Tải bản đầy đủ (.doc) (28 trang)

đề Tài NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN ĐỊA LÍ CHO HỌC SINH LỚP 10C5 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (237.15 KB, 28 trang )

 
 


!"!#$%
! !&#'#(%%)
!*!+%,#-./01#-2/)/3%4#

*!"!(%5#-
*! !#)%6)
*!*!7%8#-
*!9!:1
 !"#$%&'()
9!"!8;4#6)%2')
9! !0%<=1#$)
9!*!>41?)
)%&#*$%+&,-
@!"!)%1?-
@! !)A-
.#/%(0-
1 234#4  05 26
#%#$B Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương "
 
789:;<= /0%&'(> *?,/# 0> 
@#6
)
AB+CAAD 
?'/@E!4@F,/#GH
#%#$B
"!CA)%D
! EA#F


:FGAB!
<
H%I#%2(%8#'I:A1JK2(%%L%(#/+%?
%#)%<M#KN+%,<%#%#(%#$(#$G4
#(G#--.!O,P1#N%#$(#$G6#Q#((%R%S
M#(G#-!+%%=-0/Q14#3#Q1)
6TQ%H%?;+I:A1J!
%)L%1UI:A1<V1W"XK%#%L%
%LK%N1$#)6TK%-YXZ!:56[%8%%-K0
L%1F;+IH%I##-#'#(B06)%2'%?
I:A1J%I2\F/]%;+I#1W"X^
#H#%H%?K[G46[06#)%!#-/U
%#)4%-#1W%F/FM_lớp 10C
5
là nhóm thực nghiệm, lớp 10C
6
là lớp đối chứng`!#$/U%#$#'#
(%%)%a%.%"X/))%%."bKc X" d X"*
7#-G4%%?,1#$K6)%2'/+-1$/#5%;8e%f%
6)%2'gXKXXX"hXKX@%L%(/+/iQ'Vj$%/)G#$14
#',1U#)6TG4L%1U%?I:A1<M1W"X
@
/i
/U01-!
#%#$B Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương
 

IJK;LMK;NOPB
e72(%2(%8%?M#%1WKH%I#?%L!W
;]#3#Q6'c?%6(KG4k.%F

GW#Q14%H%?I/A1Jk6(!
eL%1U%?I:A1<M#1W"X
@
V%
K6)%2'6'(%/.c%L%N1$#)#3_W"X
@
14Y@Z#`!
l-0B
e#3#6IQF(%?;+I!
e'c%#)%6#)%M+%,#)!
e-+%%%)14mi+##I:A1<14I-#6I%<
G46I2%0!
 ;Q;RKSROKTOKU
e7#$%%-KH%I#2)%/A/3%4#n06)%2'%?I
:A1J#1W"X
@
%%I2\F
/]%;+IoK^#',1UG4%N1$#)K6TV1W"X
@
$V89K;7WXM
O\F/]%I/A1JQ14%c6)%2'%?;+I
#1W"X
@
6Ip
;QOKMTUOK;7WXM
O\F/]%I/A1JQ14%c6)%2'%?;+I
#1W"X
@!
#%#$B Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương *
 


%KSWKOKLK;7WXM
lGiáo viênBCA)%DG4EA#Fd#(G#-:A1J1W
"X%%%#)%#$G#$#-!
lHọc sinhB#)6T1W"X
@
_Nhóm thực nghiệm`G4#)6T1W
"X
q
_Nhóm đối chứng`!
K;UOYU
H%I#C %#)%6) 6#5%%WG4%(/+GW#(Q
%F/F
Bảng 1. Kiểm chứng để xác định các nhóm tương đương
 Z;WKX K[WK;NJ
\ ) ]]
R^ 6
Bảng 2. Bảng thiết kế nghiên cứu
K_JB1W"X
@
_9XO`14Q%#$
K_JBW"X
q
_9"O`14Q/,#
'MTOIKK;7WXM<
H%I#%#)4\F/]B
rO\F/]%G#$6#5%6#)%kM#G4/.#!
rO\F/]%G#$/AW?%M#eCG41HV/.
;4#!
rO\F/]/5%5#$%4;+6#)%#/i1s+#!

