Tải bản đầy đủ (.doc) (62 trang)

Giáo án Âm nhạc lớp 3 cả năm_Bộ 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (252.95 KB, 62 trang )

Thứ ngày tháng năm 2011
Tiết 1 dạy lớp: , tiết 2 dạy lớp: , Tiết 3 dạy lớp: , tiết 4 dạy lớp:
HỌC HÁT : QUỐC CA VIỆT NAM
I. MỤC TIÊU :
- Biết hát bài “Quốc ca Việt Nam” Nhạc và lời Văn Cao
- Biết hát đúng giai điệu và lời ca
- Bồi dưỡng HS niềm tự hào dân tộc,từ đó cố gắng học hành đểgóp phần xây dựng và bảo vệ
Tổ Quốc theo lời Bác Hồ dạy
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
* GV : Tranh SGK. Đàn.
* HS : SGK.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động : ( 1’ ) . - Hướng dẫn HS luyện thanh.
2. Kiểm tra bài cũ : (4’) Cho HS chọn một vài bài hát ở lớp 2
-Nhận xét,biểu dương
3. Bài mới :
a. Giới thiệu bài : Học hát:“Quốc ca Việt Nam” Nhạc và lời Văn Cao.
b. Các hoạt động :
TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
15’

10’
Hoạt động 1 : Dạy hát.(Lời 1)
* Mục tiêu : Biết hát bài “Quốc ca Việt
Nam” Hát đúng giai điệu lời ca, đồng đều rõ
lời.
* Cách tiến hành :
- Treo tranh nêu câu hỏi và giới thiệu bài.
- Hát mẫu.
- Hướng dẫn đọc lời ca.
- Chia bài hát làm 10 câu.


- Dạy hát từng câu cho đến hết bài.
- Luyện hát cả bài
- Quan sát sửa sai.
-Chỉ định HS hát
* Kết luận: Biết hát đúng các tiếng ngân dài
3 phách
Hoạt động 2 : Trả lời câu hỏi:
* Mục tiêu : Biết trả lời câu hỏi theo gợi ý
của GV.
* Cách tiến hành :
-Đặt câu hỏi gợi ý:
- Bài quốc ca do ai sáng tác?
- Bài quốc ca được hát khi nào?
- Nhận xét biểu dương.
*Kết luận: HS nắm được nội dung.bài hát
-Nhìn tranh và trả lời câu hỏi.
-Chú ý lắng nghe.
-Cả lớp thực hiện.
-Cả lớp thực hiện.
-Tổ, nhóm, cá nhân.
-Nhóm,cá nhân
- Vài cá nhân.trả lời
4.Củng cố : ( 3’ )
- Vừa học bài gì ? Nhạc và lời ?
- Bồi dưỡng HS niềm tự hào dân tộc,từ đó cố gắng học hành đểgóp phần xây dựng và
bảo vệ Tổ Quốc theo lời Bác Hồ dạy
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị : Học hát “Quốc ca Việt Nam” (TT)
Thứ ngày tháng năm 2011
Tiết 1 dạy lớp: , tiết 2 dạy lớp: , Tiết 3 dạy lớp: , tiết 4 dạy lớp:

HỌC HÁT : QUỐC CA VIỆT NAM (TT)
I. MỤC TIÊU :
- Biết hát đúng giai điệu thuộc lời ca.
- Giáo dục HS ý thức nghiêm trang khi chào cờ,hát quốc ca.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
* GV : Tranh trong SGK, đàn.
* HS : SGK.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Khởi động : - Hướng dẫn HS luyện thanh.
2.Kiểm tra bài cũ :
- Hỏi: tiết trước học bài gì ?
- Mời HS lên thể hiện bài hát.
- Nhận xét biểu dương.
3.Bài mới : ( 25’ )
a.Giới thiệu bài : Học hát bài “Quốc ca Việt Nam” ,nhạc và lời: Văn Cao
b.Các hoạt động :
TL Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
15’
10’
Hoạt động 1 :Học hát bài“Quốc ca Việt
Nam”(Lời 2)
* Mục tiêu : Biết hát bài “Quốc ca Việt
Nam” hát đúng giai điệu lời ca, đồng đều
rõ lời.
* Cách tiến hành
- Hát ôn lại lời 1 bài: “Quốc ca Việt Nam”.
-Nghe sửa sai.
- Dạy hát lời 2
-Hát mẫu
- hướng dẫn đọc lời ca.(lời2)

- Chia bài hát làm 10câu.
- Dạy hát từng câu cho đến hết bài.
- Luyện hát.
-Quan sát sửa sai
*Kết luận: Hát đúng tính chất bài hát
-Hoạt động 2:Tập nghi thức chào cờ
-Mục tiêu:Có ý thức khi chào cờ hát quốc
ca
-Cách tiến hành:
-Hướng dẫn nghi thức chào cờ hát quốc ca
-Luyện tập
Quan sác sửa sai
*Kết luận:Có ý thức khi chào cờ
- Cả lớp thực hiện.
-
-Lắng nghe
- Cả lớp thực hiện.
-Tổ nhóm, cá nhân
-Cả lớp thực hiện
-Tổ, nhóm
4.Củng cố : ( 3’ )
- Vừa học bài gì ?
- Giáo dục HS ý thức nghiêm trang khi chào cờ, hát quốc ca.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : ( 2’ )
- Nhận xét tiết học.
- Về nhà luyện hát. Chuẩn bị “Bài ca đi học”.
Thứ ngày tháng năm 2011
Tiết 1 dạy lớp: , tiết 2 dạy lớp: , Tiết 3 dạy lớp: , tiết 4 dạy lớp:
HỌC HÁT : BÀI CA ĐI HỌC
I. MỤC TIÊU :

