Tải bản đầy đủ (.pdf) (80 trang)

giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.09 MB, 80 trang )

B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNGăI HCăTHNGăLONG
o0o
KHÓA LUN TT NGHIP


 TÀI:
GII PHÁP NÂNG CAO CHTăLNG
HOTăNG CHO VAY TIÊU DÙNG TI
NGỂNăHÀNGăTHNGăMI C PHN
VIT NAM THNHăVNG


SINH VIÊN THC HIN
: TRN TH NHăTRANG
MÃ SINH VIÊN
: A16929
CHUYÊN NGÀNH
: TÀI CHÍNH ậ NGÂN HÀNG
HÀ NI ậ 2014
B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNGăI HCăTHNGăLONG
o0o


KHÓA LUN TT NGHIP TÀI:
GII PHÁP NÂNG CAO CHTăLNG
HOTăNG CHO VAY TIÊU DÙNG TI
NGÂN HÀNG THNGăMI C PHN
VIT NAM THNHăVNGGiáoăviênăhng dn
: Th.s Trn Th Thùy Linh
Sinh viên thc hin
: Trn Th NhăTrang
Mã sinh viên
: A16929
Chuyên ngành
: Tài chính ậ Ngân hàng
HÀ NI ậ 2014
Thang Long University Library

LI CMăN
Li đu tiên em xin gi li cm n chân thành và s tri ân sâu sc đi vi các thy
cô giáo trng i hc Thng Long đã trang b cho em nhng kin thc nn tng
trong sut nhng nm tháng ngi trên gh nhà trng đ em có th hoàn thành khóa
lun này. Và đc bit em xin t lòng bit n chân thành đn cô Trn Th Thùy Linh,
giáo viên hng dn khóa lun ca em, đã luôn ng h, đng viên và tn tình hng
dn, giúp đ em trong sut quá trình hoàn thành khóa lun.
Em cng xin cm n các cán b ca ngân hàng VP Bank đã giúp đ em nhng li
khuyên, nhng chia s v kinh nghim vô cùng quỦ báu cng nh nhng kin thc
chuyên môn trong quá trình hoàn thành khóa lun.
Qua đây em cng xin gi li cm n đn toàn th bn bè, gia đình, ngi thân,
nhng ngi đã luôn bên cnh c v tinh thn ln lao và ng h em hoàn thành khóa
lun.
Do nhng hn ch v thi gian, kin thc cng nh nhng kinh nghim thc t ca
bn thân nên khóa lun không tránh khi nhng thiu sót và hn ch, vì vy em rt
mong nhn đc nhng ý kin đóng góp t các thy cô.
Cui cùng, em xin chúc các thy cô có nhiu sc khe, hnh phúc và đt đc nhiu
thành công trong cuc sng.
Hà Ni, ngày 22 tháng 03 nm 2014
Sinh viên
Trn Th Nh Trang


LIăCAMăOAN

Tôi xin cam đoan Khóa lun tt nghip này là do t bn thân thc hin
có s h tr t giáo viên hng dn và không sao chép các công trình nghiên
cu ca ngi khác. Các d liu thông tin th cp s dng trong Khóa lun là có
ngun gc và đc trích dn rõ ràng.
Tôi xin chu hoàn toàn trách nhim v li cam đoan này!
Sinh viên
Trn Th Nh TrangThang Long University Library
MC LC
CHNGă1:ăNHNG VNă LÝ LUNăCăBN V HOTăNG CHO
VAY TIÊU DÙNG CA NGỂNăHÀNGăTHNGăMI 1
1.1 Hotăđng cho vay caăngơnăhƠngăthngămi 1
1.1.1 Khái nim và vai trò hot đng cho vay 1
1.1.2 Phân loi hot đng cho vay 1
1.1.2.1 Cn c vào thi hn cho vay 1
1.1.2.2 Cn c vào mc đích s dng vn vay 2
1.1.2.3 Cn c vào tính cht bo đm ca khon vay 2
1.1.2.4 Cn c vào phng thc cho vay 2
1.2 Hotăđng cho vay tiêu dùng caăngơnăhƠngăthngămi 3
1.2.1 Khái nim v hot đng cho vay tiêu dùng ca ngân hàng thng mi 3
1.2.2 c đim ca hot đng cho vay tiêu dùng 4

1.2.3 Các hình thc cho vay tiêu dùng ca ngân hàng thng mi 6
1.2.3.1. Cn c vào mc đích cho vay 6
1.2.3.2. Cn c vào phng thc hoàn tr 6
1.2.3.3 Cn c vào ngun gc ca khon n 7
1.2.3.4 Cn c theo hình thc bo đm tin vay 8
1.2.4 Vai trò ca hot đng cho vay tiêu dùng 9
1.2.4.1 i vi nn kinh t 9
1.2.4.2 i vi ngân hàng 9
1.2.4.3 i vi khách hàng 9
1.2.4.4 i vi nhà sn xut 10
1.2.5 Quy trình cho vay tiêu dùng ca ngân hàng thng mi 10
1.3 Chtălng cho vay tiêu dùng caăngơnăhƠngăthngămi 12
1.3.1 Khái nim cht lng cho vay tiêu dùng ca ngân hàng thng mi 12
1.3.2 S cn thit phi nâng cao cht lng cho vay tiêu dùng ca ngân hàng
thng mi 12
1.3. 3 Các ch tiêu đánh giá cht lng cho vay tiêu dùng ca ngân hàng
thng mi 13
1.3.3.1 Ch tiêu đnh tính 13
1.3.3.2 Ch tiêu đnh lng 14
1.3.4 Các nhân t nh hng đn cht lng cho vay tiêu dùng ca ngân hàng
thng mi 18
1.3.4.1 Nhóm nhân t thuc v bn thân ngân hàng 18
1.3.4.2 Nhóm nhân t thuc v khách hàng 20
1.3.4.3 Nhóm nhân t khách quan: 20
CHNGă2:ăTHC TRNG CHO VAY TIÊU DÙNG TI NGÂN HÀNG
TMCP VIT NAM THNHăVNG 22
2.1 Tng quan v Ngân Hàng TMCP Vit Nam ThnhăVng 22
2.1.1 Lch s hình thành và phát trin ca Ngân Hàng TMCP Vit Nam Thnh
Vng 22
2.1.2 C cu t chc ca Ngân hàng TMCP Vit Nam Thnh Vng 23

