Tải bản đầy đủ (.doc) (36 trang)

Giáo án Thủ công lớp 3 cả năm_Bộ 9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (193 KB, 36 trang )

Tuần 2 Soạn :09/08/2010
Dạy: 18/08/2010
Thủ công
Bài 1: Gấp tàu thuỷ hai ống khói (2 tiết)
I. Mục tiêu:
- HS biết gấp tàu thủy 2 ống khói. Gấp đợc tàu thuỷ 2 ống khói. Yêu
thích gấp hình.
II. Đồ dùng dạy học
- Mẫu tàu thuỷ 2 ống khói
- Tranh quy trình
- Giấy màu, kéo thủ công
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ (1 - 2')
- Kiểm tra đồ dùng
2. Dạy bài mới:
a. Giới thiệu bài: 1 - 2'
b Nội dụng
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Tiết 2
* HĐ1. Hớng dẫn quan sát và nhận xét ( 5-
6)
- GV đa vật mẫu, giới thiệu
? Tàu thuỷ đợc làm bằng gì
? Gồm những bộ phận nào?
Bằng giấy
2 ống khói, 2 mũi tàu
? Tàu thuỷ đợc sử dụng làm gì? Chở khách,chở hàng
* HĐ2: GV hớng dẫn mẫu (13-15)
Bớc 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông
? Nêu cách cắt tờ giấy hình vuông
Bớc 2: gấp lấy điểm ở giữa và hai dờng dấu


gấp giữa hình vuông
- Gấp tờ giấy thành 4 hình bàng nhau lấy
điểm O và hai đòng dấu gấp. Mở tờ giấy ra
Bớc 3: Gấp thành tàu thuỷ hai ống khói
- HS nêu cách gấp
- Gấp 4 đỉnh hình vuông vào tâm O - HS nêu cách gấp đã học
- Lật lại gấp tiếp 4 đỉnh vào tâm O - HS quan sát
- Lật ra sau đẩy 2 ô vuông thành 2 ống khói
- Kéo hai cạnh sang hai bên đợc hai mũi tầu
⇒ §a s¶n phÈm H ra xem
- HS nªu l¹i quy tr×nh?
- HS thùc hiÖn ( 9-11’)
- Thùc hµnh
TuÇn 3 So¹n :25/08/2010
Dạy: 27/08/2010
Thủ công
Bài 1: Gấp tàu thuỷ hai ống khói (2 tiết)
I. Mục tiêu:
- HS biết gấp tàu thủy 2 ống khói. Gấp đợc tàu thuỷ 2 ống khói. Yêu
thích gấp hình.
II. Đồ dùng dạy học
- Mẫu tàu thuỷ 2 ống khói
- Tranh quy trình
- Giấy màu, kéo thủ công
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ (1 - 2')
- Kiểm tra đồ dùng
2. Dạy bài mới:
a. Giới thiệu bài: 1 - 2'
b Nội dụng

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Tiết 2
- Đa mẫu
- Nêu quy trình gấp gồm mấy bớc 3 bớc:
- Gấp cắt tờ giấy hình vuông
- Đánh dấu
- Gấp tàu thuỷ
? Bớc khó
* Lu ý: Khi gấp các đỉnh của hình
vuôngvào tâm phải miết kỹ các mép gấp
- GV tổ chức cho HS thực hành
- Trng bày sản phẩm - Trang trí
- Đánh giá sản phẩm
3. Nhận xét, dặn dò: (1 - 2')
- Nhận xét giờ học
- Chuẩn bị đồ dùng bài tiết sau.
Tuần 3
Thứ sáu, ngày 23 tháng 9 năm
2006
Thủ công
Gấp con ếch
I - Mục tiêu:
- HS biết cách gấp con ếch
- Gấp đợc con ếch bằng giấy đúng quy trình kỹ thuật
- Hứng thú với giờ gấp hình
II - Chuẩn bị:
- GV: Mẫu con ếch bằng giấy, tranh quy trình
Giấy màu, kéo
- HS: Giấy màu, kéo.
III - Các hoạt động dạy học

