Tải bản đầy đủ (.doc) (5 trang)

DE THI THU DAI HOC MON VAT LY-CO DAP AN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (169.19 KB, 5 trang )

®Ò thi thö ®¹i häc - 2010
MÔN VẬT LÝ (ĐỀ SỐ 16)
Câu 1. Stato của một động cơ không đồng bộ ba pha gồm 9 cuộn dây, cho dòng điện xoay chiều ba pha có tần số 50Hz
vào động cơ. Rôto lồng sóc có thể quay với tốc độ :
A. 900 vòng/phút B. 1500 vòng/phút C. 1000 vòng/phút D. 3000 vòng/phút
Câu 2: Một đoạn mạch điện gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn
mạch đó một điện áp
tsin2Uu
ω=
làm thay đổi điện dung tụ điện thì thấy điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực
đại bằng 2U. Quan hệ giữa cảm kháng Z
L
và điện trở thuần R là
A. Z
L
=R B.
R3Z
L
=
C.
3
L
Z R=
D. Z
L
= 3R
Câu 3. Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp có tấn số f. Biết cường độ dòng điện sớm pha
hơn π/4 so với hiệu điện thế. Giá trị điện dung C tính theo độ tự cảm L, điện trở R và tần số f là:
A.
1
(2 )


C
f fL R
π π
=

; B.
1
2 (2 )
C
f fL R
π π
=

; C.
1
(2 )
C
f fL R
π π
=
+
; D.
1
2 (2 )
C
f fL R
π π
=
+
Câu 4. Điểm giống nhau giữa dao động cưỡng bức va sự tự dao động là:

A. Đều có tần số bằng tần số riêng của hệ B. Đều được bù năng lượng phù hợp
C. Có biên độ phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực D. Đều là dao động tắt dần
Câu 5. Cần ghép một tụ điện nối tiếp với các linh kiện khác theo cách nào dưới đây, để có được đoạn mạch xoay chiều
mà dòng điện trễ pha π/4 đối với điện áp hai đầu đoạn mạch? Biết tụ điện trong mạch này có dung kháng bằng 20Ω.
A. Một cuộn thuần cảm có cảm kháng bằng 20Ω.
B. Một điện trở thuần có độ lớn bằng 20Ω.
C. Một điện trở thuần có độ lớn bằng 40Ω và một cuộn thuần cảm có cảm kháng 20Ω.
D. Một điện trở thuần có độ lớn bằng 20Ω và một cuộn thuần cảm có cảm kháng 40Ω.
Câu 6. Gọi
LCR
u ,u ,u
, lần lượt là hiệu điện thế xoay chiều tức thời ở hai đầu điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn cảm L
của đoạn mạch RLC thì hệ thức liên hệ giữa
LCR
u ,u ,u
và cường độ dòng điện i trong mạch là
A.
.
L
L
Z
u
i =
B.
.
C
C
Z
u
i =

C.
.
R
u
i
R
=
D.
.
u
i
Z
=
Câu 7. Trong động cơ không đồng bộ ba pha thì:
A. Phần cảm là phần quay, phần đứng yên là phần ứng.
B. Cảm ứng từ của 3 cuộn dây biến thiên điều hoà cùng pha, cùng tần số.
C. Cảm ứng từ tổng cộng của 3 cuộn dây quay với tần số bằng tần số của dòng điện.
D. Cảm ứng từ tổng cộng của 3 cuộn dây quay với tần số bằng ba lần tần số của dòng điện.
Câu 8: Khi sóng điện từ truyền lan trong không gian thì véctơ cường độ điện trường và véctơ cảm ứng từ có phương
A. Vuông góc với nhau. B. Song song với phương truyền sóng.
C. Song song với nhau D. Vuông góc với nhau và song song với phương truyền
sóng.
Câu 9. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, nguồn phát sáng đa sắc gồm 4 ánh sáng đơn sắc: đỏ, cam, lục, lam. Vân sáng
đơn sắc gần vân trung tâm nhất là vân màu
A. Cam B. Đỏ C. Lam D. Lục
Câu 10. Hai vật A và B cùng có khối lượng là m được nối với nhau và treo vào một lò xo thẳng đứng bằng các sợi
dây mảnh, không dãn (hình ). g là gia tốc rơi tự do. Khi hệ đang đứng yên ở vị trí cân bằng, người ta cắt đứt dây nối
hai vật. Gia tốc của A và B ngay sau khi dây đứt lần lượt là:
A. g và
2

