Tải bản đầy đủ (.pdf) (10 trang)

Đề tài: Tìm hiểu hoạt động tổ chức và quản lý chuỗi phân phối trong hoạt động bán hàng của công ty Vinamilk

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.6 MB, 10 trang )
www.trungtamtinhoc.edu.vn
L/O/G/O
www.trungtamtinhoc.edu.vn
TR NG Đ I H C ĐÀ L TƯỜ Ạ Ọ Ạ
KINH T - QU N TR KINH DOANHẾ Ả Ị
QU N TR BÁN HÀNGẢ Ị
Đ TÀI: TÌM HI U HO T Ề Ể Ạ
Đ NG T CH C VÀ QU N Ộ Ổ Ứ Ả
LÝ CHU I PHÂN PH I Ỗ Ố
TRONG HO T Đ NG BÁN Ạ Ộ
HÀNG C A CÔNG TY Ủ
VINAMILKwww.trungtamtinhoc.edu.vn
L/O/G/O
www.trungtamtinhoc.edu.vn
QU N TR BÁN HÀNGẢ Ị
Đ TÀIỀ : TÌM HI U HO T Đ NG T CH C VÀ QU N LÝ Ể Ạ Ộ Ổ Ứ Ả


CHU I PHÂN PH I TRONG HO T Đ NG BÁN HÀNG Ỗ Ố Ạ Ộ
C A CÔNG TY VINAMILKỦ
Nhóm Newfly
1. Ph m Tu n Anh ạ ấ
1111729
2. Tr n Xuân Tri u ầ ệ
1110512
3. Nguy n Th Thùy H ng ễ ị ươ
1111744
4. Phan Th H u ị ậ
1112179
5. Nguy n Thúy Ph ng ễ ượ
1110486
6. Nguy n Th Sang ễ ị
1112186
7. Nguy n Thùy Di m ễ ễ
8. Đ ng Th Ph ng Trangặ ị ươ
NFwww.trungtamtinhoc.edu.vnwww.trungtamtinhoc.edu.vn
NỘI DUNG
Công ty VINAMILK
T ch c kênh phân ph i c a công ty ổ ứ ố ủ
VINAMILK

Quản lý kênh phân phối của cty
VINAMILK
1
2
3
Tìm hi u ho t đ ng t ch c và qu n lý chu i phân ph i ể ạ ộ ổ ứ ả ỗ ố
trong ho t đ ng bán hàng c a công ty VINAMILKạ ộ ủ
NFwww.trungtamtinhoc.edu.vnwww.trungtamtinhoc.edu.vn
1. Tìm hi u chung v công ty VINAMILKể ề
a. Công ty VINAMILK
v
Vinamilk là tên g i t t c a Công ty C ph n S a Vi t ọ ắ ủ ổ ầ ữ ệ
Nam (Vietnam Dairy Products Joint Stock Company)
v
Thành l p năm 1976, lúc đ u mang tênậ ầ
Công ty S a – Cà Phê Mi n Nam.ữ ề
v
Năm 1982, công ty S a – Cà phê Mi n Namữ ề
đ c chuy n giao v b công nghi pượ ể ề ộ ệ
th c ph m và đ i tên thành xí nghi p liênự ẩ ổ ệ
hi p S a - Cà phê – Bánh k o ệ ữ ẹ
b. S n Ph m công ty VINAMILKả ẩ

Vinamilk cung c p các s n ph m g m có s a t i, s a chua, s a ấ ả ẩ ồ ữ ươ ữ ữ
đ c, s a b t, b t dinh d ng, kem, các lo i n c gi i khát.ặ ữ ộ ộ ưỡ ạ ướ ả
NFwww.trungtamtinhoc.edu.vn
1. Tìm hi u chung v công ty VINAMILKể ề
Tên đ y đầ ủ Công ty c ph n s a Vi t Namổ ầ ữ ệ
Tên vi t t tế ắ Vinamilk
Logo
Tr sụ ở 36- 38 Ngô Đ c K , ứ ế
Qu n 1,TP H Chí Minhậ ồ
Văn phòng giao d chị 184-186-188 Nguy n Đình Chi u, ễ ể
Qu n 3, TP H Chí Minhậ ồ
S đi n tho iố ệ ạ (08)9300 358 Fax: (08) 9305 206
Web site www.vinamilk.com.vn
Email
NF
www.trungtamtinhoc.edu.vnwww.trungtamtinhoc.edu.vn
M t s hình nh v Công Ty VINAMILKộ ố ả ề
v
10 Tân Trào, Ph ng Tân Phú, Qu n 7, TPHCMườ ậ
NFwww.trungtamtinhoc.edu.vnwww.trungtamtinhoc.edu.vn
S Đ C C U S N PH M S A Ơ Ồ Ơ Ấ Ả Ẩ Ữ
NFwww.trungtamtinhoc.edu.vnwww.trungtamtinhoc.edu.vn
CÁC LO I S N PH M C A VINAMILK Ạ Ả Ẩ Ủ
PHÔ MAI SỮA CHUA SỮA TƯƠI KEM NƯỚC ÉP TRÁI CÂY
NHÓM SẢN PHẨM SỮA DIELAC
SỮA ĐẶC
SỮA ĐẬU NÀNH
NF
www.trungtamtinhoc.edu.vnwww.trungtamtinhoc.edu.vn
M t s hình nh v s n ph m c a công ộ ố ả ề ả ẩ ủ
ty VINAMILK
NFwww.trungtamtinhoc.edu.vnwww.trungtamtinhoc.edu.vn
M t s hình nh v s n ph m c a ộ ố ả ề ả ẩ ủ
công ty VINAMILK
NF

×