Tải bản đầy đủ (.pdf) (10 trang)

Cơ Sở Thiết Kế - Lắp Ráp - Tự Động Hóa Máy Công Nghiệp part 4 pps

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (236.46 KB, 10 trang )

'.
Phuong
phap
dnh
ch!;m
cOng Built
d¢ng
CO
truy~n
d¢ng
thang
may
til!n
hanh
theo
cac
bulic
sau
dAy
:
1.
nnh
IIjC
kea
d~t
len
puli
cap
kea
bu6ng
thang


a tAng dulii
dmg
va
cac
IAn
dung
ti@'p
thea
:
Trang
do :
kl
- s6 llin
dung
cua
bu6ng
thang.
6.G
1
-
thay
d6i
(giam)
kh6i
h1Qng
tM
sau
m6i
hin
dung.

g - gia
t6c
tr(;mg
truong,
[m/s2].
2.
Tlnh
m6men
tuong
ung
vai
lljc kea.
M
F.R
i.I[
,
[Nm]
nl!u F > 0
va
:
F.R .
M
~
-,-12
,
[Nm],
n@'uF<O.
Trang
dci
R -

ban
kfnh
cua
puli, [m].
i -
ty
96
truy~n
cua
cd
~u.
'1
-
hi~u
sucH
cua
co cAu.
(3-5)
(3-6)
3.
Tfnh
t6ng
thbi
gian
hanh
trinh
nAng
va
h~
cua

bu6ng
thang
baa
g6m
:
thai
gian
bu6ng
thang
di chuyl!n
vai
t6c
dQ
6n
dinh,
thbi
gian
rna
may
va
hlim
may
va
t6ng
thai
gian
ron
l~i
(thai
gian

dong
rna
cua
bu6ng
thang,
thbi
gian
ra
vao
buang
thang
cua
hanh
khach)
thea
bang
3-1.
4. Dy-a
tr~n
k@'t
qua
cua
cac
buac
tlnb
tmin
tr~n,
tinh
mO
men

dAng
trj
va
tinh
chon
cOng
sullt
de)ng cd.
5.
XAy
dljng
bi~u
do
ph1,l
ali
chlnh
xae
cua
de)ng cd truyl'!n. de)ng co
tlnh
den
cae
qua
trinh
qua
de)
va
ti@'n
hanh
ki@'m

nghi~m
cOng
sullt
dQng cd dli
ch<;>n
thea
di~u ki~n
phat
nong,
qua
till.
§3.4. ANH HuUNG
ellA
Toe
DQ, GIA
Toe
VA DQ
D~T
(DAO HAM
B~e
NHAT
ellA
GIA TOC) DOl
veil
He
TRUYEN oQNG THANG
MAy
M9t
trang
nhung

y~u
cAu
Cd
ban
d6i
vOi
M
truy~n
d¢ng
thang
may
la
ph!ll
dam
baa
cha
bu6ng
thang
chuyEfn
d¢ng
~m.
Bu6ng
thang
chuyEfn dOng
Elm
hay
khOng, ph\! thu¢C
vao
gia
t6c

khi
md
may
va
khi
hlim
may.
Cac
tham
56
chlnh
d~c
t:rung
cha
ch~
dO
lam
vi~c
cua
thang
may
Ia :
t6c

di chuyEfn v[m/s],
gia
t6c
a[m/s
2
]

va
de)
d~t
p[m/s
3
).
T6c
de)
di
chuygn
cua
bu6ng
thang
quy~t
dinh
nling
Built
cua
thang
may,
cd
y
nghta
quan
tI'Qng, nh:H
la
d6i
vai
cac
nha

cao
bing.
D6i
v6"i
cac
nha
ch9c
trbi,
t6i
uu
nMit
la
dung
thang
may
caa
t6c
(v =
3,5m/s),
giam
thbi
gian
qua
de)
va
Wc

di
chuygn
trung

binh
cua
bu6ng
thang
d{lt gAn bAng
t6c
d()
dtnh
muc.
Nhung
vi~c
tling
t6e
de)
l{li
dAn
d~n
tling
gia
thlinh
eua
thang
may.
Neu
tang
32
'.
t6c d¢
cua
thang

may
v = 0,75m/s
Hln
v = 3,5m/s, gia
thanh
tllng
Illn 4 + 5 ll'in. Bai
v1).y,
tuy
thea

caa
cua
nha
rna
chQn
thang
may
co Mc d¢ phil
hc;Jp
viii
t6c
d¢ t6i
uu.
T6c d¢ di chuy4!n
trung
blnh
cua
thang
may

