Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

HƯỚNG DẪN SỬ DUNG SGK, TÀI LIỆU

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (94.72 KB, 2 trang )

N
Tiết: 01 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SGK, TÀI LIỆU
VÀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP BỘ MÔN VẬT LÍ
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
 ! "#$%&"' (
2. Kĩ năng
)*+ ,-."" !/0"+ &
3. Thái độ:
- 123%4+5",6,#78"0" "#749":
II. Chuẩn bi
1. Giáo viên ; !%8<!"=">
2. Học sinh ; !%8<>>
III. Các Hoạt động dạy và học
 1. Ổn định tổ chức
?@"9>>>>>A*">>>>>>>>>
2. Kiểm traBCDE
FG+H:"'8<;IF!7J!7J%8<+5"78KL<
3. Bài mới
Hoạt động của thầy và trò Nội dung
* Hoạt động 1Giới thiệu nội dung
chương trình vật lí 8 BMDE
IAIL-"4"$"N"
%4+5"78K3KL<<0<G"
 "#78K3KL<O
P;)2+"Q'!K*""R
72"L"S"
THoạt động 2 Hướng dẫn học sinh sử
dụng SGK, tài liệu học tập bộ môn vật lí
(CDE
IAIL- 3-.""


IAIL-U=5"Q"
+4+0"+4%'
IAK-V:'""="!W
K2"X"" "#$%&"3"
;IF!%J78R+"2"N+'7
3:'8<K+2+%8<J
K+ &%@ "#G
"*+%* Y$""4"3"%
'2"KL<7L 5" @7?I6"

I. Giới thiệu nội dung chương trình vật lí
lớp 8.
U$"ZU$'
U$"ZZ)-'
II. Hướng dẫn học sinh sử dụng SGK,tài
liệu học tập bộ môn vật lí
TU 3-.""
[?8<5""
\]/K35""
^A8"0"
U=_

U
T
>
U=_!%8< 6
TU=5"Q"+4+0"
+4%'";IF
?3"-+
FK8"


THoạt động 3: Hướng dẫn học sinh tìm
hiểu phương pháp học tập bộ môn
BMDE
IAL&"="'"<&:
:9*"!6,#:':V"! 2"N
7` 6"XN"'8<
?"Q '2"KL<  a" "*+7b"
<a"K,G%&"7"
W!6 c"d"78"0"9K37
&%8<?e6P;+L6G"f"
 X'8<%4+5"
g&6a<$"-"'8<!
H."'h""WQ"7-
K+%8<J"Q"i2"@!
&K8"."%"%VG"=" "
#%&"="
P;<&::
U6,#'%j!d"Q"7-:
'!3:/"klP?"
<a"?)m"%`%+LJ"n<P;
o<G%""$"!=$"

P;)2+"Q'!K*""R
IAS":N++N"<$"<<
'8<9"
A8"0"
TU=5"Q"+4%'"
;+ &
F"#$%&a""L

kW%8<
PL"S"&7<9
III. Hướng dẫn học sinh tìm hiểu phương
pháp học tập bộ môn
Tg$"<<'8<%4+5"

U6,#"4"'8<
4"!3:"&K8""6+h
"d"4"!:"K+'8<

l""WQ"$"7-K+%
8<
)*+* "#K3
P'4<a""L
p+%8<7=_";IFq
;?
k'L%'5+
4. Củng cố (3’)
I72"-9"6K'"=+
g$"<<'8<%4+5"$%&"Khr"s?N+t<-"s?""3
"-+s?2"s?8<5""s;/K,5""s?5"% X&K+
7-X"'""KR+<&:V"K-"+N"6XR",3"`K:N 
X&'8<n"="K2"
5. Hướng dẫn học ở nhà (2’)
?+ &2+<$"<<'8<%4+5" +R+u"Q v
 X&"'8<Ge6<'8<9+5"78K3
P'%7K+%8<"%8<
Um"%`Q'L"4"%'Chuyển động cơ học


×