Tải bản đầy đủ (.pdf) (10 trang)

Cơ Sở Thiết Kế - Lắp Ráp - Tự Động Hóa Máy Công Nghiệp part 3 ppt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (253.87 KB, 10 trang )

"
U
dm
-
di~n
ap
dtnh
muc
cua
h16i,
[V].
D6i
v{Ji
dllbng
ti~p
dili!n
lam
bAng sAt, d¢
81,lt
ap
cifn tInh
d~n
cA
hai
thanh
phAn
thuifn
tra
va
di~n
khang.


{3
(Rcosrp + Xsintp)
Imax
U 100%.
dm
L\u% =
Trang
do : R, X -
di~n
tra
thuan
va
'di~n
khang
cua
dubng
tiep
di~n
tren
dq dhl
1m,
[Dim].
Khi
dnh
toan,
thubng
chQn costp = 0,65 + 0,7
va
sintp = 0,75 + 0,7.
5.

Bang bao
v~
Cac
khl
c1,l
c~u
tr1,lc
dUQc
b6
tri
tren
m¢t
bang
ri~ng
d~t
trong
hu6ng
IAi
gQi
IA
bang
bAa
v~.
Chuc
nAng
cua
bang
bAa
vii!
:

-
Baa
v~
ngAn mf,lch
vA
qua
tai,
-
Baa
v(!
di~n
ap
nkhOng",
-
VA
m¢t
s6
chuc
ndng
bAa
v~
khac.
Cd
hai
Io~i
bAng
baa
v~
:
bang

bAn
v~
xaay
chi~u
(hlnh
2-7a)
va
bang
baa
v~
m9t
chi~u
(hinh
2-7b).
Cac
khf
c1,l
tr~n
bang
baa
v~
baa
g6m
: cliu
daa
CD,
rong
tAc
to
dllbng

dAy
Dg,
role
dong
di~n
cVc
dl;\i
ORC, 1RC, 2RC,
3RC,
nut
bl'lm
rna
may
M, cOng
tac
ngling
sl,i"
c6
CT, cifu chi
CC, cae cOng Mc
hanh
trlnh
KNN KTT, KTN, KTC, KNC.
Trj
s6
chinh
djnh
cua
cac
role

dong
di~n
cl,i"c
dl;\i
1RC,
2RC
va
3RC
IA
:
ltd
= (2,25 + 2,5) I
dm
·
Trang
do : ltd -
dong
tac
dQng
cua
role
I
dm
-
dong
di~n
djnh
muc
cua
dQng

cd.
22
Hloh
2-7.
Bang
000
ve.
a -
Xo~
chiell i b -
M~t
chiell,
IKe

v
,0
'.
Tr~
56
ehinh
dinh
eua
role
dong
diQ:n
e~e
d/ili
ORC Ia :
ltd
:=

1,5
(Idml
+ I
dm2
+ I
dm3
)
Trong
d6
: I
dm1
;
Idm2
;
113m3
-
dong
dtnh
mue
eua
cae
dl)ng
Cd
la.p
tr~n
c~u
tI'l,lC.
§2.3.
MOT
SO

sa
Db
KHONG
CHE
CAU TRI,IC
OlEN
HiNH
1.
Di~u
khiin
cAn
tr\lc bAng
be)
kh6ng
che
dQng l.,c
Ccie bl)
kh6ng
ehlf dQng
l~e
dung
dd
dieu
khi~n
cAe
lo~i
c~u
tI'l,l.C
c6
cOng 5Ul(t

nha
va
trung
blnh
v{Ji
ch~
dQ
lam
vi~c
nhl;l,
trung
blnh
va
n~ng.
BQ
kh6ng
ch~
dQng
ILje
co
clI'u
4-0
ddn
giAn,
d~
dang
trong
cOng
ngM
ch~

4-0,
gili.
thanh
khOng
eao,
d~
dAng
trong
all
d\mg
vA
di€lu
khia'n
ecie
Cd
clI'u
eua
cl1u
tl'l,lC
mQt
each
Hnh
hOl;\t,
dut
khocit.
Thllbng
dung
hai
sd
d6

kh6ng
eh~
: d6i
xung
vA
khOng
d6i
xung.
0
sd
d6
kh6ng
ehl1
d6i
xung
thl
m~eh
n6i
dQng
cd,
hQ
d~
dnh
CCJ
eua
d¢ng
Cd
hoAn
toan
gi6ng

