Tải bản đầy đủ (.ppt) (3 trang)

Sinh học(trò chơi ô chữ)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (610.36 KB, 3 trang )


YM: mittit2

Luật chơi :
Ô chữ gồm : 15 ô chữ hàng ngang và 1 ô chữ hình
chữ S. Mỗi ô chữ hàng ngang là một nội dung kiến thức
đã học kèm theo gợi ý.
+ Lớp chia làm 2 đội. Lần lượt mỗi đội chọn ô chữ, đọc
gợi ý và thảo luận trong 10 giây và đưa ra đáp án.
+ Nhóm trả lời đúng được 10 điểm, sai bị trừ 5 điểm đồng
thời nhường quyền cho đội bạn. Nếu đội bạn trả lời đúng
sẽ được 5 điểm.
+ Tìm được ô chữ hình chữ S được 20 điểm đồng thời trò
chơi kết thúc.
+ Nhóm thắng cuộc là nhóm ghi được nhiều điểm nhất.
TRÒ CHƠI: Ô CHỮ KỲ DIỆU
TRÒ CHƠI: Ô CHỮ KỲ DIỆU

YM: mittit2

S
Töø khoaù
Reset
IS
T R NU G
O N GC A I
I N HK N G U Y E T
A N HHR U O N G TT
N T RO A IC
NEA Y N G H IG
1


2
2
3
3
4
4
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
14
14
15
15
E M G A N AIV
LT T H U O CU
I R UV T
N B UOC H O C

A OV NI E M
U Y EQ N
O I AU N O P H E NM
T H IYT U O I D A
H A
1
N H
S A N
5
13
U C K H O E L A V O N Q U Y
THỜI GIAN
10
9
8
76
54
32
1
HẾT GIỜ
TRÒ CHƠI: Ô CHỮ KỲ DIỆU
TRÒ CHƠI: Ô CHỮ KỲ DIỆU

YM: mittit2

Chú ý: để sử dụng được bài giảng này, các bạn Vào menu Tool-> Option-
> chon tab Security và chọn như hình dưới
1
3
4

5
2

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×