Tải bản đầy đủ (.doc) (64 trang)

Giáo án thể dục lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (369.28 KB, 64 trang )

TH Ể DỤC :LỚP 4
Thời gian :35p
TUẦN 1
Tiết 1
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC LỚP
TRÒ CHƠI “CHUYỀN BÓNG TIẾP SỨC”
I. Mục tiêu :
- Biết được những nội dung cơ bản của chương trình thể dục lớp 4và một số nội qui
trong các giờ học thể dục .
- Biết cách tập hợp hàng dọc dóng thẳng hàng , đểm số đứng nghiêm nghỉ .
- Biết được các trò chơi và tham gia chơi theo u cầu của giáo viên .
II. Đòa điểm – phương tiện :
Đòa điểm : Trên sân trường .Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện : Chuẩn bò 1 còi, 4 quả bóng nhỏ bằng nhựa, cao su hay bằng da.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp :
Nội dung Đònh
lượng
Phương pháp tổ chức
1 . Phần mở đầu
- Học sinh tập hợp lớp điểm số báo
cáo.
- Gv nhận lớp phổ biến nội dung u
cầu bài học
-Khởi động : Xoay các khớp : Cổ tay
cổ chân , bả vai cách tay ,khớp hơng gối
-Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”.
2.Phần cơ bản :
a/Giới thiệu chương trình thể dục lớp
4:
-GV giới thiệu tóm tắt : Thời lượng
học 2 tiết / 1tuần, học trong 35 tuần,


cả năm học 70 tiết.
Nội dung bao gồm : Đội hình đội
ngũ, bài thể dục phát triển chung, bài
tập rèn luyện kỹ năng vận động cơ
bản, trò chơi vận động và đặc biệt có
môn học tự chọn như :“Ném bóng, Đá
cầu”, … Như vậy so với lớp 3 nội dung
học có nhiều hơn
- Phổ biến nội quy, yêu cầu tập luyện:
Trong giờ học, quần áo phải gọn
3-6p
2-3p
2-3p
18-22p
2-4p
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
Cs x x x x x x x x

Gv
4 Hàng ngang so le
gàng các em nên mặc quần áo thể
thao, không được đi dép lê, phải đi
giày hoặc dép có quai sau. Khi muốn
ra vào lớp tập hoặc nghỉ tập phải xin
phép giáo viên.
- Biên chế tổ tập luyện:
Cách chia tổ tập luyện như theo biên
chế lớp.

- Ơn tập hợp hàng dọc ,dóng hàng ,điểm
số ,đứng nghiêm ,đứng nghỉ.cho cả lớp
ơn cán sự điều khiển Gv quan sát uốn
nắn .
- Trò chơi : “Chuyền bóng tiếp sức”.
+ GV phổ biến luật chơi: Có hai cách
chuyền bóng.
Cách 1: Xoay người qua trái hoặc
qua phải, ra sau rồi chuyển bóng cho
nhau.
Cách 2: Chuyển bóng qua đầu cho
nhau GV làm mẫu cách chuyền bóng.
-Học sinh chơi thử.
-Học sinh chơi –Gv nhận xét tun
dương đội thắng.
3.Phần kết thúc:
-Đứng tại chỗ vừa vỗ tay vừa hát.
-GV cùng học sinh hệ thống bài học.
-GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ
học và giao bái tập về nhà.
-GV hô giải tán.
5-6p
6-8p
2lần
4-6p
2-3p
1-2p
hàng dọc
4 hàng dọc
Thả lỏng

Học sinh lắng nghe và thực
hiện.
“ Khoẻ”
Ti ết : 2

TẬP HP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ,
ĐỨNG NGHIÊM, ĐỨNG NGHỈ, TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC”
I.Mục tiêu :
- Củng cố và nâng cao kỹ thuật: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng
nghiêm, đứng nghỉ. Yêu cầu tập hợp nhanh, trật tự, động tác điểm số, đứng nghiêm,
đứng nghỉ phải đều, dứt khoát, đúng theo khẩu lệnh hô của GV.
- Trò chơi: “Chạy tiếp sức” Yêu cầu HS biết chơi đúng luật, hào hứng trong khi
chơi.
II Đòa điểm – phương tiện :
Đòa điểm : Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện : Chuẩn bò 1 còi, 2 - 4 lá cờ đuôi nheo, kẻ, vẽ sân trò chơi.
III.Nội dung và phương pháp lên lớp :
1 . Phần mở đầu :
-Học sinh tập hợp lớp điểm số ,báo cáo
GV nhận lớp phổ biến nội dung, u cầu
giờ học.
-Khởi động :xoay các khớp .
-Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”.
2. Phần cơ bản:
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng ,
điểm số, đứng nghiêm , đứng nghỉ:
-GV điều khiển cho lớp tập có nhận
xét sửa chữa động tác sai cho HS.
-GV chia tổ cho HS luyện tập dưới sự
điều khiển của tổ trưởng. GV quan sát

nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS.
-Tập hợp lớp cho các tổ thi đua trình
diễn. GV cùng HS quan sát, nhận xét,
biểu dương tinh thần, kết quả tập luyện.
- Trò chơi : “ Chạy tiếp sức ”
+ GV nêu tên trò chơi, tập hợp HS theo
đội hình chơi. -GV cùng một nhóm HS
làm mẫu.
+ GV cho một tổ chơi thử, rồi cho cả lớp
chơi thử .
+Tổ chức cho HS thi đua chơi.
+GV quan sát, biểu dương tổ thắng
cuộc.
3. Phần kết thúc:
-Cho HS thả lỏng -GV cùng học sinh
hệ thống bài học.
-GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ
học và giao bái tập về nhà .
-GV hô giải tán
-6p
2-3p
18-22p
2-4p
6-8p
5-6p
2-3p
-Nh x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
Cs x x x x x x x x


Gv
4 Hàng ngang so le
hàng dọc
4 hàng dọc
.