1. Kiểm tra bài cũ: 2 - 3'
? Quy trình gấp tàu thủy 2 ống khói?
- 1 HS lên gấp
2. Dạy bài mới:
a. Giới thiệu bài: 1 - 2'
b. Nội dung: 28'
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Tiết 1:
* HĐ1: HD quan sát và nhận xét.( 5-6)
- Giáo viên đa vật mẫu HS quan sát
? Con ếch gồm mấy phần - 3 phần đầu, thân, chân
? Nhận xét về phần chân - 2 chân trớc và hai chân sau
ở dới thân.
- GV mở 2 chân sau và 2 chân trớc - Máy bay đuôi rời: Lớp 2
HS nhận xét giống với gấp hình nào đã học
* HĐ2: GV hớng dẫn mẫu (14 - 15')
Bớc 1: Gấp cắt tờ giấy hình vuông - HS nêu
Bớc 2:Gấp tạo 2 chân trớc con ếch.
? H3, H4, H5, H6 giống với cách gấp vật gì - 1 HS tự làm, nói cách làm
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
đã học.
- Sau khi đợc H6 gấp 2 đỉnh của hình vuông
trong H6 theo đờng dấu gấp đợc H7: 2 chân
trớc con ếch.
- HS quan sát
Bớc 3: Gấp tạo 2 chân sau và thân.
- Lật H7 ra sau đợc H8
- Gấp 2 cạnh bên của hình tam giác trùng nếp
gấp của hai chân trớc, miết nhẹ, mở ra.
- HS quan sát

- Lật H9b ra sau đợc H10.
- Miết nhẹ theo đờng gấp đợc H11
- Gấp đôi H11 theo chiều ngợc lại đợc H12
- Lật H12 tô hai mắt con ếch
* Làm cho con ếch nhảy.
- Kéo 2 chân trớc dựng lên
- Dùng ngón trỏ miết nhẹ
? Các bớc gấp con ếch 3 Bớc
? Bớc khó?
GV lu ý các mếp gấp phẳng thẳng. GV quan
sát, giúp đỡ HS (8')
- HS thực hành.
Tiết 2:
* HĐ3 : HS thực hành 28'
? Các bớc gấp con ếch.
? Khi gấp lu ý gì? - Mép gấp, nếp gấp phẳng.
Nên dùng giấy màu xanh để
gấp, trang trí đẹp.
- GV quan sát, giúp đỡ HS - HS thực hành
- Đánh giá sản phẩm - HS trng bày sản phẩm
3. Nhận xét - Dặn dò: 3 - 4'
- Nhận xét giờ học
tuần 5
Thứ sáu ngày 6 tháng 10 năm 2006
thủ công
bài 5: gấp, cắt. dán ngôi sao 5 cánh
và lá cờ đỏ sao vàng
I. Mục tiêu
- Học sinh biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao
vàng đúng quy trình kỹ thuật.

- Yêu thích sản phẩm gấp cắt dán
II. chuẩn bị
- Mẫu lá cờ đỏ sao vàng
- Tranh quy trình
- Giấy màu, kéo, hồ dán
iII. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ: 1-2'
? Qui trình gấp, cắt dán con ếch
2. Dạy bài mới
a. Giới thiệu bài 1
b. Nội dung
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Tiết 1:
HĐ1: Hớng dẫn quan sát và nhận xét
(5-6')
- Giáo viên đa mẫu Học sinh quan sát
- Lá cờ hình gì? màu sắc ra sao? Lá cờ đỏ hình chữ nhật
? Ngôi sao vàng có mấy cánh dán nh
thế nào?
5 cánh, dán ở giữa một cánh của ngôi
sao hớng lên cạnh dài của lá cờ
H cho biết tỉ lệ giữa chiều dài và
chiều rộng ngôi sao và lá cờ
Rộng bằng 2/3 dài
Lá cờ thờng đợc treo ở đâu vào dịp
nào?
Treo cột cờ, trớc cửa nhà vào dịp lễ
tết
HĐ2: Giáo viên hớng dẫn mẫu 14-15' Quan sát
Bớc 1: Gấp giấy cắt sao 5 cánh