cd
th4!
tAng bAng
clch
giAm thOi
gian
rna
may
va
ham
may,
cd
nghla
IA
tAng gia t6c.
Nhung
khi
gia
t6c IlIn sll
gAy
ra
cAm
giac
khd
chju
cha
hAnh
khach
(nhu
chdng

m~t,
SQ
hAi,
nghfilt
tho
v.v ). Boi
v$.y,
gia
t6c
t6i
uu
la
a
:!iO
2m/s2.
Gia
t6c t6i
11u
dAm
bAa
na.ng suAt
caa,
khOng
gAy
ra
cam
giac
kh6
ch~u
cha

hanh
khach,
d11QC
d11a
ra
trong
bAng
3-2.
Tham
s6
Tt'lc d¢
thang
may
(m/s)
Gia
t6c
cl,1c
d~
(m/s
2
)
Gia Me
dnh
toan
kung
binh
(m/s
2
)
I

'-'
,0
!-_I-
'I
I ,
I
,
Xaay
chi~u
0,5
0,75
1
1
0,5 0,5
s
H~
tTUy~n
d¢ng
1
1,5
0,8
M¢t
chi~u
1,5
1,5
1
p
r-
,
I

2,5
2
1
Bang
3-2
l'
n
, I
3,5
2
1,5
Q~I~~~
______
~~~~=+~t_
J.
~Bf)i)l
·i.
, ,
L.,J
P
Hloh
3-4.
Cae dlldng cong
bit!u
dil'n
sl,l
ph1,l
tln.tOe
ella
quAng

duong
S,
Ide

v,
gia
16e
a
va
dO
del
P
thea
thOi
gian.
33
M~t
dl.li
hrc;mg
nua
quyl'lt
d~nh
sl,t
di
chuy€n
€lm
cua
bu6ng
thang
la

t6c
dQ
tAng
cua
gia
Mc
khi
mc'.!
may
va
t6c d9
giam
cua
gia t6c
khi
ha.m
may.
Noi
mtit
eAch kM.c, do
Iii
da
d
2
v

~t
(~l.lo
ham
b~c

nhc'(t
cua
gia
tOe
f =
dt
hoi;1c
~
h8rn.
~
hai
ella.
t.6c
dti f =
dt
2
).
,Khi
gia
t6c a
~
2m/s2
thi

d~t
kht"lng
dUQc
qua
20m/s
3

.
Bh~u
d6
lam
vi~c
t6i
uu
cUa
thang
may
USc
d9
trung
binh
va
t6c
dO
cao bi€u di€n
tr€ln
hlnh
3-4.
Bieu
d6
nay
co
th~
chia
ra
lam
5 giai

dOl.ln
thea
dnh
chllt
thay
d6i toc dti
cua
buang
thang
:
ma
may,
che
dti
On
dinh,
M.m
xu6ng
t6c
d()
thllp,
bu6ng
thang
den
tAng
va
ham
dung.
Bi~u
d6 t6i

uu
hlnh
3-4
se
dl;it
dUQc
n~u
dung
M
truy~n
d()ng mtit
chi~u
(F-D).
Neu
dung
M
truyen
d()ng
xoay
chieu
vlii d(lng co kht"lng
d6ng
b(l
hai
cap
t6c
dQ,
bi~u
d6 chi
dl.lt

gan
giOng bi{!u d6 t6i
uu.
Doi voi
thang
may
chl;iy
ch~m,
bi~u
d6
chi
c6
ba
giai do!pl :
mo
may,
chI'!
dQ
6n
dmh
va
ham
dung.
§3.5.
DlrnG
CHINH
xAc
BUONG
THANG
Bu6ng

thang
cUa
thang
may
cAn
phai
dting
chinh
xac
so
voi
m~t
bang
cua
Uing cAn
dung
sau
khi
iln
nut
dung.
Neu
buang
thang
dung
khong
chinh
xac
se
gay

ra
cac
hi~n
tUQng
sau
:
- D6i
v6i
thang
may
cha
kMch,
lam
cho
hanh
khAch
ra,
vao
kho
khAn, tAng-
thai
gian
re,
vilo
cua
hanh
khach,
dAn
d~n
giam

nAng suilt.
- D6i
v{Ji
thang
may
chb
hang,
gAy
kho khAn
trong
vi~
xep
va
Mc
da
hang.
Trang
mtit
s6
trubng
hQP
c6
th~
kht"lng
tht,!c
hi~n
dUQc
vi~
x~
vA

Mc
da
hang.
D~
kh~c
phl,lc
h(,-u
qua
do, co
th€
c'(n
nhAp
nut
ba:m
d~
df).t
dUQc
dti
chinh
xac
khi
dung,
nhung
se
dAn
Mn
cae
vc'(n
de
kh6ng

mong mu6n
sau
-
Hong
thi(~"t
bi
di~u
khi~n
- GAy
t6n
th!t
nling
lUQng
-
GAy
h9ng
hOc
clk
thi~t
hi
Cd
khi
- TAng
thbi
gian
tu
luc
ham
d~n
dung.

D~
dung
chinh
xlie
bu6ng
thang,
din
dnh
den
m(jt
ntra
hi/[!u
56
cua
hai
quang
duang
truQt
khi
phanh
buang
thang
dc'(y
Uti
va
phanh
bu6ng
thang
kht"lng
tAi

thea
cung
mQt
huang
di
chuy~n.
Cac
yeu
to
anh
huang
d~n
dung
chinh
xac
