Tải bản đầy đủ (.pdf) (84 trang)

một số giải pháp tăng cường khả năng thu hút và sử dụng vốn oda ở việt nam giai đoạn 2008-2013

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (373.12 KB, 84 trang )

Lời nói đầu

!"#$%#&'()*+
,-.!/#.!!012!3
,,$!'45!)!6!78)
!,!40# !9:!)/!,! ;<
5!=%'
(67!,!!,#1,!#!>#*!?
,!,#1@/!>A!47B#
,#1!?.!CDEFG/#"47!!=;
H%#&'IJ7DEF31 !7#@
!!KL!$)!,!MN1,!7!=%
&47:!:!!3!/!!3,,$
!'
O*")9:7PQJ!>N@
!#J!$3)!DEF!6%
7'DEF!=R9:S-B# +!!3!/!,
#1@/'A !-T+%,R 0
=#!N'I#/7#5 # 3
!U#V#,!==!W#0#&
JU#%J6!6 !9;
XQ3 ;4# !,!!+# 'Y$NR#
,! !R7!>DEF45!6! !
,!/+%37!>='
Đề tàiZ"Một số giải pháp tăng cờng thu hút và sử dụng vốn DEFY
A[\\]@[\^_` chính là một sự lựa chọn nhằm góp phần tìm
ra lời giải đáp cho vấn đề trên.
a:!?!J!.Nb7,!,!$N;+
!cN47B# ,#1!?.!45,,
,%,!#%;9:47B# ,#1!?
.!YA#"d%'I#J!*=#/7


<,bX!%%;9:47B
# ,#1!?.!YA#"d'
Nội dung của bài viêt gồm ba chơng:
^
Chơng I:
Cơ sở lý luận và thực tiễn về nguồn vốn hỗ trợ phát triểnchính thức (ODA)
Chơng II:
Đánh giá tình hình sử dụng và quản lý nguồn vốn ODA ở Việt Nam giai
đoạn2000- 2007
Chơng III:
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý vốn ODA
Ab:!:3:J!.#J#Q!>Ue
9: !,!*,J!.Z*,7J
*,X?!*,#P ,*,
+Q!.+<!9''.
f!X!*)g!>0,I'hY6(*
!,Q/TiI<IF=#J!>!,!!3!)#Y:
j7kl/j!m0=!N1
eQBáo cáo thực tập'
[
Chơng I
Cơ sở lý luận và thực tiễn về nguồn
vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
I.Vai trò của vốn ODA đối với sự phát triển kinh tế
-xã hội.
1.Khái niệm, đặc điểm của nguồn vốn ODA.
a, ODA là gì?
DEFJ8!>Q!"FZDnn!eee
F!e!=HZOB# ,#1!?.!!W&Y#
,#1!?.!'

Ad^op[Df(E!.! ,!,#1
^
#<
HDEFL/<!!?.! !+:!?!!?
)!2,#1,#1@/!>!,!!,
#1'N!?!><!!=?!$7
# 3!?$[qrM'
YJ&47B# ,#1!?.!DEFNJ
8!!K+#!!3:!)!2,#10
@/!>/%7!X5,3!3!/
!,!!3#Us Q#5&!!$,!3
#5'A", !0P7DEF5!,!,3R!?
!=d5!?!=d) !40X'YU
+4!#$!=;H1B# !!,!!*#U,
:!:!,! ?!!3!/'
1
Đây là tổ chức tập hợp hầu hết các nhà tài trợ song phơng lớn trên thế giới, hiện nay có 30 thành
viên, trong đó có 22 nớc và cộng đồng châu Âu (EU) Là các nhà tài trợ vốn ODA.
_
@(,!U.!!!$DEFZDEF !!3%!,!U
.!Z
tOB# !,!X,Z# !?#!
U.!+B# +2!=1NR'
tOB# !*#UZ# !/:!?!%,
5$<3,!</!,!!?,!=- !
9:C&# ,G'
tI?:*N!/
# ,!=#Q/!'
tOB# ,ZU.!!>!>DEFQ4Z
@OB# !*QZ!>1X!*0'