rO\F/]%G#$%t6)%e/(#(,#;4#!
`abcd:OKMOKeR
e#5%%WK%(/+MQ%#$/U%#$;^/36#5%
#=6EuG4/36#5%6Eu!
e8%6#5%B#5%%?%%4%!
#%#$B Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương 9
K_J %;LJOObfW
OSW8g
SW8g %;LJOhM
OSW8g
K_J v" O\F/]%
I/A1J
v*
K_J v w6I\
F/]
v9
 
e:36#5%#=6EuG46#5%6EuK/UtO\d:Ad&wwG4>
&#(#$6#5%!
eO6#6#5%#=6EuG46#5%6EuVI:A1JKtO\d:Ad
&ww%#)4L;4#%f/((xM%t/i/U>&#(#$$%G4
%,6-6)%2'!
e:36#5%K8%6#5%6(2GW#%(/+%#$MH%I#
e76)%2'6#5%6EuKH%I#%,6-6)%2'%(/+MQ%
#$G4Q/,#!
 !"#$%&'(
Bảng so sánh điểm trung bình sau khi tác động:
Đối chứng Thực nghiệm
Điểm trung bình @!"Y q!X9
Độ lệch chuẩn X!b9 X!b*

Giá trị p của T-test X!XXX"
Chênh lệch giá trị
trung bình chuẩn SMD
X!b"
KiOjWKkla;NM<
e)%2'6#5%%(/+%L/#5%;8MQ%#$146.04
F#3GW#/#5%;86#5%%W%(/+142.88 :#34%y
^L%1U%?I:A1JM#1W"X
@
/i/U01-/(65!
e:+-1$zM6#5%%(/+MQ%#$140.93 < 1/#3
4%L/+-1$QJs!
e:+-1$/#5%;8e%f%6)%2'p=0,0001< 0,05%L-
1$/#56'(%%;8#=%WG4%(/+14QJsK%14-
1$/#5%;86'(%%WG4%(/+146Im'{#-414
%(/+M#'#(%%)/i1##$2'!
#%#$B Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương @
 
e-1$#(%A%;8zSMD = 0.91

(GW#;'%#-<f
%L/+'VM#'#(6[#)K6TI:A1JV1W
"X
@
|Q%#$14lEn.
&#'%)%M/3%4#niW`YUOmMQKnWOeRJopaqWK`KnWh;KafR6
)
ObcMTrM[WOKomMhskthu8vO`kPTKnWwgJo
o
/i/U6#5!

Biểu đồ so sánh ĐTB trưEc tác động và sau tác động
của lEp thực nghiệm và lEp đối chứng
#%#$B Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương q
!YY
*!"@
q!X9
@!"Y
 
x)%2'%56#%#$/,#GW#1W%#$
W
%
#$
&#y# ( ;8 }) T
O,
1U
N
1$
O,
1U
N
1$
O,
1U
N
1$
O,
1U
N
1$
O,

1U
N
1$
"X
@
* ~!@Z b !@Z q q@!XZ @!XZ X X
Biểu đồ thể hiện kết quả xếp loIi học lực
của nhóm thực nghiệm
#%#$B Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương ~
nWh;K
#`P;
 
\:aMe<
yM8;LJ<
e)%2'M;4#6#5%%(/+MQ%#$14>gq!X9K6)%2'
;4#6#5%%FMQ/,#14>g@!"Y!:+-1$/#5,#=#
Q14X!b"!:#3/Q%L/#5>M#Q/,#G4%#$/iQ
6(;#$%j$%KQ/U%(/+Q/#5>F1W/,#!
-1$#(%A%;8zM#;4#6#5%14OwgX!b"!:#34
Qs/+'VM%(/+141W!
T6#5e%f%/#5%;8%(/+M#Q14p =
0,0001 < 0.05!)%2'46•/A-1$/#5%;8M#Q
6I'#14{#-414%(/+!
yPWKU<
#-4#H06)%2'%?I/A1J#1W"X
@
%%###-[-/(
#(/U+%(4%4<m(%#);+M#KQ%5{/)%#)
;+]#/Q1#%V1#%8%;/.)6I%m-
#%-F/]K€1$#1?F/]6#%?/A1J!&#(G#-L%

