Tải bản đầy đủ (.doc) (26 trang)

SKKN: hương dẫn hoc sinh phương phấp giải baiif tập vật lý

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (256.17 KB, 26 trang )

Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí

a- Phần mở đầu.
I. Lý do chọn đề tài.

!"!!#$%&'%(#
)*+ ,$(!$--./%0
12 0,'%345678!9
"04.:,(.9(+":$!;1,<
.$()*!"!!.%9=!;&/
>?%:!+(%:-#@!;<
.-.(<.$/%09;+!A B!;
9;-:-?!+ ,+C<#
90&959)
++D=!D(:!:-=E
9F+'!,#!(;9GE0$:-(G-
H.."04E'$I:-(!"!!:-9J
'$9K"5%L:!:-#+'%
'5#$%:-
:!:-M!/&90(4E+ ,"
/(6$./&+C<+C6:1$ .
N(!!'19;!;<.$/%0(
00IFH4(9#9,O5 :!:-
9-"&8+!A59!0&($9F$?'
%@ (9--/4P=:!;9Q
00I"+(9K::-(:ME9F
. 0&(9
R. #$:-4=S>T:-U(V
(:$%0BH!F++<MM+
:!:-(9F$-F49 #$%
W'8O0.9DO!"!!#$%/


(9)=?.+;(D+ 55#$%:-(8
Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng

X
Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí
O !$9F($9*O
9&O%0+:!:-W9:'5#$(
$'"0OO9$(%09Y
Z!WE-('$ 9K%9F[ H ớng dẫn học
sinh phơng giải bài tập Vật Lý - THCSGM!%0II9
+ ,"(4;0+ ,W9
:- :.
II. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu.
#$%:-=!D$!$9
B/:!:-.#$%\#$%0
:!:-++<49Y59/=
O]#9-/%0
F9F$9JF+/F+
%0(@ 9F9!,9$@M!%0^
$+2<:!:-(/&+ ,:-T
5=7!O/9F;
Z!W@'%/:!#$%:-M!%
0!"!!+C<:!:-(W9IE+ ,9;:
0& .'%9F[
Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập Vật lí - THCS
III. Mục đích nghiên cứu.
S5%0D'F!"!!
:!:-(W9_;:##
:!('/:!(M!_IE+
,'5%:!

IV. đối tợng - phạm vi - thời gian nghiên cứu .
1. Đối tợng nghiên cứu:`"!!:!:-
2. Phạm vi nghiên cứu:aF9.O%00&O!4
+&U(V=S>TS#QR&bQS$
Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng

c
Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí
3. Thời gian thực hiện:L<%deefgdeeU
V. nhiệm vụ nghiên cứu.
1. Nghiên cứu lí luận về phơng pháp giải bài tập Vật lí.
2. Nghiên cứu lí luận về sử dụng bài tập vật lí trong dạy học Vật lí.
3. Nghiên cứu chơng trình nội dung kiến thức các bài học Vật lí ở cấp
THCS.
3. Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển nội dung dạy học
Vật lí ở cấp THCS.
4. Nghiên cứu tình hình dạy và học Vật lí. Đặc biệt quan tâm đến
hoạt động sử dụng bài tập Vật lí.
VI. phơng pháp nghiên cứu.
1. Nghiên cứu lí luận.>;,9F[
Q>'O0h:!#$%:-
Qi-:F0h:!:-#$%
Q>F!"!!:!:-
2. Phơng pháp điều tra s phạm.
QaF. !G.=!j
QaF !G0h! 9F
3. Phơng pháp thực nghiệm s phạm.
Qá!9F#$%. W9:!9;9F
A!8!


