Tải bản đầy đủ (.doc) (144 trang)

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 8

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.06 MB, 144 trang )

Gi¸o ¸n BDHSG Anh 8 N¨m häc 2014- 2015
Week 4: Date: 8/ 9/2013
The USages OF TENSES
( present tenses)
A. Aims:
Helping ss to revise present tenses which they learnt
Do some exercises with them.
:

 .
a,/ Usage (Cách dùng )
- We use the present simple to talk about repeated actions or habits.
(Chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn để nói về những hành động lặp đi lặp lại hoặc
những thói quen ).
Eg : Most evenings my parent stay at home and watch T.V
He always goes to school at 6 o’clock.
- We use the present simple to talk about situations which are permanent (continuing
for a long time).
Chúng ta sử dụng hiện tại đơn để nói về những tình huống cố định lâu dài ( tiếp tục
trong thời gian dài).
Eg : she lives in HaNoi .
-We use the present simple to talk about general truths
(Chúng ta sử dụng hiện tại đơn để nói về những sự thật hiển nhiên )
- Eg : yellow leaves fall in the autumn.
b,/ Form (Hình thức) :
+ KĐ : S + V
S + V (s/es: ngôi thứ 3 số ít)
Động từ thêm es: tận cùng s,o, x, sh ch, còn lại thì thêm s
+ PĐ :
S + do/does + not + V.
+ NV:


Do/does + S + V ?
*Trạng từ đi kèm:
Always( luôn luôn), often( thường),
usually/ generally( thường thường),
frequently( thường xuyên),
sometimes / occasionally,
every( mọi, mỗi),
seldom / rarely (it khi, hiếm khi)
Once, twice, three times a day ( a week, a month )
c./Notes :
GV Lê Thị Hà My Trêng THCS  Ti
1
Gi¸o ¸n BDHSG Anh 8 N¨m häc 2014- 2015
1./ V(es) động từ thêm es trong trường hợp sau động từ tận cùng là: O , S( sh ),
X, Z, CH, Y.
2./ :một số trạng từ thường sử dụng ở hiện tại đơn
Một, hai, hoặc ba lần trong 1 ngày, 1 tuần hoặc 1 tháng
*  .
- Tận cùng những âm vô thanh : t, p, k.,f( gh,ph),th thì phát âm / s/.
- Tận cùng những âm : ch, s, x, sh, z,g,o,ce thì phát âm /iz/.
- Những âm còn lại thì phát âm /z/.
!"
* Chia các động từ sau đây.
a. I (visit)……………… Hue this summer vacation.
b. Viet and Long often (play)……………… video games.
c. How your father ( go ) to work every day?
-He ( go ) to work by motobike.
d. She can ( ride ) a bike but she can’t ( drive).
e. My sister( have ) a nice cat. She ( not have ) a bird.
f. One with one ( be) two

g. The earth ( move) around the sun.
* Chọn đáp án đúng
a/ A. book B. pen C. ruler D. bed
b/ A. match B. box C.tabl D polish
c./ A month B.stop C. meetD.mov
#$%

a.Form:

KĐ: S + is/are/am + V- ing
PĐ : S + is/are/am + not + V-ing
NV : Is/are/am + S + V- ing ?
b. Usages: Chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn trong một số trường hợp sau .
+ Một hành động diễn ra tại thời điểm ta đang nói.
Eg : I’m teaching English now.
+ sự giận dữ, sự phàn nàn .
Eg: He is always losing his keys.
My sister is always using my things.
c.Trạng từ đi kèm:
At present ( hiện tại ),at the moment, now ( ngay lúc này, bây giờ ), at the
time ( lúc này ), look!, be careful!
&: V- ing
- Tận cùng là e thì bỏ e rồi thêm ing.
- Động từ 1 vần tận cùng là 1 phụ âm trước có một nguyên âm thì ta gấp đôi
phụ âm cuối lên rồi thêm – ing
- Động từ 2 vần có dấu nhấn ở vần 2 tận cùng bằng 1 phụ âm thì ta gấp đôi
phụ âm cuối lên rồi thêm – ing( refer -> referring)
GV Lê Thị Hà My Trêng THCS  Ti
2
Gi¸o ¸n BDHSG Anh 8 N¨m häc 2014- 2015

!"
* Chia các động từ sau đây.
a. Now I ……( not do) my homework.
b. She ……… ( play) badminton at present
c. Be careful ! the bus…….( come).
'(!!

a.Form:
KĐ: S + have/has + Vpp.
PĐ : S + have/has + not + Vpp
NV : Have/has + S + Vpp ?
b.Usages:
+ 
 : Nói về điều gì đó mà đã bắt đầu, xảy ra trong qúa khứ và còn tiếp tục cho
đến hiện tại
- She has worked in London for six months ( she still works there now ).
+.  Nói về điều đang
diễn ra tại một thời điểm không xác định rõ ràng qúa khứ.
- They have moved to the new apartment.
+.  : Nói về kết qủa của
hành động trong qúa khứ và vẫn còn liên quan đến hiện tại.
- Someone has broken the window.(the window is now broken )
c./Một số trạng từ thường dùng trong thì này :
Just,Already, not yet recently, lately ( gần đây, mới đây
), many/several times ( nhiều lần ),
ever (từng), never (chưa bao giờ), before (trước đây)
- It’s the first/ second time + HTHT
* )*
*Translate into English
1. Tôi đang đọc sách.

