Tải bản đầy đủ (.doc) (6 trang)

de kiem tra khao sat thang 10 mon Toan lop 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (242.68 KB, 6 trang )


Phòng Gd & Đt Than Uyên
Trờng TH TT Than Uyên
Đề kiểm tra khảo sát chất lợng tháng 1-
Phần đọc -Môn: Tiếng Việt - lớp 4
Năm học 2009-2010
Thời gian làm bài :60 phút (không kể chép đề )
1,Đọc thành tiếng(5diểm )
Đọc một đoạn theo chỉ định của giáo viên và trả lời câu hỏi của đoạn đọc trong SGK
Tiếng Việt Tập 2 các bài sau :
Bài Bốn anh tài (phần 1 ) - Trang 4
Bài Bốn anh tài (phần 2) - Trang 13
Bài Trống đồng Đông Sơn - Trang 17
Bài Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa - Trang 21
Bài Sầu riêng - Trang 34
-Đánh giá,cho điểm :
+5 điểm : Đọc rành mạch trôi chảy, đảm bảo tốc độ(85 tiếng/phút),bớc đầu biết đọc
diễn cảm .Trả lời đợc câu hỏi của GV
+4 điểm : Đọc rành mạch trôi chảy, đảm bảo tốc độ, cha diễn cảm. Trả lời đợc câu
hỏi của GV
+3 điểm : Đọc cha đảm bảo tốc độ, còn ngắc ngứ, cha diễn cảm . Trả lời cha đầy đủ
câu hỏi của GV
+Điểm dới 3: Đọc còn chậm, sai một số từ . Cha trả lời đợc câu hỏi của GV.
2,Đọc thầm(5 điểm)
Em hãy đọc thầm bài Trống đồng Đông Sơn và trả lời câu hỏi:
1/ Sự đa dạng của trông đồng Đông Sơn đợc thể hiện ở những mặt nào(chọn câu
trả lời đúng nhất) ? (0,5điểm )
A. Hình dáng và kích thớc
B. Cách trang trí, sắp xếp hoa văn
C.Cả hai mặt đã nêu ở câu trả lời A và B.
2 / Những hoạt động nào của con ngời đợc miêu tả trên trống đồng ? ( 2 điểm )


A.Đánh cá B . Săn bắn C. Cấy lúa D. Đánh trống
E. Thổi kèn G. Bảo vệ quê hơng H. Nhảy múa I. Ca hát
K. chèo thuyền L. Bơi lội M. Cỡi ngựa
3 / Vì sao có thể nói hình ảnh con ngời chiếm vị trí nổi bật trên trống đồng ?(1
điểm) Chọn câu trả lời đúng nhất.
A. Vì hình ảnh con ngời trên hoa văn chiếm nhiều hơn những hình ảnh khác.
B. Vì những hình ảnh thiên nhiên khác trên hoa văn trống đồng cũng chỉ góp phần thể
hiện tính cách nhân hậu khát khao yên vui của con ngời.
C. Vì cả hai lí do trên.
4/ Những hoạt động nào làm cho con ngời khoẻ mạnh?(1 điểm)
A,tập thể dục B, chơi bóng chuyền C, bơi D,nghỉ mát
E. Nhảy dây G, uống rợu, bia H,khiêu vũ I, xem bóng đá qua đêm
5. Viết vào chỗ trống bộ phận chủ ngữ và vị ngữ của câu Tiếng ve rền rĩ trong những
đám lá cây bên đại lộ(0,5 điểm)
A,Bộ phận chủ ngữ là:
B, Bộ phận vị ngữ là :
Phòng Gd & Đt Than Uyên
Trờng TH TT Than Uyên
Đề kiểm tra khảo sát chất lợng tháng 1-
Phần viết Môn: Tiếng Việt lớp 4;
Năm học 2009-2010
Thời gian làm bài :60 phút (không kể chép đề )
Học sinh làm bài ra giấy kẻ ô li
1.Chính tả (nghe viết )
bài Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp (15-20 phút ).
( 5 điểm )
2.Tập làm văn(5điểm )
Đề bài :Tả chiếc cặp sách của em
Than uyên, ngày . tháng 1 năm 2010
Tổ khảo thí duyệt