- Biết hát bài :“Bài ca đi học” Nhạc và lời: Phan Trần Bảng.
- Biết hát đúng giai điệu lời 1, đồng đều rõ lời.
- Biết hát gõ đệm theo phách
-Giáo dục HS biết yêu cảnh đẹp thiên nhiên trên con đường đến trường.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
* GV : Tranh trong SGK, Đàn, Phách tre.
* HS : SGK, phách tre.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Khởi động : ( 1’ ) Kiểm tra dụng cụ học tập, sĩ số. - Hướng dẫn HS luyện thanh.
2.Kiểm tra bài cũ : ( 4’ )
- Hỏi: tiết trước học bài gì ?
- Mời HS lên thể hiện bài hát.
- Nhận xét biểu dương.
3.Bài mới : ( 25’ )
a.Giới thiệu bài : Học hát: “Bài ca đi học” Nhạc và lời:Phan Trần Bảng.
b.Các hoạt động :
TL Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
15’
10’
Hoạt động 1 : Dạy hát.lời 1
* Mục tiêu Biết hát bài: “Bài ca đi học”
Hát đúng giai điệu lời ca, đồng đều rõ lời.
* Cách tiến hành :
- Treo tranh nêu câu hỏi và giới thiệu bài.
- Hát mẫu.
- Hướng dẫn đọc lời ca.
- Chia lời 1 bài hát làm 4 câu.
- Dạy hát từng câu cho đến hết bài.
- Luyện hát cả bài
- Quan sát sửa sai.

-Chỉ định HS hát
* Kết luận: Biết hát đúng các tiếng có
luyến
Hoạt động 2 : Hát vỗ tay theo phách.
* Mục tiêu : Biết thể hiện bài hát qua cách
gõ đệm theo phách.
* Cách tiến hành :
-Thực hiện mẫu câu 1
- Bắt nhịp cho HS thực hiện lại cả bài
-Quan sát sửa sai.
- Luyện hát kết hợp vỗ tay theo phách.
-Kiểm tra
-Nhận xét biểu dương
* Kết luận: HS hát biết kết hợp gõ đệm
chuẩn xác theo hướng dẫn
-Nhìn tranh và trả lời câu hỏi.
-Chú ý lắng nghe.
-Cả lớp thực hiện.
-Cả lớp thực hiện.
-Tổ, nhóm, cá nhân.
-Nhóm,cá nhân
- Cả lớp theo dõi.
- Cả lớp thực hiện.
- Tổ, nhóm, cá nhân.
- Tổ, nhóm, cá nhân.
.
4.Củng cố : ( 3’ )
- Vừa học bài gì ?Nhạc và lời?
-Giáo dục HS biết yêu cảnh đẹp thiên nhiên trên con đường đến trường.
Thứ ngày tháng năm 2011

Tiết 1 dạy lớp: , tiết 2 dạy lớp: , Tiết 3 dạy lớp: , tiết 4 dạy lớp:
HỌC HÁT : BÀI CA ĐI HỌC(TT)
I. MỤC TIÊU :
- Biết hát đúng giai điệu đúng lời 2 và thuộc cả bài hát
- Biết vận động theo bài hát.
-Giáo dục HS biết yêu mến trường lớp,yêu bạn bè.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
* GV : Tranh trong SGK, Đàn, Phách tre. .
* HS : SGK, phách tre.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Khởi động : ( 1’ ) - Hướng dẫn HS luyện thanh.
2.Kiểm tra bài cũ : ( 4’ )
- Hỏi: tiết trước học bài gì ?
- Mời HS lên thể hiện bài hát.
- Nhận xét biểu dương.
3.Bài mới : ( 25’ )
a.Giới thiệu bài : bài hát “Bài ca đi học”(TT)
b.Các hoạt động :
TL Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

15’
10’
Hoạt động 1 : Dạy hát (TT)
* Mục tiêu : Biết hát bài “Bài ca đi học” .Hát đúng
giai điệu lời ca và thuộc cả bài.
* Cách tiến hành :
-Cho HS ôn lại lời 1 bài :Bài ca đi học
-Nghe sửa sai
-Dạy hát lời 2
- Hướng dẫn đọc lời ca.(lời2)

- Chia bài hát làm 4 câu.
- Dạy hát từng câu cho đến hết bài.
- Luyện hát cả bài
-Quan sát sửa sai.
- Kiểm tra.
- Nhận xét, biểu dương.
* Kết luận: Biết được tính chất bài hát
Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động.phụ họa.
* Mục tiêu: Biết thể hiện bài hát kết hợp vận
động.phụ họa.
* Cách tiến hành :
-Làm mẫu
- Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ họa.
- Luyện hát kết hợp vận động.
-Quan sát sửa sai.
-Chỉ định HS lên biểu diễn bài hát.
- Nhận xét, biểu dương.
* Kết luận: HS hát biết kết hợp vài động tác đơn giản.
- Chú ý quan sát và trả lời câu hỏi.
- Cả lớp thực hiện.
- Tổ, nhóm, cá nhân.
- Tổ, nhóm, cá nhân.
-Cả lớp theo dõi
-Cả lớp thực hiện
-Tổ, nhóm, cá nhân.
- Tổ, nhóm, cá nhân.
4.Củng cố : ( 3’ )
- Vừa học bài gì? Giáo dục HS biết yêu tình cảm gắn bó với mái trường kính trọng thầy cô và
yêu quí bạn bè.
Thứ ngày tháng năm 2011