2.1.3 Các hot đng chính ca Ngân Hàng TMCP Vit Nam Thnh Vng 25
2.1.4 Kt qu hot đng kinh doanh ca Ngân Hàng TMCP Vit Nam Thnh
Vng 29
2.1.4.1 Tình hình huy đng vn 29
2.1.4.2 Tình hình s dng vn 32
2.1.4.4 Kt qu hot đng kinh doanh khác 34
2.2ăQuyăđnh chung v hotăđng cho vay tiêu dùng ca ca Ngân Hàng TMCP
Vit Nam ThnhăVng 36
2.2.1 i tng cho vay 36
2.2.2 iu kin cho vay 37
2.2.3 Nguyên tc cho vay 38
2.2.4 Thi hn cho vay 39
2.2.5 Tính lãi cho vay 39
2.2.6 H s cho vay. 39
2.2.7 Mc cho vay 42
2.3 Thc trng chtălng cho vay tiêu dùng ti Ngân Hàng TMCP Vit Nam
ThnhăVng 43
2.3.1 Ch tiêu đnh tính 43
2.3.2 Ch tiêu đnh lng 43
2.3.2.1 Tình hình cho vay, thu n, d n đi vi cho vay tiêu dùng 43
2.3.2.2 Kt qu hot đng cho vay tiêu dùng. 51
2.3.2.3 Tình hình n quá hn ca hot đng cho vay tiêu dùng. 52
2.4ăăánhăgiáăchtălng cho vay tiêu dùng ti Ngân HàngTMCP Vit Nam
ThnhăVng 53
2.4.1 Nhng kt qu đt đc 53
Thang Long University Library
2.4.2 Nhng hn ch 54
2.4.3 Nguyên nhân ca nhng tn ti 55
CHNGă3:GII PHÁP NÂNG CAO CHTăLNG CHO VAY TIÊU DÙNG
TI NGÂN HÀNG TMCP VIT NAM THNHăVNG 57

3.1ănhăhng phát trin hotăđng cho vay tiêu dùng ti Ngân Hàng TMCP
Vit Nam ThnhăVng 57
3.2 Gii pháp nhm nâng cao chtălng cho vay tiêu dùng ti Ngân Hàng
TMCP Vit Nam ThnhăVng. 58
3.2.1 Tng cng công tác huy đông vn 59
3.2.2 Gii pháp v phát trin và m rng các sn phm cho vay tiêu dùng 59
3.2.2.1 Hoàn thin và nâng cao cht lng sn phm cho vay 59
3.2.2.2 a dng hóa các sn phm cho vay tiêu dùng theo mc đích s dng vn
59
3.2.2.3 Hoàn thin chính sách cho vay tiêu dùng 60
3.2.2.4 Ci tin quy trình cho vay tiêu dùng 60
3.2.2.5 M rng đi tng cho vay tiêu dùng 61
3.2.2.6 y mnh phát trin khách hàng thông qua các đi tác liên kt 61
3.2.3 Gii pháp v công tác thm đnh 62
3.2.3.1 Thc hin tt phân loi khách hàng, chính sách khách hàng 62
3.2.3.2 Nâng cao cht lng công tác thm đnh cho vay 63
3.2.4 Thc hin nghiêm công tác kim tra, giám sát sau khi cho vay 63
3.2.5 Gii pháp x lý n xu, n quá hn 64
3.2.6 Nhóm gii pháp ph tr 64
3.2.6.1 Gii pháp phát trin và nâng cao cht lng ngun nhân lc 64
3.2.6.2 Gii pháp phát trin công ngh thông tin 65
3.2.6.3 Gii pháp m rng mng li. 66
3.3 Mt s kin ngh. 66
3.3.1 Kin ngh vi Ngân hàng Nhà nc 66
DANH MC VIT TT

Ký hiu vit tt
Tênăđyăđ
ATM
Máy rút tin t đng
CVTD
Cho vay tiêu dùng
CK
Chng khoán
CP
DN
Chi phí
Doanh nghip
NHNNVN
Ngân hàng Nhà nc Vit Nam
NHTMCP
Ngân hàng thng mi c phn
NH
Ngân hàng
KH
Khách hàng
TN
TCTD
Thu nhp
T chc tín dng


Thang Long University Library
DANH MC BNG BIUăSă
Săđ 2.1.ăCăcu t chc Ngân hàng TMCP Vit Nam ThnhăVng 24
Bng 2.1. Kt qu huyăđng ngun vnătrongănmă2010ăậ 2012 31
Bngă2.2ăTìnhăhìnhădăn vƠădăn quá hnătrongănmă2010ăậ 2012 32
Bng 2.3 Kt qu hotăđng kinh doanh ca VP Bank 2010 - 2012 34
Bng 2. 4 Doanh s cho vay tiêu dùng ca VP Bank 2011 ậ 2012 44
Bngă2.5ăDăn cho vay tiêu dùng ca VP Bank 2011 ậ 2012 45
Bngă2.6ăăCăcuădăn CVTD theo mc đíchăs dng vn ca VP Bank 46
Bngă2.7ăCăcuădăn CVTD theo thi gian ca VP Bank 2011-2012 48
Bng 2. 8 H s thu n cho vay tiêu dùng ca VP Bank 2011,2012. 49
Bng 2.9 Vòng quay vnăchoăvayătiêuădùngănmă2011,2012ăca VP Bank 50
Bng 2. 10 Thu nhp t hotăđng CVTD caăVPăBankănmă2011,ă2012 51
Bng 2.11 T l sinh li và t l li nhun CVTD nmă2011,ă2012ăca VP Bank . 52
Bng 2.12 Tình hình n quá hn CVTD caăVPăBankănmă2011,2012. 53
LI M U
1. Tính cp thit caăđ tài
Ngày nay, cùng vi s phát trin ca nn kinh t thì cho vay tiêu dùng ngày càng
đóng vai trò và Ủ ngha không ch đi vi khách hàng, các NHTM và c đi vi nn
kinh t. Nhu cu v cuc sng, nhu cu v chi tiêu cng nh kinh doanh sn xut ca
ngi dân ngày mt tng. Trong thi gian qua, hot đng cho vay tiêu dùng ti các
NHTM đã có nhng phát trin vt bc, ngi dân bit đn cho vay tiêu dùng và s
lng ngi vay cho tiêu dùng tng lên. Tuy nhiên, hot đng này vn còn nhiu tn
ti mt s vn đ cn phi khc phc và hoàn thin, hot đng cho vay nói chung và
cho vay tiêu dùng nói riêng luôn tim n nhiu ri ro, có th gây tn tht ln, đe da
kh nng thanh khon hay phá sn ngân hàng. Chính vì vy mà nâng cao cht lng
hot đng cho vay luôn là vn đ mà bt c ngân hàng nào cng phi đc bit quan
tâm trong sut quá trình tn ti và phát trin ca mình.
Vi đnh hng tr thành mt trong 3 ngân hàng bán l hàng đu Vit Nam,
Ngân hàng thng mi c phn Vit Nam Thình Vng đã nhn thc rõ tm quan
trng ca hot đng cho vay tiêu dùng đi vi hot đng kinh doanh ca mình đ t đó

