Tải bản đầy đủ (.doc) (64 trang)

Giáo án âm nhạc lớp 3

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (296.32 KB, 64 trang )

TUẦN 1
Tiết 1:
Học hát bài: QUỐC CA VIỆT NAM (lời 1)
Nhạc và lời: Văn Cao
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:- Biết hát theo giai điệu và lời 1 bài Quốc ca Việt Nam.
- HS hiểu bài Quốc ca Việt Nam là bài hát nghi lễ của Nhà nước.
2. Kỹ năng: - HS hát đúng lời 1 của bài hát.
3. Thái độ:- khi hát Quốc ca Việt Nam tư thế phải đứng nghiêm trang hướng lên lá
Quốc kỳ.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Nhạc cụ đệm, bảng phụ chép sẵn lời 1 bài hát.
- HS: SGK âm nhạc, bút, vở ghi bài.
III. Các hoạt động dạy học:
1.Ổn định tổ chức: 2p
- Hát
- Kiểm tra sĩ số:
2.Kiểm tra bài cũ: không thực hiện
3.Bài mới
Hoạt động của thầy và trò TG Nội dung
*Hoạt động 1: Học hát
- GV: Giới thiệu bài
- HS: Lắng nghe và ghi nhớ.
- GV: Trưng bảng phụ lời 1 bài hát và
hát mẫu.
- HS: Nghe hát mẫu kết hợp quan sát
lời ca trên bảng phụ.
- GV: Cho HS chia câu hát
- HS: Thực hiện chia câu hát.
- GV: Kết luận
- GV: Hướng dẫn đọc lời ca


- HS: Đọc theo hướng dẫn.
- GV: Sửa sai (nếu có)
- GV: Dạy HS học hát từng câu, tiếp
câu theo lối móc xích cho đến hết.
- HS: Học hát từng câu theo hướng
dẫn.
- GV: Sửa sai (nếu có).
- Tập xong, cho lớp luyện hát cả bài
(20p) : Học hát
- Học bài hát Quốc ca Việt Nam
(lời 1),sáng tác nhạc sĩ Văn Cao.
“Đoàn quân Việt Nam đi trong ”
* KL: bài hát chia thành 10 câu. Mỗi
dòng thơ trong bài tương đương 1
câu nhỏ.
“ Đoàn quân Việt Nam đi trong ”
x x x x x x
“ Đoàn quân Việt Nam đi trong ”
Môn : Âm nhạc
Khối : 3:
Lớp Tiết Ngày giảng
3A8 4 25 / 8 / 2014
3A1 5 26 / 8/ 2014
1
nhiều lượt bàng nhiều nhình thức:
đồng thanh tổ, nhóm
- HS: Thực hiện luyện hát.
- GV: Nhận xét, sửa sai (nếu có).
*Hoạt động 2:
- GV: đặt câu hỏi

1.Bài Quốc ca được hát khi nào?
2. Ai là tác giả bài Quốc ca?
3.Khi chào cờ tư thế đứng thế nào?
- HS: Trả lời các câu hỏi.
- GV: Kết luận
- GV: Cho lớp đứng tại chỗ hát bài
Quốc ca 1 lần.
- HS: Đứng hát
- GV: Nhận xét,sửa sai (nếu có).
(10p)
+Hát đồng thanh, dãy,nhóm,cá nhân
*KL:
1.Bài Quốc ca được hát khi chào cờ.
2.Tác giả bài hát là nhạc sĩ Văn Cao.
3.Khi chào cờ tư thế đứng nghiêm
trang.
“ Đoàn quân Việt Nam đi trong ”
4. Củng cố: 3p
- HS nhắc lại tên bài hát, tác giả.
- Nhận xét tiết học.
5. Dăn dò: 3p
HS về nhà ôn
__________________________________________________________________
TUẦN 2
Tiết 2
Học hát bài: QUỐC CA VIỆT NAM (lời 2)
Nhạc và lời: Văn Cao.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:- HS biết hát theo giai điệu và lời 2 bài Quốc ca Việt Nam.
2.Kỹ năng:- Hát kết hợp gõ đệm theo phách.

3. Thái độ:- Giáo dục ý thức HS đứng nghiêm trang khi chào cờ và hát Quốc ca.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV:- Nhạc cụ đệm, bảng phụ chép sẵn lời 2 bài hát.
- HS:- SGK âm nhạc, bút, vở ghi bài.
III. Các hoạt động dạy học :
1.ổn định tổ chức: 1p
- Hát
- Kiểm tra sĩ số:
2.Kiểm tra bài cũ: 2p
Môn : Âm nhạc
Khối : 3:
Lớp Tiết Ngày giảng
3A8 4 01 / 9 / 2014
3A1 5 02 / 9/ 2014
2
- Nội dung: Cho lớp hát lời 1 bài Quốc ca Việt Nam.
3.Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò TG Nội dung
*Hoạt động1: Học hát
- GV: Giới thiệu bài
- HS: Nghe và ghi nhớ.
- GV: trưng bảng phụ và hát mẫu lời
2 bài Quốc ca.
- HS: Nghe hát mẫu kết hợp quan sát
lời ca trên bảng phụ.
- GV: Cho HS chia câu hát
- HS: Thực hiện chia câu hát
- GV: Kết luận
- GV: Hướng dẫn đọc lời ca
- HS: Đọc theo hướng dẫn.

- GV: Sửa sai (nếu có)
- GV: Dạy HS hát từng câu, nối tiếp
câu theo lối móc xích cho đến hết bài
- HS: tập hát từng câu theo hướng
dẫn.
- GV: Sửa sai (nếu có)
- Tập xong, cho lớp luyện hát vài
lượt
- GV: cho lớp hát kết hợp cả lời 1 và
lời 2.
- HS: Hát 2 lời bài Quốc ca.
- GV: Nhận xét, sửa sai (nếu có)
*Hoạt động 2: Hỏt kết hợp tập tư thế
chào cờ.
- GV: Hướng dẫn cho HS tập đứng
tại chỗ chào cờ hát Quốc ca
- HS: Thực hiện theo hướng dẫn
23p
5p
- Học bài hát Quốc ca việt Nam
(lời 2), sáng tác nhạc sĩ Văn Cao.
“ Đoàn quân Việt Nam đi sao ”
* KL: bài hát thành 10 câu.Mỗi
dòng thơ trong bài tương đương 1
câu nhỏ.
“ Đoàn quân Việt Nam đi sao ”
x x x x x x
“Đoàn quân Việt Nam đi sao ”
Hỏt kết hợp tập tư thế chào cờ.
4.Củng cố: 3p

- HS nhắc lại bài học
- Nhận xét tiết học.
5.Dặn dò: 3p
Dặn hs về nhà học bài .
______________________________________________
TUẦN 3
Môn : Âm nhạc
Khối : 3:
Lớp Tiết Ngày giảng
3A8 4 08 / 9 / 2014
3A1 5 09 / 9/ 2014
3
Tiết 3
Học hát bài: BÀI CA ĐI HỌC (Lời 1)
Nhạc và lời: Phan Trần Bảng
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - HS biết tên bài hát,tên tác giả,nội dung bài hát.
- Hát đúng giai điệu và lời 1 của bài hát.
2.Kỹ năng: - Hát kết hợp gõ đệm theo phách.
3. Thái độ: - Giáo dục HS tình cảm gắn bó, yêu quý trường lớp, bạn bè kínnh trọng
thầy cô giáo.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Đàn, bảng phụ chép sẵn lời 1 bài hát, thanh phách.
- HS: SGK âm nhạc, bút, vở ghi bài, thanh phách.
III. Các hoạt động dạy học :
1. ổn định tổ chức: 1p
- Hát
- Kiểm tra sĩ số:
2.Kiểm tra bài cũ: 2p
- Nội dung: Cho lớp hát lời 2 bài Quốc ca Việt Nam.

