Tải bản đầy đủ (.doc) (23 trang)

sử dụng phần mềm exels quản lý điểm cho học sinh tiểu học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (447.23 KB, 23 trang )







 !
"#$%&'()**+$,
-./0*,('1%('2
3
Ngưi thc hin:
S¬n B×nh, th¸ng 4 n¨m 2012


456789 :;89
 ! 
"#$ !!! 
%&'&() !!! *
+,-./$ !! *
%$()-./$ ! *
01&'& !!! 2
'.3-./$ ! 2
)4) !!! 2
5$(67-./$ !! 8
9:0; ! <
=>.?@:#$A4)B$% <
:$C !! D
E.) !! F
):$CA4$()G ! F
:#$4%9 H
I:I..J !!! K


I:I.L0"?MNO?I&PQR.Q:S4-''R)&:9E
T.N3$T.
K
I:I.*LA343660".'.U *
I:I.2LA3436N$'.U !! 2
I:I.8L%3 8
I:I.<LVW./&PQR.Q:S4-''R)&:9E
T.N3$T.
<
*
<=>?>@A>B5
69R$)(.&'63.JRXU7U69@A,0Y.
Z.[#B$=:A#./?I.\#\A9$:VA].0
49T..\#^N%R$,A;NS^B$%:_.J.'..$^
69A#./?I.\#\A9:VA].'9?I..`:U69
@[0".a"B$6TA)N/..P)!60;3$T.1769
@P=(X6,.b6TA&'$(A#./?I.\#\
A9?E(T.AB$%:_0N9E[6-'(>^B$%:_=N]6-&P
QN^74)\6-EQ6Q^OAC0#OB$c:^O
?I&PcRQ:N3):C&.'.[%>^N9E%9A[%^B$%:_,.%.'.
:9EdN16-'(>^4'.6eQ[NQ.J60;A.$(-\^
69@.\A#..A#.:G4f:A#.S4-3A
''R)&:9ET.N3$T.Q9\02*.JUg60".)
'9A-&%C&3^''R)&:9E6daY&['9.'9:-.$(-\
60;!+"$h:].].#.J'9A-"90Y.4G&;.'.NS
:#$.>R'.['9.'9^69B$'67:A)J.\[i(.:b..j.0
0Y..>R'.^A#.:0$6@34.P)7:E.`6,4A?k,:E.!
g@A#./?I-$6-[0".P$60;X:E0Y.@
#$B$%.%#1$(-69B$'67/?IAM.j6,$E
.)?94\.'9A-0Y.9E9.$(-T.,.%'9A-$

]T.l7j\B$].):.>!%&'&.J.b\:O?I&P
cRQ:Nb&.9A#.S4-''R)&:9ET.N..>R'.!
-./$(0Y.)6-0101E60;3$T.1
7SA4S2:].#^4S*A4S8:S./
0Y.].#%&'&()4S4-''3AR)&:9ET.NA9
2
.$ST.4fA@T.4f*T.*mn*m*!)B$%.9,('.UX.
%0o6p6#)4)B$%:A#..J'9A-].#XS4-
''1A.>R'.1N9A"S./!3[436N$
'.U.J].#.'6G6$[7:H^23[436N$'.
U.J.JS./:D^<!)B$%43./LQN.9,(&qm^m<.
V:N]4'.[#:"@36$[7.J].#AS
./!rp6$(X./A#.O?I&PcRQ:Nb&.9A#.
S4-''R)&:9ET.N..>R'.E4SA4S2
60;3$T.17!
5C5>D5E7
W'.['9.'94)B$%T.C&6s:$(#.JT.N:=$('9A-
0;&%].#X&%6%B$gA#.C&3A9NaQ9?p4)B$%T.
C&N$:[iA#.S.)$R)&:9ET.:].g\g..1NoNt)A
6NS:0YA.'./.0l^4'^6$[7^()$.Jg\AR)&:9E
'9?I.L9Suv
w
x^9uvxA.09ux 3
A9.'.[%aY&Q9B$(G.J60;-XS6,$;
.4:E.j.N]P:MN!+".\#-).J'(A>A"&P
cRQ:N.J[U9yy.Q?9Xz.69N9y.$.,&XE960Y.@[%>
.@N]:-4).Z.tA:9.^ &&P=.9#$B$%.\A#..J
@0;&%:.\'.S4-00;'9A-!
#Eo60;3$T.17NS'9A-".{[)NO?I'(
A>3:C&4)9E.[T.6-|96?3(.9A#.A)[i(AN9E[