#3%##6#;#-6#)%;^F/]Kz;A%I%#']#;^F
/]G4€1$CUGW#%#);+M%a/,#%U#!
)%UOaMed:YKMTUKp<
)%UOaMe<
•#$#';^F/]/i146)%2'%?I/A1J/U01-K
,1U#)6T/U#'/(65!#%%#F%%?K%-
-%<IG444%0%#$GW#%K1WF!
#%#$B Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương Y
 
)%KMTUKp<
5.2.1. Đối vEi các cấp lãnh đIo:.6)6<#(G#-#-
#'#(=#$^6[#)6TM%aI!:+G#-K
#H/‚G46f%V=#(G#-Q%4%<%G#$0L%1U
G4V4%!
5.2.2. Đối vEi giáo viên:'#6Ia/.%#-%8#'#(0
L%1U#(!'#6Ia%?0%8/+-I
#$GM;'%0K%<1k6##$%a/]#$G4;'%0K;#)%((
U1<GW#1W8#'!
.:;a;NMOKJYKQ`
e4#1#$n#-6ow(•#$%>Ne>+&wƒ:
eO(#(6:A1J"XF;'K0_4mL%;'#(`
eO(#(G#-:A1J"XF;'K0_4mL%;'#(`
#%#$B Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương b
 
1;KWKX3RKtatWWK`89O:;K;7WXM
KtWatW<\(z{%&'(%(0@A $@/
|
#6
)
}D  #6

.
}~ 2
 nd:O7KnWh;K
bfW
OSW
8g
@M
OSW
8g  nd:O7KnWh;K
bfW
OSW8g
@MOSW
8g
" .\D @!* ~ " ]7,D 9!*
I•c' " q!*
:4•#$%
D * @!@
* .##) "!@ ~ * I7, 9 9!*
9 :„<F " @ 9 0w @!@ q
@ -70 !@ q!* @ I7,wM @!Y
q #w !Y @ q ]: @ @
~
•F7,
w @ ~ ~ -A&#4 @
Y 4:% " @!@ Y A#&#4 * @
b #3: "!@ @!@ b (% 9 9!@
"X A&#4 !Y @ "X >C#•s *!@ @!*
"" ]A0 *!* @ "" D#$% * @
" #3 * 9!@ " w0 * !*
"*

AF
#3 !@ q!* "* .40 @!@
"9 •jL#$ * q "9 L @
"@ :RA…] "!@ @!* "@
AH
# 9
"q :RA†F " @!@ "q
A‡0
# q
"~
4#
 !@ q "~ { @ ~
"Y
4
F *!* @!@ "Y -0 * 9!*
"b
.#
0 @ @!@ "b .A)%A "!@ @
X EA4 *!* @!@ X A !* q
" #AH !* @!* " .•c# *!* @
IAC !* q!Y ]H *!@ 9!*
* :„4# " @ * EA† * @
#%#$B Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương "X
 
$% F
9 J40 *!* q 9 :„4OF 9 q
@ •jA† " ~ @
EF
 @ 9
q #70 q q

-AF
 * 9!*
~ ‡07- !* 9!@ ~
.]
(# @!@
Y #-4# " @!@ Y •j# 9 @
b I#)#$ 9 ~ b AD @ @
*X 0#? @ q *X
A)
F @!*
*"
A#
 *!@ q *" -w# *!@ ~
* D 9 Y * #)% q
** J3I @ Y **
.
H !Y @
*9 #>' !@ ~ *9 •c?% !Y ~
*@
A><
0 !@ q *@ 7,L *!* @
*q -A>'0 !@ @!* *q E)% *!* 9!*
*~ •j#< *!@ @!* *~ H *!@ @!@
*Y A•# 9 Y *Y FAzH !@ @
*b -H‡- *!@ ~ *b :„•c q
9X
A]
0 ~ ~ 9X -• @ ~
     9" .Az‡0 9 9!@
        

 R}ObfWOSW8g X!*      
 R}hMOSW8g X!XXX"      
 ;SOpOMwIK !YY q!X9 *!"@ @!"Y
 gaNWKWKM• X!b* X!b9