Tiết 1 dạy lớp: , tiết 2 dạy lớp: , Tiết 3 dạy lớp: , tiết 4 dạy lớp:
HỌC HÁT : ĐẾM SAO
I. MỤC TIÊU :
- Biết bài hát “Đếm sao” nhạc và lời: Văn Chung.
- Biết hát đúng giai điệu và lời ca hát đồng đều rõ lời.
- Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách.
- Giáo dục HS tình yêu thiên nhiên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
* GV : Tranh trong SGK, Đàn, Phách tre.
* HS : SGK, phách tre.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Khởi động : ( 1’ ) - Hướng dẫn HS luyện thanh.
2.Kiểm tra bài cũ : ( 4’ )
- Hỏi: tiết trước học bài gì ?
- Mời HS lên thể hiện bài hát.
- Nhận xét biểu dương.
3.Bài mới : ( 25’ )
a. Giới thiệu bài : Học hát: “Đếm sao”. Nhạc và lời: Văn Chung.
b. Các hoạt động :
TL Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
15’
10’
Hoạt động 1 : Dạy hát.
* Mục tiêu : Biết hát bài “Đếm sao” Hát đúng
giai điệu lời ca, đồng đều rõ lời.
* Cách tiến hành :
- Treo tranh nêu câu hỏi và giới thiệu bài.
- Hát mẫu.
- Hướng dẫn đọc lời ca.
- Chia bài hát làm 5 câu.

- Dạy hát từng câu cho đến hết bài.
- Luyện hát cả bài
- Quan sát sửa sai.
-Chỉ định HS hát
* Kết luận: Biết hát đúng các tiếng có luyến
Hoạt động 2 : Hát vỗ tay theo phách
* Mục tiêu : Biết thể hiện bài hát qua cách gõ
đệm theo phách
* Cách tiến hành :
-Thực hiện mẫu câu 1
- Bắt nhịp cho HS thực hiện lại cả bài
-Quan sát sửa sai.
- Luyện hát kết hợp vỗ tay theo phách.
-Kiểm tra
-Nhận xét biểu dương
* Kết luận: HS hát biết kết hợp gõ đệm chuẩn
xác theo hướng dẫn
-Nhìn tranh và trả lời câu hỏi.
-Chú ý lắng nghe.
-Cả lớp thực hiện.
-Cả lớp thực hiện.
-Tổ, nhóm, cá nhân.
-Nhóm,cá nhân
- Cả lớp theo dõi.
- Cả lớp thực hiện.
- Tổ, nhóm, cá nhân.
- Tổ, nhóm, cá nhân.
.
4. Củng cố : ( 3’ )
- Vừa học bài gì? Nhạc và lời?

- Giáo dục HS tình yêu thiên nhiên.
Thứ ngày tháng năm 2011
Tiết 1 dạy lớp: , tiết 2 dạy lớp: , Tiết 3 dạy lớp: , tiết 4 dạy lớp:
ÔN HÁT BÀI : ĐẾM SAO - TRÒ CHƠI ÂM NHẠC
I. MỤC TIÊU :
- Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca
- Biết hát gõ đệm theo nhịp.
-HS hào hứng tham gia trò chơi âm nhạc
- Giáo dục HS tinh thần tập thể trong các hoạt động của lớp
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
* GV : Tranh trong SGK, Đàn, Phách tre.
* HS : SGK, phách tre.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Khởi động : - Hướng dẫn HS luyện thanh.
2.Kiểm tra bài cũ :
- Hỏi: tiết trước học bài gì ?
- Mời HS lên thể hiện bài hát.
- Nhận xét biểu dương.
3.Bài mới : ( 25’ )
a. Giới thiệu bài : Ôn hát: “Đếm sao”
b. Các hoạt động :
TL Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
10’
15’
Hoạt động 1 : Ôn hát “Đếm sao”
* Mục tiêu : Ôn bài hát “Đếm sao”
Nhằm nâng cao chất lượng giọng hát.Hát đúng
giai điệu thuộc lời ca
* Cách tiến hành :
- Hát ôn lại bài “Đếm sao”

- Quan sát sửa sai.
- Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo nhịp.
- Luyện hát kết hợp gõ đệm theo nhịp.
- Quan sát sửa sai.
- Kiểm tra.
- Nhận xét, biểu dương.
* Kết luận: HS hát biết kết hợp gõ đệm đúng
theo hướng dẫn.
Hoạt động 2 : Trò chơi âm nhạc
* Mục tiêu : HS hào hứng tham gia trò chơi âm
nhạc
* Cách tiến hành :
- Giới thiệu trò chơi
- Hướng dẫn trò chơi
- Nhận xét biểu dương.
* Kết luận: Biết chơi trò chơi âm nhạc
- Cả lớp thực hiện.
- Cả lớp thực hiện.
- Tổ, nhóm, cá nhân.
Lắng nghe
Tham gia trò chơi
.
4. Củng cố : ( 3’ )
- Vừa học bài gì ?
- Giáo dục HS yêu thích môn âm nhạc.
Thứ ngày tháng năm 2011
Tiết 1 dạy lớp: , tiết 2 dạy lớp: , Tiết 3 dạy lớp: , tiết 4 dạy lớp:
HỌC HÁT : GÀ GÁY
I. MỤC TIÊU :
- Biết bài hát “Gà gáy” là dân ca của đồng bào Cống (Lai Châu)

- Biết hát đúng giai điệu và lời ca hát đồng đều rõ lời.
- Biết hát kết gõ đệm theo nhịp, phách.
- Giáo dục HS biết yêu thích những bài hát dân ca.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
* GV : Tranh trong SGK, Đàn, Phách tre.
* HS : SGK, phách tre.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Khởi động : ( 1’ ) . - Hướng dẫn HS luyện thanh.
2.Kiểm tra bài cũ : ( 4’ )
- Hỏi: tiết trước học bài gì ?
- Mời HS lên thể hiện bài hát.
- Nhận xét biểu dương.
3.Bài mới : ( 25’ )
a.Giới thiệu bài : “Gà gáy”
Dân ca của đồng bào Cống (Lai châu)
b.Các hoạt động :
TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
15’
10’
Hoạt động 1 : Dạy hát.
* Mục tiêu : Biết hát bài “Gà gáy”.Hát đúng giai
điệu lời ca, đồng đều, rõ lời.
* Cách tiến hành :
- Treo tranh nêu câu hỏi và giới thiệu bài.
- Hát mẫu.
- Hướng dẫn đọc lời ca.
- Chia bài hát làm 4 câu.
- Dạy hát từng câu cho đến hết bài.
- Luyện hát cả bài
- Quan sát sửa sai.