bu6ng
thang
bao
gam
:
momen
cua
co cllu
phanh,
mt"lmen
quan
dnh
cua
buang
thang,

t6c

khi
b~t
dAu
ham
va
mOt s6
yeu
to
phl,l khac.
Qua
trlnh
ham
bu6ng
thang
xity
ra
nhu
sau
: khi
bu6ng
thang
di
dlin
gan
san
tang,
dIng
tAc

chuy€n
d6i
tang
dip
l~nh
Mn h¢
th6ng
dieu
khi~n
d(lng
cd
d~
dung
buang
34
3_T009T_
-"
'.
thang.
Trang
quAng
thbi
,gian
6.t
(thbi
man
tac
dQng
cua
thi~t

bi
di~u
khi~n),
bu6ng
thang
di
dUQc
quAng
dubng
IA
S'
= voAt ,
[m]
(3-7)
Trang
d6
: v 0 -
T6c
dQ
hic
bAt
dllu
ha.m,
[m/s].
Khi
co
c!1'u
phanh
mc
dQng

IA
qua
trlnh
hAm
bu6ng
thang.
Trong
thbi
gian
nAy,
bu6ng
thang
di
dUQc
m¢t
quang
duong
S".
mv'
S"
=
0,
[m]
2(Fph
±
FJ
(3-8)
Trang
do
: m -

kh6i
IUQng
cAc
phl1n
chuygn
dQng
cua
bu6ng
thang,
[kg]
F
ph
-
h,1c
phanh,
[Nl
Fe
-
h,1c
can
dnh,
[N]
Dau
(+)
ho~c
tru
(-)
trong
bieu
thuc

(3-8)
phl:l thuQc
va~
chh~u
tac
dvng
clla
h,tc
Fe:
Khi
bu6ng
thang
di
l@n
(+)
va
khi
bu6ng
thang
di
xu6ng
(-).
S"
cung
cd
the
vi~t
duO'i
df).ng
sau

:
S"
=
(3-9)
Trang
do
: J -
mOmen
quan
dnh
M
quy
d6i
v~
chuy~n
d¢ng
Clla
bu6ng
thang,
[kgm2]
MPh
-
momen
rna
sat,
[N]
Me - mOmen
can
tlnh,
[N]

Wo -
Mc
dQ
quay
cua
d¢ng
co
Iuc bAt dl1u
phanh,
[rad/s]
D -
dubng
klnh
puli
keo
cap,
[m]
-
ti
os6
truy~n.
Quling
dubng
bu6ng
thang
di
dUQc
tit
khi
cOng tAc

chuygn
d6i
tl1ng
cho
l~nh
dung
dl!n
khi
bu6ng
thang
dung
tf).,i
sAn
tllng
IA
:
S =
S'
+
S"
=
Vo
At +
2iCMph
±
MJ
(3-10)
COng tAc
chuyfn
d6i

tllng
dQ.t
each
sAn
tbg
m(it khoAng
cach
nAo
dd
lAm
sao
cho
bu6ng
thang
nAm
if
gilla
hi~u
hal.
quAng dU'bng truo:t
khi
phanh
d4y
tAi
vA
khOng
taL
Sai
s6
16n

nMt
(d(i di:lng khOng
.chinh
xac
IOn
nhllt)
IA
s - S'
, I
"S
= 2
(3-11)
Trong
d6
:
Sl
- q uAng
dubng
truc;lt riM
nhllt
cua
bu6ng
thang
khi
phanh
S2 - quAng
dubng
truc;lt
Ibn
nh4t

cua
hu6ng
thang
khi
phanh
(hlnh
3-5),
Bang
3 - 3
dUB
ra
cac
tham
86
cua
cac
M
truy~n
d(ing
voi

khOng
chinh
xac
khi
dung
As.
35
Bang 3 - 3
Ph/ilm

T6c
dO
Gia
D¢ khOng
H~
truyen
dOng
di~n
vi
di~u
di .
t6e
chinh
xBe
khi
chlnh
chuy~n
(m/s2)
dttng
(mm)
Me
dQ
[m/s]
DOng co
KDB
1"0
to
16ng
soc
1 ctlp

t6c
dtj
1 , 1
0,8
1,5 ± 120 + 150
DOng
00
KDB
rO
to 16ng
soc
hai
cllp tile
dO
1 , 4
0,5
1,5
±
10
+
15
DOng
00
KDB
re,
to 16ng
s6c
hai
cllp tile dl)
1 , 4

1
1,5
± 25
+
35
H~
may
phat
-
dl)ng
co
(F
-
D)
1 , 30
2,0
2,0
±
10
+
15
H(!
may
phat
-
d¢ng
00
cO
khuyl1ch
d~

trung
gian. 1 , 100
2,5
2
± 5 +
10
'.
-
r-r
Mticdat
cam
bien
dung

~
I-linh
3-5.
Dung chinh xflc
w6ng
thang.
36
'.
§3.6. cAe
H~
TRUYEN
DONG
DI~N
DUNG TRONG
THANG
MAy

VA
MAy
NANG
Khi
thi~t
k~
M
trang
hi
di(m
-
di~n
tli: cho
thang
may,
vi~c
11,18.
ch9n
mOt M
truY~fI
d(>ng,
chQn lo(ii dOng co phAi
d1,1a
tr~n
cae
y~u
diu
sao
-
DC)

chfnh
xac
khi
dung
- Teie
dO
di
chuy~n
bu6ng
thang
-
Gia
t6c
IOn nhl1t