nhau
khi
quay
bQ
kh6ng
eM·
sang
phBi
ho~
sang
trm.
~
nhung
vj.
tri
cimg
s6
thu
t~
.
. Sd d6 d6i
x11ng
nAy
thllbng
dung
cho
00
d1u di chuyl1n
xe
~u,

xe con
va
CCJ
cilu
quay
Mn
;
vi
d6i
v6i
nhung
CCJ
c.«u
nAy
d(lc
dnh
ca
khi
ch(ly
ti~n
ho(!c
lUi
(tho$> hoI)c
nguqc)
cd
~u
~u
hOOn
toon nhll nhau.
Sd

d6
kh6ng
eM· khOng
d6i
xung
thllong
dung
eho
cd
e!1u
nflng-hl;l ;
vi
d6i
v{Ji
cd
e!1u
nay,
dllong
d~e
dnh
cd
khi
nAng
va
khi
hl;\
phAi
khac
nhau.
'fuln

hinh
2-8
IA
so
d6
kh6ng
ch~
dQng
00
khOng d6ng
bQ
rotor
dAy
q~
dung
bQ
kh6ng
eht1
dQng l'le
l~
HT-51
(h$
tI'l,le
dUng, d6i
x11ng).
BQ
kh6ng
eht1 dQng
l~c
nAy

c6
11 vi
trl
: 5
v1
trl
sang
b~n
phAi
(1 + 5)
ung
voi eht1
dQ
lam
vi~e
(nflng - ehl;\y
thu~n)
vA
5
vi
trl
sang
Mn
trru
(h~
-
eh(lY
ngttQ'e).
He
1

~,:"c
~un
&!/If
br/(J
ye-
o ,
I I
II
1 I
KJ
I I , I i I I
1
I 1 1
iT-~
•.
r IRe
II
,
•••••
IX7
l
-=-

K('
"
"~~
",'

'
i;"J

,;Is
'I
U;:C
'I
1-';0
,
IIID
, , K2' ' '
K1
C7'
'I
ID
I '
N
•••
/"II"'
1··'·lt~
J

.;.
.IO",JJ
,,
,
~~
'.<6'
II
'I
~
,
i

81
IT'
~
rt
.'
lr
'~.'
~o
I
I"
i , ,
Ih'

·'
••
lkr!t

,
~.~~~
~
~f1
I I
I
,
"~}
'1
,

II I I I
I,

-101
,
, 0
1111
:\'
.

\'
~
~
1"\
<0
~
'"
)(
'"
~,.
'\
,
'"
~
"
tJ
JlJ
I
,
I
I
~
,

,0:.
-
'2\
,
Iii
~

Hluh
2-8.
Khong
che
c()
c~
nang
h.\I
bAng
bI>
khong che
dOng
ll,lc.
23
BI)
kh6ng
ch~
co 12
ti~p
di~m
: 4 ti(fp
di~m
d'-u

(Kl,
K3, K7
vA
K5)
dung
cho
m~ch
stator
(dlllo
chi~u
quay
cua
dl)ng co), 5 ti(fp dU!m
ti~p
thea
(K2, K4, K6, KS,
Kl0)
dung
cho
ml;lch
rotor
(dong
cAt
di~n
tro
phl,l
trong
ml;lch
rotor)
va

3
ti~p
diem
K9,
Kll,
K12
dung
cho m(lch
billa
v~.
BQ
kh6ng
chI! dl)ng
h,1c
nllly
co thl!
su
dl,lng M
kh6ng
chI!
CO
cau
ndng
- h(l
cling
nhl1 cac co
diu
d.i
chuygn.
Qua.

trlnh
rna
mt\y,
di~u
chlnh
t6c
dl) th\1c
hi~n
blng
cach
dong
cAt
dfin
di~n
tra
ph\l
trong
m(lch rotOr
cua
dOng co.
Khi
md
may,
quay
tit tit
vO
lAng
cua
bQ
kh6ng

ch~
dOng
Il,1'c
til
vj.
trf
nay
sang
vj.
tri
kht\c
dg
tranh
hi~n
tllgng
dong
di~n
vA
mOmen tAng ml)t each
nhay
v9t
qua
giai
h(ln
cho phep.
Cac
dubng
d~
tinh
cO

cua
dQng co
dUQc
bi~u di~n
tr~n
hinh
2-S.
Cac
chi
g6
ghi
tr~n
dubng
d~c
tinh
co
ung
voi
cac
vt
tri
cua
bQ
kh6ng'
ch~.
Duong
d~c
tinh
cd 1
dung

dg
khai
d¢ng
dOng
cd,
vA
khAc ph\lC ct\c khe
he
trong
co
cau
truy~n
h,1c
ho~c d~
chung
cua
cap.
Dubng
d~c
tinh
cd 2
dg
tl;10
ra
t6c
dO
th<'lp
khi
clin
thiet.