.
TU ẦN 2
Tiết :3
QUAY PHẢI, QUAY TRÁI, DÀN HÀNG, DỒN HÀNG
TRÒ CHƠI “THI XẾP HÀNG NHANH”
I.Mục tiêu :
- Biết cách dàn hàng dồn hàng ,động tác quay phải quay trái đúng với khẩu
lệnh .
- Bước cách chơi và tham gia được các trò chơi .
II.Đòa điểm – phương tiện :
Đòa điểm : Trên sân trường .Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện
Phương tiện : Chuẩn bò 1 còi.
III.Nội dung và phương pháp lên lớp :
Nội dung Đònh
lượng
Phương pháp tổ chức
1 .Phần mở đầu:
- Học sinh tập hợp lớp ,điểm số,báo cáo . -
- Gv nhận lớp phổ biến nội dung: Nêu
mục tiêu ,yêu cầu giờ học.
Khởi động: Đứng tại chỗ hát và vỗ tay,
giậm chân tại chỗ đếm theo nhòp 1-2 , 1-
2. -Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”.

2. Phần cơ bản :
a) Đội hình đội ngũ
-Ôn quay phải , quay trái , dàn hàng ,
4-6p
2-4p
2-3p
18-22p
8-10p
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
Cs x x x x x x x
GV
Vòng tròn
Õ x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x
dồn hàng, quay phải, quay trái đúng với
khẩu lệnh .
+ GV điều khiển cho HS tập, có nhận
xét sửa chữa những sai sót cho HS
+ Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều
khiển, GV quan sát nhận xét sửa chữa
những sai sót cho HS các tổ
+GV điều khiển cho cả lớp tập lại để
củng cố .
b) Trò chơi : “Thi xếp hàng nhanh”
-GV nêu tên trò chơi
-GV giải thích cách chơi và phổ biến
luật chơi: HS đứng không thành hai

hàng. GV có thể ra khẩu lệnh cho HS
xếp hàng dọc hoặc hàng ngang một cách
nhanh chống và thẳng hàng.
-Cho một tổ HS chơi thử, sau đó cả lớp
chơi thử .
- GV quan sát, nhận xét tuyên dương đội
thắng cuộc.
3. Phần kết thúc:
- Cho HS làm động tác thả lỏng giáo
viên cùng học sinh hệ thống bài học sinh
hệ thống bài học.
-GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học
và giao bái tập về nhà.
-GV hô giải tán.
5-7p
2lần
4-6p
1-2
2-3p
Cs x x x x x x x x
Gv
Hàng ngang

Vòng tròn
Ti ết :4
ĐỘNG TÁC QUAY SAU
TRÒ CHƠI “NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH
I.Mục tiêu :
- Củng cố và nâng cao kó thuật: Quay phải, quay trái, đi đều. Yêu cầu động tác
đều đúng với khẩu hiệu.

- Học kó thuật động tác quay sau. Yêu cầu nhận biết đúng hướng xoay người,
làm quen với động tác quay sau.
- Trò chơi: “Nhảy đúng, nhảy nhanh” Yêu cầu HS chơi đúng luật, nhanh nhẹn,
hào hứng, trật tự trong khi chơi.
II.Đòa điểm – phương tiện :
Đòa điểm : Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện : Chuẩn bò 1 còi và kẻ sẵn sân chơi trò chơi.
III.Nội dung và phương pháp lên lớp :
Nội dung Đònh
lượng
Phương pháp tổ chức
1 . Phần mở đầu :
-Tập hợp lớp, ổn đònh: Điểmsố
- GV phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu -
yêu cầu giờ học.
-Khởi động : Xoay các khớp : Cổ tay cổ chân
, bả vai cách tay ,khớp hơng ,gối
2. Phần cơ bản : a) Đội hình đội ngũ:
- Ôn quay phải, quay trái, đi đều.
* GV điều khiển cả lớp tập.
* Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều
khiển
- GV quan sát sửa chữa sai sót cho HS
các tổ.
-Học kỹ thuật động tác quay sau:
* GV làm mẫu động tác: Lần 1 làm
chậm.
* Lần 2 vừa làm vừa giảng giải yếu lónh
động tác:
TTCB : Đứng nghiêm

Khẩu lệnh : Đằng sau …. Quay. .
* Gọi 3 HS tập làm thử, GV nhận xét
sửa chữa sai sót cho HS.
* Cho cả lớp tập theo khẩu lệnh của
GV.
* Chia tổ cho HS luyện tập, GV nhận xét
sửa chữa sai sót cho HS.
- Trò chơi : “ Nhảy đúng , nhảy nhanh”.
-GV Nêu tên trò chơi.
-Gv giải thích cách chơi và phổ biến luật
chơi.
4-6p
2-3p
10-12p
18-22p
6-8p
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
Cs x x x x x x x
GV
Vòng tròn
Õ x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x
Cs x x x x x x x x
Gv
Hàng ngang