-Chỉ định HS hát
* Kết luận: Biết hát đúng các tiếng có luyến
Hoạt động 2 : Hát gõ đệm theo phách nhịp.
* Mục tiêu : Biết thể hiện bài hát qua cách gõ
đệm theo phách , nhịp.
* Cách tiến hành :
-Thực hiện mẫu câu 1
- Bắt nhịp cho HS thực hiện lại cả bài
-Quan sát sửa sai.
- Luyện hát kết hợp vỗ tay theo phách.nhịp
-Kiểm tra
-Nhìn tranh và trả lời câu hỏi.
-Chú ý lắng nghe.
-Cả lớp thực hiện.
-Cả lớp thực hiện.
-Tổ, nhóm, cá nhân.
-Nhóm,cá nhân
- Cả lớp theo dõi.
- Cả lớp thực hiện.
-Nhận xét biểu dương
* Kết luận: HS hát biết kết hợp gõ đệm chuẩn
xác theo hướng dẫn.
- Tổ, nhóm, cá nhân.
- Tổ, nhóm, cá nhân
4.Củng cố : ( 3’ )
- Vừa học bài gì ?
- Giáo dục HS biết yêu thích những bài hát dân ca.
Thứ ngày tháng năm 2011
Tiết 1 dạy lớp: , tiết 2 dạy lớp: , Tiết 3 dạy lớp: , tiết 4 dạy lớp:
ÔN HÁT : GÀ GÁY

I. MỤC TIÊU :
- Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca hát đồng đều rõ lời.
- Tập biểu diễn bài hát.
- Giáo dục HS biết yêu thích những bài hát dân ca.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
* GV : Tranh trong SGK, Đàn, Phách tre.
* HS : SGK, phách tre.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Khởi động : ( 1’ ) . - Hướng dẫn HS luyện thanh.
2.Kiểm tra bài cũ : ( 4’ )
- Hỏi: tiết trước học bài gì ?
- Mời HS lên thể hiện bài hát.
- Nhận xét biểu dương.
3.Bài mới : ( 25’ )
a.Giới thiệu bài : Ôn bài hát “Gà gáy”
b.Các hoạt động :
TL Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
10’
15’
Hoạt động 1 : Ôn hát bài “Gà gáy”
* Mục tiêu : Ôn bài hát Nhằm nâng cao chất
lượng giọng hát.hát đúng giai điệu thuộc lời ca.
* Cách tiến hành :
- Hát ôn lại bài “Gà gáy”
- Nghe sửa sai.
- Cho HS luyện hát kết hợp gõ đệm nhịp
- Chỉ định HS hát
- Nhận xét, biểu dương.
* Kết luận:Hát biết kết hợp gõ đệm.
Hoạt động 2 :Tập biếu diễn bài hát

* Mục tiêu : Biết biểu diễn một bài hát
* Cách tiến hành :
- Hướng dẫn HS biểu diễn bài hát kết hợp vận
động.
-Cho HS lên biểu diễn trước lớp
- Nhận xét biểu dương.
* Kết luận: Biết biểu diễn một bài hát
- Cả lớp thực hiện.
- Cả lớp thực hiện
-Nhóm,tổ, cá nhân
- Cả lớp theo dõi.
-Tổ, nhóm, cá nhân.
4. Củng cố : ( 3’)
- Vừa học bài gì ?
- Giáo dục HS biết yêu thích những bài hát dân ca.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : ( 2’ )
- Nhận xét tiết học.
- Mời HS lên biểu diễn.
- Nhận xét biểu dương.
- Về nhà luyện hát và kết hợp vận động.
-Chuẩn bị:Ôn tập 3 bài hát
- Rút kinh nghiệm tiết dạy.
TuÇn 8 Thứ tư ngày 02 tháng 11 năm 2011
Tiết 1 dạy lớp: , tiết 2 dạy lớp: , Tiết 3 dạy lớp: , tiết 4 dạy lớp:
ÔN 3 BÀI HÁT :BÀI CA ĐI HỌC, ĐẾM SAO,GÀ GÁY
I. MỤC TIÊU :
- Thuộc bài hát, hát đúng giai điệu lời ca 3 bài hát
- Biết hát gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu
- Giáo dục HS yêu thích môn âm nhạc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

* GV : Tranh trong SGK, Đàn, Phách tre. .
* HS : SGK, phách tre.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Khởi động : Kiểm tra dụng cụ học tập, sĩ số. - Hướng dẫn HS luyện thanh.
2.Kiểm tra bài cũ :
- Hỏi: tiết trước học bài gì ?
- Mời HS lên thể hiện bài hát.
- Nhận xét biểu dương.
3.Bài mới :
a.Giới thiệu bài : Ôn 3 bài hát: “Bài ca đi học,đếm sao, gà gáy”
b.Các hoạt động :
TL Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
8’
9’
Hoạt động 1 : Ôn hát “Bài ca đi hoc”
* Mục tiêu : Ôn hát bài“Bài ca đi học”.
Nhằm nâng cao chất lượng giọng hát.
* Cách tiến hành :
- Hát ôn lại bài “Bài ca đi học”
- Nghe sửa sai.
- Luyện hát kết hợpgõ đệm.theo phách
- Quan sát sửa sai.
- Cho biểu diễn trước lớp.
- Nhận xét biểu dương.
* Kết luận: Biết thể hiện một bài hát.
Hoạt động 2 : Ôn hát “đếm sao”
* Mục tiêu : Ôn hát bài “đếm sao”
Nhằm nâng cao chất lượng giọng hát.
- Cả lớp thực hiện.
- Tổ, nhóm, cá nhân.