g
. B.
2
g

2
g
. C. g và g. D.
2
g
và g.
Câu 11. Xét phản ứng:
2
1
D
+
2
1
D

3
1
T
+ p. Phát biểu nào sau đây sai ?
A. Hạt
2
1
D
bền hơn hạt
3

1
T
. B. Phản ứng này rất khó xảy ra.
C. Hạt
2
1
D
là đồng vị của hạt nhân Hidrô. D.
Tổng khối lượng hạt
3
1
T
và hạt prôtôn nhỏ hơn tổng hai hạt
2
1
D
.
1
B
A
Hình
Câu 12. Sắp xếp nào sau đây đúng theo trật tự tăng dần của bước sóng
A. chàm, da cam, sóng vô tuyến, hồng ngoại B. chàm, da cam, hồng ngoại, sóng vô tuyến
C. da cam, chàm, hồng ngoại, sóng vô tuyến D. sóng vô tuyến, hồng ngoại, chàm, da cam
Câu 13: Nhận xét nào sau đây về hiện tượng quang phát quang là đúng?
A. ánh sáng huỳnh quang là ánh sáng tồn tại trong thời gian dài hơn 10
-8
s sau khi ánh sáng kích thích tắt
B. ánh sáng huỳnh quang có bước sóng nhỏ hơn buớc sóng nhỏ hơn bước ánh sáng kích thích
C. ánh sáng lân quang có bước sóng dài hơn bước sóng của ánh sáng kích thích

D. ánh sáng lân quang hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích
Câu 14. Chọn phương án sai khi so sánh hiện tượng quang điện bên trong và hiện tượng quang điện ngoài.
A. Cả hai hiện tượng đều do các phôtôn của ánh sáng chiếu vào và làm bứt electron.
B. Cả hai hiện tượng chỉ xẩy ra khi bước sóng ánh sáng kích thích nhỏ hơn bước sóng giới hạn.
C. Giới hạn quang điện trong lớn hơn của giới hạn quang điện ngoài.
D. cả hai hiện tượng electrôn được giải phóng thoát khỏi khối chất.
Câu 15. Chọn phương án SAI khi nói về sự tự dao động và dao động cưỡng bức.
A. Sự tự dao động, hệ tự điều khiển sự bù đắp năng lượng từ từ cho con lắc.
B. Sự tự dao động, dao động duy trì theo tần số f
0
của hệ.
C. Dao động cưỡng bức, biên độ phụ thuộc vào hiệu số tần số cưỡng bức và tần số riêng.
D. Biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc cường độ của ngoại lực.
Câu 16. Về sóng cơ học, phát biểu nào sau đây là sai?
A. sóng có các phần tử vật chất của mô trường dao động theo phương song song với phương truyền sóng là sóng dọc.
B. sóng tạo ra trên lò xo có thể là sóng ngang hoặc sóng dọc
C. sóng ngang và sóng dọc đều truyền được trong chất rắn với tốc độ như nhau
D. sóng ngang không truyền trong chất lỏng và chất khí, trừ một vài trường hợp đặ c biệt
Câu 17. Để đo tốc độ của ôtô, cảnh sát giao thông dùng một máy phát ra siêu âm có tần số f
0
hướng vào ôtô (đang tiến lại
gần hoặc ra xa trạm CSGT). Sóng này phản xạ lên ô tô và máy thu của trạm ghi được sóng có tần số f, từ đó tính được tốc
độ của ôtô. Gọi c là tốc độ của âm, v là tốc độ của của ô tô. Khi ôtô đi ra xa trạm CSGT thì tần số thu được là :
A.
0
.
c v
f f
c v
+

=

; B.
0
.
c v
f f
c v

=
+
; C.
0
.
c
f f
c v
=
+
; D.
0
.
c v
f f
c

=
;
Câu 18. Trong một đoạn mạch có 2 phần tử là X và Y. Điện áp xoay chiều giữa hai đầu của X chậm pha π/2 so với dòng
điện trong mạch còn điện áp giữa hai đầu của Y nhanh pha ϕ

