Tải bản đầy đủ (.doc) (30 trang)

Giáo án Thủ công lớp 3 cả năm_Bộ 16

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (196.58 KB, 30 trang )

Giáo án thủ công
Thứ ngày tháng 8 năm 2009
Tuần 1: Bọc vở
I. Mục đích yêu cầu:
- Học sinh biết cách bọc vở (bao tập). Bọc đợc vở bằng giấy tự chọn.
- Có ý thức giữ gìn vở sạch, đẹp.
II. Đồ dùng dạy học:
- Mẫu quyển vở đợc bọc bằng giấy (giấy bọc có thể là hoạ báo, báo hằng
ngày hoặc loại giấy chuyên dùng để bọc vở có bán sẵn).
- Một quyển vở cha đợc bọc (để hớng dẫn thực hành). Kéo thủ công, bút
chì.
IV. Các hoạt động dạy học:
Nội dung dạy học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giáo viên hớng dẫn HS
quan sát và nhận xét.
- GV giới thiệu mẫu quyển vở đã đợc
bọc.
- Giáo viên mở các nếp gấp, sau đó lấy
tờ giấy bọc quyển vở ra.
Hoạt động 2: Giáo viên hớng dẫn mẫu.
Bớc 1: Chọn và gấp giấy để bọc vở
SGV tr.187.
Bớc 2: Bọc vở SGV tr.189
Hoạt động 3: Học sinh thực hành bọc
vở.
- GV tổ chức cho HS thực hành bọc vở.
- GV quan sát uốn nắn, giúp đỡ những
HS còn lúng túng.
- GV đánh giá kết quả thực hành.
* Nhận xét dặn dò:


- GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái
độ học tập và kết quả thực hành.
- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy
nháp, giấy thủ công, bút màu để học bài
Gấp tàu thuỷ hai ống khói.
- HS quan sát, nhận xét về màu
sắc, kích thớc, loại giấy sử dụng để
bọc vở.
- HS quan sát, so sánh.
- HS trả lời các câu hỏi về cách lựa
chọn giấy và cách bọc vở.
- HS quan sát thao tác của giáo
viên.
- HS nhắc lại cách bọc vở và nhận
xét.
- HS thực hành theo 2 bớc.
- HS trng bày sản phẩm.
Thứ ngày tháng 8 năm 2009
Tuần 2:
Bài 2: gấp tàu thuỷ hai ống khói ( tiết 1)
I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết cách gấp tàu thuỷ hai ống khói.
- Gấp đợc tàu thuỷ hai ống khói . Các nếp gấp tơng đối thẳng, phẳng. Tàu
thủy tơng đối cân đổi.
1
- HS khéo tay: Gờp đợc tàu thủy hai ống khói . Các nếp gấp thẳng, phẳng.
Tàu thủy cân đối.
II. Đồ dùng dạy học:
- Mẫu tàu thuỷ hai ống khói đợc gấp bằng giấy có kích thớc đủ lớn để
HS cả lớp quan sát đợc.

- Tranh quy trình gấp tàu thủy hai ống khói.
- Giấy nháp, giấy thủ công. Bút màu, kéo thủ công.
IV. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giáo viên hớng dẫn HS quan sát
và nhận xét.
- GV giới thiệu mẫu tàu thuỷ hai ống khói và
đặt câu hỏi định hớng quan sát SGV tr.191.
- GV giải thích.
- GV liên hệ thực tế về tác dụng của tàu thuỷ
SGV tr.191.
Hoạt động 2: Giáo viên hớng dẫn mẫu.
Bớc 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông.
- GV gợi ý để HS nhớ lại cách cắt tờ giấy hình
vuông.
Bớc 2: Gấp lấy điểm giữa và 2 đờng dấu gấp
giữa hình vuông SGV tr.192.
- Lu ý: không quy định số ô vuông của tờ
giấy.
Bớc 3: Gấp thành tàu thuỷ hai ống khói
SGV tr.192.
- GV và HS cả lớp quan sát. GV sửa chữa uốn
nắn.
- HS quan sát mẫu, nhận xét đặc
điểm, hình dáng của tàu thuỷ.
- HS suy nghĩ tìm ra cách gấp tàu
thuỷ.
- 1 HS lên bảng mở dần tàu thuỷ mẫu
cho đến khi trở lại tờ giấy hình
vuông ban đầu.

- HS lên bảng thực hiện.
- 1, 2 HS lên bảng thao tác lại các b-
ớc gấp.
- Quan sát thao tác của GV.
- HS tập gấp tàu thuỷ hai ống khói
bằng giấy nháp.

Thứ ngày tháng năm 2009
Tuần 3:
gấp tàu thuỷ hai ống khói ( tiết 2)
I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết cách gấp tàu thuỷ hai ống khói.
- Gấp đợc tàu thuỷ hai ống khói . Các nếp gấp tơng đối thẳng, phẳng. Tàu
thủy tơng đối cân đổi.
- HS khéo tay: Gấp đợc tàu thủy hai ống khói . Các nếp gấp thẳng, phẳng.
Tàu thủy cân đối.
II. Đồ dùng dạy học:
- Mẫu tàu thuỷ hai ống khói đợc gấp bằng giấy có kích thớc đủ lớn để
HS cả lớp quan sát đợc.
2
- Tranh quy trình gấp tàu thủy hai ống khói.
- Giấy nháp, giấy thủ công. Bút màu, kéo thủ công.
IV. Các hoạt động dạy học:
Thời
gian
Nội dung dạy học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 3: HS thực hành gấp tàu thủy hai
ống khói.
- GV gọi HS thao tác gấp tàu thủy hai ống

khói theo các bớc đã hớng dẫn.
- GV gợi ý: Sau khi gấp đợc tàu thuỷ, có thể
dùng bút màu trang trí xung quanh tàu cho
đẹp.
- GV tổ chức cho HS thực hành.
- GV quan sát, uốn nắn để các em hoàn
thành sản phẩm.
- GV đánh giá kết quả thực hành của HS.
* Nhận xét- dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái
độ học tập, kết quả thực hành của HS.
- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ
công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để
học bài Gấp con ếch.
- 2 HS nhắc lại quy trình gấp tàu
thuỷ hai ống khói và thực hành
gấp trớc lớp.
- HS thực hành.
- HS trng bày sản phẩm.
Tuần 4 Thứ ngày tháng 9 năm 2009
gấp con ếch ( tiết 1)
I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết cách gấp con ếch.
- Gấp đợc con ếch bằng giấy , nếp gấp tơng đối thăng phẳng.
- HS khéo tay: Gấp đợc con ếch bằng giấy . Nếp gấp thẳng, phẳng. Con
ếch cân đối .
Làm cho con ếch nhảy đợc.
II. Đồ dùng dạy học:
- Mẫu con ếch đợc gấp bằng giấy có kích thớc đủ lớn để HS cả lớp quan
sát đợc.