Tuy
nhi~n,
vi cac
dubng
d~c
dnh
cd
nAy
m~m
n~n
dl)ng co
Him
vi~c
kern
6n
dinh, do do
khOng
th~
th\1c
hi~n
h(l
hAm
0 t6c
dl)
thap
du:gc,
rnA
chi cd
tM
th\1C

hi~n
dllgc
ch~
dQ
'hl;1
hAm
vai
t6c
dO
cao
hdn
t6c
dO
khOng
tllli
1y
tl1ong.
',.2.
He
truyen
d(;ng cac co cliu
CUB
cAu
tr\lc
dung
h~
truyen
d(;ng may
phftt
-

dQng
cO
(F-D)
D6i voi nhu:ng
cau
trl,lc
t1'Qng
tAi
Ibn,
ch~
dO
lAm
vi~c
nl}ng
n~,
can
dap
ling cac
y~u
cAu
v~
di~u
chinh
t6c
dO
cUng
nhu
cac
y~u
cliu ng$.t

ngheo
do
c6ng
ngM
d~t
ra,
tM
vi~c
sit
.d1)ng
dl)ng co khOng
d6ng
bO
v6i

kh6ng
cM'
dl;tng
II,1'C
khOng tM'
thoa
miln
ctU:Qe
mil
thubng
dung
h~
truy~n
dOng
F-D.

H~
truy~n
dOng nily
d~gc
su
d\lng
cho
cac
cau
tr1,1c
e phAn
xuong
luy~n
kim,
Ia.p
rap
v.V

DQng co
truy~n
dl)ng D.
dUQc
ctl:p
ngu6n
tit:
may
phat
F.
CUQn
kich

tu
cua
mAy
phat
CKTF
dU'Qc
n61
'YiJi
d'u
ra
cua
may
di~n
khu~ch
d(li
tu
tn1bng
ngang
MDKD. May
di~
khuyl!ch
dQ.i
tu
trubng
ngang
cO
4
COOn
dil1u
khi~n

: cucin
chu
d~
CCD, cucin pM.n h6i
Am
di~n
ap
CFA
; cuQn phllln h6i Am
dong
cO
ngAt CFD
vA
cuOn
6n
dinh
COD.
Di~l1
kbi~n_
M
truy~n
dQng
blng
bO
kh6ng chi!
chi
huy KC
cO
·hai
vi

trl
: nAng
vA
hl;1.
Cwin
chu
~o
CCD
clla
may
(fifn.
khuy~h
dQ.i
du~
cd:p
di~n
tu
may
ph9.t kich
tii
qua
c8.c
ti~p
di~m
cUa cOngtActa nAng N
vA
h,
H vil
'di~'
tt'd r

i
.
CuOn' phAn h6i
Am
di~n
ap
CFA
dlllm
bAo
qua
trinh
cu(lBg
buc
kic.h
til
cho
m!1y
di~n
khu)1!ch
dl;li
dl! giAm
thbi
gian
rna
mAy
cua
M.
Khi
dung
may,

cUQn
CFA
dugc
cap
d~n
qua
hai
ti~
di~m
thu:bng
kin
cUa
cac
cOngtActa N vii. H
qua
difn
tro
t
z
.
Do
phllln
ang
cua
CF
A,
se
lAm
giAm
difn

t\p
du
cua
~t\y
phAt
vA
cling
chinh
lA
gilllm
dbng
di~n
dnh
cua
M
F-D.
Trong
quA
trlnh
lilm
vi~c,
cucin
CFA
dUQc
n6i
villa
phan
ung
cua
may

pht\t
F
qua
hai
til!p
di~m
N (hol),c
H)
vA
hai
di6t
V3
(hol}c
V4)
vA
dien
tn)
r
3
.
Di~u
chlnh
t6c
dl)
quay
cua
dOng ·co,
thl,fC
hi~n
blng

ca.ch
thay
ddi
suc
til
dOng (s.t.d)
sinh
ra
trong
cul)n CFA.
o t6c
dl)
th<'lp,
til!p
di~m
cua
cOngtActo gia t6c G k[n,.
suc
tii
dcing
sinh
ra
trong
cu¢n
CFA Ibn
nhat.
Suc
tii
dOng
t6ng

cua
cae cuOn
di~u
khi~n
MDKD giAm
vA
di~n
t\p
ra
cua
may
phat
F gi:\m.
24
IDnb
2-9.
He
F-D
lruybi
dOng
cd
d1u
mng -
h~.
Q -
SQ_d~
"SUfi'!
U;
b -
D(k

tiM
1;"
CUD
d~lIg
ca .
. '
% w
Z
fOO
IS
;ViJ/lf
S-
f
ZJ
AI
0
0
SO
6
S.
fOO
ISO.
Yo
2f
f
S.
;,:"
If
2
106