- Cắt hình vuông cạnh 8 ô - Học sinh quan sát
- Gấp tờ giấy 4 phần, lấy tâm O và đ-
ờng gấp AOB
- Gấp lên theo đờng gấp AOB, đánh
dấu điểm D cách C một ô, gâp ra sau
theo đờng gấp CD
- Gấp cạnh OA trùng OD
- Gấp đôi H4 đợc các góc gấp bằng
nhau
Bớc 2: Cắt ngôi sao vàng 5 cánh - Học sinh quan sát
- Đánh dấu điểm I cách O 1,5 ô; K
cách O 4 ô và thuộc cạnh đối diện
Dùng kéo cắt đờng KI
Bớc 3: Dán ngôi sao vàng 5 cánh vào
tờ giấy màu đỏ để đợc lá cờ đỏ sao
vàng
1 tờ giấy đỏ dài 21 ô rộng 14 ô
- Đánh dấu điểm giữa
- Đánh dấu vị trí dán ngôi sao
- Bôi hồ dán ( lu ý một cánh của ngôi
sao hớng lên một cạnh của hình chữ
nhạt
? Các bớc gấp cắt dãn ngô sao 5 cánh 3 bớc
? Bớc khó Bớc 2
- HS luyện tập
Tiết 2
HĐ3: Học sinh thực hành 28'
? Nêu các bớc gấp cắt dãn ngôi sao 5
cánh và lá cờ đỏ sao vàng
Học sinh nêu

? Nêu cách cắt cờ đỏ và dán ngôi sao
vàng
- Lu ý các mép gấp trùng khít nhau
để đợc năm cánh sao thật đều, dán
ngôi sao ở vị trí chính giữa và một
cánh của ngôi sao hớng lên một cạnh
của lá cờ
đỏ sao vàng
Giáo viên giúp đỡ, uốn nắn cho học
sinh cần lúng túng
Học sinh thực hành
Đánh giá sản phẩm Học sinh trng bày sản phẩm
- Gấp cắt dán bông hoá
3 Nhận xét , dặn dò
- GV nhận xét bài làm của HS, dặn dò chuẩn bị đồ dùng cho buổi học sau
Tuần 7.
Thứ sáu ngày 20 tháng 10 năm 2006
Thủ công
Bài 4: Gấp, cắt, dán bông hoa
i.Mục tiêu:
- - HS biết ứng dụng gấp, cắt ngôi sao 5 cánh để cắt bông hoa 5 cánh.
Biết gấp, cắt, dán bông hoa 4 cánh, 8 cánh đúng qui trình kỹ thuật
- - Trang trí hoa theo ý thích.
- - Hứng thú với giờ học gấp, cắt hình
ii.Đồ dùng dạy học:
- GV: Mẫu hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh.
- Giấy mầu, kéo, hồ dán
- HS: Giấy mầu, kéo, hồ dán
iii.Các hoạt động dạy học:
1.Kiểm tra bài cũ: ( 1


)
2.Dạy bài mới
- Giới thiệu bài: ( 1

)
- Nội dung:
Hoạt động của GV. Hoạt động của HS.
Tiết 1
* HĐ1: HD quan sát và nhận xét ( 4 - 6 )
- GV đa trực quan
? Các bông hoa có màu sắc thế nào?
? Nhận xét về các cánh, khoảng cách
giữa các cánh.
? Có thể áp dụng cách gấp ngôi sao 5
cánh để gấp hoa 5 cánh?
* HĐ2: GV hớng dẫn mẫu ( 14 - 16

)
a. Gấp, cắt hoa 5 cánh
- Yêu cầu HS gấp ngôi sao 5 cánh
- Hớng dẫn vẽ đờng lợn ( tuỳ theo các cách
vẽ khác nhau mà tạo đợc những cánh hoa
với dáng vẻ khác nhau)
b. Gấp, cắt bông hoa 4 cánh, 8 cánh
* Hoa 4 cánh:
- Gấp tờ giấy hình vuông 4 phần, gấp đôi
lại thành 8 phần. Vẽ và cắt theo đờng lợn
nh hớng dẫn ở phần a
* Hoa 8 cánh:

? Hoa 8 cánh so với hoa 4 cánh có gì khác
- Gấp đôi H 5b vẽ đờng cong lợn và cắt
theo đờng cong đó.
- Có thể cắt sát góc nhọn tạo nhuỵ hoa;
- Đa dạng nhiều màu
- Các cánh giống nhau,
đều nhau
- HS thực hiện
- HS quan sát
- Số cánh gấp đôi
c. Dán hoa:
- Bố trí các hoa thích hợp, màu sắc hài hoà,
vẽ thêm cành lá dán vào vị trí đã định
? Qui trình gấp, cắt, dán hoa
? Lu ý
- GV quan sát, giúp đỡ ( 9 - 10