2. Ngày hôm qua bạn đã làm gì?
3. Chúng tôi vừa mới đi sở thú về.
4. Họ đã làm việc được 2 tiếng đồng hồ.
* Chia động từ trong ngoặc
1. I ……( not ) see her yet.
2. We ……(live) here for 5 years.
3. He…….(read) that book since 30 minutes.
4. How long……( you) live in Hanoi?
Ký giáo án đầu tuần
TTCM
GV Lê Thị Hà My Trêng THCS  Ti
3

Date: 15/9/2013
Week 5: The USages OF TENSES
( past tenses)
++:
Helping ss to revise present tenses which they learnt
Do some exercises with them.
B. Procedure:
, ,*/$% .

,01234),)456
234),)44576
&58,)43456
b. Uasges:
* 

Chúng ta sử dụng qúa khứ tiếp diễn để nói về những điều đang diễn ra ở một thời điểm
trong quá khứ. Hành động hoặc tình huống đang diễn ra nhưng nó vẫn chưa kết thúc ở thời

điểm đó.
- At eight o’clock last night I was watching T.V
* chúng ta thường
dùng thì quá khứ tiếp diễn và quá khứ đơn trong 1 câu với nhau
+ The longer (earlier) action ( past continuous.
+ The shorter action that happened in the middle of t he longer action or interrupted it past
simple
- Hành động dài hơn, sớm hơn quá khứ tiếp diễn
- Hành động ngắn hơn, xảy ra giữa hành động dài hơn và làm gián đoạn hành động xảy ra
trước đó - quá khứ đơn
- When kate was watchingTV, the telephone rang.
98:&;*/4;*/$%<
Note : - when we tell the story (khi chúng ta kể chuyện )
- The past continuous - A background scene.(bối cảnh)
- The past simple - Events and actions (sự kiện , hành động)
#3, ,*/  .

a. Form
94<3459=#<
97<349<45(
9><?4345(>
b. Usages:
*
Thì quá khứ đơn diễn tả một thói quen trong quá khứ, một hành động xảy ra trong quá khứ
và đã kết thúc
c. Một vài trạng từ thường dùng trong quá khứ đơn .
Yesterday (ngày hôm qua),
last (qua,quá khứ tại một thời gian xáctrước),
ago (trước đây, về trước), formerly (trước đây, thuở xưa),
In 2004 (năm đã qua như 2004).

d.
@@ABC:?D
*Những từ tận cùng bằng t, d đọc là 
 !
*Những từ tận cùng bằng: s(ce, x), p, sh, k, ch, f(gh, ph) , qE!
 !
"Còn lại: E!
 !
',(-*/!!

a. Form94<34,45FF
97<34,45FF
9><F,4345FF>
b. The use:
Hai hành động xảy ra trong quá khứ, hành động nào xảy ra trước thì để quá khứ hoàn thành,
còn hành động nào xảy ra sau thì để quá khứ đơn
G0H6I,
348459(<
- We use the future simple to talk about actions or situations which will happen in the
future : Chúng ta sử dụng thì tương lai để nói về những hành động hoặc tình huống sẽ xảy
ra trong tương lai
+ Some words are often used in the future simple :Một số từ thường dùng ở thì
này : Tomorrow (ngày mai),
&J9KL$<L
(96H6,<L
,()L,M96N!.L6!MO,<
* Note : To be + going to + V(inf) : to talk about what we inten to do in the future :
Nói về những gì chúng ta dự định làm trong tương lai
- He is going to study harder for the test
P,

:Q:R,=6S66T
1.A: I …………( not see) Andrew for weeks.
B: Nor me, It’s weeks since I last …….( see) him.
2.A: What……( you/do) last night?
B: Well, I …… ( be) very tired, so I … ( go) to bed very early.
3.A: ……….( you/ meet) Julie recently?
B: Yes, I …….(see) her a few days ago.
4. A: Are you still playing tennis?
B: No, I … ( not be) able to play tennis since I (break) my arm.
5. A: What part of Birmingham……. ( you/live) when you … (be) a student?
B: A place called Sally Oak ………( you/ever/be) there?
U)*
Chia động từ trong ngoặc
1. I (try) to learn English for years, but I ( not succeed) yet
2. I (not see) her since last week.
3. John( do) his homework already.
4. .The train (start) before we arrived at the station.
5. There (be) an English class in this room tomorrow evening.
6. The film already (begin) when we got to the cinema.
7. You (stay) at home tonight?
8. I( be) twenty years old next June.
9. Where are you?- I’m upstairs. I (have) a bath.
10.All of them (sing) when I( came).
11.What you( do) at 7 p.m yesterday?
12. Where you ( spend) your holiday last year?
13. Why didn’t you listen while I (speak) to you?
Ký giáo án đầu tuần

Date: 20/ 9/2014
Week 6:

:J,V
 +
Helping Ss to do some exercises about tenses: Give the correct forms of the verbs in
parentheses, correct the mistakes.
C. Procedure:
:JWN((NVV,*
1. They (go) to the church twice a week.
2. Yesterday (be)………… the first day of the new school year.
3. She (cut)…………………… the grass in the garden now
4. Where you (go)…………………… for your holiday last year?
5. You (stay)……………………… at home tonight? – I don’t know, perhaps I
(go)……………out.
6. What were you doing when I ( ring )…………………….you last night?
7. When I first ( meet )………him he was working for a foreign company
8. I ( phone )……………you three times last night and ( get ) .……no answer
9. How your brother ( go ) ……………… ……….to work everyday ?
10.We ( go ) …………… to Ha Long this weekend. Here are the tickets
11.I ……( have )a small party next Sunday.
12.Would you like (come )……………….?
13.They(talk)………………………. about Tom’s report card at the moment
14.Mrs Lan askes me (come)…………………. back early the following day
15.She often (go)……. to the movies but last Sunday
16.Be quiet! The baby (sleep).
17.It (be) often hot in summer.
18. I (do) an exercise at present.
19.My mother sometimes (buy) vegetable at this market.
20.It (be) very cold now.
21.It (rain) much in winter. It (rain) now.
22.I (wait) for two hours, but she (not come) yet.
23.They (live) in Ho Chi Minh City since 1975.

24.He (not be) here since Christmas.
25.He (write) a novel for two years, but he (not finish) it yet.
26.Mary (lose) her hat and she (look) for it until now.
27.I (see) that film several times because I ike it.
28.The Sun always (rise)in the West. Look! It(rise)……now.
29.Be quiet ! The baby ( sleep)
30. The sun ( set) in the West.
31.Mr Green always ( go) to work by bus.
32. It ( not rain ) in the dry season.
33. They ( have ) lunch in the cafeteria now.
34.My little sister ( drink) milk every day.
35.The doctor sometimes ( return) home late.
36. He ( write) a long novel at present.
37.Look ! The bus ( come).
38.The earth (move) around the sun.
39.Sometime ( smell) good in the kitchen now.
40.His uncle ( teach) English in our school five years ago.
41.The old man( fall) as he (get) into the bus.
42.When I saw him, he (sit) asleep in a chair.
43.There (be) a lot of noise at the fair yesterday.
44. It (take) me 5 minutes to walk to school last year.
45.They ( not speak) to each other since they quarreled
:J#,*
1.Everyday, we are getting up at 6 and go to school by bus.
A B C
2.She is interested on learning English.
A B C
3.Alice enjoys talk to her classmates at recess.
A B C


4.Of all my friend, LAN is my closest friend.
A B C
:J'V,)


1Would you like to my party next sunday?
A. join B. come C. enjoy D. visit
2. What time you go to bed last night?
A. were B. do C. did D. will
3. I her at party last week.
A. is meeting B. will meet C. met D. meet
4. Mai doesn’t like abroad to study.
A. to go B. to going C. going D. Both A & C
5. She has bought sugar.
A. some B, a C. any D. anything
6. This water is not warm for me
A. to use B. use C. using D. used
7. She said that she you.
A. liked B. like C. to like D liking
8. We here for 10 years.
A. lived B. have lived C. has lived D. live
9. Yellow leaves in the Autumn.
A. Fall B.is falling C. falls D. felt
10. This table by my mother yesterday.
A. made B. was made C. make D.is making
11. She ……………….here next year.
A.will be B. was C. is D. been
12. She is my…………………………friend.
A. sister B sister’ C. sister’s D, sisters’s
* Homework:

Exercise 4: X
1. a. almost b. not c. cold d. sociable
2. a. fond b. son c. cough d. hot
3. a. hour b. hair c. here d. high
4. a. arrange b. assistant c. arcade d. annoy
5. a. directory b. device c. transmit d. rise
6. a. upstairs b. hair c. fair d. afraid
7. a. emigrate b. exhibition c. experiment d. slim
8. a. deaf-mute b. lead c. pleasure d. head
9. a. conduct b. much c. though d. enough
Ký giáo án đầu tuần
TTCM:
Lê Thị Thanh
= = = = = = = = =* * * * = = = = = = = = = = =
Date: 18/9/2014
Week 7:


:&XYWXX3RYYR:3

A. AIMS:
By the end of the lesson, sts will be able to revise enough/too and practise doing exercises.
B. CONTENTS:
I.:6
Mai is not old enough to be in my class.
This book is cheap enough for me to buy.
a. Form:34V9<4,Z4649(<4459V,<F
b. Use: Dùng để nói ai đó đủ hay không đủ điều kiện để là gì.
o Note:
- Enough is put before noun and after adjective.