B- nội dung đề tài.
chơng I. cơ sở lí luận
I. mục đích hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí.
Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng

k
Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí
1. Bài tập Vật lí giúp cho học sinh ôn tập, đào sâu, mở rộng kiến thức.
9#6$.+ ,%09JI9
+'/+(9K:?+5
:!%0!:E+ ,+'(59
E=!;9#(= %0I9E;
;/M. !#,/ML
E,'%+C::!:-M!%0$
9E,5l.N/+ ,9J
%
>B+(9K::-59";/M
.5!,#!\9:!:-0mM!$:!%0
!-9;: 9E=!!,#!9
3:!:-!"/&(:!+ ,09n
:!:-%0!O#+ ,9J%(+!0h
D!+ ,/F"F!@/"5
2. Bài tập có thể là điểm khởi đầu để dẫn đến kiến thức mới.
LF+:!90h+77;]%09 E0$
2FOH6$.+O9;-
O:!!
3.Giải bài tập vật lý rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo, vận dụng lý thuyết vào
thực tiễn, rèn luyện thói quen vận dụng kiến thức khái quát.
3:!:1E!"'19;^$+C
<(+C6:1$ .N(^$'_:+

,+'9J:99;'$ 9F/.N
4. Giải bài tập là một trong những hình thức làm việc tự lực cao của học
sinh.
+:!!.5!-9F+/9@(
.6$.E:!:(+;!!E+ :%0M
9W$/%09!;<...(
-+59!;
Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng

o
Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí
5. Giải bài tập góp phần làm phát triển t duy sáng tạo của học sinh.
>F:!:1+AW#!#:E
+ ,9J%BM!)*%0$0#aH
E:!-(:!-
6. Giải bài tập vật lý là một phơng tiện để kiểm tra mức độ nắm vững
kiến thức của học sinh.
p_:!;!#9,9IE+
,/%0M!9%09-6
II.Phân loại bài tập vật lý
Sơ đồ phân loại bài tập vật lí
1. Phân loại theo phơng tiện giải :

2. Phân loại theo mức độ


Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng

Bài tập vật lí
3:!

9)K
3:!-

3:!
9Kq
3:!
9K-
3:!-

3:!.
9
q
3:!
-
q
f
Bài tập vật lí
Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí
chơng II. các giải pháp thực hiện
khảo sát thực tế.
tổ chức chuyên đề.
Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng

U
3:!0#3:!D!3:!:!
Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí
Hớng dẫn học sinh học tập vật lí ở nhà .
kiểm tra Đánh giá chất lợng.
I. khảo sát thực tế.
1. Thực trạng trớc khi thực hiện đề tài.

O+.9F'#$4=S>TS#('5
;9DO9)!:$[
Qa0&%0%:-(+:!:
-_=MM9KO(;@_
?5$=
_(.#;0&$0[
rS%0!"!!D'9;:!:-
rS%0 :+ ,(9K::-
rLM"50+O@+
=O]%0:!$$:!s9HQ
"5:-4O![o(f(Ut(]9 %0+9F+D0(
4+ ,?^+C<:!:-
2. Số liệu điều tra trớc khi thực hiện đề tài.
O+.9F9J +;+09&O%
04O![Vu(Uv=S>TS#G0&:!""
,O,9+ ,4P+&O!n '90[

III.Tổ CHứC CHUYÊN Đề.
Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng

Lớp Sĩ số Giỏi Khá TB Yếu - Kém
Ti w Ti w Ti w Ti w
Vu XV e e U de(k de kx(X xx dU(d
Uv cx e e o xc(o dx kx(d xc Xc(d
V
Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí
LIE+ ,(9;+C<&:!
:-9Bj%0!IE!"!!?5$=
(!+C<!#9#:!
5:$9;M!%0IE!"!!:!:-(