)
Tiết 2
? Qui trình gấp, cắt, dán hoa 4 cánh, 5
cánh, 8 cánh ( 4 - 6

)
? Chọn loại giấy có màu sắc nh thế nào.
? Khi dán hoa lu ý gì
- GV quan sát, hớng dẫn HS trng bày sản
phẩm ( 24 - 25

- HS quan sát
- Cánh hoa đều nhau do vậy vẽ

đờng lợn phải có độ cong đều
nhau
- HS thực hành
- 5 cánh gấp nh hình gôi sao
- 4 cánh gấp thành 8 phần
- 8 cánh gấp thành 16 phần
- Trong sáng , rực rỡ
- Kết hợp hài hoà màu sắc hợp

- HS thực hành
3.Nhận xét - Dặn dò: ( 3 - 4

)
- GV nhận xét bài làm của HS
- Nhắc nhở HS chuẩn bị đồ dùng cho bài sau.
Tuần 9
Thứ sáu ngày 3 tháng 11 năm 2006
Thủ công
Ôn tập chơng i: Phối hợp gấp, cắt, dán hình
i. Mục tiêu
- Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức, kỹ năng gấp, cắt dán hìnhvà
phối hợp gấp cắt dán một trong những hình đă học
II. Đồ dùng dạy học
- Giấy màu, kéo, hồ dán
iii Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh
2. Dạy bài mới
a/ Giới thiệu bài
b/ Nội dung

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
? Đã đợc học gấp cắt dán những
hình gì => Đó là những bài sử
dụng các nếp gấp cơ bản để làm
thành các sản phẩm
- Gv đa tranh qui trình
? Qui trình gấp cắt dán từng sản
phẩm trên
? Bớc khó
? Khi gấp cần lu ý gì
- GV quan sát
- Tàu thuỷ hai ống khói
- Gấp con ếch
- Ngôi sao năm cách và lá cờ đỏ sao
vàng
- Hoa năm cánh
- HS nêu
- HS thực hành
3. Nhận xét, dặn dò
- GV nhận xét sản phẩm của học sinh
- Yêu cầu chuẩn bị đồ dùng cho bài sau
Thứ sáu ngày 10 tháng 11 năm 2006
Thủ công
Ôn tập chơng i : Phối hợp gấp, cắt, dán hình
I. Muc tiêu
- Giúp HS hệ thống lại kiến thức, kỹ năng gấp, cắt dán hình phối hợp
gấp cắt dán hình vẽ và phối hợp cắt dán mọt trong những hình đã học
II. Đồ dùng dạy học
- GV ; Giấy mầu, kéo, hồ
- HS : giấy thủ công

III. các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ (1)
- Kiểm tra đồ dùng của học sinh
2. Dạy bài mới
a/ Giới thiệu bài (1)
b/ Nội dung (28)
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
? Đã đợc gấp những vật gì
- Đó là những bài sử dụng nếp gấp cơ
bản
- GV đa tranh qui trình
? Gấp tàu thuỷ 2 ống khói gồm mấy
bớc
? Bớc khó
? Các bớc gấp con ếch
? - Ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ
sao vàng
? Hoa năm cánh
? Khi gấp lu ý gì
- yêu cầu HS thực hành quan sát
- Tàu thuỷ 2 ống khói
- Gấp con ếch
- Ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao
vàng
- Hoa năm cánh
3 bớc
Gấp tàu thuỷ 2 ống khói
3 bớc
- Mép gấp thẳng, phẳng, đều nhau
-HS thao tác

3. Củng cố (5)
- GV nhận xét sản phẩm của học sinh
- Yêu cầu chuẩn bị đồ dùng cho bài sau
Thứ sáu ngày 17 tháng 11 năm 2006
Thủ công
cắt dán chữ i, t
i. Mục tiêu
- HS biết cắt dán chữ i, T
- Kẻ, cắt dán chữ i, T đúng quy trình kỹ thuật
- HS thích cắt, dán chữ
II. Đồ dùng dạy học
- Giấy màu, kéo, hồ dán
iii Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ 1
- Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh
2. Dạy bài mới
a/ Giới thiệu bài 1
b/ Nội dung 29 - 30
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
* HĐ1: HD quan sát và nhận xét
(5-6)
- GV đa chữ mẫu
? Độ cao con chữ
? Độ rộng con chữ
- GV gấp đôi con chữ theo chiều
dọc
? Nhận xét về hai chữ i, T
=> Cắt chữ i,T gấp giấy theo
chiều dọc
* HĐ 2 GV hớng dẫn mẫu<15>