TAng t6c
dQ
dQng
CO
bAng cOch
c.<!p
di(\n
cho
cUQn
dAy
cUa
cOngtl1ctd
G dan
d~n
s.t.d
cUa
cu/)n CFA
giAm,
SlJ:c" t\t
d/)ng Wng
cUa
:MDKD
tAng
l~n,
di(\n
ap
ra.
cu.a
may phat F
tAng

l€m.
CuOn
pha.n h6i
Am
dbng
cO
n~t
CFD
cua
may
di~n
khu~ch
d?i
dung
d~
h~n
ch~
dbng
khi
ma
may
va
dAo
chiElu.
Cu/)n
phan
hdi
Am
dong
cO

nglit
dll<;'C
da:u vao di(\n
ap
roi
tr~n
di~n
trCl
shunt
R
sh
.
Di~n
ap
nay
tl
.1(\
vOi
dbng
Clla
d/)ng
cO
va
dllQC
so
sAnh
vOi
di~n
ap
d/)c l(lp

qua
hai
di(ln
tra
phAn
ap
R.
Do
trong-~
cO
cuOn
CF,A,
nen·
dQ.c
tinh
00
cUa
he sl!
C1lng,
diElu
d6_d6i
vOi
M truyEln
dOng
dn
tr\lc
IA
khOng mong mu6n. Khi
lAm
vi~c.

trong
cuOn
CFO luOn
cO
dbng
ch~y
qua
(h~n
ch.~
dbng bAng .dien
trH
r
4
)
nAb
lite
tfnh
00
0
vilng
lAm
vi~c
cO
m~
Mt
di
do
tac d\lng
phan
hdi

Am
cUa
CFD. Khi
dbng
di9n
c*a
dOng
ccf
qua
lern
(IOn
hon
dbng
di~n
ngJit),
di~n
ap
roi
t~n
dien
tra
~
ll:ln
~Cfn
·~ieD
Ap
Usb
(h*
Ui>d
Clla.

hai
dit?:n
tra- phAn
Ap
R,
trong
cuOn
CFO
se;
cO
dbng
ph\l ch(ly
qUa
lAm
giAm
sl1c
tu
dQng
tdng
cua
MDKD
~a
~n
ch~
dllQC
mOmen
Clla.
dOng 00.
D~
nAng

caa
tinh
dn
djnh
cda
M th6ng,.ccS
cuQ~
dn
dinh
C6D.
CuOn
dAy
d6 dllu
vao
cuOn
dAy
so clip
cda
bi~n
ap
dn
djnh
BA
CuOn
ad
dp
Clla.
BA
d~u
vAo

cuOn klch
tu
cua
may
phat
qua
di(ln
tra
h~n
cMf
dbng
rs'
Trang
m~ch
cua
cuOn
dAy
klch
tu
cua dOng
Cd
cd role
bAa
v(l
milt klch
tu
RTT
va
di(ln
tra

phl,1
r9
va r
7
, 0
ch~
dO
lam
vi~c
dn djnh,
cuOn
day
klch
ttl:
cua
dQng
Cd
dt(u
25
n6i tilfp
v(:!i
r
7
.
Trang
thai
gian
rna
may,
ti~p

dit~m
cua
oongt;Acto
KKD
se
ngAn
m~eh
di~n
tre
r
7
.
K~t
qua
la
mOmen dOng cd sll tAng
trong
thbi
gian
khoi dQng.
Thai
gian
cd
di~n
cua
cu¢n
dAy
cOngt;Aeto
KKD
dUQc

dit1u
cblnh
bAng
hai
rdle
thai
gian
2Rth
va
3Rth
(0
chi~u
nAng
ho~e
ehit1u
h~).
3.
H~
truy@n dOng cttc
cO
cAu
eua
cAu
trl,tc
dung
bO
bien
ddi
thyristor
- dOng

cO
m(it
chih
(T-D)
Nhung
nAm gtin
dAy,
truy~n
d¢ng
cho
du
tr1,lC
dii
dung
bO
bi~n
ddi
thyristor
thay
cho
bl?
bi~n
ddi
quay
(mAy
pMt).
Dung
hi?
bien
ddi