XW8gQK
Kb€•@!‚  X!b"     
KtWatW<;S`SJ;KWKX
Thí dụ 1<`w:;]<=@'+ƒ  ~(„
@DAƒ$\~ …/@$*H
o;hskthu8v<
xTrong việc kiểm tra kiến thức cũ của học sinh vào đầu giờ học
#%#$B Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương ""
 
- Sử dụng sơ đồ trong việc củng cố đánh giá cuối bài
\:;J;KWKX
#)%B "
.B""
\:;]<@'+ƒ  ~(„
@DAƒ$\~ …/@$*

4 5<
%;UOKXW<
#56(##$#25G4(0%,'V/)(%%#5G40;,
#
%†‡<
eˆ€6†c0%<(,#2$#=#G?%GW#I#%
O
e7(%%8#5%%)/AF/5%L/U%(/+M(0%,%W#
(%%#5G40;,#G?%!

eˆ€6†c,B&#%#)_:"K: `K%_: `K14M;'%0_:"K
: `
KS;8g<
7%0/)%%#'#$%<a•G4%-%)#W#!<
%]aKcQ0mKG4;'G$(14#/+G?%K%G?%!
|!<
!O#25
!(0%,'V%W#(%%#5G40;,M#G?%
 ˆ\,<
;S`d;7<8"Y_6`
nWh;K<z;A;4#%WV4!
$z 2   0‰|> *
1. Ôn định tổ chức và kiểm diện
2. Kiểm tra miệng<
wG4F/]Ki%8;4%Q%[%G#%PM%a0%,%2(%8
8%4/L%!
#%#$B Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương "
Kc;
;
SJŠ %Kj
KeM
`
bc;
@;K
deO
p
KIK
SWKiOZKIKOK:K8VO
 
3. Giảng bài mEi: &#(G#-#W#%#$

`PO8gW‹$d:@ g;kMw:;KnW
`PO8g< SKi
eO#25148p
eO#G?%Q0;,/3%%4;+
#34M#256Ip#p
e-#W#M#25p
GV bổ sungB&#W#%-M#25
14F##(GW#%.I‰IK#W#W#14
/(/#FK%1/A14#W#
,#CMGyQK_%;8
14qX`
`PO8g<K_J
Nhóm 1B%'1?0y#
e0%,6<?Q'V8/)
#G?%p%<#!
Nhóm 2B%'1?0y#
e0%,/L%G4/A8Q'V8
/)#G?%p%<#
Nhóm 3Be7(%8"YB#$%/+#'
G41U%/t#%f/+/i%
-(G4/#%G?%4VH##e1#
ee#eIp
Nhóm 4B'1?0y#
e0%,#G?%G4#'V
%)4/)#G?%p
e8+%,%<%y%G?%'
W%W#0;,/+G?%p
l:##$Q%8;4G4&•z
m(6#)%!
!\$

e Nêu dẫn chứng con người có ảnh
hưởng tích cực và tiêu cực người đối với
sinh vật, tồn tại và phát triển của sinh
vậtp
@;KmMTL!
425M(#:L%Q%4
;+#G?%,
e  #3  .  M  #  25  %C
%+  #W#    0  ;,  M  #
G?%B
r&#W#<%-B_6`
r&#W#<W#_6`
e&#W#M#25;]
%4;+%M25K.%LM
6<25K1WM%t‚G4
1WGyQ!
 SWKiOZQKKb€Of;h[
RKSOO;Ld:RKiwZW‹h;KdeO
1. Khí hậuB'V%%#)%W#
(%%#5G40;,#G?%!
2()%,B#$%/+KWK/+
z6I6<G4((B
e„#14#%<#GW#+%#W#
#$%L%/A!
e=F#Q/#36#$#$%Kz
G4  W  %?  1U#  14  =  I#
%a%,%/5#G?%(%%#5KV
    6I     <%  14#  #
,!
e  …  (  2)%  /A  2(  %8

2UM0m!
2. Đất!
(/R%< 1JK ( M/L%'
V%W#(%%#5G40;,
M%G?%
3. Địa hìnhB
e:+KWK'W
/)0;,%G?%GCH#!
4. Sinh vật:
e:+G?%Q,#2$G?%
G3F#%HKG4]%cK
#%#$B Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương "*
 