Bớc 1 : Kẻ chữ Ii; T
- Lật mặt sau giấy cắt 2 hình chữ
nhật : 3x5 ô; 1x5 ô
- Chấm các điểm đánh dấu hình
chữ vào hình 1;
- Kẻ đờng nối giữa các chấm
- HS quan sát
- Đều cao 5 ô
-i rộng 1 ô
- T Rộng 3 ôphía trên và 1 ô phần thân
dới
- Hai nửa thân chữ trùng khít nhau
Bớc 2 : cắt chữ T
- Gấp đôi hình chữ nhật theo
chiều dọc, cắt theo đờng kẻ bỏ
phần gạch chéo T
Bớc 3 : dán chữ T
- Kẻ đờng chuẩn, sắp chữ cho cân
đối .
- Bôi hồ vào các mặt kẻ ô, dán vào
vị trí đã định .
- Đặt 1 tờ giấy lên chữ, miết nhẹ .
* HS thực hành <9-10>
? Qui trình cắt dán chữ I, T
? Lu ý
- GV quan sát, giúp đỡ
Tiết 2< 29-30>
? Qui trình cắt dán chữ I, T
? Lu ý khi cắt, dán chữ T
? Chú ý khi dán

- GV quan sát, giúp đỡ
- Tổ chức cho HS trng bày sản
phẩm
Đầu thân chữ cân đối , đều nét
- Kẻ đờng chuẩn
- dán hồ đều không làm ra ngoài
- HS thực hành
- HS trng bày sản phẩm
3.Củng cố < 3-4>
- GV nhận xét bài làm của HS
- Dặn dò HS chuẩn bị đồ dùng
Tuần 13
Thứ sáu ngày 1 tháng 12 năm 2006
Thủ công
cắt dán chữ h, u
i. Mục tiêu
- HS biết cắt dán chữ h,u
- Kẻ, cắt dán chữ h,u đúng quy trình kỹ thuật
- HS thích cắt, dán chữ
II. Đồ dùng dạy học
- Giấy màu, kéo, hồ dán
iii Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ 1
- Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh
2. Dạy bài mới
a/ Giới thiệu bài 1
b/ Nội dung 29 - 30
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
* HĐ1: HD quan sát và nhận xét
(5-6)

- GV đa chữ mẫu
? Độ cao con chữ
? Độ rộng con chữ
- GV gấp đôi con chữ theo chiều
dọc
? Nhận xét về hai chữ H, U=> Cắt
chữ gấp giấy theo chiều dọc
* HĐ 2 GV hớng dẫn mẫu<15>
Bớc 1 : Kẻ chữ H,U
Lật mặt sau giấy cắt 2 hình chữ
nhật : 3x5 ô; 1x5 ô
- Chấm các điểm đánh dấu hình
chữ vào hình 1;
- Kẻ đờng nối giữa các điểm,lu ý
vẽ đờng lợn góc đối với chữ U
Bớc 2 : cắt chữ H,U
- Gấp đôi hình chữ nhật theo
chiều dọc, cắt theo đờng kẻ bỏ
phần gạch chéo H, U
Bớc 3 : dán chữ H, U
- Kẻ đờng chuẩn, sắp chữ cho cân
đối .
- HS quan sát
- Đều cao 5 ô, rộng 3ô
- Cạnh bên trái, bên phải giống nhau
-
- Bôi hồ vào các mặt kẻ ô, dán vào
vị trí đã định .
- Đặt 1 tờ giấy lên chữ, miết nhẹ .
* HS thực hành <9-10>

? Qui trình cắt dán chữ H,U
? Lu ý
- GV quan sát, giúp đỡ
Tiết 2< 29-30>
? Qui trình cắt dán chữ H,U
? Lu ý khi cắt, dán chữ T
? Chú ý khi dán
- GV quan sát, giúp đỡ
- Tổ chức cho HS trng bày sản
phẩm
Đầu thân chữ cân đối , đều nét
- Kẻ đờng chuẩn
- dán hồ đều không làm ra ngoài
- HS thực hành
- HS trng bày sản phẩm
3.Củng cố < 3-4>
- GV nhận xét bài làm của HS
- Dặn dò HS chuẩn bị đồ dùng
Thứ sáu ngày 15 tháng 12 năm 2006
Thủ công
Cắt dán chữ V
I Mục tiêu
- Biết cách kẻ, cắt dán chữ V
- Kẻ, cắt dán chữ V đúng qui trình kỹ thuật
- HS hứng thú cắt chữ
II Chuẩn bị
- GV : chữ mẫu, giấy mầu, kéo, hồ
- HS ; Giấy mầu, kéo, hồ
III các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ (5)