2
so với dòng điện trong mạch, cho 0 < ϕ
2
< π/2. Chọn đáp án
đúng:
A. Phần tử X là điện trở, phần tử Y là cuộn dây thuần cảm.
B. Phần tử X là điện trở, phần tử Y là tụ điện.
C. Phần tử X là điện trở, phần tử Y là cuộn dây tự cảm có điện trở thuần r khác 0.
D. Phần tử X là tụ điện, phần tử Y là cuộn dây tự cảm có điện trở thuần r khác 0.
Câu 19. Trong các giả thiết sau đây, giả thiết nào KHÔNG đúng về các hạt quac (quark)?
A. Mỗi hạt quac đều có điện tích là phân số của điện tích nguyên tố.
B. Mỗi hạt quac đều có điện tích là bội số nguyên của điện tích nguyên tố.
C. Có 6 hạt quac cùng với 6 đối quac (phản quac) tương ứng.
D. Mỗi hađrôn đều tạo bởi một số hạt quac.
Câu 20. Phát biểu nào sau đây là SAI. Hiện tượng phóng xạ
A. là quá trình hạt nhân tự động phát ra tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác
B. là phản ứng tỏa năng lượng
C. là trường hợp riêng của phản ứng hạt nhân
D. là quá trình tuần hoàn có chu kỳ
Đề bài Trả lời.
21
Cho mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, trong đó L=
π
1
H,C=
π

6
10
3

F. Người
ta đặt vào 2 đầu mạch điện hiệu điện thế xoay chiều u = 200
2
cos (100πt) V thì
công suất tiêu thụ của mạch là 400 W. Điện trở của mạch có giá trị là:
A. 160Ω hoặc 40Ω. B. 100Ω. C. 60Ω hoặc 100Ω. D.20 Ω hoặc 80Ω
2
22
Hai khe Y-âng cách nhau 1mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng
0,70µm, màn ảnh đặt cách hai khe 1m Khoảng cách từ vân sáng thứ 4 đến vân sáng
thứ 10 ở cùng một bên vân trung tâm là:
A. 4,2mm; B. 2,1mm; C. 0,42mm; D. 0,21mm;
23
Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 15Ω mắc nối tiếp với một cuộn dây có
điện trở thuần r và độ tự cảm L. Biết điện áp hiệu dụng hai đầu R là 30V, hai đầu
cuộn dây là 40V và hai đầu đoạn mạch là 50V. Công suất tiêu thụ của mạch là:
A. 140W; B. 60W; C. 160W; D. 40W;
24
Hạt nhân
14
6
C
là một chất phóng xạ
β

-
, nó có chu kì bán rã là 5730 năm. Sau bao lâu
thì lượng chất phóng xạ của mẫu chỉ còn bằng 1/8 lượng chất phóng xạ ban đầu của
mẫu đó? Chọn đáp án đúng sau đây:
A. 17190 năm; B. 1719 năm; C. 19100 năm; D. 1910 năm;

25
Một vật dao động điều hoà với chu kỳ T và biên độ A. Tốc độ trung bình lớn nhất của
vật thực hiện được trong khoảng thời gian
2
3
T
là:
A.
9
2
A
T
; B.
3A
T
; C.
3 3
2
A
T
; D.
6A
T
;
26
Kim loại làm catốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện là λ
0
. Chiếu lần
lượt tới bề mặt catốt hai bức xạ có bước sóng λ
1

= 0,4μm và
λ
2
= 0,5μm thì vận tốc ban đầu cực đại của các electron bắn ra khác nhau 1,5 lần.
Bước sóng λ
0
là :
A. λ
0
= 0,775μm; B. λ
0
= 0,6μm; C. λ
0
= 0,25μm; D. λ
0
= 0,625μm;
27 Một động cơ không đồng bộ ba pha đấu theo hình tam giác vào mạng điện ba pha có
hiệu điện thế pha U
p
= 220V. Động cơ có công suất P = 5 kW với hệ số công suất
cosϕ =0,85. Hiệu điện thế đặt vào mỗi cuộn dây và cường độ dòng điện qua nó là:
A.220V và 61,5A. B.380V và 6,15A C.380V và 5,16A. D.220V và 5,16A
28
Một máy bay bay ở độ cao 100m, gây ra ở mặt đất ngay phía dưới tiếng ồn có mức
cường độ âm L = 130dB. Giả thiết máy bay là nguồn điểm. Nếu muốn giảm tiếng ồn
xuống mức chịu đựng được là L’ = 100dB thì máy bay phải bay ở độ cao bao nhiêu?
A. 3160 m; B. 1300 m; C. 316 m; D. 13000 m;
29 Một đèn ống sử dụng hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V. Biết đèn
sáng khi hiệu điện thế đặt vào đèn không nhỏ hơn 155V. Tỷ số giữa thời gian đèn
sáng và đèn tắt trong một chu kỳ là

