Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Cấp Giấy chứng nhận xử lý y tế đối với hàng hóa pot

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (91.62 KB, 4 trang )

Cấp Giấy chứng nhận xử lý y tế
đối với hàng hóa
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Y tế
Y tế dự phòng và môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh - Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
có):
không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh - Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có):
không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Ngay khi đến cửa khẩu (Cảng Quy nhơn)
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định

1.

phí y tế dự phòng và
phí kiểm dịch y tế biên
giới
- Container 40 fit:
22USD/container


-Container 20 fit:
11USD/container
Quyết định số
63/2007/QĐ-BTC

Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận

Các bước
Tên bước

Mô tả bước

Tên bước

Mô tả bước

1.

Bước 1
Cá nhân nộp hồ sơ cho cán bộ kiểm dịch y tế quốc tế - Trung tâm
Y tế dự phòng tỉnh (368 Trần Hưng Đạo – Quy Nhơn) vào các
ngày trong tuần.

2.

Bước 2 Cán bộ kiểm dịch y tế quốc tế kiểm tra thực tế

3.


Bước 3 Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cấp giấy chứng nhận.


Hồ sơ
Thành phần hồ sơ

1.

-Giấy khai y tế kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (01 bản)

Số bộ hồ sơ:
01 (bộ)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định

1.

Giấy khai y tế kiểm dịch y tế phương tiện vận tải
xuất cảnh, nhập cảnh và hàng hóa xuất khẩu, nhập
khẩu
Quyết định số
2331/2004/QĐ-BY


Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không

×