3.Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò TG Nội dung
*Hoạt động1: Học hát bài “Bài ca đi học
- GV: Giới thiệu bài
- HS: Nghe và ghi nhớ.
- GV: Trưng bảng phụ và hát mẫu lời 1
bài “Bài ca đi học”.
- HS: Nghe hát mẫu kết hợp quan sát lời
ca trên bảng phụ.
- GV: Cho HS chia câu hát
- HS: Thực hiện chia câu hát
- GV: Kết luận
- GV: Hướng dẫn đọc lời ca
- HS: Đọc theo hướng dẫn.
- GV: Sửa sai (nếu có)
- GV: Dạy HS hát từng câu, nối tiếp câu
theo lối móc xích cho đến hết bài
- HS: Tập hát từng câu theo hướng dẫn.
- GV: Sửa sai (nếu có)
- Tập xong, cho lớp luyện hát vài lượt
- GV: đàn cho lớp hát lời 1 của bài hát.
- HS: Hát lời 1 bài “Bài ca đi học”.
- GV: Nhận xét, sửa sai (nếu có)
*Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm theo
phách.
- GV:- Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm
(19p)
(10p)
- Học bài hát “ Bài ca đi học ”
(lời 1), sáng tác nhạc sĩ Phan Trần

Bảng.
“ Bình minh dâng lên ánh trên ….”
* KL: bài hát chia thành 4 câu.Mỗi
dòng thơ trong bài tương đương với
1 câu nhỏ.
“Bình minh dâng lên ánh trên ”
x x
“Bình minh dâng lên ánh trên giọt
sương long lanh ”
“Bình minh dâng lên ánh trên ”
4
theo phách
- GV:- Chia dãy luyện tập hát kết hợp gõ
đệm theo phách.
- HS:- Thực hiện theo hướng dẫn.
- GV:- Nhận xét, sửa sai (nếu có)
Hát kết hợp gõ đệm theo phách.
“Bình minh dâng lên ánh trên giọt
x x x x
sương long lanh.”
x x xx
4.Củng cố: 2p
- HS nhắc lại tên bài hát, tên tác giả.
- Nhận xét tiết học.
5.Dặn dò: 1p
- Về nhà các em học thuộc lời 1 bài hát.
___________________________________________________
TUẦN 4
Tiết 4
Học hát bài: BÀI CA ĐI HỌC (Lời 2)

Nhạc và lời: Phan Trần Bảng
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:- HS hát đúng giai điệu và lời ca lời 2, thuộc cả bài.
2.Kỹ năng:- Hát kết hợp gõ đệm theo phách.
3. Thái độ:- Giáo dục HS tình cảm gắn bó, yêu quý trường lớp, bạn bè kínnh trọng
thầy cô giáo.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Đàn, bảng phụ chép sẵn lời 2 bài hát, thanh phách.
- HS: SGK âm nhạc, thanh phách.
III. Các hoạt động dạy học :
1. ổn định tổ chức: 1p
- Hát
- Kiểm tra sĩ số:
2. Kiểm tra bài cũ: 1p
- Nội dung: Goi 1 HS lên hát lời 1 bài “ Bài ca đi học”
3.Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò TG Nội dung
*Hoạt động1: Học hát
- GV: Giới thiệu bài
- HS: Nghe và ghi nhớ.
- GV: Trưng bảng phụ và hát mẫu lời 2
bài “Bài ca đi học”.
- HS: Nghe hát mẫu kết hợp quan sát lời
ca trên bảng phụ.
- GV: Cho HS chia câu hát
- HS: Thực hiện chia câu hát
(20p) Học bài hát “ Bài ca đi học ”
(lời 2), sáng tác nhạc sĩ Phan Trần
Bảng.
“Trường em xa xa khuất sau hàng

Môn : Âm nhạc
Khối : 3:
Lớp Tiết Ngày giảng
3A8 4 15 / 9 / 2014
3A1 5 16 / 9/ 2014
5
- GV: Kết luận
- GV: Hướng dẫn đọc lời ca
- HS: Đọc theo hướng dẫn.
- GV: Sửa sai (nếu có)
- GV: Dạy HS hát từng câu, nối tiếp câu
theo lối móc xích cho đến hết bài
- HS: Tập hát từng câu theo hướng dẫn.
- GV: Sửa sai (nếu có)
- Tập xong, cho lớp luyện hát vài lượt
- GV: Đàn cho lớp hát lời 1 của bài hát.
- HS: Hát lời 2 bài “Bài ca đi học”.
- GV: Nhận xét, sửa sai (nếu có)
*Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm theo
phách.
- GV: Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ
đệm theo phách
Trường em xa xa khuất sau hàng
x x x x
cây cao cao.”
x x xx
- GV: Chia dãy luyện tập hát kết hợp gõ
đệm theo phách.
- HS: Thực hiện theo hướng dẫn.
- GV: Đàn giai điệu cho HS hát kết hợp

cả lời 1 và lời 2.
- HS: Hát cả bài và kết hợp gõ đệm theo
phách.
- GV:- Nhận xét, sửa sai (nếu có)

(10p)
* KL: bài hát chia thành 4 câu.Mỗi
dòng thơ trong bài tương đương với 1
câu nhỏ.
“Trường em xa xa khuất sau hàng

“Trường em xa xa khuất sau hàng
Hát kết hợp gõ đệm theo phách

Trường em xa xa khuất sau hàng
x x x x
cây cao cao.”
x x xx
4.Củng cố: 2p
- HS nhắc lại tên bài hát, tên tác giả.
- Nhận xét tiết học.
5.Dặn dò: 1p
- Về nhà các em học thuộc cả 2 lời bài hát.
NHẬN XÉT CỦA BGH