 @OB# u+!>+#!1!3+
!,!!*#U$'''
vB# Ww+,'
I?d[\\x!!=[_%7!x!.!%7!
J!?>^]!.!%7!!!!$DEF!Y
A'A#!61*_\\!,!!.!!?>!
!6!!$# X# ,#1!!
'
OYA!=0!,!U!!$DEF=#J'
(,!!*#U,DEF !!3%!,!
# 3CsQU%X"7DEF7
DEF# 3]qr^qrG'
b.§Æc ®iÓm vèn ODA .
y
DEF!1/0+%7!P!,!!
,#1!,!!!+,#1'vJ %7!#/J
&1!>/4d^ox^J&!,!!,#1
^rzEi
[
!>U1B# ,#1QN"N
/!>!,!!,#1'
b.1. ODA là một nguồn vốn u đãi
DEF47?!$*!QUQ5!6
!=0!3C# 3G!71[qr7
7'(W0!!>$$*!,!
?:35#$NC5_rdG'Y*#$w'
I59:75[\@q\d5XC3
# Gq@^\d' I5!<$<!# !6
4N"s# ,!P
'

b.2. ODA thờng đi kèm theo các điều kiện ràng buộc
{7!,57/X7%#&)!
2X!3/"!,!!'lX!,!!,#1U
$ ?!!>U#! ,!)g!,!!!+,#11
#/<#5J:2<#50'N%
X ?!=!,!!,#1!W9:DEF/
!3!:!?#<,!<<#?!,!!!
+DEF$7!,!!'
(,!!# =!N7 !U'O&7
P !N!?#<Pe +!,
<!:!>!&'E+DEF3Q<#Q/!#!R!,'
2
Hiện nay các nớc Bắc Âu đã tiến đến xấp xỉ tỷ lệ này. Ví dụ Đan mạch 0,97% ;Na Uy 0,86%
q
VeDEFQ5!6!="#Q/!$<N!?
#<R!!<;'DEF!=1 !!!$N
#Q/!C!J8!# GR!3Q<#Q/!C@
!S!J!JQ$|*GR!!=1#Q/!/0
C/0!J!# 0!W!JQ$|*G'O&
8%u# !Q,,<!:!>!&
/Q,bd!5d!><#5$2
Q,!/!># 7!,!X,'(,!!lK
.!!J!0q\r# ,<!
:!>!U'(!$p\r'I}u!K^prO[[r
A@@X\r'I?!#7EF([[r'IJe?
,!>!,!!JU!~3Ve!,!N#b
Q/!U# Te ?!*!%7!# '
A!+# ,.!,!J!0!>QJ!$# 
N!K!*!$!?,!7!!,!1!'''!~ 
:!?!!>QJ# '1U•l€a•!K!$# !!,!@

!,#1!,!!!!N!K!*!$
eJ!2#U!,!!.!#'
A!+# !W!<#>#!>4N# 'A
4N# d,4N!>!+# U!
+# -#J/ Q!J!s,
5151# 'I5!+3!=%N
!&4N1DEF'(‚(?>A+Q%<
!K!QbƒJA+'I#"d^ox\s,7,"
„hEƒJ)!^„hE…___ƒJ"d^oo\
#es,^„hE…^\\ƒJ+!QbƒJ#$_
0J,!>4ƒJ'
a/!,!d^oo[=EF(#J8!N!,!
x
Q,7!$# #Q/!!S!,!!,
#1+# N* !*!6Q<#Q/!
*b1,# !=%'(:13# 
#Q/!!!,!!!=+QU%X053>J
!2^p@[\d!>•l!,:
# #Q/!!!,!,,#<*[#hE†C%N#)7R!
QGR!3Q.!71]\r'
N1 !+DEF5!,!!,#1!+
,#1!,!!V!=+QU%X05^\\
„hE‡d'AU+N.!+!=|eP!
P!P!.!*'(‚FEl?:P{u
,#1(X,CFE•G!!,!!!=+QU%X05
xq\„hEd5^\dX^\d$\pqr‡d'
b.3. ODA lµ lùc lîng xung kÝch, më ®êng cho lùc lîng ®Çu t t nh©n n-
íc ngoµi
ˆ,!<# ))!#$%#&1)!,!!!!,!
!?,!1!!>U'(!,!1!!?,!