-GVcho một nhóm HS làm mẫu cách

nhảy, rồi cho một tổ chơi thử .
-Tổ chức cho cả lớp chơi
-GV quan sát, nhận xét, biểu dương đội
thắng cuộc.
3. Phần kết thúc:
-HS hát một bài và vỗ tay theo nhòp.
-GV cùng học sinh hệ thống bài học.
-GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học
và giao bái tập về nhà.
-GV hô giải tán .
4-6p
Vòng tròn
TU ẦN: 3
Tiết : 5
ĐI ĐỀU, ĐỨNG LẠI, QUAY SAU
TRÒ CHƠI “KÉO CƯA LỪA XẺ”
I.Mục tiêu :
- Bước đầu biết cách đi đều đứng lại và quay sau .
- Bước đầu thực hiện được động tác đi đều vòng phải vòng trái đứng lại.
- Biết cách chơi và tham gia được trò chơi .
II.Đòa điểm – phương tiện :
Đòa điểm : Trên sân trường .Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện : Chuẩn bò 1 còi.
III.Nội dung và phương pháp lên lớp :
Nội dung Đònh
lượng
Phương pháp tổ chức
1 . Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp, ổn đònhdiiểm số.
- GV phổ biến nội dung : Nêu mục

tiêu - yêu cầu giờ học.
-Khởi động : Xoay các khớp : Cổ tay cổ
chân , bả vai cách tay ,khớp hơng ,gối
-Trò chơi : “Trò chơi hiệu lệnh”.
2. phần cơ bản :
a) Đội hình đội ngũ:
-Ôn đi đều, đứng lại, quay sau.
4-6p
2-3p
18-22p
10-12p
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
Cs x x x x x x x
GV
Vòng tròn
Õ x x x x x x x x
x x x x x x x x x
GV điều khiển lớp tập.
chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều
khiển , GV quan sát sửa chữa sai sót
cho HS các tổ
* Tập hợp cả lớp đứng theo tổ, cho
các tổ thi đua trình diễn. GV quan sát,
nhận xét, đánh giá, sửa chữa sai sót,
biểu dương các tổ thi đua tập tốt.
* GV điều khiển tập lại cho cả lớp để
củng cố.
b) Trò chơi : “Kéo cưa lừa xẻ:

-GV tập hợp HS theo đội hình chơi.
-Nêu tên trò chơi.
-GV giải thích cách chơi và phổ biến
luật chơi
-GV cho cả lớp ôn lại vần điệu trước.
-Cho 2 HS làm mẫu, rồi cho một tổ
chơi thử .
-Tổ chức cho HS thi đua chơi.
-GV quan sát, nhận xét, biểu dương
các cặp HS chơi đúng luật, nhiệt tình .
3. Phần kết thúc:
-Cho HS cả lớp chạy đều theo thứ tự
1, 2, 3, 4 nối tiếp nhau thành một vòng
tròn lớn, sau khép dần thành vòng
tròn nhỏ.
-HS làm động tác thả lỏng.
-GV cùng học sinh hệ thống bài học.
-GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ
học và giao bái tập về nhà.
-GV hô giải tán .
6-8p
4-6p
x x x x x x x x
Cs x x x x x x x x
Gv
Hàng ngang

Vòng tròn
Tiết :6
ĐI ĐỀU ,VÒNG PHẢI ,VÒNG TRÁI , ĐỨNG LẠI

TRÒ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ”
I.Mục tiêu :
- Củng cố và nâng cao kó thuật động tác quay đằng sau. Yêu cầu cơ bản đúng
động tác, đúng với khẩu lệnh.
-Học động tác mới: Đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại. Yêu cầu HS nhận
biết đúng hùng vòng, làm quen với kỹ thuật động tác.
-Trò chơi: “Bòt mắt bắt dê” Yêu cầu rèn luyện và nâng cao tập trung chú ývà
khả năng đònh hướng cho HS, chơi đúng luật hào hứng và nhiệt tình trong khi
chơi.
II.Đòa điểm – phương tiện :
Đòa điểm : Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện : Chuẩn bò 1 còi, 4 – 6 khăn sạch để bòt mắt khi chơi.
III.Nội dung và phương pháp lên lớp :
Nội dung Đònh
lượng
Phương pháp tổ chức
1 . Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp, ổn đònh: điểm số ,báo
cáo.
-GV phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu
- yêu cầu giờ học,
-Khởi động: Giậm chân tại chỗ, đếm
to theo nhòp.

2.Phần cơ bản
a) Đội hình đội ngũ
-Ôn quay sau.
* Lần 1 và2 GV điều khiển lớp tập.
* Lần 3và 4 chia tổ tập luyện do tổ
trưởng điều khiển, GV quan sát sửa

chữa sai sót cho HS các tổ.
* GV điều khiển tập lại cho cả lớp để
củng cố.
-Học đi đều vòng phải, vòng trái, đứng
lại.
* GV làm mẫu động tác chậm.
* GV vừa làm động tác vừa giảng giải
kó thuật động tác : Khẩu lệnh “Vòng
bên phải (bên trái) … bước !”
Động tác: Động lệnh “Bước !
* GV hô khẩu lệnh cho tổ HS đại
diện làm mẫu tập.
4-6p
2-3p
10-12p
18-22p
6-8p
Lần 1
Lần 2
Lần 3-4
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
Cs x x x x x x x
GV
Vòng tròn
Õ x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x
Cs x x x x x x x x

Gv
Hàng dọc

2 hàng dọc
* Chia tổ tập luyện theo đội hình 1
hàng dọc, GV quan sát sửa sai sót cho
HS các tổ .
* Cho HS cả lớp tập lại theo đội hình
2ø hàng dọc.
b) Trò chơi : “Trò chơi bòt mắt bắt dê”:
- GV Nêu tên trò chơi.
- GV giải thích cách chơi và phổ biến
luật chơi.
- GV cho một nhóm HS làm mẫu cách
chơi.
-Tổ chức cho HS cả lớp cùng chơi.
-GV quan sát, nhận xét, biểu dương
HS hoàn thành vai chơi của mình.
3. Phần kết thúc:
- Thả lỏng đứng nhún nhịp hát.
-GV cùng học sinh hệ thống bài học.
-GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ
học và giao bái tập về nhà.
-GV hô giải tán.
5-7p
4-6p
Vòng tròn
Vòng tròn
“Khoẻ”
TUẦN :4

