Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (38.77 KB, 3 trang )

Mẫu MG-3
Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Phòng đăng ký kinh doanh Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----------------------------

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY CỔ PHẦN
Số .................................................


1. Tên công ty:
(ghi bằng chữ in hoa)
.....................................................
Tên viết tắt:......................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................
Điện thoại:.........................Fax:.................. Email: ……………………..
3. Ngành, nghề kinh doanh:
..................................................................................................................

4. Vốn điều
lệ: ........................................................................................................

5. Danh sách cổ đông sáng lập:


Số
TT
Tên cổ
đông
sáng lập


Nơi đăng ký hộ khẩu
thường trú đối với cá nhân
hoặc địa chỉ trụ sở chính
đối với tổ chức

Số cổ
phần

Ghi chú6. Người đại diện theo pháp luật của công ty:
Chức
danh: ...........................................................................................................
.....
Họ và tên: ..................................................................................
Nam/Nữ
Sinh ngày: ....../ ......./....... Dân tộc: ......................Quốc tịch:.....................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:..................................................
Ngày cấp: ........./ .........../ ............ Nơi cấp: ...........................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

..................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ...................................................................................
Chữ ký: ................................................................................................


7. Tên, địa chỉ chi nhánh:
..................................................................................................................
8. Tên, địa chỉ văn phòng đại
diện: ............................................................................................................
......

...........,
ngày........tháng .............năm ........
Trưởng phòng đăng ký kinh doanh
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

(tiếp theo mẫu MG-3)

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI
(tờ số:...)

Tên công ty:
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:

Số
TT
Số; Ngày,
tháng, năm
thông báo thay
đổi của công ty

Ngày, tháng, năm
chứng nhận đăng
ký thay đổi

Nội dung
đăng ký
thay đổi
Phòng ĐKKD
(ký, đóng dấu
và ghi rõ họ
tên)×