Tải bản đầy đủ (.doc) (20 trang)

SKKN Một số phương pháp sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.23 MB, 20 trang )

SKKN: Đề tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6

TỔ LÝ - CÔNG NGHỆ - TIN
♣♣♣♣♣♣♣
Sáng kiến kinh nghiệm


Giáo viên: Đỗ Thị Kim Trúc
Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc

3
Naêm hoïc: 2010 -
2011
Hòa Đồng, tháng 5 năm
2011
SKKN: Đề tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6


 
 !"#$%"
3

4

4
 !"
4
#$%!"
4
&'()
4


*$+
5
 !&'(
5
!)*+*$,-,.,&/%0%12!&'(
5
,( )/0
5
,( /0/1
5
,( 23
5
!)*+!3'4'5%12
5
1.4)5) !" 5
2.627 89 6
3.$:;8927  6
!)*+678!98:;8!98'!5<0%=!3'!7
6
1.,( <=>) 6
2. ,)>)8:? 6
3. 6@7AB92% 6
>0,.?2@0!A
20
1. 4?/1 20
2. 4?C 20
6@:!D1<E"<?/ F44$
21
PhG))89H+IB9=7J 22
PhG))89H+IB9=:% 23

K9!9!B>
24
Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc

4
SKKN: Đề tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6
 BCB
1. DEFGHI+
 K7L+<M+:!+;9=/)%89?%7N:
>):G)7AI;/2"D%)% )
=OP"O23"7:Q%9!?17L+)@
D.)O)7A7B"2"7?OR.?7)
7J6H,FS7GT!/"%@!O() :"5:C
7/1)IJ<=)U59A!V 89$C5:?6WX4)
QYYY""%Z@!O() :.=>)[1=\4]^
 ?TJ23B_T2T/22[@-^
2B9"D%% P"OB>T?89-">
89C9(
R>;D/)"72?> :!DD%D=:!DD%/!D
7=!O!N"O-=/"O-/O*A)`!-SAA[
!+)(>(3A(SD/29() :=
-7a/:%BbTG?`!!DM5:CQO/7D
-)B?B%!cJKL%MN4<!O'P#Q'Q!7RS
$d!e-]!"^B?"7a/:%BVT2Af[C
)/O-9
TDUV+
89(7L!DD*S%!"SGL;
)%-SG)O% "%/29
(/9ge-S!+B?"BbT([>"1"J-
:/!5`"2"O +=/+/b"2B?9L

WXY: Z[UV
c,)? :"S-h"BD-h-)B?
B%!ZFhIP :7!DD%*\7 !"7J
6H,F$:36CC
\][UV
 4>-)LL2?89"%-h-)B?B%!ZFhIP
 :7!DD%*\77J--)"O)() :[L
JA7e79A!"A!
^ Y _ UV
- 7927 2?> :X$/%
Xi2%!A=-)B?B%!cJKL%MN4<!O'
P#Q'Q!7RS
Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc

5
SKKN: Đề tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6
R`Eab_>c>]
6U23> :B?"O"%:)/%D[)<)C7j
^:;B?!B:?75)7L> :A>:-<=)[%
)>)?h%!75)7L> :89!Lk9S7e79
!+-B?5>[OG
II. PHẦN NỘI DUNG
Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN
d YC _ e
CO@!O() :"M<)C7j7C5:?
7(#BS9QYYlXmn$C5:?7(BS9QYYYlXmm*nA?S9
7/1)loo&nAS97)VC89[+)" p
[%/VC-#qmmml#qmmmn1)rM
Z'())@D>):22)8+-) 
89-sP"OpA!89U/O!Ds[It()2

B>T/!"%`S!s7a/:%B>T"1B?"23s)
+?L>!`!/ !"e1-\
TYCef
X67/1)M7j)@D/>):22)
8+-) 89-P"OU/O!D)+?L>!
`!/ !"e7B
X'()2/())XK :`O):
28+-) 89JD5959-)IP :7259c
79>!DLs"1!u[>
W YCg
  89!DD%*7=9 "+/b"2B)
9: 9:!p797=Ts79L .67BSB% :[+
!D:v ?"J9BD9( "1=897J v?A :
vwJ)"GB9)IP :.?[C7J-G!2/!
79>!u"1!DL<59A9"[ :
Chương II: THỰC TRẠNG
d >_h_ Z[
67J/!+"PDD)(%B_1" :v
BSBTH-`!/!D9L959;!?"%89)
`!,S59;!TLJ99e7?!D"uv59%!!D
X71R S[>;89)`!x91-2:!D
,)`!V`b9"9-9:!u?B?5>189)`!
"O!D99
Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc

6
SKKN: Đề tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6
TgZHI
 DD%*I!#(c9:!p797=T79L
QO!cR?!+-B?([>@D")/b"2/

59?J-A !7;:1-2/"=Gp7989BD)
"B :!DD%*? :)"V7:>?B??+
89![9e7B9)IP :"[ :
?7.[IN(%-?/ QL?AS?-D@"
"N-):28+L!vB?g)"B9)7%AI
P"[ :
WUiabgZ
Q%79[C)?[C2v5)?9Sv[+!D
u?=/ :99/!?92-2-+"9 
%5>9
Chương III: BIỆN PHÁP, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
d YCHjk_l _
'() :%9:/):28+-) 89-
@!O() :[9I!)L@ :"" +)
.7v.77J-9>![>;"v9^9 :
" +)`1A/OS!w);
T _l _ ac
k9^T!> :7OLL2?7D7=[TBT-:b!:
!vL!79:;")B]D)%.^[S79>
S-2@789)?[C :)`!e(6:-/79>
""% :X9!?-+vwJ)"
>[?B9))79>7Fg47>>-G!U2?+-
S/"B9)7%A)D(%
-2et89[9)!%7J"-2+"89@:!DD[]
G)89!L
3. mVn>bg]
A@7AB9-hIP7[>e9PL!AI
P :/LyQL-9>9IP"[ :"B?5>?y
3.1 Đồ dùng dạy học là gì ?
IP :[9I!)?[C :!JS)"! 7:

B?-/!+7^B%597SG;9=
/ :X/+IDe)"@BA +
189-IP :[9I!c
Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc

7
SKKN: Đề tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6
- Tài liệu học tập :)/%1/%fB?BbT-))B9
-))"".[1
- Các phương tiện thí nghiệmc)=
- Các phương tiện và tài liệu trực quanc!DL79>[>I!f"1!a
?[>[Tb9;![Tb9L b9!!"
- Các phương tiện kỹ thuật dạy học:
- Phương tiện nghe nhìnc!):?!!):?9T!):a?!):"
- Các phương tiện trực quan khácc[>)""-
67S?[C :A89!D,D$%*z;!D46?g9L
I!c
{679>cr79q|[
{f"1c)!f">(
{Kc2!9:"w
{Q1/%9cV=!9:">
3.2 Vì sao cần thiết sử dụng các đồ dùng dạy học trong dạy - học môn Công Nghệ?
D,D$%/!+!D]/"OBb1"L"1:GS)I
P :AHF/:?/!%!"2
67() :`(7L!OLIP :S"97v59
7D;.7$"=D!79@/-h)?[C :
?S%5>7 :"IJP"OB%2?$?
e9[?-h)/ IP :!+)/-} =~
e)`!>!+[(
3.3 Sử dụng đồ dùng dạy học trong trường hợp nào?

6`D-hIP :7)7J-9;:c
 Khi đối tượng thật quá to hay quá nhỏ.
[oL+4>"))/ ">)/ 5G)vw)">
S!u"179>A!9-?!/bB?7=9
Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc

8
SKKN: Đề tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6
 Khi đối tượng hay quá trình không có trong lớp học
[oLcB>"-]<?I /7.LG>S!DL
HF?2-]<?I [d()7259 /OeHF
?!/bB?9O/;

 Khi đối tượng mà ta không thấy ở điều kiện thường được.
[oLc4>")()?[?2f!LG>S79
! HF59-)B9)+7=9

 Ngoài ra, đôi khi chúng ta sử dụng thêm bảng phụ dùng trong các trường hợp
thảoluận nhóm, soạn câu hỏi cho nhóm thảo luận, củng cố HF +-D@
!=J9
Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc

9
SKKN: Đề tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6

3.4. Những tác dụng của việc sử dụng đồ dùng dạy học.
 Tăng cường hoạt động nhận thức của học sinhc"L)IP :S
G;97259895)7L :e-?1"O)-2"1
%s)IP :v/(%92":A>D
 Giúp HS tự chiếm lĩnh kiến thức, phát triển kỹ năng thực hànhc"