cho
phep
-
Ph~m
vi
di~u
chinh
t6c
de
H~
truy~n
dOng
dil)!n
xoay
chi~u
dung

d¢ng
co khOng dOng bl)
rotor
lOng
soc
va
rotor
day que'in
du'c;1c
dung
kha.
pM
bi~n
trong
trang
hi
di~n
-
dil~n
to
thang
may
va
may
nAng.
H~
truy~n
d(>ng
dOng co
!thong

d6ng
bl)
rotor
16ng
soc
thubng
dung
cho
thang
may
cho
hang
t6c
dO
ch$rn.
H~
truy~n
dOng d/)ng co khOng
d6ng
bl)
rotor
dAy
quan
thuang
dung
cho
cae
may
nAng
cO

trQng tM
lCm
(ct.')ng
sulIt
d/)ng
cO
truy~n
dOng
tdi
200kW)
nham
hl;ln
ch€
dbng
khai
d¢ng
d~
kh6ng
111m
anh
huang
d€n
ngu6n
di~n
cung
c-a:p.
H~
truy~n
d¢ng
xaay

chi~u
dung
d/)ng co
kh6ng
d6ng
~
nhi~u
dIp
t6c

thubng
dung
cho
cae
thang
may
ebb
khach
t6c
dl)
trung
blnh.
H~
truy~n
dl)ng mQt
chi~u
may
phat
-
d(>ng

~o
cO
khu~h
d~i
trung
gian
thubng
dung
cho
cae
thang
may
cao
too.
H~
nlly
dam
baa
bi~u
d6
chuy~n
dC)ng
h~p
Iy,
n§.ng
cao

chtnh
xac
khi

dung
t6"i
± (5 + 10)
mm.
Nhu:~c
di~m
cua·
hi:!
nay
la
cOng sua:t
d~t
Ion
gap(3
+ 4)ll1n
so
v6i
M xoay.
chi~u,
phuc
tli\P
trong
v~n
hllnh
va.
stia
chua.
Nhung
nAm ga:n day,
do

s~
phat
tri~n
cua
kg
thu~t
di~n
tu
ct"mg
sutlt
I6"n,
cac
M
truy~n
d(>ng
ml)t
chi~u
dung
bl)
bien
d6i
dnh
dll
du~c
ap
dl,lng
kha
rC)ng
rAi
trong

cac
thang
may
cao
tdc
voi
tdc

t6i
5 m/s.
1.
H~
tMng
1\1
d(ing
kMng
eh~
thang
mily t6e
dQ
trung
binh
He
truy~n
d¢ng
di~n
dung
cho
thang
may

too

trong
blnh
thu:bng
la
M
truy~n
dC)ng
xoay
chi~u
vl:li
dl)ng co
kh6ng
ddng
b(>
2
dip
too
de.
H~
nay
dam
baa
dung
chinh
xlic cao,
th~c
hi~n
MD.g

eAch
chuy@'n
too
d~
cua
dOng
CCI
xu6ng
t.6c
d(>
tha:p (v 0 = 2,5 rn!s)
truoc
kbi
bu6ng
thang
sAp
den
san
tling.
Hi)
nay
thubng
dung
ebo
cac
thang
may
chlJ kM.ch
trong
cAc

nha
cao
bing
(7 + 10)
U.ng) voi
t6c
dl)
di
chuy~n
cua
bOOng
thang
du6i
1
m/s.
ScJ
d6
nguyAn
Ii
di~n
eua
thang
may
dUQc
gil:li
thi~u
trAn
hlnh
3 - 6.
Ca:p

ngu6n
cung
clIp
cho
h~
bhng
cl1u
dao
CD
vll
apt6mat
Ap.
CuC)n
d§.y
stator
cua
dC)ng
cO
dUQc
niH vi'io
ngu6n
clip
qua
cae
tiirp
di~m
cua
cOng tAc
to
nAng N

ho~c
c6ngt~ctd
h~
H
va
Cac
tiep
di~m
cua
c6ngtactcJ
t6c
d-Q
cao
C
ho~c
c6ngtactd
tdc
d(>
tMp
T.
Ngu6n
ca:p
cho
m~ch
di~u
khi~n
11Iy
tu
hai
pha

q~
hai·
ctiu
chi
1 CC.
Cac
cua
tAng
dl1~C
trang
b~
khda
li~n
d¢ng
vl:li
cae
Mm
cu6i
lCT
;
SCT.
Then
cai
ngang
cua
li~n
d(>ng
vOi
cAc
hAm

cu6i
lPK
+
5PK.
Vi~c
dong
- mlJ
ctia
tling
s~
tac
d¢ng
Mn
kh6a
vll
then
cM
cua
ting
lam
ebo
nam
chAm
NC
t
tac
dl)ng.
Khi
cAt
ngu6n

nam
cha.m
NC
1
lu.c
37
1[[
'.
38
I
:=
YI
8A
R
220/HI'
~
!!r
++
fD
HilT

(/IT
J{IlT
HilT
f(IlT
tiC
( C
U[
_
DI

;::
D2
~
DJ
~D+
_
DS
~
Dr;
1
NOI
fti[
RTf
/IN
/IT)
/IT,?
!ITt
fn
_
1PK
J{[
-
;v

!iT
46T
JOT
J6T
lOT
1"

IUT
16T
T
I!Tr
N
, ,
~;v~.
_-,
~~tI~
__
~~==~;===~
______
~T
(
lIlob
3-6.
Sd
do
nguyen
Ii
ditn
'ella
lhang
roAy.
1[[
