Tải bản đầy đủ (.doc) (37 trang)

Giáo án Thủ công lớp 2 cả năm_Bộ 9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (300.8 KB, 37 trang )

Trường tiểu học Diễn Cát Năm học : 2011- 2012
Thứ sáu, ngày 19 tháng 8 năm 2011
TIẾT 1
GẤP TÊN LỬA ( tiết 1)
A. Mục tiêu:
- Biết cách gáp tên lửa.
- Gấp được tên lửa. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng.
B. Chuẩn bị:
- GV: Một tên lửa gấp bằng giấy thủ công khổ to.
-Quy trình gấp tên lửa
- HS : Giấy thủ công, bút màu
C. Phương pháp:
Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1’)
2. Kiểm tra đồ dùng học tập:(1-2’)
3. Bài mới: (30’)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b. Quan sát và nhận xét:
- GT chiếc tên lửa hỏi:
? Trên tay cô cầm vật gì.
? Tên lửa gồm những bộ phận nào.
? Được gấp từ vật liệu gì.
Tên lửa thật được làm bằng sắt dùng để phóng
vào vũ trụ, vào bầu trời.
? Tên lửa được gấp bởi hình gì.
c. HD thao tác:
- Treo quy trình gấp.
* Bước 1: Gấp tạo mũi và thân tên lửa.


- Đặt tờ giấy lên mặt bàn, phần dòng kẻ ô ở trên,
gấp đôi tờ giấy để lấy đường dấu giữa.
- Mở giấy gấp theo đường dấu gấp ở H1 được
H2.
- Gấp theo đường dấu gấp ( theo chiều mũi tên)
ở H 2 được h3.
- Gấp theo đường dấu ở H3 được H4.
- Sau mỗi lần gấp miết theo đường gấp cho thật
phẳng.
*Bước 2: Tạo tên lửa và sử dụng:
- Bẻ các mép gấp sang hai bên đường dấu giữa
và miết theo đường dấu được tên lửa H5.
- Cầm vào nếp gấp giữa cho hai cánh tên lửa
ngang ra được H6. Phóng tên lửa theo hướng
chếch lên không chung.
- Hát
- Để đồ dùng lên bàn.
- Nhắc lại.
- Mô hình tên lửa.
- Phần mũi, thân, mũi tên lửa
dài.
- Gấp bằng giấy.
- Gấp bằng tờ giấy hình chữ
nhật.
- Quan sát.
- Lắng nghe.
Soạn giảng: Phan Thị Thu Năm học: 2011- 2012
Trường tiểu học Diễn Cát Năm học : 2011- 2012
- Y/C nhắc lại các bước.
d. Thực hành:

- Y/C cả lớp gấp tên lửa trên giấy nháp.
- Quan sát giúp h/s còn lúng túng.
4. Củng cố – dặn dò: (2’)
- Y/C nhắc lại các bước gấp tên lửa.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp
tên lửa trên giấy thủ công.
- Nhận xét tiết học.
- Theo dõi các bước gấp.
- Nhắc lại.
- 2 h/s lên bảng thao tác lại các
bước gấp.
- Cả lớp quan sát.
- Thực hành gấp trên giấy
nháp.

Thứ sáu, ngày26 tháng 8 năm 2011.
TIẾT 2
GẤP TÊN LỬA ( tiết 2 )
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Học sinh biết cách gấp tên lửa đúng và đẹp.
2. Kỹ năng: Gấp thành thạo, nhanh, chính xác.
3. GD h/s có tính kiên trì, khéo léo, yêu quý sản phẩm mình làm ra.
B. Chuẩn bị :
- GV: Một tên lửa gấp bằng giấy thủ công khổ to.
Quy trình gấp tên lửa, giấy thủ công.
- HS : Giấy thủ công, bút màu.
C/ Phương pháp:
Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học

1. ổn định tổ chức: (1’)
2. Kiểm tra bài cũ:(1-2’)
? Gấp tên lửa gồm mấy bước.
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30’)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b.Thực hành:
c. HD thao tác:
- Treo qui trình gấp – HD thực hành.
-Y/C nhắc lại các thao tác gấp.
* Bước 1: Gấp tạo mũi và thân tên lửa.
*Bước 2: Tạo tên lửa và sử dụng:
d. Thực hành:
- Y/C các nhóm thực hành gấp tên lửa trên giấy
thủ công
- Hát
- Gấp tên lửa gồm 2 bước:
Bước1: Gấp tạo mũi và thân
tên lửa, bước2: Tạo tên lửa và
sử dụng.
- Nhắc lại.
- Quan sát
- 1 h/s nhắc lại qui trình gấp.
- 2 h/s lên bảng thực hành gấp
Soạn giảng: Phan Thị Thu Năm học: 2011- 2012
Trường tiểu học Diễn Cát Năm học : 2011- 2012
- Phát giấy khổ to cho các nhóm trình bày sản
phẩm.
- Quan sát giúp h/s còn lúng túng.

4. Củng cố – dặn dò: (2’)
- Y/C nhắc lại các bước gấp tên lửa.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp
tên lửa trên giấy thủ công.
- Nhận xét tiết học.
tên lửa.
- Cả lớp quan sát.
- 3 nhóm thực hành gấp và
trang trí tên lửa, rồi ghi tên
mình vào cánh tên lửa sau đó
dán tên lửa và trang trí bức
tranh của nhóm mình cho sinh
động bằng cách dùng bút màu
vẽ thêm các hoạ tiết.
- Các nhóm trình bày sản
phẩm.
- Nhận xét – bình chọn
- 2 h/s lên thực hành phóng tên
lửa.
- Đại diện các nhóm phóng thi.
- Nhận xét – bình chọn.

Thứ sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2011
TIẾT 3
GẤP MÁY BAY PHẢN LỰC ( tiết 1)
A. Mục tiêu:
- Biết cách gấp máy bay phản lực.
- Gấp được máy bay phản lực. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng.
B. Chuẩn bị:
- GV: Một máy bay phản lực gấp bằng giấy thủ công khổ to.

- Quy trình gấp máy bay, giấy thủ công.
- HS: Giấy thủ công, bút màu.
C. Phương pháp:
Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1. ổn định tổ chức: (1’)
2. Kiểm tra đồ dùng học tập:(1-2’)
3. Bài mới: (30’)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b. Quan sát và nhận xét:
- GT chiếc máy bay phản lực hỏi:
? Trên tay cô cầm vật gì.
? Máy bay gồm những bộ phận nào.
-Cho h/s quan sát tên lửa và máy bay để so sánh
sự giống và khác nhau ntn.
- Hát
- Để đồ dùng lên bàn.
- Nhắc lại.
- Quan sát.
- Máy bay phản lực.
- Gồm mũi, thân và cánh máy
bay. Mũi bằng.
- Quan sát máy bay phản lực và
tên lửa.
Soạn giảng: Phan Thị Thu Năm học: 2011- 2012
Trường tiểu học Diễn Cát Năm học : 2011- 2012
-
? Tên lửa được làm bằng gì, gấp bởi hình gì.

c. HD thao tác:
- Treo quy trình gấp.
* Bước 1: Gấp tạo mũi và thân và cánh máy
bay.
- Gấp giống như tên lửa.
- Gấp đôi tờ giấy theo chiều dài để lấy đường
dấu giữa.
- Mở giấy ra được hình 1 và 2.
- Gấp toàn bộ phần trên theo đường dấu gấp ở
H2, Sao cho đỉnh A trùng với đường dấu giữa
được H3
- Gấp theo đường dấu gấp ở hình 3 sao cho 2
đỉnh tiếp giáp nhau ở đường dấu giữa được H4.
- Gấp theo đường dấu gấp ở H4 được H5.
- Gấp tiếp theo đường dáu gấp ở H5 sao cho 2
đỉnh phía trên và 2 mép bên sát vào đường dấu
giữa như H6.
*Bước 2: Tạo máy bay và sử dụng:
- Bẻ các mép gấp song song hai bên đường dấu
gấp và miết dọc theo đường dấu giữa được máy
bay phản lực.
- Cầm vào nếp gấp giữa cho hai cánh máy bay
chếch lên không chung để phóng như phóng tên
lửa.
- Y/C nhắc lại các bước.
d. Thực hành:
- Y/C cả lớp gấp tên lửa trên giấy nháp.
- Quan sát giúp h/s còn lúng túng.
4. Củng cố – dặn dò: (2’)
- Y/C nhắc lại các bước gấp máy bay.

- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp
máy bay trên giấy thủ công.
- Nhận xét tiết học.
+ Giống: Gồm mũi, thân và
cánh.
+ Khác: Mũi tên lửa nhọn, mũi
máy bay bằng.
- Được gấp bằng giấy. Từ hình
chữ nhật.
- Quan sát – Lắng nghe.
- Lắng nghe.
- 2 h/s nêu lại các bước gấp.
- Thực hành trên giấy nháp.
-1HS
-Ghi nhớ.
-Ghi nhớ.

Soạn giảng: Phan Thị Thu Năm học: 2011- 2012
Trường tiểu học Diễn Cát Năm học : 2011- 2012

Thứ sáu, ngày 16 tháng 9 năm 2011
TIẾT 4
GẤP MÁY BAY PHẢN LỰC ( tiết 2)
A. Mục tiêu:
- Biết gấp máy bay phản lực
-Gấp được máy bay phản lực.Các nếp gấp tương đối phẳng thẳng.
B. Đồ dùng dạy học:
- GV: Một máy bay gấp bằng giấy thủ công khổ to.
Quy trình gấp máy bay, giấy thủ công.
- HS : Giấy thủ công, bút màu.

C. Phương pháp:
Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1. ổn định tổ chức: (1’)
2. Kiểm tra bài cũ:(1-2’)
? YC nhắc lại các bước gấp máy bay phản
lực.
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30’)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b. HD thao tác:
- Treo qui trình gấp – HD thực hành.
-YC nhắc lại các thao tác gấp.
* Bước 1: Gấp tạo mũi và thân và cánh máy
bay.
- Gấp giống như tên lửa.
- Gấp đôi từ giấy theo chiều dài để lấy đường
dấu giữa.
- Mở giấy ra được hình 1 và 2.
- Gấp toàn bộ phần trên theo đường dấu gấp ở
H2, Sao cho đỉnh A trùng với đường dấu giữa
được H3.
*Bước 2: Tạo máy bay và sử dụng:
- Bẻ các mép gấp song song hai bên đường
dấu gấp và miết dọc theo đường dấu giữa
được máy bay phản lực.
- Cầm vào nếp gấp giữa cho hai cánh máy bay
chếch lên không chung để phóng như phóng

tên lửa.
- Hát
- Gấp máy bay gồm 2 bước:
Bước1: Gấp tạo mũi thân và
cánh máy bay, bước2: Tạo máy
bay và sử dụng.
- Nhắc lại.
- Quan sát
- 1 h/s nhắc lại qui trình gấp.
Soạn giảng: Phan Thị Thu Năm học: 2011- 2012
Trường tiểu học Diễn Cát Năm học : 2011- 2012
d. Thực hành:
- YC các nhóm thực hành gấp tên lửa trên
giấy thủ công
- Phát giấy khổ to cho các nhóm trình bày sản
phẩm.
- Quan sát giúp h/s còn lúng túng.
4. Củng cố – dặn dò: (2’)
- YC nhắc lại các bước gấp tên lửa.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành
gấp máy bay đuôi rời .
- Nhận xét tiết học.
- 2 h/s lên bảng thực hành gấp
máy bay
- Cả lớp quan sát.
- 3 nhóm thực hành gấp và
trang trí máy bay phản lực, rồi
ghi tên mình vào cánh máy bay
sau đó dán máy bay và trang
trí bức tranh của nhóm mình

cho sinh động bằng cách dùng
bút màu vẽ thêm các hoạ tiết.
- Các nhóm trình bày sản
phẩm.
- Nhận xét – bình chọn
- 2 h/s lên thực hành phóng
máy bay.
- Đại diện các nhóm phóng thi.
- Nhận xét – bình chọn.

Thứ sáu ngày 24 tháng 9 năm 2011.
TIẾT 5:
GẤP MÁY BAY ĐUÔI RỜI ( tiết 1)

A/ Mục tiêu:
- Gấp được máy bay đuôi rời hoặc một số đồ chơi tự chọn đơn giản,
phù hợp.
- Các nếp gấp tương dối phẳng, thẳng.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Một máy bay đuôi rời gấp bằng giấy thủ công khổ to.
Quy trình gấp máy bay, giấy thủ công.
- HS: Giấy thủ công, bút màu.
C/ Phương pháp:
Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1’)
2. Kiểm tra đồ dùng học tập:(1-2’)
3. Bài mới: (30’)
a. Giới thiệu bài:

- Ghi đầu bài:
b. Quan sát và nhận xét:
- Hát
- Để đồ dùng lên bàn.
- Nhắc lại.
Soạn giảng: Phan Thị Thu Năm học: 2011- 2012
Trường tiểu học Diễn Cát Năm học : 2011- 2012
- GT chiếc máy bay đuôi rời hỏi:
? Trên tay cô cầm vật gì.
? Máy bay gồm những bộ phận nào.
? Máy bay được bằng gì, gấp bởi hình gì.
c. HD thao tác:
- Treo quy trình gấp.
* Bước 1: Gấp chéơ tờ giấy hình chữ nhật theo
đường dấu. Gấp ở H1a sao cho cạnh ngắn trùng
với canh dài được H1b.
- Gấp đường dấu giữa ở H1b (chú ý miết mạnh
để tạo nếp gấp) Sau đó mở tờ giấy ra và cắt theo
đường nếp gấp được 1 hình vuông, một hình
chữ nhật.
*Bước 2: Gấp đầu và cánh máy bay:
- Gấp đôi tờ giấy hình vuông theo đường chéo
được hình tam giác(H3a) Gấp đôi theo đường
dấu gấp ở H3a để lấy đường dấu giữa rồi mở ra
được H3b.
- Gấp theo đường dấu gấp ở H3 sao cho đỉnh B
trùng với đỉnh A (H4)
- Lật mặt sau gấp như mặt trước sao chođỉnh C
trùng với đỉnh A được H5.
- Lồng hai ngón tay cái vào lòng tờ giấy HV

mới gấp kéo sang hai bên được H6.
- Gấp hai nửa cạnh đáy H6 vào đường dấu được
H7. Gấp theo các đường dấu gấp (Nằm ở phần
mới gấp lên) vào đường dấu giữa như H8.
- Dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái luồn vào hai
góc HV ở hai bên ép vào theo nếp gấp được máy
bay như hình 9. Gấp theo đườngdấu ở H9 bvề
phía sau được đầu cánh máy bay như H10.
* Bước 3: Làm thân và đuôi máy bay.
- Dùng phần giấy HCN để làm đuôi máy bay.
- Gấp đôi tờ giấy HCN theo chiều dài, gấp đôi tờ
giấy theo chiều rộng, mở tờ giấy ra và đánh dấu
khoảng 1/4 chiều dài để làm đuôi máy bay
(H11) Dùng kéo cắt bỏ phần gạch chéo được
H12.
* Bước 4: Lắp máy bay hoàn chỉnh và sử dụng.
- Mở phần máy bay ra cho thân máy bay vào
(H14) Gấp lại như cũ được máy bay hoàn chỉnh
(H14) Gấp đôi máy bay theo chiều dài và miết
theo đường vừa gấp được (H15)
- Quan sát.
- Máy bay đuôi rời.
- Gồm đầu, thân, cánh và đuôi
máy bay.
- Được gấp bằng giấy. Từ hình
chữ nhật sau đó gấp tạo hình
vuông.
- Quan sát – Lắng nghe.
- Lắng nghe.
Soạn giảng: Phan Thị Thu Năm học: 2011- 2012