"!,#1!U,1Q!&!N 
!$'j!,!!!!,!!?,!!>U# ))!!=1
)d!5 ?!!>!!,!#U>/!>!3!.!'
Y# !!=1=="B!!0!!!!,!
!?,!1!B# !9!?1
Q!,!Q&!'(,!# !,!!.!# 
N,,!N!,!1!
!$#)!,!&#"T!.Q&!,!
"!*‰31!= !'Y!X?!!?,!!‰
!>!J"!3!"?!1!<#
!,!!?,!?! *'
p
I3%!,!/# !,!!# !=N1
#/<#5!>U1J:20'Y!!,!!# 
!!$DEF!!$B# !>(?>!QX!,!!3
#!$2#Q<,#,!1!3
!J'
A47DEF5 !0!!*0
/X53,#1d 7!$,
!'''!2Q<#!!70#!C•E€GN9
:7•E€0/!,!%'Y# !=1
!5eN!,!,!'a:!J!?!># 
=V'{,#U=V!,!!,#1!=%
!R!-d+05'a/J!.Nd+
=Vxp!!$+05e/Ud
U=V7!,!!!=+U=V4
*'YU+# ,!/X!.!7'N=!=H
XQU%X05dJ!0J~!6d
e'O7#N!*/0'
c.Ph©n biÖt gi÷a ViÖn trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA) víi mét sè d¹ng

nguån vèn kh¸c.
c.1. Ph©n biÖt víi Tµi chÝnh ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODF)Z
DEF/0!>DE•#=!=7# 3
!/!!?$[qr## 'I
!?,#1!?.!$!!,!4!?!?>!,!
!,#1!,!!.!*!!,!!,#1'
a/7# !=.!$0$*. ViÖn
trî níc ngoµi 5J%Y# ,#1!?.!5
!!,!!V$N,!=,:U
.!#/*!?,#1!?.!'
]
(UN!=1!**'
Y# *!,!!*%!>!?># %;C!‚
(*%,#1%7!!>auR!{u ,!
!>A+lG'Y# *!,!!!===!,!
!.!(*#U,#1vJ %7!AXI%
;'I#7$!# ,#1!?.!U^‡_# 
*'
a/0# *?NH=@
!9:18,<!:!>!# '(,!J!.
!$# eU.!,#<!># 
[qr!=$#?#/##b# *3N!=
%*'
a/7!/!Df(E!=/#Š##,U.!
# !=N'Ad[\\[# U.!!K!^‡q
7# '
c.2.Ph©n biÖt vèn ODA víi nguån vèn ®Çu t trùc tiÕp (FDIG
z"U!=,!N47N*.!
!,!N?!$=,!N !1'
0#!U0%N"%N9:

7!>507$.!5!=70#!
!!.!%;N,0!<#,!
N% ! +'A47
!>0#!!>!>!,X'A=c#e
!*!<#5?/!%!?#<'A=5
%!!6c!>?!>#U/
o
%;!>?!>J)'0#!!=1#$3#@
50+ :/!;4!>0!'
0,U0%N",!#5%N9
:770=5!=73#!!
!.!N,0 !>U.! .!!
R! .!!0CR!!=13 #!G'A470
,#$!=1!>!,!!?>!,!!.!%7!!,!
!.!!?>'(,!47!=1!U.!
# 3!3'E
X!6!=10,U.!!
!.,.!3%,!s!07!1
Q/!.#N,0'(,!0,
?5:/!%!?#<"!,!!?>R!
%!,!!.!%7!'A=d!>/!?!>
#!Q7#?!*!$0!=!*%0
3!X#,R 0!>X,!!'A=!
%30,3!<,!%N47'
I#!,!470,U/Q/+%#&
# ,#1!?.!CDEFG!>(?>/7!!3
,#1'
2.Sù cÇn thiÕt ph¶i thu hót vèn ODA.
a,Vai trß tÝch cùc cña vèn ODA trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c
níc ®ang ph¸t triÓn.

 O0$!!,!!#%,#U,#1N!=
47=4?!u#!!0'a/0
;+Q0!># !)g!,!!8!:!L
:?!uMb40!08!:!L:
^\
M1!=!,!,=!Q<+2N!0!0
'(,!!*%,#1+#3UL:M3U
e+20!*Q!,!/!!d#'Y#W!>
# !#!)!2d#!0U# !
!=1=0%L:L#J'
  Y# 3!K*0dJ4!?'I#J
!= "NQ!;#.!'"!
!!=!,!!?,!1!1!=19:7!,!47
# 3!,!!.!# !=1X/3#5
+ 1!!,!!33!0# N
?'Y?:!!$;$!?,!!$H3# 
!!!.!!,!c1!,!%!.!(?>!=1&!w
!,!!,!'l,!,J!.0X!>AXN
%# !YA/#5 1U'Ad^o]xY
A)!!,!Q,!!,!#J0X+/b
!9N*!,!/$
!>X!,!QNR!?#<*IXJY
A3+ !# 'IJ#J!Y
A+ !,N;$N!?,!B# u
+P„AEi!,!!l8!‹3!>!,!!*%
!?%7!'a/?:!:1,!/!N#/
U?!$0JYA0X !
0.'(K!="#Š#N!?,!#
^o]]@^oo[YAQ80J:!+ !"
# ,1'Is#&DEFP^r0"d^oo\dJ

_rd[\\['A!51=YA@
!Q!!#Š#N@/%.!+d
Js,sV=7'
^^
ViÖn trî thóc ®Èy ®Çu t t nh©nZI,!:!># 7d
#!,!!!=!*!%;7#$!'N!=1#U/
!*!%;7-!="N,0!3!/!=%
!# 'A/Nd# +0
3:!53!‚-!'AN#U#
 +#$$+!?3!='I*d#
ds+&!%0,#1!5-!'A !
/N#U#-/!!#‰e#5'E+
!=!*!%;7# )!,!!?>!=N
410H!e%!'A"Qb!.
!$3!67$",'
Y# %Q!0X'"!!=!*!
%;7U# !3!,
X')+# =#W!XL)M0Xe
s$K[3#J^3# '7"!!!
!,!U# =0!>!7N!!XB
# !,!<!:!3!/%#&'I"3#5Q<Q=S
J#&U# L#PM0XN?!
#"#5 +,!/!># #$w'
a:!J!?!># V'{)#UV
!,!!,#1!=7%!R!-d+05'
(,!&!,#1#!P#b!,! ?!!>
d#-Q<$!3Qb#+3,!,!@
!V,#1'IJ!,!!.!.0X!K##bN
831!='
O47DEFYA5"#W%#&