thyristor
(BT)
cd
nhi~u
\iU
diem:
giam
trQng hlQng, kich
thu:(:!c
va
cMIt
lUQng
di~u
ehinh
nAng cao.
D6i
v6"i
cO
cliu nAng -
h~
dung
bl)
BT
se
g~p
1 s6
di~u
phuc
t~p
trong

m'1-ch
dieu
khir$n Ia
eh~
d¢ M.m
tai
sinh.
D6i
v(:!i
co
cliu
di
ehuy~n,
do
cd
anh
hu:ong
cua
mOmen phAn
kbang,
cho nfm
Sd
d6
kh6ng
che
dAo
chi~u
don
giAn
dung

cAe
cOngtiietd
dAo
chi~u
trong
m~h
phAn
dng
Clla
d¢ng
ca.
M¢t
trong
h~
truy~n
d¢ng
co
et(u nAng -
h~
dung
T-D
'. giai
thi~u
tr~n
hlnh
2-10.
DOng co
truy~n
dQng cd cllu
nAng

h! 1
la
dOng
co
di~n
mOt
chi~u
kic"h
ttt
dOc
I~p.
Di~n
lip
cung
~p
cho
ph4n
ang
d¢ng
cd Illy
ttt
bO
bien
ddi
thyristor
qua
hai
cOngtfkto
dao
chieu

nAng N
(ho~c
h! 1
H).
CuOn
khAng
CK
lAp
trong
mfch
ph4n
ung
d~
19C
dong
ph4n
dng.
CK
Trang
M cd
cAc
m~h
Mo
v~
sau :
bAo
v~
quA
tAl
blng

rdle
dOng
di~n
C11c
dfi
RDC,
ml;ich
bAo
v~
cho
cAe
thyristor
Tl+T6
bAng
cAe
ph4n
tu
r
1
+r
6
va C
1
+C
6
.
.7.'
"
es(
'\

(
TI
Ii
Tf
~
T.
'j
TS
j'/
I
If
"
w
tY (
~
,
,
,
.
}f
KPe
tt
" "
RI
r;
1"7+
'(IlK
C6' I~1
"
~w

If
9 ~

-
-
j'/
-
"
H
Hlnb
2-10.
He
truy~n
dQng
T-D.
-

N~
KT
CKTiJ
Di~u
khi~n
1>0
bil1'n
ddi
lA
kMi
KDK.
Trang
m~

dit1u
khi~n
co
hai
mfch
vOng :
m~ch
vOng dOng
di~n
RI
vA
m~ch
vong
t6c

RIO'
Tin
hi~u
phAn hdi dOng Illy
ttt
ba
bien
dOng 1
TI
+
3TI,
Un
hi~u
phAn h6i t6c
dQ

14y
ttt
mAy
phAt
tdc
FT.
4. So
dh
kh6ng
chf
cilu
tr~c
tu
(}
dAy
chi
giei
h~n
trong
ph4n
kh6ng
che
nam
cha.m Illy
tei.
Trfm
hlnh
2-11
gi6"i
thi~u

hai
sd
d6
kh6ng
che
nam
chAm Illy
tAi
di~n
hlnh.
26
let'
He
f
j 0) 1
el/ el/
He
f
mob
2-11.
Sa
d6 kh6ng che
nam
cha.m
l1iy
lai
a -
LO(1i
PMC
- 50 i b -

Lopi
PMC
- 150.
Khi
d6ng
kh6a
K.
cu¢n
dong
ella cOngtdcta N
(ho~c
cQc
cOngtActd
IN,
2N)
cd
di(ln,
hai
til!p
di~m'
eua
n6
dong
ngu6n
clip cho
cu¢n
dAy
cua
nam
chAm

My
tai,
d6ng
thbi
'. ngAt
ngu6n
cllp
cho
cu/)n
dAy
da
cOngtActd
H.
Khi
do
s~
co
dong
chay
qua
cu/)n dAy
Dam chAm
lay
tai
NC
vA
qua
cae
di~n
tra

ph6ng
di~n
r
1
' r
2
va
r3"
Thbi
gian
dong
ngu6n
cho
NC
Is.
thbi
gian
ctf:n
thi€t
de
thl,tc
hi~n
v~n
chuyen
hAng.
Khi
rna
kh6a
K,
cae

cu¢n
dAy
cua cOngUictd N
(ho~c
IN
vii
2N)
mAt
di~n,
Mng
til!p
di~m
cua
mlnh
chung
sa
cAt
ngu6n
clip cho
NC
va.
dong
m~ch
ngu6n
dlp
cho
cu/)n
day
ella cOngtActd
H.