Tiết :7
ĐI ĐỀU, VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI
TRÒ CHƠI “CHẠY ĐỔI CHỖ, VỖ TAY NHAU”
I.Mục tiêu :
- Biết cách đi đều vòng phải vòng trái đúng hướng .
- Biết cách chơi và tham gia được các trò chơi.
II.Đòa điểm – phương tiện :
Đòa điểm : Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện : Chuẩn bò 1 còi và vẽ sân chơi trò chơi.
III.Nội dung và phương pháp lên lớp :
Nội dung Đònh
lượn
g
Phương pháp tổ chức
1 . Phần mở đầu :
-Học sinh tập hợp lớp, ổn đònh: điểm
4-6p
x x x x x x x
x x x x x x x
số ,báo cáo.
- GV phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu -
yêu cầu giờ học,
-Khởi động: xoay các khớp
-Trò chơi tìm nhạt trưởng
2. Phần cơ bản :
a) Đội hình đội ngũ:
-Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng,
điểm số , đứng nghiêm, đứng nghỉ,
quay phải, quay trái, do cán sự điều
khiển.

- Ôn đi đều vòng phải, đứng lại, do
GV và cán sự điều khiển .
-Ôn đi đều vòng trái, đứng lại.
-Ôn tổng hợp tất cả nội dung đội hình
đội ngũ nêu trên, do GV điều khiển
b) Trò chơi: “Thay đổi chỗ,vỗ tay nhau”
-GV tập hợp HS theo đội hình chơi.
-Nêu tên trò chơi.
-GV giải thích cách chơi và phổ biến
luật chơi.
-GV cho một tổ HS chơi thử .
-Tổ chức cho cả lớp chơi.
-Tổ chức cho HS thi đua chơi.
-GV quan sát, nhận xét, biểu dương
đội thắng cuộc.
3. Phần kết thúc :
-Tập hợp HS thành 4 hàng dọc, quay
thành hàng ngang làm động tác thả
lỏng.
-GV cùng học sinh hệ thống bài học.
-GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ
học và giao bái tập về nhà.
-GV hô giải tán.
2-3p
10-
12p
18-
22p
6-8p
5-7p

2-4p
2-3p
x x x x x x x
Cs x x x x x x x
GV
Vòng tròn
Õ x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x
Cs x x x x x x x x
Gv
Hàng dọc
4 hàng dọc
Học sinh lắng nghe thực hiện
Tiết : 8

TẬP HP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ, QUAY SAU,
ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI ,VÒNG TRÁI , ĐỨNG LẠI
TRÒ CHƠI “ BỎ KHĂN ”
I.Mục tiêu :
- Củng cố và nâng cao kó thuật động tác: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng,
điểm số, quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại. Yêu cầu thực hiện cơ
bản đúng động tác, tương đối đều, đúng khẩu lệnh
- Trò chơi: “Bỏ khăn” Yêu cầu HS tập trung chú ý, nhanh nhẹn khéo léo, chơi
đúng luật, hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi.
II.Đòa điểm – phương tiện :
Đòa điểm : Trên sân trường .Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện : Chuẩn bò 1 còi, 1 -2 chiếc khăn tay.
III.Nội dung và phương pháp lên lớp :
Nội dung Đònh

lượn
g
Phương pháp tổ chức
1 . Phần mở đầu :
-Học sinh tập hợp lớp, ổn đònh: Điểm
số báo cáo .
-GV nhận lớp phổ biến nội dung:
Nêu mục tiêu - yêu cầu giờ học. -Khởi
động: Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
-Trò chơi: “Diệt các con vật có hại”
- .Bài cũ xoay phải xoay trái ,quay sau Gv
nhận xét đánh giá.
2. Phần cơ bản:
a) Đội hình đội ngũ :
-Tập hợp hàng ngang, dóng hàng,
điểm số, quay sau, đi đều vòng phải,
vòng trái, đứng lại.
-Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều
khiển, GV quan sát sửa chữa sai sót
cho HS các tổ
-Tập hợp cả lớp đứng theo tổ, cho các
tổ thi đua trình diễn. GV quan sát,
6 –
10
phút
1 – 2
phút
1 – 2
p
2 – 3

p
18 –
22
ph
12 –
13 p
2 – 3
p
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
Cs x x x x x x x
GV
Vòng tròn
Õ x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x
Cs x x x x x x x x
Gv
Hàng dọc
HS đứng theo đội hình 4
hàng ngang.
nhận xét, đánh giá, sửa chữa sai sót,
biểu dương các tổ thi đua tập tốt.
-GV điều khiển tập lại cho cả lớp để
củng cố .
b) Trò chơi : “Bỏ khăn”:
-GV tập hợp HS theo đội hình chơi.
-Nêu tên trò chơi.
-GV giải thích cách chơi và phổ biến

luật chơi.
-Cho một nhóm HS ra làm mẫu cách
chơi.
-Tổ chức cho cả lớp chơi thử .
-Tổ chức cho HS thi đua chơi.
-GV quan sát, nhận xét, biểu dương
các cặp HS chơi nhiệt tình, không
phạm luật.
3. Phần kết thúc :
-Cho HS chạy thường quanh sân tập
1 đến 2 vòng.
-HS làm động tác thả lỏng.
-GV cùng học sinh hệ thống bài học.
-GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ
học và giao bái tập về nhà.
-GV hô giải tán.
3
phút
1-
2lần
2 p
5 – 6
p

-HS đứng theo đội hình 4 hàng
dọc.
-HS chuyển thành đội hình
vòng tròn.
Vòng tròn
-HS hô “khỏe”.