/Q%G?%'V/)(%
%#5G40;,/+G?%!
r#314#/+G?%c%G?%14
%cM/+G?%c%A%!•8%)
H'#C, %+%
I#%a#%(#L%/A!
5. Con ngườiB
ŠW1W/,#GW#0;,
#G?%
r(/+%<B#14
%/t#G#0;,M#3
1#0%]KG?%I#‹G#$%]
a/i14V+#$%<a
r(/+%#-B#/i
0-%Œ#$%<a%
#-K14L%F##,G414
%$%M#314#/+K%

G?%i!
$z%&$!Œ> *
•YUO
!wG4F/]K%8;4(0%,'V%W#(%%#5G40;,
#G?%p
_:((B.uu`
#%#$B Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương "9
VO%Kj
KeM
`
bc;
@;K
deO
p
KIK
KiOZQKKb€
 
bfkŽKnWOeR<
* Học hài
eŠVM(0%,%#-K#/)(%%#5G40;,#
G?%p
lChuẩn bị bàiBO0;,#G?%G4/L%%-(#/L%!
e8;42#1?%0;,#G?%%f/+
e7(%8"b!"G4"b! 65%-(6#5%'%G?%<K(Q/L%
<%-(#:L%!
e'%G?%/4#-G4/L%/4#-0;,%G#4p=
014QHp#
e=6#5%'%G?%G4Q/L%%+I#%/W#IP0;,V
=014K%#p
$<4#4 

$A•OY;KK;NJB
e  +#  B
••••••••••••••••••••••••••••••••
e  F  (B
••••••••••••••••••••••••••••••
  e  O\    /]  C    B
•••••••••••••••••••••••••!
Thí dụ 2B\:;<='#*,/$,/H

@skthu8vtrong việc định hưEng nhận thức của học sinh dùng vào lúc mở đầu
bài học<
\:;J;KWKX
#)%B 9
.B"
\:;<'+#*,/$'+#*,/
4 5<
O;4#KO.
%;UOKXWB
e[6(##$G321?%/A/W#K-0G4;#5#$M21?%4!
e8;4/U6(##$21?%/AIG421?%/#!
%†‡B
O\8GSKF/]%8;4G3;#5#$M(21?%M)M1WGy
/A1J!
KS;8gB
?%/H/[G321?%%#-K%a/Q;#)%G?K#'#%<(#$
#%#$B Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương "@
 
%U/A1J%#-+%(/H/[!
|!<
!71?%/A/W#

!71?%#/A/W#B
 ˆ\,<
"!&#(G#-BF/]"b!""
 !#Bz;A;4#V4!!
$z 2   0‰|> *
1. Ổn định tổ chức và kiểm diện
2. Kiểm tra miệng
-6(##$1WGy/A1J!8;4;#5#$G4Js%%#M2
1?%G3%<%,L%G4%<4NM1WGy/A1<
 Giảng bài mEi: &•#W#%#$;4#
`PO8gW‹$d:@ g;kMw:;KnW
`PO8g< SKi
&•CF/]#W#%#$+#;4#
W#_OF/].%t6)%`
e-6(##$21?%/A/W#p
`PO8g<W•R
eO8%4(GP/##$%
%+G4)%,4p
e-(#:L%QLG4/##$%p
5j#W#M„#G4/#!
*7(%8" !"i;#)%
e-:Q=/#(G4=/W#
#Q4p
e5(/W##QG4(/#(p
ei;#)%„#;(.QL/W#
6<?p65%-(/W#6<?/Qp
* wG48"b!"G4"b! i
;#)%B
eO0;,(6#5%'%G?%G4
(Q/L%/L%Q%0%f21?%

/A/W#6Ip
ei651.1U%65%-(6#5%'
%G?%%aG3m</p
GV chốt ýB
e-0{/)21?%/A/W#14
;mR%%#G48.M:!
e>#5#$B
rSự phân bố các vòng đai nhiệt
+ Các đai khí áp và các đới gió trên Trái
'MTaMeO8p8f;
1.Khái niệm(6`
2. Biểu hiện của quy luậtB
. Sự phân bố các vòng đai nhiệt trên
Trái đất
 a>[/)Q~GP
/##$%_6`
b. Các đai khí áp và các đới gió trên
Trái Đất
eQ~/#6<(
eQq/W##Q
c. Các đới khí hậu trên Trái Đất
eQ~/W#6<?<
d. Các nhóm đất và các kiểu thực vật
eQ"X6#5%'%G?%!
eQ"XQ/L%!
#%#$B Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương "q
 