- Vài cá nhân
8’
* Cách tiến hành :
- Hát ôn lại bài “đếm sao”
- Quan sát sửa sai.
- Luyện hát kết hợp gõ đệm.phách
- Quan sát sửa sai.
- Cho biểu diễn trước lớp.
- Nhận xét biểu dương.
* Kết luận: Biết thể hiện một bài hát.
Hoạt động 3 : Ôn hát “gà gáy”
* Mục tiêu : Ôn hát bài “gà gáy”
Nhằm nâng cao chất lượng giọng hát.
* Cách tiến hành :
- Hát ôn lại bài “gà gáy”
- Quan sát sửa sai.
- Luyện hát kết hợpgõ đệm.nhịp
- Quan sát sửa sai.
- Cho biểu diễn trước lớp.
- Nhận xét biểu dương.
* Kết luận: Biết thể hiện một bài hát.
- Cả lớp thực hiện.
- Tổ, nhóm, cá nhân.
- Vài cá nhân
- Cả lớp thực hiện.
- Tổ, nhóm, cá nhân.
- Vài cá nhân
4.Củng cố : ( 3’ )
- Vừa học bài gì ?
- Giáo dục HS yêu thích môn âm nhạc.

TuÇn 9 Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2011
Tiết 1 dạy lớp: , tiết 2 dạy lớp: , Tiết 3 dạy lớp: , tiết 4 dạy lớp:
HỌC HÁT : LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT
I. MỤC TIÊU:
- Biết bài hát “Lớp chúng ta đoàn lết” Nhạc và lời: Mộng Lân
- Biết hát đúng giai điệu và lời ca hát đồng đều rõ lời.
- Biết hát gõ đệm theo nhịp,tiết tấu
- Giáo dục HS tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
* GV : Tranh trong SGK, Đàn, Phách tre.
* HS : SGK, phách tre.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Khởi động : ( 1’ ) - Hướng dẫn HS luyện thanh.
2.Kiểm tra bài cũ : ( 4’ )
- Hỏi: tiết trước học bài gì ?
- Mời HS lên thể hiện bài hát.
- Nhận xét biểu dương.
3.Bài mới : ( 25’ )
a.Giới thiệu bài : “Lớp chúng ta đoàn kết”
Nhạc và lời: Mộng Lân.
b.Các hoạt động :
TL Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
15’
Hoạt động 1 : Dạy hát.
* Mục tiêu : Biết hát bài “Lớp chúng ta
đoàn kết” .Hát đúng giai điệu lời ca,
đồng đều, rõ lời.
* Cách tiến hành :
- Treo tranh nêu câu hỏi và giới thiệu
bài.

- Hát mẫu.
- Hướng dẫn đọc lời ca.
-Nhìn tranh và trả lời câu hỏi.
-Chú ý lắng nghe.
-Cả lớp thực hiện.
10’
- Chia bài hát làm 4 câu.
- Dạy hát từng câu cho đến hết bài.
- Luyện hát cả bài
- Quan sát sửa sai.
-Chỉ định HS hát
* Kết luận: Biết hát đúng tính chất bài
hát
2 .Hoạt động 2: Hát gõ đệm theo nhịp,
tiết tấu.
* Mục tiêu : Biết thể hiện bài hát qua
cách gõ đệm theo nhịp, tiết tấu.
* Cách tiến hành :
-Thực hiện mẫu câu 1
- Bắt nhịp cho HS thực hiện lại cả bài
-Quan sát sửa sai.
- Luyện hát kết hợp vỗ tay theo nhịp, tiết
tấu.
-Kiểm tra
-Nhận xét biểu dương
* Kết luận: HS hát biết kết hợp gõ đệm
chuẩn xác theo hướng dẫn
-Cả lớp thực hiện.
-Tổ, nhóm, cá nhân.
-Nhóm,cá nhân

- Cả lớp theo dõi.
- Cả lớp thực hiện.
- Tổ, nhóm, cá nhân.
- Tổ, nhóm, cá nhân.
.
4.Củng cố : ( 3’)
- Vừa học bài gì ?
- Giáo dục HS biết yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.
TuÇn 10 Thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2011
Tiết 1 dạy lớp: , tiết 2 dạy lớp: , Tiết 3 dạy lớp: , tiết 4 dạy lớp:
ÔN HÁT : LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT
I. MỤC TIÊU :
- Thuộc bài hát, hát đúng giai điệu lời ca, đồng đều rõ lời.
- Biết vận động theo bài hát
- Tập biểu diễn bài hát.
- Giáo dục HS biết yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
* GV : Tranh trong SGK, Đàn, Phách tre.
* HS : SGK, phách tre.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Khởi động : ( 1’ ) - Hướng dẫn HS luyện thanh.
2.Kiểm tra bài cũ : ( 4’ )
- Hỏi: tiết trước học bài gì ?
- Mời HS lên thể hiện bài hát.
- Nhận xét biểu dương.
3.Bài mới : ( 25’ )
a.Giới thiệu bài : Ôn bài hát “Lớp chúng ta đoàn kết”
b.Các hoạt động :
TL Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
10’