<%$9J+ !OD$D,%0%
$9ề H ớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập Vật lí - THCS .
$9F$X(O]%0[
Trình tự giải một bài tập vật lí.
Hai phơng pháp suy luận để giải các bài tập vật lí.
áp dụng phơng pháp giải bài tập vật lí vào một số bài tập cơ bản.
1. Trình tự giải một bài tập vật lí.
- `"!!:!:-!F$ &[9-$
@/:!(:!(59/_($
!@O:!:-?E;
Q=+:!:-@._5.0
9$[
1.1.Hiểu kỹ đầu bài.
Qa%+C@[:!5y5E+y5!5y
QI9@G8+1E9J'O9; E
+z0&(9D9"KE+&s @ t
Qm5( :!'9 5mH @!m5
9;N9#9F>&ImMA6-&5m@Y
E+@5
1.2. Phân tích nội dung bài tập, lập kế hoạch giải.
Q50.EE sztE9{ sE
+t
QL 59. !&$5;!670&
:!!9; !5&$
Q`6$.9.+ F+ #
Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng

xe
Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí
1.3. Thực hiện kế hoạch giải.

Q%5.!_9;. /.+ (
+H!:!!,#!
Q.z:!7!-0&%(9#0&H5%
LO]%0'_@OGEA$K
G0&/9#;,&8
Qn-G0&(!M19EK0&/+ '9F
12
1.4. Kiểm tra đánh giá kết quả.
Qn;#K0&/+ '[>9M+y50y>!8!O
. +y
Qn;#!7!-[;8!7!-z8
B0&9;- A@679O/+ '!7!-
QL 9F+(!-(5+(99 8
+ '9n;6_B9=I"+
2.Hai phơng pháp suy luận để giải các bài tập vật lí.
Z7F-/$(+:!:-(==
8!"!!!-!"!!D!
2.1. Giải bài tập bằng phơng pháp phân tích.
Q_!"!!$(6!9;/0$:9#@5LQ
=!56_9# $'OE9#:-
++ 0.$5;NE,Q
",L /,9#@5B +A)
EE/:!5,$9!0&/:!L
,BE9#+ 59&OP9#9(@5
;,OO9#:-+|, 9
+;N99#@5G
E9#9J 59J96
L:$?;_!"!!$(O!-:!
!,#!E:!9"").E'$I5=
Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng


xx
Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí
@:!9"$W95@=/:!
!,#!
-J$8!"!!!-9;:!0[
Đề bài:
Ngời ta dùng một loại dây hợp kim đồng có tiết diện 10 mm
2
và có điện
trở suất là 0,4.10
-4

m để làm một lò sởi điện sởi ấm một gian phòng. Hỏi cần
phải lấy chiều dài của dây dẫn này là bao nhiêu để duy trì nhiệt độ của phòng
luôn luôn không đổi nếu mỗi giờ gian phòng này bị mất một nhiệt lợng bằng
2 970 000J qua các cửa sổ và các bức tờng. Biết nguồn điện cung cấp cho lò s-
ởi có điện áp là 220V.
Hớng dẫn giải:
Qa#@549$F/$!+5&
EF/$]O9#+
Q G&9/!B+9D5P
=B04!!G!B9L
B04!"9"O9<B04a<#!
94/$!+9)a4$#F/$'
9K
a.L %F/$(94/$}(940/


/T(5F/$]O94/

G,[
R
=

l
S

\[
.R S
l

=
sxt
b.;,/F9#O 99
4}/$a4$9GA0&/9 ~O=9B
9'$[
U
R
I
=
sdt
Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng

xd
Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí
c.a#O =9B95O9#
+G9K:G,;N<uB9
9J89K:sdt:$&Eu[
u~
9=B9#$'$|W90$[

.
A
I
U t
=
sXt
d.,(9<-a<$"9"
ORB9!sO!B
9t=_;,[
Ru sct
4 !/;,sct(9#9F9J 3$=@
$ ;,0;,O, 9@W;,&
;,9@[
Q$sctsXt9[
.
Q
I
U t
=
sXt


