Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

ĐỀ KT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 1 (ĐỀ SỐ 3)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (74.04 KB, 2 trang )

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
MÔN TOÁN LỚP 1
Bài 1. a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
67 ; 68 ; 69 ; ; ; ; ; 74 ;
; ; 90 ; 91 ; 92 ; ; ; ; ; ; ; ; 100
b)Viết các số:
Hai mươi ba : ; Bảy mươi mốt: ; Năm mươi tư :
Sáu mươi chín : ; Tám mươi lăm: ; Một trăm :
Bài 2. a) Viết các số 70 , 50 , 75 , 82 :
Theo thứ tự từ lớn đến bé :
b) Viết các số 97 , 86 , 77 , 48 :
Theo thứ tự từ bé đến lớn :
Bài 3: Đặt tính rồi tính:
46 + 20 43 + 34 85 - 42 98 - 48
Bài 4: Tính
a) 11 + 4 - 5 = 24 + 5 - 9 =
b) 24cm- 4 cm + 30cm =
30cm + 7cm - 37cm =
Bài 5: Viết số thích hợp vào ô trống:
 + 24 = 24 35 -  = 35
30 +  < 32 15 +  > 25
Bài 6: a) Viết tiếp vào bài giải:
Một sợi dây dài 75cm, anh Hải cắt đi 40cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu
xăng-ti-mét ?
Bài giải
Độ dài sợi dây còn lại là:


Đáp số:
b) Nhà em nuôi 23 con gà và 15 con vịt. Hỏi nhà em có tất cả bao nhiêu con gà
và con vịt ?
Bài giảiBài 7: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Hình bên có:
- hình tam giác.
- hình vuông.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM
Bài 1: 1điểm. (Mỗi câu 0.5 điểm)
Bài 2: 1 điểm.(Mỗi câu 0,5 điểm)
Bài 3: 2 điểm.(Làm đúng mỗi phép tính được 0.5 điểm)
Bài 4: 2 điểm. (Mỗi câu 1 điểm)
Bài 5: 1 điểm. (Viết đúng hai số được 0.5 điểm)
Bài 6: 2 điểm.(Mỗi câu 1 điểm)
Bài 7: 1 điểm.(Trong hình có 8 hình tam giác, có 1 hình vuông)

×