*#!X'I#!U.!0#!!C•E€G7'
hK!#[\\[@[\\y•E€‚#
^[
"d0X'ENJX!=-JX!>
%#&*!=+%!>!/!>(X,
s#&•E€!>!!07YA
*0!/!!#,!*P!,!!!X,'
b, Vai trß tiªu cùc
(,!!,#15~DEF/!3!:1X@
NR!?#<R!e" ?!'(,!!*#U
# *3 !eS!#3#5!?#<'
I!+!)!<,!,1P?!,!=!=%N 
!?#<*,!!,!!# 'DEF3
X7%#&$,!/,#1!>!,!!,
#1=!6e ?!3w!!,!%7!# '(,!
N#Q/!VDEF#! ?!N!?#<Q
!,!!+# #!,!!Q<:/!,!'N
1#Š#5|!#5# !,!!IX‹
N7AFIDau##5 A+l
/7%7!(X,,!!au#1%X/!,!!1
!!,!4!>au'
Y# 3%!,!/,!b!!$N!>
";'OB# !?-)d#*U
#V !!,!!KJ/!,!!,#1!=
!*!%;7'(W#!*!%;4-T+%,
R 0=#!N'I#/7#5 # 
3 !U#V#,!==!W
#0#&JU#%J6!6!9
;XQ3 ;4# !,!!+# '
3. Nh÷ng yªu cÇu, ®iÒu kiÖn ®Ó thu hót vµ sö dông cã hiÖu qu¶ vèn

ODA.
^_
@N0J1)9:!=%7DEF=
!+!=/3#5!?,!1!~
3%7!!07DEF'Ie!,!%J!.
!?,!!>lNDEF# !K!=%#/môi trờng
cơ chế quản lý tốt
@j,!U0#!!47B# ,
#1!?.!DEFWw!?>!+!=vốn đối ứng
X/N!!|%#&!>U0'LY77
.M,#<!,!4!CN++ G/# !1
!2Q<!!,!!*#U,DEFeJ!0!>!*
#U,'
@A!+DEFX!,!! !,#1
@/!*!!,!# ,!<! !,#1!>
U'
@I!,!N!>QJ# DEF'
lJ!""J!0=d!!,Q/!3,!,
d!%;,,,!6/$7%#&1
0eS!X8!
II. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả quản lý và sử
dụng vốn ODA.
1.ODA là một nguồn vốn của ngân sách Nhà nớc.
v+X,!!>YA!=%<Q47!*Q1
,#1N=Z47?!6#!70#!
!47B# ,#1!?.!CDEFG'I#!,!
0/YYN$0%#&!6!
X!%9:47DEF#N47?!
^y
u#!47!=03wQ

!47#!'
2.Do tính cạnh tranh của nguồn vốn ODA giữa các nớc đang phát
triển.
(,!!,#1"!#,!07!0,
#1'(6YA70!>!,!!,#1 !
/PQ4ZDEFE?!u/Q/'AQ0!,!
!,#1N!=!00#470
!,!# !=U+B!N#>74#
!Qb!,!X!%9:S70!N
!U'
3.Khác với đầu t trực tiếp nớc ngoài@0#!%;7
!>U!<#,!N!9:47='A47
DEF03#!%;9:J!9:5
3%'aR,!!9:47DEF8H
:# JJ!0R#7!+9:+
%#,U# 0$ !,!J YA#
"d#![\\\'
4.ODA là nguồn bổ sung vốn đầu t quan trọng cho sự nghiệp phát
triển đất nớc, xoá đói giảm nghèo.
YA/!3!++%7!X0
5$?!u/Q/N!W!1 !!,!:!J
N#N,#1/!07!>!#$R!Q
!,!47PQJ#=!=47DEF'IPd
/]!K#LI#>)4# ,#1!?.!
**+#!>!!X!$
0k/d!#U/&!!3%;
^q
45&47?:0!!,!3X
$J~'•J# 3
!!,!~!+,#1!,!,7!=*,# 