A. 0,5 lần. B. 2 lần . C.
2
lần. D.
3
lần
30
Trong một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, hai khe S
1
và S
2
được chiếu sáng bằng
ánh sáng đơn sắc có bước sóng
m
µλ
6,0=
. Biết S
1
S
2
= 0,3mm, khoảng cách tõ hai
khe đến màn quan sát lµ 2m . Vân tối gần vân trung tâm nhất cách vân trung tâm là
A. 2 mm B. 4mm C. 8mm D. 6 mm
31
Cho phản ứng hạt nhân:
2 2 3 1
1 1 2 0
D D He n+ → +
. Biết độ hụt khối của
2
1

D
là ∆m
D
=
0,0024u,
∆ mx = 0,0305u
và 1u = 931MeV/c
2
. Nước trong tự nhiên có chứa
0,015% D
2
O, nếu toàn bộ
2
1
D
được tách ra từ 1m
3
nước làm nhiên liệu dùng cho
phản ứng trên thì toả ra năng lượng là
A.865.10
8
kJ B.86,5.10
8
kJ C.8,65.10
8
KJ D.8,65.10
9
kJ
32
Vật dao động điều hòa với phương trình: x = 20cos(2πt - π/2) (cm) (t đo bằng giây).

Gia tốc của vật tại thời điểm t = 1/12 (s) là:
A. 10 m/s
2
B. - 4 m/s
2
C. 2 m/s
2
D. 9,8 m/s
2
33
Con lắc lò xo treo thẳng đứng, độ cứng k = 80N/m, vật nặng khối lượng m = 200g dao
động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ A = 5cm, lấy g = 10m/s
2
. Trong
một chu kỳ T, thời gian lò xo giãn là:
A.
15
π
(s); B.
30
π
(s); C.
12
π
(s); D.
24
π
(s);
34
Một đoạn mạch không phân nhánh gồm một điện trở thuần R =80Ω một cuộn dây có

điện trở thuần r =20Ω, độ tự cảm L = 0,318H và một tụ điện có điện dung C =
3
15,9µF. Điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng U = 200V,
có tần số f thay đổi được và pha ban đầu bằng không. Với giá trị nào của f thì điện áp
hiệu dụng giữa hai bản cực tụ điện có giá trị cực đại?
A. f

61Hz; B. f

51Hz; C. f

71Hz ; D. f

55Hz ;
35
Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, thực hiện đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc λ
1

λ
2
=

0,4 µm. Xác định λ
1
để vân sáng bậc 2 của λ
2
=

0,4 µm trùng với một vân tối của
λ

1
. Biết 0,4 µm ≤ λ
1
≤ 0,76 µm.
A. 0,6 µm B. 8/15 µm C. 7/15 µm D. 0,65 µm
36
Một ống có một đầu bịt kín tạo ra âm cơ bản của nốt Đô có tần số 130,5Hz. Nếu
người ta để hở cả đầu đó thì khi đó âm cơ bản tạo có tần số bằng bao nhiêu?
A. 522 Hz; B. 491,5 Hz; C. 261 Hz; D. 195,25 Hz;
37 Một đồng hồ quả lắc được điều khiển bởi con lắc đơn chạy đúng giờ khi đặt ở địa cực
Bắc có gia tốc trọng trường 9,832 (m/s
2
). Đưa đồng hồ về xích đạo có gia tốc trọng
trường 9,78 (m/s
2
). Hỏi khi đồng hồ đó chỉ 24h thì so với đồng hồ chuẩn nó chạy
nhanh hay chậm bao nhiêu? Biết nhiệt độ không thay đổi.
A.chậm 2,8 phút B.Nhanh 2,8 phút C.Chậm 3,8 phút D.Nhanh 3,8 phút
38
Một đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở thuần 100√3 Ω, có độ tự cảm L nối tiếp với
tụ điện có điện dung C = 0,00005/π (F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế
xoay chiều u = U
0
cos(100πt - π/4) (V) thì biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua
mạch i = √2cos(100πt - π/12) (A). Xác định L.
A. L = 0,4/π (H) B. L = 0,6/π (H) C. L = 1/π (H) D. L = 0,5/π (H)
39
Hai dao động cơ điều hoà có cùng phương và cùng tần số f = 50Hz, có biên độ lần
lượt là 2a và a, pha ban đầu lần lượt là π/3 và π. Phương trình của dao động tổng hợp
có thể là phương trình nào sau đây:

A.
3 cos 100
2
x a t
π
π
 
= +
 ÷
 
; B.
3 cos 100
2
x a t
π
π
 
= +
 ÷
 
;
C.
3 cos 100
3
x a t
π
π
 
= −
 ÷

 
; D.
3 cos 100
3
x a t
π
π
 
= −
 ÷
 
;
40
Cho phản ứng hạt nhân: D + D →
2
He
3
+
0
n
1
. Cho biết độ hụt khối của D là 0,0024u
và tổng năng lượng nghỉ của các hạt trước phản ứng nhiều hơn tổng năng lượng nghỉ
của các hạt sau phản ứng là 3,25 (MeV), 1uc
2
= 931 (MeV). Xác định năng lượng liên
kết của hạt nhân
2
He
3