NHẬN XÉT CỦA TỔ CM


Hoàng Thị Biển Lương
6
TUẦN 5
Tiết 5
Học hát bài:ĐẾM SAO
Nhạc và lời: Văn Chung
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:- HS biết hát theo giai điệu và lời ca. Biết tính chất nhịp nhàng của nhịp
3/4 qua bài hát Đếm sao.
2.Kỹ năng: - Hát kết hợp gõ đệm theo phách, hoặc múa phụ hoạ đơn giản.
3. Thái độ:- Giáo dục HS tình yêu thiên nhiên.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Đàn Organ, bảng phụ chép sẵn bài hát, thanh phách.
- HS: SGK âm nhạc, bút, vở ghi bài, thanh phách.
III. Các hoạt động dạy học :
1. ổn định tổ chức : 1p
- Hát
- Kiểm tra sĩ số
2.Kiểm tra bài cũ: 2p Chỉ định nhóm, cá nhân lên hát bài “Bài ca đi họ
3.Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò TG Nội dung
*Hoạt động1: Học hát bài “Đếm sao”
- GV: Giới thiệu bài
- HS: Nghe và ghi nhớ.
- GV: Trưng bảng phụ và hát mẫu bài

“Đếm sao”.
- HS: Nghe hát mẫu kết hợp quan sát lời
ca trên bảng phụ.
- GV: Cho HS chia câu hát
- HS: Thực hiện chia câu hát
- GV: Kết luận
- GV: Hướng dẫn đọc lời ca
- HS: Đọc đồng thanh lời ca.
- GV: Sửa sai (nếu có)
- GV: Đàn giai điệu và dạy HS hát từng
câu, nối tiếp câu theo lối móc xích cho
đến hết bài và cần chú ý những tiếng
ngân dài 3 phách trong bài (Câu 1 với
tiếng Sao ngân dài 3 phách)
- HS: Tập hát từng câu theo hướng dẫn.
- GV: Sửa sai (nếu có)
- Tập xong, cho lớp luyện hát vài lượt
- GV: Đàn giai điệu cho lớp hát cả bài
kết hợp gõ phách.
(18p) - Học bài hát “ Đếm sao”
sáng tác nhạc sĩ Văn Chung
“Một ông sao sáng, hai ông sáng ”
* KL: bài hát được viết ở nhịp 3/4
và chia ra thành 4 câu.
“Một ông sao sáng, hai ông sáng ”
X x x x x x x
“Một ông sao sáng, hai ông sáng
sao…”
“Một ông sao sáng, hai ông sáng ”
Môn : Âm nhạc

Khối : 3:
Lớp Tiết Ngày giảng
3A7 2 03/ 10 / 2013
7
- HS: Thực hiện.
- GV: Nhận xét, sửa sai (nếu có)
Hoạt động 2: Hát kết hợp múa phụ hoạ.
- GV:- Hướng dẫn HS tập gõ đệm theo
nhịp 3:
Một ông sao sáng,hai ông sáng sao…
> > > >
- HS: Quan sát và thực hiện theo hướng
dẫn.
- GV:- Chia dãy luyện tập hát kết hợp gõ
đệm và múa phụ hoạ theo bài hát .
- HS:- Thực hiện múa phụ hoạ.
- GV:- Nhận xét, sửa sai (nếu có)
(12p)
X x x x x x x
Hát kết hợp múa đơn giản.
Hứơng dẫn HS tập gõ đệm theo
nhịp 3:
Một ông sao sáng, hai ông sáng sao
> > > >
4.Củng cố: 1p
- HS nhắc lại tên bài hát, tên tác giả.
- Nhận xét tiết học.
5.Dặn dò: 1p
- Về nhà các em học thuộc lời bài hát.
___________________________________________________

TUẦN 6
Tiết 6
ÔN TẬP BÀI HÁT: ĐẾM SAO
TRÒ CHƠI ÂM NHẠC
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:- HS biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. HS hào hứng tham gia trò
chơi âm nhạc và biểu diễn.
2.Kỹ năng:- Biết hát kết hợp gõ đệm theo bài hát và múa phụ hoạ đơn giản.
3. Thái độ:- Giáo dục tinh thần tập thể trong các hoạt động của lớp.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Đàn Organ, thanh phách.
- HS: SGK âm nhạc, bút, vở ghi bài, thanh phách.
III. Các hoạt động dạy học :
1. ổn định tổ chức: 1p
- Hát
- Kiểm tra sĩ số:
2.Kiểm tra bài cũ: 2p Chỉ định nhóm, cá nhân lên hát bài “Đếm sao”
3.Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò TG Nội dung
*Hoạt động 1: ễn tập bài hát hát
“Đếm sao”
- GV: Đàn giai điệu và bắt nhịp cho
(15p) - Ôn tập bài hát “Đếm sao”
Một ông sao sáng, hai ông sáng
Môn : Âm nhạc
Khối : 3:
Lớp Tiết Ngày giảng
3A7 2 10/ 10 / 2013
8
HS ôn bài hát nhiều lượt bằng nhiều

hình thức: đồng thanh, tổ nhóm, cá
nhân.
- HS: thực hiện ôn hát theo yêu cầu
của GV.
- GV: Sửa sai ( nếu có).
- GV: Tổ chức cho nhóm, cá nhân HS
lên biểu diễn bài hát.
- HS: Biểu diễn kết hợp gõ đệm theo
nhịp 3.
GV: Nhận xét và tuyên dương HS.
Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc
- GV: Làm mẫu và hướng dẫn HS
chơi trò chơi cho bài hát “Đếm sao”
bằng các âm a, u.
Một ông sao sáng, hai ông sáng sao…
A a a a a a a a
u u u u u u u u
- HS: Lắng nghe, quan sát và thực
hiện theo hướng dẫn.
- GV: Nhận xét, sửa sai (nếu có).
(15p)
sao…
Một ông sao sáng, hai ông sáng
sao…
X x x x x x x x
Trò chơi âm nhạ
Một ông sao sáng, hai ông sáng
sao…
A a a a a a a a
u u u u u u u u

4.Củng cố: 1p
- HS nhắc lại tên bài hát, tên tác giả.
- Nhận xét tiết học.
5.Dặn dò: 1p
- Về nhà các em học thuộc lời bài hát.

NHẬN XÉT CỦA TỔ CM

Hoàng Thị Biển Lương
__________________________________________________
TUẦN 7
Tiết 7
Học hát bài: GÀ GÁY
Dân ca Cống (Lai Châu)
Lời mới:Huy Trân
I.Mục tiêu:
1. Kiến thức: HS biết bài hat Gà gáy là dân ca của đồng bào Cống ở tỉnh Lai Châu
vùng Tây Bắc nước
Môn : Âm nhạc
Khối : 3:
Lớp Tiết Ngày giảng
3A7 2 17/ 10 / 2013
9
2. Kỹ năng: HS hát đúng giai diệu và lời ca, biết lấy hơi ở đầu mỗi câu hát và liền
mạch trong mỗi câu
3. Thái độ: Giáo dục HS lòng yêu quý đối với dân ca.