Q$sXt

sdt9[
2
.U t
R
Q
=

sdt

Q$sdt

sxt9
2
. .
.
U t S
l
Q

=
sxt


Q$9#GK0&/Msxt

rO[~dde
xXoee0
Txe
d
xexe
Qc

d
RdVfeeee

e(cxe
Qc
r9[

2 4
4
220 .3600.1,5.10
220( )
2970000.0,4.10
l m


= =
Q:$F$!+9)dde
2.2 Giải bài tập bằng phơng pháp tổng hợp.
Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng

xX
Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí
_!"!!$(0$:+I9@W9#@5
I9@W9#9J \8,9#
$O9# (9@9 ,&89
A9# 9#@5
_!"!!D!(:!-;
0[
a.&9!B+9D5B
9'B04=9s49$x=t!G
R!B9=9
_9K:Qi_6"5

R
d
} sxt
9}94/$]/B04(=9B9'B04
b._9K:([
U
I
R
=
sdt
c.L94/$]#!+-O/$
]_,[
l
R
S

=
sXt
9

940(
l
F/$](T /$]
d.$;,sdtsXt;,sxt(9[
2
.
.
U t
Q
l

S

=
sct
QW9M[
2
. .
.
U t S
l
Q

=
sxt

Q$9#GK0&/M(9[

2 4
4
220 .3600.1,5.10
220( )
2970000.0,4.10
l m


= =
Q:$F$!+9)dde
L:$8!"!!D!(?59F/$B0Q
4+8!"!!!-
Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng


xc
Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí
L5(++p:-9F!8
!"!![!-D!`7!I9@G!-
9F+/:!9;;99F`0.D!+^_$
9;+;#,99M9I/0.!-9F+$&:!9
+ #(!90!-:-/:!D!
EE+9JOE'$::-9J (O6$.9=
+ '&8
L:$;'5:!:-9J8!"
!!!-QD!
IV.áp dụng phơng pháp giải bài tập vật lí vào một số bài tập cơ bản.
1.Bài toán1.
2.Bài toán 2.
3j'@9)+&x+99 xee

>
80I+&kee9.d+O4de

>3j'0.9D
O=59&8/O
3 /9)(0I(O@[

x
XUe+n|
d
coe+n|
X
cdee+n

Hớng dẫn giải:
* Tìm hiểu các điều kiện đã cho của bài.
QI[

x
x+
- Khối lợng của quả cầu đồng thau,
x
XUe+n
thùng sắt và nớc.
x
xee

>
- Nhiệt độ ban đầu của quả cầu đồng
d
keee(k+
thau, thùng sắt và nớc.
d
coe+n
- Nhiệt dung riêng của chất cấu tạo
d
de

>
nên các vật.
X
d+

X

cdee+n

X

d
Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng

xk
Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí
y
* Phân tích bài toán.
QĐây là bài toán trao đổi nhiệt của một hệ vật (gồm 3 vật). Điều quan
trọng phải hiểu rằng bài toán yêu cầu tìm nhiệt độ cuối cùng của nớc, nhng cũng
là nhiệt độ chung của hệ khi kết thúc quá trình trao đổi nhiệt. Để giải bài toán
này cần áp dụng phơng trình cân bằng nhiệt:
Q
toả ra
=Q
thu vào
- Do vậy phải xác định đợc những vật nào là vật toả nhiệt, những vật nào
là vật thu nhiệt, viết đợc công thức tính nhiệt lợng toả ra vào hay thu vào của
các vật:
Q = mc

t
-Với lu ý rằng trong bài toán này nhiệt độ ban đầu của hai vật thu nhiệt
( thùng sắt và nớc) là bằng nhau( t
2
= t
3

).
- Trên cơ sở phơng trình cân bằng nhiệtvừa lập đợc kết hợp với dữ kiện
đã cho của bài toán để suy ra đại lợng cần tìm (t).
*Bài giải.
QL'@G9)+#9Wxee