Trường tiểu học Diễn Cát Năm học : 2011- 2012
YC nhắc lại các bước.
d. Thực hành:
- YC cả lớp gấp trên giấy nháp.
- Quan sát giúp h/s còn lúng túng.
4. Củng cố – dặn dò: (2’)
- YC nhắc lại các bước máy bay đuôi rời.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp
máy bay trên giấy thủ công.
- Nhận xét tiết học.
- Thực hành trên giấy nháp.
- 2 h/s thực hành gấp.
- 2 h/s nêu lại các bước gấp.
-Ghi nhớ.

Thứ sáu, ngày tháng năm
TIẾT 6:
GẤP MÁY BAY ĐUÔI RỜI ( tiết 2)
A. Mục tiêu
- Gấp được máy bay đuôi rời hoặc một số đồ chơi tự chọn đơn giản, phù
hợp.
- Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng.
- Biết trình bày sản phẩm và phóng máy bay.
- GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu thích môn học.
B. Đồ dùng dạy học:
- GV: Một máy bay đuôi rời gấp bằng giấy thủ công khổ to.
Quy trình gấp máy bay, giấy thủ công.
- HS : Giấy thủ công, bút màu.
C. Phương pháp:
Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.

D. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1’)
2. Kiểm tra bài cũ :(1-2’)
? Gấp máy bay đuôi rời cần thực hiện theo mấy
bước.
3. Bài mới: (30’)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b. Thực hành:
? Nêu lại các thao tác gấp máy bay đuôi rời.
- Chuẩn bị đồ dùng lên bàn
- Cần thực hiện qua 4 bước.
- Nhắc lại.
- 2,3 h/s nêu
* Bước 1: Gấp chéơ tờ giấy
hình chữ nhật theo đường dấu
*Bước 2: Gấp đầu và cánh máy
bay:
* Bước 3: Làm thân và đuôi
Soạn giảng: Phan Thị Thu Năm học: 2011- 2012
Trường tiểu học Diễn Cát Năm học : 2011- 2012
- Chia nhóm bầu nhóm trưởng
- YC các nhóm thực hành gấp.
- Quan sát giúp h/s còn lúng túng
- Gợi ý cho h/s cách trang trí máy bay như vẽ
ngôi sao, lá cờ.
- YC các nhóm trình bày.
- Chọn những sản phẩm đẹp để trưng bày –
tuyên dương.

- Cho h/s thi phóng máy bay.
4. Củng cố – dặn dò: (2’)
- YC nhắc lại các bước gấp máy bay đuôi rời.
- Đánh giá sản phẩm.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp
thuyền phẳng đáy không mui.
- Nhận xét tiết học.
máy bay.
* Bước 4: Lắp máy bay hoàn
chỉnh và sử dụng.
- Các nhóm trình bày sản phẩm
của nhóm mình.
- Bình chọn – nhận xét.
- Từng nhóm lên thi phóng
máy bay trước lớp.
-Ghi nhớ.
Thứ sáu, ngày tháng năm
TIẾT 7:
GẤP THUYÊN PHẲNG ĐÁY KHÔNG MUI ( tiết 1)

A. Mục tiêu: Biết cách gấp thuyền phẳng đáy không mui.
-Gấp được thuyền phẳng đáy không mui.
- Các nếp gấptương đốiphẳng, thẳng.
GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu thích môn học.
B. Đồ dùng dạy học:
- GV: Một thuyền phẳng đáy, gấp bằng giấy thủ công khổ to.
Quy trình gấp thuyền, giấy thủ công.
- HS: Giấy thủ công, bút màu.
C. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học

1. ổn định tổ chức: (1’)
2. Kiểm tra đồ dùng học tập:(1-2’)
3. Bài mới: (30’)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b. Quan sát và nhận xét:
- GT chiếc thuyền hỏi:
? Trên tay cô cầm vật gì.
? Có nhận xét gì về hình dáng màu sắc, tác
- Hát
- Để đồ dùng lên bàn.
- Nhắc lại.
- Quan sát.
- Chiếc thuyền.
- 2 bên là mạn thuyền, đáy
Soạn giảng: Phan Thị Thu Năm học: 2011- 2012
Trường tiểu học Diễn Cát Năm học : 2011- 2012
dụng của thuyền.
? Thuyền được gấp bằng vật liệu gì, gấp bởi
hình gì.
c. HD thao tác:
- Treo quy trình gấp.
* Bước 1: Gấp tạo 4 mép gấp cách đều.
- Đặt ngang tờ giấy thủ công lên mặt bàn,
để mạt ô ở trên (H1) Gấp đôi tờ giấy theo
chiều dài được (H3)
- Gấp đôi mặt trước theo đường dấu gấp ở
( H3) được H4.
- Lật H4 ra mặt sau gấp đôi như mặt trước
được hình 5.

* Bước 2: Gấp tạo thân và mũi thuyền.
- Lách hai ngón tay vào trong 2 mép giấy,
các ngón còn lại cầm hai bên phía ngoài.
Lộn các nếp gấp vào lòng thuyền.
- Gấp theo nếp gấp sao cho cạnh ngắn trùng
với cạnh dài. Tương tự như H7.
- Lật H7 ra mặt sau gấp 2 lần giống như H5
được H8.
- Gấp theo đường dấu gấp sang 2 bên được
H9, H10. Dọc theo 2 cạnh thuyền vừa lộn
cho phẳng sẽ được thuyền phẳng đáy không
mui.
- YC nhắc lại các bước gấp.
d. Thực hành:
- YC cả lớp gấp máy bay trên giấy nháp.
- Quan sát giúp h/s còn lúng túng.
4. Củng cố – dặn dò: (2’)
- YC nhắc lại các bước gấp thuyền.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành
gấp thuyền trên giấy thủ công.
- Nhận xét tiết học.
thuyền, mũi thuyền thon dài,
thuyền dùng để chở người, hàng
hoá…thuyền được làm bằng sắt
hoặc bằng gỗ.
- Thuyền gấp bằng giấy. Hình chữ
nhật.
- Quan sát – Lắng nghe.
- Lắng nghe.
- 2 h/s nêu lại các bước gấp.