%#O6-9eQ69.jA#.NO?I&PcRQ:Nh6Y.9A#.>
9'7.0.[)!
6%B$<T.:.\'.B$%:_E60;3$T.17g].
)\,(N$.'.Y436G4f70;'9A-X6,A,A%A"A#.'
8
'R)&:9EA.A".'..9NS\4-Z.[#:A"A#.S4-NS:#$Q9
uaNS}@}?=U.}@?=U.xA>~:#&P63.NS0A9.'.
[3$M$['9.'9!zZ.?A"N].S7T0;.`$:R9$(-
Nt,$;AA#.436N].>R'.?@:#$.J4S60oA
.$(-\60;.`,6,$;!
3(a#6E6-^-./$(XNO?IO?I&P
cRQ:NB$%:_3b&.9A#.S4-''R)&:9ET.N0Y.
..>R'.(.9.'.:J.\.J0;'9A-:]6
,(6d)AS4-NS:#$A9[%aY&N•!
5F5GDHG>D;I>DJ
0&PB$%:_3A93'9A-NO?I.{A#..9&(?N'.
T.N:"&7?'A9&P6dC&3436G4fuA".'.\
''[i3NSxA4)B$%R)&:9EuA".'.\''[iCR€x4
9[U.'.NS:#$.P['9.'9Nt0Y.S4-^.I3A.>R'.!
%K8@A89D5L8MN7
+#.NO?I&PcRQ:NB$%:_3.b&.9A#.S4-''
R)&:9ET.N0Y...>R'.(.9.'.:J.\6$(
S.J'9A-:]6,(6d)AS4-NS:#$A9[%aY&
N•(4\•
5F>D7IJ>89D5L8MN7
O?I&PcRQ:NB$%:_3Ntb&.9A#.S4-''R)&
:9ET.N0Y...>R'.E4SA4S260;3$T.1
7!
DOP89GDHG
13(DHMD>DQ89D5L8MN7

<
\:].T60;3$T.17A7o=(.NS'9A-AT.N
690101$C:Y.9A#.-./$49T.N0&E/
?I!
w+'9A-
'9A-$.$a;^$a0101$^.&I
6'..'.S0YT.N0$A$.P6'.#.\A#.!
SA4S2.'9A-u].#x
S*A4S8.'9A-uS./x
WI30N$
Bảng 2: Giới tính và thành phần dân tộc của giáo viên từ lớp 1 đến lớp 4
Trường Tiểu học Sơn Bình
S'9A-.'. =U.
aNS  @  r:
].#  * H K *
S./  * m m 
w+T.N
T.N].#AS./0Y..T
-./$.$301d$A~:#">A?=U.!WI3:
Bảng 2: Giới tính và thành phần dân tộc của học sinh từ lớp 1 đến lớp 4
Trường Tiểu học Sơn Bình.
ST.N.'. =U.
aNS  @ r:  (
D
SA4S2 < H2 DH 2 K 
S*A4S8 <* H* Fm 28 H m
R3D5J>SJ
WT*-./$[9d9[U'9A-.J[S4S:"&S
A4S2:].#^S*A4S8:S./!\X?[
43660".'.U:.9'9A-)C&3436G

4f@T.4fA9[3$M$.9N•6d\.,3?]A94)B$%.J
g'9A-!)B$%436.9,(36$[7.J.N]4'.
$?9\X?&€&43./LQN343./N].-:#.@
3NS6$[7.J60".4'.U!
)B$%
Bảng 3: Kiểm chứng để xác định các nhóm tương đương
S./ ].#
6$[7.U <^F <^2
'6G m^KK
,(‚m^KKƒm^m<^g4):$C.-:#.3NS6$[7.U
.J].#AS./:4\._V^0Y..9:
0101!
% 4: Thiết kế nghiên cứu
 36
60".'.
U
'.U 36
N$'.
U
]. „

…)&:9EA  S 4-.,:0Y T. „
2
F
# N.NO?I&PcRQ:NB$%
:_3!
S./ „
*
…)&:9EA  S 4-.,:0Y T.
N 4\  NO ?I &P  cRQ:N

B$%:_3!