-">e">7OHF59-)US/^=89)/ 
">H-2)!-]89">US7e79+>"%
)/ 79IJxSG<;:B_T2HF
 Kích thích hứng thú học tập của HScIP :S)B-2
e189-75)7L1 79+(1HF7a
/:%)+21"BHF59-))!u)/!-•5:
7L!9:)HF7=e")22!L%->f!9:
BH-59-)->f!"5:7L7+€HF7=!!2
"7?2)`!/!7=
 Phát triển trí tuệ của HS,7a/:%BVT59-)O:-:/1
2)e-]!"^B?"7a/:%BVT2
 Giáo dục nhân cách của HS:6D59)%!2-8)
!u"179>eHF1[>=">!+)B9)%
2<M+7a/:%B>T59-)GP)/!"%!
eAD"%!+)B9
p#,4c FhIP :e)""-!=J9"
D-"@D"%7/OJ9) +
 :"2%S%5>[A2%"%9IP"[ :
7O?)"G<)Cc
- Mục tiêu bài học
- Chuẩn bị đồ dùng tranh, ảnh có liên quan tới bài học
- Bảng phụ , phiếu học tập
Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc

10
SKKN: Đề tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6
- Vận dụng đưa các dụng cụ vào các mục bài học một cách khoa học phù hợp với nội
dung kiểu bài nhằm kích thích gây hứng thú cho học sinh hiểu bài tốt
3.5 Vận dụng đề tài:
F9;:D<7L[:! !+-?(7LD%*S-2@789

)?[CIP :
Y+bqFbr

cT+6ITcCÁC LOẠI VẢI THƯỜNG DÙNG TRONG
MAY MẶC

Uc
dsKiến thứccH-[?I=57L">-">-
S9
TsKỹ năngcH-[?;/ ">[d)eO"v">-">29
"=
W) Thái độc6 -e1[+!D46g"1B?M
"+-
t6c
dsChuẩn bị của giáo
X6/%fB?BbT
X6/%Fg4
X67957L-><=">-">-S9
XFG!!u)/ ">
X+-c[)2Os[1!
TsChuẩn bị của học sinhc
X,)!u">
X€@!+[)O
X€@[9!
XQ.- [
FZ`EZ[IGc
1) Ổn định lớp:
2) Kiểm tra bài cũ+X4?9LS"97vL
X'()1[+!DD%*
WsBài mới+c

9:!p/:?BDA?7+-:);[%
)/ ">SIU;s=?yAS79~G/29
Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc

11
SKKN: Đề tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6
"[>5>79-9e9GL!A(Y9:!p79L€e99
x[?^->f!5G)P:!9:U)/ ">I
"=?Le99[?HD!9:D7ve9PL!A
[
$•YK‚$g Hƒ„6•$g,…†gY‡ƒQYˆ$ Hƒ„6•$g,…†H‰,FY$H
YnuXD
kab_FZ
[l
1.Vải sợi thiên nhiênc
1) 9$Ic
2) +"1"2
"1
 X+"1c4Ed!/D
/D"C/DU
 X62"1c,;:[D;:
99:
[6=c
XQ>-[Dcef!3
7[S39
X  Q>  -  (  d!  c  !p
)!)ef!
7[S39
Hoạt động 1: Tìm hiểu nguồn gốc
tính chất của các loại vải

gQcŠ![?7C7J
I!!=:/ ">BAy
gQc$]/ c/ ">cQ>
-">-S9">
-9
GV :Treo tranh sơ đồ qui trình
sản xuất vải sợi thiên nhiên
gQck9-)79[?">-
SI"5
7L-><=?
gQc,->/1
gQcg-/[>
%57L-><=">-
[D"">-(d!
GV: treo bảng phụ
 ,;:[D‹‹Q>-
[D
 ,d!‹‹Q>
gQcg-1<E
gQc4?/1I">-
GV: Giới thiệu một số mẫu vải
Hoạt động 1: Tìm hiểu nguồn
gốc tính chất của các loại vải
HFc6>/1
HFc67>/J
HFc$1<E[@-
HFck9-)5:7L
49)+I">
-[D
 ,;:[D‹‹Q>-

[D
HFc[>5
7L">-[D
HFc$1<E[@-
gQc4?/1I">-
[D
HFck9-)Q>(d!
 ,d!‹‹Q>(
d!
HFc[>%57L
-><=">-(d!