15’
Hoạt động 1 : Ôn hát “Lớp chúng ta
đoàn kết”
* Mục tiêu : Ôn bài hát “Lớp chúng ta
đoàn kết” Nhằm nâng cao chất lượng
giọng hát.Hát đúng giai điệu,thuộc lời
ca
* Cách tiến hành :
- Hát ôn lại bài “Lớp chúng ta đoàn
kết”
-Nghe sửa sai.
- Luyện hát kết hợp gõ đệm
- Quan sát sửa sai.
- Kiểm tra.
- Nhận xét, biểu dương.
* Kết luận: Hát đúng tính chất bài hát
Hoạt động 2: Tập biểu diễn bài hát
* Mục tiêu : Biết biểu diễn một bài hát
* Cách tiến hành :
- Hướng dẫn HS biểu diễn bài hát
-Cho HS lên biểu diễn trước lớp
-Nhận xét sửa sai.
-*Kết luận: HS biết biểu diễn một bài
hát.
- Cả lớp thực hiện.
- Tổ, nhóm, cá nhân.
- Tổ, nhóm, cá nhân.
-Cả lớp theo dõi
-Tổ nhóm,cá nhân
.


4.Củng cố : ( 3’)
- Vừa ôn bài gì ?
- Giáo dục HS biết yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.
TuÇn 11 Thứ tư ngày 23 tháng 11 năm 2011
Tiết 1 dạy lớp: , tiết 2 dạy lớp: , Tiết 3 dạy lớp: , tiết 4 dạy lớp:
HỌC HÁT : CON CHIM NON
I. MỤC TIÊU :
- Biết bài hát “Con chim non” Dân ca của nước pháp
- Biết hát đúng giai điệu và lời ca hát đồng đều rõ lời.
- Biết hát gõ đệmtheo nhịp
- Giáo dục HS biết yêu quý loài chim.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
* GV : Tranh trong SGK, Đàn, Phách tre.
* HS : SGK, phách tre.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Khởi động : ( 1’ ) - Hướng dẫn HS luyện thanh.
2.Kiểm tra bài cũ : ( 4’ )
- Hỏi: tiết trước học bài gì ?
- Mời HS lên thể hiện bài hát.
- Nhận xét biểu dương.
3.Bài mới : ( 25’ )
a.Giới thiệu bài : Học hát: “Con chim non”
Dân ca pháp.

b.Các hoạt động :
TL Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
15’
10’
Hoạt động 1 : Dạy hát.

* Mục tiêu : Biết hát đúng giai điệu và
lời ca, đồng đều, rõ lời.
* Cách tiến hành :
- Treo tranh nêu câu hỏi và giới thiệu
bài.
- Hát mẫu.
- Hướng dẫn đọc lời ca.
- Chia bài hát làm 4 câu.
- Dạy hát từng câu cho đến hết bài.
- Luyện hát cả bài
- Quan sát sửa sai.
-Chỉ định HS hát
* Kết luận: Biết hát đúng các tiếng có
luyến
Hoạt động 2 : Hát gõ đệm theo nhịp.
* Mục tiêu : Biết thể hiện bài hát qua
cách gõ đệm theo nhịp.
* Cách tiến hành :
-Thực hiện mẫu câu 1
-Nhìn tranh và trả lời câu hỏi.
-Chú ý lắng nghe.
-Cả lớp thực hiện.
-Cả lớp thực hiện.
-Tổ, nhóm, cá nhân.
-Nhóm,cá nhân
- Cả lớp theo dõi.
- Cả lớp thực hiện.
- Bắt nhịp cho HS thực hiện lại cả bài
-Quan sát sửa sai.
- Luyện hát kết hợp vỗ tay theonhịp.

-Kiểm tra
-Nhận xét biểu dương
* Kết luận: HS hát biết kết hợp gõ đệm
chuẩn xác theo hướng dẫn
- Tổ, nhóm, cá nhân.
- Tổ, nhóm, cá nhân.
.

4.Củng cố : ( 3’)
- Vừa học bài gì ?
- Giáo dục HS biết yêu quý loài chim.
TuÇn 12 Thứ tư ngày 30 tháng 11 năm 2011
Tiết 1 dạy lớp: , tiết 2 dạy lớp: , Tiết 3 dạy lớp: , tiết 4 dạy lớp:
ÔN HÁT : CON CHIM NON
I. MỤC TIÊU :
- Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca hát đồng đều rõ lời.
- Hát biết kết hợp vận động theo nhịp 3
4
- Giáo dục HS long yêu quí đối với dân ca.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
* GV : Tranh trong SGK, Đàn, Phách tre.
* HS : SGK, phách tre.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Khởi động : ( 1’ ). - Hướng dẫn HS luyện thanh.
2.Kiểm tra bài cũ : ( 4’ )
- Hỏi: tiết trước học bài gì ?
- Mời HS lên thể hiện bài hát.
- Nhận xét biểu dương.
3.Bài mới : ( 25’ )
a.Giới thiệu bài : Ôn bài hát “Con chim non”

b.Các hoạt động :
TL
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
10’
15’
Hoạt động 1 : Ôn hát “Con chim
non”
* Mục tiêu : Ôn bài hát “Con chim
non”
Nhằm nâng cao chất lượng giọng
hát.
* Cách tiến hành :
- Hát ôn lại bài “Con chim non”
- Nghe sửa sai.
- Luyện hát kết hợp gõ đệm theo
phách
- Quan sát sửa sai.
- Kiểm tra.
- Nhận xét, biểu dương.
* Kết luận: Biết thể hiện một bài hát.
Hoạt động 2 : Hát kết hợp vận động
theo nhịp 3
4
* Mục tiêu : Biết thể hiện bài hát
qua cách kết hợp vẫn động theo nhịp
3
4
- Cả lớp thực hiện.
- Tổ, nhóm, cá nhân.
- Tổ, nhóm, cá nhân.


