nghề

Thành phần hồ sơ

3.
Bản sao hợp pháp bằng cấp (bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp về y
học cổ truyền trở lên, bằng cấp lương y do cơ sở có chức năng đào tạo được
Bộ Y tế chỉ định đào tạo và cấp), giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (do
Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp trước ngày Thông tư 01/2004/QĐ-BYT có hiệu
lực) hoặc giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế
cấp theo qui định của Bộ Y tế;

4.
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi
người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan nơi
người đó đang công tác (nếu là cán bộ, công chức)

5.
Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
theo qui định của Bộ Y tế cấp (không quá 6 tháng kể từ ngày cấp);

6.
Giấy xác nhận đã qua thời gian thực hành ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
bằng y học cổ truyền hợp pháp (Nếu giấy do cơ sở tư nhân cấp phải kèm
theo hợp đồng lao động hoặc sổ Bảo hiểm xã hội).

7.
Giấy đồng ý cho hành nghề y học cổ truyền tư nhân của thủ trưởng đơn vị
(Nếu người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề là công chức - viên chức Nhà

nước).

Thành phần hồ sơ

8. Bản sao hợp pháp giấy chứng minh nhân dân

9. 02 ảnh màu chân dung 4x6 cm (Chụp không quá 6 tháng).

10.

Bản sao hợp pháp Quyết định nghỉ việc hoặc nghỉ hưu (nếu có).

Số bộ hồ sơ:
02
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Nội dung Văn bản qui định

1.

Đã được cấp chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền tư
nhân (hình thức Dịch vụ Y học cổ truyền không
dùng thuốc)
Thông tư số
07/2007/TT-BYT
ng

2.

Có đạo đức nghề nghiệp

Pháp lệnh số
07/2003/PL-

Nội dung Văn bản qui định

UBTVQ
3.

Có đủ sức khỏe để hành nghề
Pháp lệnh số
07/2003/PL-
UBTVQ

4.

Không đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm
làm việc liên quan đến chuyên môn y theo bản án,
quyết định của Tòa án
Pháp lệnh số
07/2003/PL-
UBTVQ

5.

Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Pháp lệnh số
07/2003/PL-
UBTVQ

6.


Không đang trong thời gian chấp hành bản án, quyết
định hình sự của Tòa án, hoặc quyết định áp dụng
biện pháp xử lý hành chánh đưa vào cơ sở giáo dục,
cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chánh
Pháp lệnh số
07/2003/PL-
UBTVQ

7.

Không đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức
cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn y,
Pháp lệnh số
07/2003/PL-

Nội dung Văn bản qui định

dược UBTVQ
8.

Không mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế
năng lực hành vi dân sự
Pháp lệnh số
07/2003/PL-
UBTVQ


×