? Qui trình cắt, dán đợc chữ H; V
? Khi cắt dán chữ V lu ý gì
2. Dạy bài mới
a/ Giơí thiệu bài (1)
b/ Nội dung
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
* HĐ 1: Hớng dẫn quan sát và nhận
xét (4-5)
- GV đa chữ mẫu
? Độ cao, độ rộng chữ V
? nét chữ rộng ? ô
- GV gấp đôi thân chữ V theo chiều
dọc
*HĐ 2 : GV hớng dẫn mẫu(14-15)
Bớc 1 : Kẻ chữ V
- Cắt 1 hình chữ nhật cạnh 3x5
- Chấm các điểm đánh dấu hình chữ
V vào hình chữ nhật
- Gấp đôi tờ giấy theo chiều dọc, nối
các điểm đã đánh dấu
Bớc 2 : Cắt chữ V
- Cắt theo đờng kẻ nửa chữ V bỏ
phần gạch chéo, mở ra đợc chữ V
Bớc 3 : Dán chữ
? Khi dán chữ lu ý gì
*HĐ 3 : HS thực hành cắt, dán chữ V
(7)
? Các bớc cắt dán chữ V
- HS quan sát
- Cao 5 ô; rộng 1 ô

- Rộng 1 ô
- Khi gấp đôi nửa bên trái và nửa bên
phải giống nhau
- HS quan sat
- Phết hồ vừa đủ, ớm nhẹ lên đờng
chuẩn, dán lên đờng kẻ chuẩn cho
cân đối
? Khi cắt dán lu ý
- Tổ chức, giúp đỡ HS
- Hớng dấn HS trng bày các sản
phẩm
-3 bớc
- HS thực hành
3.Nhận xét, dặn dò
- Nhận xét bài làm của HS
- Dặn dò chuẩn bị đồ dùng cho giờ sau
Thứ sáu ngày 22 tháng 12 năm 2006
Thủ công
Cắt dán chữ e
I Mục tiêu
- HS biết cách kẻ, cắt dán chữ E
- Kẻ, cắt dán chữ E đúng qui trình kỹ thuật
- HS hứng thú cắt chữ
II Chuẩn bị
- GV : chữ mẫu, giấy mầu, kéo, hồ
- HS : Giấy mầu, kéo, hồ
III các hoạt động dạy học
1.Kiểm tra bài cũ (3)
? Qui trình cắt, dán đợc chữ V
? Lu ý khi cắt dán chữ V

2 Dạy bài mới
a/ Giơí thiệu bài (1)
b/ Nội dung
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
- HĐ1: Hớng dẫn quan sát và nhận
xét (5-6)
- GV đa chữ mẫu
? Độ cao, độ rộng chữ E - Cao 5 ô; rộng 2,5 ô
? Độ rộng của nét chữ
? Nhận xét gì về nửa phía trên và nửa
phía dới của chữ E
- GV gấp đôi chữ theo chiều ngang
? Nhận xét
*HĐ 2 : GV hớng dẫn mẫu
Bớc 1 : Kẻ chữ E (10-12)
- Cắt 1 tờ giấy hình chữ nhật cạnh
5x2,5 ô
- Chấm các điểm đánh dấu hình chữ
E vào hình chữ nhật
- Kẻ các điểm đã đánh dấu
Bớc 2 : Cắt chữ E
- Gấp đôi chữ E theo chiều ngang
- Cắt theo đờng kẻ nửa chữ E Mở ra
đợc chữ E
Bớc 3 : Dán chữ E
? Lu ý gì khi dán chữ E
* HĐ 3 : HS thực hành (10-11)
? Qui trình cắt, dán chữ E
? Lu ý khi cắt dán chữ E
- GV quan sát, hớng dẫn giúp đỡ