- Tranh quy trình gấp con ếch bằng giấy.
- Giấy màu hoặc giấy trắng, kéo thủ công.
- Bút màu đen hoặc bút dạ màu sẫm.
IV. Các hoạt động dạy học:
Thời
gian
Nội dung dạy học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giáo viên hớng dẫn HS
quan sát và nhận xét. - HS quan sát mẫu, trả lời câu hỏi về
3
- GV giới thiệu mẫu con ếch đợc gấp
bằng giấy và đặt câu hỏi định hớng
quan sát SGV tr.195.
- GV liên hệ thực tế về hình dạng và
ích lợi của con ếch SGV tr.195.
Hoạt động 2: Giáo viên hớng dẫn mẫu.
Bớc 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông
SGV tr.196
Bớc 2: Gấp hai chân trớc con ếch
SGV tr.196.
Bớc 3: Gấp tạo hai chân sau và thân
con ếch SGV tr.197.
* Cách làm cho con ếch nhảy SGV
tr.199.
đặc điểm, hình dáng, lợi ích của con
ếch.
- HS lên bảng mở dần hình gấp con
ếch. Từ đó HS bắt đầu hình dung đ-
ợc cách gấp con ếch.

- HS quan sát thao tác của GV và tập
gấp con ếch theo các bớc đã hớng
dẫn.
Tuần 5 Thứ ngày tháng 9 năm 2009
gấp con ếch ( tiết 2)
I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết cách gấp con ếch.
- Gấp đợc con ếch bằng giấy , nếp gấp tơng đối thăng phẳng.
- HS khéo tay: Gấp đợc con ếch bằng giấy . Nếp gấp thẳng, phẳng. Con
ếch cân đối .
Làm cho con ếch nhảy đợc.
II. Đồ dùng dạy học:
- Mẫu con ếch đợc gấp bằng giấy có kích thớc đủ lớn để HS cả lớp quan
sát đợc.
- Tranh quy trình gấp con ếch bằng giấy.
- Giấy màu hoặc giấy trắng, kéo thủ công.
- Bút màu đen hoặc bút dạ màu sẫm.
IV. Các hoạt động dạy học:
Thời
gian
Nội dung dạy học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 3: HS thực hành gấp con
ếch.
- GV tổ chức cho HS thực hành gấp con
ếch nh tiết trớc.
- GV giải thích nguyên nhân làm cho
con ếch không nhảy đợc để các em rút
kinh nghiệm SGV tr.200.
- GV chọn một số sản phẩm đẹp cho cả

lớp quan sát.
- GV đánh giá sản phẩm của HS.
* Nhận xét- dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần
- 2 HS lên bảng nhắc lại và thực
hiện các thao tác gấp con ếch đã
học ở tiết 1. Nhắc lại 3 bớc gấp
con ếch.
- HS gấp con ếch theo nhóm.
- HS trong nhóm thi xem ếch của
ai nhảy xa hơn, nhanh hơn.
4
thái độ học tập, kết quả thực hành của
HS.
- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ
công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công
để học bài Gấp, cắt, dán ngôi sao năm
cánh và lá cờ đỏ sao vàng.
____________________________________________________
Tuần 6 Thứ ngày tháng 9 năm 2009
gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh
và lá cờ đỏ sao vàng ( tiết1)
I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh.
- Gấp, cắt, dán đợc ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng . Các cánh của
ngôi sao tơng đối đều nhau. Hình dán tơng đối phẳng, cân đối.
- HS khéo tay: Gấp, cắt, dán đợc ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng.
Các cánh của ngôi sao đều nhau. Hình dán phẳng, cân đối.
II. Đồ dùng dạy học:
- Mẫu lá cờ đỏ sao vàng làm bằng giấy thủ công.

- Giấy thủ công màu đỏ, màu vàng và giấy nháp.
- Kéo thủ công, hồ dán, bút chì, thớc kẻ.
- Tranh quy trình gấp, cắt, dán là cờ đỏ sao vàng.
IV. Các hoạt động dạy học:
Thời
gian
Nội dung dạy học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giáo viên hớng dẫn HS
quan sát và nhận xét.
- GV giới thiệu mẫu lá cờ đỏ sao vàng
và đặt câu hỏi định hớng quan sát để
rút ra nhận xét SGV tr. 201.
- GV liên hệ thực tiễn và nêu ý nghĩa
của lá cờ đỏ sao vàng SGV tr. 201,
202.
Hoạt động 2: Giáo viên hớng dẫn mẫu.
Bớc 1: Giấy gấp để cắt ngôi sao năm
cánh SGV tr.202.
Bớc 2: Cắt ngôi sao vàng năm cánh -
SGV tr.203.
Bớc 3: Dán ngôi sao vàng năm cánh
vào tờ giấy màu đỏ để đợc lá cờ đỏ sao
vàng SGV tr.204.
- HS nhận xét tỉ lệ giữa chiều dài,
chiều rộng của lá cờ và kích thớc
ngôi sao.
- HS quan sát mẫu, trả lời câu hỏi về
đặc điểm, hình dáng, của lá cờ đỏ
sao vàng.

- 1, 2 HS nhắc lại cách thực hiện các
thao tác gấp, cắt ngôi sao năm cánh.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
- HS tập gấp, cắt ngôi sao năm cánh.
5
Tuần 7 Thứ ngày tháng 9 năm 2009
gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh
và lá cờ đỏ sao vàng ( tiết2)
I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh.
- Gấp, cắt, dán đợc ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng . Các cánh của
ngôi sao tơng đối đều nhau. Hình dán tơng đối phẳng, cân đối.
- HS khéo tay: Gấp, cắt, dán đợc ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng.
Các cánh của ngôi sao đều nhau. Hình dán phẳng, cân đối.
II. Đồ dùng dạy học:
- Mẫu lá cờ đỏ sao vàng làm bằng giấy thủ công.
- Giấy thủ công màu đỏ, màu vàng và giấy nháp.
- Kéo thủ công, hồ dán, bút chì, thớc kẻ.
IV. Các hoạt động dạy học:
Thời
gian
Nội dung dạy học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 3: HS thực hành gấp, cắt, dán
ngôi sao năm cánh.
- GV gọi HS nhắc lại và thực hiện các bớc
gấp, cắt ngôi sao năm cánh.
- GV nhận xét và treo tranh quy trình gấp,
cắt, dán SGV tr. 205.
- GV tổ chức cho HS thực hành gấp, cắt,

dán lá cờ đỏ sao vàng.
- GV đánh giá sản phẩm thực hành của
HS.
* Nhận xét- dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần
thái độ học tập, kết quả thực hành của HS.
- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ
công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công
để học bài Gấp, cắt, dán bông hoa.
- 1 HS khác nhắc lại cách cắt, dán
ngôi sao để đợc lá cờ đỏ sao vàng.
- HS nhắc lại các bớc thực hiện.
- HS trng bày sản phẩm.
Tuần 8 Thứ ngày tháng năm 2009
gấp, cắt, dán bông hoa ( tiết 1)
I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết cách gấp, cắt, dán bông hoa. Biết cách gấp, cắt, dán bông hoa t-
ơng đối đều nhau.
6
- HS khéo tay : Gấp, cắt, dán đợc bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh , các
cánh của bông hoa đều nhau.
- Có thể cắt đợc nhiều bong hoa, trình bày đẹp.
II. Đồ dùng dạy học:
- Mẫu bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh đợc gấp, cắt từ giấy màu.
- Tranh quy trình gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh.
- Giấy thủ công các màu, giấy trắng làm nền.
- Kéo thủ công, hồ dán, bút màu.
IV. Các hoạt động dạy học:
Thời
gian