Đất
+ Các đới khí hậu trên Trái Đất
+ Các nhóm đất và các kiểu thực vật

`PO8g< QafR
&•-.O/6(##$G4-
0MG#$8%421?%#/A
/W#!
e&•#'#%<14jB=21?%
6I'#/A/W#/3%+G321?%
#/A/W#!71?%/#6I'#
14n21?%/A/W#%f/#o•8B(
G4/#%f#3Q%5;#5#$
V;L%6E/A8H#%+Gs/+4
_#$%/W#KI/W#K4/W#`!O[m)
(G4/#%a0H#1-/NH#Q
%5.%F%(/W#%f#3
Gs%)KH6(G3;'
L%B71?%/#Q-0%a
] c 1U ;-%KP  2
1?%/A/W#%+G4;mR%
#!
`PO8g< •R
x 8;46(##$M21?%/#

x8;4;#5#$M7#1?%/#
x--0M21?%/AI
x8;4;#5#$M7#1?%/AI
e&• -.  O2 (%8  "b!"
_%~X`Ki;#)%BŽ1/A>[
†K%fGs%)9X
X
>%a/I%0
Q=6#5%'%G?%4p•8

(6#5%'%G?%1#0;,
G?p
_ nguyên nhân:   '  V  M  
0;,1/AK/#FKG4iH#
#fV<0 1 /A %f
W6#%)146<?Q
0Q%a%0/I!G1
/A.:#0wFLG4zK4
G40%1/A4QG46I!
=iH#Gf;#5[#Q14
6G;]/A.(#>8wF;A
'MTaMeORK;8p8f;B
‘ Biểu hiệnB
e Quy luật đai caoB>#5#$jL%M
2#1?%/#140;,M(
G4/#/L%G4%G?%%f/+
eQuy luật địa ôB>#5#$jL%M
2#1?%/AI14%/t#(65
%'%G?%%f6#/+
#%#$B Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương "~
 
6I!`
$z%&$!Œ> *<
•YUO
wG4F/]%8;4-0G4;#5#$M2#1?%/A/W#G4#/A/W#
e-0K(;#5#$M21?%/A/W#_:((B.u`
e-0K(;#5#$M21?%#/A/W#!_:((B.uu`
5. HưEng dẫn HS học ở nhàB
lHọc bàiB
e(##$K-0K(;#5#$M21?%/A/W#G4#/A/W#

lChuẩn bị bàiBw0,G4#%c0,
ewG4;'K?mT%%880,%-%)#W#G4mW(%%#50,
%%F1#!
e(6(##$B&#%c%#-K%NL%%\%IK%NL%#%I!NL%#%c%
#-!
eŠVM%880,/,#GW#(%%#5d‡!
$<4#4 
$A•OY;KK;NJB
e  +#  B
•••••••••••••••••••••••••••••••••
e  F  (B
•••••••••••••••••••••••••••••••
  e  O\    /]  C    B
•••••••••••••••••••••••••!!

#%#$B Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương "Y
MT7
Ki
\;LM
K;N
MT7
Ki
\;LM
K;N
\:;<'M;aMeO8P;8f;d:RK;8P;8f;
'M;aMeO8p8f;
'M;aMeORK;8P;8f;
 
Thí dụ 3B\:;<  ’!@~
* Sử dụng sơ đồ để thể hiện toàn bộ kiến thức học sinh đã lĩnh hội

\:;J;KWKX
\:;<  ’!@~
4 5<
O;4#KO.
%;UOKXWB
e#5G4%8;4/FL#_%t#K#W#`G4FLmi+#_1/+K
%8/+GcQ!`M0,!
Y†‡B
e0%<;#5/](6#5%(%t#K;#5/]FL1/+%f6G6#%)!
|!<
!FL#!
!FLmi+#!
 ˆ\,<
"!.B>'/]0G4/I%A1W%-%)#W#
 !PBz;A;4#V4!
$z 2   0‰|> *
z8pKO•WKXWd:Y;LJk;N
%;LJOJ;N<
0"B8;4=0%,'V/)%NmL%#%IG4%NmL%%\%I!
0 !)414%NL%#%c%#-p#%NL%#%c%#-/U#14
/+1(%%#50,
;Qw:;Jf;&#W#%#$;4#
#%#$B Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương "b
 