II. Đồ dùng dạy học :
- GV: Sgv âm nhạc 3, đàn organ, thanh phách.
- HS: Sgk âm nhạc 3, vở ghi, thanh phách.
III. Các hoạt động dạy:
1. Ổn định tổ chức: 1p
- Hát
- Kiểm tra sĩ số:
2. kiểm tra bài cũ: 2p
- Gọi 1 SH hát trước lớp bài Đếm sao.
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò TG Nội dung
*Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
-GV: Giới thiệu bài.
-HS: Lắng nghe.
*Hoạt động 2: Dạy hát bài Gà gáy.
-GV: Đàn và hát mẫu bài hát Gà gáy.
-HS: Lắng nghe.
-GV: Treo bảng phụ đã chép sẵn lời ca,
chia câu hát, đánh dấu chỗ ngắt nghỉ
lấy hơi.
-GV: Hướng dẫn HS đọc lời ca theo
tiết tấu.
-HS: Đọc lời ca theo tiết tấu.
-GV: Dạy hát từng câu. Dạy từng câu
và nối tiếp đến hết bài. Mỗi câu GV
đàn và hát mẫu 2-3 lần sau đó HS tập
hát.
-SH: Tập hát từng câu theo hướng dẫn
của GV.
-GV: Sau khi tập xong, cho HS hát lại

nhiều lần để thuộc lời ca và giai điệu.
-HS: Luyện hát nhiều lần: Hát đồng
thanh, hát theo dãy, theo tổ, hát cá
nhân.
*Hoạt động 3: Hát kết hợp với gõ
đệm.
-GV: Hướng dẫn HS hát kết hợp với gõ
đệm theo nhịp.
“Con gà gáy le té le sáng rồi ai
x x x
ơi )
x
(1p)
(18p)
(10p)
Học hát bài Gà gáy. Dân ca Cống
(Lai Châu).
Dạy hát bài Gà gáy.
“Con gà gáy ai ơi.
Gà gáy té le té ai ơi.
Nắng sáng lên rồi ai ơi.
Rừng và nương xanh ai ơi”
“ Con gà gáy le té le sáng rồi ai
ơi ”
x x x x x x x x x x
- Luyện hát
“ Con gà gáy le té le sáng rồi ai
ơi ”
Hát kết hợp với gõ đệm.
“Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi ”

10
-HS: Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp.
-GV: Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ
đệm theo phách. GV làm mẫu sau đó
HS thực hiện.
“Con gà gáy le té le sáng rồi ai
x x x x xx
ơi )
xx
-HS: Hát kết hợp gõ đệm theo phách.
x x x x
“Con ga gáy le té le sáng rồi ai ơi ”
x x x x xx xx
4. Củng cố :3p
-Yêu cầu HS nhắc lại tên bài hát vừa học, tên tác giả bài hát.
- GV nhận xét giờ học.
- Mời cả lớp hát lại bài hát 1 lần nữa. GV đệm đàn.
5. Dặn dò: 1p
- Dặn HS về nhà học thuộc bài.
_________________________________________________________
TUẦN 8

Tiết 8
Ôn tập bài hát:GÀ GÁY
I.Mục tiêu:
1. Kiến thức: HS hát thuộc lời ca và giai điệu bài hát Gà gáy. Biết thể hiện bài hát
với tình cảm vui tươi.
2. Kỹ năng: Biết hát kết hợp vận động phụ họa.
3. Thái độ: Giáo dục HS thêm yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Sgv âm nhạc 3, đàn organ, thanh phách.
- HS: Sgk âm nhạc 3, thanh phách, vở ghi.
III. Các hoạt động dạy:
1.Ổn định tổ chức :1p
- Hát
- Kiểm tra sĩ số
2. kiểm tra bài cũ: 2p
-Gọi 1 HS hát trước lớp bài Gà gáy.
3.Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò TG Nội dung
*Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
-GV: Giới thiệu bài.
-HS: Lắng nghe.
*Hoạt động 2: Ôn tập bài Gà gáy.
-GV: Cho HS nghe lại giai điệu bài
(1p)

(10p)
Ôn tập bài hát Gà gáy
Ôn hát kết hợp gõ đệm:
Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi
Môn : Âm nhạc
Khối : 3:
Lớp Tiết Ngày giảng
3A7 2 24/ 10 / 2013
11
hát, hỏi HS tên bài hát,dân ca của
dân tộc nào?
-HS: Nghe và trả lời câu hỏi.
-GV: Đệm đàn cho HS ôn lại bài hát,

hát kết hợp gõ đệm gõ đệm theo
phách, theo nhịp, theo tiết tấu lời ca.
-HS: Hát kết hợp gõ đệm theo phách,
theo nhịp, theo tiết tấu lời ca.
-GV: Gọi một số cá nhân hát trước
lớp kết hợp gõ dệm theo yêu cầu của
GV.
-HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV.
-GV: Nhận xét.
*Hoạt động 3: Hát kết hợp với vận
động phụ họa.
-GV: Làm mẫu các động tác vận
động phụ họa cho bài hát.
-HS: Quan sát, lắng nghe.
-GV: Hướng dẫn HS thực hiện từng
động tác.
-HS: Quan sát và tập theo hướng dẫn
của GV.
-GV: Chia nhóm cho HS luyện tập.
-HS: Luyện tập theo nhóm.
-GV: Mời từng nhóm lên biểu diễn
trước lớp. GV đệm đàn.
- HS: Từng nhóm biểu diễn trước
lớp.
-GV: Nhận xét.
*Hoạt động 4: Nghe nhạc.
-GV: Cho HS nghe một bài hát tự
chọn. Bài Tiếng chuông và ngọn cờ,
GV cho HS nghe giai điệu bài hát
một lần sau đó hát lại cho HS nghe

lại lời ca của bài hát.
-HS: Lắng nghe.
-GV: Yêu cầu HS nêu cảm nhận sau
khi nghe.
-HS: Nêu cảm nhận.
-GV: Kết luận.
(12p)
(5p)
P x x x x xx xx
N x x x x
TT x x x x x x x x x x
Hát kết hợp vận động phụ họa.
Tập biểu diễn trước lớp.
Nghe nhạc
4. Củng cố: 3p
-Mời HS hát lại bài hát vừa ôn tập.
-GV nhận xét giờ học.
5. Dặn dò: 1p
-Dặn HS về nhà ôn lại bài hát vừa ôn tập.

12
NHẬN XÉT CỦA BGH

NHẬN XÉT CỦA TỔ CM


Hoàng Thị Biển Lương
_________________________________________________
TUẦN 9
Tiết 9
Ôn tập 3 bài hát: BÀI CA ĐI HỌC, ĐẾM SAO, GÀ GÁY.

I.Mục tiêu:
1. Kiến thức: Học sinh thuộc giai điệu và hát đúng lời ca 3 bài hát.
2. Kỹ năng: HS biết hát kết hợp gõ đệm và tập biểu diễn bài hát.
3. Thái độ: Giáo dục HS yêu thích môn học.
II . Đồ dùng dạy học:
- GV: Sgv âm nhạc 3, đàn organ, thanh phách.
- HS: Sgk âm nhạc 3, thanh phách, vở ghi.
III. Các hoạt động dạy:
1.Ổn định tổ chức: 1p
- Hát
- Kiểm tra sĩ số:
2. kiểm tra bài cũ: 2p
-Gọi 1 HS hát trước lớp bài Gà gáy.
3.Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò TG Nội dung
*Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
-GV: Giới thiệu bài.
-HS: Lắng nghe.
*Hoạt động 2: Ôn tập bài hát Bài ca
đi học.
-GV: Cho Hs nghe lại giai điệu bài hát.