Nội dung dạy học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giáo viên hớng dẫn HS
quan sát và nhận xét.
- GV giới thiệu mẫu một số bông hoa 5
cánh, 4 cánh, 8 cánh.
- GV nêu câu hỏi gợi ý để HS trả lời về
cách gấp, cắt bông hoa năm cánh trên cơ
sở nhớ lại bài học trớc SGV tr.206
- GV liên hệ thực tế SGV tr.207.
Hoạt động 2: Giáo viên hớng dẫn mẫu.
a) Gấp, cắt bông hoa 5 cánh:
- GV giúp HS củng cố vận dụng kỹ năng
gấp, cắt ngôi sao 5 cánh để cắt hoa.
- Hớng dẫn HS cắt, gấp bông hoa 5 cánh
theo các bớc SGV tr.207.
- GV mở rộng: Tuỳ từng cách vẽ và cắt l-
ợn theo đờng cong sẽ đợc 5 cánh hoa hình
dạng khác nhau.
b) Gấp, cắt bông hoa 4 cánh, 8 cánh
SGV tr.208
c) Dán các hình bông hoa SGV tr.209
- GV tổ chức cho HS tập gấp, cắt bông
hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh.
- HS quan sát và nêu một số nhận
xét.
- 1, 2 HS lên bảng thực hiện gấp,
cắt ngôi sao 5 cánh.
- 2 HS thực hiện thao tác gấp, cắt
bông hoa 8 cánh.

Tuần 9 Thứ ngày tháng năm 2009
gấp, cắt, dán bông hoa ( tiết 2)
I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết cách gấp, cắt, dán bông hoa. Biết cách gấp, cắt, dán bông hoa t-
ơng đối đều nhau.
- HS khéo tay : Gấp, cắt, dán đợc bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh , các
cánh của bông hoa đều nhau.
- Có thể cắt đợc nhiều bong hoa, trình bày đẹp.
II. Đồ dùng dạy học:
7
- Mẫu bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh đợc gấp, cắt từ giấy màu.
- Giấy thủ công các màu, giấy trắng làm nền.
- Kéo thủ công, hồ dán, bút màu.
IV. Các hoạt động dạy học:
Thời
gian
Nội dung dạy học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 3: HS thực hành gấp, cắt, dán bông
hoa.
- GV yêu cầu HS nhắc lại và thực hiện thao
tác gấp, cắt để đợc hình bông hoa.
- GV nhận xét.
- Chú ý: Có thể cắt bông hoa 4 cánh, 8 cánh
có kích thớc khác nhau để trình bày cho đẹp.
- GV đánh giá kết quả thực hành của HS.
* Nhận xét- dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái
độ học tập, kết quả thực hành của HS.
- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công,

giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để làm bài
kiểm tra cuối chơng Phối hợp gấp, cắt, dán
hình.
- HS quan sát lại tranh quy trình.
- HS thực hành và trang trí sản
phẩm.
- HS trng bày sản phẩm.
Tuần 10 Thứ ngày tháng năm
Ôn tập
phối hợp gấp, cắt, dán hình (1 tiết)
I. Mục đích yêu cầu:
- Ôn tập, củng cố đợc kiến thức, kỹ năng phối hợp gấp, cắt, dán một để
làm đồ chơi.
- Làm đợcíit nhất hai đồ chơi
- HS khéo tay : - Làm đợc ít nhất 3 đồ chơi đã học. Có thể làm đợc sản
phẩm mới có tính sáng tạo.
II. Đồ dùng dạy học:
- Các mẫu của các bài trớc.
IV. Các hoạt động dạy học:
Thời
gian
Nội dung dạy học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
* Nội dung bài kiểm tra:
- Đề kiểm tra: Em hãy gấp hoặc phối hợp
gấp, cắt, dán một trong những hình đã học ở
chơng I.
- GV nêu mục đích, yêu cầu của bài kiểm tra.
- Trớc khi kiểm tra, GV gọi HS nhắc lại tên
các bài đã học trong chơng I. Sau đó GV cho

- HS làm bài kiểm tra thực hành
gấp, cắt, dán một trong những sản
phẩm đã học trong chơng.
- HS nhắc lại các bài đã học trong
8
HS quan sát lại các mẫu.
- Sau khi HS hiểu rõ mục đích yêu cầu, GV tổ
chức cho HS làm bài kiểm tra qua thực hành
gấp, cắt, dán một trong những sản phẩm đã
học trong chơng. Trong quá trình HS thực hiện
bài thực hành, GV quan sát, giúp đỡ những HS
còn lúng túng để các em hoàn thành bài kiểm
tra.
* Đánh giá:
- Đánh giá sản phẩm của HS theo 2 mức độ:
+ Hoàn thành (A) SGV tr.212.
+ Cha hoàn thành (B) SGV tr.212.
* Củng cố - dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái
độ học tập, kết quả thực hành của HS.
- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công,
giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài
Cắt, dán chữ cái đơn giản.
chơng I.
- HS làm bài kiểm tra.
Môn Thủ công
Thứ ngày tháng năm

Tuần 11: Cắt, dán chữ I, T (tiết 1)


I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ I, T.
- HS yêu thích cắt, dán chữ.
II. Đồ dùng dạy học:
- Mẫu chữ I, T cắt đã dán và mẫu chữ I, T cắt từ giấy màu hoặc giấy
trắng. Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ I, T.
- Giấy thủ công, thớc kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán.
IV. Các hoạt động dạy học:
Nội dung dạy học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giáo viên hớng dẫn HS
quan sát và nhận xét.
- GV giới thiệu mẫu các chữ I, T và hớng
dẫn HS quan sát SGV tr. 214.
Hoạt động 2: Giáo viên hớng dẫn mẫu.
* Bớc 1: Kẻ chữ I, T SGV tr. 215.
- HS quan sát chữ mẫu.
- Nêu nhận xét về độ rộng, chiều cao
của chữ.
9
* Bớc 2: Cắt chữ I, T SGV tr. 216.
* Bớc 3: Dán chữ I, T SGV tr. 216.
- GV tổ chức cho HS tập kẻ cắt chữ I, T.
- HS thực hành theo nhóm.
Thứ ngày tháng năm
Tuần 12 : Cắt, dán chữ I, T (tiết 2)
I. Mục đích yêu cầu:
- Kẻ, cắt, dán đợc chữ I, T các nét chữ tơng đối thẳng và đều nhau. Chữ
dán tơng đối phẳng.
- HS khéo tay: Kẻ, cắt dán đợc chữ I, T, các nét chữ thẳng và đều nhau.