- Cả lớp theo dõi
- Tổ, nhóm, cá nhân.t
* Cách tiến hành :
- Hướng dẫn hát kết hợp vận
động.nhịp 3

4
- Luyện hát kết hợp kết hợp vẫn
động.theo nhịp 3
4
- Quan sát sửa sai.
* Kết luận: HS biết thể hiện bài hát
theo nhịp 3
4

4.Củng cố : ( 3’)
- Vừa học bài gì ?
- Giáo dục HS long yêu quí đối với dân ca.
TuÇn 13 Thứ tư ngày 07 tháng 12 năm 2011
Tiết 1 dạy lớp: , tiết 2 dạy lớp: , Tiết 3 dạy lớp: , tiết 4 dạy lớp:
HỌC HÁT BÀI: NGÀY MÙA VUI
I. MỤC TIÊU :
- Biết bài hát “Ngày mùa vui”Dân ca: Thái ở Tây Bắc, lời mới: Hoàng Lân
- Biết hát đúng giai điệu và lời ca hát đồng đều rõ lời.
- Biết hát gõ đệm theo nhịp, phách,tiết tấu.
- Bồi dưỡng HS lòng yêu lao động và kính trọng người lao động theo tấm gương
đạo đức Bác Hồ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
* GV : Tranh trong SGK, Đàn, Phách tre.

* HS : SGK, phách tre.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Khởi động : ( 1’ ) - Hướng dẫn HS luyện thanh.
2.Kiểm tra bài cũ : ( 4’ )
- Hỏi: tiết trước học bài gì ?
- Mời HS lên thể hiện bài hát.
- Nhận xét biểu dương.
3.Bài mới : ( 25’ )
a.Giới thiệu bài : “Ngày mùa vui ”
Dân ca: thái
lời mới: Hoàng lân
b.Các hoạt động :
TL Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
15’
10’
Hoạt động 1 : Dạy hát.
* Mục tiêu : Biết hát đúng giai điệu
và lời ca .Hát đồng đều, rõ lời.
* Cách tiến hành :
- Treo tranh nêu câu hỏi và giới thiệu
bài.
- Hát mẫu.
- Hướng dẫn đọc lời ca.
- Chia bài hát làm 4 câu.( lời 1)
- Dạy hát từng câu cho đến hết bài.
- Luyện hát cả lời 1
- Quan sát sửa sai.
-Chỉ định HS hát
* Kết luận: Biết hát đúng các tiếng
có luyến

Hoạt động 2 : Hát gõ đệm theo
phách, tiết tấu, nhịp.
* Mục tiêu : Biết thể hiện bài hát
qua cách gõ đệm theo phách , nhịp,
-Nhìn tranh và trả lời câu hỏi.
-Chú ý lắng nghe.
-Cả lớp thực hiện.
-Cả lớp thực hiện.
-Tổ, nhóm, cá nhân.
-Nhóm,cá nhân
tiết tấu.
* Cách tiến hành :
-Thực hiện mẫu câu 1
- Bắt nhịp cho HS thực hiện lại cả lời
1
-Quan sát sửa sai.
- Luyện hát kết hợp vỗ tay theo
phách.nhịp, tiết tấu.
-Kiểm tra.
-Nhận xét biểu dương
* Kết luận: HS hát biết kết hợp gõ
đệm chuẩn xác theo hướng dẫn
- Cả lớp theo dõi.
- Cả lớp thực hiện.
- Tổ, nhóm, cá nhân.

- Tổ, nhóm, cá nhân.
4.Củng cố : ( 3’)
- Vừa học bài gì ?
- Bồi dưỡng HS lòng yêu lao động và kính trọng người lao động theo tấm gương đạo

đức Bác Hồ.
TuÇn 14 Thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2011
Tiết 1 dạy lớp: , tiết 2 dạy lớp: , Tiết 3 dạy lớp: , tiết 4 dạy lớp:
HỌC HÁT : NGÀY MÙA VUI
- GIỚI THỆU NHẠC CỤ DÂN TỘC
I. MỤC TIÊU :
- Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca hát đồng đều rõ lời
- Biết vận động theo bài hát
-Nhận biết một số nhạc cụ dân tộc.
- Bồi dưỡng HS lòng yêu lao động và kính trọng người lao động theo tấm
gương đạo đức Bác Hồ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
* GV : Tranh trong SGK, Đàn, Phách tre.
* HS : SGK, phách tre.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Khởi động : ( 1’ ). - Hướng dẫn HS luyện thanh.
2.Kiểm tra bài cũ : ( 4’ )
- Hỏi: tiết trước học bài gì ?
- Mời HS lên thể hiện bài hát.
- Nhận xét biểu dương.
3.Bài mới : ( 25’ )
a.Giới thiệu bài : Ôn bài hát “Ngày mùa vui”, Giới thiệu nhạc cụ dân tộc
b.Các hoạt động :
TL Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
15’ Hoạt động 1 : Ôn hát “Ngày mùa vui”
* Mục tiêu : Ôn bài hát “Ngày mùa vui”
Nhằm nâng cao chất lượng giọng hát.
* Cách tiến hành :
- Hát ôn lại lời 1 “Ngày mùa vui”
- nghe sửa sai

-Dạy hát lời 2
-Hát mẫu
-Hướng dẫn đọc lời ca
-Chia lời 2 thành 4 câu
-Dạy hát từng câu cho đến hết bài
-Luyện hát cả bài
-Nghe sửa sai
-Chỉ định HS hát
- Hướng dẫn HS hát cả bài kết hợp vận
động phụ họa
- Cả lớp thực hiện.
- Tổ, nhóm, cá nhân.
-Quan sát và chú ý lắng nghe.