-HS: Lắng nghe.
-GV: Đệm đàn cho HS ôn lại bài hat.
Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm
theo phách, theo nhịp ,theo tiết tấu lời
ca.
(1p)
(10p)
Ôn tập 3 bài hát: Bài ca đi học, Đếm
sao, Gà gáy.
Ôn tập bài hát Bài ca đi học.
Ôn hát kết hợp gõ đệm:
Môn : Âm nhạc
Khối : 3:
Lớp Tiết Ngày giảng
3A7 2 31/ 10 / 2013
13
-HS: Ôn tập theo hướng dẫn của GV.
-GV: Quan sát , nhận xét.
-GV: Hướng dẫn HS hát kết hợp vận
động phụ họa đơn giản.
-HS: Thực hiện theo hướng dẫn của
GV.
-GV: Gọi HS biểu diễn trước lớp.
-HS: Biểu diễn trước lớp (nhóm, cá
nhân).
-GV: Nhận xét, đánh giá.
*Hoạt động 3: Ôn tập bài hát Đếm
sao.
-GV: Cho HS nghe lại giai điệu bài hát
Đếm sao.

-HS: Lắng nghe.
-GV: Cho HS ôn lại bài hát bằng
những hình thức như hát đồng thanh,
hát theo dãy, nhóm, hát cá nhân. Hát
kết hợp gõ đệm theo nhịp 3/4.
- HS: Ôn hát theo hướng dẫn của GV.
-GV: Hướng dẫn HS trò chơi kết hợp
bài hát.
-HS: Chơi trò chơi theo hướng dẫn.
-GV: Quan sát HS chơi và nhận xét.

*Hoạt động 4: Ôn tập bài hát Gà gáy.
-GV: Cho HS nghe lại giai điệu bài hát
và yêu cầu HS nhận biết tên bài hát.
-HS: Lắng nghe và trả lời câu hỏi của
GV.
-GV: Hướng dẫn HS ôn hát theo hình
thức hát nối tiếp.
-HS: Ôn hát theo hướng dẫn của GV.
(10p)
(9p)
Bình minh dâng lên ánh trên giọt
P x x x x
N x x
TT x x x x x x x
sương long lanh
x x x
x x
x x x
Tập biểu diễn.

Ôn hát bài Đếm sao.

+ §ång thanh
+ D·y, nhãm
+ C¸ nh©n.
Trò chơi kết hợp bài hát:
Từng đôi bạn quay mặt vào nhau
miệng đếm 1-2-3 nhịp nhàng. Khi
đếm 1 từng người tự vỗ tay 1 cái. Khi
đếm 2-3 hai bạn cùng giơ bàn tay
phải của mình vỗ nhẹ 2 cái vào lòng
bàn tay phải người đối diện, sau đó
lại đếm 1 từng người tự vỗ 1 cái, đếm
2-3 thì giơ tay trái vỗ nhẹ 2 cái vào
lòng bàn tay trái người đối diện, cứ
thế HS tiếp tục chơi.
Ôn tập bài hát Gà gáy.
14
-GV: Hướng dẫn HS hát kết hợp vận
động phụ họa đơn giản.
-HS: Hát kết hợp vận động phụ họa
theo hướng dẫn.
-GV: Mời một vài cá nhân lên biểu
diễn trước lớp.
-HS: Biểu diễn trước lớp.
-GV: Nhận xét đánh giá.
Chia lớp thành 3 nhóm:
+ Nhóm 1 hát câu thứ nhất
+ Nhóm 2 hát câu thứ 2
+ Nhóm 3 hát câu thứ 3

+ Cả 3 nhóm hát câu thứ 4.
Tập biểu diễn trước lớp.
4. Củng cố: 2p
-Mời HS hát lại bài hát Bài ca đi học một lần nữa.
-GV nhận xét giờ học.
5. Dặn dò: 1p
-Dặn HS về nhà ôn lại 3 bài hát vừa ôn tập.
___________________________________________________________
TUẦN 10
Tiết 10
Học hát bài:LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT
Nhạc và lời: Mộng Lân.
I.Mục tiêu:
1. Kiến thức: Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca bài hát, biết nhận biết tính
chất vui tươi sôi nổi của bài hát.
2. Kỹ năng: HS biết hát kết hợp gõ đệm, theo nhịp, theo tiết tấu lời ca.
3. Thái độ: Giáo dục HS tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ bạn bè.
II . Đồ dùng dạy học:
- GV: Sgv âm nhạc 3, đàn organ, thanh phách, bảng phụ chép sẵn lời ca.
- HS: Sgk âm nhạc 3, thanh phách, vở ghi.
III. Các hoạt động dạy:
1.Ổn định tổ chức: 1p
- Hát
- Kiểm tra sĩ số:
2. kiểm tra bài cũ: 2p
-Gọi 1 HS hát trước lớp bài Đếm sao.
3.Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò TG Nội dung
*Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
-GV: Giới thiệu bài.

-HS: Lắng nghe.
*Hoạt động 2: Dạy hát bài Lớp chúng
ta đoàn kết.
-GV: Treo bảng phụ đã chép sẵn lời ca
(1p)
(20p)
Học hát bài Lớp chúng ta đoàn kết.
Dạy hát bài Lớp chúng ta đoàn kết.

“Lớp chúng mình rất rất
Môn : Âm nhạc
Khối : 3:
Lớp Tiết Ngày giảng
3A7 2 07/ 11 / 2013
15
bài hát.
-HS: Theo dõi.
-GV: Hát mẫu.
-HS: Lắng nghe.
-GV: Chia câu hát, đánh dấu câu, đánh
dấu chỗ ngắt nghỉ lấy hơi cho HS.
-HS: Chú ý theo dõi.
-GV: hướng dẫn HS đọc lời ca theo tiết
tấu.
-HS: Đọc lời ca theo tiết tấu.
-GV: Dạy hát từng câu. Dạy từng câu
và nối tiếp đến hết bài, mỗi câu GV đàn
và hát mẫu 2 đến 3 lần sau đó HS tập
hát.
-HS: Tập hát từng câu theo hướng dẫn