Chữ dán phẳng
II. Đồ dùng dạy học:
- Mẫu chữ I, T cắt đã dán và mẫu chữ I, T cắt từ giấy màu hoặc giấy
trắng. Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ I, T.
- Giấy thủ công, thớc kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán.
IV. Các hoạt động dạy học:
Nội dung dạy học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 3: HS thực hành cắt, dán chữ I,
T.
- GV yêu cầu HS nhắc lại và thực hiện các
thao tác kẻ, gấp, cắt chữ I, T.
- GV nhận xét và nhắc lại các bớc kẻ, cắt,
dán chữ I , T theo quy trình.
- GV quan sát, uốn nắn, giúp đỡ HS còn
lúng túng.
- GV nhắc HS dán chữ cho cân đối và miết
cho phẳng.
- GV đánh giá sản phẩm thực hành của HS.
* Nhận xét- dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần
thái độ học tập, kết quả thực hành của HS.
- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ
công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để
học bài Cắt, dán chữ H, U.
- HS nhắc lại các bớc kẻ, cắt, dán
các chữ I, T theo quy trình 3 bớc.
- HS thực hành kẻ, cắt, dán chữ I, T.
- HS trng bày sản phẩm.
Tuần 13 Thứ ngày tháng năm

Bài 8: Cắt, dán chữ H, u (tiết1)
10
I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ H, U.
II. Đồ dùng dạy học:
- Mẫu chữ H, U cắt đã dán và mẫu chữ H, U cắt từ giấy màu hoặc giấy
trắng. Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ H, U.
- Giấy thủ công, thớc kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán.
IV. Các hoạt động dạy học:
Tiết 1
Nội dung dạy học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giáo viên hớng dẫn HS quan sát và
nhận xét.
- GV giới thiệu mẫu các chữ H, U và hớng dẫn
HS quan sát SGV tr. 218.
Hoạt động 2: Giáo viên hớng dẫn mẫu.
* Bớc 1: Kẻ chữ H, U SGV tr. 218.
* Bớc 2: Cắt chữ H, U SGV tr. 219.
* Bớc 3: Dán chữ H, U SGV tr. 219.
- GV tổ chức cho HS tập kẻ cắt chữ H, U.
- HS quan sát chữ mẫu.
- Nêu nhận xét về độ rộng,
chiều cao của chữ.
- HS thực hành theo nhóm.
_______________________________________________
Tuần 14 Thứ ngày tháng năm
Bài 8: Cắt, dán chữ H, u (tiết 2)
I. Mục đích yêu cầu:
- Kẻ, cắt, dán đợc chữ H, U các nét chữ tơng đối thẳng và đều nhau. Chữ

dán tơng đối phẳng.
- HS khéo tay: Kẻ, cắt dán đợc chữ H, U, các nét chữ thẳng và đều nhau.
Chữ dán phẳng
II. Đồ dùng dạy học:
- Mẫu chữ H, U cắt đã dán và mẫu chữ H, U cắt từ giấy màu hoặc giấy
trắng. Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ H, U.
- Giấy thủ công, thớc kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán.
IV. Các hoạt động dạy học:
11
Nội dung dạy học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 3: HS thực hành cắt, dán chữ H, U.
- GV yêu cầu HS nhắc lại và thực hiện các
thao tác kẻ, gấp, cắt chữ H, U.
- GV nhận xét và nhắc lại các bớc kẻ, cắt, dán
chữ H, U theo quy trình.
- GV quan sát, uốn nắn, giúp đỡ HS còn lúng
túng.
- GV nhắc HS dán chữ cho cân đối và miết
cho phẳng.
- GV đánh giá sản phẩm thực hành của HS.
* Nhận xét- dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái
độ học tập, kết quả thực hành của HS.
- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công,
giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài
Cắt, dán chữ V.
- HS nhắc lại các bớc kẻ, cắt, dán các
chữ H, Utheo quy trình 3 bớc.
- HS thực hành kẻ, cắt, dán chữ H, U.

- HS trng bày sản phẩm.
Thứ ngày tháng năm
Tuần 15
Bài 9: Cắt, dán chữ V
I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ V.
- Kẻ, cắt, dán đợc chữ V các nét chữ tơng đối thẳng và đều nhau. Chữ dán
tơng đối phẳng.
- HS khéo tay: Kẻ, cắt dán đợc chữ V các nét chữ thẳng và đều nhau. Chữ
dán phẳng
II. Đồ dùng dạy học:
- Mẫu chữ V cắt đã dán và mẫu chữ V cắt từ giấy màu hoặc giấy trắng.
Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ V.
- Giấy thủ công, thớc kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán.
IV. Các hoạt động dạy học:
Nội dung dạy học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giáo viên hớng dẫn HS quan sát
và nhận xét.
- GV giới thiệu mẫu các chữ V và hớng dẫn
HS quan sát SGV tr. 221.
Hoạt động 2: Giáo viên hớng dẫn mẫu.
* Bớc 1: Kẻ chữ V SGV tr. 221.
* Bớc 2: Cắt chữ V SGV tr. 222.
* Bớc 3: Dán chữ V SGV tr. 222.
- GV tổ chức cho HS tập kẻ cắt chữ E.
- HS quan sát chữ mẫu.
- Nêu nhận xét về độ rộng, chiều
cao của chữ.
- HS thực hành theo nhóm.

12
Hoạt động 3: HS thực hành cắt, dán chữ V.
- GV yêu cầu HS nhắc lại và thực hiện các
thao tác kẻ, gấp, cắt chữ V.
- GV nhận xét và nhắc lại các bớc kẻ, cắt, dán
chữ V theo quy trình.
- GV quan sát, uốn nắn, giúp đỡ HS còn lúng
túng.
- GV nhắc HS dán chữ cho cân đối và miết
cho phẳng.
- GV đánh giá sản phẩm thực hành của HS và
khen ngợi những em làm đợc sản phẩm đẹp.
* Nhận xét- dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái
độ học tập, kết quả thực hành của HS.
- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công,
giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài
Cắt, dán chữ E.
- HS nhắc lại các bớc kẻ, cắt, dán
các chữ V theo quy trình 3 bớc.
- HS thực hành kẻ, cắt, dán chữ V.
- HS trng bày sản phẩm.
Tuần 16
Thứ ngày tháng năm