HFc$1<E[@-
HFcg+
HFck9-))!u">
Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc

12
SKKN: Đề tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6
2)Vải sợi hóa họcc
9$Ic
XF; cg€7`9
XF@c69)G
!w
[6=c
XF; cHef!9
7[S39
XF@cHe=!=
BD7"S
gQcg-=

GV: Chuẩn bị bát nước, que diêm
để thử nghiệm
gQc62%9)h%!
X Qv">
X -">
X $e">"O
Hoạt động 2: T ìm hiểu nguồn
gốc ,tính chất vải sợi hóa học
GV : treo tranh qui trình sản xuất
sợi nhân tạo
gQcK29"57-><=-
; `!M:I
gQcg-7L[:
gQc4?/1
gQcg-7L[:
gQc$]/ 
GV : Treo bảng phụ bài tập
6L!+LlFBn
"B>7[1-)
)B9
gQcg-/[>U
HFc=
HFck9-))9))
HFcQv">A1[?+
HFc-">A<`!+"
897
HFcp[)O/[
,">"e
HFc59-)/ B?5>"
=:+ef!89">

HFcR)))h%!Qv
-">s-">"e">
"OA1[?=
HFc$1<EB?/1
Hoạt động 2: T ìm hiểu nguồn
gốc ,tính chất vải sợi hóa học
HFck9-)5:7L-;
 
HFc67>/JI
HFc$1<E[@-
HFc59-)5:7L-><=
-@
HFc67>/J
HFcg+
HFc29"5:7L/![
1[>
 K -; -h
/-
 K -@-h
Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc

13
SKKN: Đề tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6
 K -; -h
/-
X Q>-S9SA9/!
/ /
"9
gQc$1<EB?/1
gQcg-=-

S9
gQcg-7L[:
gQc4?/1
/-
@U!+-=S9
/=:U
HFc[>U
HFc$1<E[@-
HFcg+

\aX[IvEw[HI+

a) Củng cốcGV : Treo bảng phụ bài tập
nHM:)=lŒnQG;!`!/e
9n">-9[~
[n">-9ef!9!p)!)
n">-9S^A!89)-G
nA1[?)/ ">S9[d)c
9n-">"v">e">"O
[nF">e"O
n-">[S39
b) Hướng dẫn về nhàc
•R"U9cGO7>/J);w[
•R-]+Tiết 3 :Các loại vải thường dùng trong may mặc (tt)
XŒ`!7OcQ>-9
X$I=h%!A;[%!+-/ ">
^s Bn>nb
Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc

14

SKKN: Đề tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6
cd^BÀI 7+x>i[yXrzf{s
sU+
n4?cH-[?57L!9:"wL^;
n4_TcŽaB_T!9:eB_1<)f!!_
n6)cg)-f1V!V-) 89-
st6 +
n,f[C89)"c
X6/%fB?BbT
X6/%lFBn
Xu"wH,$
Xk7L2%
n,f[C89-c
Xu"w9V
XB!V=OBE
XQ.- 
s_FZ`EZ[IGc
n•C/Oc46FF
n4A!79[xc
nR!Ocg)":G?2
$•Y
K‚$g
Hƒ„6•$g,…†gY‡ƒQYˆ$ Hƒ„6•$g,…†H‰,
FY$H
4A!79c
#@
6@-
2c
 ROc
,])?".

Hoạt động 1 : Kiểm tra dụng cụ
gQ4A!79#@
Hoạt động 2 : Tổ chức thực hành :
GV : giới thiệu mẫu chiếc vỏ gối hoàn
chỉnh
gQcg-]/ 57L2
%
GV: treo tranh vẽ phóng to H1.18a giới
thiệu
Hoạt động 1 : Xếp dụng
cụ lên bàn :
HFc#@p
/[
Hoạt động 2 : Tổ chức
thực hành :
HFck9-)!u)
V
XH-7>/J`V
C89)"
HFck9-)Lr9
Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc

15
SKKN: Đề tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6


 ROc
4;"w!>7
X4;!>O



 ROc
X4;"~
X4;<59[9



n4?e2c

H->f!
HLr9
Xg)"Ou"}"]!u=:
">!>7
XgQ9)"}]
GV: treo tranh vẽ phóng to H1.18 b giới
thiệu
Xg)"Ou"}"]!u=:
">!>O
HLr[
XgQc69)!u"OuHF
!9:)?".
GV: treo tranh vẽ phóng to H1.19 a.b
giới thiệu
*! #!
HLm9[
gQc6@-2B;
GV: treo tranh giới thiệu cách lộn và
trang trí vỏ gối
HFcQ}!>7
X+!>7"w

l&!<o!n
Q}J!9:<59
)E"}!"
G~c&!
HFcp!u=:/">
,]`!u=:
HFc59-)Hr[

XH9!>O"wc
{!>l#!<&!n
{!>l*!<&!n
X,)"}")]!u
X,)]c,]`E"}
HFc]!u=:
HFc59-)"2%c
X67>•">7!p
[
X]!u=:M]•
`-">
XKP=pL"}
`"89!u=:
<">
X,]eE"}
!>">?89"w
HFck9-)9)gQ
HFc62);
HFck9-)LB;
Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc

16

&!
o!

20cm
*!
&!
#!
&!
SKKN: Đề tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6
gQck9-)-B;"w
gQc`jBA!79])/+
".".B;797
Xg)"`jBA!79-h9B
Ol?Gn
gQc$].-9/9+
"w

X4;"~

X4;<59
X/+".".B;
797
6797%->
f!`-2-) 
HFc2%9/9
D
#n))B?5>2c
6[!+-`!=!A!1<E7eB%!
X$1<E"?2c
{Q-2f[C

{Q)+/!"%
{4?5>->f!
6:()[ 2%+"B/%)[ 29
&nHOuf[C[-9c6Y•6*c‘$6’'
Qc‘/ B?U?X&
XQ97v899L
X,)/ ">JP7!9:!p
X2979
XFh"[>5>79
X‘!+-!xB;([>


Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc

17
SKKN: Đề tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6
Y+k|Fbr
c\d+BÀI 16:VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Uc
dsKiến thứcc
HF]!?/92f!
2 Kỹ năngcH-^92f!
3 Thái độcH-S0[>"%-Bw`[>;"+I
t6c
1 Đối với giáo viênc
X6/%fB?BbT
XHL"}ScHL#&Fg4
X679>!u"1A!9
2 Đối với học sinhcFG!79>S+/59?[Q.- 

FZ`EZ[IGc
1) Ổn định lớp46FF
2 Kiểm tra bài cũ:
,(AG/t?y$??pU9S ?
?-Bw`y
3. Giới thiệu bàic
FBN89JG/O+"/"/ T!€:H%
)-}/!"%A[?T=tD(A6:72
?S^2f!BT"M/!(A!%!w++/!BE![ 
 :^9"SBO! -JRD!9:-}ee9L!
A"S[%)v
$•YK‚$g Hƒ„6•$g,…†gY‡ƒQYˆ$ Hƒ„6•$g,…†HF
I) Vệ sinh an toàn thực
phẩm :
6?/3!
7P2f!c
X$3!7P2
f!/-2<;!1"
BfS "2
f!
X$3!+2
f!c/-2<;!1
89=+"2
f!
Hoạt động 1: Thế nào là nhiễm
trùng thực phẩm
gQwHFc`![?"%-2
f!/Ly
Q1:?3!7P3!+
2f!9-}G

GV cho HS quan sát 2 tấm hình
chụp thức ăn được bày bán ngoài
đường
"=D^T
Hoạt động 1: Thế nào là
nhiễm trùng thực phẩm
HFc  7>  /J  c  Q%  -  2
f! / ^   2  f!
BD[C3!Bf3!
+++T
HFc59-)L79/J
";T[:[)
Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc

18
SKKN: Đề tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6
  "1:  S  :  (  3!  7P
3!+USHF7>/J;
w``!?3!7P2
f!y
gQcŠ!M:!+-/ 2
f!A[Cw"> 
-9y
GV: giới thiệu ảnh rau phun
thuốc sâu
X
X 6` `!  B J  7I  79 -h
7U-;[>"%
2"1BDEp-h
5)/L79SS

/3!7PBDy/L
X GV: Giới thiệu tranh khoai tây mọc
mầm , thịt bị nhiễm độc
X 62  f!  :  -h    
BDyQL-9y
4T>!+!ST[C3!
7P3!+LSA[CLy
GV: Giới thiệu hình ảnh bị ngộ độc
thức ăn
gQc “GHF) "%
++
  /  J  BD  
`1:f1A[C"7P
"Bf<;!1u?
3!7P
HFc7>/JF2<;!189
"BfS "2f!
/3!7P2
f!
HFck9-)79>
HFc79@>/1A7>
/J;w89gQc
X6``! BJ7I
79  -h      7U  -;
[>"%2"1BD
Ep-h5)
/L79SS/
3!+2f!
X 6C  79 5> (  !9  "
BD?[?9:BD