của GV.
-GV: Sau khi tập cho HS từng câu
xong, cho HS hát đầy đủ cả bài nhiều
lần để thuộc lời ca và giai điệu.
-HS: Tập hát nhiều lần cùng với đàn
của GV để thuộc lời ca và giai điệu.
-GV: Lắng nghe và sửa sai cho HS
(nếu có).
*Hoạt động 3: Hát kết hợp gõ đệm.
GV: Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm
theo nhịp, theo tiết tấu lời ca.
-HS: Thực hiện theo hướng dẫn.
-GV: Cho HS luyện tập theo nhóm.
-HS: Các nhóm thi đua luyện tập.
-GV: Gọi từng nhóm thực hiện trước
lớp. GV đệm đàn.
-HS: Thực hiện trước lớp.
-GV: Nhận xét.
(8p)
vui xứng đáng trò ngoan”.
Chia bài hát làm 8 câu hát ngắn.
Lớp chúng mình vui
Anh em ta tình thân.
Lớp chúng mình vui.
Như keo sơn một nhà.
Đầy tình thân mến nhau.
Luôn thi đua tiến tới.
Quyết kết đoàn vững bền
Giúp đỡ nhau trò ngoan.
Lớp chúng mình rất rất vui

x x x x x x
Luyện hát:
+ §ång thanh
+ D·y, nhãm
+ C¸ nh©n.
Lớp chúng mình rất rất vui
N x x
TT x x x x x x
4. Củng cố: 2p
-GV đặt câu hỏi: Qua bài hát đã giáo dục các em điều gì?
-Mời HS hát lại bài hát một lần nữa.
-GV nhận xét giờ học.
5. Dặn dò: 1p
-Dặn HS về nhà học bài thuộc lời ca.
16
NHẬN XÉT CỦA TỔ CM

Hoàng Thị biển Lương
_____________________________________________________
TUẦN 11
Khối 3:Tiết 11
Ôn tập hát bài: LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT
I.Mục tiêu:
1. Kiến thức: Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca bài hát Lớp chúng ta đoàn
kết.
2. Kỹ năng: HS biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản.

3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ bạn bè cùng nhau
tiến bộ.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Sgv âm nhạc 3, đàn organ, thanh phách.
- HS: Sgk âm nhạc 3, thanh phách, vở ghi.
III. Các hoạt động dạy:
1.Ổn định tổ chức: 1p
- Hát.
- Kiểm tra sĩ số:
2. kiểm tra bài cũ: 2p
-Gọi 1 HS hát trước lớp bài Lớp chúng ta đoàn kết.
3.Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò TG Nội dung
*Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
-GV: Giới thiệu bài.
-HS: Lắng nghe.
*Hoạt động 2: Ôn tập bài hát Lớp
chúng ta đoàn kết.
-GV: Cho HS nghe lại giai điệu bài
hát Lớp chung ta đoàn kết.
-HS: Lắng nghe.
-GV: Cho HS ôn lại bài hát bằng
nhiều hình thức như hát đồng thanh,
hát theo dãy, nhóm, hát cá nhân kết
hợp gõ đệm theo phách. Lưu ý HS hát
(1p)
(20p)
Ôn tập bài hát Lớp chúng ta đoàn
kết.
Ôn tập bài hát Lớp chúng ta đoàn

kết.
Ôn tập
+ §ång thanh
+ D·y, nhãm
+ C¸ nh©n. Hát kết hợp gõ
đệm theo phách.
Lớp chúng mình rất rất vui
Môn : Âm nhạc
Khối : 3:
Lớp Tiết Ngày giảng
3A7 2 14/ 11 / 2013
17
với sắc thái vui tươi sôi nổi.
-HS: Ôn tập theo hướng dẫn của GV.
-GV: Quan sát nhận xét.
*GV: Hướng dẫn HS hát kết hợp vận
động phu họa.( GV làm mẫu ).
-HS: Quan sát và tập theo hướng dẫn
của GV.
-GV: Cho HS luyện tập theo nhóm.
-HS: Luyện tập theo nhóm.
-GV: Mời từng nhóm lên biểu diễn
trước lớp.
-HS: Biểu diễn trước lớp theo nhóm.
-GV: Gọi HS nhận xét sau đó GV
nhận xét chung.
*Hoạt động 3: Nhận biết các bài hát
có chung một âm hình tiết tấu.
-GV: Hướng dẫn HS ôn lại bài hát
Hoa lá mùa xuân.

-HS: Ôn lại bài hát Hoa lá mùa xuân.
Hát kết hợp gõ đệm theo phách.
-CH: Hãy so sánh tiết tấu của bài hát
Lớp chúng ta đoàn kết với bài Hoa lá
mùa xuân?
-HS: So sánh, trả lời.
-GV: Kết luận: Bài hát Lớp chúng ta
đoàn kết và bài hát Hoa lá mùa xuân
có chung một âm hình tiết tấu.
-HS: Lắng nghe và ghi nhớ.
(8p)
x x x x
Hát kết hợp vận động phụ họa.
Tập biểu diễn trước lớp

Nhận biết các bài hát có chung một
âm hình tiết tấu.
Kết luận: Bài hát Lớp chúng ta đoàn
kết và bài hát Hoa lá mùa xuân có
chung một âm hình tiết tấu.
chung một âm hình tiết tấu.
4. Củng cố: 2p
-Mời cả lớp hát lại bài hát Lớp chúng ta đoàn kết một lần nữa.
-GV nhận xét giờ học.
5. Dặn dò: 1p
-Dặn HS về nhà ôn lại bài để biểu diễn tốt hơn.

TUẦN 12
Tiết 12
Học hát bài:CON CHIM NON

Dân ca Pháp
I.Mục tiêu:
1. Kiến thức: Học sinh hát theo giai điệu và lời ca bài hát Con chim non. Biết bài hát
Con chim non là dân ca của nước Pháp.
Môn : Âm nhạc
Khối : 3:
Lớp Tiết Ngày giảng
3A7 2 21/ 11 / 2013
18
2. Kỹ năng: HS cảm nhận được tính chất vui tươi nhịp nhàng của nhịp 3/4 với một
phách mạnh hai phách nhẹ.
3. Thái độ: Giáo dục HS yêu thích dân ca.
II . Đồ dùng dạy học:
- GV: Sgv âm nhạc 3, đàn organ, thanh phách, bảng phụ chép sẵn lời ca.
- HS: Sgk âm nhạc 3, thanh phách.
III. Các hoạt động dạy:
1.Ổn định tổ chức: 1p
- Hát.
- Kiểm tra sĩ số:
2. kiểm tra bài cũ: 2p
-Gọi 1 HS hát trước lớp bài hát Lớp chung ta đoàn kết.
3.Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò TG Nội dung
*Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
-GV: Giới thiệu bài.
-HS: Lắng nghe.
*Hoạt động 2: Học hát bài Con chim
non.
-GV: Treo bảng phụ đã chép sẵn nội
dung bài hát lên bảng.