Than uyên, ngày 25 tháng 1 năm 2010
Ngời ra đề
Nguyễn Thị Hải
Họ và tên: Điểm bài thi
Lớp 4A
Đọc thành
tiếng:
Đọc
thầm:
Viết: TB:
Phòng Gd & Đt Than Uyên
Trờng TH TT Than Uyên
Đề kiểm tra khảo sát chất lợng tháng 1-
Phần đọc -Môn: Tiếng Việt - lớp 4
Năm học 2009-2010
Thời gian làm bài :60 phút (không kể thời gian giao đề )
1,Đọc thành tiếng(5diểm )
2,Đọc thầm(5 điểm)
Em hãy đọc thầm bài Trống đồng Đông Sơn và trả lời câu hỏi:
1/ Sự đa dạng của trông đồng Đông Sơn đợc thể hiện ở những mặt nào(chọn câu
trả lời đúng nhất) ? (0,5điểm )
A. Hình dáng và kích thớc
B. Cách trang trí, sắp xếp hoa văn
C.Cả hai mặt đã nêu ở câu trả lời A và B.
2 / Những hoạt động nào của con ngời đợc miêu tả trên trống đồng ? ( 2 điểm )
A.Đánh cá B . Săn bắn C. Cấy lúa D. Đánh trống
E. Thổi kèn G. Bảo vệ quê hơng H. Nhảy múa I. Ca hát
K. chèo thuyền L. Bơi lội M. Cỡi ngựa
3 / Vì sao có thể nói hình ảnh con ngời chiếm vị trí nổi bật trên trống đồng ?(1
điểm) Chọn câu trả lời đúng nhất.

A. Vì hình ảnh con ngời trên hoa văn chiếm nhiều hơn những hình ảnh khác.
B. Vì những hình ảnh thiên nhiên khác trên hoa văn trống đồng cũng chỉ góp phần thể
hiện tính cách nhân hậu khát khao yên vui của con ngời.
C. Vì cả hai lí do trên.
4/ Những hoạt động nào làm cho con ngời khoẻ mạnh?(1 điểm)
A,tập thể dục B, chơi bóng chuyền C, bơi D,nghỉ mát
E. Nhảy dây G, uống rợu, bia H,khiêu vũ I, xem bóng đá qua đêm
5. Viết vào chỗ trống bộ phận chủ ngữ và vị ngữ của câu Tiếng ve rền rĩ trong những
đám lá cây bên đại lộ(0,5 điểm)
A,Bộ phận chủ ngữ là:
B, Bộ phận vị ngữ là :
Phòng Gd & Đt Than Uyên
Trờng TH TT Than Uyên
đáp án kiểm tra khảo sát chất lợng tháng
1- Phần đọc -Môn: Tiếng Việt - lớp 4
Năm học 2009-2010
1,Đọc thành tiếng(5diểm )
2,Đọc thầm(5 điểm)

Em hãy đọc thầm bài Trống đồng Đông Sơn và trả lời câu hỏi:

STTcâu Đáp án điểm Ghi chú
1 C
0,5
2 A; B ;D ;E ;G ;H ;I; K
2
Đúng 1 ý đợc 0,25 điểm
3 C
1
4 A ;B; C; D ;E ;H

1
Đúng 3 ý đợc 0,5điểm

5. Viết vào chỗ trống bộ phận chủ ngữ và vị ngữ của câu Tiếng ve rền rĩ trong những
đám lá cây bên đại lộ(0,5 điểm)
A,Bộ phận chủ ngữ là :Tiếng ve (0,5 điểm)
B, Bộ phận vị ngữ là : rền rĩ trong những đám lá cây bên đại lộ (0,5 điểm)
.
Phòng Gd & Đt Than Uyên
Trờng TH TT Than Uyên
Đề kiểm tra khảo sát chất lợng tháng
1
Môn: Toán lớp 4;Năm học 2009-2010
Thời gian làm bài :60 phút (không kể chép đề )
I.Phần trắc nghiệm(3điểm)
Câu 1 ( 1điểm ) Số thích hợp điền vào chỗ trống để phân số
8

Lớn hơn 1là:

A,7 B , 8 C ,9
Câu 2 ( 1 điểm ) Trong 3 phân số
12
8
;
4
5
;
28
21

Phân số bằng phân số
24
18
là:

A
12
8
B
4
5
C
28
21
Câu 3 ( 1 điểm )Rút gọn phân số
1000
250
ta đợc phân số nào dới đây?
A.
4
1

B.
100
25
c.
20
5
II. Phần tự luận(7điểm)


Câu 1 ( 3 điểm )Quy đồng mẫu số các phân số

a,
8
9

5
7
b,
15
12

30
14
c,
3
1
;
6
5

5
4

Câu 2 ( 2 điểm )Số ?