For example:
She hasn’t enough money to buy a new house.
There is not enough time to finish the test.
There wasn’t enough room for us to sleep
He has enough reasons to be angry.
3454:64&47(N
:64&404X47(N
*Nếu chủ từ thực hiện cả 2 hành động (động từ chính và to inf ) là một thì không có phần
(for sb),còn nếu là hai đối tượng khác nhau thì đối tượng thực hiện hành động to inf sẽ được
thể hiện trong phần for sb
Ex:
I study well enough to pass the exam.
The exercise is not easy for me to do.
*Khi chủ từ và túc từ của động từ chính và túc từ của to inf là một thì túc từ đó được hiểu
ngầm, không viết ra
Ex:
The exercise is not easy for me to do it.(sai)
The exercise is not easy for me to do.(đỳng)
Túc từ của do là it cũng đồng nghĩa với chủ từ The exercise nên không viết ra.
Tóm lại các em cần nhớ 3 nguyên tắc sau đây
<&6M[\/]
Nếu trước tính từ ,trạng từ có : too, so, very, quite ,extremely Trước danh từ có many,
much, a lot of, lots of thì phải bỏ.
He is very intelligent.He can do it.
->He is very intelligent enough to do it (sai)
->He is intelligent enough to do it.(đỳng)
He has a lot of money .He can buy a car.
->He has enough a lot of money to buy a car.(sai)
->He has enough money to buy a car.(đúng)
#<&6M[\/,

Nếu chủ từ hai câu giống nhau thì bỏ phần for sb
Ex:
Tom is strong. He can lift the box.
->Tom is strong enough for him to lift the box.(sai)
->Tom is strong enough to lift the box.(đỳng)
The weather is fine. Mary and her little brother can go to school.
->The weather is fine enough to go to school.(sai)
->The weather is fine enough for Mary and her little brother to go to school.(đúng)
Tuy nhiên nếu chủ từ câu sau có ý chung chung thì cũng có thể bỏ đi.
Ex:
The sun is not warm .We can't live on it.
->The sun is not warm enough to live on.(we ở đõy chỉ chung chung, mọi người)
'<&6M[\/V,:
Nếu chủ từ câu đầu và túc từ câu sau là một thì phải bỏ túc từ câu sau
Ex:
The water is quite warm .I can drink it.
->The water is warm enough for me to drink it.(sai)
->The water is warm enough for me to drink .(đúng)
FF;
Marry is very short. She can’t play volleyball.
>Mary is too short to play volleyball.
Form: 34VN44,Z,N49(X<4459V,<F
&WY^_&`a&&b1&cAY?d&WXXX
Cũng giống như enough, too to cú các nguyên tắc sau
-1)Nguyên tắc thứ nhất :
Nếu trước tính từ ,trạng từ có :too ,so ,very , quite ,extremely thì phải bỏ.
- 2) Nguyên tắc thứ hai:
Nếu chủ từ hai câu giống nhau thì bỏ phần for sb
3) Nguyên tắc thứ ba:
Nếu chủ từ câu đầu và túc từ câu sau là một thì phải bỏ túc từ câu sau

Ex:
He is so weak .He can't run. -> He is too weak to run.
The coffee was very hot .I could drink it. -> The coffee was too hot for me to drink.
( Bỏ it vỡ it cũng đồng nghĩa với coffee )
:J
:JV66N)V,*
1. He is lazy. He won’t get up early. ( too to)
2. She is clever. She can do everything by herself. ( enough)
3. Marry and jane are very slow. They can’t catch the bus.(too to)
4. It’s too hot.The child can’t drink this milk. (too…to)
5 It’s very heavy. We can’t lift this weight. (too…to)
6. It’s large.They can push the piano through that door( enough)
7.It’s small. You can hang the picture on that wall. ( enough)
8 It’s too boring.She can’t watch this program. (too…to)
:J# V()6LC6DLCFD
1. Ba is tall. He can play volleyball.
2. Lan is intelligent. She can do that test.
3. His parents are very rich. They can buy a new car.
4. Phong and Thu aren’t tall. They can’t play basketball.
5. Tam is old. He can ride a motorbike.
6. Phu is very strong. He can carry those heavy bags.
7. We are thirsty . We can drink a lot of water.
8. The children are tired. They go to bed early.
9. He is hungry. He eats three loaves of bread.
10.Hoa is skillful. She can make her own handkerchief.
11 Ba is tall. He can play volleyball.
12.Lan is intelligent. She can do that test.
13. His parents are very rich. They can buy a new car.
14.Phong and Thu aren’t tall. They can’t play basketball.
15.Tam is old. He can ride a motorbike.

16. Phu is very strong. He can carry those heavy bags.
17.We are thirsty . We can drink a lot of water.
:J',*
1.Would you like go to the concert with us?
2. We are having a party in Sunday night. Would you like to come ?
3. How about dinner with some of our old friends tonight?
4. Do you want make some cake on your birthday ?
5. They are going to build a house new near here.
6. I am going to traveling around the world with my family this summer.
7. I know where is the theater.
8. Let’s us meet outside the movie theater.
9. You can use a mobile phone to make call.
10. She didn’t have time enough to do the washing yesterday.
:JGWN((),,
1.Trung and his friends like……………… movie very much ACT
2. Bell experimented with way of transmitting……… … SPEAK
over a long distance
3. My aunt is a shop……………………………………… ASSIST
4. I can think of…………………. reasons for not attending COUNT
the meeting.
5. We are making…………… … …for the trip to ARRANGE
Dine Been next week.
6. At the exhibition, Bell presented his …… to the DEVISE
public.
)*0V,*),V
1. There is a bed……………….the left ……………….her room.
2. You shouldn’t let children play………………………matches.
3. We must put knives……………… ……………… children’s reach.
4. Mr. Tan is……………………… the table. He is writing something.
5. I’m going home late tonight because I’m going to visit uncle Tom ……….work