-HS: Quan sát.
-GV: GV đàn và hát mẫu.
-HS: Lắng nghe.
-GV: Chia câu hát đánh dấu chỗ ngắt
nghỉ lấy hơi.
-HS: Quan sát theo dõi.
-GV: Hướng dẫn HS đọc lời ca theo tiết
tấu.
-HS: Đọc lời ca theo tiết tấu.
-GV: Dạy hát từng câu. Dạy từng câu
và nối tiếp cho đến hết bài, mỗi câu GV
đàn và hát mẫu 2 đến 3 lần sau đó HS
tập hát theo hướng dẫn.
-HS: Tập hát từng câu theo hướng dẫn
của GV.
-GV: Sau khi tập cho HS từng câu
xong, cho HS hát đầy đủ cả bài nhiều
lần để thuộc lời ca và giai điệu.
-HS: Tập hát nhiều lần cùng với đàn
của GV để thuộc lời ca và giai điệu.
-GV: Lắng nghe và sửa sai cho HS (nếu
có).
*Hoạt động 3: Hát kết hợp gõđệm.
-GV: Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ
đệm theo nhịp 3/4. GV làm mẫu và ghi
(1p)
(18p)
(10p)
Học hát bài Con chim non
Dân ca Pháp

Học hát
“Bình minh lên có con chim
non quê nhà.”
Bình minh lên có con chim non
x x x x x x x
Tập hát từng câu.
Luyện hát:
+ §ång thanh
+ D·y, nhãm
+ C¸ nh©n.
19
số phách 1-2-3, 1-2-3 lên bảng và
hướng dẫn HS tập đếm nhịp nhàng đều
đặn. Cho HS vừa đếm vừa gõ đệm vào
các phách mạnh của nhịp 3/4.
-HS: Thực hiện theo hướng dẫn của
GV.
-GV: Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ
đệm theo nhịp 3/4.
-HS: Hát kết hợp gõ đệm theo theo nhịp
3/4.
-GV: Cho HS luyện tập theo nhóm.
-HS: Các nhóm thi đua luyện tập.
-GV: Gọi từng nhóm thực hiện trước
lớp. GV đệm đàn.
-HS: Thực hiện trước lớp theo nhóm.
-GV: Nhận xét.
Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 3/4.
Tập gõ theo nhịp 3/4.
Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 3/4.

Bình minh lên có con chim non
x x
4. Củng cố: 2p
-Mời cả lớp hát lại bài hát Con chim non một lần nữa.
-GV nhận xét giờ học.
5. Dặn dò: 1p
-Dặn HS về nhà học bài để thuộc lời ca, tập gõ đệm theo nhịp 3/4.

NHẬN XÉT CỦA BGH
NHẬN XÉT CỦA TỔ CMHoàng Thị Biển Lương
__________________________________________
TUẦN 13
Tiết 13
Ôn tập bài hát:CON CHIM NON

Dân ca Pháp
I.Mục tiêu:
1. Kiến thức: Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca bài hát Con chim non.
2. Kỹ năng: HS biết gõ đệm nhịp 3/4 theo bài hát, biết hát kết hợp vận động phụ họa
đơn giản theo bài hát.
Môn : Âm nhạc
Khối : 3:
Lớp Tiết Ngày giảng
3A7 2 28/ 11 / 2013
20
3. Thái độ: Giáo dục HS yêu thích môn học.
II . Đồ dùng dạy học:
- GV: Sgv âm nhạc 3, đàn organ, thanh phách.
- HS: Sgk âm nhạc 3, thanh phách.
III. Các hoạt động dạy:
1.Ổn định tổ chức: 1p
- Hát.
- Kiểm tra sĩ số:.
2. kiểm tra bài cũ: 2p
-Gọi 1 HS hát trước lớp bài hát Con chim non.
3.Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò TG Nội dung
*Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
-GV: Giới thiệu bài.
-HS: Lắng nghe.
*Hoạt động 2: Ôn tập bài hát Con
chim non.
-GV: Cho HS nghe lại giai điệu bài hát
Con chim non.
-HS: Lắng nghe.

-GV: Cho HS ôn lại bài hát bằng nhiều
hình thức như hát đồng thanh, hát theo
dãy, nhóm, hát cá nhân kết hợp gõ
đệm theo phách.
-HS: Ôn tập theo hướng dẫn của GV.
-GV: Quan sát nhận xét.
-GV: Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ
đệm theo nhịp 3/4. (GV làm mẫu).
-HS: Quan sát và thực hiện theo hướng
dẫn của GV.
-GV: Cho HS thực hiên theo nhóm.
-HS: Các nhóm thi đua luyện tập.
-GV: Gọi từng nhóm thực hiện trước
lớp.
-HS: Từng nhóm thực hiện trước lớp.
-GV: Quan sát nhận xét.
*Hoạt động 3: Hát kết hợp vận động
phụ họa.
-GV: Hướng dẫn HS hát kết hợp vận
động phu họa.( GV làm mẫu ).
-HS: Quan sát và tập theo hướng dẫn
của GV.
-GV: Cho HS luyện tập theo nhóm.
-HS: Luyện tập theo nhóm.
-GV: Mời từng nhóm lên biểu diễn
trước lớp.
(1p)
(20p)
(8p)
Ôn tập bài hát Con chim non.

Ôn tập
Ôn hát kết hợp gõ đệm theo
phách:
Bình minh lên có con chim non…
x x x x x x
Hát kết hợp gỗ đệm theo nhịp 3/4.
Phách mạnh vỗ 2 tay xuống bàn, 2
phách nhẹ vỗ 2 tay vào nhau.
Bình minh lên có con chim non…
x x
Hát kết hợp vận động phụ họa.
Thực hiện theo nhóm trước lớp
Tập biểu diễn trước lớp.
21
-HS: Biểu diễn trước lớp theo nhóm.
-GV: Gọi HS nhận xét sau đó GV nhận
xét chung.
4. Củng cố: 2p
-Mời cả lớp hát lại bài Con chim non một lần nữa.
-GV nhận xét giờ học.
5. Dặn dò: 1p
-Dặn HS về nhà học bài để biểu diễn tốt hơn.
___________________________________________________________
TUẦN 14
Tiết 14
Học hát bài:NGÀY MÙA VUI
Dân ca Thái
Lời mới: Hoàng Lân
I.Mục tiêu:
1. Kiến thức: Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. Biết bài hát Ngày

mùa vui là làn điệu dân ca của đồng bào Thái (Tây Bắc).
2. Kỹ năng: HS biết hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca, gõ đệm theo phách.
3. Thái độ: Giáo dục HS tình yêu quê hương đất nước.
II . Đồ dùng dạy học:
- GV: Sgv âm nhạc 3, đàn organ, thanh phách, bảng phu chép sẵn lời ca.
- HS: Sgk âm nhạc 3, thanh phách, vở ghi.
III. Các hoạt động dạy:
1.Ổn định tổ chức:1p
- Hát.
- Kiểm tra sĩ số:
2. Kiểm tra bài cũ: 2p
-Gọi 1 HS biểu diễn trước lớp bài hát Con chim non.
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò TG Nội dung
*Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
-GV: Giới thiệu bài.
-HS: Lắng nghe.
*Hoạt động 2: Học hát bài Ngày
mùa vui (lời 1).
-GV: Treo bảng phụ đã chép sẵn lời 1
bài hát Ngày mùa vui.
-HS: Quan sát.
-GV: GV đàn và hát mẫu.
-HS: Lắng nghe.
-GV: Chia câu hát đánh dấu chỗ ngắt
(1p)
(20p)
Học hát bài Ngày mùa vui (lời 1).
Học hát
“Ngoài đồng lúa chín thơm….có