Khi
do
cu¢n
day NC
dUQc
khep
kin
m~ch
viJi
rl'
r
2
vA
r3"
NAng h1Qng
di~n
til:
deh
trong
NC
s~
ph6ng
qua
cae
di~n
tra
tr~n,
t~o
ra
1

hi~u
di~n
th€
a
hai
dtf:u
cUQn
dAy
cua
cOngtActo H, dll
lam
cho no
me
dOng.
Hai
ti~p
di~m
cua
no
dong
NC
VaG
ngu6n
vai
c~c
tinh
nguqc
l~i,
khu
tu

du
nhanh
va
tha
tai
trQng
nhanh
heln.
Khi
dong
chay
qua
r
l
'
dao
chieu,
di~n
ap
rdi
t~n
no
cO
c~c
tinh
nguqc
vc;i
di~n
ap
rai

tr~n
r
2
-
Hi~u
di¢n
th~
tr~n
cuOn
dAy
H
giam,
kh~ng
du
Me
dQng
nua
va
NC
t~
d¢ng
duqc
cAt
ra
khOi
ngu6n
ct{p.
27
Chrrong 3
.

.'
TRANG
B!
DII;N - DII;N
TU
THANG
MAy
vA
MAy
NANG
§3.1.
KHAI
NI~M
CHUNG
Thang
may
(may
nAng)
18.
thi~t
hi
vl\ln
tAi
dung
d~
cha
hang
va
ngubi
thea

phl1dng
thing
dung.
Nhting
IOlili
thang
may
hi~n
d~i
cd
ket
cAU
cd
kht
phuc
t!ilP,
M
truy~n
d/,'lng,
M
th6ng
kh6ng
chI!
phuc
t!;lP
-
nh~m
'.
nang
caa

na.ng sullt,
vl\ln
hanh
tin
cl\ly,
an
toano
Tilt
ca
cae
thi~t
hi
di{}n
dUQc
M.p
~t
trong
bu6ng
thang
va
bu6ng
may.
Bu6ng
may
thubng
b6
trl
"
bing
tr~n

cung
cua
giifng
thang
may. Kift ellu,
sa
do b6
trl
thiift bi
cua
thang
may
gWi
thi~u
tr~n
binh
3-1.
H6
gil!ng
cua
thang
may
11 lit khoAng
khOng
gian
tu
m(lt
bAng
sAn
bing

1 cho
den day gi«ng.
N«u
h6
¢ng
cO
dQ
sAu
hdn
2m
thl
phAi
lam
thAm
cua
ra
vao.
D~
nAng
-
h~
hu6ng
~hang,
ngubi
ta
dung
d/)ng
Cd
6. DOng
Cd

6
dUQc
n6i
tn,iC
ti~p
viJi
CO
diu
nAng
ho~
qua
hQp giAm tde.
N«u
n6i
tn,iC
ti«p,
hu6ng
thang
dUQc
tree
l~n
pUli qutln
c~p.
N~u
n6i
gi~n
ti«p
thl
giua
pUli qutln

cap
vA
dOng
co
cO
lAp
hQp
giAm t6c 5
vl'li
ti
86
tnly~n
i
==
18 + 120.
Khung
cUa
bu6ng
thang
3
dl1Qc
tree
l~n
puB
qutln
c~p
bAng
cap
kim
le~i

4 (thl1ang
dung
1
d~n
4
sQi
cap).
Bu6ng
thang
luOn luOn
dUQc
giu
theo
phuong
thAng
dang
nhb
cO
gia
tree
7
va
nhung
con
trl1Qt
dAn
hl1l'1ng
(con truc;Jt
la
lo~i

puli
truc;Jt
cd
bQc
cao
Bll
b~n
ngeai).
Bu6ng
thang
vA
d6i trQng
di
chuy~n
dQc
28
-144
11
Hlnh
3-1.
Ka
~
vB
b6
tri
thj~t
bi
cUa
thang
mfIy.