Ký giáo án đầu tuần
TTCM:
Lê Thị Thanh
Date: 5/10/2013
Week 8:3XF+3YF+3RYYR:3
A. AIMS:
By the end of the lesson, sts will be able to revise so that/ such…that and practise doing
exercises.
B. CONTENTS
3X+(QUÁ ĐẾN NỖI )
Cụng thức :3X4+?e+?54+4,
- Cách nối câu dù ng so that
+ Trước adj/adv nếu có too, so, very,quite thì bỏ
+ Nếu có a lot of ,lots of thì phải đổi thành much,many
+ Sau that viết lại toàn bộ mệnh đề
Ex:
He is very strong .He can lift the box.
-> He is so strong that he can lift the box.
He ate a lot of food. He became ill.
-> He ate so much food that he became ill.
He bought lots of books .He didn't know where to put them.
->He bought so many books that he didn't know where to put them.
3Y+(quá đến nỗi… )
Công thức : 3Y9,,<4,Z4&4+4,
-Cách nối câu dù ng such that
+ Trước adj/adv nếu có too, so, very, quite thì bỏ

+ Nếu danh từ là số ít đếm được thì dùng (a/an)
+ Nếu sau adj không có danh từ thì lấy danh từ ở đầu đưa về sau tính từ rồi thế đại từ vào
chủ từ .( she, it, they, he tùy thuộc)
Ex:
He is a very lazy boy. No one likes him.
->He is such a lazy boy that no one likes him.
The coffee is too hot .I can't drink it.
Sau chữ hot không có danh từ nên phải đem coffee vào, coffee không đếm được nên không
dùng a/an.
->It is such hot coffee that I can't drink it.
Her voice is very soft .Everyone likes her.
->She has such a soft voice that everyone likes her.
4&$HK,Sf L,M gh! ,(
Ex:
He bought many books. He didn't know where to put them.
-> He bought such a lot of books that he didn't know where to put them.
@  ?i&W  2j  kl&W  Wm  5jXXX  L  3X+L  3Y+  L
:&XYW  
<2no3X+3+&W3Y+
&4:43X4+?e4+4I+Y3:
pq2io4:
! :
Thêm such ( a,an) đem tính từ xuống ,đem danh từ xuống ,từ that trở đi viết lại hết
=> ĐẠI TỪ + BE SUCH ( A,AN ) ADJ + N + THAT CLAUSE
The book is so interesting that I have read it many times.
It is => It is such an interesting book that I have read it many times.
Nếu danh từ là số ít hoặc không đếm được thì không có a, an
#<2no3X+3+&WXXX
Đề có dạng
34:43X4+?e4+4I+Y3:

=q34:4XX
Cách làm :
Thêm tính từ vào , bỏ can't ,couldn't lấy từ động từ trở đi
Nếu chủ từ 2 câu khác nhau thì thêm phần for sb
Nếu túc từ câu sau giống chủ từ câu đầu thì bỏ túc từ đó đi
pq34:4XX + adj +90XR3<X&0
The water is so hot that I can't drink it.
=> The water is too
=> The water is too hot for me to drink.
'<2noXXX3+&W:&XYW
Đề thường có dạng :
34:4XX4+?e4X&0
pq  3  4 
Cách làm
- Dùng tính từ phản nghĩa + enough
- Viết lại hết phần sau
He is too weak to run fast
=> He isn't
=> He isn't strong enough to run fast.
Ghi chỳ :Trong tất cả câc cấu trúc trên nếu chổ BE là V thì ADV sẽ thay cho ADJ
:J
:J!! ,
1.The river is very deep. We can’t wade in it.
- The river is so ………………………………………………………………
- It’s such ……………………………………………………………
- The river is too …………………………………………………………….
2. The floor wasn’t strong. We couldn’t dance on it.
- The floor …………………………………………………………
3. The fire isn’t very hot. It won’t boil a kettle.
- The fire …………………………………………………………………

4. I was too tired to eat anything.
- I was so………………………………………………………………
5. The air is so polluted that we can’t breathe.
- The air is too ………………………………………………….
- It’s such ……………………………………………………….
6. The man is so poor that he can’t buy a small house.
- The man is too……………………………………………………………
- He’s such …………………………………………………………………
- He isn’t ………………………………………………………………….
7. The soup is too hot for us to eat right away.
- The soup is so ……………………………………………………………………
- It’s such …………………………………………….
- The soup isn’t ……………………………………………
8. The story wasn’t interesting enough for me to stop reading.
- The story was too ………………………………………
- The story was so……………………………………………
- It was such …………………………………………
9. It was such cold weather that we couldn’t go out.
- The weather was too ………………………………….
10.It was such a dirty river that we couldn’t swim in it.
- The river was too…………………………
= = = = = = = = =* * * * = = = = = = = = = = =
Date: 13/10/2013
Week 9:


Gerund- Infinitive
Doing exercises
+ +
By the end of the lesson sts will be able to know how to use gerund and infinitive,

practise doing exercises.
*Teaching aids : Posters
* Ways of working: individual, group word.