'.
bu6ng
thang
den
san

Hh;lg,
lam
quay
then
cai,
then
cAi
tac
dOng ll!n
m¢t
trang
cac
ham
cu6i
PK
va
rna
khoa
cua
tcing.
De
dung
bu6ng
thang
tl;li
moi
san
U.ng,
trong
sd d6

dung
ham
cu6i
HC
di,it
trong
buang
thang.
Tac
d~ng
l~n
tiep
diem
HC
hol)c bttng
nam
cha.m
dung
theo
tang
NC
2
ha/)c bttng clin
dong
- rna
cua
bing.
Cong
Mc
chuyen

ddi tAng
ICDT
+
5CDT
co
ba
vj
tri
h'i
cam
bign
dung
bu6ng
thang
va
xac
djnh
vi
trf
th~c
cua
bu6ng
thang
so voi cac tling.
Di~u
khien
ha~t
dOng
cua
thang

may
dUQc
th1!C
hi(!n
tu'
hai
vj
trl
:
t~i
'cva
tAng
bang
nut
Mm
gQi
tang
IGT
+
5GT
va
trang
bu6ng
thang
bang
cac
nut
bAm dgn tAng
lOT
+ 5DT.

Khoi dOng cho
thang
may
lam
vi(!c
chi
khi
:
ID
kin,
ICT
+
5CT
kin
(cac
cua
tang
da
dong), 2D,
CT
kIn,
FBH
Oil!n
d(>ng
v6i
phanh
bao
hiem)
kin,
cua

bu6ng
thang
dong,
CBT
kin
va
3D
kIn.
HAm
cu6i
IHC
va
2HC
lien
d(>ng
vaj
san
bu6ng
thang.
Ngu
trang
bu6ng
thang
co
ngl.1bi,
tiep
diem
cUa
chung
rna ra.

IHC
da:u
song
song
vai CBT cho nl!n
du
IHC
hO
nhung
m!;lch
vAn
n6i
li~n
qua
CBT, cbn
2HC
mo
ra
lof;li
tru
kha
nAng
di~u
khien
thang
mdy
bttng
nut
ba:m g9i
thg

GT.
Trong
so
d6
co 5
den
baa
D}
+ Ds
Ia.p
a
tr~n
mc5i
eua
tang
va 1
den
chieu
sang
buang
thang
D
6
,
Khi co
ngl.1bi
trong
bu6ng, tiep
diem
2HC

rna
ra,
cuOn
day
role
trung
gian
mAt di(!n,
tiep
di~m
thubng
kin
RTr
dong
I/ili
lam
cho
ID
+ 6D
sang
len
bao
cha
biet
thang
dang
ttb~n
~
va
chigu

sang
cho
bu6ng
thang.
Sd
d6
nguyl!n
Iy
trl!n
Mnh
3 - 6
130
so
d6
cua
thang
Hip
di,it
trang
nha
nam
t.1ng
va
cha
tru'bng
hQp
bu6ng
thang
dang
nam

a
tllng
ml)t.
Xet
nguy~n
Ii
lam
vi(!e
cua
so d6
khi
can
len
tang
4.
Hanh
kha.ch di vao
bu6ng
thang,
dong
cua
tllng
va
cua
bu6ng
thang.
Do
tr9ng
h1Qng
cua

hanh
khach,
2
tiep
diem
thubng.
dong
IHC
va
2
HC
rna
ra, An
nut
Mm
den
tang
4 DT,
rale
tang
RT4
co di(!n.
Cac
tiep
diem
cua
RT4
dong
ll;li
dip

ngu6n
cha
cuOn
dAy
cua
c6ng
tiic
ta
t6c

caa
C.
Cdc
tiep
diem
cua
congtacta
t6c
dO
caa
dong
ll;li
cap
ngu6n
cha
cl1u
chinh
luu
CL
la

ngu6n
I
chi~u
ca:p
cha
hai
nam
chAm NC
t
va
NC
z
'
Nam
chAm
NC
l
Be
dong
tigp
diem
I PK, cuOn
dAy
cOngtactd N co
_di(!n.
Cu(>n
da.y
stator
cua
d¢ng

ca
dllQC
ca:p
ngu6n
qua
cac
tiep
diem
C
va
N,
bu6ng
thang
di
l~n.
Nam
chAm
NC
2
se
kea
can
dl)i
lam
cha
hAm
cu6i
H~
rna
ra.

Khi
nha
nut
Mm
4
DT,
cuQn
dAy
cUa cOngtocto N
dUQc
duy
trl
ngu6n
ci!:p
qua
hai
tiep
dit1m T
(thllbng
kIn)
vA.
N
(da
dong
l~i).
D6ng
thbi
cuOn
dAy
cua

rale
4RT
vAn
dUQc
tief:!
tyc
duy'
trl
ngu6n
ctlp
qua
c6ng
tdc
chuy~n
d6i Uing
4CDT
va
cac tigp
diem
IPK
+ 5PK.
Khi
bu6ng
thang
gtln
den
tl1ng 4,
bu6ng
thang
tAc

dl)ng
vAa
cOng tAc
chuyen
ddi
tang
4 CDT,
lam
cho
rale
tling
RT4
va
cOngtActd t6c
dO
caa
ma:t di(!n. CuOn
dAy
cOngtdcta
t6c
dO
thtlp
T
cd
dililn
qua