vch ra nhng chin lc, mc tiêu rõ ràng, sn sàng đón ly nhng c hi đ đng
đu vi nhng thách thc đt ra trong giai đon hi nhp, qua đó khng đnh v trí ca
mình trên th trng ngay c trong bi cnh nn kinh t gp nhiu khó khn.
Xut phát t nhng yêu cu thc tin trên, khóa lun này la chn đ tài “Gii
pháp nâng cao cht lng hot đng cho vay tiêu dùng ti NHTMCP Vit Nam Thnh
Vng”.
2. Mcăđíchănghiênăcu
- Nghiên cu nhng vn đ c bn v hot đng cho vay cng nh cho vay tiêu dùng
ca NHTM, xác đnh s cn thit ca vic nâng cao cht lng hot đng cho vay tiêu
dùng ti NHTM.
- Nghiên cu thc trng cht lng hot đng cho vay tiêu dùng ti NHTMCP Vit
Nam Thnh Vng, qua đó nhìn nhn nhng kt qu đã đt đc cng nh nhng hn
ch còn tn ti và nguyên nhân ca nhng hn ch đó.
-  xut mt s gii pháp nhm nâng cao cht lng hot đng cho vay ti NHTMCP
Vit Nam Thnh Vng.
3.ăiătng và phm vi nghiên cu
i tng nghiên cu ca khóa lun là cht lng hot đng cho vay tiêu dùng
ca NHTMCP Vit Nam Thnh Vng. ng thi, khóa lun cng nghiên cu mt s
Thang Long University Library
ni dung khác liên quan đn cht lng hot đng cho vay tiêu dùng ca NHTM, t đó
đ xut mt s gii pháp nhm nâng cao cht lng hot đng cho vay tiêu dùng ti
NHTMCP Vit Nam Thinh Vng.
Phm vi nghiên cu khóa lun: thc trng cht lng hot đng cho vay ti
NHTMCP Vit Nam Thinh Vng t nm 2010 đn nm 2012.
4.ăPhngăphápănghiênăcu
Trong khóa lun s dng các phng pháp nghiên cu sau: phng pháp phân tích –
tng hp, phng pháp so sánh, trên c s s dng các s liu, tài liu, biu đ làm
cn c đ làm rõ các vn đ cn nghiên cu.
5. Kt cu ca khóa lun
Ngoài phn m đu và kt lun, khóa lun đc chia thành 3 chng vi kt cu nh

sau:
Chngă1: Nhng vn đ lý lun c bn v hot đng cho vay tiêu dùng ca
ngân hàng thng mi
Chngă2:ăThc trng cht lng hot đng cho vay tiêu dùng ti NHTMCP
Vit Nam Thnh Vng.
Chngă 3:ă Gii pháp nâng cao cht lng hot đng cho vay tiêu dùng ti
NHTMCP Vit Nam Thnh Vng.

1
CHNGă 1:ă NHNG VNă  LÝ LUNă Că BN V HOTă NG CHO
VAY TIÊU DÙNG CAăNGỂNăHÀNGăTHNGăMI
1.1 Hotăđng cho vay caăngơnăhƠngăthngămi
1.1.1 Khái nim và vai trò hotăđng cho vay
Trên thc t thut ng cho vay đc hiu là mt giao dch v tài sn ( tin hoc
hàng hóa) gia bên cho vay và bên đi vay; trong đó bên cho vay s chuyn giao tài sn
cho bên đi vay s dng trong mt thi hn nht đnh theo tha thun, bên đi vay có
trách nhim hoàn tr vô điu kin vn gc và lãi vay cho bên cho vay khi đn hn
thanh toán.
Theo Lut các t chc tín dng 2010 ca Vit Nam đnh ngha: Cho vay là hình
thc cp tín dng, theo đó bên cho vay giao hoc cam kt giao cho khách hàng mt
khon tin đ s dng vào mc đích xác đnh trong mt thi gian nht đnh theo tha
thun vi nguyên tc có hoàn tr c gc và lãi.
Cho vay là hot đng sinh li ln nht song cng là hot đng cha nhiu ri ro
nht ca NHTM.  NH tn ti và phát trin vng chc, hot đng cho vay phi an
toàn và hiu qu. Mun vy, nó phi đc thc hin theo nhng nguyên tc nht đnh.
Th nht, KH vay vn phi đm bo s dng vn vay đúng mc đích đã tho thun,

điu này giúp hn ch ri ro tín dng cho NH. Th hai, KH phi đm bo hoàn tr n
gc và lãi vn vay đúng thi hn đã tho thun trong hp đng. Th ba, NH la chn
cho vay đi vi nhng d án kh thi, có hiu qu và có kh nng hoàn tr n. Nh đó,
NH mi có đc li nhun t hot đng cho vay.
1.1.2 Phân loi hotăđng cho vay
1.1.2.1 Cn c vào thi hn cho vay
Cho vay ngn hn: là hình thc cho vay có thi hn đn 12 tháng vi mc đích
ch yu đ đáp ng nhu cu v vn lu đng cho các doanh nghip hoc tha mãn nhu
cu chi tiêu ngn hn ca các cá nhân.
Cho vay trung hn: là hình thc cho vay có thi hn t trên 12 tháng đn 60
tháng. Hình thc này thng đc s dng đ đáp ng các nhu cu mua sm tài sn c
đnh, ci tin hoc đi mi thit b, công ngh, m rng sn xut kinh doanh, xây dng
các d án mi có quy mô nh và thi gian thu hi vn nhanh, hình thành vn lu đng
thng xuyên ca các doanh nghip, đc bit là nhng doanh nghip mi thành lp,…
Cho vay dài hn: là hình thc cho vay có thi hn trên 60 tháng, vi mc đích
ch yu là tài tr cho các công trình xây dng c bn nh xây dng nhà , sân bay,
Thang Long University Library

2
cu đng, các thit b, phng tin vn ti có quy mô ln, xây dng các xí nghip
mi,…
1.1.2.2 Cn c vào mc đích s dng vn vay
Cho vay tiêu dùng: là các khon cho vay đ tài tr cho vic tiêu dùng nhm giúp
ngi tiêu dùng có th s dng hàng hóa, dch v trc khi h có kh nng chi tr, to
điu kin cho ngi vay đc hng mc sng cao hn. Quy mô ca nhng khon
cho vay này thng nh, lãi sut cao do ri ro ln (kh nng tr n ph thuc ch yu
vào thu nhp và ý thc tr n ca khách hàng). i tng đc vay là các cá nhân và
h gia đình vay đ phc v cho mc đích mua nhà, mua ô tô, du hc, đi du lch,…
Cho vay kinh doanh: là loi hình cho vay ca t chc tín dng đi vi các d án
đu t, phng án sn xut kinh doanh, dch v ca các cá nhân, t chc nh: cho vay