>
9

>s9+Gt[
Q
1
= m
1
.c
1
(t
1
t)
QL80IsR
d
tOsR
X
t9;<9Wde

>9

>[ Q
2
= m

2
.c
2
(t t
2
) sxt
Q
3
= m
3
.c
3
(t t
2
) sdt
Qá!!"5G[
R
x
R
d
rR
X
sXt
Wsxt(sdtsXt


x

x
s

x
gt
d

d
sg
d
tr
X

X
sg
d
t


t ( m
1
c
1
+ m
2
c
2
+ m
3
c
3
) = m
1

c
1
t
1
+ ( m
2
c
2
+ m
3
c
3
) t
2t
1 1 1 2 2 3 3 2
1 1 2 2 3 3
( )m c t m c m c t
m c m c m c
+ +
+ +
Q$9#GK0&/M9[
Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng

xo
Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí
t =

1.380 (0,5.460 2.4200).20
19,2( )
1.380 0,5.460 2.4200
o
C
+ +

+ +
Q:$9&8/OxV(d

>
3.Bài toán 3.
994[}
x
c

}
d
o

L !A8
94}
x
590Oxe!M-=@ 9;90
O+[
>A8}
x

\8}
x

& !}
d

\8}
x
00}
d

s3 +0.=#99
+9Dt
Hớng dẫn giải:
* Tìm hiểu các điều kiện đã cho của bài.
- Cho biết giá trị của hai điện trở.
- Thời gian đun sôi nớc khi chỉ dùng điện trở R
1
.
QI[ }
x
c

|}
d
o


x
xe!M

d
y


X
y+}
x
}
d


c
y+}
x
}
d

* Phân tích bài toán.
-Bài toán này xuất phát từ định luật Jun-len xơ với biểu thức:
Q =I
2
.R.t (1)
trong đó nhiệt lợng mà nớc thu vào bằng nhiệt lợng do các điện trở toả ra.
- Theo điều kiện đầu bài thì nếu sử dụng biểu thức (1) của định luật Jun-
len xơ, thì việc giải bài toán rất phức tạp hoặc không thực hiện đợc. Vậy ở bài
toán này mối liên hệ giữa các đại lợng để tìm cấu trúc công thức rất quan trọng,
đóng vai trò quyết định đến sự thành công.
Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng

xf
Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí
- Nh ta đã biết từ công thức (1). Ta có thể viết đợc một số biểu thức tơng đ-
ơng trên cơ sở mối liên hệ của một số đại lợng trong công thức với các đại lợng

khác, để việc tính toán không làm bài toán phức tạp.
Thật vậy: vì U = I.R nên (1)

Q = U.I.t (2)
mặt khác theo định luật Ôm: I =
U
R
nên (2)

Q =
2
.
U
t
R
(3)
- Từ đây nên chọn công thức nào để giải bài toán, điều này đòi hỏi sự
nhanh nhạy, suy diễn cao.
Nếu chọn (2) thì vẫn còn đại lợng I cha biết, do đó chọn công thức (3)
- Cần biểu diễn các đại lợng cần tính.
+ Giá trị điện trở của ấm trong 4 trờng hợp:
1/ R = R
1
2/ R = R
2
3/ R = R
1
+ R
2
4/

1 2
1 1 1
R R R
= +
hay R =
1 2
1 2
.R R
R R+

-Với chú ý rằng nhiệt lợng mà dây điện trở của ấm toả ra trong 4 trờng
hợp là nh nhau.
- Hiệu điện thế trong các trờng hợp là không đổi.
* Bài giải.
Q%=90Oc=!@[
x
(
d
(
X
(
c