tiep
diem
thllbng
ho

N
(dA
dong
kin)
va
tiep
diem
thllb'ng
kin
C.
Cul)n
dAy
stator
cua
dl)ng co
dllQC
da:u
vaa
ngu6n
ctlp
qua
cac
tiep
diem
N
vA
T.
Bu6ng
thang
tiep

t\lC
di
ll!n
vai
t6c

tMp
hdn.
D6ng
thbi
cAt
ngu6n
ctlp
cha
ctlu
chlnh
luu
CL,
hai
nam
chAm NC
l
vA
NC
2
ma:t
di~n.
NC
2
mtlt

di(!n
lam
cha
hAm cu6i
HC
kIn
l/ili,
vAn
duy tri
ngu6n
cd'p
cha
coOn
dAy
cOngtdcta
N.
Khi
buang
thang
den
ngang
vai
san
tcing 4, clln
dong
rna cu:a d(it a cu:a
bing
se
tac
dOng

lam
39
'.
hAm
cu6i
HC
h~
ra.
CuQn
dAy
cOngtActo N mAt
di~n,
dQng
cO
truy~n
d¢ng
dung
l~i
vA
phanh
hAm
di~n
tu
NCH
s@J
hAm
dung
hu6ng
thang.
H~

th6ng
t\1
dQng
kh6ng
ch~
thang
mliy hoAn
toim
t1.1ong
t\1
nh1.1
t~n
khi
di(!u
khi~n
bAng
cAc
nut
Mm
gQi
bing
IGT
+ 5GT. Di(!u
khi~n
thang
may
lilm
vi~c
bAng
cac

nut
Mm
gQi
Mng
chI th\1c
hi~n
khi
2HC kin.
2.
H~
thOng tll
dOng
khong
eht
thang
m6y eao
tOe
D~
truy(!n dQng
thang
mliy
cd
t6c
dQ
di chuy(!n
bu6ng
thang
v
~
3 rn/s,

th1.1bng
dung
M truy(!n
d¢ng
-mQt
chi(!u.
Bu6ng
thang
d1.1Qc
treo
Mn
puli keo
cap
n6i
tI1,1c
tiep
v{ji
tn,IC
dQng co truy(!n dQng khOng
qua
hQp
giAm t6c.
Trong
m~ch
di(!u
khien
thang
mliy cao t6c, cOng tlic
chuy~n
d6i

bing
co
tay
~t
CO"
khi
d1.1QC
thay
the
bAng cOng
tAc
chuy~n
d6i
tling
phi
ti~p
di~m.
Vi
vt'H
t6c
dQ
di
chuy~n
bu6ng
thang
lan,
cOng
tAc
chuy~n
d6i

bing
co
kh{
lilm
vi~c
khOng
tin
c$.y,
gAy
ra
tieng
6n
Um.
C6ng
t~c
chuy~n
d6i
t4ng
phi
ti~p
di~m
th1.1bng
dung
Iil b¢
cam
bi~n
vi
trl
kit~u
cam

ung
va

cam
bien
vi trf
dung
te
bAo
quang
di~n.
T~n
hlnh
3-7a
giOi
thi~u
cAu
t~o
vil
d~c
tuyen
clla
cOng
tAc
chuy~n
d6i
bing
dung
bet
cam

bien
vi
trf
kit~u
cAm
dng. Ctlu
t~o
cua
no
bao
g6m :
m~ch
tu
M 2,
cu¢n
dAy
3. Khi
m(lCh
tu
M,
do
di~n
khang
cua
cu¢n
dAy
be,
dong
xoay
chil!u

qua
cuQn
dAy
kha
Ian. Khi
thanh
sAt
d¢ng
1 lilm
kin
m~ch
til:,
tu
thOng
sinh
ra
trong
m~ch
tu
tAng, lilm tAng
di~n
cam
L
cua
cuQn
dAy
vil
dong
di
qua

cuQn
dAy
sll
giam
xu6ng.
S\1
ph\1
thu¢c
diQn
cam
cu¢n
dAy
L vilo
vi
trf
thanh
dQng 1
d1.1Qc
bieu
dii'!in
tr~n
hlnh
3-7b.
Neu
dtlu -n6i
tiep
vtJi
cuQn
dAy
cua


cAm
bi~n
mQt
role
ta
se
d1.1Qc
mOt
ph~n
to:
phi
ti~p
d.i~m
d~
dung
trong
M
th6ng
di~u khi~n.
Tuy
.thuQc
van
m\1c
dich
su
d\1ng,
co
th~
dung

no
lilm cOng
tAc
chuy~n
d6i tling,
cam
bien
de
th\1C
hi~n
dung
chinh
xac
bu6ng
thang
ho$,c
cAm
bi~n
d~
chi
thi
vi trf
bu6ng
thang
v.v
S
I
I
I
,

,

D
Q,S
1
f
oj
40
L
,
~
2
J
u
mDh
3-7. C;\m biln
VI
lri
ki.!u
dm
ung.
/.1-
Cdu
telO

b-
S41
phil
tlauDe
L = f

(1).
5
1,0
0)
""
2201"
feB
RTr
C8
I
Ilf
I
I I
c
c
1IJ
114
b)
Bloh
3-
8. So
d~
nguyen
19
cUa
dm
bi!!"n
cam ling.
So'
d6

nguy@n
ly
cua
cam
bi~n
cAm
dng
t~n
hlnb
3-8.
C*~
__
~~~_~_~_~.
___
_
ung
CB.
D~
nAng
caa
dQ
tin
~y,
song
song
vlti
cUQn
dAy
cua
bl)