A()!)
HFcB?/1-23!+c
F2  <;!  1  89  =  +
l  p  +    S  -•  7
+2"1n/-23!
+2f!
HFck9-)L7>/J;
wgQ
6) 89"%++
HFc]`
HFcg+
Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc

19
SKKN: Đề tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6
2. Ảnh hưởng của nhiệt
độ đối với vi khuẩn:
X$%+97
=O/c
100
0
C – 115
0
C

X$%+"BfBD
A-.x
BDA?c
50
0

C – 80
0
C

X$%+"Bf-.
9S
0
0
C – 37
0
C
X$%+"BfBD
A-.x
BDA?/
X 10
0
C - - 20
0
C
gQc@B?+
gQ:A0-9G
Hoạt động 2: Ảnh hưởng của nhiệt
độ đối với vi khuẩn
GV: Treo tranh vẽ phóng to hình
3.14 (sgk) lên bảng và treo bảng
phụ
 :GHF/[>/])%
+"€7
GV: hỏi HSc
6``!L%+/9

2f!y
GV:  62  f!  V    T  
7:"BDA2f!
T5)/;"L?"Bf
-  .  /!  2  f!  [C  3!
7P
,H-/%2f!A78
/ S>![>99:BDy
"L-9y
gQc4?/1ck9S9=:T
-D7=597A[>
"%-Bw`T2f!>
=A%"BfS 
gQc,G>/!L7)3!
7P2f!
gQc6S!/ Q%^L"%-
2f!/G?A>!
[>-Bw`[>;9L
"<M+
Hoạt động 2: Ảnh hưởng của
nhiệt độ đối với vi khuẩn
HFck9-) 79+
"[>-9c
X$%+cQ
Bf[C%
X$%+cQ
Bf  BD  A  -  .
xBD?

X$%+c

QBf-.!9S
X$%+cQ
Bf  BD  A  -  .
xBD?
HFc[>/])%
+
HFc$1<E[@-
HFck9-)
HFc[>L!^[%
)A]"
UL779
HFc$1<E[@-
HFc4?/1
HFc67>/J`-2A[?
7V
HFcR@-
HFc4?1
\) Củng cố và hướng dẫn tự học : 
9n,8cGV Treo bảng phụ
X6?/3!7P3!+2f!y
X”.89%+"O"Bf?
[nHOu2c
Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc

20
SKKN: Đề tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6
3.6 kết quả đạt được:
672?> :D))IP79"}7-B79
-G!7+-!u"1[>:")? :,v^(
%B_1@7% !):?V2%B2J[)):k9

^LD)7> :x`!/ D/79:Xc
 ,)`!:!D(
 ,)`!9!9)[A/O +-D@
 ,)`!SAB?7!D""%^"%
-7J/O[>;
129@0@!!7#2<Q%}98LP!1~#/'!•,)*
!O'!%)€'';!7•7
6A%59BLYA!BA!79B)wA!O7[L=
O Fb
-
gw 4) 67[L “? 6R7./
F 6 F 6 F 6 F 6 F 6
*, r o * & m&  # r oo
*K |  m| # |m  m|  | * m|
*g r o * * #  mo  * | m|#
 B>cf[I>c
1. Kết luận:
;9=/"%5>"% :!DD%!€)"[+
!DG79I!LT/2 :+IP?[C :-}@7
g"7=7> :IJSG)T+-) 
/!"%SB? `5:7LD%$?e9[?-hIP :
/-} -27+=e)`!1!D(

2. Kiến nghị+
X ,GSv27
X ,GS79>IPA"> :(=T"7
9L

Hòa Đồng , ngày 15 tháng 2 năm 2011
Người viết

Đỗ Thị Kim Trúc
Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc

21
SKKN: Đề tài : Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6
Ebb>lF
 $:3Jl6@8[n$:36CH l,8[n67%
6C,(Qx6P:K(c,D$%*46glFg4nz$ŒRg)
 6/%[ItJ<:)"6H,FBLYYY!D,D
%$ŒR)k:A
 6/%[ItJ<:)"6H,FBLYYY!DD
%$ŒR)k:A
# +-DB9)7! Y`7`

Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc

22

×