Cắt, dán chữ E
I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ E. các nét chữ tơng đối thẳng và đều nhau.
Chữ dán tơng đối phẳng.
- HS khéo tay: Kẻ, cắt dán đợc chữ E các nét chữ thẳng và đều nhau. Chữ

dán phẳng
II. Đồ dùng dạy học:
- Mẫu chữ V cắt đã dán và mẫu chữ E cắt từ giấy màu hoặc giấy trắng.
Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ E.
- Giấy thủ công, thớc kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán.
IV. Các hoạt động dạy học:
Nội dung dạy học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giáo viên hớng dẫn HS quan
sát và nhận xét.
- GV giới thiệu mẫu các chữ E và hớng dẫn
HS quan sát SGV tr. 223.
Hoạt động 2: Giáo viên hớng dẫn mẫu.
* Bớc 1: Kẻ chữ V SGV tr. 224.
* Bớc 2: Cắt chữ V SGV tr. 224.
* Bớc 3: Dán chữ V SGV tr. 224.
- GV tổ chức cho HS tập kẻ cắt chữ E.
- HS quan sát chữ mẫu.
- Nêu nhận xét về độ rộng, chiều
cao của chữ.
- HS thực hành theo nhóm.
HĐ 3: HS thực hành cắt, dán chữ E.
- GV yêu cầu HS nhắc lại và thực hiện các
thao tác kẻ, gấp, cắt chữ V.
- GV nhận xét và nhắc lại các bớc kẻ, cắt,
dán chữ V theo quy trình.
- GV quan sát, uốn nắn, giúp đỡ HS còn lúng
túng.
- GV nhắc HS dán chữ cho cân đối và miết
cho phẳng.

- GV đánh giá sản phẩm thực hành của HS và
khen ngợi những em làm đợc sản phẩm đẹp.
- HS nhắc lại các bớc kẻ, cắt, dán
các chữ E theo quy trình 3 bớc.
- HS thực hành kẻ, cắt, dán chữ E.
- HS trng bày sản phẩm.
13
* Nhận xét- dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái
độ học tập, kết quả thực hành của HS.
- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công,
giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài
Cắt, dán chữ Vui vẻ.
Tuần 17
Thứ ngày tháng năm

Bài 11: Cắt, dán chữ vui vẻ (tiết 1)
I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ Vui Vẻ.
- HS yêu thích cắt, dán chữ.
II. Đồ dùng dạy học:
- Mẫu chữ Vui Vẻ cắt đã dán và mẫu chữ Vui Vẻ cắt từ giấy màu hoặc
giấy trắng. Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ Vui Vẻ.
- Giấy thủ công, thớc kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán.
IV. Các hoạt động dạy học:
Tiết 1
Nội dung dạy học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giáo viên hớng dẫn HS quan
sát và nhận xét.

- GV giới thiệu mẫu các chữ Vui Vẻ và h-
ớng dẫn HS quan sát nêu tên các chữ cái
trong mẫu chữ.
- GV nhận xét và củng cố cách kẻ, cắt chữ.
HĐ 2: Giáo viên hớng dẫn mẫu.
* Bớc 1: Kẻ, cắt các chữ Vui Vẻ và dấu hỏi
(?) SGV tr. 226.
* Bớc 2: Dán thành chữ Vui Vẻ SGV
tr.227.
- GV tổ chức cho HS tập kẻ cắt các chữ cái
và dấu hỏi (?) của chữ Vui Vẻ.
- HS quan sát chữ mẫu.
- Nhận xét khoảng cách giữa các chữ
trong mẫu chữ.
- HS nhắc lại cách kẻ cắt các chữ V,
U, E, I.
- HS thực hành theo nhóm.
Tuần 18
Thứ ngày tháng năm

Cắt, dán chữ vui vẻ (tiết 2)
I. Mục đích yêu cầu:
- Kẻ, cắt, dán đợc chữ Vui Vẻ các nét chữ tơng đối thẳng và đều nhau.
Chữ dán tơng đối phẳng.
14
- HS khéo tay: Kẻ, cắt dán đợc chữ VUI VE các nét chữ thẳng và đều
nhau. Chữ dán phẳng, cân đối.
- HS yêu thích cắt, dán chữ.
II. Đồ dùng dạy học:
- Mẫu chữ Vui Vẻ cắt đã dán và mẫu chữ Vui Vẻ cắt từ giấy màu hoặc

giấy trắng. Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ Vui Vẻ.
- Giấy thủ công, thớc kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán.
IV. Các hoạt động dạy học:
Nội dung dạy học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 3: HS thực hành cắt, dán chữ Vui
Vẻ.
- GV kiểm tra cách kẻ, cắt chữ Vui Vẻ.
- GV nhận xét và nhắc lại các bớc kẻ, cắt,
dán chữ Vui Vẻ theo quy trình.
- GV quan sát, uốn nắn, giúp đỡ HS còn
lúng túng.
- GV nhắc HS dán chữ cho cân đối và miết
cho phẳng.
- GV đánh giá sản phẩm thực hành của HS
và khen ngợi để khuyến khích các em làm đ-
ợc sản phẩm đẹp.
* Nhận xét- dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái
độ học tập, kết quả thực hành của HS.
- Dặn dò HS ôn lại các bài trong chơng II
Cắt, dán chữ cái đơn giản và giờ học sau
mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu,
kéo thủ công để làm bài kiểm tra.
- HS nhắc lại các bớc kẻ, cắt, dán các
chữ theo quy trình 2 bớc.
- HS thực hành kẻ, cắt, dán chữ.
- HS trng bày sản phẩm.

Tuần 19

Thứ ngày tháng năm

Ôn tập chơng II
Cắt, dán chữ cái đơn giản (1 tiết)
I. Mục đích yêu cầu:
- Biết cách kẻ, cắt, dán một số chữ cái đơn giản có nét thẳng, nét đối
xứng.
- HS khéo tay: Kẻ, cắt , dán đợ một số chữ cái đơn giản có nét thẳng, nét
đối xứng. Các nét chữ cắt thẳng, đều, cân đối. Trình bày đẹp .
II. Đồ dùng dạy học:
- Mẫu các chữ cái của 5 bài học trong chơng II để giúp HS nhớ lại cách
thực hiện.
- Giấy thủ công, thớc kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán.
IV. Các hoạt động dạy học:
Nội dung dạy học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
15
* Nội dung ôn tập :
- cắt, dán 2 hoặc 3 chữ cái trong các chữ đã
học ở chơng II
- GV giải thích yêu cầu của bài về kiến
thức, kỹ năng, sản phẩm.
- GV quan sát HS làm bài. Có thể gợi ý cho
những HS kém hoặc còn lúng túng để các
em hoàn thành bài kiểm tra.
* Đánh giá:
- Đánh giá sản phẩm của HS theo 2 mức độ:
+ Hoàn thành (A) SGV tr.229.
+ Cha hoàn thành (B): Không kẻ, cắt, dán đ-
ợc hai chữ đã học.