"!8!,!<#Š#,!# 3 !XJ,R
 03# !'i9:47DEF!=%!=
1#%;!R!-!7?J!! MY/… 7
$<P !!,!:!JN#P# ! Ww
!)9:/!,!!=%#,?
5.T¨ng cêng vÞ thÕ cña níc sö dông cã hiÖu qu¶ ODA trªn trêng
quèc tÕ.
Y!9:!=%7DEFB/%7!!=
#$<!>!=#J'l$!./%7!/
# #!# !/%7!,!,!&NeS
d# !>!+# !6!9:!=%
7DEF'(,!0-Ž0N"!9
:!=%7DEFCN!?!!?#<G'O=
!,!,!"!9:!=%-!=?#J!=
1==*!,!0C!#!,GŽ
Q'
III. Kinh nghiÖm vÒ sö dông vµ qu¶n lý vèn ODA
cña c¸c níc trªn thÕ giíi.
1.LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ODA trªn thÕ giíi.
I#JDEF !!PN+s#!XQ80
Qb!a,!h!>au!!$# !!,!!IX‹
!#0.'I=O/<(3@3@Q3Cd^oqqG
U";J8!0JN ,!,#1'h
+I!.!Df(Ed^ox^EF(!,!# +
^x
 !/4b7 !,!/!NB#  
,!,#1'I#5|!#703@IX#J
4_4DEF!>Z
- vJˆ3!6!,!!3‹'
- (,!!/!!.!Df(E'

- (,!!.!%7!!?>'
2. Kinh nghiÖm cña mét sè níc sö dông ODA trªn thÕ giíi.
v<!9,#1!>!,!!#J!.#$#Š
#bZY70%70/#"7%#&
$,!/,#1=!d#=#J
!>B%7!'''Y70Q4Z7#!7)P!
CDEF•E€G!,!?:+2'7"!
V+$d?!u47P#!#$!
U47!!=;H%#&'
A47DEF/47?!?
!$# )"!,!!,#1!,!!,#1+=
/X7%#&J!,!!*/!,#1!>!,!%7!
V!=+$'
aR!~B!+# !="R!~#J!9:
# !=%3!W:/!<,#1
@/1!!?#<!>!+# 'IJ:!J
!$!>DEFT)!2,#1V=7
DEF7,!%QJU"NQJ#!*
!!?,!1!!?#</6!,Q/'''?%<
!3$Q#U,#1!>!+# '
Y!9:47DEF!>!,!!V#J3
^p
)!X!6!3'(="#5 !~/ 
# !,!e%#, !'
Ie!,!!JJ!.NDEF%9:DEFJ%
!R!-!*!%;7'(*!%;7Q4!,!1!
!?,!T,#1 !V=/!
='(,!!,#1#)# !/!?,!737
P!?!>QX&&!wT'
YA/!,#1+ !N47

DEF#"d0X'Y!%;DEF!=%>
/J!0$'()!=1#)# !PQX
/0%;DEF!>!,!!,!'
AJ!.%;9:DEF!>/7!
$J!,!$NZ
a. X¸c ®Þnh chiÕn lîc sö dông ODA
ˆ,!<! !9:DEFJ!00J!>!3,!
%;DEF'Y!,!<! !9:DEF-!9:
DEF):!?!3T,R 0!!,!!+
# 'A!=/7!3%X$N4
# !dU!9:?0#!6!=
!!$0!>7H:# 
7!!W2$5X'O&3!X8!!0
!d$:DEFd# !>$!X
",!d!.&!+!.u+!!R!-T
U#J#9:7'(Xau1U
l#Qb7!!45/!*
#UX!!|Q4/,ZˆX
^]
58Pa#ze#hiS*_d•ˆX
N,>!K#J/,777$^\
0770!*#U> ~3l8!•ˆX
!?,X•ˆX 3@!3S
~3l8!774x[\#„hE'j%l#
#! $Z^\]s„hEd^o]x/#
!0JJQ7g ,]d^oo['
(Xi4# +#%,XN
!3Q0!>,#13<3%X
,#1303!X7!)#&N
!dB!0Q!$!>!T9:7S