I.8,. Greeting
Checking the previous lesson: “comand-request-advice” in reported speech.
RN
1. 6N:
a. He enjoys (play)…….soccer.
b. I want (drink)……….a cup of coffee.
c. You should (keep)………silent during the lesson.
2.0 T asks sts to do exercises.
T: When do we use V-ing, V(bare), V(inf.) ?
a. V + V-ing

-Dùng V(ing) sau các động từ : ejnoy, love, like, prefer, hate, dislike, mind, stop,
finish, start, begin, think, remember, forget, practice, suggest…
-Dùng sau các giới từ : after, before, in, of, by, at, with, on………
She is interested in (read)…reading…… comics.
-Đứng đầu câu làm chủ ngữ: (learn)…learning…English is very important.
b. V + to V(inf.)
-Dùng sau các động từ : want, would like, stop (dừng lại để làm gì),
remember forget (nhớ ,quên đã làm gì ), start, begin, hope, try(cố gắng)…
The teacher came in class, we stopped (talk) …talking….
Notes:
* like +V-ing=> thích làm gì vì say mê, hấp dẫn
To V => việc làm đó cần thiết
* try + V-ing=>
c. V + V(bare)
-Dùng sau các động từ khiếm khuyết :can, may, might, will, shall, ought to, have

to,be going to, could, would, should, must, had better,would rather, make,help,need,…
She has to (finish)…finish………her homework.
 ,
+ NV(
1. She told me (do)………this exercise.
2. My father asked him (not smoke)…………
3. I prefer (walk)…… to (ride)…………
4. I don’t mind (walk)……….home, but I’d rather (get)…….a taxi.
5. Don’t try (do)…………your homework.
6. You should (practice)……… (speak)…………English.
7. He wants (buy)……….some flowers.
8. I hope (pass)……… the exam.
9. Would you like (drink)……… a cup of coffee ?
10. Please stop (talk)………….in class.
B.)(
1. What is the correct (pronounce)………….of this word ?
2. There is room for further (improve)…………in your English
3. My mother can read (good)…………without glasses.
4.She actively (participation)…………… in social work.
5. Last year we had an (enjoy)……… summer holiday.
6. He was (pride)……….of his achievements.
7. You’d better do some (revise)………….for the final exams.
8. This book is (use)………for the students.
9. The (important)……….of the project made me tense.
10.It’s a very simple question. You can (easy)……… answer it.
C.R),,6,M,.
1.They are good teachers at math.
=> They teach………………….
2.It’s neccesary to revise new word regulary.
=> You don’t………………………………

3. Doing this exercise is very difficuld.
=> It’s…………………………………
4. “Close your book, please”.
=> Mai told An…………………….
5. We intend to join in an English class.
=> We are……………………………
6. He likes to go in the rain.
=> He enjoys………………….
7. I would rather stay at home than go out.
=> I prefer………………………………
8. You shouldn’t stay up late.
=> You ought………………
9. “You should learn all new words by heart.”
=> The teacher advised him……………………
10. Nam enjoys playing tennis.
=> Nam is……………………….
IV. homework
- Learn grammar by heart.Redo exercises.
- Translate into English
1. Chúng tôi thích đọc truyện cổ tích.
2. Họ muốn đi dã ngoại vào chiều thứ ba.
3. Bạn nên đi học sớm
Date: 18/10/2013
Week 10:

The passive form
I. Aim and objectives:
-To help s.s review the active and the passive voice, and how to change from the
passive into the passive.
- By the end of the lesson, s.s will be able to do the exercises better

II. Proceduce:
1 Công thức chung: S + be + PP
#Quy tắc chuyển đổi
1. Tân ngữ của câu chủ động làm chủ ngữ của câu bị động
2. Be được chia theo thỡ của động từ ở câu chủ động.
3. Chủ ngữ của câu chủ động làm tâ ngữ của câu bị động và thêm giới từ by
trước nó.
+N: Mr. Smith teaches English
2. ,N: English is taught by Mr. Smith
*Chú ý:
Không thể đổi câu chủ động sang câu bị động nếu động từ trong câu chủ động không
có túc từ.
:J: The plane landed 1 hour ago.
Nếu động từ trong câu chủ động cú 2 túc từ, khi chuyển sang bị động, ta lấy bất kí túc
từ nào xuống làm chủ từ cũng được.
:J: He gave me a present.
Vị trí của trạng từ chỉ nơi chốn, trạng từ chỉ thời gian và trạng từ chỉ thể cách trong
câu chủ động
• Adv. of place: trạng từ chỉ nơi chốn
• Adv. of time: trạng từ chỉ thời gian
• Adv. of manner: trạng từ chỉ thể cách
:J:
1). Tom visited Mary yesterday.
2). Hoa put the book on the shelf.
3). They did that work slowly.
35X
3:4VM93<
chính th cĐề ứ
chính th cĐề ứ
Bỏ ^4X trong câu bị động khi nói có thể được hiểu ngầm, khi mơ hồ hoặc không