`PO8gW‹$d:@ g;kMw:;KnW
`PO8g< •R
eFL0,%f#W#148p-(
%<!
e-0'V/)6)%L
%f#W#p

eFL0,%f#W#Q'V
%)4/)G#$(%%#56#%)
G4%t/#,mi+#p
eFL0,%f/+%t#148p
e8;4(0#Q%t#
M%)#W#G4'•#$%!
ewG4;',1#$(%N1$(
Q%t#%FL0,%•G4F
L0,#4
eFL0,%•G4FL0,#4
Q=6Q6c8/,#GW#G#$(%
%#56#%)p
`PO8g< SKi
eQ(1#%(%t#4p
e-=/R%F;'M0,
/U%5#$V%a6#5%(%t#!
`PO8g< QafR
eFL0,%f1/+%;#)%
/#38p
e)414]1/+p
e0;#$%#=Q0,%/+
6#%) G4Q0, 6I%
/+6#%)!
ew0,%/+%f6G6#%)
/U#14L6Gp:Q146
G4p
ewG48 *! i(FL
1 /+ %f 6G  6#%)  M*
W!
eFL0,%f%8/+GcQ

 uWVMh;KKnW!
1. Cơ cấu dân số theo giEi!
e•BFL0,%f#W#/U
;#5%A%F2#=#W#
GW##W#=RGW#%t,0!
_/FGABZ`
eFL0,%f#W#;#)/+
%f  %#  #  G4  6(    V %a
WK%a6G!
eFL0,%f#W#'V
/)0;,'mL%K%t/#,
G4    /A  #)  1U  (% %#5
6#%)emi+#M(2,#!
2. Cơ cấu dân số theo độ tuổi
 (##$B4%?U=Q
#[m)%f=Q%t#
L%/A
e-%)#W#%#14*Q
%t#BQ%t#W#1/+KQ
%%t#1/+KQ%-%t#1
/+!
ecG4%N1$0%%a
Q%t#V„#2,#/50#
%40,%•#4
e:5#-FL##
%%\   %( 0 ,_
%(%t#`GW#*6#5%(0,F
;'B#5V+K6#5%ŒK6#5
t/A!
 uWVM“”Kg;

1. Cơ cấu dân số theo lao động.
FL4;#)%]1+G4
0,%/+%f6G6#%)!
a. Nguồn lao động_6`
e :U# QBQ0,
%  /+  6#  %)  G4  Q  0  ,
6I%/+6#%)
b. Dân số hoạt động theo khu vực kinh
tế !
e-%)#W#0,%/+*6
#%#$B Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương X
 
%;#)%/#38p
e#%G4%#-<4/5m(
/AFL0,%f%8/+Gc
Qp
ewG4;' *-?mT%G3%N1$
#;#)%=G4,c/#M
(QW%-%)#W#p
G6#%)!_6`
2. Cơ cấu dân số theo trình độ văn
hóa
 eFL%f%8/+GcQ'
(%8/+0%<G4GLM0
!
e:5m(/AFL0,%f%8
/+GcQ#%%C#
%#)<B%N1$;#)%= G4,c/)
%!
$z%&$!Œ> *

•YUO
<"BO6#W{#%8%P#K6(((6#)%.[%
;4#!n\:;< uWVMkihZo#(G#-%5#$(6#)%.%#)%;^F/]B
@u8v<

2. HưEng dẫn HS tự học
lHọc bài kỹB
 eFL%f#W#%<G4%f/+%t#
 eQ=6#5%(%t#F;'4pI%'(6#5%(%t#/Q!
lChuẩn bị bàiB0;,0!(1#82.G4/I%AQ!
e)4140;,0p0%,42)%/A/)0;,
0!
ewG4;',1#$?mT%G3%880;,0%-%)#W#!
e:R#5(1#82.!
e:I%AQ148pŠVM2(%8/I%AQ/)(%%#5
e‡G4I#%p
$4#4
$A•%
e  +#  B
#%#$B Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương "
‘’“w”O•
–v&u—u
‘’“Ou˜ ‘’“‡™šu
FL0,
%f1/+
FL0,
%f%8/+
GcQ
FL0,
%f#W#