.
A. 7,7187 (MeV) B. 7,7188 (MeV) C. 7,7189 (MeV) D. 7,7186 (MeV)
41
Cho một cuộn dây có điện trở thuần 40 Ω và có độ tự cảm 0,4/π (H). Đặt vào hai đầu
cuộn dây hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức: u = U
0
cos(100πt - π/2) (V). Khi t =
0,1 (s) dòng điện có giá trị -2,75√2 (A). Tính U
0
.
A. 220 (V) B. 110√2 (V) C. 220√2 (V) D. 440√2 (V)
42 Một nhà máy điện nguyên tử có công suất phát điện 182.10
7
(W), dùng năng lượng
phân hạch của hạt nhân U235 với hiệu suất 30%. Trung bình mỗi hạt U235 phân hạch
toả ra năng lượng 200 (MeV). Hỏi trong 365 ngày hoạt động nhà máy tiêu thụ một
khối lượng U235 nguyên chất là bao nhiêu. Số N
A
= 6,022.10
23
A. 2333 kg B. 2461 kg C. 2362 kg D. 2263 kg
43
Một con lắc gồm một lò xo nhẹ có độ cứng k = 100N/m và một vật nhỏ khối lượng
250g, dao động điều hòa với biên độ bằng 10cm. Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị
trí cân bằng. Quãng đường vật đi được trong thời gian
24
p
, kể từ lúc t = 0 bằng:
A. 7,5cm B. 5cm C. 15cm D. 20cm
44 Một con lắc lò xo, gồm lò xo nhẹ có độ cứng 50 (N/m), vật có khối lượng 2 (kg), dao

động điều hoà dọc. Tại thời điểm vật có gia tốc 75 cm/s
2
thì nó có vận tốc 15√3
(cm/s). Xác định biên độ.
A. 10 cm B. 5 cm C. 6 cm D. 9 cm
45
Giới hạn quang điện của kẽm λ
0
= 0,36 μm. Công thoát của kẽm bằng 1,4 lần công
thoát của natri. Giới hạn quang điện của natri là :
A. 0,504 μm B. 0,257 nm C. 0,257 μm D. 0,504 nm
46 Một thiết bị điện được đặt dưới hiệu điện thế xoay chiều tần số 100 Hz có giá trị hiệu
dụng 220 V. Thiết bị chỉ hoạt động khi hiệu điện thế tức thời có giá trị không nhỏ hơn
4
220 V. Xác định thời gian thiết bị hoạt động trong nửa chu kì của dòng điện.
A. 0,004 s B. 0,0025 s C. 0,005 s D. 0,0075 s
47
Bạn A ở Cần Thơ liên lạc bằng điện thoại di động với bạn B ở Hà Nội cách nhau
1800km. Từ khi bạn B nói, bạn A nghe thấy tiếng của bạn B sau bao lâu ?
A. 0,006s B. 6s C. 6.10
-6
s D. 6000s
48 Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng có biên độ 4cm, khối
lượng của vật m = 400 g. Giá trị lớn nhất của lực đàn hồi tác dụng lên vật là 6,56 N.
Cho
10
2
=
π
; g = 10m/s

2
. Chu kỳ dao động của vật là:
A. 1,5 s B. 0,5 s C. 0,75 s D. 0,25 s
49 Cho đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R mắc nối tiếp với một tụ có điện dung
0,1/π (mF). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có tần
số 50 Hz. Thay đổi R người ta thấy với 2 giá trị của R là R
1
và R
2
thì công suất của
mạch bằng nhau. Tích R
1
.R
2
bằng
A. 10 Ω
2
B. 100 Ω
2
C. 1000 Ω
2
D. 10000 Ω
2
50 Trong mạch dao động LC của một máy thu vô tuyến điện, điện dung C biến thiên từ
30 pF đến 800 pF. Muốn máy thu bắt được các sóng từ 13m đến 500m thì độ tự cảm
L nằm trong giới hạn: (Cho
)10
2
=
π

A. Từ 1,56
H
µ
đến 87
H
µ
B. Từ 1,56
H
µ
đến 78
H
µ
C. Từ 1,65
H
µ
đến 78
H
µ
D. Từ 5,16
H
µ
đến 78
H
µ
5

×