Tuần : 5
Tiết : 9
ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP
TRÒ CHƠI “ BỊT MẮT BẮT DÊ”
I.Mục tiêu :
-Thực hiện tập hợp hàng ngang,dóng thẳng hàngngang điểm số và quay sau cơ bản
đúng .
- Biết cách đi đều vòng phải vòng trái đúng huớng vá đứng lại.
- Biết cách chơi và tham gia được các trò chơi .
II.Đòa điểm – phương tiện :
Đòa điểm : Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện : Chuẩn bò 1 còi, 2 đến 6 chiếc khăn sạch để bòt mắt khi chơi.
III.Nội dung và phương pháp lên lớp :
Nội dung Đònh
lượn
g
Phương pháp tổ chức
1 .Phần mở đầu :
- Học sinh tập hợp lớp, ổn đònh: Điểm số
báo cáo . -GV nhận lớp phổ biến nội
dung: Nêu mục tiêu - yêu cầu giờ học.
-Khởi động : Xoay các khớp : Cổ tay cổ
chân , bả vai cách tay ,khớp hơng ,gối
Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”. –
-Bài cũ quay phải ,quay trái quay sau. Gv
nhận xét đánh giá
2. Phần cơ bản:
a) Đội hình đội ngũ:
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng,
điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái,

đứng lại.
* Lần 1 và2 GV điều khiển lớp tập,
có nhận xét sửa chữa sai sót cho HS.
* Lần 3 và 4 chia tổ tập luyện do tổ
trưởng điều khiển, GV quan sát sửa
chữa sai sót cho HS các tổ.
* GV điều khiển tập lại cho cả lớp để
củng cố.
+ Tổ trưởng điều khiển cho các tổ
luyện tập
Tiết tục ơn quay sau phương pháp như
trên
4-6p
2-3p
18-
22p
8-
10p
6-8p
x x x x x x x
x x x x x x x
Cs x x x x x x x
GV
Vòng tròn
Õ x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x
Cs x x x x x x x x
Gv
Hàng ngang

HS đứng theo đội hình 4 hàng
ngang.

-HS đứng theo đội hình 4 hàng
dọc.
b) Trò chơi : “Bòt mắt bắt dê”:
-GV tập hợp HS theo đội hình chơi.
-Nêu tên trò chơi.
- Học sinh nêu lại cách chơi và luật
chơi.
-Tổ chức cho cả lớp cùng chơi.
- GV quan sát, nhận xét, biểu dương
HS hoàn thành vai chơi của mình.
3. Phần kết thúc :
-Thả lỏng. gập người thả lỏng.
-GV cùng học sinh hệ thống bài học.
-GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ
học và giao bài tập về nhà quay trái
quay phải ,đi đều -GV hô giải tán.
5-7p
5-7p
2-4p
2-3p
-HS chuyển thành đội hình vòng
tròn.
Hàng ngang so le
Hàng ngang
Tiết :10
QUAY SAU , ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI
ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP

TRÒ CHƠI “ BỎ KHĂN ”
I.Mục tiêu :
-Củng cố và nâng cao kó thuật : Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái .Yêu cầu
HS thực hiện đúng động tác, đều, đúng khẩu lệnh.
-Trò chơi: “Bỏ khăn” Yêu cầu biết cách chơi, nhanh nhẹn, khéo léo, chơi đúng
luật, hào hứng trong khi chơi.
II.Đòa điểm – phương tiện :
Đòa điểm : Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện : Chuẩn bò 1 còi và khăn để bòt mắt khi chơi.
III.Nội dung và phương pháp lên lớp :
Nội dung Đòn
h
lượ
ng
Phương pháp tổ chức
1 . Phần mở đầu:
Học sinh tập hợp lớp, ổn đònh:
Điểm số báo cáo .
-GV nhận lớp phổ biến nội dung :
Nêu mục tiêu - yêu cầu giờ học.
-Khởi động Chạy theo một hàng
dọc quanh sân tập (100 - 200m).
2. Phần cơ bản:
a) Đội hình đội ngũ:
-Ôn quay sau, đi đều vòng phải,
vòng trái, đứng lại.
* GV điều khiển lớp tập có quan
sát sửa chữa sai sót cho HS.
* Chia tổ tập luyện do tổ trưởng
điều khiển, GV quan sát sửa chữa

sai sót cho HS các tổ.
* Tập hợp cả lớp đứng theo tổ, cho
các tổ thi đua trình diễn. GV quan
sát, nhận xét, đánh giá, sửa chữa
sai sót, biểu dương các tổ thi đua
tập tốt.
b) Trò chơi : “Bỏ khăn”:
-GV tập hợp HS theo đội hình
chơi.
-Nêu tên trò chơ.i
-Học sinh nêu lại cách chơi và luật
chơi.
-GV cho cán sự điều khiển cho cả
lớp cùng chơi.
-GV quan sát, nhận xét, biểu
dương HS tích cực trong khi chơi.
3. Phần kết thúc:
-GV cho cả lớp vừa hát vừa vỗ tay
theo nhòp.
-GV cùng học sinh hệ thống bài
học.
-GV nhận xét, đánh giá kết quả
giờ học và giao bài tập về nhà.ơn
quay trái quay phải ,quay sau.
4-
6p
2-
3p
18-
22p

8-
10p
6-
8p
5-
7p
2-
4p
2-
3p
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
Cs x x x x x x x
GV
Vòng tròn
Õ x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x
Cs x x x x x x x x
Gv
Hàng dọc đi đều
HS đứng theo đội hình 4 hàng
ngang.