FL0,
%f%t#
 
••••••••••••••••••••••••••••••••••!
e  F  (B
••••••••••••••••••••••••••••••••!
e  O\    /]  C    B
•••••••••••••••••••••••••••!
#%#$B Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương
 
/A*%ƒA/•bfWOSW8g‚
?<,/6
K‹  89  •g;
kM‚JXW8g
KeOKXW
Kew;UO KoK;LM $ekt
•k%!$2'
(5
/+<M
(#/L%
e  8  ;4
#$%UC
e+#1148p
e&#'#%<-
0#C
e  -  0
#+#1
G#,14"q#4
•"X• X" !•#$%cS14L
#K4Lp_:U;#)%•#$%

VH##%~`
e G# ,14"q#
4 •"X• X" !?%>'S14
L#K4Lp_:U;#)%
?%>'VH##%b`
*XZg*/#5 "XZg"/#5 "XZg"/#5 "XZg"/#5
(/+M
#1!
e8;42(
%8Q
1<
e  8  ;4
#$  %U
4  /-  4#
[  %f  Gs
/+!
e#2(%8Q
m'L%V;3R%(#
:L%p
xO%/t#CQ%(/+
  %)  4  /)  '  2
%#-#-–%/+'mL%
G4/#,M#p
*XZg*/#5 XZg /#5 "XZg"/#5
<  2)  
0  ;,  #$%
/+  6I  6<
%-(#:L%!
e  O  0  ;,
6<(!+%,

1##Q<
e8;4,#
2$#=
6<(G4#Q
e-0
8%4(
6,#6<
0  %<  -
014%/t#
6<(
e<L%(
6,#6<
9XZg9/#5 "XZg"/#5 *XZg*/#5
t,/#5
"X
t,0B*
9/#5g9XZ
%t,/#5
9/#5g9XZ%t
,/#5
/#5g XZ%t,/#5
#%#$B Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương *
 
—$&A/˜/A*
iM<•8;LJ‚
e8;4#$%C!-0#C
eG#,14"q#4 •"X• X""!•#$%cS14L#K4Lp
_:U;#)%•#$%VH##%~`
iMB_8;LJ`
8;42(%8Q1<!#2(%8Qm'L%

V;3R%(#:L%p
iM<•8;LJ‚
8;4,#2$#=6<(G4#Q!0%<-014%/t#6<
(

iM<•8;LJ‚
eHiện tựơng mùa!
rC14+%.%##McKQ=/R/#5#-G3%#%#)%
G46<?!+%c#149C_‡0KKK:I`‹CV#;(.%(#
U!_"/`
eNguyên nhânB:#-6I/t#F6#5/+%-2›/
2!_"/`
xG#,14"q#4 •"X• X" !•#$%S14 *#K4 •"X• X" 
iMB_)8;LJ`
e7(%8Q1<142(%8(M/(%4(6,#GQ6<
%W%y6(46I14;#)/t#G34[K%4.6(G?%G4
QMH_ /`
e7(%8Qm'L%V;3R%(#:L%KG8;3R%(#/L%%#)
mH%%#)GW#]c1UM;mR%#_"/`
iM<•8;LJ‚
l,#2$#=6<(G4#QB
<(%-(#:L%0;,%4(/#(K(%Lmf6SG4/,#m2/#
(%Lm</!I6<#5%aF#Q6<(/)F#Q6<%L#
#Q_"/`
l-0%/t#6<(!_*/`
e:+B<(#'6#1-G841-K6I6<41i
 e#$%/+B#$%/+%cK6I6<VK%N%#'/#K6<(#'!#$%/+
#'K6I6<1#K%N%%cK6<(%c!
e:+zB<(#'6#6I6<#3F#W_/+z6I6<%c`
#%#$B Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương 9

 

/A*%ƒA/•@MOSW8g‚
#%#$B Phùng Thị Tuyết Anh, Huỳnh Thị Kim Hương @

×