Q\+0.=@9;90O
G$94/
Qá!,[ Q =
2
.
U
t

R
(Theo công thức (3) )
=![
>A8$}
x
[ R
x

2
1
1
U
t
R
sxt
>A8$}
d
[ R
d

2
2
2
U
t
R
sdt
Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng

xU

Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí
Wsxtsdt


2
1
1
U
t
R

2
2
2
U
t
R2
2 1
1
6
.10 15( )
4
R
t t ph
R
= = =

n8}
x
& !}
d
[ R
X

2
3
1 2
U
t
R R+
sXt
WsxtsXt

2
1
1
U
t
R

2
3
1 2
U
t
R R+1 2
3 1
1
4 6
.10 25( )
4
R R
t t ph
R
+
+
= = =
n8}
x
00}
d
[
R
c

2
4
1 2
1 1
U t
R R

+sct
Wsxt(sdtsct


4 1 2
1 1 1
t t t
= +
1 2
4
1 2
.
10.15
6( )
10 15
t t
t ph
t t
= = =
+ +
v. Hớng dẫn học sinh học tập vật lí ở nhà.
R. #$:-4=S>T(:$OM/
"5:-S>T@ +H- :!(
E=/ %O!#(%0/$ !+
,F-$ "H:!9"0& %A

x 0@9&O+&O!o(f(Ud @9&OO!VL:$
+9/=9;4+ ,?
^$+C<:!%0\9#D,
$9F5E!!&9;^$+C<
:!%09;%0;=6$9$F#
:!+(? !6MO#:!-4
(9;W9%0;:#
W#:!9[ H ớng dẫn học sinh học tập vật lí ở nhà.
Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng

xV
Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí
%0.%412OFH
*L %4/%09D,&0mM!_^$
'_..(M!_IE,(+C<(+C6
L# %:!4/%0+9'&0m
_'_z(9I9&O./
5]9 F'_
649 %:!
>%:!/%04E9H9;0[
r =I(+0.O]. !/
(H89$-%0!.
5(.+;5
r>$9.@._,M(@<./
%0
r\NK!&4#+
>;'5%:!/%04)9#[
O !O#E9F9J%4O!09^$0#P
9#;
%:!/%04!!@O#$%

O!/5:$@!<,55 !+
,/%0_E-D0
!)9J%[,0+(m5
+#$F@9F9@0$2%0
:!4>-&9
%:!/%0'$:Hm(=9%0;..
'$ :!+;E:!+(59J0.zK4:!
N%0&:!4+EAM!_
IE,9J%?^$+C<(+C6@ (B
M!_zK& !+ ,O5 #
E!)($:!0#"04+ ,9J%@
!%0EE$ &zK !
Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng

de
Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí
,O>:$O99 !-.(.
.9&OE,O
;:!F%0GF5,[
r:!=$9@=
r:!0 %
r:!_&:!Tn(T3(0+
r:!_#(_$9F
!!'%E9;9O]%4
+ '@E!!+;(9(+-+K!=
!8![
rn;4(4:!
r>9;+$ +-E%0F&IH$;
%:!(
VI. Kết quả thực hiện.

WO]%0!"!!:!:1(
<%deefgdeeU$90&%09J:
#:!(%0+<$&"(+C<:
+ ,:!&"(#"
>;'+0%00+ H ớng dẫn học sinh
phơng pháp giải bài toán Vật lý - THCS9+ '0[
Kết quả so sánh đối chứng.
n '+0O+.9F
Lớp Sĩ số Giỏi Khá TB Yếu - Kém
Ti w Ti w Ti w Ti w
Vu XV e e U de(k de kx(X xx dU(d
Uv cx e e o xc(o dx kx(d xc Xc(d
n '+00+.9F
Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng

dx
Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí
Lớp Sĩ số
Giỏi Khá TB Yếu
Ti w Ti w Ti w Ti w
Vu XV o xk(c xk XU(
k
xc Xk(U c xe(X
Uv cx k xd(d xU cX(V xX Xx(f k xd(d
R009&,+ '$A9;[n(j<(9;
$ ;[
Qa&OO!V[j<xk(cw|n<xU(ew| xf(Vw
Qa&OO!U[j<xd(dw|n<dV(Xw| dd(ew
C- kết luận.
I. bài học kinh nghiệm.