cam
bi~n
co
da:u
tMm
mOt
t1,l
C,
Trj
86
di~n
dung
ella
tl,l
di~n
dll~C
ch9D BaD
cho
khi
thanb
sAt
d¢ng
1
che
I.
kIn mt;lch tit sll
U;lO
dUQc
dbng
C¢ng

huang.
Khi
m~ch
tu
ella
cam
bi@'n
het,
dong
di
qua
, cuOn
dAy
cua
role
RTr
du
Um
lAm
cho
no
tac
d/)ng.
Khi
ml;lch til:
kin,
dbng
dili\n
di
qua

cu¢n
dAy
giam
xu6ng
glln
b~ng
khOng,
role
khOng
tac
dQng.
ThOng
thub'ng
b(l
cam
bii!n
CB dl1QC
lAp
(}
thanh
gii!ng
thang,
thanb
sAt
dQng
lAp
(J
bu6ng
thang.
T~n

Mnh
3 9a gitJi
thi~u
mf(lch
l~c
ciR
M
truy~n
dQng m/)t
chi~u
CBQ
bii!n
ddi
thyristor
- d/)ng
eCl)
cho
thang
mAy
caa
t6c
vCii
v = 2 m/e
va
trvng
tlli Q = 1000
kG.
Phttn
!lng
cua