công nghip, cho vay thng mi, cho vay nông nghip…Các khon vay này thng
đc s dng vào vic mua sm máy móc thit b, tài tr cho vn lu đng, lãi sut
thng thp hn trong h thng lãi sut, vì thng đây là nhng khon vay ln, chi phí
cho qun lỦ thng thp hn cho vay tiêu dùng, và khách hàng ch yu ca loi hình
cho vay này là các doanh nghip.
1.1.2.3 Cn c vào tính cht bo đm ca khon vay
Cho vay có tài sn đm bo: là loi cho vay da trên c s có bo đm nh cm
c, th chp hoc phi có bo đm bng tài sn ca bên th ba. Trong nhiu trng
hp, NH yêu cu khách hàng phi có tài sn đm bo khi nhn tín dng nhm đ
phòng kh nng ri ro, KH mt kh nng tr n cho NH.
Cho vay không có tài sn đm bo: là vic cho vay ch da vào uy tín ca bn
thân khách hàng đi vay mà không có tài sn cm c, th chp hoc s bo lãnh bng
tài sn ca bên th ba. Cho vay không có tài sn bo đm thông thng dành cho
khách hàng có uy tín cao, khách hàng truyn thng, có tình hình tài chính lành mnh,
kinh doanh thng xuyên có lãi,….
1.1.2.4 Cn c vào phng thc cho vay
Cho vay trc tip tng ln: là hình thc cho vay đi vi các khách hàng không có
nhu cu vay vn thng xuyên, không có đ điu kin đ đc cp hn mc thu chi.
Thông thng KH ch yu s dng vn ch s hu ca mình, ch khi có nhu cu thi
v, hay m rng sn xut đc bit mi vay NH.
Cho vay theo hn mc tín dng: là nghip v tín dng theo đó NH tho thun cp
cho khách hàng hn mc tín dng. Hn mc tín dng có th tính cho c k hoc cui

3
k, là s d ti đa ti thi đim tính. Hn mc tín dng đc cp da trên c s k
hoch sn xut kinh doanh, nhu cu s dng vn ca khách hàng.
Cho vay thu chi: là hình thc cho vay qua đó NH cho phép ngi vay đc chi
tri (vt) trên s d tin gi thanh toán ca mình đn mt gii hn nht đnh và trong
khong thi gian xác đnh. Gii hn này đc gi là hn mc thu chi.
Cho vay luân chuyn: là nghip v cho vay da trên luân chuyn ca hàng hoá,

áp dng đi vi các DN thng mi hoc DN sn xut có chu k tiêu th ngn ngày,
có quan h vay tr thng xuyên vi NH.
Cho vay tr góp: là hình thc tín dng theo đó ngân hàng cho phép khách hàng
tr gc làm nhiu ln trong thi hn tín dng đã tho thun. Cho vay tr góp thng
đc áp dng đi vi các khon vay trung và dài hn, tài tr cho tài sn c đnh hoc
hàng lâu bn. S tin mi ln tr đc tính toán sao cho phù hp vi kh nng tr n
(thng là khu hao vào thu nhp sau thu ca d án, hoc thu nhp hàng k ca
ngi tiêu dùng).
Cho vay gián tip: là hình thc cho vay thông qua các t chc trung gian nh:
nhóm sn xut, hi nông dân, hi cu chin binh, hi ph n, đoàn thanh niên…
Cho vay hp vn: là hình thc cho vay gm mt nhóm các t chc tín dng cùng
cho vay đi vi mt d án vay vn ca khách hàng. Trong đó có mt t chc tín dng
làm đu mi giàn xp, phi hp vi các t chc tín dng khác.
Cho vay theo d án đu t: là phng thc áp dng đi vi khách hàng có nhu
cu vay vn đ thc hin các d án đu t phát trin sn xut, kinh doanh, dch v và
các d án phc v đi sng. Khách hàng vay vn phi có vn đu t tham gia vào d
án. Vn tham gia d án có th là tin hoc tài sn đc đa vào s dng cho d án k
c giá tr quyn s dng đt, quyn s hu nhà xng, tin thuê đt đã tr, các chi phí
mà khách hàng đã đu t vào d án.
1.2 Hotăđng cho vay tiêu dùng caăngơnăhƠngăthngămi
1.2.1 Khái nim v hotăđng cho vay tiêu dùng ca ngơnăhƠngăăthngămi
Cho vay tiêu dùng là quan h tín dng gia ngân hàng (ngi cho vay) và các cá
nhân, h gia đình (ngi đi vay), trong đó ngân hàng tài tr cho các khách hàng có th
tiêu dùng các sn phm hàng hóa, dch v…trc, đ phc v cho đi sng, nâng cao
mc sng khi cha có kh nng thanh toán hin ti trên nguyên tc ngi tiêu dùng s
hoàn tr c gc và lãi ti mt thi đim xác đnh trong tng lai.
Nói mt cách khác, cho vay tiêu dùng chính là hình thc cp tín dng cho ngi
tiêu dùng nhm tài tr cho nhu cu tiêu dùng. Nh vy cho vay tiêu dùng giúp cho cá
Thang Long University Library


4
nhân, h gia đình có th tài tr cho các khon chi tiêu dùng trc khi h có kh nng
chi tr to điu kin cho h có th đc hng mc sng cao hn, nâng cao đi sng.
Mt khác, khác vi cho vay kinh doanh, thì cho vay tiêu dùng ngi vay s dng tin
vay vào các hot đng không sinh li, ngun tr n đc lp so vi vic s dng tin
vay. Ngun tr n  đây ch yu là thông qua khon thu nhp ca ngi vay gm
lng và các khon thu t hot đng sn xut kinh doanh khác.
Trên th gii hot đng cho vay tiêu dùng đã xut hin t nhng nm đu thp k
90 ca th k XX.  các nc phát trin thì hot đng cho vay tiêu dùng đã phát trin
đn mt mc cao nhng  Vit Nam phi đn sau nm 2000, khi nn kinh t phát trin,
đi sng và nhu cu ca ngi dân càng đc nâng cao thì loi hình tín dng này mi
thc s phát trin.
1.2.2ăcăđim ca hotăđng cho vay tiêu dùng
i tng cho vay tiêu dùng: là các cá nhân, h gia đình. Nhu cu vay vn ca
nhng ngi này ph thuc vào tình hình thu nhp, tài chính ca h. Do đó có th chia
ra thành 3 trng hp ph bin sau:
Các cá nhân có mc thu nhp thp: nhu cu tín dng thng không cao, nó ch
xut hin nhm tha mãn nhu cu chi tiêu gia đình s cân đi gia thu nhp và chi
tiêu.
Các cá nhân có mc thu nhp trung bình: nhu cu tín dng tiêu dùng phát trin
mnh do ý mun vay mn đ mua hàng tiêu dùng ln hn khon tin d phòng ca
mình.
Các cá nhân có mc thu nhp cao: nhu cu tín dng tiêu dùng ny sinh nhm
tng thêm kh nng thanh toán hoc tài tr chi tiêu khi mà ngun vn ca h đã nm
trong tài khon đu t.
Quy mô mi khon cho vay nh nhng s lng các khon vay ln: Các khon
cho vay tiêu dùng thng có qui mô tng đi nh so vi các khon cho vay kinh
doanh. Nguyên nhân là cho vay tiêu dùng đáp ng nhu cu cá nhân, h gia đình nên
quy mô giá tr hp đng ca tng món vay thng nh nhng s lng khách hàng
vay rt ln nên tng giá tr các khon vay ln. Mt khác, giá tr ca các mt hàng đáp

ng nhu cu tiêu dùng có giá tr thng không quá ln và NH ch cho vay mt phn
trong tng s nhu cu vay ca khách hàng.
Thi hn ca các khon cho vay tiêu dùng thng là ngn và trung hn vì các
khon vay này thng có giá tr nh và ph thuc vào nhu cu tiêu dùng ca khách
hàng.