quan trọng. eg Me, you, him, her, us, them, people, somebody, someone nờn bỏ khỏi
câu bị động nếu không rỏ tác nhân.
:J: People speak English in many countries in the world.
Không được tách hoặc bỏ các phần tử của động từ . (look up, take off, …) khi chuyển
sang câu bị động.
:J: Dung looked after my son yesterday.
BM),*,(VM?6M,M
Nếu câu chủ động có hình thức: 3454X4V,r( (động từ nguyên mẫu không X)
khi chuyển sang câu bị động, nguyên mẫu không X phải chuyển thành nguyên mẫu có
to.
:J: My father made me do that work.
I was made to do that work by my father
 Thể bị động với các thì thông dụng
Hiện tại đơn
Hiện tại tiếp diễn
Hiện tại hoàn thành
Quá khứ đơn
Quá khứ tiếp diễn
Quá khứ hoàn thành
Tương lai đơn
Tương lai hoàn thành
S + am/is/are + PP + (by + O)
S + am/is/are + being + PP + (by + O)
S + has / have been + PP + (by + O)
S + was / were + PP + (by + O)
S + was / were + being + PP + (by + O)
S + had + been + PP + (by + O)
S + will / shall + be + PP + (by + O)
S + will / shall + have been + PP + (by +
O)

,<7-*/
S + am, is, are +PP
was, were
e.g: John delivers the newspapers every morning
The newspapers are delivered every morning
Mary wrote that leter
That letter was written by Mary
V<L;*/$%
S + am, is, are + being +PP
was, were
e.g: He is asking me a lot of questions
I am being asked a lot of questions
She was doing her homework at that time
Her homework was being done at that time
<L;*/!!
S +have, has, had + been + PP
e.g: My mother has done that cake
That cake has done by my mother
They had prepared a dinner before we came
A dinner had been prepared before we came
<2=6S*M$$:
S + khiếm khuyết + be +PP
e.g : My friend can answer this question
This question can be answered by my friend
The manager should sing these contacts today
These contacts should be signed by the manager today
'B=s6tVg*
,<?6tVg,NL6
+N: S + have +O(person) +V +O(thing).
,N: S + have +O(thing) +PP


+ by +O(person)
e.g: I had him repair my car yesterday.
I had my car repaired yesterday.
+N: S + get +O(person) +to V + O(thing)
S + get +O(thing) +PP +by +O(person)
e.g: I had her to make some coffee.
I had some coffee made .
V<2=6SuNvw*$,ML*LVNL
e.g: peopple say thathe is a famous doctor.
It is said that he is a famous doctor
He is said to be a famous doctor.
They thought that Mary had gone away
Mary was thought to have gone away.
* Exercises:

1.Tom does some exercises everyday
2. My aunt makes good cakes
3. Workers repair my roof of my school
4.The new teacher teaches English
5. People like football now
6. Alice visits her grandparents every week
7. My grandfather contains old photographs in those boxes
8. Sleepy drivers often cause accidents
9. Bill feeds the pigs every morning
10. Does Jonh break that window?
#7:
1. Mary is cutting the cake with a sharp knife
2. Students are writing the lesson now
3. Someone is cutting the glass now

4. They are repairing my piano at the moment
5. A neighbor is looking after the children
6. They are painting the walls now
'7(
1. They have not used this machine for ages
2. Peter has sung this song
3. They have paid doctor a lot of money
4. She has eaten all the eggs
5. Famous engineers have disigned the aircraft
6. Have several people just seen the accidents?
G7,
1. Tim found the bike
2. A violent storm destroyed the fishing village
3. Did your daughter eat that pie?
4. Her husband didn’t love her
5. Lasl night, our grandmother told us an interesting story
6. A policeman took him to the police station
57,:
1. Peter was writing a letter to his friend
2. My friends were making some phone calls
3. Bad drivers were causing many accidents
4.Alex was preparing that report when I came to see him
5. Was Mary helping her mother at that time?
6. Waiters and waitresses were serving customers
7. Presidents were signing those papers at 8 o’clock yesterday
P7(
1. They will hold the meeting before May Day
2. She will use milk to make yoghurt
3. You will do these exercises tomorrow
4. Someone will post my parcel

5. We won’t keep those books for reference
6. They will issue the library card soon
7. He will write a novel next year
8. They will finish the test on time
x7,
1. You must keep dogs in the garden
2. Passengers shouldn’t throw their tickets
3. Candidates may not use dictionaries
4. A machine could do this much more easily
5. they ought to lock him up
6. Thuy has to finish her work tonight
7. People ought to introduce him to the village
8. You can see him off at the airport
9. No one could do anything to put the fire off
10. He is going to present the athletes to the spectators
U)*:
Chuyển các câu chủ động sau sang câu bị động:
1. The news has surprised me
2. John has broken my watch
3.No one could do anything to put the fire off
4. He is going to present the athletes to the spectators
5.They invited a lot of people to their party last night
6.Christopher discovered America in 1492
Ký giáo án đầu tuần
TTCM
Lê Thị Thanh
= = = = = = = = =* * * * = = = = = = = = = = =