- Rộng 1 ô
- Giống nhau
- Nửa trên và nửa dới của chữ trùng
khít nhau
- HS quan sát
- Đặt chữ cân đối trên đờng chuẩn
- Phết hồ vào mặt sau của chữ
- Dán chữ vào vị trí đã định
- Gồm 3 bớc
Phết hồ vừa đủ, ớm nhẹ lên đờng
chuẩn, dán lên đờng kẻ chuẩncho cân
đối
- HS thực hành
3. Nhận xét - dặn dò (3)
- GV nhận xét bài làm của HS
- Dặn dò chuẩn bị đồ dùng
Tuần 17 + 18
Thứ sáu ngày 29 tháng 12 năm 2006
Thủ công
Cắt dán chữ vui vẻ
I Mục tiêu
- HS biết cách kẻ, cắt dán chữ VUI Vẻ
- Kẻ, cắt dán chữ VUI Vẻ đúng qui trình kỹ thuật
- HS hứng thú cắt chữ
II Chuẩn bị
- GV : chữ mẫu, giấy mầu, kéo, hồ
- HS : Giấy mầu, kéo, hồ
III các hoạt động dạy học
1.Kiểm tra bài cũ (3)
? Qui trình cắt, dán đợc chữ E

3.Dạy bài mới
a/ Giới thiệu bài (1)
b/ Nội dung
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Tiết 1
*HĐ1: Hớng dẫn quan sát và nhận
xét (5-6)
- GV đa chữ mẫu
? Nêu tên các chữ cái trong mẫu chữ
? Khoảng cách giữa các chữ cái trong
từng chữ và khoảng cách giữa các
chữ
? Cách kẻ, cắt các chữ cái
*HĐ 2 : GV hớng dẫn mẫu (12- 14)
- HS quan sát
- V, U, i, E
- Giữa các con chữ 1 ô
- Giữa các chữ 2 ô
- HS nêu
Bớc 1: Kẻ cắt các chữ cái của chữ vui
vẻ và dấu hỏi
- Kích thớc các chữ cái của chữ VUI
Vẻ nh các ô ở bài trớc
- Cắt dấu hỏi: Kẻ dấu hỏi trong một ô
vuông, cắt theo đờng kẻ dọc, bỏ phần
gạch chéo đợc dấu hỏi
Bớc 2 : Dán thành chữ VUI Vẻ
- Kẻ đờng chuẩn
- Sắp các chữ theo thứ tự, lu ý khoảng
cách giữa các chữ

- Phết hồ vào mặt sau của các chữ rồi
dán
* HĐ 3 : HS thực hành (10)
? Qui trình cắt, dán chữ VUI Vẻ
? Lu ý khi cắt dán chữ VUI Vẻ
- GV quan sát, hớng dẫn giúp đỡ
Tiết 2
? Qui trình kẻ, cắt , dán chữ VUI Vẻ
- Lu ý khoảng cách giữa các chữ
- GV quan sát, giúp đỡ
- Tổ chc trng bày sản phẩm
- HS thực hành
- Bớc 1: Kẻ,cắt, dán các chữ cái của
chữ , Dấu hỏi
- Bớc 2: Dán thành chữ VUI Vẻ
- HS thực hành
3. Nhận xét - dặn dò (3)
- GV nhận xét bài làm của HS
- Dặn dò chuẩn bị đồ dùng
Tuần 19
Thứ sáu ngày 19 tháng 1 năm
2007
thủ công
ôn tập chơng II: cắt dán chữ cái đơn giản
I. Mục tiêu:
- Đánh giá kiến thức, kĩ năng cắt, dán chữ qua các sản phẩm thực hành
của HS.
II. Chuẩn bị
- Mẫu chữ của 5 bài học trong chơng trình II.
- Giấy thủ công, bút chì, kéo, hồ dán

III các hoạt động dạy học
1.Kiểm tra bài cũ (1)
- Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh
2.Dạy bài mới
a/ Giới thiệu bài (1)
b/ Nội dung
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
TIếT 1
? Chơng i đã học cắt dán những chữ
cái nào
? Qui trình cắt dán từng chữ cái đã
học
? Khi cắt chữ U cần lu ý gì
? Khi dán chữ cần lu ý các bớc nào
- GV lu ý độ cao các con chữ , các
nét chữ đều phải là 1 ô
- GV quan sát, giúp đỡ
- H, U, i, V, E
- Vẽ đờng lợn chữ U cong đều , khi
cắt theo đúng đờng lợn
- Vẽ đờng chuẩn
- Phết hồ vào chữ cái
- Dán chữ cái trên đờng chuẩn
- HS thực hành
Tiết 2
? Nêu một số khó khăn khi cắt dán
một số chữ cái đã học
- GV lu ý độ cao các con chữ là 5 ô
và độ rộng là 1 ô
- Có thể cho HS ghép thành những từ