- Thực hành trên giấy nháp.
Thứ sáu, ngày tháng năm
TIẾT 8:
GẤP THUYỀN PHẲNG ĐÁY KHÔNG MUI ( tiết 2)

A. Mục tiêu: Biết cách gấp thuyền phẳng đáy không mui.
-Gấp được thuyền phẳng đáy không mui.
- Các nếp gấptương đốiphẳng, thẳng.
GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu thích môn học.
Soạn giảng: Phan Thị Thu Năm học: 2011- 2012
Trường tiểu học Diễn Cát Năm học : 2011- 2012
1. Kiến thức: Học sinh gấp thuyền phẳng đáy không mui đẹp, chính xác.
2. Kỹ năng: Học sinh gấp đúng, biết trình bày sản phẩm.
3. GD h/s có tính kiên trì, khéo léo, yêu quí sản phẩm mình làm ra.
B. Đồ dùng dạy học:
- GV: Một thuyền phẳng đáy, gấp bằng giấy thủ công khổ to.
Quy trình gấp thuyền, giấy thủ công.
- HS : Giấy thủ công, bút màu.
C. Phương pháp:
Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D. Các hoạt động dạy học:
Giáo viên Học sinh
1. ổn định tổ chức: (1’)
2. Kiểm tra bài cũ :(1-2’)
- Nhắc lại cách gấp thuyền phẳng đáy không
mui.
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30’)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:

b. Thực hành:
- YC 2,3 h/s nhắc lại các thao tác gấp thuyền.
- Treo qui trình gấp lên bảng.
- YC các nhóm thực hành gấp
- Quan sát giúp h/s còn lúng túng.
- HD cho các nhóm trang trí theo sở thích.
c. Trình bày sản phẩm:
- YC các nhóm lên trình bày.
4. Củng cố – dặn dò: (2’)
- Đánh giá sản phẩm, nhận xét tinh thần, thái độ
học tập, sự chuẩn bị của h/s.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp
thuyền phẳng đáy có mui.
- Nhận xét tiết học.
- Hát
- Gồm 3 bước
- Nhắc lại.
- Quan sát.
- H/S nêu:
* Bước 1: Gấp tạo 4 mép gấp
cách đều.
- Đặt ngang tờ giấy thủ công
lên mặt bàn, mặt kể ô ở trên
Gấp đôi tờ giấy theo chiều dài
* Bước 2: Gấp tạo thân và
mũi bên.
- 3 nhóm thi gấp thuyền.
- Các nhóm lên trưng bày sản
phẩm của nhóm mình.
- Thả thuyền vào chậu nước.

- Nhận xét – bình chọn.

Thứ sáu, ngày tháng năm
TIẾT 9
GẤP THUYỀN PHẲNG ĐÁY CÓ MUI ( tiết 1)

A. Mục tiêu : Biết gấp thuyền phẳng đáy có mui
-Gấp được thuyền phẳng đáy có mui. Các nếp gấptương đối phẳng, thẳng.
1. Kiến thức: Học sinh biết cách gấp thuyền phẳng đáy có mui.
Soạn giảng: Phan Thị Thu Năm học: 2011- 2012
Trường tiểu học Diễn Cát Năm học : 2011- 2012
2. Kỹ năng : Học sinh gấp đúng các bước, các thao tác.
3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu thích môn học.
B. Đồ dùng dạy học:
- GV: Một thuyền phẳng đáy có mui, gấp bằng giấy thủ công khổ to.
Quy trình gấp thuyền, giấy thủ công.
- HS: Giấy thủ công, bút màu.
C. Phương pháp:
Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1’)
2. Kiểm tra đồ dùng học tập:(1-2’)
3. Bài mới: (30’)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b. Quan sát và nhận xét:
- GT chiếc thuyền hỏi:
? Trên tay cô cầm vật gì.
? Có nhận xét gì về hình dáng màu sắc, tác

dụng của thuyền.
? Thuyền được gấp bằng gì, gấp bởi hình gì.
- Cho h/s quan sát hai chiếc thuyền có mui
và thuyền không có mui.
? Con có nhận xét gì về sự giống và khác
nhau giữa hai chiếc thuyền.
Cách gấp hai loại thuyền tương tự như
nhau, chỉ khác ở bước tạo mui thuyền.
c. HD thao tác:
- Treo quy trình gấp.
* Bước 1: Gấp tạo mui thuyền
- Đặt ngang tờ giấy thủ công lên mặt bàn,
mặt ô để ở trên . gấp 2 đầu tờ giấy vào
khoảng 2,3 ô H1 được H2.
Miết dọc theo hai đường mới gấp cho
phẳng.
* Bước 2: Gấp tạo 4 nếp gấp cách đều nhau.
* Bước 3: Gấp tạo thân và mũi thuyền: (TT
như gấp thuyền không mui)
- YC nhắc lại các bước gấp.
d. Thực hành:
- YC cả lớp gấp thuyền có mui trên giấy
- Hát
- Để đồ dùng lên bàn.
- Nhắc lại.
- Quan sát.
- Chiếc thuyền.
- 2 bên là mạn thuyền, đáy thuyền,
mũi thuyền thon dài, thuyền có mui
ở giữa, thuyền dùng để chở người,

hàng hoá…thuyền được làm bằng
sắt hoặc bằng gỗ.
- Thuyền gấp bằng giấy. Hình chữ
nhật.
- Quan sát.
- Giống nhau về hình dáng của
thân, đáy, mũi, các nép gấp.
- Khác: một loại thuyền có mui,
một loại thuyền không có mui.
- Quan sát.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
- 2 h/s nêu lại các bước gấp.
- Thực hành trên giấy nháp.
Soạn giảng: Phan Thị Thu Năm học: 2011- 2012
Trường tiểu học Diễn Cát Năm học : 2011- 2012
nháp.
- Quan sát giúp h/s còn lúng túng.
4. Củng cố – dặn dò: (2’)
- YC nhắc lại các bước gấp thuyền.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành
gấp thuyền có mui trên giấy thủ công.
- Nhận xét tiết học.
-Ghi nhớ.

Thứ sáu, ngày tháng năm
TIẾT 10

GẤP THUYỀN PHẲNG ĐÁY CÓ MUI ( tiết 2)
A. Mục tiêu: - Biết gấp thuyền phẳng đáy có mui

-Gấp được thuyền phẳng đáy có mui. Các nếp gấptương đối phẳng, thẳng.
1. Kiến thức: Học sinh gấp được thuyền phẳng đáy có mui đẹp, chính xác.
2. Kỹ năng: Học sinh gấp đúng, biết trình bày sản phẩm.
3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quí sản phẩm mình làm ra.
B. Đồ dùng dạy học:
- GV: Một thuyền phẳng đáy, gấp bằng giấy thủ công khổ to.
Quy trình gấp thuyền, giấy thủ công.
- HS : Giấy thủ công, bút màu.
C. Phương pháp:
Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1’)
2. Kiểm tra bài cũ :(1-2’)
- Nhắc lại cách gấp thuyền phẳng đáy có
mui.
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30’)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b. Thực hành:
- YC 2,3 h/s nhắc lại các thao tác gấp
thuyền.
- Treo qui trình gấp lên bảng
- YC các nhóm thực hành gấp
- Quan sát giúp h/s còn lúng túng.
- HD cho các nhóm trang trí theo sở thích.
- Hát
- Gồm 3 bước
- Nhắc lại.

- Quan sát.
- H/S nêu:
* Bước 1: Gấp tạo mui thuyền
* Bước 2: Gấp tạo 4 nếp gấp cách
đều nhau.
* Bước 3: Gấp tạo thân và mũi
thuyền: (TT như gấp thuyền không
mui)
Soạn giảng: Phan Thị Thu Năm học: 2011- 2012
Trường tiểu học Diễn Cát Năm học : 2011- 2012
c. Trình bày sản phẩm:
- YC các nhóm lên trình bày.
4. Củng cố – dặn dò: (2’)
- Đánh giá sản phẩm, nhận xét tinh thần,
thái độ học tập, sự chuẩn bị của h/s.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành
gấp thuyền phẳng đáy có mui.
- Nhận xét tiết học.
- 3 nhóm thi gấp thuyền.
- Các nhóm lên trưng bày sản
phẩm của nhóm mình.
- Thả thuyền vào chậu nước.
- Nhận xét – bình chọn.