d¢ng
CO'
truy~n
d¢ng
dllQC
ca:p
ngu6n
tu

bi@'n
d6i
dnh
dung
thyristor
t~o
hOi
2
m~ch
c.du
chinh
hiu
ba
pha
ITI
.;.
6TI
(b¢
thu~n)
va
IT2

+-
6T2
(b¢ ngt1Qc):
Hai
hI?
nay
df1u
song
song
ngt1Qc vbi
nhau.
BAa
vi)
quA
ap
cho
m6i
thyristor
dUng
m~ch
R-C.
Bao
vi)
ngAn
m~h
ba.ng
du
chI tAc
dl)ng
nhanh

CC.
CUQn
khAng
lCK
va
2CK
dung
dA'
h~n
ch~
dbng
dii)n cAn
b~ng.
M~ch
di~u
khi(!'n
bl?
bi@'n
ddi
dao
chi~u
dung
thyristor
biA'u
dilj:n
tren
hinh
3-9b.
Di~u
khiA'n

hai
du
chinh
lUu
IBTh
va
2BTh
bl\ng
hai
khdi
di~u
khi(!'n
KDKN
va
KDKH.
Trong
m6i
kh6i
di~u
khi~n
bao
gdm
cac
khAu :
khau
d6ng
pha,
khau
tl,lO
di(\n

ap
rAng cUa, kh:1u
so'sAnh
va
tl;\O
'xung
va
khau
khu@'eh
d~i
xung.
Nguy~n
If
lam
vii)c
eua
Sd
dd
khdng
chi!
thang
may
cao
t6c
nhU
sau
:
Dien
ap
dj)t

duge
Illy
ra
tU'd4u
ra
cua
khAu
h~n
ch@'
gia
tde
HCGT,
dl) Ibn
vA
e'l,te
dnh
cua
dii)n
ap
dj)t
do
khAu
di~u
hanh
DH
quy@'t
d!nh.
Di(\n
Ap
ra

ella
khAu
hl;\n
eh@'
gia
t6c
HCGT
tAng
dlln
theo
ham
tuy@'n
tlnh
b$C'
nh4t
khi
thay
d6i
tin
hi(\u dliu
va~.
Di~u
ehlnh
tde
dl) dl)ng
cCl
truylln
dl)ng bAng

di~u

chlnh
tde
dQ
Rill'
Tin
hii)u
dliu
van
cua

di~u
ehinh
tde
dl)
Rill
la
t6ng
dl;\i
86
hai
tin
hi~u
:
tin
hi~u
chu
d~o
(dii)n
ap
ra

(Jua khAu
HCGT)
va
dn
hi~u
phan
h6i
Am
t6c

tl
l~
v{Ji
tde
dl)
.quay
cua
dQng
eo
(di(\n
Ap
ra
cUa khAu Kill)' KhAu
Rill
dung
bl)
khu&:h
dIP
m¢t
ehi~u

(ham
d
1(\
P).
Tln
hj~u
ra
cua
Rill
Ia
tIn
hi~u
d4u
vao
RJN
(khi
thang
mAy di
l~n)
vA
RJH
(khi
thang
mAy
di
xu6ng).
CA
hai
khAu RJN
va.

RJH
dung
bQ
khu&h
dl;\i
m¢t
chi~u
(ham
ti
1(\,
tich
phAn
Pl).
Ngoai
ra,
tin
hi~u
phAn hoi
Am
dbng
h1y
tu
dliu
ra
cua
khAu I K
J
(ti
1(\
v{Ji

41

×