có ý nghĩa
- GV quan sát giúp đỡ - HS thực hành
3. Nhận xét - dặn dò (3)
- GV nhận xét bài làm của HS
- Dặn dò chuẩn bị đồ dùng
Tuần 21
Thứ sáu ngày 2 tháng 2năm
2007
thủ công
Đan nong mốt (2 tiết)
I. Mục tiêu:
- HS biết cách đan nong mốt
- Yêu thích các sản phẩm đan nan
II. Chuẩn bị
- Tranh quy trình, mẫu tấm đan
- Giấy tô ky, sản phẩm ở từng bớc
- Kéo, hồ dán
III. Các hoạt động dạy học
1.Kiểm tra bài cũ (1)
- Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh
2.Dạy bài mới
a/ Giới thiệu bài (1)
b/ Nội dung
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
* HĐ1: HD quan sát và nhận xét
- GV giới thiệu tấm đan
? Nhận xét kích thớc, màu sắc của
tấm đan
? Nhận xét về các nan đan
* HĐ2: Hớng dẫn mẫu

- Hình vuông
- Màu sắc hài hòa nổi bật ở nan đan
Bớc 1: Kẻ, cắt nan đan
- Cắt hình vuống cạnh 9 ô. Cắt các
nan đến ô thứ 8 dừng lại.
- Cắt 7 nan ngang, 4 nan nẹp dài 9 ô
Bớc 2: Đan nong một bằng giấy bìa
- Quy ớc đánh số các nan
- Đặt nan dọc lên bàn
- Đan nan 1: Nhắc nan dọc 2, 4, 6, 8
luồn nan 1 vào. Dồn nan cho khép
- Đan nan 2: nhắc nan 1, 3, 6, 9 luồn
nan ngang dồn vào khít với nan 1
- Đan nan 3 nh đan nan 1
- Đan nan 4 nh đan nan 2
- Đan đến hết nan 7
Bớc 3: Dán nẹp xung quanh tấm đan
- Phết hồ vào 4 tấm nẹp, dán ở đờng
viền ngoài giữ cho nan không bị tuột
? Quy trình đan nong mốt
- Lu ý chọn màu sắc các nan đan cho
nổi bật, khi đan luôn dồn khít các
nan đan
- GV quan sát, giúp đỡ, nhận xét
- GV nhận xét rút kinh nghiệm
3 bớc: - Kẻ, cắt các nan
- Đan nong mốt
- Dán nẹp
- HS thực hành
Tiết 2

? Quy trình đan nong mốt
? Bớc khó
? Lu ý gì khi đan
3 bớc: - Kẻ, cắt các nan
- Đan nong mốt
- Dán nẹp
Lu ý chọn màu sắc các nan đan cho
- Gv quan sát , giúp đỡ
- Tổ chức cho HS trng bày sản phẩm
nổi bật, khi đan luôn dồn khít các
nan đan
- HS thực hành
3. Nhận xét - dặn dò (3)
- GV nhận xét bài làm của HS Tuần 23
Thứ sáu ngày 23 tháng 2 năm
2007
thủ công
Đan nong đôi
I. Mục tiêu:
- HS biết cách đan nong đôi
- Đan đợc nong đôi đúng quy trình kỹ thuật.
- Yêu thích các sản phẩm đan nan
II. Chuẩn bị
- Tranh quy trình
- Tấm đan nong mốt, nong đôi.
- Giấy màu, keo, hồ dán
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ: 3 - 5'
- Kiểm tra đồ dùng của học sinh
2. Dạy học bài mới

a/ Giới thiệu bài
b/ Nội dung
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Tiết 1
* HĐ1: HD quan sát và nhận xét ( 5-6)
- GV đa 2 tấm hình đan nong đôi, nong
mốt
? Nhận xét kích thớc, màu sắc, cách đan
của các nan đan
- Kích thớc bằng nhau, nổi bật nan
đan
- Nhấc 2, đè 2 cách nhau 1 dọc cùng
chiều

×