Thứ sáu, ngày tháng năm
TIẾT 11
ÔN TẬP CHƯƠNG I - KỸ THUẬT GẤP HÌNH.
A.Mục tiêu:
-Củng cố kiến thức, kĩ năng gấp hình đã học.
-Gấp được ít nhất 1 hình đã học

1. Kiến thức: Học sinh nhắc lại được bước gấp hình, gấp được các hình đã
học.
2. Kỹ năng: Học sinh gấp đúng, đẹp các hình đã học, biết trình bày sản phẩm.
3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quí sản phẩm mình làm ra.
B. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bài mẫu các loại hình đã học.
- HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán, bút màu.
C. Phương pháp:
- Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1’)
2. KT bài cũ :(1-2’)- KT sự chuẩn bị của
h/s.
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30’)
a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài:
b. Thực hành:
- YC h/s nhắc lại các thao tác gấp tên
lửa, gấp máy bay phản lực, máy bay đuôi
rời, gấp thuyền không mui, có mui.
+ Gấp tên lửa: Gồm mấy bước?
+ Gấp máy bay phản lực: Gồm mấy
bước?
+ Gấp máy bay đuôi rời : Gồm mấy
- Hát
- Nhắc lại.
- Quan sát.
- H/S nêu:
- Gồm hai bước: Bước 1: Tạo mũi

thân, bước 2: Tạo tên lửa và sử dụng.
- Gồm 2 bước. Bước 1: Tạo mũi,
thân cánh; Bước 2:Tạo máy bay và
sử dụng.
- Gồm 4 bước: Bước1: Gấp và cắt tạo
1 hình vuông và hình chữ nhật; Bước
Soạn giảng: Phan Thị Thu Năm học: 2011- 2012
Trường tiểu học Diễn Cát Năm học : 2011- 2012
bước?
+ Gấp thuyền phẳng đáy không mui:
Gồm mấy bước?
+ Gấp thuyền phẳng đáy có mui: Gồm
mấy bước?
- YC gấp theo 4 nhóm mỗi nhóm gấp
một loại hình khác nhau.
- HD cho các nhóm trang trí theo sở
thích.
c. Trình bày sản phẩm:
- YC các nhóm lên trình bày.
4. Củng cố – dặn dò: (2’)
- Đánh giá sản phẩm, nhận xét tinh thần,
thái độ học tập, sự chuẩn bị của h/s.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực
hành gấp
Các loại hình đã học
- Nhận xét tiết học.
2: Gấp đầuvà cánh; Bước3: Làm thân
và đuôi: Bước4:Lắp thân và đuôi,sử
dụng.
- Gồm 2 bước: Bước1: Gấp tạo thân

và mũi thuyền; Bước 2: Tạo thuyền.
- Gồm 2 bước: Bước1: Gấp tạo thân
và mũi thuyền; Bước 2: Tạo thuyền
có mui.
- Các nhóm gấp.
Nhận xét – bình chọn.

Thứ sáu, ngày tháng năm
TIẾT 12
ÔN TẬP CHƯƠNG I - KỸ THUẬT GẤP HÌNH.
A. Mục tiêu:
-Củng cố được kiến thức, kĩ năng gấp các hình đã học.
-Gấp được ít nhất một hình để làm đồ chơi.
1. Kiến thức: Đánh giá kiến thức kỹ năng của h/s qua sản phẩm h/s làm ra
2. Kỹ năng: Học sinh gấp đúng, đẹp các hình đã học, biết trình bày sản phẩm.
3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quí sản phẩm mình làm ra.
B. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bài mẫu các loại hình đã học.
- HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán, bút màu.
C. Phương pháp:
- Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1’)
2. Kiểm tra bài cũ :(1-2’)
- KT sự chuẩn bị của h/s.
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30’)
a. Giới thiệu bài:
- Hát

Soạn giảng: Phan Thị Thu Năm học: 2011- 2012
Trường tiểu học Diễn Cát Năm học : 2011- 2012
- Ghi đầu bài: Bài hôm nay các con thực hành
gấp 5 loại hình đã học.
b. Thực hành:
- Chia lớp làm 3 nhóm yêu cầu các nhóm gấp
5 loại hình đã học.
- HD trang trí theo sở thích.
c. Trình bày sản phẩm:
-YC học sinh lên trình bày sản phẩm.
- Nhận xét đánh giá sản phẩm.
+ Hoàn thành: Gấp đúng quy trình, hình gấp
cân đối, các nếp gấp phẳng đẹp.
+ Chưa hoàn thành: Gấp không đúng quy
trình, nếp gấp chưa phẳng, hình gấp không
đúng.
4. Củng cố – dặn dò: (2’)
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau học cắt dán
hình tròn.
- Nhận xét tiết học.
- Nhắc lại.
- Các nhóm thực hành gấp.
- Trang trí, trình bày sản phẩm
cho bài thêm sinh động.
- Các nhóm lên trình bày sản
phẩm của nhóm mình.
- Nhận xét bình chọn.
Thứ sáu, ngày tháng năm
TIẾT 13
GẤP, CẮT, DÁN HÌNH TRÒN (tiết 1)

A. Mục tiêu: - Biết cách gấp, cắt, dán hình tròn
-Gấp cắt, dán, hình tròn. Hìnhcó thể chưa trònđều và kích tước to nhỏ tuỳ
thích . Đường cắt có thể mấp mô.
1. Kiến thức: Học sinh gấp, cắt, dán được hình tròn.
2. Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt, dán hình tròn.
3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quí sản phẩm mình làm ra.
B. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bài mẫu, quy trình gấp.
- HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán.
C. Phương pháp:
- Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập…
D. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1’)
2. KT bài cũ :(1-2’)- KT sự chuẩn bị của h/s.
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30’)
a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài:
b.HD quan sát và nhận xét mẫu.
- GT hình tròn mẫu được dán trên giấy nền
màu vuông.
- Hát
- Nhắc lại.
- Quan sát bài mẫu.
Soạn giảng: Phan Thị Thu Năm học: 2011- 2012
Trng tiu hc Din Cỏt Nm hc : 2011- 2012
- Khụng dựng bỳt v hỡnh trũn, m gp, ct
t hỡnh vuụng.
c. HD quy trỡnh gp:
-Cho h/s qs quy trỡnh gp,ct,dỏn hỡnh trũn.

+ Bc 1: Gp hỡnh
- Gp t hỡnh vuụng cú cnh 6 ụ, gp t hỡnh
vuụng theo ng chộo . Gp ụi hỡnh
vuụng ly ng du gia.
- Gp theo ng du gp sao cho hai cnh
bờn sỏt vo ng du gia.
+ Bc 2: Ct hỡnh trũn.
- Lt mt sau ct theo ng CD
- Sa theo ng cong m ra c hỡnh
trũn.
+ Bc 3: Dỏn hỡnh trũn.
- Dỏn hỡnh trũn vo v hoc t giy khỏc
mu lm nn.
- Lu ý:Bụi h mng, t hỡnh cõn i, mit
nh.
d. Thc hnh trờn giy nhỏp.
- Cho h/s tp gp, ct hỡnh trờn giy nhỏp.
- HDthc hnh.
4. Cng c dn dũ: (2)
- gp, ct, dỏn c hỡnh trũn ta cn thc
hin my bc?
- Chun b giy th cụng bi sau thc hnh
gp ct, dỏn hỡnh trũn.
- Quan sỏt quy trỡnh gp, ct, dỏn
hỡnh trũn.
- Gp, ct, hỡnh trũn t hỡnh
vuụng.
- Thc hnh gp, ct, dỏn hỡnh
trũn trờn giy nhỏp.
- Thc hin qua 3 bc.