%X$!N%7!X'j%R!~
47DEF"!(Xi"d]\J_q@
y\rDEF.!!s!3x\@]\r"
/d##"dJ:!'
lJ!"!$Q!="!9:DEF#$
!3l•(vJO{7!aI,v'''"
!!=$#?#(?>N:!J%7!!?,!
:!J!J !,!<#Š#'(,!!5!X8!
ug! !# +#!,!$N0!g.!/# •
J!04# !•"!K7N !
!!=1!$+ !•:!J!>!!$# •!,!>:!
!,!Q/+%,#U# '
A"Q&!#J!$N%#&#!7/!
+DEF!0,!<#Š! !9:DEFP~ 
3!K:!J!>!!$# P~ !,#1
/b,Nd7!=!>$!
P,#1'a/! !DEF)8Q4!,!
^o
J7Z
CGA8 !J8!Q!$N!$# !>!,!
!.!!!$# '
a:!J!$!>DEFB# !:!J,#1
,=VB!B!.!# N!=%<
1!N!,!H!%X#J'O1#ŠP!.!
!!$# !?,!# !>&-)!,!!+# 
!=d#!,!N<!!$# ?! 'O*"!
1#Š+!>P!-#, !!,!0!=1#'(‚
!=!+# 38 !%<!>QJ!!$
# Qw%J8!$0!#Q<,!
*#$N+!?!*q\rQ

!=$!*$*'
CG'ˆ,!<H!J
I35!d!.!,#1@/
8B!,!<H!0!:1'ˆSN?!$
47DEF !!Z3!='(
J!,!<!,!H!J0Qb47DEF#$
%#&'
IvP!,!<3H!J
0J5|^oq^@^oq_#77[xp#„hE# !
!*q\r!H!,#13e!,!
H!,!u+!30> 3'''
CG'{<.!# d
i07DEF5!s#&#DEF
35.!DEF!!Us#&7!
!!'a/#"Q,)I,3Q<0
W 0,!<`#0`#d'a/3@
!?4X,!!,!#  !!!X7
#X,!%7!d'(?>I,v%<.!
[\
 3 ! %,^\r!X,!.!# Qbor
!$+2R![\r!X,!d'h7
!b!X7d# .!$2!>$!
#, #'AN,~ J!0,#1!>$
!!=4 %,!SNQ<,!'v/@
!!=.! !!CPd^o]\@^o]x.! Bd
QU%X^pqrs„hEGI,v3# )
C#QUBd#J^s„hEG'
CG'(2Q<7!,!,#
Y!!2Q<7!,!,=03w%>9
:7# 'a€3J$Q`{1,!`#

=#Š!,!,JN<70PDEF!,!47,!
!,d'{1,! !9!,!!.!%7!
!,!!!!$# '45!,!!*%!>(?>!=J
%!2Q<7!,!QU+!01<5!
!$!!,!!.!!!$# NP,!:1
b. Vai trß qu¶n lý cña nhµ níc
(~!,!:!J#UU:!J!7!~!>
# T)!2d!5=V'I#/;
# ^#3!/!-!=,!:7%,#Ud
#=V7%# !~/7N!/
%7!,!'I!N3#'a/7! !%
!*/7!,!'I+‘=%!>
# :/!!?,!1!>!,!!+# 'Y
"!%;7# -d0X)!2
d#2%,#U=V'A X!=/7
%#$!R!-"#U/%;!>!,!/!>
# 'A+.! !$N/7!+# #!%
XX!!3,!%;!7# 
b9:# !=%>'A"$N !7!,!!
[^
%X!.!Q/,%<!,!J8!#!9:
DEF1#!R!-!!J'
A"$N!6 !!"Q,!0Q
%!!>DEF'
@h,, N!,!47#1&9:b
 !!Ns#&3#.!DEF45
!X7$!!,!1!=!,!N?Q<
#Q/!$'
@I?,!1!*!$ !*!$
#"1!=17!,!,!/$!>Q/s,