10’
-Cho HS lên biểu diễn bài hát
- Nhận xét, biểu dương.
* Kết luận: Biết thể hiện một bài hát.
Hoạt động 2 : Giới thiệu một số nhạc cụ
dân tộc.
* Mục tiêu : Biết một số nhạc cụ dân tộc.
* Cách tiến hành :
- Cho HS xem tranh và giới thiệu một số
nhạc cụ dân tộc.(Đàn bầu,đàn nguyệt,đàn
tranh.)
- Đàn cho HS nghe từng âm sắc của từng
loại nhạc cụ.
- Đặt câu hỏi ?
*Kết luận: HS biết được một số loại nhạc
cụ dân tộc

- Lắng nghe.
- HS trả lời.
4.Củng cố : ( 3’)
- Vừa học bài gì ?
- Bồi dưỡng HS lòng yêu lao động và kính trọng người lao động theo tấm
gương đạo đức Bác Hồ.
TuÇn 15 Thứ tư ngày 71 tháng 12 năm 2011
Tiết 1 dạy lớp: , tiết 2 dạy lớp: , Tiết 3 dạy lớp: , tiết 4 dạy lớp:
KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC
GiỚI THIỆU TÊN NỐT NHẠC QUA TRÒ CHƠI
I .MỤC TIÊU :
- Qua chuyện kể, các em biết âm nhạc còn có tác dụng tới loài vật
- Biết tên gọi các nốt nhạc và tìm vị trí các nốt nhạc qua trò chơi.
- Giáo dục HS yêu thích môn âm nhạc
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
* GV :Đọc kĩ câu chuyện Cá heo với âm nhạc
* HS : SGK,
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Khởi động : ( 1’ ) Kiểm tra dụng cụ học tập, sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ : ( 4’ )
- Hỏi: tiết trước học bài gì ?
- Mời HS lên thể hiện bài hát.
- Nhận xét biểu dương.
3.Bài mới : ( 25’ )
a.Giới thiệu bài : Kể chuyện âm nhạc, giới thiệu tên nốt nhạc.qua trò chơi.
b.Các hoạt động :
TL Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
20’
10’
Hoạt động 1 : kể chuyện âm

nhạc:Cá heo với âm nhạc.
*Mục tiêu : Nắm được nội dung câu
chuyện.
*Cách tiến hành :
- giới thiệu câu chuyện.
- Kể diễn cảm câu chuyện
- Đặt câu hỏi gợi ý.
- Cho HS kể lại câu chuyện.
* Kết luận: HS nắm được nội dung
câu chuyện
Hoạt động 2 : Giới thiệu tên nốt
nhạc qua trò chơi
* Mục tiêu : Biết 7 tên nốt nhạc
trong âm nhạc
* Cách tiến hành :
- Giới thiệu 7 tên nốt :C, D, E, F, G,
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
- Nghe trả lời
- Cá nhân

-Cả lớp thực hiện.
A, B.
-Tổ chức trò chơi 7 anh em.
-Hướng dẫn trò chơi.
-Nhận xét biểu dương.
*Kết luận:HS ghi nhớ các nốt nhạc
qua trò chơi.
-Cả lớp theo dõi
-Tham gia trò chơi

4.Củng cố : ( 3’)
- Vừa học bài gì ?
- Giáo dục HS yêu thích môn âm nhạc.
Ngày sọan : / / 2011 Tuần :
17
Ngày dạy : / / 2011 Tiết :
17
HỌC HÁT : HOA LÊ TRẮNG
I. MỤC TIÊU:
- Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca hát đồng đều rõ lời.
- Biết hát gõ đệm theo phách.
- Giáo dục HS yêu thích thiên nhiên và đất nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
* GV : Tranh trong SGK, Đàn, Phách tre.
* HS : SGK, phách tre.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Khởi động : ( 1’ ) Kiểm tra dụng cụ học tập, sĩ số. - Hướng dẫn HS luyện thanh.
2.Kiểm tra bài cũ : ( 4’ )
- Hỏi: tiết trước học bài gì ?
- Mời HS lên thể hiện bài hát.
- Nhận xét biểu dương.
3.Bài mới : ( 25’ )
a.Giới thiệu bài : “Hoa lê trắng”

b.Các hoạt động :
Thời lượng Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
15’
10’
Hoạt động 1 : Dạy hát.
* Mục tiêu : Biết hát bài “Hoa lê trắng”

.Hát đồng đều, rõ lời.
* Cách tiến hành :
- Treo tranh nêu câu hỏi và giới thiệu bài.
- Hát mẫu.
- Hướng dẫn đọc lời ca.
- Chia bài hát làm 8 câu.
- Dạy hát từng câu cho đến hết bài.
- Luyện hát cả bài
- Quan sát sửa sai.
-Chỉ định HS hát
* Kết luận: Biết hát đúng các tiếng có
luyến
Hoạt động 2 : Hát gõ đệm theo phách
* Mục tiêu : Biết thể hiện bài hát qua cách
gõ đệm theo phách , nhịp.
* Cách tiến hành :
-Nhìn tranh và trả lời câu hỏi.
-Chú ý lắng nghe.
-Cả lớp thực hiện.
-Cả lớp thực hiện.
-Tổ, nhóm, cá nhân.
-Nhóm,cá nhân

×