Th sỏu, ngy thỏng nm
TIT 14
gấp, cắt, dán hình tròn (tiết 2)
A. Mục tiêu: - Bit cỏch gp, ct, dỏn hỡnh trũn
-Gp ct, dỏn, hỡnh trũn. Hỡnhcú th cha trũnu v kớch tc to nh tu
thớch . ng ct cú th mp mụ.
1. Kiến thức: Học sinh gấp, cắt, dán đợc hình tròn đúng và đẹp.
2. Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt, dán hình tròn.
3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quí sản phẩm mình làm ra.
B. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bài mẫu, quy trình gấp.
- HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán.
C. Phơng pháp:
- Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập
D. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1)
- Hát
Son ging: Phan Th Thu Nm hc: 2011- 2012
Trng tiu hc Din Cỏt Nm hc : 2011- 2012
2. Kiểm tra bài cũ :(1-2)
- Gấp, cắt, dán hình tròn ta cần thực hiện qua
những bớc nào?
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b.Thực hành trên giấy nháp.
- YC nhắc lại các thao tác gấp, cắt, dán.

- YCcác nhóm thi gấp cắt hình theo nhóm 4.
- HD cách trình bày sản phẩm.
c. Đánh giá sản phẩm.
- YC sản phẩm cắt đẹp, tròn, trình bày đẹp,
khoa học.
- Nhận xét - đánh giá.
4. Củng cố dặn dò: (2)
- Nêu lại cách gấp, cắt, dán hình tròn?
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau học gấp cắt,
dán biển báo giao thông.
- Nhận xét tiết học.
- Ta thực hiện qua 3 bớc: Bớc 1gấp
hình, bớc 2 cắt hình tròn, bớc 3
dán hình tròn.
- Nhắc lại.
- Thực hành 3 bớc:
+ Bớc 1: Gấp hình.
+ Bớc 2: Cắt hình.
+ Bớc 3: Dán hình.
- Các nhóm thực hành gấp, cắt,
dán hình tròn.
- Trình bày sản phẩm thành chùm
bông hoa, chùm bóng bay.
- Các nhóm tình bày sản phẩm.
- Nhận xét bình chọn.
- Nêu.
Th sỏu, ngy thỏng nm
TIT 15

gấp, cắt, dán biển báo giao thông

CấM XE ĐI NGƯợC CHIềU
A. Mục tiêu:
-Biết cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngợc chiều.
-Gấp, cắt, dán đợc biển báo giao thông trên. Đờng cắt có thể mấp mô. Biển báo
tơng đối cân đối. Có thể làm biển báo giao thông kích thớc to hoặc bé hơn kích
thớc GV hớng dẫn.
1. Kiến thức: Học sinh gấp, cắt, dán đợc biển báo giao thông.
2. Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt, dán biển báo chỉ lối đi thuận chiều
và cấm xe đi ngợc chiều.
3. GD h/s có ý thức chấp hành luật lệ giao thông.
B. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bài mẫu, quy trình gấp.
- HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán, thớc.
C. Phơng pháp:
- Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập
D. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1)
2. Kiểm tra bài cũ :(1-2)
- KT sự chuẩn bị của h/s.
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
- Hát
- Nhắc lại.
Son ging: Phan Th Thu Nm hc: 2011- 2012
Trng tiu hc Din Cỏt Nm hc : 2011- 2012
b.HD quan sát và nhận xét mẫu
-C nhận xét về hình dáng kích thớc, màu sắc

hình mẫu.
- Khi đi đờng cần tuân thủ theo luật lệ giao
thông nh không đi vào đờng có biển báo cấm
xeigợc chiều.
c. HD quy trình gấp:
- Cho h/s quan sát quy trình gấp, cắt, dán hình.
+ Bớc 1: Gấp cắt hình tròn màu xanh từ hình
vuông có cạnh 6 ô.
- Cắt HCN màu trắng có chiều dài 4 ô rộng 1ô
làm chân biển báo.
+ Bớc 3: Dán hình .
- Dán chân biển báo vào tờ giấy trắng.
-Dán hình tròn màu xanh chờm lên chân biển
báo.
- Lu ý:Bôi hồ mỏng, đặt hình cân đối, miết nhẹ.
d. Thực hành trên giấy nháp.
- Cho h/s tập gấp, cắt hình trên giấy nháp.
- HDthực hành.
4. Củng cố dặn dò: (2)
- Để gấp, cắt, dán đợc hình ta cần thực hiện mấy
bớc?
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp
cắt, dán biển báo giao thông trên giấy thủ công.
- Nhận xét tiết học.
- Quan sát bài mẫu.
- Mỗi biển báo có hai phần
mặt biển báo và chân biển
báo.
- Mặt biển báo đều là hình
tròn có kích thớc giống nhau

nhng màu sắc khác nhau.
- Quan sát quy trình gấp, cắt,
dán hình.
- Nhắc lại các bớc.
- Thực hành gấp, cắt, dán
hình trên giấy nháp.
- Thực hành qua 2bớc.

Th sỏu, ngy thỏng nm
TIT 16
cắt, dán biển báo giao thông
CấM XE ĐI NGƯợC CHIềU (tiết 2)
A. Mục tiêu:
-Biết cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngợc chiều.
-Gấp, cắt, dán đợc biển báo giao thông trên. Đờng cắt có thể mấp mô. Biển báo
tơng đối cân đối. Có thể làm biển báo giao thông kích thớc to hoặc bé hơn kích
thớc GV hớng dẫn.
1. Kiến thức: Học sinh gấp, cắt, dán đợc biển báo giao thông đẹp, cân đối.
2. Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt, dán biển báo chỉ lối đi thuận chiều
và cấm xe đi ngợc chiều.
3. GD h/s có ý thức chấp hành luật lệ giao thông.
B. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bài mẫu, quy trình gấp.
- HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán, thớc.
C. Phơng pháp:
- Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập
D. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1)
- Hát

Son ging: Phan Th Thu Nm hc: 2011- 2012
Trng tiu hc Din Cỏt Nm hc : 2011- 2012
2. Kiểm tra bài cũ :(1-2)
- Gấp cắt, dán biển báo chỉ lối đi thuận
chiều, cấm xe đi ngợc chiều cần gấp qua
mấy bớc?
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b.Thực hành trên giấy nháp.
- Cho h/s thực hành gấp, cắt, dán hình trên
giấy thủ công.
c. Đánh giá sản phẩm.
- YC trình bày sản phẩm: Gấp, cắt, dán
đúng quy trình sản phẩm dán cân đối,
đẹp.
4. Củng cố dặn dò: (2)
- Để gấp, cắt, dán đợc hình ta cần thực hiện
mấy bớc?
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau gấp, cắt,
dán biển báo cấm đỗ xe.
- Nhận xét tiết học.
- Cần thực hiện qua 2 bớc. Cắt
hình, dán hình.
- Nhắc lại.
- Nêu quy trình gấp, cắt, dán biển
báo.
- Mỗi biển báo có hai phần mặt
biển báo và chân biển báo.