* Củng cố - dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái
độ học tập, kết quả thực hành của HS.
- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ
công, bìa màu, thớc kẻ, bút màu, kéo thủ
công để học bài Đan nong mốt.
- HS nhắc lại các bài đã học trong
chơng I.
- HS làm bài theo yêu cầu .
Tuần 20
Thứ ngày tháng năm

kiểm tra chơng II
Cắt, dán chữ cái đơn giản (1 tiết)
I. Mục đích yêu cầu:
- Kẻ, cắt, dán một số chữ cái đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng.
- HS khéo tay: Có thể sử dụng các chữ cái đã cắt đợc để ghép thành chữ
đơn giản khác.
II. Đồ dùng dạy học:
- Mẫu các chữ cái của 5 bài học trong chơng II để giúp HS nhớ lại cách
thực hiện.
- Giấy thủ công, thớc kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán.
IV. Các hoạt động dạy học:
Nội dung dạy học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
* Nội dung bài kiểm tra:
- Đề kiểm tra: Em hãy cắt, dán 2 hoặc 3
chữ cái trong các chữ đã học ở chơng II
- GV giải thích yêu cầu của bài về kiến
thức, kỹ năng, sản phẩm.

- GV quan sát HS làm bài. Có thể gợi ý cho
những HS kém hoặc còn lúng túng để các
em hoàn thành bài kiểm tra.
* Đánh giá:
- Đánh giá sản phẩm của HS theo 2 mức độ:
- HS nhắc lại các bài đã học trong
chơng I.
- HS làm bài kiểm tra.
16
+ Hoàn thành (A) SGV tr.229.
+ Cha hoàn thành (B): Không kẻ, cắt, dán đ-
ợc hai chữ đã học.
* Củng cố - dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái
độ học tập, kết quả thực hành của HS.
- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ
công, bìa màu, thớc kẻ, bút màu, kéo thủ
công để học bài Đan nong mốt.
Tuần 21
Thứ ngày tháng
năm

Bài 13: đan nong mốt (tiết1)
I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết cách đan nong mốt., kẻ, cắt đợc các nan tơng đối đều nhau
- HS khéo tay : kẻ, cắt đợc các nan tơng đối đều nhau.
II. Đồ dùng dạy học:
- Mẫu tấm đan nong mốt bằng bìa có kích thớc đủ lớn để HS quan sát đ-
ợc, các nan dọc và nan ngang khác màu nhau.
- Tranh quy trình đan nong mốt.

- Các nan đan mẫu 3 màu khác nhau.
- Bìa màu hoặc giấy thủ công (hoặc vật liệu khác) bút chì, thớc kẻ, kéo
thủ công, hồ dán.
IV. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giáo viên hớng dẫn HS quan sát
và nhận xét.
- GV giới thiệu tấm đan nong mốt.
- GV liên hệ thực tế SGV tr.232.
Hoạt động 2: Giáo viên hớng dẫn mẫu.
* Bớc 1: Kẻ, cắt các nan SGV tr. 232.
- Cắt các nan dọc.
- Cắt 7 nan ngang và 4 nan dùng để dán nẹp
xung quanh.
* Bớc 2: Đan nong mốt bằng giấy bìa SGV
tr. 233.
- Đan nan ngang thứ nhất.
- Đan nan ngang thứ hai.
- HS quan sát nhận xét.
- HS nhắc lại cách đan nong mốt.
- Kẻ, cắt các nan đan bằng giấy, bìa và
tập đan nong mốt theo nhóm.
17
- Đan nan ngang thứ ba.
- Đan nan ngang thứ t.
chú ý: Đan xong mỗi nan ngang phải dồn nan
cho khít rồi mới đan tiếp nan sau.
Bớc 3: Dán nẹp xung quanh tấm đan SGV
tr. 234.
Tuần 22

Thứ ngày
tháng năm

đan nong mốt (tiết2)
I. Mục đích yêu cầu:
- Đan đợc nong mốt , dồn đợc nan nhng có thể cha khít.
- Dán đợc nẹp xung quanh tấm đan .
HS khéo tay: Đan đợc tấm đan nong mốt. Các nan đan khít nhau. Nẹp đợc tấm
đan chắc chắn. Phối hợp màu sắc của nan dọc, nan ngang trên tấm đan hài hoà.
Có thể sử dụng tấm đân nong mốt để tạo thành hình đơn giản
II. Đồ dùng dạy học:
Mẫu tấm đan nong mốt bằng bìa có kích thớc đủ lớn để HS quan sát đợc, các nan
dọc và nan ngang khác màu nhau.
Tranh quy trình đan nong mốt.
Các nan đan mẫu 3 màu khác nhau.
Bìa màu hoặc giấy thủ công (hoặc vật liệu khác) bút chì, thớc kẻ, kéo thủ công,
hồ dán.
IV. Các hoạt động dạy học:
Nội dung dạy học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 3: HS thực hành đan nong mốt.
- GV nhận xét và hệ thống lại các bớc đan nong
mốt SGV tr.234.
- GV quan sát, uốn nắn, giúp đỡ HS còn lúng
túng.
- GV nhắc HS dán chữ cho cân đối và miết cho
phẳng.
- GV đánh giá sản phẩm thực hành của HS và
khen ngợi để khuyến khích các em làm đợc sản
phẩm đẹp.

* Nhận xét- dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ
học tập, kết quả thực hành của HS.
- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công,
giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài
Đan nong đôi.
- Một số HS nhắc lại quy trình đan
nong mốt.
- HS thực hành.
- HS trang trí, trng bày sản phẩm.
- HS trng bày sản phẩm.
Tuần 23
Thứ ngày tháng năm
2010

Bài 14: đan nong đôi (tiết1)
18
I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết cách đan nong đôi.
- HS yêu thích các sản phẩm đan nan.
- HS khéo tay: Đan đợc tấm đan nong đôi. Các nan đan khít nhau. Nẹp đ-
ợc tấm đan chắc chắn, phối hợp màu sắccủa nan dọc, nan ngang trên
tấm đan hài hòa.
II. Đồ dùng dạy học:
- Mẫu tấm đan nong đôi bằng bìa có kích thớc đủ lớn để HS quan sát đ-
ợc, các nan dọc và nan ngang khác màu nhau.
- Tranh quy trình đan nong đôi.
- Các nan đan mẫu 3 màu khác nhau.
- Bìa màu hoặc giấy thủ công (hoặc vật liệu khác) bút chì, thớc kẻ, kéo
thủ công, hồ dán.

IV. Các hoạt động dạy học:
Tiết 1
Nội dung dạy học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giáo viên hớng dẫn HS quan sát
và nhận xét.
- GV giới thiệu tấm đan nong đôi.
- GV gợi ý để HS so sánh tấm đan nong mốt
với tấm đan nong đôi.
- GV nêu tác dụng và cách đan nong đôi trong
cuộc sống.
Hoạt động 2: Giáo viên hớng dẫn mẫu.
* Bớc 1: Kẻ, cắt các nan SGV tr. 235.
- Cắt các nan dọc.
* Bớc 2: Đan nong đôi: HDHS làm theo sơ đồ
SGV tr.236.
- Cách đan nong đôi và nhấc hai nan, đè hai
nan và lệch nhau một nan dọc (cùng chiều)
giữa hai hàng nan ngang liền kề.
Bớc 3: Dán nẹp xung quanh tấm đan
- HS quan sát nhận xét tấm nong đôi.
- HS so sánh 2 tấm đan.
- HS kẻ, cắt các nan đan bằng giấy, bìa
và tập đan nong đôi theo nhóm.