'.
thea
ehieu
eaa
eua
thanh
gi~ng
thea
cae
thanh
dAn
httong
9.
Bu6ng
thang
co
trang
b~
bl)
phanh
hia
hi~m
(phanh
du).
Phanh
baa
hi~m
giu
bu6ng
thang

t~i
eM
khi
dut
cap, mfit
di~n
va
khi
t6c

di
chuygn
Vligt
qua
(20+40)%
t6e
dl)
dtnh
mac.
Phanh
haa
hil!m
tbttbng
dugc
eM'
t.f.ta
thea
3 kil!u :
phanh
baa

hiem
kieu
n@m,
phanh
baa
hiem
kigu
l~ch
tdm
vA
phanh
baa
hiem
kigu
kim.
Trang
cae
lal;l.i
phanh
tr€m,
phanh
baa
hi~m
kieu
kim
dugc
su
dl,lng
r¢ng
"tAi

helD,
no
dam
baa
eha
bu6ng
thang
dung
@m
han.
K~t
eliu
clla
phanh
baa
hiem
kieu
kim
dugc
hil!u
di~n
tren
Mnh
3-2.
Phanh
baa
higm
thuang
dUQe
lAp

phia
duai
bu6ng
thang,
g<;>ng
kim
2
trugt
thea
thanh
dAn
huang
1
khi
t6c
dQ
ella.
budng
thang
blnh
thu:ang.
N~m
giua
hai
canh
tay
don
clla
kim
co

n@m
5 gAn voi M
truy~n
dOng
banh
vlt
-
tr1,lc
vlt
4.
H~
truyt!n
d¢ng
tr\lc
vit co
hai
la~i
ren
:
ren
phai
va
ren
trai.
Cung
voi
k~t
eliu ella
phanh
bAa

hiem,
buang
thang
cO
trang
bt
tMm
ca
cau
h~n
che
t6e
de;;
kil!u ly tAm.
Khi
bu6ng
thang
di
chuygn
se
lam
eha
ea
el1u
h(ln
ch~
t6c
dl)
kieu
ly

tam
quay.
Khi
t6e
de;;
di
ehuyen
clla
bu6ng
thang
tang,
co eliu
dai
truy~n
3
se
lam
cha
tang
4
quay
va
klm
5
se
ep
ch~t
bu6ng
thang
vaa

thanh
dAn
huang
va
h~n
che'
tde
d¢ ella
bu6ng
thang.
,
Hlob
J-l.
Phanh
bao
hi~m
kieu kim.
1-
Thanh
dAn
hu6ng;
2-
G(J1IgkbntnzVt;
3-
Dai truyfn;" -
He
tMR8d~8bdnh
vit-
trliC
vit;

5 -
Ntm.
§3.2. PHAN
LOJ),I
vA
eAe
THONG SO
Ki
THU;'T
eo
BAN
eUA
THANG
MAy
Tuy
thu¢e
V3a
ehuc
n8.11&',
thang
may
co
thg
phAn
laf,li
thea
cae
nh6m
sau
1 -

Thang
may
eha
DgI1bi
trong
cae
nhA
cae,
~ng.
2 -
Thang
may
dung
trang
cae
b~nh
vi~n.
3 -
Thang
may
cM
hang
co ngttbi
di~u
khien.
4 -
Thang
may
dung
trang

nha
An
va
thu
vi~n.
29
'.
PhAn
lOI;li
thea
tl'Qng
tai
:
1 -
Thang
may
la~
nM
Q < 160kG.
2 -
Thang
may
trung
blnh
Q =
500
+-
2000
kG.
3 -

Thang
ma.y
ial:li
IOn
Q > 2000kG.
PhAn
lalili
thea
t6c d¢ di
chuy~n
:
1 -
Thang
may
chlilY
ch$.m v = 0,5mJs.
2 -
Thang
may
t6c dti
trung
blnh
v = 0,75 + 1,5m/s.
3 -
Thang
may
caa
t6c v = 2,5 + 5mJs.
§3.3.
TINH

CHQN
CCNG
SUAT
DONG
CO
TRUYEN DONG THANG
MAy
D~
dnh
chc;m
d11QC
cOng
su!t
dQng
co
truy~n
d¢ng
tbang
may
clin
cO
cac
di~u
ki(!n
vA
tham
s6
sau
:
-

So
d6 dOng
hQc
cua
thang
may
- T6c d¢ vA
gia
t6c Ion nhl'lt
cha
phep
- TrQng tAi
-
Tr~mg
111c;fng
pu6ng
thang.
COng
su!t
tlnh
cua
dOng
00
khi
nAng
tai
khOng
dung
d6i
tI"Qng

d11QC
dnh
thea
cOng
thuc
sau
:
30
Trang
d6
Gbl
- kh6i hlQng
bu6ng
thang
[kg]
G -
kh6i hlQng bAng, [kg]
v - t6c
dQ
nAng, [mls)
g -
gia
t6c tl'Qng tr11bng, [m/s2]
rz
-
hiQ:u
suAt
cUa
CO"
Cl1u