- Mặt biển báo đều là hình tròn có
kích thớc giống nhau nhng màu sắc
khác nhau.
- Thực hành gấp, cắt, dán biển báo.
- Trình bày sản phẩm.

Th sỏu, ngy thỏng nm
TIT 17
gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe (tiết1)
A. Mục tiêu:
-Biết cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe.
-Gấp, cắt, dán đợc biển báo giao thông cấm đỗ xe. Đờng cắt có thể mấp mô.
Biển báo tơng đối . Có thể làm biển báo giao thông kích thớc to hoặc bé hơn kích
thớc GV hớng dẫn.
1. Kiến thức: Học sinh gấp, cắt, dán đợc biển báo giao thông cấm đỗ xe.
2. Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe.
3. GD h/s có ý thức chấp hành luật lệ giao thông.
B. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bài mẫu, quy trình gấp.
- HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán, thớc.
C. Phơng pháp:
- Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập
D. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1)
2. Kiểm tra bài cũ :(1-2)
- Kt sự chuẩn bị của h/s.
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30)
a. Giới thiệu bài:

- Ghi đầu bài:
b. HD quan sát nhận xét:
- GT hình mẫu.
- Hát
- Nhắc lại.
Son ging: Phan Th Thu Nm hc: 2011- 2012
Trng tiu hc Din Cỏt Nm hc : 2011- 2012
- YC h/s quan sát nêu nhận xét về sự giống
và khác nhau về kích thớc, màu sắc, các bộ
phận biển báo giao thông cấm đõ với
những biển báo gt đã học.
c. HD mẫu:
* Bớc 1: Gấp, cắt biển báo cấm đỗ xe.
- Gấp, cắt hình tròn màu đỏ từ hình vuông
có cạnh 6 ô.
- Gấp, cắt hình tròn màu xanh từ hình
vuông có cạnh 4 ô.
- Cắt HCN màu đỏ có chiều dài 4 ô rộng
1ô.
- Cắt HCN màu khác có chiều dài 10 ô,
rộng 1 ô làm chân biển báo.
* Bớc 2: Dán biển báo cấm đỗ xe.
- Dán chân biển báo lên tờ giấy trắng.
- Dán hình tròn màu đỏ chờm lên chân
biển báo khoảng nửa ô.
- Dán hình tròn màu xanh ở giữa hình tròn
đỏ.
- Dán chéo hình chữ nhật màu đỏ vào giữa
hình tròn màu xanh.
Lu ý: Dán hình tròn màu xanh lên trên

hình tròn màu đỏ sao cho các đờng cong
cách đều, dán HCN màu đỏ ở giữa hình
tròn màu xanh cho cân đối và chia đôi
hình tròn màu xanh làm hai phần bằng
nhau.
d. Cho h/s thực hành gấp, cắt, dán hình
trên giấy nháp.
- Quan sát h/s giúp những em còn lúng
túng.
4. Củng cố dặn dò: (2)
- Để gấp, cắt, dán đợc hình ta cần thực
hiện mấy bớc?
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực
hành gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe.
- Nhận xét tiết học.
- Quan sát và nêu nhận xét.
- Mỗi biển báo có hai phần mặt
biển báo và chân biển báo.
- Mặt biển báo đều là hình tròn có
kích thớc giống nhau nhng màu sắc
khác nhau.
- Quan sát các thao tác gấp, cắt,
dán biển báo cấm đỗ xe.
- Nhắc lại các bớc gấp.
- Thực hành gấp, cắt, dán biển báo.
- Thực hiện qua hai bớc: Gấp, cắt,
biển báo; dán biển báo.

Th sỏu, ngy thỏng nm
TIT 18

gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe (tiết2)
A. Mục tiêu:( Nh tiết 17)
1. Kiến thức: Học sinh gấp, cắt, dán đợc biển báo giao thông cấm đỗ xe đúng
đẹp.
2. Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe.
3. GD h/s có ý thức chấp hành luật lệ giao thông.
B. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bài mẫu, quy trình gấp.
- HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán, thớc.
C. Phơng pháp:
- Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập
Son ging: Phan Th Thu Nm hc: 2011- 2012
Trng tiu hc Din Cỏt Nm hc : 2011- 2012
D. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1)
2. Kiểm tra bài cũ :(1-2)
- Để gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm
đỗ xe cần thực hiện qua mấy bớc?
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b.Thực hành trên giấy nháp.
- Cho h/s thực hành gấp, cắt, dán hình trên
giấy thủ công.
- YC h/s nhắc lại quy trình gấp, cắt, dán
biển báo GT cấm đỗ xe.
- Tổ chức cho h/s thực hành theo nhóm.
- Quan sát giúp đỡ h/s còn lúng túng hoàn

thành sản phẩm.
c. Đánh giá sản phẩm.
- YC trình bày sản phẩm: Gấp, cắt, dán đúng
quy trình sản phẩm dán cân đối, đẹp.
4. Củng cố dặn dò: (2)
- Nhận xét về tinh thần học tập, sự CB của
h/s.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau gấp, cắt
trang trí thiếp chúc mừng.
- Nhận xét tiết học.
- Hát
- Cần thực hiện qua 2 bớc: Gấp, cắt
và dán biển báo.
- Nhắc lại.
- Nêu quy trình gấp, cắt, dán biển
báo.
+ Bớc 1: Gấp, cắt biển báo cấm đỗ
xe.
+ Bớc2: Dán biển báo cấm đỗ xe.
- Thực hành gấp, cắt, dán biển báo
theo nhóm 6.
- Trình bày sản phẩm.
Th sỏu, ngy thỏng nm
TIT 19

cắt trang trí thiếp chúc mừng (tiết1)
A. Mục tiêu: Biết cách cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng.
-Cắt, gấp và trang trí đợc thiếp chúc mừng. Có thể gấp, cắt thiếp theo kích thớc
to, nhỏ.Nội dung và hình thức có thể đơn giản.
1. Kiến thức: Học sinh gấp, cắt trang trí thiếp chúc mừng.

2. Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt trang trí thiếp chúc mừng.
3. GD h/s có hứng thú làm thiếp chúc mừng để dùng.
B. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bài mẫu, quy trình gấp.
- HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán, thớc.
C. Phơng pháp:
- Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập
D.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1)
2. Kiểm tra bài cũ :(1-2)
- Kt sự chuẩn bị của h/s.
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30)
a. Giới thiệu bài:
- Hát
Son ging: Phan Th Thu Nm hc: 2011- 2012
Trng tiu hc Din Cỏt Nm hc : 2011- 2012
- Ghi đầu bài:
b. HD quan sát nhận xét:
- GT bài mẫu.
- YC h/s quan sát nêu nhận xét mẫu.
? Thiếp chúc mừng có hình gì.
? Mặt thiếp có trang trí và ghi nội dung
chúc mừng ngàygì.
? Hãy kể tên những loại thiếp chúc mừng
mà em bit
Thiếp chúc mừng gửi tới ngời nhận bao giờ
cũng đặt trong phong bì. Thiếp chúc mừng
đợc ghi những lời chúc tốt đẹp.

c. HD mẫu:
* Bớc 1: Gấp, cắt cắt thiếp chúc mừng.
- Gấp, cắt tờ giấy trắng hoặc giấy thủ công,
HCN có chiều dài 20 ô, rộng 15 ô.
- Gấp đôi tờ giấy theo chiều rộng đợc thiếp
chúc mừng có chiều dìa 15 ô, kích thớc 10
ô.
* Bớc 2: Trang trí thiếp chúc mừng.
- Tuỳ thuộc vào ý nghĩa của thiếp chúc
mừng mà ngời ta trang trí khác nhau.
+ Thiếp chúc mừng năm mới thờng trang trí
cành đào, mai hoặc con vật tợng trng của
năm đó, nh: con gà, chó, ngựa,
+ Thiếp chúc mừng sinh nhật thờng trang trí
những bông hoa.
- Để trang trí thiếp có thể vẽ hình hoặc cắt,
dán, xé dán lên mặt ngoài của thiếp và lời
chúc mừng bằng tiếng Việt hoặc tiếng nớc
ngoài.
d. Cho h/s thực hành gấp, cắt, hình trên
giấy nháp.
- Quan sát h/s giúp những em còn lúng
túng.
4. Củng cố dặn dò: (2)
- Để gấp, cắt đợc thiếp chúc mừng ta cần
thực hiện qua những bớc nào?
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành
gấp, cắt trang trí thiếp chúc mừng.
- Nhận xét tiết học.
- Nhắc lại.