-HS chuyển thành đội hình vòng
tròn.
-HS chuyển thành đội hình vòng
tròn.

-Đội hình hồi tónh và kết thúc.
-HS hô “khoẻ”.
Gv
Tiết :10
QUAY SAU , ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI
ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP
TRÒ CHƠI “ BỎ KHĂN ”
I.Mục tiêu :
-Củng cố và nâng cao kó thuật : Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái .Yêu cầu
HS thực hiện đúng động tác, đều, đúng khẩu lệnh.
-Trò chơi: “Bỏ khăn” Yêu cầu biết cách chơi, nhanh nhẹn, khéo léo, chơi đúng
luật, hào hứng trong khi chơi.
II.Đòa điểm – phương tiện :
Đòa điểm : Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện : Chuẩn bò 1 còi và khăn để bòt mắt khi chơi.
III.Nội dung và phương pháp lên lớp :
Nội dung Đònh
lượng
Phương pháp tổ chức
1 . Phần mở đầu:
Học sinh tập hợp lớp, ổn đònh:
Điểm số báo cáo .
-GV nhận lớp phổ biến nội dung :
Nêu mục tiêu - yêu cầu giờ học.
-Khởi động Chạy theo một hàng dọc
quanh sân tập (100 - 200m).
2. Phần cơ bản:
a) Đội hình đội ngũ:
-Ôn quay sau, đi đều vòng phải,
vòng trái, đứng lại.

* GV điều khiển lớp tập có quan
sát sửa chữa sai sót cho HS.
* Chia tổ tập luyện do tổ trưởng
điều khiển, GV quan sát sửa chữa
sai sót cho HS các tổ.
* Tập hợp cả lớp đứng theo tổ, cho
các tổ thi đua trình diễn. GV quan
sát, nhận xét, đánh giá, sửa chữa sai
sót, biểu dương các tổ thi đua tập
tốt.
b) Trò chơi : “Bỏ khăn”:
4-6p
2-3p
18-
22p
8-10p
6-8p
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
Cs x x x x x x x
GV
Vòng tròn
Õ x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x
Cs x x x x x x x x
Gv
Hàng dọc đi đều
HS đứng theo đội hình 4

hàng ngang.


-GV tập hợp HS theo đội hình chơi.
-Nêu tên trò chơ.i
-Học sinh nêu lại cách chơi và luật
chơi.
-GV cho cán sự điều khiển cho cả
lớp cùng chơi.
-GV quan sát, nhận xét, biểu dương
HS tích cực trong khi chơi.
3. Phần kết thúc:
-GV cho cả lớp vừa hát vừa vỗ tay
theo nhòp.
-GV cùng học sinh hệ thống bài
học.
-GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ
học và giao bài tập về nhà.ơn quay
trái quay phải ,quay sau.
-GV hô giải tán.
5-7p
2-4p
2-3p
-HS chuyển thành đội hình
vòng tròn.
-HS chuyển thành đội hình
vòng tròn.
-Đội hình hồi tónh và kết
thúc.
-HS hô “khoẻ”.

TU ẦN: 6
Tiết :11
TẬP HP HÀNG NGANG , DÓNG HÀNG , ĐIỂM SỐ
ĐI ĐỀU VÒNG TRÁI , VÒNG PHẢI ,
ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP
TRÒ CHƠI “ KẾT BẠN ”
I. Mục tiêu :
- Thực hiện được tập hợp hàng ngangdóng thẳng hàng ngang điểm đúng số của mình.
- Biét đi đều vòng phải ,vòng trái đúng hướng và trở lại.
- Biết cách chơi và tham gia được các trò chơi .
II. Đ ị a điểm – phương tiện :
Đòa điểm : Trên sân trường .Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện : Chuẩn bò 1 còi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung Đònh
lượng
Phương pháp tổ chức
1 . Phần mở đầu :
- Học sinh tập hợp lớp, ổn đònh:
Điểm số báo cáo .
-GV nhận lớp phổ biến nội dung :
4-6p x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
Cs x x x x x x x
Gv
Nêu mục tiêu - yêu cầu giờ học.
-Khởi động Chạy theo một hàng dọc
quanh sân tập (100 - 200m)
2. Phần cơ bản

a) Đội hình đội ngũ :
-Ôn tập hợp hàng ngang, dóng
hàng, điểm số .
-Ơn đi đều vòng phải, vòng trái.
- Học sinh tập cán sự điều khiển giáo
viên quan sát sửa sai.
-Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều
khiển, GV quan sát sửa chữa sai sót
cho HS các tổ.
- Tập hợp cả lớp đứng theo tổ, cho
các tổ thi đua trình diễn Học sinh
nhận xét.
- GV quan sát, nhận xét, đánh giá,
sửa chữa sai sót, biểu dương các tổ
thi đua tập tốt.
GV điều khiển tập lại cho cả lớp để
củng cố.
b) Trò chơi : “Kết bạn”
-GV tập hợp HS theo đội hình chơi.
-GVNêu tên trò chơi.
-Học sinh nêu lại cách chơi và luật
chơi.
-Tổ chức cho HS thi đua chơi.
-GV quan sát, nhận xét, tun
dương các tình huống xảy ra và
tổng kết trò chơi.
3. Phần kết thúc :
-Cho cả lớp vừa hát vừa vỗ tay theo
nhòp.
-GV cùng học sinh hệ thống bài

học.
-GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ
học và giao bài tập về nhà.
2-3p
18-
22p
8-10p
3-5p
6-8p
5-7p
2-4p
2-3p
GV
Hàng ngang
Hàng dọc
HS đứng theo đội hình 4 hàng
ngang.