8
O?I&€&43./LQNU.:C&!
237I>:T8D89D5L8MN7
w=$.$†[G
\X))4)&PB$%:_3NO?I[%>cRQ:N^
4%9^N0$PAT.l.'.\A.'.NO?I.\/.>^[%9
C\?@:#$6-.'.eQ[NQ9AQ!Q^&&cRQ:N^A:[.4!.9^

w)NO?I].#
;)].#0Y.)Q90"?M].#4)
9E.T..Jj'9?I.A9E9'1A4)9E..0167
.J60;3$T.17i%[%9>4'.B$!WI3:
].#69
;
W'.ZR)&:9EA
S4-
0;
].#
U?$R)&:9EA
S4-
$P9E4u4
)  .01  67
x
g*})F}}*m*
‡z  .J  g  \
T.^E43
'9
A-4S

A4S
2
>6NS:0Y.J
g  Z  Q9
u}}}xA
~:#ˆ01/
$P *H .J.01
67
u(2m2}2}*m*x
‡z@*.J*
\  9'  A  )
+#
'9
A-4S
A4S
>6NS:0Y.J
g  Z  Q9
u}}}x
H
2
U3VWOX89
43660".'.U:.9'9A-)C&3
436G4f@T.4fA9[3$M$N•6d\.,3?]A94)
B$%.Jg'9A-!
436N$'.U:.9S./)C&3436
G4f@T.4f*A9[3$M$N•.j].#7C&3
436G4f@T.4f*A9&P6d\.,3?]A94)B$%.J
g'9A-!
)436A.,[
L$4'9A-X.,[436G4f@T.4f*T.*mL

*m*R9\Xa./.436A#.C&3A9Na3AR)&:9E^S4-
.,:0YT.Nu.U?$43667[(69&I:I..Jx
LW,[Q9'&'XR=(?]!
DY8>ZMD6[W5E7\BSJ>]7F
Bảng 5: So sánh điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động
S./ ].#
36$[7 D^< H^2
U:#..$† ^2 ^m
'6G.J&€&43./LQN m^mm
W-:#.'6G6$[7.$†z ^2
60".'.U.%:0101^N$43643./.-
:#.36$[7[iLQN.94)B$%‚m^mm.9,(N].-:#.@
36$[7].#AS./6,._V/.:.-
K
:#.36$[7].#.9136$[7S./:
4\M$-?94)B$%'.U.!
W-:#.'6G6$[7.$†z‚
2^
2^
<^D2^H
=

S.)$[%-$.>W9Q^.-:#.'6G6$[7.$†z‚^2
.9,(/.U%0o.JA#.O?I&PcRQ:NB$%:_3Ntb&
.9A#.S4-''R)&:9ET.N0Y...>R'.E4S
A4S260;3$T.17X0Y.43./!
Biểu đồ so sánh điểm trung bình trước tác động và sau tác động
của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng.
B8W7^8
)B$%[436N$'.U.J].#.36$[7

.U[iH^2A4)B$%[436N$'.U.JS./.3
6$[7.U[iD^<>6U.-:#.3NS@:^HV:
m
3NS6$[7.U.J.N]4'.[#6p6#^0Y.'.U.
36$[7.91S./!
U.-:#.'6G6$[7.$†.J[436:z‚^2S.)$
,(/.U%0o.J'.U:6,:"!&€&43./LQNU.
:C&.9[).-:#.'6G36$[7[436N$'.U.J
:‚m^mmqm^m<!)B$%4‰GN].-:#.'6G36$[7.J
:?9'.U.-A].#./4\&%:M$-!
_8MDJ
-./$(.NO?IcRQ:N3):C&&PB$%:_3T.N
:U%&'&6,S03].#.#$B$%jl0;'9A-.P
&%.67UA4V.\#\,G^>,7.`&%[)
9'..1[%A"'(>!
(J>W7^8\BSD7IJ889D`
a(J>W7^8
+#.NO?I&Pz.69N9ycRQ:NB$%:_3Xb&.9A#.S
4-''R)&:9ET.N0Y...>R'.(.9.'.:J
.\.J'9A-:]6,(6d)AS4-NS:#$A9[%aY&
N•E4SA4S260;3$T.17!
a(D7IJ889D`
SA".'..,&:XE9.PB$=E9$4#3'9A-0Y.)&.C
ANO?I'(>$1^o.'.:"&[d?0Š/?I.\#\^
4$()4>.AUA-'9A-'&?I.\#\0;R$(-1
A9A#.?E(T.AB$%:_!

