Tải bản đầy đủ (.pdf) (5 trang)

Chứng nhận xử lý y tế pdf

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (90.75 KB, 5 trang )

Chứng nhận xử lý y tế
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:Y tế dự phòng và môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế An Giang
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Biên phòng ở cửa khẩu
Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:Trong ngày.
Đối tượng thực hiện:Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định

1.

- Phí kiểm dịch y tế biên giới cho
kiểm dịch y tế biên giới đường bộ
đối với khử trùng xe chở hàng và
cấp giấy chứng nhận thu:
50.000 đồng/xe.
Quyết định số
63/2007/QĐ-BTC

Tên phí Mức phí Văn bản qui định

2.

- Phí kiểm dịch y tế biên giới diệt
chuột và diệt côn trùng cho khử
trùng nước dằn tàu:
+ Tàu đang chứa nước dằn tàu
dưới 1000 tấn thu: 30 USD/tàu


+ Tàu đang chứa nước dằn tàu
1000 tấn trở lên thu:
50 USD/tàu
Quyết định số
63/2007/QĐ-BTC

3.

- Phí kiểm dịch y tế biên giới cho
diệt chuột và diệt côn trùng đối
với diệt chuột: giám sát chuột và
diệt chuột tại hải cảng, sân bay
theo yêu cầu thu:
50 USD/hải cảng
hoặc sân bay.
Quyết định số
63/2007/QĐ-BTC

4.

- Phí kiểm dịch y tế biên giới cho
diệt chuột và diệt côn trùng đối
với diệt côn trùng trên ô tô chở
hàng thu:
50.000 đồng/xe
Quyết định số
63/2007/QĐ-BTC

5.


- Phí kiểm dịch y tế biên giới cho
diệt chuột và diệt côn trùng đối
với diệt côn trùng kho hàng thu:
0,1 USD/m3/kho
hàng.
Quyết định số
63/2007/QĐ-BTC

Tên phí Mức phí Văn bản qui định

6.

- Phí kiểm dịch y tế biên giới cho
diệt chuột và diệt côn trùng đối
với diệt côn trùng container 40 fit
thu:
22
USD/container
Quyết định số
63/2007/QĐ-BTC

7.

- Phí kiểm dịch y tế biên giới cho
diệt chuột và diệt côn trùng đối
với diệt côn trùng container 20 fit
thu:
11
USD/container
Quyết định số

63/2007/QĐ-BTC

Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
Các bước
Tên bước

Mô tả bước

1.


Cá nhân – tổ chức nộp hồ sơ cho Kiểm dịch Y tế quốc tế địa
phương (cửa khẩu Sông Tiền, Tịnh Biên, Khánh Bình, Vĩnh Hội
Đông, Bắc Đai, cảng Mỹ Thới).

2.


Kiểm dịch Y tế quốc tế tại nơi nộp hồ sơ tiếp nhận hồ sơ, tiến
hành thẩm định, kiểm tra và xử lý, cấp giấy chứng nhận xử lý y

Tên bước

Mô tả bước

tế.
3.

Cá nhân – tổ chức nhận giấy chứng nhận tại nơi nộp hồ sơ.


Hồ sơ
Thành phần hồ sơ

1.

Giấy khai Kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và hàng
hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

2.

Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế của nước sở tại (nếu nhập).

Số bộ hồ sơ:
01
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định

1.

- Giấy khai Kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất Quyết định sô

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định

cảnh, nhập cảnh và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

171/2003/QĐ-BYT
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Nội dung Văn bản qui định

1.


- Phương tiện đó: đến từ khu vực có bệnh phải kiểm
dịch, bệnh truyền nhiễm; có người nhiễm bệnh phải
kiểm dịch, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; có véc tơ
vượt quá giới hạn cho phép.
Nghị định số
41/1998/NĐ-CP ng

2.

- Mọi đồ vật đã sử dụng, đồ vật phế thải có hiện
tượng rõ ràng chứng tỏ có thể làm lây truyền bệnh
phải kiểm dịch, bệnh truyền nhiễm.
Nghị định số
41/1998/NĐ-CP ng


×