Tải bản đầy đủ (.pdf) (6 trang)

Quyết định số 591/QĐ-UBND ppt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (150.07 KB, 6 trang )

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 591/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 10 tháng 3 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG BỘ THỦ
TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA
HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ
về kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 84/TTr-
SKHCN ngày 01 tháng 3 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố sửa đổi 01 thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (được quy định tại Quyết
định số 2625/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2010) (có danh mục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và
Công nghệ, giám đốc sở, thủ trưởng ban, ngành thành phố và các tổ chức, cá nhân
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN
GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Công bố sửa đổi kèm theo Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm
2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)
PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI
STT

Tên thủ tục hành chính Ghi chú

III. LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG
5 Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu Sửa đổi

PHẦN II: NỘI DUNG SỬA ĐỔI CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
III. LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG
5. Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (Số 02,
Lý Thường Kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết

quả.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ
sơ.
- Bước 3: Nhận kết quả tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (Số
02, Lý Thường Kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).
+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất
Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng
minh nhân dân (đối với cá nhân).
+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy
chứng minh nhân dân; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết
quả; trao kết quả cho người nhận.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)
+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút;
Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.
+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Giấy “Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu” (theo mẫu
quy định);
+ Hợp đồng (Contract), Danh mục hàng hóa kèm theo (Packing list), bản sao
photo;
+ Bản sao chứng chỉ chất lượng (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp
bản sao đã chứng thực).
+ Các tài liệu khác có liên quan: bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận
đơn (Bill of Lading); hóa đơn (Invoice); tờ khai hàng hóa nhập khẩu; giấy chứng
nhận xuất xứ (nếu có) (C/O - Certificate of Origin); ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa;
mẫu nhãn hàng nhập khẩu đã được gắn dấu hợp quy và nhãn phụ (nếu nhãn chính
chưa đủ nội dung theo quy định).
+ Bản sao Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale - CFS) mang

dòng chữ “CERTIFIED TRUE COPY” (bản sao chứng thực) của sản phẩm, hàng
hóa nhập khẩu.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng Cần Thơ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo.
h) Lệ phí: 150.000đ/giấy.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm
- Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (Phụ lục 1).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007.
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
- Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học
và Công nghệ hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư số 231/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009 của Bộ Tài chính Quy định chế
độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất
lượng.
- Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ Khoa học và Công
nghệ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày
18/6/2009 và Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007.
- Thông tư số 22/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Khoa học
và Công nghệ quy định về việc cấp và kiểm tra giấy chứng nhận lưu hành tự do
đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của
bộ khoa học và công nghệ.


×