5
Chi phí ca cho vay tiêu dùng là khá ln: có th nói cho vay tiêu dùng là khon
mc có chi phí ln nht trong danh mc các khon cho vay ca NH. Bi đ thc hin
bt c khon cho vay tiêu dùng nào NH cng phi tin hành đy đ trình t các bc
trong quy trình cho vay t khâu tip nhn h s, thm đnh khách hàng, xét duyt vay,
gii ngân, kim tra tình hình s dng vn mà s lng các khon cho vay tiêu dùng
thng ln nhng giá tr không ln và thi gian cng không dài.
Lãi sut cho vay tiêu dùng: Các khon cho vay tiêu dùng thng có mc lãi sut
cao và thng đc c đnh  mt mc nht đnh. Nguyên nhân là do ri ro trong cho
vay tiêu dùng ln, các khon cho vay tiêu dùng ít có tính nhy cm vi lãi sut. Mt
khác lãi sut cao nhm bù đp nhng chi phí mà NH phi b ra khi cho vay. Mc tính
lãi sut trong cho vay tiêu dùng thng đc đnh giá trên lãi sut c bn cng vi
mc lãi sut cn biên và phn bù ri ro.
Ri ro trong cho vay tiêu dùng: Hot đng tín dng bn thân nó đã tim n
nhiu ri ro và cho vay tiêu dùng cng không ngoi l. Các khon cho vay tiêu dùng
thng có mc đ ri ro cao hn so vi các khon cho vay khác. Nó thng phi đi
mt vi các ri ro nh: ri ro tín dng, ri ro lãi sut, ri ro đo đc…
Ri ro tín dng là kh nng xy ra nhng tn tht mà NH phi chu do khách
hàng vay không tr đúng hn, không tr hoc không tr đy đ vn và lãi. Ri ro này
xy ra do c nguyên nhân ch quan và khách quan. Nguyên nhân khách quan là khi
kh nng tr n ca KH b nh hng khi nn kinh t gp khó khn, hoc xy ra nhng
bin đng tiêu cc nh thiên tai, mt mùa, tht nghip. Kh nng tr n còn ph thuc
vào tình trng sc khe ca KH, nu không may KH b bnh, m cht, thì NH rt khó
đ thu hi đc n. Nguyên nhân ch quan do KH c tình không tr n, gây tn tht

cho NH.
Ri ro lãi sut là kh nng xy ra nhng tn tht mà NH phi chu khi lãi sut
thay đi. Khi lãi sut trên thi trng huy đng vn tng mà lãi sut ca các khon cho
vay tiêu dùng li c đnh khin cho NH phi bù đp mc lãi sut huy đng tng lên vì
khó thay đi lãi sut cho vay tiêu dùng.
Li nhun trong cho vay tiêu dùng: Kh nng sinh li ca mt khon cho vay
ph thuc vào nhiu yu t và có mi quan h cht ch vi ri ro, c th: mc ri ro
càng cao thì li nhun k vng càng ln. Cho vay tiêu dùng có đ ri ro cao nên s là
ngun mang li li nhun k vng ln cho các NH. Hin nay mc li nhun thu đc
t khon cho vay tiêu dùng khá cao, chim t trng ln trong tng li nhun ca các
NH đc bit là  các nc phát trin. i vi các nc đang phát trin cho vay tiêu
Thang Long University Library

6
dùng cng đang dn đc khng đnh đc vai trò ca mình và đem li li nhun
không nh trong hot đng cho vay ca NH.
Tài sn đm bo và th chp: Cho vay tiêu dùng luôn cn phi có các tài sn
đm bo, th chp vì mc ri ro ca khon cho vay này cao hn các khon vay khác.
Hin nay, các NH có yêu cu cao và kim tra cht ch các loi tài sn đm bo và th
chp. Nó là ngun thu n chính ca NH khi KH không tr đc n.
Ngun tr n ch yu ca các khon cho vay tiêu dùng chính là thu nhp ca
ngi đi vay nên ngoài tài sn đm bo th chp NH còn xem xét mc thu nhp
thng xuyên ca KH đ ra quyt đnh cho vay.
1.2.3 Các hình thc cho vay tiêu dùng ca ngân hàng thngămi
Phân loi cho vay là vic sp xp các khon vay theo tng nhóm da trên mt s
tiêu thc nht đnh. Vic phân loi cho vay có c s khoa hc là tin đ thit lp các
quy đnh cho vay thích hp và nâng cao hiu qu qun tr ri ro tín dng. Phân loi
cho vay tiêu dùng da vào các cn c sau đây:
1.2.3.1. Cn c vào mc đích cho vay
Cho vay tiêu dùng c trú: Cho vay tiêu dùng c trú là các khon cho vay nhm

tài tr cho nhu cu mua sm, xây dng hoc ci to nhà  ca khách hàng là cá nhân
hoc h gia đình.
Cho vay tiêu dùng phi c trú: Cho vay tiêu phi c trú là các khon cho vay tài tr
cho vic trang tri các chi phí mua sm xe c, đ dùng gia đình, chi phí hc hành, gii
trí và du lch…
1.2.3.2. Cn c vào phng thc hoàn tr
Cho vay tiêu dùng tr góp : ây là phng thc cho vay tiêu dùng trong đó KH
tr n gc và lãi cho NH nhiu ln theo k hn nht đnh trong thi hn vay tha thun
ca hai bên. Phng thc này thng đc áp dng cho các khon vay có giá tr ln
hoc thu nhp tng đnh k ca ngi đi vay không đ kh nng thanh toán ht mt
ln s n vay. Phng thc này đem li s thun li cho ngi đi vay, cng nh gim
đc ri ro cho NH. Chính vì vy mà cho vay tiêu dùng tr góp chim t trng ln
trong các hình thc cho vay tiêu dùng.
Cho vay tiêu dùng phi tr góp: ây là phng thc mà tin vay ca KH đc
thanh toán cho NH ch mt ln khi đn hn. Vì th, hình thc này ch có th áp dng
cho các khon vay có giá tr nh, thi gian vay ngn. Phn ln KH vay theo hình thc
này nhm chi tr cho các vic nh: sa cha, nâng cp nhà ca, tr tin vin phí…

7
Cho vay tiêu dùng tun hoàn: Là các khon cho vay tiêu dùng trong đó NH cho
phép KH s dng th đ thanh toán hàng hóa dch v hoc rút tin đ tr. Hàng tháng
NH phát hành th s gi mt bn kê khai v các khon tin thanh toán và các khon
tin vay mà ch th s dng thông qua th tín dng hoc phát hành mt loi séc đc
phép thu chi trên s d tài khon vãng lai ca KH. Theo hình thc này thì trong thi
hn tín dng đc NH và KH tha thun, cn c mc chi tiêu cùng vi mc thu nhp
ca KH trong tng thi k mà NH s cho phép KH đc vay và tr n trong nhiu k
liên tip tun hoàn theo mt hn mc tín dng. Hình thc này đc áp dng cho các
KH có nhu cu vay thng xuyên. Trong tt c các hình thc cho vay tiêu dùng thì đây
là hình thc cho vay có mc lãi sut cao nht. Nguyên nhân là do các ri ro đi kèm và
các chi phí liên quan đ qun lý tài khon thu chi cao.