Tuần 24
Thứ ngày tháng
năm

2010


Bài 14: đan nong đôi (tiết2)
I. Mục đích yêu cầu:
- Đan đợc nong đôi theo đúng quy trình kỹ thuật. Dồn đợc nan nhng có
thể cha khít. Dán đợc nẹp xung quanh tâm đan.
- HS yêu thích các sản phẩm đan nan.
- HS khéo tay: Có thể sử dụng tấm đannong đôi để tạo thành hình đơn
giản.
19
II. Đồ dùng dạy học:
- Mẫu tấm đan nong đôi bằng bìa có kích thớc đủ lớn để HS quan sát đ-
ợc, các nan dọc và nan ngang khác màu nhau.
- Tranh quy trình đan nong đôi.
- Các nan đan mẫu 3 màu khác nhau.
- Bìa màu hoặc giấy thủ công (hoặc vật liệu khác) bút chì, thớc kẻ, kéo
thủ công, hồ dán.
IV. Các hoạt động dạy học:
Nội dung dạy học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 3: HS thực hành đan nong đôi.
- GV nhận xét lu ý một số thao tác khó. Sử
dụng tranh quy trình và sơ đồ đan nong đôi
để hệ thống lại các bớc đan nong đôi.
- GV quan sát, uốn nắn, giúp đỡ HS còn
lúng túng.
- GV nhắc HS dán chữ cho cân đối và miết
cho phẳng.
- GV đánh giá sản phẩm thực hành của HS
và khen ngợi để khuyến khích các em làm đ-
ợc sản phẩm đẹp.

* Nhận xét- dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái
độ học tập, kết quả thực hành của HS.
- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ
công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để
học bài Đan hoa chữ thập đơn.
- Một số HS nhắc lại quy trình đan
nong đôi.
- HS thực hành.
- HS trng bày sản phẩm.
Tuần 25
Thứ ngày tháng năm

2010

Bài 16: làm lọ hoa gắn tờng (tiết 1)
I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết vận dụng kỹ năng làm lọ hoa gắn tờng.
- Hứng thú với giờ học làm đồ chơi.
- HS khéo tay : Làm đợc lọ hoa gắn tờng. Các nếp gấp đều, thẳng, phẳng.
Lọ hoa cân đối
II. Đồ dùng dạy học:
- Mẫu tấm lọ hoa gắn tờng làm giấy thủ công đợc dán trên tờ bìa.
- Tranh quy trình làm lọ hoa gắn tờng.
- Giấy thủ công, tờ bìa khổ A4, kéo thủ công, hồ dán, bút màu.
IV. Các hoạt động dạy học:
20
Nội dung dạy học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giáo viên hớng dẫn HS

quan sát và nhận xét.
- GV giới thiệu mẫu lọ hoa gắn tờng và
đặt câu hỏi định hớng SGV tr. 244.
HĐ 2: Giáo viên hớng dẫn mẫu.
* Bớc 1: Gấp phần giấy làm đế lọ hoa và
gấp các nếp gấp cách đều - SGV tr. 245.
* Bớc 2: Tách phần gấp đế lọ hoa ra
khỏi các nếp gấp làm thân lọ hoa
SGV tr.246.
- GV hớng dẫn kỹ để HS hiểu đợc cách
làm và làm đợc.
- Lu ý HS miết mạnh các nếp gấp.
* Bớc 3: Làm thành lọ hoa gắn tờng
SGV tr.246.
- HS nhận xét về hình dang, màu sắc, các
bộ phận của lọ hoa mẫu.
- HS suy nghĩ, tìm cách làm lọ hoa bằng
cách mở dần lọ hoa gắn tờng.
- HS quan sát thao tác của GV.
- HS nhắc lại các bớc gấp và làm lọ hoa
gắn tờng, tập gấp lọ hoa gắn tờng.
Tuần 26
Thứ ngày tháng
năm

2010

Bài 16: làm lọ hoa gắn tờng (tiết2)
I. Mục đích yêu cầu:
- Làm đợc lọ hoa gắng tờng . Các nếp gấp đều, thẳng, phẳng.Lọ hoa tơng

đối cân đối
- Hứng thú với giờ học làm đồ chơi.
- HS khéo tay : HS khéo tay : Làm đợc lọ hoa gắn tờng. Các nếp gấp đều,
thẳng, phẳng. Lọ hoa cân đối
II. Đồ dùng dạy học:
- Mẫu tấm lọ hoa gắn tờng làm giấy thủ công đợc dán trên tờ bìa.
- Tranh quy trình làm lọ hoa gắn tờng.
- Giấy thủ công, tờ bìa khổ A4, kéo thủ công, hồ dán, bút màu.
IV. Các hoạt động dạy học:
Nội dung dạy học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 3: HS thực hành làm lọ hoa
gắn tờng và trang trí.
- GV nhận xét sử dụng tranh quy trình
làm lọ hoa để hệ thống lại các bớc làm lọ
hoa gắn tờng.
- GV uốn nắn, quan sát, giúp đỡ những
em còn lúng túng.
- Một số HS nhắc lại các bớc làm lọ
hoa gắn tờng bằng cách gấp giấy.
- HS thực hành theo nhóm hoặc cá
nhân.
- HS cắt, dán các bông hoa có cành, lá
để cắm trang trí vào lọ hoa.
21
- GV đánh giá sản phẩm thực hành của
HS và khen ngợi để khuyến khích các em
làm đợc sản phẩm đẹp.
- GV đánh giá kết quả học tập của HS.
* Nhận xét- dặn dò:

- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần
thái độ học tập, kết quả thực hành của HS.
- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ
công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công
để học bài Làm đồng hồ để bàn.
- HS trng bày sản phẩm.
Tuần 27
Thứ ngày tháng năm

2010

Bài 16: làm lọ hoa gắn tờng (tiết3)
I. Mục đích yêu cầu:
- Hứng thú với giờ học làm đồ chơi.
- Làm đợc lọ hoa gắng tờng . Các nếp gấp đều, thẳng, phẳng.Lọ hoa tơng
đối cân đối
- HS khéo tay : HS khéo tay : Có thể trang trí lọ hoa đẹp
II. Đồ dùng dạy học:
- Mẫu tấm lọ hoa gắn tờng làm giấy thủ công đợc dán trên tờ bìa.
- Tranh quy trình làm lọ hoa gắn tờng.
- Giấy thủ công, tờ bìa khổ A4, kéo thủ công, hồ dán, bút màu.
IV. Các hoạt động dạy học:
Tiết 2 + 3
Nội dung dạy học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 3: HS thực hành làm lọ hoa
gắn tờng và trang trí.
- GV nhận xét sử dụng tranh quy trình
làm lọ hoa để hệ thống lại các bớc làm lọ
hoa gắn tờng.