'5#$:-4=S>T5
%0!"!!(+C<:!:- 0,@ (9;W9
M!_90(4E+ ,"/(:
&+ ,. (!;<.$_(!!@
(;[
rM!%0'_!-9@(59Q
:-6$0+5O
r:!@O%0Fs
;ta;+--0.,M(0$%:!%0^'_
5B=$:-
rnI0%0II+ ,D+>:$
:!:-/%0O:'
Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng

dd
Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí
a;99F$[
Q@.)*!$(=6$
9D(M+O9)!
QLIE"5!%
Q@O]%0,+C+ ,@O9;
:!(O#+ ,"(+ ,4(@,+C
!"!!:!09:!_&WN9 +(0
0#:!9;+I0+ ,"049
%0.55+C<:!
$0&+9JM9W.
''5#$:-4=S>T(?+
M90+.9F$
II. Kết luận chung.
\#$%G!!@'%9;5=

9O(0#(-O6J$!;\:$!"
!!#$%!.9,<:,(!;
(,.%!"!!#$%0%0I
E,(+C<(+C6:,.N
aH:-+%.9Bj!$9
--.(9:!0#/%0'52,
>-5:$.%!"!!#$%:-(=@<
,!"!!9H8/+%$#9:,/%0
"046!
T=,5;(90.'M!9*/
=?D$9J.[ H ớng
dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí Cấp THCS O&[
!;<.$^$+C<(+C6%0%
Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng

dX
Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí
:!:-LG(!!@

$5F+=(?55. :,/
%049K!""<.#(.
9F$I++j 0n-9)-
#9)!(9D!19;M!"$

Tôi xin chân trọng cảm ơn !
Hoà Thạch, ngày 25 tháng 4 năm 2008.
Ngời viết.

Nguyễn Hữu Quang.
Tài liệu tham khảo

- Phơng pháp giảng dạy vật lí. - NXB Giáo dục.
- SGV Vật lí 8, 9. - NXB Giáo dục.
- SGK Vật lí 8, 9. - NXB Giáo dục.
- Hờng dẫn làm bài tập và ôn
tập vật lí 8, 9. - NXB Giáo dục.
- Bài tập Vật lí THCS. - NXB Đại học Quốc gia TP HCM
Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng

dc
Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí
- Bài tập Vật lí chọn lọc dành - PTS Vũ Thanh Khiết - PTS Vũ Thị Oanh
cho học sinh THCS. - Nguyễn Phúc Thuần.
Mục lục
Nội dung Trang
A Phần mở đầu
3
I Lý do chọn đề tài.
3
II Tổng quan về vấn đề nghiên cứu.
4
III Mục đích nghiên cứu.
4
IV Đối tợng - phạm vi- thời gian nghiên cứu.
5
V Nhiệm vụ nghiên cứu.
5
VI Phơng pháp nghiên cứu.
5
B Nội dung đề tài
6

CH- I Cơ sở lí luận
6
I Mục đích hớng dẫn học sinh pp giải bài tập vật lí
6
II Phân loại bài tập vật lí
7
CH- II Các giải pháp thực hiện
9
I Khảo sát thực tế
9
Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng

dk
Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí
II Tổ chức chuyên đề
10
IV áp dụng pp giải bài tập vật lí vào các bài tập cơ bản
12
V Hớng dẫn học sinh học tập vật lí ở nhà
17
VI Kết quả thực hiện
23
C Kết luận
24
I Bài học kinh nghiệm
24
II Kết luận chung
25

ý kiến đánh giácủa hội đồng khoa học trờng THCS Hoà thạch


Hoà Thạch, ngày tháng 5 năm 2008
Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng

do
Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí
T/M hội đồng
Chủ tịch


Nguyễn Văn Bắc.Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng

df

×