Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Bồn trộn nhiên liệu sử dụng PLC S7 200

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (90.16 KB, 1 trang )

I. Yêu cầu công nghệ
- Nút nhấn Tắt/Mở dùng để khởi động hệ thống, nhấn lần hai thì hệ thống tắt
- Khi nhấn lần thứ nhất thì động cơ bơm hoạt động và các van Y
1
,Y
2
mở để bơm
nhiên liệu vào bồn còn van Y
3
vẫn đóng. Khi bồn trống thì cả hai van Y
1
, Y
2
đều
mở, khi nhiên liệu đến mức 2 thì van Y
1
, Y
2
đóng còn van Y
3
mở. Động cơ trộn
nhiên liệu hoạt động
- Khi nhiên liệu đã bơm đầy bồn thì khóa các van còn lại và dừng động cơ bơm,
sau một khoảng thời gian 20s khi đã trộn xong thì động cơ trộn dừng .
- Sau đó ta ấn nút xả thì van Y
4
mở, xả hết nhiên liệu ra khỏi bồn .
- Sau khi đã xả xong sau một khoảng thời gian 30 thì lặp lại chu trình như cũ.
- Ta có thể kết thúc chương trình khi đã hoàn thiện một chu trình hay bất cứ giai
đoạn nào của chu trình. Nếu ta nhấn Tắt/Mở lại chương trình tiếp tục hoạt động
II. Phân công vào raThứ tự Symbol Address Comment
1 On/off I0.0 Nút Tắt/ Mở
2 S_top I0.4 Nút dừng khẩn cấp
3 MUC 1 I0.1 Mức 1
4 MUC 2 I0.2 Mức 2
5 MUC 3 I0.3 Mức 3
6 NUT_XA I0.5 Nút xả
7 SU_CO I0.6 Có sự cố
8 ĐEN_NGUON Q1.0 Đèn nguồn sáng
9 DONG_CO_BOM Q0.0 Động cơ bơm hoạt động
10 DEN_SU_CO Q1.1 Đèn sự cố
11 VAN 1 Q0.1 Van Y
1
12 VAN 2 Q0.2 Van Y
2
13 VAN 3 Q0.3 Van Y
3
14 VAN 4 Q0.4 Van Y
4
15 DONG_CO_TRON Q0.4 Động cơ trộn

×