- GV uốn nắn, quan sát, giúp đỡ những
em còn lúng túng.
- GV đánh giá sản phẩm thực hành của
HS và khen ngợi để khuyến khích các em
làm đợc sản phẩm đẹp.
- GV đánh giá kết quả học tập của HS.
* Nhận xét- dặn dò:
- Một số HS nhắc lại các bớc làm lọ hoa
gắn tờng bằng cách gấp giấy.
- HS thực hành theo nhóm hoặc cá nhân.
- HS cắt, dán các bông hoa có cành, lá
để cắm trang trí vào lọ hoa.
- HS trng bày sản phẩm.
22
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần
thái độ học tập, kết quả thực hành của HS.
- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ
công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công
để học bài Làm đồng hồ để bàn.
Tuần 28
Thứ ngày tháng năm

2010
Bài 17: làm đồng hồ để bàn (tiết 1)
I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết làm đồng hồ để bàn bằng giấy thủ công.
- Hứng thú với giờ học làm đồ chơi.
- HS khéo tay : làm đồng hồ để bàn cân đối .
II. Đồ dùng dạy học:
- Mẫu đồng hồ để bàn làm giấy thủ công (hoặc bìa màu).

- Đồng hồ để bàn.
- Tranh quy trình làm đồng hồ để bàn.
- Giấy thủ công hoặc bìa màu, giấy trắng kéo thủ công, hồ dán, bút màu,
thớc.
IV. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giáo viên hớng dẫn HS quan sát
và nhận xét.
- GV giới thiệu mẫu đồng hồ để bàn và đặt câu
hỏi định hớng SGV tr. 248.
HĐ 2: Giáo viên hớng dẫn mẫu.
* Bớc 1: Cắt giấy SGV tr.249.
* Bớc 2: Làm các bộ phận của đồng hồ (khung,
mặt đế và chân đỡ đồng hồ) SGV tr. 249.
- Làm khung đồng hồ.
- Làm mặt đồng hồ.
- Làm đế đồng hồ.
- Làm chân đỡ đồng hồ.
* Bớc 3: Làm thành đồng hồ hoàn chỉnh - SGV
tr.252.
- Dán mặt đồng hồ vào khung đồng hồ.
- Dán khung đồng hồ vào phần chân đế.
- Dán chân đỡ vào mặt sau khung đồng hồ.
- GV tóm tắt lại các bớc làm đồng hồ.
- HS quan sát, nhận xét về hình
dang, màu sắc, tác dụng của từng
bộ phận trên đồng hồ.
- HS liên hệ và so sánh hình dạng,
màu sắc, các bộ phận của đồng hồ
mẫu với đồng hồ để bàn đợc sử

dụng trong thực tế.
- HS nêu tác dụng của đồng hồ.
- HS quan sát thao tác của GV.
- HS tập làm mặt đồng hồ để bàn.
Tuần 28
Thứ ngày tháng năm

2010

Bài 17: làm đồng hồ để bàn (tiết 2)
23
I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết làm đợc đồng hồ để bàn tơng đối cân đối.
- Hứng thú với giờ học làm đồ chơi.
- HS khéo tay : làm đồng hồ để bàn cân đối.
II. Đồ dùng dạy học:
- Mẫu đồng hồ để bàn làm giấy thủ công (hoặc bìa màu).
- Đồng hồ để bàn.
- Tranh quy trình làm đồng hồ để bàn.
- Giấy thủ công hoặc bìa màu, giấy trắng kéo thủ công, hồ dán, bút màu,
thớc.
IV. Các hoạt động dạy học:
Nội dung dạy học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 3: HS thực hành làm đồng hồ
để bàn.
- GV nhận xét sử dụng tranh quy trình
làm đồng hồ để hệ thống lại các bớc làm
đồng hồ để bàn.
- GV nhắc HS khi gấp và dán các tờ giấy

để làm đế, khung, chân đỡ đồng hồ cần
miết kỹ các nếp gấp và bôi hồ cho đều.
- GV uốn nắn, quan sát, giúp đỡ những
em còn lúng túng.
- GV đánh giá sản phẩm thực hành của
HS và khen ngợi để khuyến khích các em
làm đợc sản phẩm đẹp.
- GV đánh giá kết quả học tập của HS.
* Nhận xét- dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần
thái độ học tập, kết quả thực hành của HS.
- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ
công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công
để tiếp tục học bài này, trang trí lọ hoa
- Một số HS nhắc lại các bớc làm
đồng hồ để bàn.
- HS thực hành làm đồng hồ để
bàn.
- HS trang trí, trng bày và tự đánh
giá sản phẩm.

Tuần 30
Thứ ngày tháng năm

2010

Bài 17: làm đồng hồ để bàn (tiết 3)
I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết làm đợc đồng hồ để bàn tơng đối cân đối. Hoàn thành sản phẩm
và trang trí sản phẩm

- Hứng thú với giờ học làm đồ chơi.
- HS khéo tay : làm đồng hồ để bàn cân đối. Trang trí đồng hồ đẹp
II. Đồ dùng dạy học:
- Mẫu đồng hồ để bàn làm giấy thủ công (hoặc bìa màu), đã trang trí sẵn
24
- Giấy thủ công hoặc bìa màu, giấy trắng kéo thủ công, hồ dán, bút màu,
thớc.
IV. Các hoạt động dạy học:
Nội dung dạy học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 3: HS thực hành làm đồng hồ
để bàn.
- GV nhận xét làm đồng hồ để hệ thống
lại các bớc làm đồng hồ để bàn.
- GV nhắc HS khi gấp và dán các tờ giấy
để làm đế, khung, chân đỡ đồng hồ cần
miết kỹ các nếp gấp và bôi hồ cho đều.
- GV uốn nắn, quan sát, giúp đỡ những
em còn lúng túng.
HĐ 4: Trang trí sản phẩm :
- GV cho HS tự trang trí đồng hồ theo ý
thích
- Trình bày sản phẩm, GV đánh giá sản
phẩm thực hành của HS
- GV đánh giá kết quả học tập của HS.
* Nhận xét- dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần
thái độ học tập, kết quả thực hành của HS.
- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ
công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công

để học bài Làm quạt giấy tròn
- Một số HS nhắc lại các bớc làm
đồng hồ để bàn.
- HS thực hành làm đồng hồ để
bàn.
- HS trang trí,
- Trng bày và tự đánh giá sản
phẩm.


Tuần 31
Thứ ngày tháng năm

2010
Bài 18: làm quạt giấy tròn (tiết 1)
I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết làm quạt giấy tròn.
- Hứng thú với giờ học làm đồ chơi.
II. Đồ dùng dạy học:
- Mẫu quạt giấy tròn có kích thớc đủ lớn để HS quan sát.
- Các bộ phận để làm quạt tròn gồm hai tờ giấy đã gấp các nếp gấp cách
đều để làm quạt, cán quạt và chỉ buộc.
25

×