?,#xy#y'
8* 

,N(9<
+,VZN:
- By the end of the lesson, s.s will be able to do the exercises better
:
+:
1. He turned off the lights when he went out
2. They made the instrument long ago
3. Some one will translate this letter into vietnamese
4. Our grandmother tells children’s stories to us
5. You haven’t answered my question yet
6. Have they paid you the money?
7. He drives me to my office
8. The teacher explains the lesson
9. Mrs. Green is cooking the food in the kitchen
10.These boys made that noise
11.People speak English all over the wold
12.I can’t do these exercises quickly
13.The movie has disappointed us very much
14. The police are holding him for further questioning
15. Somebody has locked the box and I can’t open it
16. He shouldn’t do that silly thing
17. My sister gave me a new pair of jeans on my fifteen birthday
18.The workers are building a supermarket on your street
19.The zoo keepers feed the animals twice a day
20. They have sold their car to pay their debt
21. We are going to grow flowers in the front garden
22. You mustn’t use this machine after 5.30 p.m
23. My grandmother is knitting a new sweater for me
24. Did people make jeans two hundred years ago?
25. We don’t use this kind of cloth to make shirts

26. Vietnamese women continue to wear the unique and fashionable “ao dai”
:QR)
1.Hoa does her homework everyday.
->Her homework…………………………………………
2.Tom wrote that letter
-> That letter
3.They built a stadium near the river .
->A stadium
1. Our children do a lot of homework.
->A lot of homework
2. Jack cleaned the window .
->The window
3. They have celebrated Teacher’s Day largely since 1982
->Teacher’s Day
4. A lot of money has been spent on advertising in recent years.
->They
5. Has that house been built for a long time?
->Have ?
6. The keepers feed the lions at 3 p.m everyday
->The lions
7. They are pulling down the old theater at the moment
->The old theater
11.They can’t make tea with cold water.
->Tea
12. They bought their car in 1990
->Their car……………………………………………………
13. Mr Pike is going to give his son a new bicycle.
->His son…………………………………
14. They have just built a new bridge here
->A new bridge……………………………………

15. He has to finish the report today
->The report……………………………
16. Bell invented the telephone in 1876
->The telephone…………………………
U)*:
7Learnt by heart strucures and do exercise
. 1. Someone has stolen his car last night
………………………………………………………
2.Bell invented the telephone in 1876
……………………………………………………
3.They didn’t invite him to the party
………………………………………………………
4.Her uncle bought this house last year

Date 2/11/2013
8* #
R
+,VZN:
-To help s.s review the way to change from direct into reported speech
- By the end of the lesson s.s will be able to do exercises better.
:
*Lời nói gián tiếp là tường thuật lại ý của người nói
*Nếu động từ chính ở thì hiện tại , tương lai thì ta chỉ thay đổi đại từ
e.g: The farmer says” I hope it will rain tomorrow”
The farmer says he hopes it will rain tomorrow.
She has said” I am tired now”
She has said that she is tired now
*Nếu động từ chính ở thì quá khứ thì trong lời trích dẫn ta phải thay đổi thì, các từ,
 
- e.g:”Hurry up , Lan”

He told Lan to hurry up.
“Shut down the door”
He ordered them to shut down the door.
“Don’t leave the room”
He ordered them not to leave the room.
“Please don’t tell anybodywhat happened.”
He told me not to tell anybody what had happened.
U034,*4V49<5



# z
,<^7&;
e.g : Have you seen that film?
He asked me if I had seen that film
Will Tom be here tomorrow?
She asked /wondered if Tom would be there the day after
It{4()43459|<
V<87;:
e.g: What time does the film begin?
He asked me what time the film began.
What will happen if she can’t find her passport ?
What would happen if she couldn’t find her passport
UIt{: ask, require, wonder, want to know…
It{4S}z43459|<
' tf9*}<
UIt{: say , tell
e.g: He said to her” You are my friend.”
He told her that she was his friend.
Johny said to his mother”I don’t know to do this exercise”

Johny told his mother he didn’t know how to do that exercise.
It{9,<43459|<
GR;.
a.Examples:
- “ Can you buy me an English book, please ?” He said to me.
->He asked me to buy him an English book.
-“ Could you turn on the T.V for me ?” My grandmother asked me.
-> My grandmother asked me to turn on the T.V for her.
b. Form: 34,*4X4459V,<4F
5 +N.
a. Examples:
- “ You should work hard at school.” His mother said to him.
->His mother said he should work hard at school.
->His mother advised Nam to work hard at school.
- “ You shouldn’t get up late, Nam.” Hoa said.
->Hoa said that Nam shouldn’t get up late.
->Hoa advised Nam not to get up late.
b. Form:

343,9,<43439<459V,<4F
34,N4X49<4459V,<4F
cụm từ chỉ thời gian, vị trớ, đại từ…
* Notes:
U,Mh9,6(NV)
Direct Indirect
Simple present - simple past
Present continous - past continous
Simple past - past perfect
Present perfect - past perfect
Past continuos - past perfect continous

Simple future - future in the past
U2=6S*M$$9,NV )
must - had to
must not - was/were not to
can - could/ be able to
will/shall - would/ should
* 2Su~N!6S
this - that

×