đâu vui nào vui hơn.”
Chia lời 1 thành 8 câu hát ngắn.
Môn : Âm nhạc
Khối : 3:
Lớp Tiết Ngày giảng
3A7 2 05/ 12 / 2013
22
nghỉ lấy hơi.
-HS: Quan sát theo dõi.
-GV: Hướng dẫn HS đọc lời ca theo
tiết tấu.
-HS: Đọc lời ca theo tiết tấu.
-GV: Dạy hát từng câu. Dạy từng câu
và nối tiếp cho đến hết lời 1, mỗi câu
GV đàn và hát mẫu 2 đến 3 lần sau đó
HS tập hát theo hướng dẫn.
-HS: Tập hát từng câu theo hướng
dẫn của GV.
-GV: Sau khi tập cho HS từng câu
xong, cho HS hát đầy đủ cả lời 1 của
bài nhiều lần để thuộc lời ca và giai
điệu.
-HS: Tập hát nhiều lần cùng với đàn
của GV để thuộc lời ca và giai điệu.
-GV: Lắng nghe và sửa sai cho HS
(nếu có).
*Hoạt động 3: Hát kết hợp gõ đệm.
-GV: Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ
đệm theo phách (GV làm mẫu).
-HS: Thực hiện theo hướng dẫn của

GV.
GV: Cho HS luyện tập theo nhóm.
-HS: Các nhóm thi đua luyện tập.
-GV: Gọi từng nhóm thực hiện trước
lớp. GV đệm đàn.
-HS: Thực hiện trước lớp theo nhóm.
-GV: Nhận xét.
-GV: Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ
tiết tấu lời ca.
-HS: Hát kết hợp gõ đệm theo theo
tiết tấu lời ca.
-GV: Cho HS luyện tập theo nhóm.
-HS: Các nhóm thi đua luyện tập.
-GV: Gọi từng nhóm thực hiện trước
lớp. GV đệm đàn.
-HS: Thực hiện trước lớp theo nhóm.
-GV: Nhận xét.
(8p)
Đọc lời ca theo tiết tấu
Tập hát hát từng câu
Luyện hát
- Hát đồng thanh
- Hát theo dãy,nhóm
- Hát cá nhân.
Hát kết hợp gõ đệm theo phách,
theo tiết tấu lời ca.
P Ngoài đồng lúa chín thơm….
x x xx
TT Ngoài đồng lúa chín thơm….
x x x x x

4. Củng cố: 2p
-Mời cả lớp hát lại lời 1 bài hát Ngày mùa vui một lần nữa.
-GV nhận xét giờ học.
5. Dặn dò: 1p
-Dặn HS về nhà học bài và xem trước lời 2 của bài hát.
23
NHẬN XÉT CỦA TỔ CMHoàng Thị Biển Lương
___________________________________________________________________
TUẦN 15
Tiết 15
Học hát bài: NGÀY MÙA VUI (lời 2).
Dân ca Thái
Lời mới: Hoàn
I.Mục tiêu:
1. Kiến thức: Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca bài hát Ngày mùa vui.
2. Kỹ năng: HS biết hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca, gõ đệm theo phách, theo
nhịp.
3. Thái độ: Giáo dục HS tình yêu quê hương đất nước.
I I. Đồ dùng dạy học:
- GV: Sgv âm nhạc 3, đàn organ, thanh phách, bảng phu chép sẵn lời ca - HS: Sgk
âm nhạc 3, thanh phách, vở ghi.
III. Các hoạt động dạy:

1.Ổn định tổ chức: 1p
- Hát.
- Kiểm tra sĩ số:
2. Kiểm tra bài cũ: 2p
-Gọi 1 HS hát trước lớp lời 1 bài hát Ngày mùa vui.
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò TG Nội dung
*Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
-GV: Giới thiệu bài.
-HS: Lắng nghe.
*Hoạt động 2: Học hát bài Ngày
mùa vui (lời 2).
-GV: Treo bảng phụ đã chép sẵn lời 2
bài hát Ngày mùa vui.
-HS: Quan sát.
-GV: GV đàn và hát mẫu.
(1p)
(18p)
Học hát bài Ngày mùa vui (lời 2).
Học hát
“Nhịp nhàng những bước
chân……có đâu vui nào vui hơn.”
Môn : Âm nhạc
Khối : 3:
Lớp Tiết Ngày giảng
3A1 5 10 /12 / 2013
3A7 2 11/ 12 / 2013
24
-HS: Lắng nghe.
-GV: Chia câu hát đánh dấu chỗ ngắt

nghỉ lấy hơi.
-HS: Quan sát theo dõi.
-GV: Hướng dẫn HS đọc lời ca theo
tiết tấu.
-HS: Đọc lời ca theo tiết tấu.
-GV: Dạy hát từng câu. Dạy từng câu
và nối tiếp cho đến hết bài, mỗi câu
GV đàn và hát mẫu 2 đến 3 lần sau đó
HS tập hát theo hướng dẫn.
-HS: Tập hát từng câu theo hướng
dẫn của GV.
-GV: Sau khi tập cho HS từng câu
xong, cho HS hát đầy đủ cả bài nhiều
lần để thuộc lời ca và giai điệu.
-HS: Tập hát nhiều lần cùng với đàn
của GV để thuộc lời ca và giai điệu.
-GV: Lắng nghe và sửa sai cho HS
(nếu có).
-GV: Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ
đệm theo nhịp.
-HS: Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp.
*Hoạt động 3: Hát kết hợp vận động
phụ họa.
-GV: Hướng dẫn HS hát kết hợp vận
động phụ họa. (GV làm mẫu).
-HS: Thực hiện theo hướng dẫn của
GV.
GV: Cho HS luyện tập theo nhóm.
-HS: Các nhóm thi đua luyện tập.
-GV: Gọi từng nhóm thực hiện trước

lớp. GV đệm đàn.
-HS: Thực hiện trước lớp theo nhóm.
-GV: Nhận xét.
(10p)
Chia lời 2 thành 8 câu hát ngắn.
Đọc lời ca theo tiết tấu
Tập hát hát từng câu
Luyện hát
- Hát đồng thanh
- Hát theo dãy,nhóm
- Hát cá nhân.
Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp.
Ngoài đồng lúa chín thơm….
x x
Hát kết hợp vận động phụ họa.
Tập biểu diễn trước lớp
4. Củng cố: 2p
-Mời cả lớp hát lại bài hát Ngày mùa vui một lần nữa.
-GV nhận xét giờ học.
5. Dặn dò: 1p
-Dặn HS về nhà học bài để hát tốt hơn.
_____________________________________________________________
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×