1.2.3.3 Cn c vào ngun gc ca khon n
Cho vay tiêu dùng gián tip
Cho vay tiêu dùng gián tip là hình thc cho vay trong đó NH mua các khon
n phát sinh do nhng công ty bán l đã bán chu hàng hóa hay dch v cho ngi tiêu
dùng. Hình thc này NH cho vay thông qua các doanh nghip bán hàng hoc cung cp
dch v mà không trc tip tip xúc vi KH. Các bc ca cho vay tiêu dùng gián tip
đc th hin trong s đ sau:

(1): Ngân hàng và cho công ty bán l ký kt hp đng mua bán các khon n. Trong
hp đng, ngân hàng s đa ra các điu kin v đi tng khách hàng bán chu, s tin
bán chu ti đa và loi tài sn bán chu.
(2): Công ty bán l và khách hàng ký hp đng mua bán chu hàng hóa.
(3): Công ty bán l giao hàng hóa cho khách hàng.
(4): Công ty bán l bán toàn b chng t hàng hóa cho ngân hàng.
(5): Ngân hàng thanh toán cho công ty bán l.
Ngân hàng
Khách hàng
Công ty bán l
(5)
(6)
(2)
(1)
(3)
(4)
Thang Long University Library

8
(6): Khách hàng thanh toán cho ngân hàng.
Cho vay tiêu dùng trc tip
Cho vay tiêu dùng trc tip là các khon cho vay tiêu dùng trong đó ngân hàng

tip xúc trc tip và cho khách hàng vay cng nh trc tip thu n t ngi vay. Các
bc cho vay tiêu dùng trc tip đc th hin qua s đ sau

(1): Khách hàng và ngân hàng ký hp đng.
(2): Khách hàng tr trc mt phn s tin mua tài sn cho công ty bán l.
(3): Ngân hàng thanh toán s tin còn thiu cho công ty bán l.
(4): Công ty bán l giao hàng hóa cho khách hàng.
(5): Khách hàng thanh toán cho ngân hàng.
1.2.3.4 Cn c theo hình thc bo đm tin vay
Cho vay cm đ: là hình thc cho vay mà NH gi tài sn ca KH đ đm bo thc
hin ngha v khi KH không tr đc n.
Cho vay th chp lng: hình thc này áp dng cho các khách hàng có vic làm n
đnh, thu nhp ngoài vic trang tri các chi tiêu thng xuyên có th tích ly đ tr n
vay. Khi đó nhu cu vay ca khách hàng s đc xác đnh da trên nhu cu vay, thu
nhp ròng thng xuyên ca khách hàng, mc cho vay ti đa ca ngân hàng.
Cho vay có tài sn đm bo tài sn hình thành t tin vay: hình thc này áp dng ch
yu vi khách hàng có nhu cu vay tiêu dùng đ mua các tài sn có giá tr ln, thi
gian s dng lâu dài. Mc cho vay ca NH tùy thuc vào tình hình tài chính, kh nng
tr n ca khách hàng, giá tr tài sn mua sm và mc ti đa cho vay thng t 50 – 70
% giá tr tài sn mua sm.

Ngân hàng
Khách hàng
Công ty bán l
(5)
(1
(4)
(4)
(3)
(2)


9
1.2.4 Vai trò ca hotăđng cho vay tiêu dùng
1.2.4.1 i vi nn kinh t
Cho vay tiêu dùng giúp cho đi sng ca ngi dân đc ci thin, cht lng
cuc sng đc nâng cao. iu này là nhân t quan trng trong vic làm n đnh,
chng tiu phát và thúc đy s tng trng kinh t - xã hi.
Cho vay tiêu dùng là đòn by kích cu tiêu dùng hàng hóa dch v, sc mua ca
ngi dân tng kích thích sn xut phát trin, to điu kin cho các doanh nghip m
rng, phát trin sn xut đ đáp ng đc nhu cu ca ngi dân, t đó to đng lc
cho nn kinh t phát trin, cho vay tiêu dùng cng to điu kin thu hút đu t nc
ngoài vào các lnh vc sn xut hàng tiêu dùng. iu này s tng vic làm, gim bt
tình trng tht nghip, xã hi n đnh.
1.2.4.2 i vi ngân hàng
Hot đng cho vay tiêu dùng là mt mng tín dng mang li li nhun ln cho
các NH. Ngun thu ca NH thông qua hot đng cho vay tiêu dùng li rt đáng k do
lãi sut tín dng tiêu dùng hp dn, đc bit là lãi sut thc cho vay tr góp rt cao,
điu này khin cho hot đng cho vay tiêu dùng chim t trng không nh trong c
cu li nhun ca NH.
Cung ng dich v này cng giúp NH đa dng hóa đu t, m rng tht cht mi
quan h vi khách hàng, khai thác tim nng cng nh lòng trung thành t khách hàng,
nâng cao đc uy tín cng nh hình nh ca NH t đó có th thu hút đc ngun vn
t các khách hàng đi vay khi h có tin nhàn ri.
Bên cnh đó, cho vay tiêu dùng chính là hng phát trin mi, là sn phm hin
đi, góp phn giúp NH tn dng đc ngun vn huy đng hiu qu, đa dng hóa các
sn phm, m rng các dch v mi thu hút, hp dn KH v phía NH mình. Nh đó
làm nâng cao đc thu nhp, tng kh nng cnh tranh, m rng th trng, nâng cao
uy tín, qung bá hình nh, thng hiu, phân tán đc ri ro to nét riêng bit đc
trng cho NH.
1.2.4.3 i vi khách hàng

Cho vay tiêu dùng có Ủ ngha rt ln đi vi các khách hàng. Nhu cu tiêu dùng
ca các cá nhân và h gia đình là rt ln và thng xuyên nhng không phi lúc nào
h cng có đ ngun lc tài chính đ đáp ng các nhu cu đó. Nh cho vay tiêu dùng,
h đc hng các tin ích, đc s dng các hàng hoá và dch v mình mong mun
trc khi tích lu đ tin. Khi đáp ng đ các điu kin đ đc cp tín dng tiêu
dùng, ngi đi vay có th mua sm các hàng hoá, nht là các loi hàng hóa bt đng
Thang Long University Library

