Tải bản đầy đủ (.pptx) (17 trang)

slike thuyế trình báo cáo bài tập lớn xử lý ngôn ngữ tự nhiên đề tài nhận dạng chữ viết

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (339.64 KB, 17 trang )

Đề tài
Nhận dạng chữ viết



 !"
!#$%&
!#$%'()
*%+,%-./
*01!2
*%-%(%'34(5%











!"#$$%&'()*+,-.(/0

!"#,$+1*23
*%-%(%',4"678.9("634(5%

453,3',6"

!"#$789


,"#,7:

,';<89

%#=,#>+?@/

AB,CD%(E/F23G

H$//IJK#LMNOD9E7E<E6EPE8E:EQERESG

M'%(
!:;/6<=(">#?',5@%A("2

T'%(U

V +?88%WX88+Y#Z

5[

P9%"##\#COP99/]##\#

78%#^/,CO789/]#^/,

_`a'WW```&33&#,,3&&#WbVV5W3/W,QPW
BC(,5%+("6(:;/
BD>;EF+3G,56
!:((6=;EF+3G,56

c)K


de>#%#c$/,'e379e78

de/,'e3/, X9E7Z

#^/,X9E7Z$3,789>#
BD>#?'
!:((6=#?'

f*,= E g=E "=X3'Z

Th,'3,"#$

b/i3,"#$0,j"#,(/

Thg"#,/?k#%0(/E0i$
>#l,= &

Thim(3,,)g#\#

Thi,#)-,n+oE#pU#\#E#
q#\#J'3&

/]#+?+$/g]#K
!:((6=#?'
i+1
i
k
k+1
i+2
r

j
s'#
Nơron thứ i
Lớp ẩn Lớp output
M
t
M
tu7
M
tu<
r
tXu7Z
`
t
r
tXu7Z
Tính toán lại trọng số
Tính toán lại trọng số
`
tXu<Z
k
δ
1k
δ
+
2
i
Out
1
j

Out
2
1i
Out
+
2
2i
Out
+
3
k
Out
3
1k
Out
+
( )
( 1)
D
E T and
l epochs
>
+ <
HD(I
N_,#>J0#"#$k#/+?,j"#,(/X*"[#,Z
N
Thi"#,(/$0#i(/i,*""#,
-
v10i,#)-
1

( ) ( )
q q q q
i i ij j
j
out f Net f w Out

= =

( ) 2
1
( )
1
( )
2
( ) '( )
n
k Q
i i
i
Q k Q Q
i i i i
E E d Out
d Out f Net
δ
=
= + −
= −

(1)
(2)

(3)
1
| |
D
E E
D
=
(4)
HD(I

H$/gH$/+o

v1l,= $00#i"'h,+
1
.( ).( );
q q q
ij i i
w Out
η δ

∆ =
q q q
ij ij ij
w w w= + ∆
1 1
'( )
q q q q
i i ji j
j
f Net w

δ δ
− −
=

, 1, ,2q Q Q= −
2
( ) 1
1
t
f t
e
α

= −
+
(5)
(6)
(7)
(8)
JK(<+

w%+[$k#%x/P99/]#k#,-#\#
$789/]#^/x&fk#%+?,K/0@52s3,3<
#T:P99<&9Hy&

/]#x+?+$/g]#K
JK(<+
!"L M2?7L N;67 !"2%%OL L2"%"2(L
105 45 900 00:34:01 0.4
94 56 600 00:22:25 0.4

21 129 300 00:10:53 0.4
15 135 100 00:03:43 0.4
103 47 900 00:28:20 0.5
101 49 600 00:19:24 0.5
38 112 300 00:09:24 0.5
18 132 100 00:03:59 0.5
JK(<+
!"L M2?7L N;67 !"2%%OL L2"%"2(L
99 51 900 00:37:55 0.6
105 45 600 00:21:26 0.6
66 84 300 00:09:37 0.6
20 130 100 00:03:37 0.6
96 54 900 00:28:47 1.0
99 51 600 00:19:02 1.0
101 49 300 00:09:38 1.0
20 130 100 00:03:17 1.0
!5%?%'(2@+6

'/vex% N_+4wE#zTT(

V3=/T&#z{#

3',t323|}a'
WW```&3',t3&/WfwW,3'3W23|}&'e

)$)
JK(!P

×