- Quan sát và nêu nhận xét.
- Thiếp chúc mừng có hình chữ
nhật.
- Thiếp chúc mừng có trang trí
bông hoa và ghi nội dung chúc
mừng ngày 20 11.
- Thiếp chúc mừng năm mới, sinh
nhật, 8 3, 20 11,
- Quan sát.
- Quan sát, lắng nghe.
- Nhắc lại các bớc gấp.
- Thực hành gấp, cắt trang trí thiếp
chúc mừng.

Th sỏu, ngy thỏng nm
TIT 20
gấp, cắt trang trí thiếp chúc mừng (tiết2)
A. Mục tiêu: ( nh tiết 19)
1. Kiến thức: Học sinh gấp, cắt trang trí thiếp chúc mừng.
2. Kỹ năng Học sinh có kỹ năng gấp, cắt trang trí thiếp chúc mừng sáng tạo,
trình bày đẹp, phù hợp với ND chúc mừng.
3. GD h/s yêu thích môn học, có hứng thú làm thiếp chúc mừng để dùng.
Son ging: Phan Th Thu Nm hc: 2011- 2012
Trng tiu hc Din Cỏt Nm hc : 2011- 2012
B. Đồ dùng dạy học:
- GV: Một số thiếp chúc mừng.
- HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán.
C. Phơng pháp:
- Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập
D. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1)
2. Kiểm tra bài cũ :(1-2)
- Nêu lại các bớc gấp, cắt trang trí thiếp
chúc mừng?
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b. HD thực hành.
- YC nhắc lại các bớc gấp, cắt thiếp chúc
mừng.
- Chia nhóm.
c. Đánh giá sản phẩm:
- Trang trí đẹp, phù hợp với nội dung chúc
mừng.
4. Củng cố dặn dò: (2)
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau gấp, cắt
trang trí phong bì.
Hát
- Gồm hai bớc: Bớc 1 gấp, cắt
thiếp, bớc2: Trang trí thiếp.
- Nhắc lại.
+ Bớc1: gấp, cắt thiếp chúc mừng.
+ Bớc2: Trang trí thiếp chúc mừng
- Các nhóm thực hành gấp, cắt,
trang trí thiếp chúc mừng.
- Trình bày sản phẩm.


Th sỏu, ngy thỏng nm
TIT 21
gấp, cắt, dán phong bì (tiết1)
A. Mục tiêu: Biết cách gấp, dán, cắt đợc phong bì. Nếp gấp, đờng cắt,đờng dán
tơng đối thẳng, phẳng.phong bì có thể cha cân đối.
1. Kiến thức: Học sinh biết cách gấp, cắt, dán phong bì.
2. Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt, dán phong bì.
3. GD h/s có ý thức học tập, rèn đôi bàn tay khéo léo.
B. Đồ dùng dạy học: - GV: Phong bì mẫu, quy trình gấp.
- HS : Giấy A4, kéo, hồ dán, bút chì, bút màu.
C. Phơng pháp: - Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập
D. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1)
2. Kiểm tra bài cũ :(1-2)
- Để gấp, cắt trang trí thiếp chúc mừng ta
cần thực hiện qua mấy bớc?
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30)
a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài:
b. HD quan sát nhận xét:
- Hát
- Thực hiện qua hai bớc: Bớc 1
gấp, cắt. Bớc 2 trang trí thiếp chúc
mừng.
- Nhắc lại.
Son ging: Phan Th Thu Nm hc: 2011- 2012
Trng tiu hc Din Cỏt Nm hc : 2011- 2012
- GT bài mẫu
- YC h/s quan sát nêu nhận xét mẫu.

? Mặt trớc và mặt sau của phong bì có gì.
- YC so sánh kích thớc phong bì th và thiép
chúc mừng.
c. HD mẫu:
* Bớc 1: Gấp phong bì.
- Lấy tờ giấy vở gấp thành 2 phần theo
chiều rộng sao cho hai mép trên khoảng 2
ô.
- Gấp hai bên mỗi bên khoảng 1 ô rỡi để lấy
đờng dấu giữa.
- Mở hai đờng mới gấp ra gấp chéo 4 góc
để lấy đờng dấu gấp.
* Bớc 2: Cắt phong bì.
- Mở tờ giấy ra, cắt theo đờng dấu gấp để
bỏ phần gạch chéo.
* Bớc 3: Dán thành phong bì.
- Gấp lại mép các nếp gấp, dán hai mép
bên, gấp mép trên theo đờng dấu gấp ta đợc
phong bì.
d. Cho h/s thực hành gấp, cắt, dán phong
bì trên giấy nháp.
- Quan sát h/s giúp những em còn lúng
túng.
4. Củng cố dặn dò: (2)
- Để gấp, cắt đợc phong bì ta thực hiện my
bớc?
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành
gấp, cắt, dán phong bì Nhận xét tiết học
- Quan sát và nêu nhận xét.
- Mặt trớc phong bì ghi chữ ngời

gửi, ngời nhận. Mặt sau dán theo
hai cạnh để đựng th, thiếp chúc
mừng sau đó cho vào phong bì ta
dán nốt cạnh còn lại.
- Quan sát.
- Quan sát, lắng nghe.
- Nhắc lại các bớc gấp.
- Thực hành gấp, cắt, dán phong bì.
- Thực hiện qua 3 bớc.

Th sỏu, ngy thỏng nm
TIT 22
gấp, cắt, dán phong bì (tiết2)
A. Mục tiêu: Biết cách gấp, dán, cắt đợc phong bì. Nếp gấp, đờng cắt,đờng dán
tơng đối thẳng, phẳng.phong bì có thể cha cân đối.
1. Kiến thức: Học sinh gấp, cắt, dán phong bì.
2. Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt, dán phong bì đúng và đẹp.
3. GD h/s yêu thích môn học, yêu quý sản phẩm mình làm ra.
B. Đồ dùng dạy học:
- GV: Phong bì mẫu.
- HS : Giấy A4, kéo, hồ dán.
C. Phơng pháp:
- Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập
D. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1)
2. Kiểm tra bài cũ :(1-2)
- Nêu lại các bớc gấp, cắt, dán phong bì.
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30)

a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b. HD thực hành.
- YC nhắc lại các bớc gấp, cắt, dán phong
- Hát
- Gồm ba bớc:
Bớc 1: Gấp phong bì.
Bớc 2: Cắt phong bì.
Bớc 3: Dán phong bì.
- Nhắc lại.
- Bớc 1: Gấp phong bì.
Son ging: Phan Th Thu Nm hc: 2011- 2012

×