SA"'9A-:$\&%]T.l7j33$[)A.\#\
^.4VNO?I.'.)[GT.^.'.&P\?IA.'.7
4)4'.\6-Q6Q!

5$(\9$S.N‹..'.'9A-6960;'&?I
&P(A9A#.R)&:9EAS4-4)B$%T.C&6s:$(#.JT.N
0Y.P(J^.^.>R'.A49T.1!}!
Sơn Bình, ngày 3 tháng 4 năm 2012
9OX5\5J>

&.( $
!:#$-./$49T.N0&E/?I.J?]'+#L{!
*!  W'.  6  eQ[NQ  9AQ!Q^  &&cRQ:N^  A:[.4!.9^
.$&!Q?$!A^?N&$Q!Q?$!A
2!\0NS2**mmK.JU'9?I.A9E9AA#.''R)&
:9ET.N3$T.!
*
8!Echipb_GMDZMc8989DE>Dc89>58b%5d8>Dc89b:7IA8>Dc893
2
e.
Œ•Ž••‘z’zc…Wc‡“”
•…–‡„—•˜W••™š˜W
35C5>D5E7
69A#.B$%:_.J.'..,&:XE9.`060;A.'.a4S
)'9A-.6,$\.P&%.I3.>R'.A4.P7.
3.76AS4-0Y.NS:#$!zU69@(-$.P$.A#.
B$%:_A0Y.NS:#$.,:0YT.N^3b&.9.\A#.(0Y.
].#?k?["&PA,A%.9'9A-.`060;74NO
?I&PQR.Q:B$%:_3T.N3$T.(Nt%B$()0Y.A,
!
P(0Y.)4)6-z.69N9ycR.Q:*mm2-6,B$Q$U.A
?kNO?I!$.'.Y36G4f'9A-.{A#.C&3uSA".'.
\''[i3NSx^T.:].\uA".'.\''[iCR€xA
E43.JgT.N69g:"&6d.T.'.:9E['9.'9S4-3

6:R9!
W'..\A#.S4-NS:0Y0R)&:9ET.:].g\^R)&:9E'9
?I.^4Q0o^:-:"&^9.0167^436[aN$A.'.[3$M$
3.C&CA9Na4S^.'.NS:#$30A9['9.'..$(-\A60;
$0Y.S4-.!NO?I&P(Ntb&.9.'.P(.\
8
&I6'.:"&Š>9'3.JT.N^Š:C&.'.:9E['9.'9.,:0Y.9
60;N$.'.47436!Z.[#A"'#$60;Nt.6,$
$C#69A#.B$%:>3^B$%:>.,:0YT.N.J60;0
Ll.P436.'.>3.J'9A-!
LE.)0Y.76E†(R9'^NO.@69Na3^&&P.S-$
.].69B$%:>3ANE.›&dN1!
L%[%9>.>R'.@Na3.Jg:"&A['9.'9S4-.J
960;!
LI.AI.9A#.:0$6@u6-'(>xdN1T.N4.P.3:,(:E
4)B$%.^.>R'.!
3OC896f8Mg>DQ
P$-44>..ToC&7Nt.#6U[%\['9A"2U
?$.T:^A4Nt.T
7œ9$43.J&PR$,#^E=(A".'.\./:#3.b
:].T!W'.[0".].#/]0N$
LC&.'.\A96.J-jA9\K•,&.$U
A9\mNtR$,#?,$`-[-.&%?0"4>..T-60;^,&
.$UA9\NtR$,#?,$`-[-.&%?0"4>..TT.01
/^C&-#$60oA9\*^C&-0;:C&A9\8A-RXA9\
<!
LC&3,A9\C&37Nt.U[%I.:"&#6
Nt.T:"&7.PC&u.T:"&974>..$UA9\:"&x
wg\vFR$S:C&NS/]u"C&AgJ[iNS)$4\Nt
S4-Nx