10
sn ngay  thi đim hin ti khi giá c ca chúng đang gim, hoc có th đi du lch
đúng thi gian. c bit, trong các trng hp chi tiêu cp bách nh nhu cu v y t,
giáo dc thì vai trò cho vay tiêu dùng li càng to ln và rõ nét.
1.2.4.4 i vi nhà sn xut
Cho vay tiêu dùng b sung s tin còn thiu giúp ngi tiêu dùng có đ kh
nng tài chính đ hng th giá tr hàng hoá, dch v, t đó đy mnh tiêu th sn
phm, gii quyt đc b tc gia các khâu sn xut và lu thông hàng hoá. Qua đó,
nhà sn xut bán đc nhiu sn phm hn, quay vòng vn nhanh hn, trên c s đó
có điu kin đu t m rng sn xut. Nh vy, cho vay tiêu dùng góp phn nâng cao
hiu qu kinh doanh, tng cng thu nhp cho các nhà sn xut.
1.2.5 Quy trình cho vay tiêu dùng caăngơnăhƠngăthngămi
Quy trình cho vay là tng hp các công vic c th mà cán b tín dng và các
phòng ban có liên quan trong NH phi thc hin khi cp vn cho KH.  chun hoá
quá trình tip xúc, phân tích, cho vay và thu n, mi NHTM thng xây dng cho
mình mt quy trình cho vay. Gia các NH, quy trình y có th có s khác bit, tu
thuc vào đc đim và kh nng t chc qun lý ca NH, tuy nhiên nhìn chung đu
bao gm 6 bc sau:
Bc 1 Nhn h s tín dng: KH có nhu cu vay vn đn NH làm th tc xin
vay. Ti đây cán b tín dng hng dn cho KH cách lp h s đy đ và đúng quy
đnh, h s tín dng thng bao gm: h s pháp lỦ, h s kinh t và h s vay.
Bc 2 Thm đnh tín dng: ây là khâu quan trng trong quá trình cho vay

tiêu dùng, quyt đnh đn cht lng tín dng. Cán b tín dng thm đnh sai s đa ra
quyt đnh sai. Quá trình thm đnh bao gm :
- Thm đnh đc đim ngun vay
- Thm đnh mc đích s dng vn vay
- Thm đnh tình hình tài chính và kh nng thanh toán ca KH
- Thm đnh tài sn đm bo, th chp.
Bc 3 Xét duyt và quyt đnh cho vay: Sau quá trình thm đnh, cán b tín
dng thông báo li vi cp trên đ trình lên hi đng xét duyt, đa ra quyt đnh cho
vay. Sau khi đã quyt đnh, Ngân hàng phi lp vn bn thông báo cho KH bit rõ ni
dung (nu không cho vay phi ghi chi tit lý do).
Bc 4 Hoàn tt th tc pháp lý và tin hành gii ngân: Sau khi xét duyt và
quyt đnh cho vay, NH và KH tin hành kí kt hp đng tín dng

11
Các yu t ch yu ca mt hp đng tín dng là:
- Khách hàng: h tên, đa ch, t cách pháp nhân (nu có).
- Mc đích s dng: KH phi ghi rõ khon vay đc s dng đ làm gì.
- S tin hoc hn mc tín dng mà NH cam kt cp cho KH.
- Lãi sut áp dng: mc lãi sut mà KH phi tr, lãi sut c đnh hay thay đi, các điu
kin thay đi lãi sut.
- Mc phí đ có đc cam kt tín dng t NH, tính theo t l phn trm trên hn mc
cam kt.
- Thi hn cho vay: là thi hn mà trong đó NH cp tín dng cho KH, tính t lúc đng
vn đu tiên ca NH đc phát ra đn lúc đng vn và lãi cui cùng đc NH thu v.
- Các loi đm bo: các ni dung nh đnh giá, bo him, quyn s hu, quyn chuyn
nhng hoc bán, quyn s dng các đm bo… đu phi đc quy đnh rõ trong hp
đng.
- iu kin và k hn gii ngân.
- Cách thc, thi đim thanh toán gc và lãi.
- Các điu kin khác: kim soát vt th chp, kim soát hot đng kinh doanh ca

ngi vay, điu kin phát mi tài sn, pht vi phm hp đng…Sau khi kí kt hp
đng tín dng, NH tin hành gii ngân cho KH.
Bc 5 Kim tra trong quá trình cho vay: Sau khi gii ngân cho KH, NH phi
kim soát xem KH có s dng tin vay đúng mc đích hay không. Vic thu thp thông
tin v KH: tt c thông tin phn ánh theo chiu hng tt th hin cht lng tín dng
đang đc đm bo. Nu cht lng khon vay đang b đe da cn có bin pháp x lý
kp thi. Ngân hàng có quyn thu hi n trc hn, ngng gii ngân nu bên đi vay vi
phm hp đng tín dng.
Bc 6 Thu hi n hoc đa ra quyt đnh tín dng mi: khi KH đã tr ht n
gc và lãi đúng hn, quan h tín dng gia Ngân hàng và KH s kt thúc. Tuy nhiên
bên cnh các khon tín dng an toàn, vn tn ti các khon tín dng mà đn thi đim
hoàn tr KH không tr đc n cho nên Ngân hàng phi tìm hiu nguyên nhân và đa
ra quyt đnh mi: có cho KH gia hn n hay là bán tài sn đm bo đ bù đp ri ro.
Tóm li, quy trình cho vay cn đc xây dng sao cho phù hp vi các quy đnh
ca pháp lut, vi tng nhóm KH, và vi tng loi cho vay ca NH. Quy trình cho vay
phi đm bo đ NH có đ các thông tin cn thit nhng không gây phin hà cho KH.
Thang Long University Library

12
Mt quy trình cho vay đc xây dng hp lý s làm tng hiu qu hot đng, gim
thiu ri ro và nâng cao doanh thu cho NH.
1.3 Chtălng cho vay tiêu dùng caăngơnăhƠngăthngămi
1.3.1 Khái nim chtălng cho vay tiêu dùng caăngơnăhƠngăthngămi
Cht lng cho vay tiêu dùng đc hiu là vn vay ngân hàng đáp ng kp thi,
đy đ nhu cu ca khách hàng trang tri đ chi phí, hoàn tr đy đ và đúng hn cho
ngân hàng c gc ln lãi và có li nhun phù hp vi s phát trin kinh t, xã hi. Cht
lng CVTD đc th hin:
i vi NHTM: Cht lng cho vay đc th hin  hiu qu ca vic chovay
phù hp vi nng lc ca ngân hàng và đm bo tính cnh tranh,  vic kh nng thu
hi gc và lãi cho vay đy đ và đúng hn. Hiu qu và kh nng thu n càng cao thì

