Tải bản đầy đủ (.pdf) (32 trang)

luận văn thiết kế nội thất khách sạn nét huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.38 MB, 32 trang )

HUTECH
HUTECH
SVTH : ÀM TH SEN
LP : 07DNT02
MSSV : 107301132
GVHD : H TH THANH NHÀN
HUTECH
MC LC
I. GII THIU  TÀI
II. Ý TNG THIT K
III. H S KIN TRÚC
IV. PHI CNH CÁC KHÔNG GIAN
HUTECH
I. GII THIU  TÀI
A_LÝ DO CHN  TÀI
Tình hình đt nc ta hin nay đang trên đà phát trin .Vic các khu công nghip ,
các công trình xây dng phát trin khp ni .Hình nh v mi thi xa c dn thay th
cho s nng đng hin đi ca nn kinh t mi. Vi tâm nim mun mang đn cho mi
ngi mt không gian ngh ngi vui v sau nhng mt mi hng ngày đ tr v vi
nhng không gian xa lãng mn pha mt chút hoài c và s yên tnh him có gia thành
ph đy nng đng này .
Ngày nay , khi mà cuc sng ngày càng đc nâng cao thêm vào đó đi sng tinh
thn đc ci thin , con ngi có xu hng tr v vi truyn thng , tr v vi thiên
nhiên .Nhc ti c đô là ngi ta nh ngay đn Hu cho dù bt c ai cha tng đt chân
đn ni này.Vì vy , bng nhng yu t hoa vn truyn thng nên em đã chn đ tài :
“Nét C ô trong ni tht khách sn “ đ góp phn nào giúp mi ngi tr v vi
truyn thng .
 Tài
:
KHÁCH SN NÉT HU
HUTECH


B_MC TIÊU
 To ra mt không gian ni tht phù hp vi xu hng hin đi hoá nhng vn gi
đc nét truyn thng dân tc.
 Nâng cao đi sng vt cht đi đôi vi giá tr tinh thn cho du khách trong nc và
ngoài nc nhng vn gi đc nét đc trng ca vn hoá vùng min .
 Mang li v đp truyn thng , xa c nhng không b mài mòn bi thi gian.
HUTECH
II. Ý TNG THIT K
 tài đc ly ý tng t Kin Trúc nhà Rng ca Hu. Rng là cách gi
rút ngn ca rng ct. Nhà rng là loi nhà có h thng ct kèo g đc dng
lên theo nhng quy cách nht đnh. Dù to ln đn đâu, nhà rng cng đc kt
cu hoàn toàn bng h thng cht và mng g, có th lp ráp và tháo g d dàng.
S gian trong nhà đc phân đnh bng ct, ch có hai chái  hai đu nhà là
đc phân cách vi các gian gia bng vách ngn.
HUTECH
Nét đc trng :
VÌ : Dãy ct t trc ra sau . Nhà nh ,
mi dãy cng phi có 2 hoc 3 ct , va
va thì 4 hoc 5 ct , khá gi mi dãy
đc 6 hay 7 ct .
KÈO : H thng g kt ni các đu ct
ca VÌ
Tùy theo s ct và hình dng ca KÈO , ta
có nhà RI hay nhà RNG.
Các KÈO và CT liên kt nhau thành khung nhà , dân gian gi là
B GIÀN TRÒ . Tùy theo v trí , ct có nhiu tên khác nhau
CT HIÊN : Ct ngòai cùng ,trc khi vào nhà
CT QUYT TIN : Hai ct góc nhà phía trc
HUTECH
CT QUYT HU : Hai ct góc nhà , phía sau