N'
AJ!.,!/!>B= !*!$, !>
$!#.!!XQbX,!1?d:!'
A"$NJ#J!K/?!!0>
 *"P!!>!,!!9:
DEF'
Y!eS&!w!3!S
J!6!0 !!/$N?!$Q,!#
7YA47DEF!=
!d'O*"YA#%,#U!1J
!9:7!!=%#/N<#5
/$N‰'O&!+"!>!,!!-
)YA!3'
3. Bµi häc kinh nghiÖm cho ViÖt Nam
j#J*?!6!1%;4!?@
!!>!#"d%!YANQ&!
'
Mét lµ,DEF8N!,!N!?#<#P/7
!=?!$!.# 2!$# !>!U!!=
[[
1 !!L0#`!>/!?,!7!!
":!J!>!?,!7'
IJQbN!?,!73S!,!!
+# T!=1*,%B# ,#1!>U
9:!=%!,!4DEF:!:!,!:!J,#1#
T" !/!+!>!>$!'
Hai lµ,!#&%9:DEF*7 DEF@
!9:'I ?!@/7DEF?!7
!> ?!B*<7DEF7DEF'Y DEF3
 ?!-!*, !!!=%*'(

#&%*7 !W#,!N!*!<
,R 0!'
Ba lµ7DEF%#&7#!%<'7
!,!!,#17DEF!!|%#&7DEF
!K!$)!,!!!,!!,#1,!NdQJ
#1,#1'Y7DEF31!47#!
UZ
@Y7DEF!K !9:#H!!*0
/.!!K,,!/,#1.!!>/%7!'
N3!K:!?!!>!,!# '
@Y7DEF~!=Ž!6!K !!ed$:
!>N#!!=H=:/!?!u/Q/!>
N'
@Y7DEF8!,! !!>N+
?,!0DEF!0?d# !>N
'
[_
Chơng II
Đánh giá tình hình sử dụng và quản lý
ODA ở Việt Nam giai đoạn 2000-2007.
I. Tổng quan về quá trình hình thành và phát triển
ODA ở Việt nam.
1.Thời kỳ trớc năm 2000.
a. Các mốc chính .
A%# #N77!,!!O(A3
X#U!#!vJ3C!6G#0+Jo\Q.!
#N# QJ!>YA!W !,!<!,!7!Z
^oxoZQ80%# I}1
^opqZ+%# A+l5#
+!>,Q3 ,!$'

^oppZ%!?.!7!,!!.!/!vJO
{7!Q4AEiFEzfvDA(EfAE(iAfh(D
A(falODAO(AiFAEDC/7!.!
#!/!7YA*?:iiFa
@(*#U*!YAP^opy@^opq1!
!,!!*#U# *!G
^op]Z%/7!.!!?%7!la
!?>A+lQ<,(!
5|au!$+YA'IP5!!7+J]\
# QJ+ !!>P7O(A!6!$.
0+J^oo\vJ3C!6G#'O!.!
[y
# $!W„AEih€EFI}1.!!3
0^rzEi'
[\\\Z%# !?.! !7,$Qb/<
(z0Ji#C^^‡[\\\G'O/<++
#!>YA!/4# %7!P+!>
!/47!,!B!!!,!!9!>!?>
YA'
b.T×nh h×nh sö dông vèn ODA .
DEF !9:#0!,!!>%7!
+#!>!,!b,#10u
+/d 3+,:!s !$
,!'A#/03w47DEFC!
^qr77G !9:!,!B# u+bd!5
d!!!,!!*%,!!>(?>!,!!/!
J!.!*#U,,#1J!.&!,
N#!*Q''(,!B# u+#J!!=,!:
%#&=0!!!,!,#11!!!,!
!?/6!,Q/!!1N

<#5'
lJ!" !!9:47DEF5
=!3 !!KJ!N#JYA
Q<#*U#3# ! Q<$!,!J#FEl
•l€a•3 ! ,!'
R!Q(!d^opoau!$+YA
!,!Q,!=!9'
2.Thêi kú tõ 2000 ®Õn nay .
[q

×