15 km
2
= . m
2

3 000 000 m
2
= km
2
54 m
2
69 dm
2
= dm
2
4m
2
= dm
2

Câu 3 ( 2 điểm ) Một hình bình hành có độ dài đáy 72 cm, chiều cao bằng
2
1
đáy.
Tính diện tích hình đó.

Than uyên, ngày . tháng 1 năm 2010
Tổ khảo thí duyệt
Than uyên, ngày 25 tháng 1 năm 2010
Ngời ra đề
Nguyễn Thị Hải
Phòng Gd & Đt Than Uyên
Trờng TH TT Than Uyên
Đáp án kiểm tra khảo sát chất lợng
tháng 1

Môn: Toán lớp 4;Năm học 2009-2010
I.Phần trắc nghiệm(3điểm)
Câu 1 ( 1điểm ) Số thích hợp điền vào chỗ trống để phân số
8

Lớn hơn 1là:

C ,9
Câu 2 ( 1 điểm ) Trong 3 phân số
12
8
;
4
5
;
28
21
Phân số bằng phân số
24
18
là:


C
28
21
Câu 3 ( 1 điểm )Rút gọn phân số
1000
250
ta đợc phân số nào dới đây?

A.
4
1

II. Phần tự luận(7điểm)

Câu 1 ( 3 điểm )Quy đồng mẫu số các phân số
a,
8
9

5
7
;
8
9
=
58
59
ì
ì
=
40
45

b,
15
12

30

14
;MSC :30 :
15
12
=
215
212
ì
ì
=
30
24
c,
3
1
;
6
5

5
4
;MSC là 30 ;
3
1
=
103
101
ì
ì
=

30
10
;
6
5
=
56
55
ì
ì
=
30
25
;
5
4
=
65
64
ì
ì
=
30
24
Câu 2 ( 2 điểm )Số ?
15 km
2
= 15 000 000 m
2
3 000 000 m

2
= 3 km
2
54 m
2
69 dm
2
= 5469 dm
2
4m
2
= 400 dm
2

Câu 6 ( 2 điểm )
Diện tích hình bình hành là :
72 x (72 : 2 ) = 2692( m
2
)
Đáp số : 2692 m
2
Họ và tên: Điểm bài thi:
Lớp 4A
Trờng TH TT Than Uyên
Đề kiểm tra khảo sát chất lợng tháng 1
Môn: Toán lớp 4;Năm học 2009-2010
Thời gian làm bài :60 phút (không kể giao đề )
I.Phần trắc nghiệm(3điểm)
Câu 1 ( 1điểm ) Số thích hợp điền vào chỗ trống để phân số
8


Lớn hơn 1là:

A,7 B , 8 C ,9
Câu 2 ( 1 điểm ) Trong 3 phân số
12
8
;
4
5
;
28
21
Phân số bằng phân số
24
18
là:

A
12
8
B
4
5
C
28
21
Câu 3 ( 1 điểm )Rút gọn phân số
1000
250

ta đợc phân số nào dới đây?
A.
4
1

B.
100
25
c.
20
5
II. PhÇn tù luËn(7®iÓm)

C©u 1 ( 3 ®iÓm )Quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè

a,
8
9

5
7
b,
15
12

30
14
c,
3
1

;
6
5

5
4

C©u 2 ( 2 ®iÓm )Sè ?

15 km
2
= ……. …………. m
2
3 000 000 m
2
= … ………….km
2
54 m
2
69 dm
2
= ………….dm
2
4m
2
= …… ……… dm
2

C©u 3 ( 2 ®iÓm ) Mét h×nh b×nh hµnh cã ®é dµi ®¸y 72 cm, chiÒu cao b»ng
2

1
®¸y.
TÝnh diÖn tÝch h×nh ®ã.
C©u 7 ( 0,5 ®iÓm) TÝnh nhanh
161345
82615
××
××
=
4413533
2421335
×××××
×××××
=
3
1

×