<
$&?Q
9ž$&?
Q:&
9ž$&?
wg\FR$S:C&TA-:.JgQ!
wg\WFR$S:C&-.JgQ!
wg\FR$S)$:T.N@7'?,$Ru4\'.@…x!
wg\cFR$S)$:T.N?=U.7'?,$Ru4\'.@…x!
wg\œFR$S)$:T.N@?=U.7'?,$Ru4\'.@
…x!
w3\)+#A\9'7./C&3.JgQQ9
g\69h.U!
wW'.\''[iC&R€C&4)B$%T.:].\01/.J
A"U69[:9Evw•v•!
wE430Y.C&9Z.W
L)B$%S4-z$S:,(4)B$%S4-77.{A#.4>..$UA9
U?$.'.\:#01/o6.J3RQ(6!
Một số vấn đề cần đặc bit lưu ý:
L\?:#.9&(Q9A4\0Y.?:#[\QA
R.%UA4C&3.Jg:"&A7)$:)?M)N.\/.7
&PNt>NNS:#$!
LC&R9\&%RQ.'.\:0"o[-&%h[3$M$3
436RQ4)B$%Xb(.0^)$C&b7.'.\(Nt[l6S
.j)$N7Nt#.@ŸN
L3B$(:E6.J4>..$U).@¡A6.J¡6-hQQ!
L3$C#69A#.RO:>$#S^60".49'4l.01
677-6oA6.JA.TAQu9Z.,aY&&>W6:wx!‡
D
0AC(34.bo:E&P76.J./œ9$43:$\

R$,#60".!
L%NO69T..UNSQ[lT.9Z..$(3u4\T.E
60;x7&%[l).'.\.JT.N0NS/]^3.'.\^!!!
3&P4lS4-!
L69&P.UNSQQX[G4iE.)0Y.6,$6J
6969B$'67.C&C\!WI3
wW$.'..\/.3>9')$ŠC&A9:N.\/.7
RQ0.%&P[G:hA?M)@NNS69S4-!
wW'.6^.UA?jX0Y.G?E.$†3,!)$.b.{
NOU.U(U?j79[UNt[G:#.
W369B$'67NO?I.j.@N^)$N!r,90Y.N]
.U'.^&_.=.JB$_P(.\'93'.%.{NO9#1!
zT&_R:-:E.)NS#9EmKHHFHKDK9Z.B$G.{c:
[?4!4N¢49!Q?$!A
6=6T4>.9£
'.%
1AG60;3$T.17
P(9#A9'*}*m!
¤¤¤
F
 ’+¥v•™z•™zrvrŒ•WW¦
§WšW„W¨*©z
13AS5Q=>:;
]A94)B$%436G4f@T.4fT.*mL*m*\
9'A)+#.JT.N:"&7^P(u.\xX(3A9zM$6d
S4-ANS:#$A9zM$*!
R3D;89@5Q=
0;.,.6-4)B$%S4-.J'9A-:bA;:
A#..J'9A-39[3$M$X.9!ª=(A7NVNST.Ng
:"&4\$-4>;:A#.(.J'9A-&%?]A9;

9.J:"&..9NST.N3766$[7.U;
H
9.9UT.Ni.,3.J'9A-%[%9.\[i!WI
3
0"*m=( m3
g*n*<=( K3
g*Dn2m=( H3
g2n2<=( F3
g2Dn8m=( D3
g8n8<=( <3
g8Dn<m=( 83
g<n<<=( 23
g<DnDm=( *3
6-Dm=( 3
K
’+¥v•™z•™zrvvšW¦
13AS5Q=>:;6B8DMDV8D<=@h5MDN89
]A94)B$%436G4f@T.4f*T.*mL*m*\
9'A)+#.JT.N:"&7^P(u.\xX(3A9zM$6d
S4-ANS:#$A9zM$*!
R3AS5Q=>:;6B8DMDV8D<=>DiM89D5E=
]A94)B$%436G4f@T.4f*T.*mL*m*\
9'A)+#.JT.N:"&7^P(u.\xX(C&3A9&P
cR.Q:B$%:_33S4-NS:#$A9zM$*!
23D;89@5Q=
0343660".'.U!
*m
*
%«vWW¬v‘z’zc…Wc‡“”
•…–‡„—•˜W••™š˜W

**
*2

×