-HS chuyển thành đội hình
vòng tròn.
-Đội hình hồi tónh và kết thúc.
Học sinh lắng nghe và thực hiện
-HS hô “khoẻ
Tiết : 12
Gv
ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI , VÒNG TRÁI
TRÒ CHƠI “ NÉM TRÚNG ĐÍCH
I. Mục tiêu :
- Củng cố và nâng cao kó thuật: Đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại. Yêu cầu

đi đều đến chỗ vòng không xô lệch hàng.
-Trò chơi: “Ném trúng đích”. Yêu cầu tập trung chú ý, bình tónh khéo léo, ném
chính xác vào đích.
II. Đòa điểm – phương tiện :
Đòa điểm: Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện: Chuẩn bò 1 còi, 4 - 6 quả bóng và vật làm đích, kẻ sân chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung Đònh
lượn
g
Phương pháp tổ chức
1 . Phần mở đầu:
- Học sinh tập hợp lớp, ổn đònh: Điểm số
báo cáo.
- GV phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu -
yêu cầu giờ học,
-Khởi động: Xoay các khớp cổ tay, cổ
chân, đầu gối, hông vai. Chạy nhẹ nhàng
trên đòa hình tự nhiên ở sân trường (100 -
200m) rồi đi thường thành một vòng tròn
hít thở sâu.
-Bài cũ bài vừa học.Gv nhận xét ,đánh giá.
2. Phần cơ bản:
a) Đội hình đội ngũ:
- Ôn đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại
* GV điều khiển lớp tập.
* Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều
khiển, GV quan sát sửa chữa sai sót cho
HS các tổ.
* Tập hợp cả lớp đứng theo tổ, cho các tổ

thi đua trình diễn.
* GV quan sát, nhận xét, đánh giá, sửa
chữa sai sót, biểu dương các tổ thi đua
tập tốt.
4-6p
2-3p
2-3p
1-2p
18-
22p
10-
12p
4-5p
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
Cs x x x x x x x
GV
Hàng ngang so le
Hàng dọc
HS đứng theo đội hình 4 hàng
dọc.
Từng tổ


Hàng dọc
* GV điều khiển tập lại cho cả lớp để
củng cố.
b) Trò chơi : “Ném bóng trúng đích ”
- GV tập hợp HS theo đội hình chơi.

- GvNêu tên trò chơi.
- GV giải thích cách chơi và phổ biến
luật chơi.
- Cho một tổ chơi thử minh họa.Học sinh
chơi thử.
- Tổ chức cho cả lớp cùng chơi.
- Tổ chức cho HS thi đua chơi.
- GV quan sát, nhận xét, biểu dương thi
đua giữa các tổ HS.
3. Phần kết thúc:
- HS làm động tác thả lỏng.
- Đứng tại chỗ hát và vỗ tay theo nhòp.
- Cho HS chơi các trò chơi “Diệt các con
vật có hại”
- GV cùng học sinh hệ thống bài học.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học
và giao bài tập về nhà.
-GV hô giải tán .
1-2p
6-8p
2lần
3-5p
2-3p
1-2p
-Đội hình hồi tónh và kết thúc.
Vòng tròn
Hs “khoẻ”
TU ẦN :7
Tiết : 13
TẬP HP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ

TRÒ CHƠI “ KẾT BẠN ”
I. Mục tiêu :
-Thực hiện được tập hợp hàng ngang ,dóng hàng thẳng ,điểm số và quay sau cơ bản đúng
số .
- Biết cách đi đều vòng phải vòng trái đúng hướng và đứng lại .
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi .
II. Đòa điểm – phương tiện :
Đòa điểm : Trên sân trường .Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện : Chuẩn bò 1 còi.
III. Nội dung và phương pháp lên lơ ù p:
Nội dung Đònh
lượng
Phương pháp tổ chức
1 . Phần mở đầu :
-Học sinh tập hợp lớp, ổn đònh: Điểm số
báo cáo.
- GV phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu -
yêu cầu giờ học,
-Khởi động: Xoay các khớp cổ tay, cổ
chân, đầu gối, hông vai. Chạy nhẹ nhàng
trên đòa hình tự nhiên ở sân trường (100 -
200m) rồi đi thường thành một vòng tròn
hít thở sâu.
-Bài cũ bài vừa học.Gv nhận xét ,đánh gia
2. Phần cơ bản:
a) Đội hình đội ngũ:
-Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng,
điểm số, quay sau, đi đều vòng phải, vòng
trái, đứng lại.
* GV điều khiển lớp tập.

* Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều
khiển, có thể lần lượt từng em lên điều
khiển tổ tập 1 lần, GV quan sát sửa chữa
sai sót cho HS các tổ .
Cho tổ thi đua trình diễn lớp nhận xét Gv
nhận xét tun dương.
* GV điều khiển tập lại cho cả lớp để
củng cố .
b) Trò chơi : “Kết bạn ”
- GV tập hợp HS theo đội hình chơi.
- GV nêu tên trò chơi.
- Học sinh nêu lại cách chơi luật chơi cách
chơi .
- Tổ chức cho HS thi đua chơi
- GV quan sát, nhận xét, có tun dương
và phạt .
3. Phần kết thúc:
4-6p
2-3p
1-3p
3-
5em
18-
22p
10-
13p
6-8p
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x

Cs x x x x x x x
GV
Hàng ngang so le
HS đứng theo đội hình 4 hàng
ngang.
- Hàng dọc đi đều vòng phải
vòng 2 trái
Từng tổ


Hàng dọc
Vòng tròn
-Đội hình hồi tónh và kết thúc.
- Cả lớp vừa hát vừa vỗ tay theo nhòp.
- HS làm động tác thả lỏng.
- GV cùng học sinh hệ thống bài học .
- GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học
và giao bài tập về nhà.
- GV hô “giải tán”.
3-5p
1-2p
1-2p
Vòng tròn
Hs “khoẻ”
Ti ết :14
QUAY SAU, ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI,
TRÒ CHƠI “NÉM TRÚNG ĐÍCH ”
I. Mục tiêu :
-Củng cố và nâng cao kó thuật: Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái. Yêu cầu
quay sau đúng hướng, không lệch hàng, đi đều đến chỗ vòng và chuyển hướng

không xô lệch hàng.
-Trò chơi: “Ném trúng đích” Yêu cầu tập trung chú ý, bình tónh, khéo léo, ném
chính xác vào đích.
II. Đòa điểm – phương tiện :
Đòa điểm : Trên sân trường .Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện : Chuẩn bò 1 còi, 4-6 quả bóng và vật làm đích, kẻ sân chơi
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung Đònh
lượng
Phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu :
-Học sinh tập hợp lớp, ổn đònh:
Điểm số báo cáo.
- GV phổ biến nội dung: Nêu mục
tiêu - yêu cầu giờ học,
Trò chơi : “Tìm người chỉ huy
- Khởi động: Xoay các khớp cổ tay,
cổ chân, đầu gối, hông vai. -Bài cũ
bài vừa học.Gv nhận xét ,đánh gia
- Trò chơi : “Tìm người chỉ huy”.
2. Phần cơ bản:
3-5p
1 – 2
p
1 – 2 p
1 – 2 p
”. x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
Cs x x x x x x x

GV
Hàng ngang so le
a) Đội hình đội ngũ
-Ôn quay sau, đi đều vòng phải,
vòng trái,
+ GV điều khiển lớp tập.
+ Chia tổ tập luyện do tổ trưởng
điều khiển, GV quan sát sửa chữa
sai sót cho HS các tổ .
+Tập hợp cả lớp đứng theo tổ, cho
các tổ thi đua trình diễn.
+ GV quan sát, nhận xét, đánh giá,
sửa chữa sai sót, biểu dương các tổ
thi đua tập tốt.
+GV điều khiển tập lại cho cả lớp
để củng cố .
b) Trò chơi : “Ném trúng đích”
- GV tập hợp HS theo đội hình
chơi.
- Nêu tên trò chơi.
-GV giải thích cách chơi và phổ
biến luật chơi.
- GV cho một tổ chơi thử .
-Tổ chức cho HS thi đua chơi.
-GV quan sát, nhận xét, biểu
dương thi đua giữa các tổ .
3. Phần kết thúc
-HS làm động tác thả lỏng.
-Đứng tại chỗ hát và vỗ tay theo
nhòp.

-GV cùng học sinh hệ thống bài
học.
-GV nhận xét, đánh giá kết quả
giờ học và giao bài tập về nhà: Ôn
các động tác đội hình đội ngũ .
GV hô “giải tán”.
18 –
22 p
12 –
14 p
2 lần
2 lần
2 lần
4 – 6 p
1 – 2 p
1 – 2 p
HS đứng theo đội hình 4
hàng ngang.
- Hàng dọc đi đều vòng phải
vòng 2 trái
Từng tổ


Hàng dọc
-Đội hình hồi tónh và kết
thúc.
Vòng tròn
Hs “khoẻ”
TU ẦN : 8


Tiết :15

QUAY SAU, ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI
TRÒ CHƠI “NÉM TRÚNG ĐÍCH ”
I. Mục tiêu :
- Thực hiện được động tác quay sau cơ bản đúng .
- Thực hiện cơ bản đúng động tác đi đều vòng phải vòng trái ,đứng lại và giữ được
Khoảng cách trong khi đi .
- Biết chơi và tham gia được các trò chơi .
II. Đ ị a điểm – phương tiện :
Đòa điểm : Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện : Chuẩn bò 1 còi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung Đòn
h
lượ
ng
Phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu :
-Học sinh tập hợp lớp, ổn đònh:
Điểm số báo cáo.
- GV phổ biến nội dung: Nêu mục
tiêu - yêu cầu giờ học,
- Khởi động: Xoay các khớp cổ
tay, cổ chân, đầu gối, hông ,vai.
-Bài cũ bài vừa học.Gv nhận xét
,đánh giá
- Trò chơi : “Tìm người chỉ huy”.
2. Phần cơ bản:
a) Đội hình đội ngũ

Gv nhắc học sinh giữ được
khoảng cách giữ các hàng trong khi
đi.
-Ôn quay sau, đi đều vòng phải,
vòng trái,đđứng lại.
+ GV điều khiển lớp tập.
+ Chia tổ tập luyện do tổ trưởng
điều khiển, GV quan sát sửa chữa
sai sót cho HS các tổ
4-
6p
2-
3p
1-
3p
3-
5e
m
18-
22p
10-
13p
. x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
Cs x x x x x x x
GV
Hàng ngang so le
HS đứng theo đội hình 4 hàng
ngang.

- Hàng dọc đi đều vòng phải vòng ,
trái.
Từng tổ


×