CT M TIN : Hai ct Quân , bìa nhà , phía
trc
CT M HU : Hai ct Quân , bìa nhà , phía sau
CT CA ÔNG PHÒNG : Ct k đm hu ,
cùng vi đm hu làm thành ca vào phòng  hng
ông
CT CA TÂY PHÒNG : Ct k đm hu , cùng
vi ct này , lam thành ca vào phòng  hng Tây
KÈO MÁI
_Kèo chính t nóc xung ct quân ( ct nhì ) , và
có 4 cái
_Hai kèo tin va 2 kèo hu , nh đu trên , to dn
đn hng ct nhì , cong xung ri thng ra
HUTECH
_u trên kèo tin có buông va l con s ( hay l con tron )
_u trên kèo hu có mõ , tc rãnh x cho buông lng vào, cng có l con s
Chi tit ca Kèo mái
_ Ch 2 đu kèo ráp , có con s đóng li, gi là giao nguyên, đòn dông đt trên giao
nguyên T giao duyên xung hng ct nht , có bong túm
T hng ct nht đn hng ct nhì thì làm ng try
_ hng ct nhì , phn cong xung ri ngay ra là c kèo
_T c tr đi , là đuôi kèo , mt trên gi là trôn , mt di chm tam sn và lá lót 2 bên ,
phn trên phng gi là lá mn , phn di phình ra gi là Má kèo thnh thong có chm
c rìa .
HUTECH
_ Sut lng kèo có 6 l cht đòn tay , nu kiu nhà kép , ngi ta chng Bo hc
KÈO BA , KÈO T
_Kèo Ba , bt ni t ct nhì , xung ct ba , có 4 cái.u trên kèo ba cng có buông đ tra
vào hng ct , chng lên trên ming kèo mái . uôi kèo ba , nu không làm Cù Quày , thì
chm tam sn và lá lót , cng có lá mn , má kèo

_Kèo T : ch gp  nhng nhà ln , ni ct ba vi ct t , chm hình con cá , kiu nhà 1
gian 2 chái , ít có kèo này.
KÈO M, KÈO QUYT
_Kèo m , gi tt là m , có 4 cái , và làm ng try , 2 cái cho chái ông , 2 cho chái
Tây , chia ra đm tin và đm hu
_Hai đm tin chy sut t ct nht xung ct đm  hông chái , mà không cn kèo ba ,
ngha là không có ct đ  gia
_Hai đm hu , đc tip theo bi 2 đm ba , tt nhiên có ct , và ct này thng làm
khung ca
_u các đm phi làm Mng Vc , th mng va đ lt 1/3 hng ct
HUTECH
 Ly phong cách Á ông làm nn .
 S dng yu t to hình , hoa vn truyn thng nhà Rng Hu .
 Da vào màu sc , cht liu đc trng đ đa vào không gian ni tht .
 S dng đng nét mng khi vào tng không gian c th .
 PHONG CÁCH THIT K
HUTECH
 S dng bàn gh g kt hp các nét chm tr trên lam ca thành gh .
 Kt hp vi các vt dng trang trí nh :bình gm s , lng đèn , khung tranh …
HUTECH
 MT S HÌNH NH MINH HO
KHU NHÀ HÀNG
HUTECH
HUTECH
QUY TIP TÂN
HUTECH
III. H S KIN TRÚC
Khách sn là loi hình dch v khá ph bin
hin nay ,nhm phc v cho nhng khách du lch
có nhu cu ngh ngi , n ung , gii trí . Công

trình nm ti thành ph Tha Thiên - Hu
.
Thành ph Hu có s ngoi l v khí hu so
vi vùng Bc B và Nam B, vì ni đây khí hu
khc nghit và có s khác nhau gia các min
và khu vc trong toàn tnh.
HUTECH
MT BNG TRT
HUTECH
MT BNG LU 4
HUTECH
MT BNG LU 2
HUTECH
CÁC MT BNG B TRÍ
MT BNG B TRÍ SNH
HUTECH
CÁC GÓC PHI CNH KHU SNH
PHI CNH CHÍNH
HUTECH
PHI CNH PH
HUTECH
MT BNG B TRÍ NHÀ HÀNG
HUTECH
MT BNG B TRÍ TRN
HUTECH
CÁC GÓC PHI CNH KHU NHÀ HÀNG
PHI CNH CHÍNH
CÁC GÓC PHI CNH KHU NHÀ HÀNG

×