nAng (0,5 + 0,8).
(3-1)
Khi
c6
d6i trQng, cOng
su!t
dnh
cUa
dOng
Cd
11k
nAng tl\i
dl1QC
dnh
thea
bi~u
thuc
sau
:
Pen =
{[G
+
GbtJi
- G
dt
.rz}vkg.1O-3, [kW].
(3-2)
VA
khi
hl;l

tAi
(3-3)
Trang
d6
: Pen - cOng
su!t
dnh
cua
d¢ng
00
khi nAng
co
dung
d6i trQng
P
eh
- cOng sul'lt
dnh
cua
dQng 00 khi
hl;l
co
dung
d6i trQng
G
dt
- kh6i
111Qng
cua
d6i trQng, [kg]

k -
~
Oil
tlnh
Mn
rna
sat
gifta thanh
WIn
bUbng
va
d&
tn,mg
(k
= 1,15 + 1,3).
Kh6i
111c;mg
cua
d6i trQng
dl1QC
dnh
thea
bi~u
thuc
sau
dAy:
G
dt
= G
hl

+
aG,
[kg].
(3-4)
Trang
do : a - M
s6
cAn b!\ng (a = 0,3 + 0,6).
;
'.
Phlin
16:n
cac
thang
mAy
eM
khach chI
v$,n
hAnh
dl1y
titi
trvng
nhung
gtb can
di~m,
thOi
gian
-dm
l~i
luOn

lam
vi~c
non
tAi
; cho
n€m
d6i vdi
thang
may
cha
kMch
n~n
ChQD
M a6 a
::=
0,35
-I- 0,4.
D6i
v{Ji
thang
may
chc'J
hllng,
khi
nling
thllbng
IS.
diiy
tl).i
vii

khi
hl;l
thu:bng
Iii.
khOng
tAi, nlm
chc;m
a = 0,5.
D\ia
t~n
hai
bi~u
thuc
(3-2)
va.
(3-3)
c6
the
xAy
dl,1'ng
dllt;JC
biell
dfi ph\!
tAi
vA
chc;m
ad
bl) cOng
sullt
cua dOng

co
thea
s6
tay
tra
CUll.
Mudn
xAy
d\ing
bi~u
d6
ph1,l
tAi
chtnh
xac,
din
phAi
dnh
d~n
thbi
gian
rna may,
thbi
gian
hl1m,
thai
gian
dong,
rna
cua

va
86
IAn
dling
cua
bu6ng
thang
khi
chuyen
dl;lng.
ThOng
s6
tllCfng d6i M
tfnh
toan
cae
thai
gian
trlln
dllQ'C
dua
ra
trong
bAng
3-1.
Thbi
gian
ra,
vAo
bu6ng

thang
dllQC
dnh
gl1n
dung
ls/l
ngubL
86
lAn
dung
(dnh
thea
XBC su.!It)
eua
bu6ng
thang
co
the
dm
thea
cae
dubng
cong tr€!n
hlnh
3-3.
T6e
dO
di
ehuyen
(m/s)

0,5
0,75
1,0
1,5
2,5
3,5
18
16
14
12
10
8
6
4
2
V
V
Bimg
3-1
Thbi
gian
rna
may
T6ng
thbi
gian
cOn
l~i
(8)
vii hl1rn

may
v(1i
khoang
Bu6ng
thang
Bu6ng
thang
Bu6ng
thang
each
giua
ella
Ung
(s)
cd
ci'ta
r¢ng
co
etta
r¢ng
e6
ella
rOng
3,6
met

7,2
met
duili
BOOmm

dulli
BOOrnm
dulli
1000mrn
(md bAng tay)
(meJ
t~
dQng)
(rna
tV'
dOng)
,
1,6
1,6
12,0
7,0
-
1,6
1,6
12,0
7,0
-
1,8
1,8
13,0
7,0 6,3
1,8 1,8
-
7,2 6,3
2,8

2,0
-
-
6,5
3,2 2,5
- -
7,0

E
21n
uai
/'

E-1
ngui
/"


.<,.
r"
E
13ng
yo;
f;::
/
E
lOng
0/
:


E
5nau
';
5
10
14
18
22
26
30
34
38
42
46
50
m,
Hlnh
3-3.
Dl1dng
cong
de
x.IIc
dinh
~
illn dung (thoo
xAc
suJll)
Clla
bu6ng thang.
md

-
sO
lIin
dung;
rn,.
- s6
tA:ng
; E - s6
ngtlOi
lrung bu6ng thang.
31

×