cht lng cho vay càng cao và ngc li.
i vi khách hàng: Cht lng cho vay là th hin các khon vay đc đáp ng
kp thi, đy đ vi lãi sut hp lý và có sc cnh tranh. Các khon vay vn t NHTM
giúp cho khách hàng có đ tin đ tho mãn nhu cu v tiêu dùng, nâng cao cht lng
cuc sng.
i vi nn kinh t: Cht lng CVTD là mt khái nim va c th (th hin
qua các ch tiêu có th tính toán đc nh: kt qu kinh doanh, vòng quay vn tín
dng, n quá hn, gii quyt nhu cu tiêu dùng ), va tru tng (tác đng đn nn
kinh t ). Cht lng cho vay va chu nh hng bi nhân t ch quan (kh nng
qun lỦ, trình đ và đo đc cán b ngân hàng và khách hàng ), va khách quan (s
thay đi môi trng bên ngoài : s n đnh chính tr xã hi, môi trng pháp ly, tc đ
tng trng kinh t).
Cht lng cho vay là mt ch tiêu kinh t tng hp, nó phn ánh mc đ thích
nghi ca NHTM vi s thay đi bên ngoài, nó th hin sc mnh ca mt ngân hàng
trong quá trình cnh tranh đ tn ti và phát trin. Hot đng cho vay tt phi da trên
nguyên tc tho mãn nhu cu vay vn ca khách hàng, đáp ng nhu cu phát trin kinh
t, do đó các ngân hàng cn xác đnh đc khách hàng mc tiêu, hiu rõ hn nhu cu
khách hàng đ có chính sách phc v tt hn.
1.3.2 S cn thit phi nâng cao chtă lng cho vay tiêu dùng ca ngân hàng
thngămi
Nâng cao cht lng cho vay tiêu dùng là cn thit đ phát trin kinh t, xã hi.
Cho vay tiêu dùng góp phn khi thông lung dch chuyn hàng hóa, tài tr cho chi
tiêu v hàng hóa dch v ca KH, kích cu, to điu kin thúc đy tng trng kinh t.

13
Cho vay tiêu dùng làm cho cht lng cuc sng ca ngi dân đc cao hn, t đó
nâng cao trình đ dân trí, xã hi ngày càng vn minh phát trin.
Nâng cao cht lng cho vay tiêu dùng quyt đnh s tn ti phát trin ca
NHTM. Ngân hàng là ngành dch v đã có lch s phát trin lâu dài, mang li nhiu li
nhun cho gii ngân hàng song cng cha đng nhiu ri ro, trong đó mt trong

nhng ri ro ln nht nm  hot đng truyn thng ca ngân hàng – cho vay. Mà cho
vay tiêu dùng chim t trng không nh trong hot đng cho vay. Ri ro trong cho vay
tiêu dùng có th dn đn tình trng mt kh nng thanh toán, gây sp đ c h thng
ngân hàng, ri ro luôn là mi quan tâm lo ngi đi vi bn thân ngân hàng và toàn b
nn kinh t. Vì vy vic nâng cao cht lng cho vay tiêu dùng s đm bo cho ngân
hàng hot đng an toàn, tn ti lâu dài và có điu kin đ phát trin.
Vic nâng cao cht lng cho vay tiêu dùng giúp tng vòng quay vn cho ngân
hàng, qua đó to thêm ngun vn làm tng kh nng cung cp các dch v cho khách
hàng, to ra hình nh tt đp v biu tng, uy tín ca ngân hàng, tng s tha mãn,
hài lòng và qua đó làm tng s trung thành ca khách hàng vi ngân hàng.
Vì vy, vic nâng cao cht lng cho vay tiêu dùng là s cn thit khách quan
cho s tn ti và phát trin lâu dài ca ngân hàng.
1.3. 3 Các ch tiêuăđánhăgiáăchtălng cho vay tiêu dùng caăngơnăhƠngăthngă
mi
1.3.3.1 Ch tiêu đnh tính
Là nhng nguyên tc tiên quyt đ thc hin tt cht lng cho vay, và là ch tiêu
khó xác đnh chun mc hn các ch tiêu đnh lng nhng li góp phn quan trng
vào vic đánh giá cht lng cho vay ca NHTM. Các ch tiêu đnh tính bao gm:
C s pháp lý:
Hot đng cho vay tiêu dùng ca NHTM da trên c s là nhng quy đnh ca
nhà ncvà NHNN. Hot đng ca NHTM đc đánh giá là có cht lng khi Ngân
hàng thc hin đúng các quy đnh đó. Bên cnh đó, nu h thng vn bn pháp lut
đn gin nhng vn đm bo tình cht ch, chính sách tín dng ca Ngân hàng linh
hot và phù hp vi tình hình kinh t thì s nâng cao cht lng tín dng và ngc li.
Quy trình tín dng:
Vi mt quy trình cho vay tiêu dùng chun, thc hin mt cách nhanh chóng mà
vn đm bo đúng nguyên tc chính là thc đo đánh giá cao cht lng cho vay ca
NHTM. ây là ch tiêu quan trng có nh hng tiên quyt đn cht lng cho vay.
Thang Long University Library


14
Uy tín ca NHTM:
Uy tín ca ngân hàng là ch tiêu quan trng, nó nh hng đn hot đng kinh
doanh ngân hàng nói chung và hot đng cho vay tiêu dùng nói riêng. Nu ngân hàng
có đc s tín nhim tt, thì khách hàng s tìm đn ngân hàng và s dng các sn
phm ca ngân hàng thng xuyên hn. Ngân hàng tn ti đc chính là nh vào s
tin cy ca khách hàng đi vi ngân hàng.
Tóm li, hot đng cho vay tiêu dùng đc xem là có cht lng khi nó đc
thc hin đúng lut pháp, các quy đnh quy ch liên quan, thu hút nhiu khách hàng
nhng vn đm bo các nguyên tc ng dng.
1.3.3.2 Ch tiêu đnh lng
- Các ch tiêu v cho vay, thu n, d n:
Doanh thu cho vay tiêu dùng
Doanh thu cho vay tiêu dùng là ch tiêu phn ánh tng s tin Ngân hàng cho
khách hàng vay tiêu dùng trong mt thi k nht đnh. Doanh thu cho vay tiêu dùng
càng cao thì quy mô cho vay tiêu dùng càng ln. Doanh thu cho vay tng qua các nm
cho thy hot đng cho vay tiêu dùng ca ngân hàng ngày càng m rng. Doanh thu
cho vay tiêu dùng tng có th là do s lng khách hàng vay tiêu dùng tng hoc mc
tín dng ca mi khách hàng tng. Ngoài ra Ngân hàng s dng ch tiêu phn ánh t
trng cho vay tiêu dùng trong tng doanh thu cho vay ca Ngân hàng:
T trng cho vay tiêu dùng =
Doanh thu cho vay tiêu dùng x 100%
Tng doanh s cho vay

Dăn cho vay tiêu dùng
D n cho vay tiêu dùng là ch tiêu phn ánh lng vn mà khách hàng vay tiêu
dùng n ti mt thi đim c th ca Ngân hàng. D n cho vay tiêu dùng cao phn
ánh uy tín ca Ngân hàng và hot đng cho vay tiêu dùng đang đc m rng. D n
cho vay tiêu dùng thp th hin hot đng cho vay tiêu dùng cha tt, Ngân hàng
không có kh nng m rng mng li khách hàng. Tuy vy, điu đó không có ngha

là d n cho vay tiêu dùng càng cao thì hiu qu cho vay càng tt.
T trng d n cho vay tiêu dùng =
D n cho vay tiêu dùng x 100%
Tng d n cho vay

×